Views
2 years ago

SREDOVJEČNI GRADOVI U HRVATSKOJ I SLAVONIJI - Templari

SREDOVJEČNI GRADOVI U HRVATSKOJ I SLAVONIJI - Templari

SREDOVJEČNI GRADOVI U HRVATSKOJ I SLAVONIJI -

 • Page 2 and 3: PROF. GJURO SZABOSREDOVJEČNIGRADOV
 • Page 4 and 5: 2rezultanta svega dojakošnjega raz
 • Page 6 and 7: 4po kakovim su predlošcima narisan
 • Page 8 and 9: 6nacrtan sisački grad. Slike su te
 • Page 10 and 11: 8Ova su djela pisali naobraženi lj
 • Page 12 and 13: 10i tvrđava i stan, pa je često p
 • Page 14 and 15: 12kad tamo: sve te napise sastavio
 • Page 16 and 17: 14grada, a prema toj je strani okre
 • Page 18 and 19: 16Narod se je u županiji dijelio
 • Page 20 and 21: 18Na pitanje, kada je koji grad pos
 • Page 22 and 23: 20sagrađeni teški baterijski torn
 • Page 25 and 26: čanica, Caklovac) ili na najjače,
 • Page 27 and 28: mislimo na pr. na Modrušgrad (Trž
 • Page 29 and 30: vana ulazna kula u Ribniku na Kupi,
 • Page 31 and 32: ovakovoga obrambenoga hodnika saču
 • Page 33 and 34: komina. Još je teže odrediti u ov
 • Page 35 and 36: dok je iza toga križa unutri niša
 • Page 37 and 38: i kapela pridonese svoje za obranu
 • Page 39 and 40: Rheinstein), a domala se našla sli
 • Page 41 and 42: su bombarde vrlo primitivne, u dulj
 • Page 43 and 44: Sredovječni gradovi u zagrebačkoj
 • Page 45 and 46: da su i Kamenita Vrata kao i Dverce
 • Page 47 and 48: poželješe taj važni grad, pa su
 • Page 49 and 50: 47Zid 27 veoma se porušio, tek se
 • Page 51 and 52: pa na ispravu od g. 1287., gdje se
 • Page 53 and 54:

  upravlja Samoborom meštar Petar,

 • Page 55 and 56:

  čini gotovo jednu cjelinu. Da je k

 • Page 57 and 58:

  Nedaleko Podgorja-Turnja nalazi se

 • Page 59 and 60:

  »57Petazijevima i g. 1725. kupi ga

 • Page 61 and 62:

  puškarnicu. Prema istoku diže se

 • Page 63 and 64:

  Nacrt bar. Scherndinga od g. 1790.

 • Page 65 and 66:

  Kad je propao Keglevićev grad Usti

 • Page 67 and 68:

  ali nije razoren, a za Mitter-Grada

 • Page 69 and 70:

  je učinio s Kurjakovićima, Hrvati

 • Page 71 and 72:

  za 10.000 dukata imanje Stjepanu Fr

 • Page 73 and 74:

  Sredovječni gradovi u Varaždinsko

 • Page 75 and 76:

  jer se tu trebalo pomišljati na na

 • Page 77 and 78:

  Ulaz kod a) morao je 1 prije tu pos

 • Page 79 and 80:

  ečena spilja i gdje se na starim s

 • Page 81 and 82:

  s Ludbregom Tomo Mikulić i Belec.

 • Page 83 and 84:

  81u grad ondje, gdje je nekad bio s

 • Page 85 and 86:

  83Keglevićima, koji su dobivali i

 • Page 87 and 88:

  io je grad još čitav, dok se g. 1

 • Page 89 and 90:

  U Klenovniku stoji danas dvor iz po

 • Page 91 and 92:

  Kroz cijelo se XIII. stoljece spomi

 • Page 93 and 94:

  topove opremljena; dakako da je i o

 • Page 95 and 96:

  93U samom selu stoji četverouglata

 • Page 97 and 98:

  Sredovječni grad Kalnik nije nasta

 • Page 99 and 100:

  97branio od Tatara Filip Bebek. Nu

 • Page 101 and 102:

  unutar opkopa. I drevna crkva sv. K

 • Page 103 and 104:

  spomenutom djelu „Status fam. Pat

 • Page 105 and 106:

  103tragova iščezlim utvrdama: nad

 • Page 107 and 108:

  105uglove toga trokuta, a među nji

 • Page 109 and 110:

  ecclesia in honorem s. Thome aposto

 • Page 111 and 112:

  Sredovječni gradovi u županiji po

 • Page 113 and 114:

  pravi refugium, jer se ne vidi, sve

 • Page 115 and 116:

  113nad kojim je sagrađen. I to je

 • Page 117 and 118:

  na neko vrijeme gradom, kako se to

 • Page 119 and 120:

  sjednom selu Cagama našlo se rimsk

 • Page 121 and 122:

  Velika: ,, . . . unum palacium stra

 • Page 123 and 124:

  danczu de Zalathnok (g. 1528.). Za

 • Page 125 and 126:

  Sad su pak njemački generali bješ

 • Page 127 and 128:

  alio nomine Gyleth Kaštel 1 ). Gra

 • Page 129 and 130:

  mjestu, već podalje u gori, gdje k

 • Page 131 and 132:

  Sredovječne utvrde u županiji vir

 • Page 133 and 134:

  131koji su posjedovali i Drenovac.

 • Page 135 and 136:

  crkva se gotska do danas barem dije

 • Page 137 and 138:

  135Katarini, kćeri Magdalene More,

 • Page 139 and 140:

  137ostaci Bedemgrada, nije lako odr

 • Page 141 and 142:

  praocu Gorjanskih. 1 ) U XV. se vij

 • Page 143 and 144:

  Porodica Korođijevaca držala je o

 • Page 145 and 146:

  Sredovječni gradovi u srijemskoj

 • Page 147 and 148:

  145familija Bakonyai sa Stjepanom,

 • Page 149 and 150:

  147Slankamen zaslužuju poseban pri

 • Page 151 and 152:

  149dirutam, Ochinum indigenae vocan

 • Page 153 and 154:

  151vrata. Jugozapadno stoji i danas

 • Page 155 and 156:

  Od putnika XVI. stoljeća spominje

 • Page 157 and 158:

  IKasnije je u rukama Hunyada. G. 14

 • Page 159 and 160:

  157svom sinu Ivanišu Korvinu, prem

 • Page 161 and 162:

  nadje ga Pieroni pusta. Kupom dobij

 • Page 163 and 164:

  ima nacrt Skrada u ratnom arkivu u

 • Page 165 and 166:

  163crta grada Slunja (g. 1660.), Va

 • Page 167 and 168:

  165Bužima u Lici- Imanje je konač

 • Page 169 and 170:

  167čardacima, pred njom gradski zi

 • Page 171 and 172:

  Na vrhu 680 m. visokoga cunja leži

 • Page 173 and 174:

  171žilo se u grad stepenicama do u

 • Page 175 and 176:

  173I?: fSjeverno od Ogulina leži T

 • Page 177 and 178:

  175Uz Kupu leži danas mjesto Sever

 • Page 179 and 180:

  g. 1582. senjskom kapetanu Gašparu

 • Page 181 and 182:

  179zid. Do mora je mala fortezza. S

 • Page 183 and 184:

  je toranj polukružan s glagolskim

 • Page 185 and 186:

  183uresa grada, renesanski kipovi n

 • Page 187 and 188:

  185konačno je upravljala njim Banc

 • Page 189 and 190:

  187kodificiraju tradicijonalni prav

 • Page 191 and 192:

  stari drveni strop s bijelim orname

 • Page 193 and 194:

  Sredovječni gradovi u ličko-krbav

 • Page 195 and 196:

  193Grad se u Brinju zove Sokol ili

 • Page 197 and 198:

  (oko g. 1729.). U gradske zidove ul

 • Page 199 and 200:

  197Senj učinila poznatim i važnim

 • Page 201 and 202:

  199Hosenscharte, dvogube strijelnic

 • Page 203 and 204:

  201Za obranu mjesta sagradili su g.

 • Page 205 and 206:

  SI. 221. Ostaci grada Perušića.20

 • Page 207 and 208:

  205visokom brdu ostaci Oteškoga gr

 • Page 209 and 210:

  207svoj prilici postojbina plemena

 • Page 211 and 212:

  209U kraju oko Udbine ima posvuda j

 • Page 213 and 214:

  211Sabljar spominje, da je grad bio

 • Page 215 and 216:

  213koje je štitio Pavao, knez brib

 • Page 217 and 218:

  Sadržina djela:Sredovječni gradov

 • Page 219 and 220:

  217Strana:Đurđevac 103Erdut 141Fu

 • Page 221 and 222:

  Strana:219

 • Page 223 and 224:

  221Strana:32. Tlocrt grada Dubovca

 • Page 225 and 226:

  223Strana :116. Dvor u Cerniku ' .

 • Page 227:

  Prof. Gjuro Szabo: Sredovječni gra

Općine, gradovi i županije u Hrvatskoj - UNDP Croatia
behar br. 105-106 - Islamska zajednica u Hrvatskoj
LJETO U HRVATSKOJ - Atlas
Rat u Hrvatskoj iz pera obavjestajca - KrajinaForce
AUtoCEStE U rEpUbliCi HrVAtSKoJ - HAC
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
Požari raslinja i klimatske promjene u Hrvatskoj
KALENDAR sajmova i izložbi u Hrvatskoj - Hrvatska gospodarska ...
Energetska učinkovitost u Hrvatskoj Strateškim ... - Supeus
Oralna vakcinacija lisica u Republici Hrvatskoj - Ministarstvo ...
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - Ekonomski Fakultet
LJETO U HRVATSKOJ - Kompas
Data Mining u Hrvatskoj - dr. sc. Jerko Glavaš
Ususret fondovima kohezijske politike u Hrvatskoj - SAFU
Najbolji su u Americi, Njemačkoj i Hrvatskoj - CroExpress
ORUM 17.FORUM Dan energije u Hrvatskoj - HED
najveći izbor maturalnih putovanja po hrvatskoj i europi ... - Miatours
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
Analiza stanja prava djece i žena u Hrvatskoj, 2011. - Unicef
Potencijali obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj - repam
■иНмМзјгаигајЖ
Program praćenja kakvoće mora u Republici Hrvatskoj - Ministarstvo ...
list župe sv. staša u staševici list župe sv. staša u staševici
Civilne žrtve rata u Hrvatskoj Istraživački izvještaj - Documenta
DO broj 104 - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
eko revija - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost