13.07.2015 Views

Zadní díl sukně

Zadní díl sukně

Zadní díl sukně

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SUKNĚ PRO POSTAVUSVYSTOUPLÝM SEDEM[3]


<strong>Zadní</strong> <strong>díl</strong> <strong>sukně</strong>1/2 1/25-7cmnaznačení nástřihu1-1,5cm odpomocné přímkyY (naznačení nástřihuve vzdálenosti odsedovépřímky k ukončenívýběru)[3]


<strong>Zadní</strong> <strong>díl</strong> <strong>sukně</strong>zúženípasovéhovýběru na2-3 cmzvýšení ZDdle značenío 1-1,5cm0-1cm3-4cmtvarovánípasového výběruzvýšení ZD v místěukončení výběru azadním středovémkraji o 1,5-2 cm srozevřením výběruna 3-4cmrozšířeníbočního kraje<strong>sukně</strong> vdolním kraji o0,5–1 cm[3]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!