Kontrolní otázky ke zkoušce MIP

measure.feld.cvut.cz

Kontrolní otázky ke zkoušce MIP

Vybrané kontrolní otázky a hesla ke zkoušce předmětu X38MIP, l.s. 2006, v11) Archiktura procesorů řady ´51Jednočipové mikropočítače řady X51. Jednočipové mikropočítače rodiny X51´- AT89C52,AT89S8252 obvodová struktura, druhy a velikosti paměťových prostorů, velikosti vnitřníchpamětí? Jaké periferní obvody má na čipu a k čemu slouží? Jaká je minimální sestavamikropočítače z řady 51 pro vestavnou aplikaci?Na jakých nejnižších adresách bude začínat externí paměť programu, pokud se použije téžvnitřní paměť programu na čipu u AT89S8252?2) Programátorský model procesorů řady ´51Procesory Atmel AT89C51, AT89C52, AT89S8252 (umístění zásobníku, bitové paměti,přímo a nepřímo adresovatelné paměti, přístup k vnitřní paměti EEPROM,..).Jaké jsou (logicky) paměťové prostory u jednočipového mikropočítače Atmel AT89C52?Jak se liší z hlediska přístupu prostor vnitřní datové paměti na adresách 00 -7Fh a 80h -0FFh?Jak se provádí přímé a nepřímé adresování vnitřní datové paměti?Lze použít přímé adresování externí datové paměti u AT89C52?Jak se liší instrukce MOV A, #33h a MOV A, 33h?Co je to bitově adresovatelná paměť, kde se nachází a jak je velká?Jak je velká vnitřní datová paměť procesoru AT89C51?Kde jsou umístěny (v programátorském modelu) vstupně výstupní brány P1, P3 (stačí pouzepřibližně), mohou se adresovat nepřímo? Je možno bitově adresovat bránu P1?Jak se adresuje vnější datová paměť AT89C51 a jakou největší kapacitu může mít.Kolika bitový je : akumulátor, registr R0, R1, R2, registr DPTR, registr SP?Kde může být v AT89C51, AT89C52 příp. v AT89C8252 umístěn zásobník „stack“?Kde je v paměťovém prostoru umístěn ukazatel zásobníku „stack pointer“?Jak se mění ukazatel zásobníku - „Stack pointer“ (SP) po zápisu do zásobníku?Může být zásobník umístěn v prostoru vnější datové paměti (XDATA) ?3) Obvod UART v procesorech řady ´51Jaká se musí nejdříve provést inicializace, aby bylo možno použít vestavěný sériový kanálUART v AT89C51? Nakreslete stav výstupního signálu v čase při vysílání znaku A.Jak se programově synchronizuje spolupráce s UART-em (zápis a čtení dat) v AT89C51?Jak jste ve své úloze přijímali a vysílali znaky prostřednictvím sériového rozhraní (RS-232)obvodem UART na čipu AT89S8252?Jak se zjistí, že z nadřazeného počítače byl do interního obvodu UART v AT89C51 předánznak?Jak je možno poznat, že byl obvodem UART již znak vyslán a může se registru SBUF předatdalší znak ? Uveďte tuto malou část programu, kterou jste tuto skutečnost zjišťovali.Jaká je minimální doba vyslání 1000 znaků na sériovou linku, jestliže se používá modulačnírychlost 9600 Bd, (nastavení odvodu UART- 8 datových bitů, 1 stop bit).Nakreslete průběh signálu na výstupním pinu TxD (vysílač UART) u AT89C51, jestliže sevysílá znak ASCII znak A (kód 41 hexa). Jaké je pořadí jednotlivých bitů při vysílání?Čím je určena modulační rychlost při vysílání znaku vestavěným obvodem UARTv AT89C51?4) Programování procesorů řady ´51Tvorba programu v jazyce symbolických adres. Programové prostředky: Překladač, object-hexkonvertor.Jak se postupuje při přípravě programu pro vnitřní paměť FLASH mikropočítače AT89C52,1


Vybrané kontrolní otázky a hesla ke zkoušce předmětu X38MIP, l.s. 2006, v1od jaké adresy bude program umístěn?Intel Hex soubor, co to je, z čeho a jak se získá, k čemu slouží?Pseudoinstrukce (direktivy) překladače ORG, SET, EQU, HIGH, LOW, DB, DS, INCLUDEK čemu složí pseudoinstrukce ORG, SET, EQU, DS, DB u překladače A51, který jstepoužívali na cvičeních?Jak lze zapsat bitovou adresu při přípravě programu s překladačem A51?Čím se liší instrukce LJMP, JMP, AJMP, SJMP, příp. LCALL, CALL, ACALL?Jakým znakem může začínat návěští, jakým znakem může začínat číslo?V kolika bitech se vyjadřují čísla v překladači A51?Jaký bude obsah akumulátoru A, registrů R1, R2 po provedení instrukcí odpovídajících zápisuMOV A, # LOW NOT 0FFhMOV R1, #HIGH NOT 0F0hMOV R2, # LOW - 0F0hJakou budou mít hexadecimální, dekadickou, případně binární hodnotu následující výrazyv jednotlivých případech po překladu?sym set - 0F0hsym set LOW -0F0hsym set HIGH -0F0hsym set NOT 0F0hsym set NOT HIGH 0F0hsym set LOW NOT 0F0hsym set NOT LOW 0F000hsym set 1234sym set 1234Hsym set 1234H SHL 1sym set 1234H SHR 2sym set 1234Dsym set -1234Hsym set NOT 1234HCo vyjadřuje zápis DS 2, v kterém segmentu programu se používá?V čem se liší instrukce: MOV A, R1 od MOV A, @R1.5) Použití procesorů řady ´51 v rámci cvičeníVysvětlete princip měření odporu pomocí MKO, jak jste jej realizovali ve své laboratorníúloze. Jaký význam pro to měl vstup /INT0 ? Jak se rozpozná , že došlo k přetečení čítače T0?Jak se mění obsah čítače T0 v režimu, ve kterém jste jej používali pro měření doby kyvuMKO (monostabilního klopného obvodu).Obsah čítačů T0, T1 a T2 v AT89C8252 se při čítání zvyšuje nebo snižuje?Jakou dobu trvá vykonání instrukcí AT89C51 (např. NOP nebo LJMP), jestliže je použitkrystal o frekvenci 12 MHz, příp. 11,0592 MHz?6) Přerušení u procesorů řady ´51Jak se postupuje při využití externího přerušení a přerušení od časovače u 8051?Jaké se musejí provést inicializace?Která instrukce (RET nebo RETI) se musí použít pro návrat z podprogramu pro obsluhupřerušení, jaký je rozdíl ve funkci a použití těchto instrukcí?2


Vybrané kontrolní otázky a hesla ke zkoušce předmětu X38MIP, l.s. 2006, v1Jaké jsou maximální proudy typu „ input clamp“, „output clamp„ vstupními a výstupnímizáchytnými diodami?Jak se liší statický a dynamický proudový odběr CMOS logických obvodů, čím je dána jehovelikost? Jak se mění proudový odběr CMOS logických obvodů s frekvencí signálu?Jak se určí proudový odběr CMOS l.o. (např. 74HCT00) při znalosti napájecího napětí,frekvenci signálu, zatěžovací kapacity a kapacity C PD ? Co je to kapacita C PD a co vyjadřuje?Vysvětlete pojem „+5 V tolerantní vstup“ CMOS l.o.Jaké je náhradní schéma výstupu CMOS logického obvodu? Jaký je přibližně vnitřní odporv náhradním schématu výstupního obvodu l.o. řady HC, HCT ve stavu L. případně H?Jak se projeví přivedení kladného napětí z výstupu jednoho log. obvodu ve stavu H na vstupdalšího CMOS l.o., který má odpojené napájení?Jak se používají tlumicí rezistory pro zamezení zákmitů na vodičích přenášející signály mezil.o., jaká je velikost jejich odporu?Jak se může projevit vyšší impedance nevhodně voleného vodiče spojujícího pin GND l.o. sespolečným zemním pólem rozvodu napájení?Proč se musí blokovat napájecí napětí co nejblíže l.o. kvalitními kondenzátory a k čemu toslouží?10) Spolupráce mikroprocesoru se sběrnicemiNakreslete typický sběrnicový cyklus při čtení a cyklus při zápisu procesorus multiplexovanou a nemultiplexovanou sběrnicí.Který okamžik v celém cyklu je významný pro čtení dat z datové sběrnice do mikroprocesoru?Jak je možno u některých mikroprocesorů zajistit spolupráci rychlého procesoru s pomaloupamětí, případně pomalými vstupně/ výstupními obvody? Popište využití signálu Wait.Co se míní pojmem vkládání čekacích (wait) stavů do cyklu čtení, případně zápisu procesoru?Popište využití rychlých pamětí SRAM v mikropočítači ve funkci rychlé paměti programutam, kde již samotná paměť EPROM, případně FLASH již nepostačuje svou rychlostí(analogie CACHE - překopírování programu z FLASH do rychlé SRAM připojené jakopaměť programu).11) Návrh mikropočítačePřipojení paměti EPROM, RAM k mikroprocesoru, návrh dekodéru adresy.Překódování řídicích signálů sběrnice procesoru AT89C51 (změna mapy externíchpaměťových prostorů z architektury Harwardské na von Neumannovu – signály PSEN, RD)pro vývojovou desku.Připojení vstupně / výstupních obvodů na sběrnici. Paměťově mapované vstupní a výstupníbrány, připojování programovatelných vstupně výstupních obvodů a řadičů na sběrnici.Vysvětlete způsoby stránkování paměti, v čem spočívá a k čemu slouží?Navrhněte připojení paměti EPROM (příp. Flash) 27C040 jako vnější paměti konstantk mikroprocesoru AT89C52.Navrhněte připojení paměťově mapované vstupní a výstupní brány s obvody 74HCT573k mikroprocesoru AT89C52 do prostoru XDATA.Je možno připojit vstupní bránu s obvodem 74HCT573 do prostoru CODE (externíprogramové paměti)?Naznačte část programu, jak by se četla informace z paměťově mapovaných vstupních brana program pro zápis do paměťově mapované výstupní brány. Brány jsou mapovány doprostoru XDATA. Popište použití instrukcí typu MOVX v dané situaci.4


Vybrané kontrolní otázky a hesla ke zkoušce předmětu X38MIP, l.s. 2006, v1Co je to úplné a neúplné dekódování adresy paměťového obvodu? Vysvětlete, jak docházík zrcadlení pamětí v paměťovém prostoru při neúplném dekódování adresy.Kolik pamětí 27C512 (případně 27C256, 27C64) lze maximálně připojit najednou jako vnějšípaměti programu (v prostoru CODE) k procesoru řady X51?12) Připojování ovládacích a zobrazovacích prvků k mikropočítačiNakreslete a vysvětlete připojení tlačítek, připojení tlačítek s přerušením, připojení maticovéklávesnice k mikropočítači, připojení tlačítek prostřednictvím posuvného registru.Popište ovládání LED, sedmisegmentového LED zobrazovače, dynamické řízenívícemístného sedmisegmentového LED zobrazovače.Jak funguje segmentový a maticový LED zobrazovač.Jak je možno řešit připojení LED zobrazovače a tlačítek pomocí sériově – paralelního,případně paralelně sériového posuvného registru?Nakreslete schéma a určete velikosti jednotlivých odporů v 6-místném zobrazovači („dipleji“)se 7-segmentovými LED se společnou anodou (předpokládejte střední hodnotu proudu 5 mA,napětí U AK = 2,5 V, saturační napětí NPN i PNP tranzistorů 0,5 V, h 21E = 100, činitelsaturace = 2.13) Připojení A/D a D/A převodníků k mikropočítačiCo je to sběrnicově kompatibilní D/A a A/D převodník?Popište D/A převodník s dvojitým záchytným registrem, jeho použití, význam dvojitéhozáchytného registru ve spolupráci mikropočítače s D/A převodníkem.Vysvětlete připojení sběrnicově kompatibilního 12-bitového A/D převodníku na 8-bitovoudatovou sběrnici mikropočítače, jaký je význam signálu HBEN.Proč se používá vícekanálový D/A převodník s dvojitým záchytným registrem a jak se řešíjeho spolupráce s mikropočítačem?Jak se připojí 12-bitový D/A převodník k 8-bitové sběrnici mikropočítače?14) Některá zadání pro návrh mikropočítače- Navrhněte řídicí mikropočítač do regulátoru.Sestava AT89C52, vnější paměť programu od adresy 0 s obvodem EPROM27C256, paměťSRAM 6264 v prostoru XDATA od adresy 8000h (nezrcadlí se), dvě výstupní brány s obvody74HCT573 (první od adresy 0A000h, druhá od 0C000h). Připojte 4 místný, 7- segmentovýzobrazovač s LED.-Navrhněte mikropočítač do záznamníku („černá skříňka“) s pamětí FLASH. ProcesorAT89S8252 bude využívat vnitřní paměť programu, vyrovnávací paměť SRAM 62256 odadresy 0, paměť FLASH 29F040 stránkovaná v prostoru XDATA od 0E000h do 0FFFFh. Prostránkování použijte výstupní bránu s obvodem 74HCT573 umístěnou podle Vašeho uvážení.Bránu P1a volné piny P3 použijte pro připojení 6 indikačních LED a 4 ovládacích tlačítek.Otázky a odpovědi v testu se předpokládají pouze v rozsahu, v jakém byla látka odpřednášena,případně odcvičena v rámci předmětu " Mikroprocesory v přístrojové technice". Jakodoplňková literatura slouží nomografie Vedral, Fischer: Elektronické obvody pro měřicítechniku, a manuály k procesorům řady ´51, které jsou k dispozici na www stránkáchpředmětu. Pro seznámení s programováním procesorů řady ´51 slouží také manuály firmyKeil, které jsou v elektronické formě součástí volné demonstrační verze prostředí KeilMicrovision 2, které bylo používáno na cvičeních a které je k dispozici na www stránkáchpředmětu.5


Vybrané kontrolní otázky a hesla ke zkoušce předmětu X38MIP, l.s. 2006, v1Předpokládají se též znalosti, které by student měl mít, pokud se věnoval práci na cvičenícha samostatně zpracovával všechny úlohy. Při návrhu obvodů se předpokládají základníznalosti z teorie obvodů a logických obvodů.6

More magazines by this user
Similar magazines