JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

omanikud.ee

JÄRELÜMBERASUJATE OMANDI ÄRASTAMISE LUGU ...

osas, võrreldes ülejäänud õigusvastaselt võõrandatud vara tagasitaotlejatega. Seetähendab vara tuleb tagastada üldises korras ja üldistel alustel.Tuleb tunnistada, et Eesti Vabariik ei peaks oma kodanike varalisi vahekordilahendama kahe okupatsioonivõimu vahelise õigustühise ja kehtetu lepingu alusel!Eesti riigil puudub põhjendatud vajadus kunagiste väidetavate varaliste hüvitistesaamise küsimusega tegelemiseks, mis 1941. a järelümberasujad justnagu olevatSaksamaalt saanud, sest varaliste hüvitiste võimalike saamiste aluseks ei saa ollaMolotov-Ribbentropi pakti õigustühised ja kehtetud salaprotokollid. Eestile vaenulikeriikide ehk hilisemate okupantide omavaheliste suhetega tegelemine tähendaksEesti Vabariigi jaoks MRP salaprotokollide heakskiitu ja tunnustamist. Seetõttu eisaa sellele suhtele kohaldada ka ORAS-e § 17 lõikes 5 mainitud erandit.Reaalsus on hoopis see, et selle erandi mõtte kohaselt peetakse tegelikult silmasEesti riigi poolt varem tehtud vara tagastamise või kompenseerimise otsust.Eelnimetatud sätte all tuleb üheselt ja selgelt mõista taotlejat, kes ORAS-e jõustumisehetkeks (20.06.1991) oli esitanud avalduse vara tagastamiseks või kompenseerimiseksEesti NSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989. a määruse nr 81või Eesti Vabariigi Valitsuse 27. mai 1991. a määruse nr 98 alusel. Seetõttu saabja tuleb ORAS-e ülaltoodud sätteid kohaldada üksnes siintoodud kahe määrusevalguses (vara kompenseeriti vene rublades). Fantaasiarikkusele toetudes on siinkohalkohatu taotlejaid narrida ja väita, justnagu kehtiks seadusesäte ka 1941. ajärelümberasujate suhtes.Eeltoodu alusel võib piltlikult öeldes järeldada, et enne Saksamaa ja Poolaarhiivide revideerimist tulnuks muuta kehtivat põhiseadust ning sealt eemaldadakõik viited õigusjärglusele ja Eesti Vabariigi püsimisele 1918. aastal väljakuulutatudriigina. Vältimaks riikluse alustalade kõigutamist tuleb käituda õigusriigileomasel viisil ja menetleda varade tagastamist üldistel alustel ja üldises korras.Siinkohal on ilmselge, et tegemist on otsitud (poliitilise) põhjusega venitamaksjätkuvalt varade tagastamisega. Selge on ka see, et põhiseaduslik norm murrabkõik madalama tasemega normid, mis on temaga vastuolus. See tähendab, et kõikneed normid, mis on põhiseaduses kirjas, peavad olema ka tegelikus elus kehtivad.Rooma õigusest tänaseni kehtiv põhimõte ütleb selgelt, et õiguse rikkumisestõigust ei teki.On meenutamist väärt, et juba 1998. aastal ehk nende ridade kirjutamise ajaksüle 14 aasta tagasi ütles toonane õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli : “Kas Saksamaaselle üleantud vara kompenseeris või mitte, ei ole Eesti riigi küsimus. See onteise lepingupoole (N. Liidu kõrval – autor), see tähendab Saksamaa küsimus.”Edasi annavad eksperdid arvamuses suuniseid, väites, et on võimalik alustadavara erastamise menetlust. Lisatakse, et vara tagastamise otsused tuleb tühistadaja tagastatud vara ülemineku korral heausksele omanikule võib kahju välja nõudavara tagasi saanud isikult jne. Lõpetuseks on eksperdid arvamusel, et kohalikudkomisjonid pidanuksid otsuste langetamisel lähtuma mitte ORAS-e § 7 lg-s 1 sõ-22

More magazines by this user
Similar magazines