ZAK¸AD PRZETWÓRSTWA MI¢SNEGO „MAXPOL” - Zakład ...

zpm.maxpol.com.pl

ZAK¸AD PRZETWÓRSTWA MI¢SNEGO „MAXPOL” - Zakład ...

ZAK¸AD PRZETWÓRSTWA MI¢SNEGO„MAXPOL” Sp. z o.o.ul. Nowy Âwiat 8, 47-420 Kuênia Raciborskatel. +48 (032) 419-22-26, tel./fax +48 (032) 419-14-93e-mail: maxpol@zpm-maxpol.com.plwww. zpm-maxpol.com.pl


Zakład Przetwórstwa Mi´snego MAXPOL


ZAK¸AD PRZETWÓRSTWA MI¢SNEGO „Maxpol”Historia Zak∏adu Przetwórstwa Mi snego „MAXPOL” si ga 1978 roku,kiedy to w Bytomiu rodzina Paƒstwa Go∏àbków przej ∏a upadajàcy zak∏ad w dliniarskii szybko doprowadzi∏a go do rozkwitu. Po kilkunastu latach funkcjonowaniaprodukcj przeniesiono do Kuêni Raciborskiej. W∏aÊcicieli urzek∏o pi kno okolictego ma∏ego Âlàskiego miasteczka. W 1990 roku wybudowano zak∏ad przetwórczyo powierzchni u˝ytkowej 2000 m 2 z mo˝liwoÊcià produkcji ok. 2 ton przetworówdziennie. W krótkim czasie popyt na wyroby przewy˝szy∏ pierwotne za∏o˝enia.W zwiàzku z tym w 1997 roku podj to decyzj o rozbudowie zak∏adu o kolejne1300 m 2 powierzchni.Procesy integracyjne Polski z Unià Europejskà sk∏oni∏y w∏aÊcicieli dobudowy nowoczesnego zak∏adu spe∏niajàcego wysokie unijne wymogi sanitarnei technologiczne. Nale˝y tu podkreÊliç, i˝ firma „MAXPOL” jako pierwsza w województwieÂlàskim uzyska∏a certyfikat HACCP, który potwierdza, i˝ ˝ywnoÊçprodukowana w Kuêni Raciborskiej spe∏nia wszystkie surowe normy unijne takpod wzgl dem jakoÊci jak i warunków zdrowotnyh produktów. Stàd te˝w zak∏adzie nadrz dnym celem jest produkowanie smacznego i zdrowegowyrobu dla konsumentów.Obecnie zak∏ad nale˝y do najnowoczeÊniejszych w Polsce, jest w pe∏nizautomatyzowany, posiada nowoczesnà elektronicznie sterowanà w dzarnii elektronicznie nadzorowane punkty krytyczne w ca∏ym procesie produkcji.Zak∏ad jest równie˝ w pe∏ni samodzielny, posiada w∏asnà stacj uzdatniania wody,stacj paliw, kot∏owni , stacj wentylacyjnà oraz baz transportowà. Dzi ki temuzdolnoÊç produkcyjna zak∏adu wynosi 50 - 60 ton na dob .Firma „MAXPOL” k∏adzie du˝y nacisk na rozbudow sieci sklepów firmowych.Obecnie posiada ich 80 i prowadzi ciàg∏e dzia∏anie majàce na celu ichrozbudow i pozyskanie nowych.Asortyment oferowany klientom obejmuje wyroby z mi sa bia∏ego i czerownegooraz mi sa mielonego, a ka˝dy wyrób spe∏nia normy najwy˝szej jakoÊci.FIRMA Z MI¢DZYNARODOWYM ZNAKIEM JAKOÂCI


Pozycj jakà wypracowa∏a sobie rodzina Go∏àbków dokumentuje wiele nagródi wyró˝nieƒ. Do najbardziej cennych i presti˝owych nale˝à:God∏o Promocyjne „Teraz Polska”, które w 1999roku otrzyma∏a grupa asortymentowa kie∏bassuchych,„Regionalny Znak JakoÊci” w bran˝y spo˝ywczej,„Puchar Prezesa Katowickiej Izby Rolniczej”otrzymany w 1998 roku,„Puchar Narodów” z pi cioma z∏otymimedalami zdobytymi w Mannheim w 1997 roku,„Certyfikat Wysokiej JakoÊci Wyrobów”przyznany przez Niemiecki Zwiàzek Rzeênikówi W dliniarzy,Tytu∏ „Najlepszej Firmy Powiatu Raciborskiego 2000”,Tytu∏ „RzemieÊlnika roku 2001”,Miano „Firmy z JakoÊcià w ProjekciePolsko-Szwajcarskim”,Wyró˝nienie „Firma Bliska Ârodowisku” 2006,Certyfikat „ISO 9001:2000”,Certyfikat „ISO 22000;2005”,Certfikat i statuetk´ „Orzeł Agrobiznesu” 2006, 2007 za jakoÊç wyrobów.


Oferta firmy „Maxpol”Pol´dwica d´bowaEichen - LendeФиле без консервированияBaleron z liÊciemRollschinken mit LorbeerblattБалерон с листомлавровымSzynka bez konserwantówSchinken ohne KonservierungssoffeШинка без консервированияSzynka d´bowaEichen - SchinkenШинка дубовая4 W´dliny, seria D´bowa


Kiełbasa d´bowaEichen - WurstКолбаса дубоваяSzynka extra wedzona z kominabez konserwantówSchinken extra vom Luftschsachtohne KonservierungssoffeШинка єкстра с дымаяабез консервированияPasztet domowy pieczony- bez konserwantówBebacken leberwurst ohne KonservierungssoffeДомашний паштетбез консервированияKiełbasa ekstra z kominaExtra Wurst vom LuftschsachtКолбаса кстра с дымаяаKiełbaski białe dziadka Maksa- bez konserwantówWurst nach оpa Max ohne KonservierungssoffeКолбаски белые дедушки Максабез консервированияW´dliny, seria D´bowa 5


Oferta firmy „Maxpol”Kiełbaski tyrolskie w´dzoneTiroler Wurst geraeuchertКолбаски тирольскиекопчёныеKiełbaski alpejskieAlpin WurstКолбаса альпейскаяKiełbaski sudeckieSudeten WuerstchenКолбаски судецкиеPaluszki czosnkoweKnoblauchwuerstchenКолбаса особая чесночнаяKiełbasa wiejskaLand WurstКазацкая колбаса6 W´dlinyMuminkiSchluempfeМуминки


Paluszki grilloweGrill - WuerstchenПальчики с гриляWinierkiWinerwuerstchentСосиски детскиеKiełbasa popularnaBruehwurstКолбаса популярнаяKiełbasa raciborskaRatiborer WurstКолбаса рацыьорскаяKiełbasa Êlàska - NowoÊçRatiborer - Schlesische - NeuКолбаса шленскаяновосьтьKabanos wieprzowySchweinekabanossenКалбаски охотничьиW´dliny 7


Oferta firmy „Maxpol”Kiełbasa grillowa, białaBratw WeisswurstКолбаса грилловаябелаяKiełbasa serowaKaese WurstКолбаса с сыромKiełbasa do koszyczkaWacholder OsternwurstКолбаса для корзинкиKiełbasa głogowska extraGlogowska Wurst ExtraКолбаса глоговская єкстраKiełbaska myÊliwskaJagd WurstОхотничья колбасаKiełbasa swojskaHeimische WurstКолбаса свойская8 W´dliny


Kiełbaski swojskieHauswurstchenКолбаса полтавскаяKiełbasa ciel´ca z czosnkiemKalbswurst mit KnoblauchКолбаса говяжая чесночнаяKiełbasa litewskaLitauer WurstПолевая колбасаKiełbasa Êlàska - grillowaSchlesische wurst zum grillenКолбаса шленскаяс грилляKiełbasa domowa z oczkiemHaus WurstКолбаса с гласкомKiełbasa toruƒskaToruƒska WurstСтепная колбасаW´dliny 9


Oferta firmy „Maxpol”Winierki z ciel´cinàWiner WuerstchenСосинки гелячиеKiełbasa jałowcowaWacholder - WurstКолбаса дворянскаяKiełbasawiejska domowa - pieczonaHausmacher Wurst, gegenКолбаса сельская, домашнаяпецёнаяKiełbasa wileƒskaWilinius WurstКолбаса украинскаяKiełbasa zwyczajnaGewohnliche WurstКолбаса домашная10 W´dlinyKiełbasa podwawelskaPodwawel WurstКолбаса одесская


Kabanosiki PeperoniPeperoni KabanosenКолбаса гусарскаяKiełbaski koktailoweCoctajlwurstchenСосиски старорусскиеKiełbasa beskidzkaBeskiden - WurstКолбаса бескидскаяKiełbaska biesiadnaZecher WurstСардельки покарагандинскиKiełbasa wiÊniowa - pieczonaKirsch Wurst, gegartКолбаса украинскаязкстраKiełbasa grillowa pieprzowaPfefferwurst zum grillenКолбаса с гриля с перцемW´dliny 11


Oferta firmy „Maxpol”Parówki wieprzoweSchweinewuerstchenСосиски свинноеParówki z ciel´cinàKalbs WuerstchenСосиски гелячиеParówki delikatesoweDelikatess WurstchenСосиски делькатесниеSerdelkiBockwurstchenСерделькиKełbasa parówkowa z ciel´cinàKalbs WurstСарделыки деликатесниегелячиеKiełbasa parówkowaDicke WuestchenСарделыки деликатесние12 W´dlinyKiełbasa ÊlàskaSchlesische WurstКолбаса молдавская


Salami z pieprzemSalami mit PfefferСалями с перцемKiełbasa czosnkowa kruchaKnoblauchwurst bruchigКолбаса хрупкаяSalami w´gierskieUngarische SalamiСыерокопчонаяSalamiSalamiКолбаса првздничнвяSalami senioraSenioren - SalamiСалями сеньюраSalami w´dzoneSalami geraeuchertСалями копчюноеW´dliny 13


Oferta firmy „Maxpol”Kiełbasa biała - parzonaWeisswurst, gebruehtКолбаса белаяпаренаяKiełbasa ze słoikaKrausen BratwurstХолодецKiełbasa LubitielnaLubitielsk WurstЛюбительскаяколбасаKiełbasa doktorskaDoktor WurstДокторская колбаса14 W´dlinyKiełbasa MołocznaMoloczna WurstМолочная колбасаKiełbasa domowa w słoikuKrausen BratwurstКолбаса в банке


Kiełbasa opolskaOpolska - WurstКолбаса ОпольскаяKiełbasa szynkowa WP - nowoÊçRatiborer - Schinkenwurst - neuКолбаса шинковая свинаяновосьтьKiełbasa szynkowa wieprzowaSchinkenwurstКолбаса с ветчиныKiełbasa ˝ywiecka˚ywiecka WurstКолбаса живецкаяKiełbasa wiÊniowa podsuszanaKirschrotwurstgetrocknetВетчина киевскаяKiełbasa kanapkowaSandwich WurstКолбаса канапковаяW´dliny 15


Oferta firmy „Maxpol”Kiełbasa kminkowaKuemmel WurstКолбаса с кменомKiełbasa krakowska sucha - nowoÊçKrakauer Wurst - neuКраковская сухая -новосьтьKiełbasa krakowska extraKrakauer Wurst, extraКолбаса краковскаяэхтраKiełbasa krakowska suchaKrakauer Wurst, getrocknetКолбаса краковская сухаяKiełbasa krajeƒskaKrajenska WurstКолбаса столичная16 W´dlinyKiełbasasucha z zielonym pieprzemKrakauer Wurst mit grun PfefferКолбаса сухая с зеленымперцем


Szyneczka DonaldDonald - SchinkenВетчина ДональдMielonka tyrolska, Szt.Tiroler Formtleich, Stk.Колбаса меленая тырольскаяшт.Gulasz angielskiGulasch EnglischerГуляш англискийMortadela z paprykàMortadella mit PaprikaМортаделя с краснымперцемMortadelaMortadellaМортаделяMielonka tyrolskaTiroler lunch - metКолбаса меленаятирольскаяW´dliny 17


Oferta firmy „Maxpol”Szynka piwnaBier SchinkenВетчина пивнаяSzyneczka tyrolskaTiroler SchinkenШинка тырольскаяSzynka kuêniaƒskaSchinken nach Kuênia Art.Ветчина русскаяSzynka chlebowaaBrot - SchinkenВетчина хлебнаяOgonówka senioraSenioren - HuefteБалык по купечески18 SzynkiSzynka z ogniaSchinken vom FeuerВетчина с огня


Szynka surowa - w´dzonaSchinken, roh, geraeuchertВетчина сырая комчюнаяMielonka rodzinnaFamilien MischungСемейная мелонкаŁopatka konserwowaKonserviert SchulterКонсервпая лопаткаOgonówka pirackaPiraten HuefteВетчина пирацкаяSzynka konserwowa - blokKonservenschinken - BlockВетчина консерваяSzynka cygaƒskaZigeuner SchinkenШинка цыганскаяSzynki 19


Oferta firmy „Maxpol”Szynka z piecaBratschinkenОкорок домашнийSzynka wieprzowa, gotowanaGekochter SchweineschinkenВетчина столичнаяSzynka zbójnickaRaeuber SchinkenОкорок деревенский20 SzynkiSzynka Seniora GołàbkaSchinken a la GolombekВетчина дпраздничная целаяSzynka tradycyjnaTraditionaller SchinkenВетчина семейная


Szynka domowaHausmacher SchinkenОкорок хуторянкаPol´dwica z warzywamiLende mit GemuseФиле с овощамиSzynka krakowskaKrakauer SchinkenВетчина краковскаяSzynka atamaƒskaAtaman SchinkenВетчина атаманскаяSzynka białaWeisser SchinkenВетчина белаяSzynki 21


Oferta firmy „Maxpol”Ogonówka w´dzonaHuefte geraeuchertВетчина комчюнаяSzynka ziołowaKraeuter - SchinkenВетчина с зельемSzynka z zielonym pieprzemSchinken mit gruenem PfefferВетчина с зелёным перцемKarczek pieczonyNacken, gebackenКорейка печёнаяKarczek swojski z czosnkiemNacken, gebackenКорейка запеканоес приправами22 Szynki, PieczenieNecówkaSchweinenetzfleischРулет боярский


Golonko peklowane, gotowanew sosie własnymEisebein gegoekelt, gekocht im Eigenen saftРулька соленые в своём сокуRolada Dziadka MaksaRolade nach Opa Max Art.Рулет дедушки МаксимаGolonko pieczoneEisbein GegartРулька печёнаяPieczeƒ wieprzowaSchweinebratenЖаркое свинноеSchab zapiekany z przyprawamiGewuerzlende, gebackenФиле запеканое с приправамиPieczeƒ z przyprawamiKrauter GewurzbratenХлебец украинскийPieczenie 23


Oferta firmy „Maxpol”ZajàczkiSchlesische Wurst naturnetz in RohЗайчикиZrazy wołoweRinder-RouladeГовяхие рулетысырыеZrazy wieprzoweSchweinerouladeСвинные рулетысырыеZrazy drobioweGefluegel-RouladeКуринные рулетысырыеPol´dwica miodowaHoning LendeФиле медовоеPol´dwica zielonogórskaZielonogórska LendeФиле зелюногурское24 Pieczenie, W´dzonkiPol´dwica wiÊniowaKirsch LendeФиле вишнювое


Schab pieczonyRuecken, gebackenФиле печёныйBekonBaconЬеконBaleronRollschinkenОкорок украинскийBoczek rolowany, gotowanyBauch gecocht gerolltГрудинка рулет вареныйW´dzonka myÊliwskaJager RauchfleischОкорок по московскиBaleron wiÊniowySauerkirschroll SchinkenОкорок билейныйPol´dwica sopockaSopot LandenbratenБуенинаW´dzonki 25


Oferta firmy „Maxpol”Boczek faszerowanyGefuelltes BauchfleischРулет домашнийBoczek rolowany, surowo w´dzonyBauch, roch, gerolltГрудинка рулет, сырая копчюныйBoczek gotowany - w´dzonyBauch gekocht geraeuchertГрудинка варюннаякопчюнаяPol´dwica surowa, w´dzonaLende, roh, geraeuchertФиле сырое копчюноеBoczek góralskiGebrigs - BauchГрудинка с гор26 W´dzonkiBoczek surowy - w´dzonyBauch, roh, geraeuchertГрудинка сырая копчюнаяBoczek miniBauch miniГрудинка Мнин


Słonina w´dzonaRaucherspeckСало копчунноеPachwina sztygarskaSteiger BauchГрудинка мастераKoÊci w´dzoneKnochen geraeuchertКости копченыеW´dzonka surowaGeraeucherter RohschinkenБалык сырокопченыйPol´dwiczki surowe, w´dzoneSchweinelendchen, roh, geraeuchertФиле сырое копчёноеSchab surowy, w´dzonyKassler, roh, geraeuchertКориейка сыраякопчюнаяPodgardle w´dzoneBacken geraeuchertЩека копчюнаяW´dzonki 27


Oferta firmy „Maxpol”Kiełbasa surowa, pieprzowaPfefferwurst, rohКолбаса сырая с перцемKiełbasa surowa, biała, cienkaDuenne Weisswurst, rohКолбаса сырая белая, тонкаяKiełbasa surowa, białaWeisswurst, rohКолбаса сырая белаяFrankfuterkiFrankfurterФранкфутэркиKiełbasa surowa, w´dzonaRohwurst geraeuchertКолбаса сырая копчёная28 W´dliny suroweMetka kuêniaƒska,w´dzonaMettwurst Kuznia, geraeuchertБирка копченая, КузнянскаяMetka łososiowaTeemettwurstМэтка лососевая


Metka cebulowaZweibelmettwurstМэтка луковаяMi´so mielone wieprzowo-wołoweGehacktes aus Schweine und RindfleischМясо меленое свинноеговяжееTatar extraTatar extraТатар экстраMi´so mielone z indykaGefluegelfleisch, gewolftФаршKotlet mielonyHackfleischФаршFasolka po BretoƒskuDicke Bohnen nach Bretonische Art.Тушеная фасольGrochówka wojskowaErbsen EintopВоенная Суп гороховыйKapuÊniakSauer KrautsuppaКапустаW´dliny surowe, przetwory 29


Oferta firmy „Maxpol”Parówki drobioweGefluegelwuerstchenСосиски куриныеSerdelki drobioweGelfluegel LockwurstСэрдэльки куриныеKiełbasa senatorskaSenator WurstКолбаса сенаторскаяKabanosy drobioweGefluegel KabanossyКабанос с домашнейптицыPrzysmak drobiowyGefluegel delikatesseДеликатес куриныйSzynka drobiowa z indykaGefluegelschinken aus putenfleischВетчина с индюка30 Produkty drobioweSzynka golonkowa, drobiowaGefluegelschinken aus eisbeinВетчина с ножек птицыSzynka z kurczàt pieczonaGefluegel Schinken, gebackenВетчина с куриц печоная


Kiełbasa ˝ywiecka drobiowa˚ywiecka GefluegelwurstВетчина рубленнаяалматинскаяPol´dwica drobiowa, bostoƒskaLende nach Boston Art.Филе бостонскоес птицыKiełbasa szynkowa, drobiowaGefluegel SchinkenwurstКолбаса с домашнейптицыKiełbasa Êlàska, drobiowaSchlesiche GefluegelwurstКолбаса с деликатзснаякопченнаяBlok szynkowy z indykaSchinkenblock aus PuteБлок с ветчины индюшинойSzynka galicyjskaGalizien SchinkenВетчина галицыйскаяPol´dwica profesorskaProfessor LendeКолбаса професорскаяProdukty drobiowe 31


Oferta firmy „Maxpol”Mielonka z kurczakaGemahlener Hahnchen FleischblockКолбаса децкаяPol´dwica drobiowa, mielonaGefluegellende gewolftФиле меленое с птицыKurczak faszerowanyGefulltes HanchenРулет куриныйPieczeƒ z indykaFleischkaese aus PutenfleischЖаркое с индюкаSzynka z fileta z indykaSchinken aus PutenfiletВетчина с филе индюкаPol´dwica indycza z paprykàGefluegel Wurst mir PaprikaХлебец старорусский32 Produkty drobioweFilet profesorskiProfessoren FiletФилет индюшинное


Skrzydełka z kurczaka, w´dzoneGeraeuchertes HahnchenflugelКрылья с куриц копчёныеKurczak w´dzonyGeraeuchertes HahnchenКурица копченнаяPałki z indyka, w´dzonaGeraeucherte PutenkeuleКопчёные ножкиSkrzydełka z indyka w´dzonePuten SchenkelКрылья с индюкакопченыеUdka z krczaka, w´dzoneGeraeucherte HahnchenkueleКопченные куриныеиожкиOgonówka drobiowaHuefte aus GefluegelfleischВетчина с птицыFilet z indyka, w´dzonyPutenfilet, geraeuchertФилет с индюкProdukty drobiowe 33


Oferta firmy „Maxpol”Wieprzowinka w galarecieSchweinefleisch in AspikСвининка в холодцэOzorki w galarecieZungen im AspikЯзыки в холодцеGłowiznaKopffleischСапьтисонFantazja drobiowaGefluegel PhantasieФантазия куринаяGolonko w galarecieEisbein im GeleeРулька в холодцеSzynka alpejska w galarecieAlpen - Schinken im GeleШинка альпейскаяв холодце34 GalantynyGalaretka wieprzowaSchweinefleisch in AspikСвинной холодец


LiwiernajaLeberwurstЛиверная хуторянкаKaszanka na patelni´Graupenwurst zum BratenКровянка на сковородкуKrupniokGraupenwurstКровянная колбасаBułczankaSemmelwurstБулчянкаKrupniok zapiekanyGraupenwurst gebackenКровянка печёнаяBułczanka białaSemmelwurst, weissБулчанка белаяW´dliny podrobowe 35


Oferta firmy „Maxpol”Salceson ze ÊwiniobiciaPresswurst vom schweinschlachtenСалтисон с свинобитияSalceson ozorkowyZungenpresswurstСалтисон с языковSalceson wiejskiPresswurstСалтисонGołàbki pieczoneKohlrouldeГолубцы печёныеPrzysmak podrobowyInnereien delikatesseДеликатес36 W´dliny podroboweFlaczki blanszowaneKutteln BlanchiertРубцы резаные


Smalec ze skwarkamii cebulkàSchmalz mit zwiebelСмалец со шкваркамиSmalec domowyHaus SchmalzСмалец домашнийBigosBigosБигосFlaczki sudeckieSudeten KuttelnРубцы судецкиеFlaczki paczkowskieKutteln nach paczkauer Art.Рубцы пакованыеFlaczki wołoweRinder KuttelnРубцы говяхиеFlaczki w sosie w´gierskimUngarische KuttelnРубцы венгерскиеW´dliny podrobowe 37


Oferta firmy „Maxpol”Pasztet ze ÊwiniobiciaLeberwurst vomschweinschlachtenПаштет со свиниобитиаPasztetowaLeberwurstЛиверная домашнаяPasztet kuêniaƒski w dzonyLeberwurst geraeuchertПаштет кузнянский копчёныйPasztetowa z Maxpolu drobiowaGefluegelleberwurst von MaxpolПаштет с Максполя куринныйPasztet z borowikamiSteinpilze LeberwurstПаштет из боровиковPasztet z ciel cinàKalbsleberwurstПаштет говяжий38 PasztetyPasztetowa z Maxpolu wieprzowaSchweineleberwurst von MaxpolПаштет с Максполя свинной


Pasztet wieprzowy, mały Szt.Schweineleberwurst, klein, Stk.Паштет свинной маленькийшт.Pasztet wieprzowy, du˝y, Szt.Schweineleberwurst, gross, Stk.Паштет свинной большой,шт.Pasztet z pomidorami, Szt.Leberwurst mit tomaten, Stk.Паштет с помидорами,шт.Pasztet drobiowy, mały Szt.Gefluegelleberwurst, klein, Stk.Паштет куриный маленький, шт.Pasztet drobiowy, du˝y, Szt.Gefluegelleberwurst, gross, Stk.Паштет куриный большой, шт.Pasztet borowikowy, Szt.Steinpilz Leberwurst, Stk.Паштет из боровиков, шт.Golonko gotowane, Szt.Eisbein, gekocht, Stk.Свинноые нужки вареные, шт.Pasztety 39

Similar magazines