Hea kaaslinlane - Palamuse vald

palamuse.ee

Hea kaaslinlane - Palamuse vald

Nr 6 (30) 8. november 2003 LINNALEHT 3Laste mänguväljakute rajamisestJõgeva linnasKultuuriministeerium jaJõgeva linn sõlmisid 13.augustil 2003 a. lepingu,millega eraldati linnale 86600 krooni, et paigaldada siiakaks mänguväljakut – Turu jaTellise tänavale.www.jogevalv.eeMänguväljakud pidid sisaldamaliumäge, ronimisstatiivi,poome, istepinke. Mänguväljakutesoetamiseks ja paigaldamisekssõlmisime lepingufirmaga OÜ Madrekor, kes lõpetastööd 20. oktoobriks.Linn omalt poolt korrastasUuel tänaval asuva laste mänguväljaku.Kuigi mänguväljakud saidpaika suhteliselt hilja, on nadsiiski laste poolt soojalt vastuvõetud. Tahaks vaid väga loota,et nende peal ei hakka keegioma nooruse rammu välja elama.Eelmisel aastal paigaldasimelinna rularambi. Seda onkorraliku skateparki jaoksmuidugi vähe, kuid juba järgmiselkevadel soovime täiendadaväljakut uute atraktsioonidega.Kuigi võib jääda mulje, ettegemist on ainult rulasõitjatelemõeldud väljakuga, ei ole seenii. Seal jagub tegevusruumi jaTalv ei tule ootamatultOktoobri lõpus sadas Jõgevalmaha selle talve esimenelumi.Linnaelanikud said nautidaesimesi talverõõme.Kahjuks kaasnevad lumesajugaalati ka mured.Talitöid teevad Jõgeva linnaslepingupartnerid, kelleks onteede ja tänavate osas TänavapuhastuseAS ning parkideja haljasalade osas AS JõgevaElamu. Majade lähiümbruse,mis kuulub majaelanikele, peavadpuhastama kinnistuteomanikud ise. Korterelamuteomanikud on enamasti sellekohustuse edasi delegeerinudAS Jõgeva Elamule. Selleks, etaru saada, mis on linna kohustus,mis linnakodaniku mure,tuleb heakorraeeskirju tähelepanelikultlugeda.Talitööde leping, mis on tänavateja teede puhastamiseksASiga Tänavapuhastus sõlmitud,kehtib 3 aastat. Nad teevadseda teist aastat. Talitöödeperiood on vastavalt lepingule1. novembrist 1. maini. Jõgevalinna esindab lepingu täitmiselallasutus Jõgeva Linnavara.Kuna ilmaprognoos oktoobrilõpuks ütles, et võimalikud onnii lumesadu kui tuisk, leppisJõgeva Linnavara TänavapuhastusASiga kokku, et nadon valvel ja puhastavad linnahoolimata sellest, et talitöödeleping veel ei kehti. Laupäeval25. oktoobril tehti libedusetõrjet.Pühapäeval, kui lund sadasrohkem, toimus lisaks libedusetõrjeleka sahkamine.Nende tööde eest tuleb linnaltäiendavalt tasuda .Talitööde leping määrabära, millistel tingimustel ja kvaliteedigatuleb tänavaid puhastada.Leping on sõlmitud,arvestades teetööde kohta kehtivaidseadusi ja linna rahalisivõimalusi. Kui linna rahakottTuru tänaval asub uus mänguväljak. FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠoleks paksem, oleks võimalikkehtestada ka linnapoolsedrangemad tingimused.Jõgeva Linnavaral linnaesindajana on vastavalt lepinguleõigus kontrollida töödekäiku ja kvaliteeti. Juhul, kuiolukorraga ei saa rahule jääda,on õigus rakendada sanktsioone,mida möödunud talvelka tehti. Kokkuvõtteks võib siiskiöelda, et olemasolevate rahalistevõimaluste piires ontööd tehtud rahuldavalt.Kui on pretensioone teede jatänavate puhastamise kohta,palume pöörduda TänavapuhastuseAS poole telefonil0736 2428 või 050 53 444 ; 051 05270, pargiteede ja majaümbrustepuhastamise osas aga ASJõgeva Elamu dispetšeri pooletelefonil 052 56 943.Jõgeva linna poolt korraldabtänavapuhastustöid ning tegelebmuude heakorra alaste küsimustega(sh tänavavalgustus)Jõgeva Linnavara. Palumeedastada kõik seda valdkondapuudutavad mured jaettepanekud Jõgeva Linnavaratelefonil 0776 0083; 0776 0084,töövälisel ajal Heino Puide 05208 428 või Gunnar Sarv 051 31270. Loodame leida teie probleemidelelahenduse.AARE OLGO,Jõgevaabilinnapea0776 6502atraktsioone nii rulaga sõitjatele,rulluisutajatele kui BMXratastegasõitjatele.TAIVOPAEVEER,JõgevaLinnavaraaednik0776 008321. sajandi kooliprogrammigakool kordaKäesoleva aasta 2. oktoobrilkinnitas Eesti Vabariigi Valitsus21. sajandi kooli programmi2003. aasta rahadeeralduse. Kõik omavalitsused,keda finantseeritakse,sõlmivad raha kasutamisekohta sellekohase lepinguHaridus- ja Teadusministeeriumiga.Jõgeva linnas eraldati 1,44miljonit krooni (pluss 20 protsendisuurune omaosalus) JõgevaÜhisgümnaasiumi koolihoonerenoveerimiseks. Kavandatudon järgmiste tööde tegemine:hoone akende vahetus,elektritööd õppehoone plokis javentilatsioonitööd sööklaplokis.Käesoleval hetkel tegeleb JõgevaLinnavara pakkumistega,millega selgitatakse välja ehitustöödevõitjad, kellega sõlmitaksetöövõtulepingud. Pakkumisteläbiviimiseks ja läbivaatamisekson moodustatud vastavkomisjon.Parema ülevaate saamiseksrahavoogude liikumisest edastameRahandusministeeriumiriigikassa osakonda informatsiooni,millises mahus olemekavandanud töid kuude lõikes2003. ja 2004 aastal.Kavandatud on ventilatsioonitööd,mille tahame lõpetada2003. aasta jõuludeks. Need hõlmavadsissepuhkesüsteemi,kalorifeeri reguleerimissõlmeküttetrassi ja soojussõlme ventilatsioonikütteks. Koostööskooli juhtkonnaga plaanime lõpetadaakende vahetuse jaelektritööd 2004. aasta märtsilõpuks. Kuna õppetöö toimubsamal ajal kui ehitustööd, tulebigal osapoolel, nii koolil, tellijalkui töövõtjal olla väga paindlik.Samuti tuleb ehitusfirmadeljaotada enamus töökoormusestnädalavahetustele ja koolivaheaegadele.Selline töödekavandamine ja sujumine eeldabhead koostööd kõigi osapooltevahel.HEINO PUIDE,Jõgeva Linnavarajuhataja0776 6084Veemajandus JõgevalTänaseks on linnas lõppenudulatuslikud vee- ja kanalisatsioonitööd.AS MerkoEhitus koos oma alltöövõtjategatuli töödega hästi toimeja kuigi tööde lõpptähtaegoli 31. detsember, võib tänaöelda, et objekti pidulik lõpetamineon 11. novembril.Maapõues on peidus sadumeetreid torusid, mida meilenam silmaga näha ei õnnestu,kuid mis aitavad kaasa Jõgevalinna veemajanduse arengule.Näha on ainult tänavate jakaevejäljendite taastamine,mis on samuti tehtud kvaliteetselt.Töödele kehtib kaheaastanegarantii, mille jooksulehitaja peab kaevejäljendite alakorras hoidma.Sellel aastal on plaanis alustadakesklinna pargi renoveerimistSauna tänava poolsesosas. Tehnoloogiliselt ei olnudvõimalik neid töid ülejäänudkaevamistega üheaegselt teha.Palume tekkida võivatesse ebamugavustessemõistvalt suhtuda.AARE OLGO,Jõgevaabilinnapea0776 6502Nende küsitlustetulemused on võetudJõgeva linna veebilehelt.Hetkel saab seal vastatauuele küsitlusele JõgevaLinnalehe kohta.Infotehnoloogia aitabparemini avalikku teenustpakkudaViimased aastad on toonudendaga kaasa kiire arenguinfotehnoloogia vallas. Kalinnavalitsus ja selle allasutusedvajavad oma tööks ningvõimalikult mugava ja turvaliseavaliku teenuse pakkumiseksinfotehnoloogia abi.Samas peame püüdma infotehnoloogilisevara soetamiselolla võimalikult ökonoomsed.Veebileht — kiire jaasjalik infoallikasViimaste aastate jooksul onveebilehtede osakaal avalikesuhete strateegias oluliselt suurenenud.Veebilehe käitleminenõuab palju mõttetööd: tulebarvestada veebilehe külastajateeri kategooriate — kodanike,ettevõtjate jt — vajadustega.Sellest tulenevalt on vajamõelda, missugust infot koduleheküljeleüles panna, kuidasselle struktuur üles ehitadaning kuidas see kujundada.Jõgeva linna veebileht, mis oninterneti kaudu kõigile kättesaadav,on linna tõeliseks visiitkaardiks.Käesoleva aasta algusesolulise muutuse läbi teinud veebilehton suunatud eelkõige neileEesti ja teiste maade inimestele,kes soovivad hankida infotmeie linna kohta interneti teel.Kuus kogub meie kodulehekülgkeskmiselt 10 000 külastust.Veebilehe paremaks muutmiseleja täiendamisele saaboma panuse anda igaüks.Ootame tihedat koostööd kodanikega,asutuste ja ettevõteteganing kõikide teistega. Ettepanekudlehe paremaksmuutmise osas või ka muu vastukajavõite saata aadressilewebmaster@jogevalv.eeAvatud lähtekoodigavaba tarkvarakasutamisestMitmes tegevusvaldkonnason avatud lähtekoodiga tarkvaraküps alternatiiv kommertstarkvarale.Euroopa Komisjonitegevuskava “eEuroopa 2005”seab eesmärgiks, et EuroopaKomisjon ja liikmesriigid edendavadavatud lähtekoodigatarkvara kasutamist avalikussektoris. Ka Eestis tuleks järgidapõhimõtet, et avalik sektorvõtab IT-hangetel firmalahendustekõrval arvesse avatudlähtekoodiga lahendusi. Sedaoleme me Jõgeva Linnavalitsuseska teinud.Samas püüame jätkata harilikestöökoha-arvutites MS Windowsioperatsioonisüsteemikasutamist, võimaldades suuremaIT-kompetentsiga töötajatelsoovi korral kasutada ka Linuxioperatsioonisüsteemi. Jubaolemasolevates töökoha-arvutitespüüame vältida olemasolevateMS Windowsi versioonideasendamist uutega.Terves asutuses on OpenOffice’ikasutusele võtnud JõgevaLinnaraamatukogu (sealhulgasJõgeva Avatud Internetipunkt).Jõgeva Linnavalitsuseson OpenOffice juba 86 protsendisarvutitest ning osaliselt kasutataksenimetatud tarkvaraJõgeva Kultuurikeskuses, JõgevaÜhisgümnaasiumis ja JõgevaKunstikoolis.Liisida riistvara kooskomplekti kuuluvaoperatsioonisüsteemiga?Liisimise eelis ostmise ees onsee, et kohe ei pea tegema suurtkulutust, vaid võib selle pikemaperioodi peale ära jagada. Kavõib liisingulepingut soovi korralmugavalt muuta: näiteksjuhul, kui liisitavatele toodeteleon vaja midagi juurde muretseda.Lepingu lõppedes vahetataksevara välja uute seadmetevastu ning alustatakseuue lepinguga või ostetakse varavälja jääkväärtusega. Validesesimese võimaluse, saabalati töötada uusima arvutustehnikaga.Võrreldes teiste meie maakonnaomavalitsustega oli JõgevaLinnavalitsus infotehnoloogiapoolest senini üsna kehvasseisus. Seda kinnitas kaMTÜ Omavalitsuste IT Keskuspoolt möödunud aastal tehtudanalüüs. Et mitte käia korragavälja väga suurt summat,korraldas linnavalitsus tänavuhanke infotehnoloogilise varaliisimiseks kolmeks aastaks.Arvutid vastavad vajadusteleja õigustavad end igati. Liisingosutus kõige soodsamaksvõimaluseks tõsta arvutipargitaset.LEINOMANDRE,JõgevaLinnavalitsusearvutispetsialist


4Õnnitleme Jõgeva linna noorimaid kodanikke,kes on sündinud 1. maist kuni 1. novembrini2003 ja kantud Jõgeva linna elanike registrisse.MARIUS MICHELSON 2. MAIMATTIAS ÕUNAPUU16. MAIROMET HANNULA18. MAIANNA-LIISA AAS12. JUUNIKRISTJAN PEDOSK28. JUUNIKERMO TRUHATŠEV 9. JUULIJOOSEP KATT10. JUULIJOONAS PÄRTELPOEG14. JUULILAURA-LIISA KALLING21. JUULIANDERO MÄGI28. JUULIMARII-ELYSE VIIN29. JUULIMARTIN BUREŠIN 4. AUGUSTRANDO LEPIK14. AUGUSTELISABET HEIN15. AUGUSTVANESSA GUTMAN19. AUGUSTMAGNUS TRAKS 9. SEPTEMBERKATRE-LI VALLIMÄE19. SEPTEMBEREERO HEIMONEN20. SEPTEMBERRAUL KUUSIK24. SEPTEMBERMIHAIL KALININ28. SEPTEMBERRAUNO PÄRTEL 7. OKTOOBERANITA ALGUS25. OKTOOBER* 10.-14. novembril 2003. a on lahtiste uste päevadJõgeva Lasteaias “Rohutirts”. Lasteaia saalis onavatud mänguautode näitus.* “NÕUPÄEV KODUSTE JA LASTEAIALASTEVANEMATELE” toimub 12. novembril kell 17.30lasteaia “Rohutirts” saalis.Esinema on kutsutud Jõgeva Tööhõiveameti juhatajaja Jõgeva Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist, kesräägivad toetuste maksmise võimalustest Jõgeva linnas.Teil on võimalik saada vastuseid Teid huvitavateleküsimustele tööhõive ja toetuste valdkonnas.* Koduseid lapsi koos vanematega ootame osa võtmalasteaia tegevustest 13. novembril kella 9.00-10.30.LIIVI NOODLA,Jõgeva Lasteaia “Rohutirts” juhataja0772 2931Betti Alveri Fondil ja Jõgeva Gümnaasiumil on heameelteatada, et 21.-22. novembril oodatakse taasJõgevale Betti Alverile pühendatud XI luulepäevadele“Tähetund” palju gümnaasiumiealisi noori. Luulepäevadeteema on : “Naine - … on Su nimi…”. Luuleetenduses,mille pikkus võib olla kuni 15 minutit, võibkasutada maailmakirjanduses silmapaistvate poetessideloomingut.10. november on tähtaeg, milleks on palutud maakondadesja linnades läbi viia eelvoorud ja teatadaosavõtust.Info ja registreerimine:Jõgeva Gümnaasiumi telefonidel 0772 1976 või 07722150 või Lianne Saage-Vahur 051 79 056, MaimuValdmann 051 85 801,e-post: mvaldman@joggym.edu.eeJõgeva Kultuurikeskuses15. novembril 2003 kell 19.00“VOOREMAA KAUNITAR 2003”valiminePääse 50.-Eelmüük Jõgeva Kultuurikeskuse kassasE-R 9.00 – 20.00, L 10.00 – 14.00Info telefonil 0772 1987Olete oodatud 11. novembril kell 13.00Jõgeva kesklinna!* Avatakse pidulikult Jõgeva linnavee- ja kanalisatsioonitorustike valminud etapp.* Mängib Jõgeva Linna Puhkpilliorkester.* Vee eest hoolitseb Jõgevamaa Päästeamet.* Kohapeal veelgi üllatusi!LINNALEHTJõgeva linna kultuuri-,spordi- ja meelelahutuskalendernovembris 2003Laupäev, 8. november16.00 Tartu regiooni muusikakoolide õpilaste ühiskontsert Põltsamaal.Osalevad ka Jõgeva Muusikakooli lapsed./Kersti Varrak, 0772 1388/8.-9. novemberVooremaa Karikas maadluses Jõgeva Spordikeskuses “Virtus”/Aimur Säärits, 0772 1922/Pühapäev, 9. november11.00 Isadepäeva jumalateenistus kiriklas, kaetud armulaud./Valdo Reimann, 0776 0289/12.00 Isadepäeva tähistamine Jõgeva Kultuurikeskuses (MTÜ Kunstijüngridkoostöös Jõgeva Kultuurikeskuse, Jõgeva Muusikakoolijt.) /Anne Nurmik, 052 71 034/Esmaspäev, 10. november10.30 ja 13.30 Peterburi loomade tsirkus Jõgeva Kultuurikeskuses.Pääse 30.- /Helle Normak, 0772 1987/10. -14. novemberLahtiste uste päevad Jõgeva Lasteaias “Rohutirts”. Avatudmänguautode näitus. Mängude õhtud koos isade ja vanaisadega.13. novembril tegevuste päev kodustele lastele/Elle Kase, 0772 2931/Teisipäev, 11. november9.30 Mardipäeva tähistamine Jõgeva Lasteaias “Karikakar”/Mare Suviste, 0772 2957/13.00 Eesti väikelinnade veemajanduse infrastruktuuri parandamiseprogrammi raames PHARE poolt rahastatava töö “Jõgeva linnavee- ja kanalisatsioonitorustikud” pidulik avamine kesklinnas/Hele Tallinn, 0776 6505/Kolmapäev, 12. november14.00 Jõgevamaa spordikongress Jõgeva Kultuurikeskuses/Uno Valdmets, 0772 2370/Viktoriinisarja II viktoriin Jõgeva Ühisgümnaasiumis/Gaja Mäesepp, 052 69 227/Reede, 14. november10.00 SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse õppepäev JõgevaKultuurikeskuses /Kersti Kurvits, 0776 6060/DJ Kada restoranis “Kosmos”. Pääse 20.-/Ivar Vinkmann,0776 8074/Laupäev, 15. november17.00 Jõgevamaa missivõistlus” Vooremaa Kaunitar 2003” JõgevaKultuurikeskuses /Merleen Läänemägi, 0772 1987/15.-16. novemberEesti Naiste Meistrivõistlused saalihokis Jõgeva Spordikeskuses“Virtus” /Marko Saksing, 0772 1922/Esmaspäev, 17. november17.00 Kosmeetikafirma Oriflame õppepäev Jõgeva Kultuurikeskuses/Anne Lossmann, 0434 7919/Teisipäev, 18. november10.00 Tartumaa ja Jõgevamaa MTÜ-de Tugikeskuse õppepäev teemal“Rahastamisvõimalused kodanikeühendustele” Jõgeva Kultuurikeskuses/Lea Saul, 055 649 442/Neljapäev, 20. novemberVäikese Piiga 2003 valimised Jõgeva Ühisgümnaasiumis/Gaja Mäesepp, 052 69 227/1. ja 2. novembril võis tähelepanelikvaataja näha SpordikeskuseVirtus poole suundumasomalaadset seltskonda.Seal asub ka Jõgeva Kunstikool.Seltskonna ühiseks tunnuseksoli ootusärev nägu jakilekotiga käe otsas rippuvtühi vana lillepott.Jõgeva Kunstikooli ja spordikeskuseruumides toimusid neil päevilMTÜ Kunstijüngrid poolt korraldatudpere kunstipäevad, mis olidmõeldud kogu pere üritusena.1. november oli suurte peredepäralt. Sellest päevast võttisosa üheksa suurt peret. Suurimaosalejate arvuga olid perekondSarap üheksa pereliikmeganing seitsmeliikmelisedperekonnad Hütt ja Vaher.2. november oli aga JõgevaGümnaasiumi I a klassi päralt.Kohale olid tulnud rohkem kuipooled selle klassi laste peredest,suurimana neist paistissilma viieliikmeline perekondRehi.Jõgeva Kunstikoolis, kust onpärit ka kõik perepäevade korraldamisegaseotud kunstijüngrid,on tervele perele suunatudsündmusi korraldatudvaremgi. Seekord tegi ettevõtmiseeriliseks asjaolu, et esmakordselttoimusid sündmusedkahel päeval järjest ja olid sihtgrupipoolt ette tellitud.Kunstipäevad algasid kell 11liikumis- ja loovmängudega.Nr 6 (30) 8. november 2003Reede, 21. novemberBetti Alverile pühendatud tund Jõgeva Ühisgümnaasiumis/Helge Maripuu, 0772 2747/Sullivan ja Podnjek restoranis “Kosmos” Pääse 30.-/Ivar Vinkmann, 0776 8074/21. -22. novemberBetti Alverile pühendatud 11. luulepäevad “Tähetund” teemal“Naine - … on Su nimi…” Jõgeva Kultuurikeskuses/Maimu Valdmann, 051 85 801/22.-23. novemberRahvusvaheline saalihokiturniir Jõgeva Karikas Jõgeva Spordikeskuses“Virtus” /Marko Saksing, 0772 1922/Pühapäev, 23. november11.00 Surnutepüha jumalateenistusel kiriklas laulab Jõgeva VaimulikKoor, kaetud armulaud /Valdo Reimann, 0776 0289/Teisipäev, 25. novemberKadripäeva tähistamine Jõgeva Lasteaed “Karikakar” rühmades/Mare Suviste, 0772 2957/Kolmapäev, 26. november19.00 Kammerkontsert Jõgeva Kultuurikeskuses. Laulab The TalentsAggregate the World võitja Veronika Knaub (sopran)/Ants Paju, 050 87 753/Neljapäev, 27. novemberBändfest Jõgeva Ühisgümnaasiumis/Alo Alt, Gaja Mäesepp, 052 69 227/Reede, 28. novemberKodanikupäev Jõgeva Ühisgümnaasiumis/Helle Roop, 0772 2747/Sangpommi kahevõistlus Jõgeva Spordikeskuses “Virtus”/Heino Põldoja, JSL Kalju, 0772 2370/13.00 Narkokonverents “ Elu on ilus, leia ta mõte” Jõgeva Kultuurikeskuses/Eha Anslan, 0776 6362/Laupäev, 29. november14.00 Muinasjutuhommik Jõgeva Linnaraamatukogus/Jaana Koppel, 0772 1572/Põltsamaa Cup jalgpallis Jõgeva Spordikeskuses “Virtus”/Silvar Luht, 0772 1922/Pühapäev, 30. november11.00 1. advendi jumalateenistus, kaetud armulaud./Valdo Reimann, 0776 0289/Jõgevamaa meistrivõistlused sisejalgpallis Jõgeva Spordikeskuses“Virtus” /JSL Kalju, Põltsamaa JK Sport, 0772 2370/Eesti muusikakoolide õpilaste kontsert “Estonias”. Osalevad kaJõgeva Muusikakooli lapsed /Kersti Varrak, 0772 1388/17.00 1. advendiküünla süütamine Jõgeva linnas/Hele Tallinn, 07766505/18.00 Elo Toodo (Kiigelaulukuuik) ja vennad Metsaladadvendikontsert Jõgeva kiriklas /Angela Rehi, 052 08 322/HELE TALLINN,Jõgevalinnavalitsusekultuuritöö peaspetsialist0776 6505Kunstijüngrid korraldasid kunstipäevad peredeleÕpetaja Tiiu Õunap koos laste ja nende vanematega õpilase rollis. FOTO: ANNE NURMIKPärast pooleteisttunnist lustakatrahmeldamist spordisaalisjätkus tegevus kunstikooli kõigesuuremas õpperuumis, kuhukõigi kohaletulnute äramahtumineesmapilgul lausa võimatunatundus. Kõigil osalejatel olivõimalus tegutseda kolmel erinevalworkshopil. Esimeses töötoastehti salvrättide abil vanadestlillepottidest uusi. Teisestöötoas valmistati dekoratiivnekaunistus, mida saab kasutadanäiteks lillekimbus või kingitusepakil.Kolmandas töötoaskujutati oma pereliikmeid pabernukkudena.Kella kolmeksolid osalejad läbi teinud kõik väljapakutud töötoad ja kunstikooliõppeklassi seinale jäi neistmaha tohutu suur perekollektsioon.Pere kunstipäevade seekordneidee ja esimene tellimus pärinesJõgevamaa Suurte PeredeÜhenduselt, korraldajateksolid aga MTÜ Kunstijüngridasutajad ja tegevliikmed KatrinTamm ja Anne Nurmik, kes onühtlasi ka Jõgeva Kunstikooliõpetajad. Anne Nurmik on kakunstikooli juhataja. Kuna oodatipaljusid osalejaid, siis aitasidüritust ette valmistada ja läbiviia kunstikooli neljanda kursuseõpilased Kadri Reim ja LauraJärv.MTÜ Kunstijüngrite hinnangulvõib toimunud sündmusiigati kordaläinuks pidada. Ilmselton samal arvamusel kasuurem osa peredest, sest tänusõnukorraldajatele jagati kakohapeal.ANNE NURMIK,Pere kunstipäevadeprojektijuht ja läbiviija052 71 034

Similar magazines