Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

up.gov.pl

Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zapraszaBIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEna Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychWRZESIEŃ 2011Wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, w szczególności osoby młode – młodzież uczącą się, studiującą, absolwentów szkółgimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych oraz wszystkich poszukujących pomysłu na życie zapraszamy do udziałuw Europejskich Dniach Promocji Przedsiębiorczości Młodych, których inauguracja odbędzie się 12 października 2011 rokuw Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych uzyskały honorowy patronat Wojewody Warmińsko-Mazurskiegooraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym organizatorem EDPPM jest Wojewódzki Urząd Pracyw Olsztynie, natomiast jego partnerami: Komisja Europejska, Kuratorium Oświaty, Warmińsko-Mazurska WojewódzkaKomenda OHP, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzaniaim. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.Zdzisław SzczepkowskiDyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w OlsztynieMedialnie nad wydarzeniami czuwać będą: Telewizja Polska Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, Radio Eska,Radio UWM FM, Dziennik Elbląski, Gazeta Olsztyńska oraz portale: EurActiv.pl i praca.wm.pl.EDPPM stanowią kontynuację Inicjatywy Unii Europejskiej Mobilna Młodzież w zakresie programu Youth@Work,organizowanej w ramach polskiej Prezydencji w Radzie.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie naszego Urzędu www.up.gov.pl.1Serdecznie zapraszamy


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWydatki na aktywne formy z Funduszu Pracy w pierwszym półroczuw latach 2010–2011Wyszczególnieniezarówno procentowy udział osób w szczególnejsytuacji na rynku pracy, jak i charakterystykębezrobotnych pod kątemcech socjodemograficznych. W strukturzeregionalnego bezrobocia, w porównaniudo czerwca 2010 roku, nastąpił wzrostprocentowego udziału kobiet, mieszkańcówwsi, niepełnosprawnych, bezrobotnychpowyżej 50 roku życia, bezrobotnychbez kwalifikacji zawodowych orazdługotrwale bezrobotnych. Zmniejszyłsię natomiast procentowy udział osóbdo 25 roku życia oraz osób bezrobotnychz prawem do pobierania zasiłku;4. niekorzystnie kształtuje się strukturasocjodemograficzna bezrobotnych,która wskazuje na znaczny udział procentowyosób w wieku od 18 do 34 lati osób z niskim wykształceniem (gimnazjalnymbądź niższym oraz zasadniczymzawodowym);5. na korzyść, w porównaniu dopierwszego półrocza 2010 roku, zmieniłasię struktura ofert pracy i wolnychmiejsc aktywizacji zawodowej. Ofertypracy niesubsydiowanej stanowią obecnie46,6% wszystkich wolnych miejscpracy i aktywizacji zawodowej, a więco 22,3 pkt. proc. więcej niż w pierwszympółroczu 2010 roku. Znacznemu zmniejszeniuuległ udział procentowy wolnychmiejsc aktywizacji zawodowej w ogóleofert; w mniejszym stopniu spadł natomiastprocentowy udział ofert zatrudnieniasubsydiowanego.Zmniejszenie środków FunduszuPracy znalazło odzwierciedlenie międzyinnymi w:Kwota(w tys. zł)2010 2011%Kwota(w tys. zł)Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem 121 954,1 100,0% 56 324,8 100,0%z tego:Koszty szkoleń 4 614,3 3,8% 1 214,3 2,2%Prace interwencyjne 8 543,8 7,0% 9 641,4 17,1%Roboty publiczne 8 617,9 7,1% 2 687,0 4,8%Prace społecznie użyteczne 1 212,7 1,0% 770,0 1,4%Refundacja kosztów wyposażenia i doposażeniastanowiska pracy15 375,2 12,6% 2 636,9 4,7%Środki na podjęcie działalności gospodarczej 29 299,2 24,0% 6 531,8 11,6%Stypendia stażowe 47 743,2 39,1% 28 734,5 51,0%Przygotowanie zawodowe dorosłych 469,7 0,4% 864,4 1,5%Inne 6 078,1 5,0% 3 244,5 5,8%Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPiPS-02 Sprawozdania o przychodach i wydatkach FunduszuPracymniejszej, niż w analogicznymokresie 2010 roku, liczbie osóbzaktywizowanych ze środkówFunduszu Pracy (o 6 637 osób,tj. o 57,1%);mniejszym odpływie z bezrobocia– wyrejestrowano 74 523 osoby– o 12 013 osób (o 13,9%) mniej niżw analogicznym okresie 2010 roku;strukturze wydatków FunduszuPracy na aktywne formy – znacznemuzmniejszeniu uległ w niej udziałprocentowy wydatków na podjęciedziałalności gospodarczej, jak równieżna refundację kosztów wyposażeniai doposażenia stanowiskpracy, przeznaczonych na zatrudnieniebezrobotnych.Lokalne rynki pracy...Powyższe dane i informacje zostałyprzedstawione w skali całego województwawarmińsko-mazurskiego. Abyjednak przyjrzeć się sytuacji z bliska, zapytałamdyrektorów powiatowych urzędówpracy o to, jakie skutki niedoboruśrodków Funduszu Pracy obserwują nalokalnym rynku pracy. Katarzyna Pietkiewicz,Zastępca Dyrektora MiejskiegoUrzędu Pracy i Urzędu Pracy PowiatuOlsztyńskiego w Olsztynie, wśród skutkówwymienia m.in.:Ograniczone możliwości młodzieżyw zdobyciu doświadczeniaw miejscu pracy poprzez odbyciestażu, co niejednokrotnie uniemożliwiapodjęcie pierwszej pracy.%Spadek rozwoju przedsiębiorczościwśród bezrobotnych w związkuz brakiem wystarczającej ilościśrodków przeznaczonych na podjęciedziałalności gospodarczej.Zmniejszenie liczby subsydiowanychmiejsc pracy, które były niejednokrotniejedyną szansą na zatrudnienieosób będących w szczególnejsytuacji na rynku pracy.Negatywne nastawienie osób bezrobotnychi pracodawców doUrzędu Pracy – pogorszenie wizerunkuurzędów, niechęć ze stronypracodawców do podejmowaniawspółpracy z urzędem w sytuacjikiedy nie może zaoferować pomocyfinansowej.Zwiększenie liczby osób zagrożonychwykluczeniem społecznym zewzględu na długotrwałe bezrobocie,co doprowadza do zwiększonegozapotrzebowania klientówurzędu na pomoc np. opieki społecznej,psychologa i innych instytucjiniż urząd pracy.W kontekście osób w najtrudniejszejsytuacji na rynku pracy...Podobnie jak w innych urzędach pracy,zmniejszenie środków z Funduszu Pracyspowodowało dużo mniejsze możliwościaktywizacji zawodowej bezrobotnych.Szczególnie odczuły to osoby wchodzącena rynek pracy oraz bezrobotni bez kwalifikacjizawodowych (często długotrwalebezrobotni). W roku poprzednim osobyte mogły skorzystać ze stażu – w tymroku możliwości były znikome. Ponadtourząd miał niewielkie możliwości wspieraniamałej i średniej przedsiębiorczościw two rzeniu i wyposażaniu nowychmiejsc pracy, a także wsparcia jednosteksamorządowych w zatrudnianiu osóbo najniższych kwalifikacjach.Leszek Balon– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w WęgorzewieDrastyczne obniżenie środków wpłynęłow sposób zauważalny głównie nawzrost udziału osób w szczególnej sytuacjiw ogólnej liczbie osób bezrobotnych.Wzrósł udział kobiet z 52,9% do 56,9%,osób długotrwale bezrobotnych z 41,4%do 46,9% ogółu bezrobotnych oraz osóbniepełnosprawnych z 9,3% do 11,7% (...)Brak środków FP i EFS spowodował, żeduża grupa osób długotrwale bezrobotnychnie miała szans na chociaż krót-4


kotrwały powrót na rynek pracy. Myślę,że przy braku środków w latach następnychto niekorzystne zjawisko będzie siępogłębiać, powodując trwałe wyparciedużych grup ludzi z rynku pracy bezszansy zmiany ich statusu.Anna Skass– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku... oraz rozczarowania i niezadowoleniaklientów powiatowych urzędów pracy:Jako pracownik urzędu pracy pragnępodkreślić, że praca w urzędzie przybardzo ograniczonych środkach finansowychjest pracą o wiele mniej „wdzięczną”.Większość oczekuje od urzędu konkretnejpomocy i jeżeli z powodu braku środkówtej pomocy nie otrzymuje, nie dziwmy się,że jest niezadowolona i że będzie negatywniepostrzegać urząd pracy. Nawetprzy otrzymaniu pomocy „zastępczej”np. zamiast propozycji stażu, spotkanieinformacyjne, zajęcia aktywizacyjne lubporada grupowa, choćby były najbardziejinteresujące i pomocne dla tej osoby, niezadowolą, jeżeli w dalszym efekcie niebędziemy mieli dla niej żadnej propozycjistażu lub pracy.Jolanta Filipek – Kierownik Centrum AktywizacjiZawodowej MUP i UPPO w OlsztynieWojewódzki Urząd Pracy w OlsztynieBieżący rok przyniósł rozczarowaniedla osób bezrobotnych ponieważ trudnoim zrozumieć decyzje, które uderzają w ichcodzienne życie. Stracili szansę na częstojedyne źródło zarobkowania. W obliczutakich konsekwencji żadne wyjaśnieniado nich nie przemawiają. Dla PUP w Piszujest to zderzenie z licznymi pretensjamii rozgoryczeniem ludzkim. Dalsze funkcjonowaniew warunkach zmniejszonychśrodków, przy tak trudnym rynku będziemożliwe gdy pojawią się nowe inwestycjew regionie i dodatkowe miejsca pracy.W przeciwnym razie, przy ograniczonychśrodkach Funduszu Pracy wzrośnie liczbabezrobotnych. Należy także zwrócić uwagę,że nie tylko ograniczone środki wpływająna wzrost bezrobocia, ale przedewszystkim kryzys gospodarczy.Wioletta Śląska-Zyśk– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w PiszuPozostaje zadać pytanie o to, jak będziewyglądało dalsze funkcjonowaniew warunkach zmniejszonych środków– przy tak trudnym rynku pracy, jakimjest rynek warmińsko-mazurski?BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEZmniejszenie środków na aktywizacjęosób bezrobotnych wzmaga problemyna rynku pracy. Z problemamitymi zmierzymy się aplikując o dodatkoweśrodki na aktywizację zarównoz Europejskiego Funduszu Społecznegojak i z rezerwy Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej. Działania Urzędu ukierunkowanesą i będą na: wsparcie osóbbezrobotnych w poszukiwaniach pracy,pozyskiwanie ofert pracy niesubsydiowanejoraz przygotowywanie dlaosób bezrobotnych IndywidualnychPlanów Działania, dzięki którym procesposzukiwania pracy jest przemyślanyi zaplanowany.Wioletta Śląska-Zyśk – DyrektorPowiatowego Urzędu Pracy w PiszuDługotrwałe funkcjonowanie rynkupracy z tak ograniczonymi środkami finansowymi,szczególnie w województwiewarmińsko-mazurskim, będzie trudnei nie korzystne dla każdej z grup związanejz rynkiem pracy. Skutkiem długotrwałegoniedoboru środków Funduszu Pracymoże być wzrost liczby osób zagrożonychwykluczeniem społecznym i emigracjaosób bezrobotnych w celu poszukiwaniazatrudnienia na zachodzie.Lucyna Karczewska – Zastępca Dyrektora PowiatowegoUrzędu Pracy w BraniewieDalsze funkcjonowanie w warunkachzmniejszonych środków może byćznacznie utrudnione. Wystąpić mogątakie zjawiska, jak:1. Niezadowolenie absolwentów;2. Przedłużający się kryzys gospodarczymoże negatywnie wpłynąć napodmioty gospodarcze, które nie będągenerować nowych miejsc pracy;3. PUP pozyska mniej ofert pracy;4. Konieczność podejmowania dodatkowychdziałań mających na celu niwelowanieniezadowolenia klienta PUP (...).Bożena Romasz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracyw Lidzbarku WarmińskimSzczególnego znaczenia nabierająw takiej sytuacji działania niestandardowe:Urząd Pracy w Nidzicy w odpowiedzina znaczne zmniejszenie środkówna finansowanie programów na rzeczpromocji zatrudnienia, łagodzenia skutkówbezrobocia i aktywizacji zawodowejw 2011 roku podjął działania promującewolontariat, jako możliwość uzyskania5WRZESIEŃ 2011nowych umiejętności oraz pomoc w odnalezieniusię na rynku pracy. W tymcelu umożliwiono 16 zainteresowanymosobom zdobycie umiejętności poprzezpracę w ramach wolontariatu w placówkacho charakterze opiekuńczym,4 osoby po zakończeniu podjęły pracę.Aleksandra Nowogórska– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w NidzicyNawiązanie współpracy w firmamiszkoleniowymi i innymi instytucjamicelem umożliwienia osobom bezrobotnymuzyskania wsparcia w ramach projektówi innych działań podejmowanychprzez te instytucje.podpisanie porozumień i współpracaz instytucjami szkoleniowymi,których celem był udziałbezrobotnych w projektach szkoleniowychrealizowanych przezfirmy szkoleniowe. (np. projektGotowi do zmian, Fachowiec z tytułem),podpisanie porozumień z ośrodkamipomocy społecznej dot. podejmowaniawspólnych działańna rzecz aktywizacji zawodoweji społecznej bezrobotnych,podpisanie porozumień z OHP dot.aktywizacji bezrobotnych,współpraca z Urzędem Skarbowym,zakładem Ubezpieczeń Społecznych,Inspekcją Pracy w zakresieudziału pracowników ww. firmw zajęciach dla bezrobotnych organizowanychprzez urząd.Katarzyna Pietkiewicz – Zastępca DyrektoraMiejskiego Urzędu Pracyi Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w OlsztynieNiedobór środków Funduszu Pracyprzeznaczonych na promocję zatrudnienia,łagodzenie skutków bezrobociai aktywizację zawodową bezrobotnychstanowi poważne utrudnienie na regionalnymi lokalnych rynkach pracy. Jegoskutki widoczne są nie tylko w statystykach,ale również w codziennym funkcjonowaniuurzędów pracy. Stanowipewnego rodzaju wyzwanie i zmusza dopodejmowania innych kroków – szczególnieistotna staje się intensyfikacja działańbeznakładowych, jak również precyzyjneokreślenie priorytetów, zgodnie z którymidostępne środki będą wykorzystywanejak najbardziej efektywnie.Izabela StolarskaWydział Polityki Rynku PracyWojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIENaSTATYSTYCZNY BEZROBOTNY ABSOLWENTTO NIE MAGISTERWarmii i Mazurach obserwujemyspadek liczby szkół ponadgimnazjalnychi osób pobierającychw nich naukę. Aktualnie w regionie funkcjonują623 placówki oświatowe, w tym:244 licea ogólnokształcące (spadeko 3,2%); 210 szkół średnich technicznychi zawodowych (spadek o 13,4%);125 szkół policealnych (spadek o 6,0%);110 zasadniczych szkół zawodowych(wzrost o 0,9%) i 17 szkół wyższych, którezachowały status quo.We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnychnaukę pobierało 135 346osób, tj. o 6 259 uczniów, czyli o 4,4%mniej niż w poprzednim czasookresie.Spadek liczby osób pobierających naukędotyczył wszystkich poziomów szkół ponadgimnazjalnych.Najwięcej, bo 52 420osób kształciło się w szkołach wyższych(mniej o 2 109 osób, czyli o 3,9%), najmniejzaś w zasadniczych szkołach zawodowych– 11 277 osób, tj. 8,3% ogółu(spadek o 122 osoby, czyli o 1,1%).Do szkół policealnych i pomaturalnychuczęszczało 11 432 uczniów,6Analizy, diagnozy, badaniaPo dwóch dekadach edukacyjnego boomu nastał czas na rynkową weryfikację. Z przyczyn także m.in. demograficznychzmienia się sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych, lecz pracy dla absolwentów tych szkół wciążbrakuje. Rosną wymagania pracodawców, zaś szkoły i uczelnie wciąż nie potrafią przysposabiać młodych ludzido realiów rynku pracy. Przyszli absolwenci oczekują od swoich szkół gwarancji zatrudnienia, chcą wiedzieć, czyich szkoły współpracują z firmami i zapewniają praktyki.Rok szkolnytj. 8,4% ogółu. Jest to mniej w stosunkudo ubiegłego roku o 1 979 osób, tj.o 14,8%. Na poziomie szkół średnichtechnicznych i zawodowych liczba uczniówwynosiła 26 095 osób i stanowiła19,3% ogółu. W stosunku do poprzedniegoczasookresu populacja ta zmalałao 1 536 osób, tj. o 5,6%.W województwie nadal kształcenieogólne dominuje nad zawodowym.Ponad jedna czwarta (25,2%) ogółuuczniów pobierała naukę w liceachogólnokształcących (34 122 osoby). Liczbauczniów w liceach ogólnokształcących,w stosunku do roku poprzedniego,spadła o 513 osób, tj. o 1,5%.Absolwenci według poziomuszkół ponadgimnazjalnychW omawianym okresie, mury szkółponadgimnazjalnych opuściło łącznie38 410 absolwentów, to o 710 absolwentów,czyli o 1,8% mniej niż w analogicznymokresie roku ubiegłego. Najmniejabsolwentów opuściło szkołypolicealne – 3 129 osób, tj. 8,1% ogółu.Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sektora własności (2010 r.)ZasadniczaSzkołaZawodowaLiceumOgólnokształcąceTyp szkołySzkoła średniatechnicznai zawodowaSzkołaPolicealnaSzkołaWyższaRazem2009/2010 3 015 10 241 6 941 3 247 15 676 39 1202010/2011 3 304 10 274 6 168 3 129 15 535 38 410Udziałabsolwentóww %ZasadniczaSzkołaZawodowaLiceumOgólnokształcąceSzkoła średniatechnicznai zawodowaSzkołaPolicealnaSzkołaWyższaRazem2009/2010 7,7 26,2 17,7 8,3 40,1 1002010/2011 8,6 26,8 16,1 8,1 40,4 100Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, US Olsztyn 2011.Opracowanie własne. W zestawieniu ujęci są uczący się stacjonarnie, wieczorowo i zaocznie.Największą zbiorowość stanowią absolwenciszkół wyższych – 15 535 osób,tj. ponad dwie piąte (40,4%) ogółu. W grupietej dominują: pedagodzy, ekonomiści,specjaliści administracji pub licznej,pielęgniarki, prawnicy, fizjoterapeuci,inżynierowie geodeci, dziennikarze, politolodzy,teolodzy, czy socjolodzy. Kolejnapopulacja absolwentów to uczniowieliceów ogólnokształcących – 10 274 osoby,tj. 26,8% ogółu. Są to absolwenci bezzawodu.Absolwentów szkół średnich technicznychi zawodowych było 6 168 osób,tj. 16,1% ogółu. W grupie tej przeważali:technicy ekonomiści, organizatorzyusług hotelarskich, technicy informatycy,technicy handlowcy, technicybu downictwa, technicy mechatronicy,technicy elektrycy, technicy żywieniai gospodarstwa domowego czy technicyrolnicy. W szkołach policealnych było3 129 absolwentów, tj. 8,1% ogółu. W grupietej przeważali: technicy administracji,technicy usług kosmetycznych, technicybhp, technicy prac biurowych, technicyusług fryzjerskich czy technicy informatycy.Zasadnicze szkoły zawodowe opuściły3 304 osoby, tj. 8,6% ogółu absolwentów,w tym najliczniej sprzedawcy,kucharze małej gastronomii, mechanicysamochodowi, stolarze, ślusarze, murarze,cukiernicy czy piekarze.Bezrobotni absolwenciszkół ponadgimnazjalnychZ analizy zebranych danych wynika,że wielkość bezrobocia wśród absolwentówróżnicuje się ze względuna typ szkoły. Struktura udziału bezrobotnychabsolwentów określonegotypu szkoły w ogólnej liczbie bezrobotnychabsolwentów, od kilku lat sięnie zmienia.


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011Alfred Czesla – urodził się 23 lutego1945 roku w Sensburgu, współcześnieMrągowo – absolwent UniwersytetuŁódzkiego, do ktor socjologii. WspółzałożycielMazurskiego Towa rzystwaEwangelickiego i stowarzy szeń mniejszościniemieckiej w: Mrą gowie; Olsztyniei Ostródzie. Autor prac na tematmniejszości religijnych i etniczno-narodowych,w tym: Niem cy na Warmiii Mazurach 1990–2000; Tożsamość ewangelików na Warmiii Mazurach w świetle badań socjologicznych; Społeczność ewangelickaw krajobrazie mazurskim po 1945 ro ku. Od 1970 rokumieszka w Olsztynie, jest specjalistą w zakresie socjologii,odbył praktyki zawodowe w Niemczech i Danii, ma ponad40-letni staż pracy, a od 15 lat jest analitykiem w WojewódzkimUrzędzie Pracy w Olsztynie.7Według stanu na koniec 2010 rokuwśród ogółu bezrobotnych znajdowałosię 5 393 bezrobotnych absolwentów,tj. o 101 osób, czyli o 1,8% mniej w stosunkudo 2009 roku. Najsilniejszy wzrostnapływu absolwentów do bezrobociaw porównywanym okresie dotyczył takichpowiatów jak: Działdowo – wzrosto 12,0%, tj. o 103 osoby; Szczytno– wzrost o 9,1%, tj. o 88 osób i Giżycko– wzrost o 8,7%, tj. o 50 osób.W województwie, do bezrobocia napłynęło17 668 absolwentów, tj. 16,7%całej populacji bezrobotnych, w stosunkudo roku poprzedniego liczba ta zmniejszyłasię o 5,0%, tj. o 929 osób. Najwięcej,bo blisko jedna czwarta (23,1%), bezrobotnychabsolwentów opuszcza liceaogólnokształcące. Dotyczy to zwłaszczatakich powiatów jak: Bartoszyce – 35,0%;Nidzica – 33,3% i Gołdap – 30,0%.Jednak przewiduje się, iż w 2011roku, liczba bezrobotnych absolwentówszkół ogólnokształcącychbędzie mniejsza o 564 osoby,tj. o ponad jedną trzecią (31,2%).Podobnie jest ze szkołamipolicealnymi i średnimi zawodowymi.Bezrobotni absolwenciw tej grupie stanowią ponadjedną czwartą (26,0%) ogółu.Odnosi się to zwłaszcza do takichpowiatów jak: Giżycko – 41,3%,Ełk – 38,5%, Olecko – 36,1% i Pisz– 35,7%. Zapowiada się, iż w 2011roku, liczba bezrobotnych absolwentówtego typu szkół utrzymasię na poziomie roku 2010 i wynosić będzieokoło 1400 osób. Młodzież kształcącasię w szkołach policealnych i średnichzawodowych, mimo utrzymującej siętendencji niedoboru specjalistów w zawodachtechnicznych, ma największeproblemy ze znale zieniem pracy spośródwszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.Do tyczy to zwłaszcza:techników ekonomistów; technikówhotelarstwa; techników handlowców;techników ży wienia i gospodarstwadomowego; techników informatyków;techników organizacji usług gastronomicznych;techników agrobiznesuczy techników mechaników.W grupie bezrobotnych absolwentówponad jedną piątą (22,4%) stanowiłyosoby z wykształceniem zasadniczymzawodowym. W populacji tej najliczniejreprezentowane były takie powiatyjak: Iława – 36,7%, Lidzbark Warmiński– 34,1%, Ostróda – 33,1% i Nowe MiastoLubawskie – 32,4%. Planuje się, iżw 2011 roku, liczba bezrobotnych absolwentówzasadniczych szkół zawodowychzwiększy się o 84 osoby, tj. o 7,5%.Świadczyć to może o tym, iż młodziludzie zaczynają coraz bardziej dostrzegaćkorzyści, płynące z posiadania konkretnegozawodu, który daje większemożliwości uzyskania pracy. Niemniejjednak, nadal problemem pozostaje ciągłeniedopasowanie zawodów, w którychkształci się na poziomie tego typuszkół, do potrzeb rynku pracy. Stądnajwiększe trudności ze znalezieniempracy mają: sprzedawca; kucharz małejgastronomii; mechanik samochodowy;stolarz; fryzjer; kucharz; cukiernik; piekarz;murarz; ślusarz czy kelner.Problem niedopasowania kształceniado potrzeb rynku pracy niezmienniedotyka także szkolnictwo wyższe.Aż jedna czwarta (25,6%) absolwentówpo obronie dyplomu nie mogła znaleźćzatrudnienia, bo nie spełniła oczekiwańszybko zmieniającego się rynku pracy.W szczególności odnosi się to do takichpowiatów jak: Olsztyn Miasto – 68,3%;Elbląg Miasto – 32,2% i Olsztyn Ziemski– 29,3%. W 2011 roku liczba bezrobotnychabsolwentów szkół wyższych mazwiększyć się o 227 osób, tj. o bliskojedna piątą (19,7%).Z uzyskanych danych wynika,iż na najpopularniejszych kierunkachstudiów, które jednocześnie generująnaj wię cej bezrobotnych, przeważakształcenie w trybie wieczorowym lubzaocznym. Ten tryb nauki dominujena uczelniach niepublicznych, któreod lat rozwijają i promują głównie kierunkihumanistyczne, nie wymagającewiększych nakładów finansowych. Jednocześnieto właśnie takie kierunki studiówjak: pedagogika (niż demograficzny);administracja publiczna; ekonomia;prawo; politologia; socjologia; zarządzaniei marketing (firmy potrzebują fachowców,nie kierowników); inżynieriaśrodowiska naturalne go; historia; wychowaniefizyczne; teolo gia; biologia;religioznawstwo; inżynieria rol nictwa;inżynieria technologii żywności; dziennikarstwo(kryzys w mediach) czy gastronomiai hotelarstwo – w znacznejmierze generują bezrobocie wśród absolwentówszkół wyższych.W rankingu 30 zawodów o największejliczbie bezrobotnych absolwentówdominujący udział, do ogółu absolwentówszkół ponadgimnazjalnych, mająoso by po ukończeniu liceum ogólnokształcącego,tj. bez zawodu – 1 804 oso by.W grupie tej, co szósty (17,5%) po ukończeniuszkoły średniej nie uzyskałzatrudnienia i zarejestrował się jakoosoba bezrobotna, natomiastpozostali prawdopodobnie podjęlipracę lub naukę w szkołachpolicealnych i wyższych.Na Warmii i Mazurach roi sięod poszukujących pracy sprzedawców,kucharzy małej gastronomiii rzemieślników. Wcalenie od magistrów ochrony środowiska,pedagogiki, ekonomii,organizacji i zarządzania,czy po lonistyki – choć ci narzekająna brak pracy najgłośniej.Bezrobotnych z wykształceniemwyższym przybywa, owszem.Ale to wciąż nie oni mają największekłopoty na rynku pracy.Na czele bezrobotnych są absolwenciszkół zawodowych. Wśród nich najwięcejmechaników samochodowych,techników ekonomistów, technikówhotelarstwa, techników handlowców,techników żywienia i gospodarstwadomowego i techników informatyków.Pedagogów, o których mówi się ostatnionajczęściej w kontekście bezrobocia– ledwie 135. Absolwenci pedagogicznychkierunków studiów są dopierona szóstym miejscu wśród zawodowychgrup bezrobotnych.Najdłużej w statystykach urzędówpracy zostają: sprzedawcy, technicyprac biurowych, technicy ekonomiści,mechanicy samochodowi, technicyhandlowcy, murarze, ślusarze, fryzjerzy,stolarze, specjaliści administracji publicznej,ekonomiści czy specjaliści ds.marketingu i handlu.


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIELp.Ranking 30 zawodów o największej liczbie bezrobotnych absolwentówNazwa zawoduStatystyczny warmińsko-mazurskibezrobotny absolwent, to osoba:w wieku 18–25 lat (84,4%); pozostającana bezrobociu od jednego do sześciumiesięcy (84,6%); nie mająca żadnegostażu pracy (61,0%); będąca kobietą(58,3%); zamieszkała na wsi (50,5%);z wykształceniem: policealnym i średnimzawodowym (26,0%) oraz ogólnokształcącym(23,1%). Wśród zarejestrowanychbezrobotnych absolwentówszkół ponadgimnazjalnych ponad jednatrzecia (33,5%, 1 804 osoby) nie posiadażadnego zawodu.Bezrobotniabsolwenciw 2010 r.Absolwenciogółemw 2010 r.Udział bezrobotnychabsolwentówdo ogółu absolwentów(%)1 Bez zawodu – absolwent LO 1 804 10 317 17,52 Sprzedawca 406 653 62,23 Kucharz małej gastronomii 197 527 37,44 Technik ekonomista 169 929 18,25 Mechanik pojazdów samochodowych 152 433 35,16 Pedagog 135 1 355 10,07 Technik hotelarstwa 91 501 18,28 Specjalista administracji publicznej 82 1 321 6,29 Technik handlowiec 80 292 27,410 Stolarz 79 252 31,311 Fryzjer 70 191 36,612 Ekonomista 67 962 7,013 Technik żywienia i gos. domowego 64 319 20,114 Technik informatyk 61 535 11,415 Kucharz 49 159 30,816 Prawnik legislator 49 300 16,317 Technik organizacji usług gastronom. 48 154 31,218 Cukiernik 47 131 35,919 Technik agrobiznesu 45 186 24,220 Piekarz 43 88 48,921 Murarz 40 153 26,122 Ślusarz 38 122 31,123 Technik mechanik 38 296 12,824 Technik budownictwa 36 184 19,625 Technik administracji 30 412 7,326 Fizjoterapeuta 29 580 5,027 Nauczyciel wychowania fizycznego 24 111 21,628 Kosmetolog 23 67 34,329 Technik rolnik 22 137 16,130 Specjalista zastosowań informatyki 22 358 6,1Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy Warmii i Mazur.A kogo szukają pracodawcy? Najbardziejcenieni są wysokowykwalifikowanifachowcy z wszystkimi potrzebnymicertyfikatami, uprawnieniami i przynajmniejrocznym stażem zawodowym.Potrzeba głównie: techników geodetów,techników rachunkowości, technikówbhp, mechaników maszyn i urządzeń,techników ochrony fizycznej osóbi mienia, opiekunów medycznych, technikówfarmacji, techników technologiidrewna, techników logistyków, technikówelektroników, techników usługkosmetycznych, techników mecha-troników, spawaczy, cieśli, betoniarzy,tynkarzy, dekarzy, hydraulików, malarzykonstrukcji budowlanych. Jest duży popytna monterów urządzeń mechanicznych,operatorów maszyn cyfrowych,czyli frezarek, obrabiarek, wtryskiwarek,które są obsługiwane kompleksowo.Dobrymi kierunkami studiów dlamłodych ludzi są: informatyka i programowanie;motoryzacja i nowoczesnatechnologia; energetyka; medycyna,w tym usługi medyczne w zakresie:geriatrii, rehabilitacji, onkologii, pielęgniarstwa,chirurgii, fizjoterapeutyki;pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;farmakologia; turystyka; logistyka;matematyka; nauki inżynieryjne;finanse; bankowość i ubezpieczenia;kulturoznawstwo; sport i rekreacja; filologiaobcojęzyczna czy kosmetologia.Skorelowanie branż podmiotów gospodarczychz kierunkami kształceniaw szkołach oraz liczbą bezrobotnychabsolwentów według zawodów, uwidaczniapowiązania rynku pracy z rynkiemedukacyjnym.Rynek pracy na Warmii i Mazurachwciąż charakteryzuje się nierównowagąmiędzy podażą a popytem w przekrojuzawodowym. Występuje brak dostosowaniarynku pracy i edukacji do zapotrzebowaniapracodawców. Większość ludzimłodych nie podejmuje świadomej decyzjidotyczącej wyboru przyszłej profesji.Młodzież uczy się zawodów, na którenie zawsze jest zapotrzebowanie, a jakośćkształcenia jest niska, zaś bycie uczniemzasadniczej szkoły zawodowej nadaldeprecjonuje. Stąd istnieje pilna potrzebawprowadzenia zmian w przepisachprawnych, na mocy których stworzonebędą warunki rozwoju nowoczesnegoszkolnictwa zawodowego.Konieczne jest też stałe diagnozowanieaktualnej sytuacji i monitorowanielosów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.Pozwoli to na określeniekierunków, w jakich podążają zmianyna rynku edukacji i jakie przeobrażeniaspołeczne temu towarzyszą. Istotnymzjawiskiem jest chęć zdobywania wiedzyi kształcenia wśród ludzi młodychoraz fakt, że uzyskane wykształcenie,umiejętności i doświadczenie zawodoweokazują się mieć ogromny wpływna otrzymanie zatrudnienia.Dr Alfred CzeslaSocjologWydział Polityki Rynku PracyWojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie8


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011GOSPODARKA EUROPEJSKA A POLSKA PREZYDENCJA 20119Analizy, diagnozy, badania1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W trakcie pełnienia Prezydencji będzieodpowiedzialna za koordynację wielu działań wpisanych w agendę unijną na 2011 rok.Działania polskiej Prezydencji skupiąsię na trzech celach strategicznych:„Integracja europejska jako źródłowzrostu”„Bezpieczna Europa”„Europa korzystająca na otwartości”Na okres polskiej Prezydencji przypadająnegocjacje unijnego budżetuna lata 2014–2020. Rozmowy oraz pracenad budżetem rozpoczęły się w połowie2011 roku i trwać będą do drugiejpołowy 2012 roku. Negocjacje te mająkluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki,albowiem ich wielkość przekładasię na wysokość funduszy europejskich,które są wydatkowane na potrzeby rozwojowepaństwa.W dobie kryzysu gospodarczego, celempolskiej Prezydencji jest wzmocnienierynku wewnętrznego Unii Europejskiej.W 2011 roku średni prognozowanywzrost PKB wynosi 1,8 proc. W pierwszejpołowie roku gospodarka ulegała stopniowejpoprawie – nastąpiło ożywieniegospodarcze, jednak w ostatnim czasietempo jest mniejsze, głównie na skutekbraku porozumień w USA w sprawieprogu dopuszczalnego długu. Istotnymproblemem dla państw Unii jest corazbardziej pogłębiająca się różnica w rozwojugospodarki, pomiędzy państwamiczłonkowskimi. W trakcie, gdy niektórekraje mają ponadprzeciętne tempo25,020,015,00,0%Źródło: Komunikat Eurostat za lipiec 2011wzrostu, niektóre zmagają się z recesją.Problem finansów publicznych w krajachstrefy euro narasta, począwszy od długupublicznego w Grecji i udzieleniajej pożyczki. Następnymi państwami,które także potrzebowały wsparcia byłyIrlandia oraz Portugalia – także dostaływsparcie, w zamian za wprowadzenieradykalnych reform.Ograniczenie deficytu budżetowegooraz redukcja zadłużenia publicznegobędzie miała znaczenie nie tylko dlaposzczególnych państw członkowskich,lecz również dla wzrostu gospodarczegocałej Unii. Jeśli Europa ma być konkurencyjnaw skali globalnej, nie możesię skupiać tylko na spłacie zaciągniętychdługów, ale musi też zdecydowaniedziałać na rzecz wzrostu.Zwiększeniu potencjału UE w obszarzeinteligentnego rozwoju i konkurencyjnościeuropejskich przedsiębiorstw,służą projekty strategii Europa 2020, takiejak Unia innowacji, Polityka przemysłowaw erze globalizacji oraz Agendacyfrowa. Są to projekty skupiające sięna zintensyfikowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych(np. elektronicznetransakcje handlowe), którew szczególności kierowane są do małychi średnich przedsiębiorstw; ułatwieniudostępu do finansowaniabadań i innowacji oraz poprawy środowiskabiznesu.Poziom bezrobocia sezonowo regulowany w lipcu 2011 r.EU 27 - 9,5 %10,06,17,2 7,4 7,5 7,53,7 4,3 6,3 6,4 7,34,65,012,311,513,412,814,516,215,0 15,621,28,4 9,4 9,7 9,9 9,97,8 7,9 8,0AustriaNiderlandyLuksemburgNiemcyMaltaRepublikaDania*RumuniaSzwecjaBelgiaCyprZjednoczoneFinlandiaWłochySłoweniaPolskaWęgryFrancjaBułgariaPortugaliaEstonia***SłowacjaIrlandiaGrecja****Litwa***Łotwa****HiszpaniaEA17* czerwiec 2011 ** maj 2011 *** II kwarta 2011 **** I kwarta 2011Priorytetem polskiej Prezydencji jesttakże wszczęcie dyskusji na temat znoszeniabarier w handlu, pogłębienia liberalizacjiusług na rynku wewnętrznymoraz prac, dotyczących regulacji sektorafinansowego. Duże znaczenie ma w tymobszarze zwiększenie dostępu do jednolitegorynku, zwiększenie konkurencyjnościeuropejskich przedsiębiorstwna rynkach światowych, a w szczególnościmałych i średnich przedsiębiorstw.Poziom bezrobocia w Europiew lipcu 2011Eurostat mierzy zharmonizowaną stopębezrobocia jako procent osób w wieku15–74 lata pozostających bez pracy,zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągunajbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnieposzukiwali pracy w ciągu ostatnichtygodni w odniesieniu do wszystkichosób aktywnych zawodowo w danymkraju. Stopa bezrobocia w lipcu wg Eurostatuw całej UE wyniosła 9,5 proc., w stosunkudo roku ubiegłego spadła o 2 pkt.proc., w strefie euro wartość jej wyniosła10 proc. także ulegając spadkowi o 2 pkt.proc. W porównaniu z ubiegłym rokiem,stopa bezrobocia spadła w szesnastupaństwach członkowskich, wzrosła zaśw jedenastu.Bezrobocie w lipcu 2011 roku wyniosłow Polsce 9,4 proc., czyli o 1 pkt. proc.spadło względem roku poprzedniego.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego(GUS), stopa bezrobociamierzona jako odsetek bezrobotnychzarejestrowanych w urzędach pracy wobeccałości cywilnej ludności aktywnejzawodowo, wyniosła w Polsce, w lipcu,11,7 proc.Wśród krajów członkowskich, najniższywskaźnik bezrobocia odnotowanow Austrii (3,7 proc.), Holandii (4,3 proc.)i Luksemburgu (4,6 proc.), a najwyższyw Hiszpanii (21,2 proc.), na Łotwie (16,2proc. w I kwartale 2011) oraz na Litwie(15,6 proc. w II kwartale 2011).Kornelia KinWydział Polityki Rynku PracyWojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEOkiem ekspertaPROJEKT DOKUMENTU ZAKTUALIZOWANEJSTRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJWOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO 2020 ROKURozmowa z Panią Wiesławą Przybysz – Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki SpołecznejStrategia polityki społecznejwojewództwa jest kluczowymdokumentem programowymi istotnym narzędziem w realizacjiregionalnej polityki społecznej.Z czego wynika potrzebajej aktualizacji?Potrzeba ponownego opracowaniadokumentu Strategii polityki społecznejwojewództwa warmińsko-mazurskiegoma związek z przemianami społecznogospodarczymizachodzącymi w otoczeniunaszego województwa, w tymzwłaszcza związanymi z przystąpieniemPolski do Unii Europejskiej oraznowymi uregulowaniami prawnymim.in. ustawy: o zatrudnieniu socjal nym,o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, o spółdzielniach socjalnych,o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy. Aktualizacjastrategii polityki społecznej województwapodyktowana jest zatem koniecznościąprzystosowania zapisów dokumentudo aktualnej sytuacji prawnej,demograficznej oraz społeczno-gospodarczejw regionie.Przeprowadzenie procesu aktualizacjiuzasadniają wnioski i rekomendacjez przeprowadzonego w 2010 roku badaniapt. Ewaluacja Strategii polityki społecznejwojewództwa warmińsko-mazurskiegodo 2015 roku, a także konkluzjepowstałe w wyniku systematycznegomonitoringu i raportowania realizacjiStrategii, w tym postulaty i opinie ZespołuMonitorującego ten dokument.Na jakie główne problemy społecznewskazała diagnoza obszaru politykispołecznej w województwiewarmińsko-mazurskim?Diagnoza najistotniejszych problemówspołecznych występujących w województwie,dokonana m.in. w oparciuo badanie ewaluacyjne, dane statysty-ki publicznej, materiały i opracowaniawłasne wskazała, iż najpoważniejszymiproblemami strategicznymi naszegowojewództwa są: niska aktywnośćspołeczno-zawodowa osób i rodzinko rzystających ze świadczeń pomocyspołecznej, długotrwałe bezrobocie,największa w kraju liczba klientów pomocyspołecznej, niskie dochody mieszkańcówwojewództwa, mała aktywnośćspołeczności lokalnych.Wszystkie wymienione problemynegatywnie wpływają na funkcjonowanierodzin w województwie, powodujączwłaszcza wzrost zagrożenia wykluczeniemspołecznym dzieci i młodzieży oraznasilenie się zjawiska tzw. dziedziczeniabiedy. Niepokojący jest także wzrostzagrożenia marginalizacją społecznąi zawodową różnych grup społecznychm.in. osób starszych, niepełnosprawnych,bezdomnych.Jaka jest wizja rozwoju społecznegowojewództwa warmińsko-mazurskiego,zawarta w Strategii?W ramach pracy warsztatowej Zespółdo spraw aktualizacji Strategii wypracowałwizję rozwoju społecznegow województwie warmińsko-mazurskim,która brzmi:Społeczeństwo Warmii i Mazur żyjew warunkach, dzięki którym jest:lepiej zintegrowane,bardziej aktywne społecznie bezwzględu na wiek,bardziej aktywne zawodowo i godziwiezarabiające na swoje życie,lepiej wykształcone stosownie dopotrzeb rynku pracy i mające możliwośćkorzystania z łatwo dostępnejedukacji na każdym etapie życia,w większym stopniu otwarte nazmiany,bardziej bezpieczne w wymiarze socjalnymi publicznym,10zdrowsze dzięki profilaktyce i dostępnejopiece zdrowotnej.Warmia i Mazury miejscem godnegożycia jego mieszkańców.Jakie są cele zaktualizowanejStrategii?W projekcie dokumentu wyodrębnionocel główny zaktualizowanej Strategii,zgodnie z nastawieniem na politykęaktywną, który brzmi następująco:Osoby i rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego,ich środowiska lokalnei otoczenie instytucjonalne współdziałająze sobą i są zaangażowane we wzmacnianieintegracji oraz aktywizacji społeczneji zawodowej.Aby kompleksowo realizować celgłówny projektu Strategii, przyjęto czteryzasadnicze cele strategiczne, któreuznano za kluczowe dla sfery politykispołecznej, tj.: Rodzina w większym stopniuwykorzystuje swój potencjał oraz żyjew warunkach sprzyjających wypełnianiufunkcji i ról społecznych; Osoby z grupspołecznych zagrożonych wykluczeniemspołecznym biorą coraz bardziej aktywnyudział w rozwiązywaniu swoich problemówi uczestniczą w życiu społecznościlokalnej; Osoby bezrobotne są bardziej gotowedo zmian, aktywne w rozwiązywaniuswoich problemów, bardziej samodzielneżyciowo i ekonomicznie oraz częściejwchodzą na rynek pracy dzięki instrumentomaktywnej integracji, w tym ekonomiispołecznej; Społeczności lokalne aktywniejuczestniczą w zaspokajaniu swoich potrzebi kreowaniu życia społecznego.W jaki sposób uwzględniono w niejsytuację wspólnych klientów instytucjipomocy społecznej i rynku pracy,a więc osób długotrwale bezrobotnych,wykluczonych i zagrożonychwykluczeniem społecznym?


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011Bezrobocie jest jednym z najważniejszychproblemów społecznychwojewództwa warmińsko-mazurskiegooraz stanowi dominujący powód przyznawaniapomocy społecznej w naszymregionie. Z uwagi na newralgicznośćoraz skalę problemu, obszar tenwyodrębniono w projekcie Strategiiw ramach osobnego Priorytetu, którybrzmi: Wspieranie aktywności i mobilnościzawodowej oraz edukacyjnej osóbbezrobotnych.Zaproponowane działania mają nacelu zwiększenie aktywności zawodoweji edukacyjnej mieszkańców województwa.Znaczący nacisk położonona osoby bezrobotne znajdujące sięw szczególnej sytuacji na rynku pracyze względu na wykształcenie i kwalifikacje,w tym osoby 45+, jak również bezrobotneosoby niepełnosprawne.Projekt dokumentu Strategii wyodrębniatakże działania na rzecz tzw.klientów wspólnych instytucji pomocyspołecznej i rynku pracy, tj. długotrwalebezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniemspołecznym, w tym równieżosoby bezdomne, opuszczające zakładykarne, ośrodki terapii uzależnień.Zakłada się, że skutkiem proponowanychrozwiązań będzie coraz większeusamodzielnienie społeczno-zawodowetej grupy klientów pomocy społeczneji instytucji rynku pracy. Jednocześnienastąpi dalsze wzmacnianie partnerstwapomiędzy instytucjami pomocyspołecznej oraz rynku pracy.Połączenie sił instytucji pomocyspołecznej i instytucji rynku pracynastępuje również w sferzeekonomii społecznej, która zgodniez zapisami Strategii stanowiuzupełnienie systemu wsparciai pomocy osobom zagrożonymwykluczeniem społecznym.W jaki sposób znalazłoto odzwierciedlenie w przygotowywanymobecnie Regionalnym PlanieDziałań na Rzecz Promocjii Upowszechniania EkonomiiSpołecznej w WojewództwieWarmińsko-Mazurskimna lata 2011–2015?Regionalny Plan Działań na RzeczPromocji i Upowszechniania EkonomiiSpołecznej jest dokumentem realizacyjnymw stosunku do Strategii PolitykiSpołecznej. To znaczy, że konkretyzujebardziej ogólne zapisy, które znalazłysię w Strategii. Obecnietrwają konsultacje społecznePlanu, które zakończą się26 września.Ekonomia społeczna stanowidużą szansę rozwojowądla Naszego Regionu. Warmiai Mazury borykają sięwciąż z wysokim poziomembezrobocia i ubóstwa, z „szarąstrefą” oraz słabą dostępnościąpodstawowych usługspołecznych, edukacyjnychi kulturalnych (zwłaszcza naterenach wiejskich). Natomiastfunkcjonowanie podmiotówekonomii społecznejz założenia służy wzrostowi11Pani Wiesława Przybysz– Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki SpołecznejUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiegogospodarczemu, integracjispołecznej i zawodowej osóbdefaworyzowanych na rynkupracy, przyczynia się dozmniejszenia wydatków naświadczenia socjalne związanez biernością ekonomicznąoraz wzrostu postaw aktywnychw lokalnych społecznościach.Sektor ekonomii społecznejpod względem formprawnych jest wewnętrzniezróżnicowany. Z jednejstrony są kluby integracjispołecznej, centra integracjispołecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej,które wzmacniają samodzielnośćoraz zdolność do zatrudnienia klientówinstytucji pomocy społecznej i rynkupracy. Z drugiej strony przedsiębiorstwaspołeczne (spółdzielnie socjalne,spółdzielnie pracy i inwalidów, zakładyaktywności zawodowej, organizacjepozarządowe prowadzące działalnośćgospodarczą, spółki non-profit) tworząmiejsca pracy dedykowane głównie dogrup „najsłabszych”, mających największetrudności w wejściu i utrzymaniu sięna rynku pracy.Dlatego też jako główny cel RegionalnegoPlanu Działań przyjęliśmyZwiększenie udziału ekonomii społecznejw aktywizacji zawodowej i społecznejgrup zagrożonych wykluczeniem w województwiewarmińsko-mazurskim. Osiągnięcietego celu nie będzie w pełnimożliwe bez współpracy instytucji pomocyspołecznej i rynku pracy. Potrzebnyjest dobry klimat wokół tematu ekonomiispołecznej w tych instytucjach.Pracownik socjalny OPS-u czy doradca zawodowyPUP są niejednokrotnie pierwszymiosobami, od których klient możedowiedzieć się na przykład o mo żliwościutworzenia spółdzielni socjalnej. Po drugie,jednostki te mogą zlecać realizacjęzadań podmiotom ekonomii społecznejna podstawie ustawy odziałalnościpożytku publicznego i o wolontariacieoraz Prawa Zamówień Publicznych, doktórego wprowadzono „klauzule społeczne”.Sprawna i fachowa obsługaprzedsiębiorstw społecznych przez administracjępubliczną stanowi dlategojeden zpriorytetów Planu. Niemniejistotne wydaje się również tworzeniewspólnych zespołów inicjatywno-doradczychoraz lokalnych partnerstwna rzecz aktywizacji grup zagrożonychwykluczeniem oraz rozwoju ekonomiispołecznej, w których instytucje pomocyspołecznej i rynku pracy powinny odgrywaćważną rolę.Rozmawiała:Izabela StolarskaWydział Polityki Rynku PracyWojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWUP OlsztynEuropejski Fundusz SpołecznyWYKWALIFIKOWANY STRAŻAK – BEZPIECZNA GMINAProjekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie,dofinansowany w ramach Działania 6.3 PO KLProgram Operacyjny Kapitał Ludzkioferuje cały wachlarz możliwości dofinansowaniadziałań, mających na celuaktywizację społeczną i zawodową orazpodnoszenie kwalifikacji zarówno przezosoby bezrobotne jak i pracujące. Jednąz grup, do których oferowane wsparcieadresowane jest w sposób szczególny,są mieszkańcy obszarów wiejskich. Mająoni szansę realizacji własnych pomysłówna rozwiązanie problemów społecznościlokalnych przy pomocy środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego m.in.w ramach Działania 6.3 PO KL. O dofinansowanieubiegać się mogą w tym wypadkuniewielkie projekty o charakterzeoddolnych inicjatyw lokalnych, zakładającewsparcie informacyjne, szkoleniowei doradcze dla mieszkańców obszarówwiejskich, rozwój dialogu, partnerstwapubliczno-społecznego i współpracy narzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomielokalnym. Okazję do wcieleniaw życie własnych pomysłów wykorzystalim.in. członkowie Ochotniczej StrażyPożarnej w Ornowie, którzy zrealizowaliprojekt Wykwalifikowany strażak – bezpiecznagmina. W ramach przedsięwzięciao skromnym budżecie wynoszącymniespełna 50 tys. zł, 16 strażaków-ochotnikówmiało okazję podniesienia swoichkwalifikacji z zakresu prowadzenia samochodówciężarowych oraz pierwszejpomocy.Na temat podjętej inicjatywy rozmawialiśmyz Panią Anną Nawotką – koordynatorkąprojektu.Skąd wziął się pomysł na projekt?Czy faktycznie zgodnie z założeniemDziałania 6.3 PO KL inicjatywa była„oddolna” czy też strażaków z Ornowazainspirował „ktoś z zewnątrz”?Ochotnicza Straż Pożarna w Ornowieto stowarzyszenie skupiające ludzi nastawionychna rozwój – mają wiele ciekawychpomysłów i inicjatyw. Wiedzieli,że są możliwości zewnętrznego finansowaniaróżnych działań, ponieważ jużraz skorzystali ze wsparcia w postaci dofinansowaniazakupu wozu bojowego.OSP Ornowo stała się jednostką bardzodobrze wyposażoną technicznie i właśniewtedy dał się odczuć niedobór wyszkolonejkadry.Jak wyglądała droga od pomysłudo złożenia wniosku o dofinansowanie?Czy trudno było przebrnąćprzez gąszcz dokumentówi wytycznych Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki?W momencie pojawienia się samegopomysłu na projekt, zarząd OSP postanowiłsprecyzować oczekiwania swojei członków jednostki odnośnie potrzebszkoleniowych. Przeprowadzone badanieankietowe ułatwiło w znaczny sposóbokreślenie celów szczegółowychprojektu. Samo przygotowanie dokumentacjiczyli wniosku aplikacyjnegojest z pewnością dużą barierą w pozyskiwaniuśrodków unijnych dla niewielkichjednostek. Z pomocą przyszedł RO EFSElbląg, który wspomógł Projektodawcówprofesjonalnym doradztwem.Jak na ideę realizacji projektuszkoleniowego dla członkówi członkiń OSP Ornowo zareagowałoich otoczenie, rodziny? Czy możnapowiedzieć, że przyjęli pomysłz entuzjazmem i wspierali uczestnikóww okresie realizacji projektu czy raczejich nastawienie było sceptyczne i niewierzyli, że szkolenia mogą wpłynąć12pozytywnie na sytuację zawodowąosób biorących w nich udział?Członkowstwo w OSP jest w Ornowieczęsto tradycją rodzinną, dlategowielu uczestników projektu mogło liczyćna wsparcie najbliższych. Miało toniebagatelne znaczenie, szczególniew kontekście przyjętej intensywnościzajęć szko leniowych. Kurs kwalifikowanejpierwszej pomocy odbywał się w weekendy.Wiele osób aktywnych zawodowopoświęcało swój czas przeznaczonyna odpoczynek, na udział w szkoleniu.Na szczególne uznanie zasługuje postawaPań, które były w stanie połączyćobowiązki zawodowe z wychowaniemdzieci oraz uczestnictwem w szkoleniach.W ramach projektu zrealizowanom.in. kurs prawa jazdy kat. C,który ukończyło 5 kobiet, a 4 spośródnich zdały egzamin i uzyskałyuprawnienia do prowadzeniasamochodów ciężarowych. Czy ciężkobyło namówić panie do udziałuw kursie, który przygotowywałdo wykonywania zawodupostrzeganego jako typowo „męski”?Członkinie OSP Ornowo to wyjątkowo„przebojowe” osoby, więc do szkoleń„typowo męskich” chętnie się zgłosiły.Wiary w siebie dodała im pani psycholog,która przeprowadziła zaję cia, poświęconespecjalnie kwestii rów ności szans kobieti mężczyzn w zakresie przełamywaniabarier związanych z wykonywaniem zawodówkojarzonych z „męskimi”. Fantastycznąrolę odegrali także instruktorzynauki jazdy Ośrodka Szkolenia KierowcówJerzego Pasika, którzy oprócz fachowoprzeprowadzonych zajęć, utwierdzaliuczestniczki kursu w tym, że kobieta może


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011być doskonałym kierowcą samochoduciężarowego.Oprócz kursu prawa jazdy, w ramachprojektu Wykwalifikowany strażak– bezpieczna gmina zrealizowanorównież kurs kwalifikowanejpierwszej pomocy. Czy uzyskanew ramach obu tych szkoleńkwalifikacje okazały się pomocnetylko przy pełnieniu służbystrażackiej, która w przypadkuczłonków OSP jest raczej pracąspołeczną niż źródłem utrzymania,czy też uczestnicy projektuwykorzystali nabyte uprawnieniarównież na innych polach aktywnościzawodowej, poprawiając swojąsytuację na rynku pracy?Oczywiście uzyskane w projekcieuprawnienia są pożądane w różnychobszarach przez wielu pracodawców,jednak zarówno uprawnienia do prowadzeniasamochodów ciężarowych,jak i uprawnienia ratownika są „przepustką”do służby w straży zawodowej.Projekt otworzył przed wieloma uczestnikamiwielką szansę do wiązania przyszłościzawodowej z Państwową StrażąPożarną. Wiem, że są osoby które poważnierozważają tą kwestię.Realizacja projektówdofinansowanych ze środków EFSobarczona jest zawsze ryzykiemniepowodzenia, wynikającymze zróżnicowania adresatów wsparciapod względem zarówno potrzeb,motywacji jak i sytuacji rodzinnejczy zawodowej. Czy wypadku Państwaprojektu wystąpiły jakieś trudnościz osiągnięciem założonych celów?Jeśli tak, to czym były onespowodowane?Trudności występują zawsze, szczególniegdy projekt jest osadzony w krótkimczasie realizacji. Trzy miesiące tobardzo niewiele, biorąc pod uwagę fakt,iż w trakcie tego czasu odbyły się dwaróżne szkolenia, a większość osób brałaudział w jednym i drugim. Zarówno kursKPP jak i kat. C kończyły się egzaminamipaństwowymi, co stanowi dla uczestnikówduże obciążenie psychiczne. Niktnie lubi poczucia „zmarnowanego czasu”w przypadku niepowodzenia na egzaminiepaństwowym. Z punktu widzeniakoordynatora ważne jest, aby firmy szkoleniowerealizujące zlecone w projekciezadania były nie tylko profesjonalneCzłonkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie wykorzystali okazję do wcieleniaw życie własnych pomysłów, realizując projekt Wykwalifikowany strażak – bezpieczna gminaw sensie merytorycznym, ale potrafiłyrównież pomóc w motywacji uczestnikówszkoleń. Podczas trzymiesięcznego,intensywnego cyklu szkoleń mieliśmyprzejściowe problemy z uczestnictwemw zajęciach, jednak podejmowaliśmyod razu interwencje, polegające m.in.na rozmowach z uczestnikami projektu.Bywał nawet przypadki kontaktu z pracodawcami,celem dopasowania systemuzmianowego dla osoby, u której byłykolizje harmonogramu szkoleń z obowiązkamizawodowymi. Ostatecznie ce lezostały osiągnięte i z pewnością opróczosobistej motywacji uczestników projektujest to zasługa sprzężenia wielu czynnikówtakich jak: doskonała współpracaz zarządem OSP czy zaangażowanie szkoleniowców.Projekty dofinansowane w ramachDziałania 6.3, których maksymalnawartość nie przekracza kwoty50 tys. zł można określić jako„skromne przedsięwzięcia”w porównaniu do projektówszkoleniowych realizowanychnp. w ramach Poddziałania 6.1.1czy 8.1.1 PO KL, w przypadku którychbudżety zamykają się nieraz kwotąprzekraczającą milion złotych.Czy uważa Pani, że takie małe projektysą odpowiednią formą aktywizowaniamieszkańców obszarów wiejskich?Czy w przypadku OSP Ornowo możnastwierdzić po zakończeniu realizacjiprojektu, że taka koncepcja sięsprawdziła?13Anna Makrockauzyskała tytuł Superstrażaka regionuMiałam okazję koordynować projektyz Poddziałań, o których Pan wspominai z moich obserwacji wynika, żeniewielkie przedsięwzięcia określanemianem „skromnych” mogą być „wielkimi”w efekcie końcowym, szczególniegdy rozpatrujemy je pod kątem trwałościrezultatów. Oddolne inicjatywyzawsze powstają z realnych potrzeb danejspołeczności, środowiska czy organizacji.Stosunkowo niewielkie środkizaangażowane w realizację czegoś, codo tej pory napotykało na szereg barierjest naprawdę doceniane przez pomysłodawców.Mam stały kontakt z OSPOrnowo i obserwacje tej społecznościpo realizacji projektu budzą we mniepoczucie, że to były świetnie wykorzystaneśrodki, których efekty widać całyczas.


WRZESIEŃ 2011Jak podjęte działania wpłynęłyna samych uczestników i społecznośćlokalną? Czy wpływ ten odczuwalnyjest również obecnie,gdy od zakończenia realizacjiprojektu minęło już 8 miesięcy?Tak, właśnie o tym zaczęłam mówićodpowiadając na poprzednie pytanie.Wszyscy uczestnicy szkoleń zdecydowaniezwiększyli swoją aktywność jakostrażacy-ochotnicy. Czynnie uczestnicząw akcjach ratowniczych na tereniepowiatu Ostródzkiego, są postrzeganijako jednostka z profesjonalnym wyposażeniemi świetnym wyszkoleniem.Widok druhny, która siedzi za kierownicąwozu bojowego i jedzie na akcjęBIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEbudzi podziw wśród wielu mężczyzn.Żeńska drużyna pożarnicza z OSP Ornowojest przykładem dla innych jednostek,jaką ważna rolę w życiu ochotniczychstraży pożarnych mogą pełnićkobiety.Jak udział w projekcie ocenili samiuczestnicy? Czy wyrazili chęćuczestnictwa w podobnychinicjatywach w przyszłości?A może już mają pomysły na kolejneprojekty?Entuzjazm po zdanych egzaminachmówił sam za siebie. Badanie postawrównież. Większość uczestników projektudeklarowała po jego ukończeniuwiększą wiarę we własne możliwościi chęć udziału w innych formach samodoskonalenia.Na rezultaty nie trzebabyło długo czekać – w maju tegoroku, uczestniczka projektu (AnnaMakrocka – na zdjęciu) uzyskała tytułSuperstrażaka regionu. Myślę, że OSPOrnowo jeszcze nie raz udowodni, żeprojekt można „przekuć” na przyszłesukcesy. Odnośnie przyszłych inicjatyw– to kwestia otwarta. Wierzę, że Ciludzie zaskoczą jeszcze nowymi pomysłami.Zespół ds. Informacji i Promocjiw Wydziale Obsługi EFSWojewódzki Urząd Pracy w OlsztynieWojewódzki Urząd Pracy w OlsztynieASSESSMENTCENTER – NOWE NARZĘDZIE PRACYDORADCÓW ZAWODOWYCH. REALIZACJA PROJEKTUW RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCIJak pisano w poprzednim numerzeBiuletynu, Wojewódzki Urząd Pracyw Olsztynie jest Partnerem projektu pn.Daj szansę kompetencjom. Przejrzystość isamozatrudnienie migracji pracującej poprzezCentra Oceny Programu Leonardoda Vinci. W ramach projektu prowadzonoszereg działań, które przede wszystkimmiały na celu zapoznać doradcówzawodowych naszego województwaz metodą Assessmentcenter. Niniejszyprojekt również obejmował organizacjęwarsztatów dla bezrobotnych kobiet,które po powrocie z zagranicy próbująna nowo asymilować się na lokalnymrynku pracy.Zdaniem doradców, udział w projekciedał im możliwość odkrycia kompetencjii predyspozycji nie tylko migrantek,ale i swoich. W pracy doradcyzawodowego jest to niezwykle istotnei przydatne.Pani Bożena Babynko, doradca zawodowyII stopnia w WUP w Olsztynie:Poznanie metodologii Assessmentcenterposzerzyło moje umiejętności w zakresieokreślania tzw. „kompetencji miękkich”.Wzbogaciło również mój warsztat pracyo nową metodę, która dała mi możliwośćsformalizowanego oceniania poziomutych kompetencji u poszczególnychuczestniczek, jak również możliwość potwierdzeniaich dokumentem. Metodata pozwala na dogłębną obserwację zachowańuczestników, podczas realizacjiposzczególnych zadań.Przeszkoleni doradcy zgodnie twierdzą,iż poznana metodologia będzie kolejnymnarzędziem pracy, które zostanieprzez nich wykorzystane nie tylkopodczas zajęć grupowych, ale i indywidualnych:Zaadaptowanie tej metody (aprzynajmniej jej elementów) do praktykidoradczej byłoby więc komplementarnymuzupełnieniem technik już stosowanychprzez doradców, podnoszącym efektywnośćprocesu doradczego – twierdzi PanMarek Zbytniewski, doradca zawodowyw WUP w Olsztynie.W celu uzyskania pełnej oceny, któraprzedstawia zdanie nie tylko doradców,postanowiono zapytać migrantki,jakie są ich wrażenia po uczestnictwiew warsztatach. Na pytanie, czy proces14Assessmentcenter miał wpływ na samoocenę,jedna z pań odpowiedziała:Proces ten bardzo pozytywnie wpłynąłna moją samoocenę. Nabrałam dużejpewności i wiary w siebie. Dotychczas niezdawałam sobie sprawy, że asertywnośćto jedna z moich silniejszych kompetencji.Jest to na pewno dobre narzędzie,które pozwoli mi w przyszłości na wyjściez trudnych sytuacji. Wierzę, że zdobyteumiejętności i wiedza pomogą mi w przyszłościw znalezieniu pracy. Pozostałeuczestniczki miały podobne odczuciapo warsztatach: Metoda pozwoliła mi nazastanowienie się nad lepszym wykorzystaniemmoich zalet.Udział Wojewódzkiego Urzędu Pracyw Olsztynie w projekcie miał jak widaćbardzo duże znaczenie pod względemwymiany doświadczeń oraz wprowadzeniado codziennej pracy nowych,innowacyjnych metod pracy z osobamibezrobotnymi.Karina PankowskaWydział Organizacji Urzędui Rozwoju KadrWojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


WRZESIEŃ 2011dotyczą preorientacji zawodowej i określeniapredyspozycji zawodowych. Podległejednostki podejmują się wieluinteresujących działań skierowanychdo młodzieży, których przykładem jestwspółpraca doradców zawodowychMCIZ z Domem Samotnej Matki z Dziećmiw Olsztynie.Młodzieżowe Centra Kariery sąstacjonarną kontynuacją MobilnychCentrów Informacji Zawodowej. Ichdziałalność skierowana jest głównie domłodzieży między 15 i 25 rokiem życia,a także do każdego, kto czuje potrzebęskorzystania z porady doradcy zawodowego,a nie obejmuje go wyznaczonyprzedział wiekowy. Praca doradcy MCKkoncentruje się wokół organizowaniazajęć grupowych oraz udzielania młodzieżyporad indywidualnych, w zakresiebadania predyspozycji zawodowych,planowania własnej kariery edukacyjneji zawodowej, wejścia na rynek pracy,a nawet radzenia sobie ze stresem. MCKw Ostródzie jest inicjatorem i współorganizatoremciekawych przedsięwzięćna rzecz młodzieży m.in. wspólnie zeSpecjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczymw Ostródzie realizuje zadaniazwiązane z doradztwem i poradnictwemzawodowym dla młodzieży z lekkimi znacznym stopniem upośledzeniaumysłowego.Jednostki OHP wprowadzają nowatorskierozwiązania pracy z młodzieżą.Przykładem jest utworzenie przez pracownikówPunktu Pośrednictwa Pracyoraz Młodzieżowego Centrum Kariery wBiskupcu Kącika zawodoznawczego. Kącikpowstał z myślą o młodych ludziach,BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEktórzy chcą kontynuować naukę, ale niewiedzą, w jakim zawodzie. Dzięki tymdziałaniom młodzi ludzie mogą z pomocądoradcy zawodowego i pośrednikapracy przybliżyć, poznać i przyswoićwiedzę na temat konkretnych zawodów.Mając do dyspozycji profesjonalne narzędziatakie jak testy audiowizualne,młodzież chętniej interesuje się swojąprzyszłą drogą edukacyjno-zawodowąoraz w sposób bardziej świadomyi odpowiedzialny podejmuje przyszłesamodzielne decyzje w sferze dalszejedukacji i pracy.Równie ciekawą formę doradztwai poradnictwa zawodowego proponujeKlub Pracy w Piszu. Od maja do czerwcabr. realizował moduł aktywizująco-doradczyw ramach projektu Nasza Przyszłość3 współfinansowanego przez EFS,skierowanego do młodzieży w wieku15–18 lat. Zajęcia grupowe prowadzonow formie warsztatów preorientacjizawodowej, a ich celem było przygotowanieuczestników do samodzielnegopodejmowania decyzji, dotyczącychdal szej drogi edukacyjno-zawodowej,uwzględniającej indywidualne predyspozycjei zainteresowania oraz edukacjęw zakresie wchodzenia i poruszaniasię na rynku pracy. Na zajęciach poruszonezostały zagadnienia związane m.in.z określaniem osobistych oczekiwańedukacyjnych i zawodowych, z wyboremprofilu dalszego kształcenia zgodnegoz indywidualnymi preferencjamii predyspozycjami, zasadami poruszaniasię po rynku pracy, aktualnymi uwarunkowaniamii trendami lokalnegorynku pracy oraz zasadami tworzeniadokumentów aplikacyjnych i ubieganiasię o pracę.Innym przykładem podejmowanychprzedsięwzięć jest cykl zajęćwarsztatowych Wizaż i stylizacja – pokazmakijażu kontra rozmowa kwalifikacyjnazrealizowany przez MCK OHPw Nidzicy. Warsztaty pozwoliły zgłębićosobom uczącym się i poszukującympracy specyfikę takich zawodów jak:stylista, kosmetyczka, fryzjer, wizażysta,dietetyk i masażysta. Młodzi ludziedowiedzieli się nie tylko jak powinnawyglądać profesjonalna rozmowakwalifikacyjna, ale również jak należysię do niej przygotować. W trakciezajęć uwzględnione zostały elementyodpowiedniego makijażu, ubioru i zachowaniapotencjalnego kandydatado pracy. Zajęcia miały również na celuumożliwienie nabycia umiejętnościplanowania swojego rozwoju zawodowegooraz łatwiejszego poruszania siępo rynku pracy.Oprócz realizowanych przedsięwzięćo charakterze aktywizująco-doradczymw naszym województwie wdrażany jestprogram Wolontariat w OHP, któregogłówną ideą jest rozszerzenie oferty edukacyjnej,realizowanej przez CEiPM, poprzezwzbogacenie jej o ciekawe dla młodychludzi zajęcia. Do CEiPM w Olsztyniei w Elblągu zgłaszają się wolontariusze,którzy służą pomocą w bieżących pracachbiurowych, realizują spotkania z młodzieżą,proponując jej aktywne for myspędzania wolnego czasu. Ciekawą formąwspółpracy z wolontariuszami prowadziłoMCK w Biskupcu. W po rozumieniuz lokalnym MOPS 15 wolontariuszy MCKTargi informacyjno-edukacyjne w BartoszycachTargi zawodów w Ełku – zawody społeczne (MCK Ełk)16


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011Giżyckie Targi Pracy i Kształcenia Zawodowego – Czas na Nas!przez około rok zaangażowanych byłow pomoc dzieciom, pochodzącym z rodzinzagrożonych wykluczeniem społecznym.Wykluczenie społeczne rodzinniejednokrotnie było wynikiem nadużywaniaalkoholu przez rodziców. Wolontariuszeregularnie, trzy razy w tygodniu,pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji,prowadząc zajęcia grupowe kreatywniezajmując ich wolny czas.W strukturach Warmińsko-MazurskiejWojewódzkiej Komendy OHP funkcjonujetakże Centrum Edukacji i PracyMłodzieży OHP z siedzibą w Elblągu,które podobnie jak olsztyńskie Centrumwyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniemw pracy na rzecz młodzieży.W jego strukturach znajduje się,między innymi Młodzieżowe Biuro Pracy,które poza zadaniami wynikającymitypowo z pośrednictwa pracy angażujesię również w dodatkowe przedsięwzięcia,realizowane przez Centrum Edukacjii Pracy OHP w Elblągu, kierowane dolokalnej społeczności.Od 2010 roku MBP realizuje programautorski Aktywizacja zawodowamłodzieży – promocja usług rynku pracy,skierowany do uczniów elbląskichgimnazjalnych i ponadgimnazjalnychpla cówek edukacyjnych. Jego założeniemjest przygotowanie młodzieży doumiejętnego poruszania się na dynamicznymrynku pracy oraz zaakcentowanieroli edukacji i pracy jako czynnikawyzwalającego pozytywną motywacjężyciową. Pośrednicy pracy MBP przybliżająmłodzieży podstawowe zagadnienia,związane z podjęciem pierwszegozatrudnienia. Uczestnicy programuuzyskują wiedzę o współczesnym rynkupracy i nabywają umiejętności niezbędnew poszukiwaniu pracy.Klub Pracy w Elblągu realizuje również,w IV Liceum Ogólnokształcącymw Elblągu, program Przygotowanie doaktywnego poszukiwania pracy. Szkolenia,w ramach tego przedsięwzięcia,prowadzone są we wszystkich klasachkończących naukę. Podejmowanie decyzjizawodowej oraz poszukiwanie pracywymaga od młodego człowieka rozwojupostaw i kompetencji, które nie zawszeznajdują odzwierciedlenie w programachszkolnych. Warsztaty mają nacelu przygotowanie przyszłych absolwentówdo roli zawodowej, podejmowaniaoptymalnych decyzji związanychz dalszym kształceniem, podnoszeniemkwalifikacji i poszukiwaniem pracy, a takżewzmocnienie wśród uczestników wiarywe własne umiejętności i możliwościkierowania własnym życiem.Placówki MCK i PPP OHP powstałew ramach projektu OHP jako realizatorusług rynku pracy realizują zadaniaz zakresu poradnictwa zawodowegooraz pośrednictwa pracy: organizująwarsztaty grupowe z zakresu przedsiębiorczości,kierują do pracy stałej,sezonowej i krótkoterminowej orazwspółpracują z partnerami na lokalnymrynku pracy (m.in. pracodawcami,lokalnymi władzami, placówkamioświatowymi, urzędem pracy. Na tereniedziałań Centrum Edukacji i PracyMłodzieży OHP w Elblągu funkcjonują:Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie,Bartoszycach, Pasłęku oraz PunktPośrednictwa Pracy w Działdowie, Bartoszycach,Iławie.W ramach inicjatyw zorganizowanychna rzecz młodzieży uczącej się,bezrobotnej i poszukującej pracy, pośrednicypracy i doradcy zawodowiz po szczególnych jednostek organizowaliTargi Pracy oraz Targi Edukacyjne,np. Działdowskie Targi Pracy, Targi Informacyjno-Edukacyjnew Bartoszycach czyTargi Edukacji i Pracy w Iławie. Do udziałuw poszczególnych przedsięwzięciachzapraszano lokalnych pracodawców,agencje zatrudnienia, szkoły, firmy szkoleniowe,instytucje rynku pracy i instytucjepublicznoprawne.17Ponadto, codzienna działalność ww.jednostek opiera się o działania z zakresurynku pracy. Młodzieżowe CentraKariery w ramach realizacji projektu organizująi przeprowadzają zajęcia z cykluVademecum kariery, skierowane jestdo młodzieży uczącej się i poszukującejpracy. Tematyka warsztatów dotyczytworzenia Planu Działania – narzędzianiezbędnego w określaniu przyszłościzawodowej, odkrywaniu własnychpredyspozycji, umiejętności, możliwościi zainteresowań na drodze wyborudalszego kierunku kształcenia i zawodu.Bardzo ważnym elementem zajęć sątakże zajęcia, związane ze sporządzaniemdokumentów aplikacyjnych, autoprezentacjąi poznawaniem swoichmocnych i słabych stron, czyli obszarów,które każdy młody człowiek powinienwziąć pod uwagę wybierając dalszykierunek kształcenia, a tym samymprzyszły zawód.Agnieszka Foks– doradca zawodowy MCIZEdyta Kuszelewska, Beata Grzeszczuk– pośrednicy pracy MBPAnna Nosarzewska – Lider KPJarosław Migacz – doradca zawodowyBeata Grzeszczuk – pośrednik pracyJustyna Czyżów, Magdalena Jaszak,Małgorzata Prokop – doradcy zawodowiKarolina Klimpel, Magdalena Jaszak,Iwona Szulc – pośrednicy pracyWarmińsko-Mazurska WojewódzkaKomenda OHP w Olsztynie


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWUP OlsztynArtykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoELBLĄGELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESURegion – lokalne rynki pracyPowiatowy Urząd Pracy w Elblągu od lat udziela wsparcia finansowego osobom bezrobotnym, które decydująsię na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby te upatrują szanse w zapewnieniu sobie stałegoźródła dochodu – w samozatrudnieniu.odpowiedzi na potrzeby lokalnegorynku pracy powstał projektWELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU (ProgramOperacyjny Kapitał Ludzki, PriorytetVI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocjaprzedsiębiorczości i samozatrudnienia).Projekt realizowany był przez PowiatowyUrząd Pracy w Elblągu na podstawieumowy, zawartej z WojewódzkimUrzędem Pracy w Olsztynie, a jego realizacjabyła możliwa dzięki dofinansowaniu100% ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w wysokości4 107 389,15 zł.Projekt realizowano w okresie od1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia2011 roku. Skierowany był do osób fizycznych,zamierzających rozpocząćdzia łalność gospodarczą, posiadającychza meldowanie na terenie miasta Elbląga,powiatu elbląskiego, powiatu braniewskiego,powiatu bartoszyckiegooraz powiatu lidzbarskiego. W projekciewzięło udział ogółem 120 osób (103osoby bezrobotne oraz 17 osób nieaktywnychzawodowo).Projekt przewidywał: wsparcie dla osób zamierzającychrozpocząć działalność gospodarcząpoprzez zastosowanie następującychinstrumentów:doradztwo oraz szkolenia,umożliwiające uzyskanie wiedzyi umie jętności, potrzebnych dozałożenia i prowadzenia działalnościgospodarczej,przyznanie środków finansowychna rozwój przedsiębiorczości(dotacja inwestycyjna do40 000,00 zł),wsparcie pomostowe w okresiedo 6 do 12 miesięcy od dniazarejestrowania działalności gospodarczej(bezzwrotna pomocw formie comiesięcznej transzyw wysokości do 1 126,00 zł miesięcznie), promocja przedsiębiorczości i samozatrudnieniapoprzez kampaniepromocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktykz zakresu rozwoju przedsiębiorczości.Rekrutacja do projektu prowadzonabyła w dwóch etapach:I ETAP w okresie od 01.02.2009do 31.03.2009II ETAP w okresie od 01.12.2009do 15.01.2010Do Powiatowego Urzędu Pracywpły nęło ogółem 288 wniosków kwalifikacyjnych.Zostały one ocenioneprzez Komisję Oceny Wniosków podwzględem formalnym i merytorycznym– do dalszego udziału w projekciezakwalifikowanych zostało 120 osób.Skorzystały one ze szkolenia z zakresuzałożenia i prowadzenia działalnościTomasz Szarek– WicedyrektorWojewódzkiegoUrzędu Pracyw Olsztynie18gospodarczej ABC przedsiębiorczości.Kolejny etap stanowiło udzieleniewsparcia finansowego. Po ukończeniuszkolenia uczestnicy projektu składaliStandardowe wnioski o przyznaniejednorazowych dotacji inwestycyjnychwraz z biznes planem oraz harmonogramemrzeczowo-finansowym inwestycji.Ostatecznie, 90 osób otrzymałowsparcie finansowe w postaci dotacjiinwestycyjnej.Dla beneficjentów, którzy otrzymalidotacje inwestycyjne, zaplanowanow projekcie udział w doradztwie indywidualnym– z usługi doradztwa indywidualnegoskorzystały wszystkie osoby,które otrzymały dotację inwestycyjną,tj. 90 osób. Po zakończeniu doradztwaindywidualnego beneficjenci pomocyubiegali się o przyznanie podstawowegowsparcia pomostowego. Komisjaprzyznała 88 beneficjentom pomocypodstawowe wsparcie pomostowe naokres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęciadziałalności gospodarczej. Z tej liczby,24 osobom przedłużono otrzymywanie


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011Pracownia HaftuKomputerowegoi Krawiectwa„DE CORTE”Magdalena Piecek„AkademiaTwórczej Zabawykotów”SylwiaŻyhałko-PawłowskaKwiaciarnia– Milena MatuszakSalon Mody i Urody dla Psów „Worlddog”– Lidia GraszkFirma Handlowo-Usługowa „Fryzjerka”– Paulina Charkiewicz„Atelier” produkcjai sprzedaż biżuterii– Bogumiła AdamskaSalon Urody „Estetica”– Dorota Ciachwsparcia pomostowego do 12 miesięcy.Po przeprowadzeniu monitoringu działalnościgospodarczych okazało się, iżna dzień 31.08.2011 r. nadal funkcjonuje79 działalności gospodarczych (87,8%udzielonych dotacji).W ramach działań informacyjnychi promocyjnych projektu, PowiatowyUrząd Pracy w Elblągu zorganizowałKonferencję ŚRODKI UNII EUROPEJ-SKIEJ: POZYSKIWANIE – INNOWACYJ-NOŚĆ – DOBRE PRAKTYKI, podczas którejPani Iwona Radej – Dyrektor PUPw Elblągu przedstawiła doświadczeniaurzędu w zakresie aplikowania o środkiUE w latach 2004–2010, podsumowałaosiągnięcia PUP w Elblągu oraz przedstawiłarealizację projektów w 2011 r.Patronat nad zorganizowaną konferencjąobjął Pan Grzegorz Nowaczyk– Prezydent Miasta Elbląga.Podczas konferencji wystąpili następującyprelegenci:Tomasz Szarek – Wicedyrektor WojewódzkiegoUrzędu Pracy w Olsztynie,Eliza Popławska – Kierownik projektuElbląskiej Rady KonsultacyjnejOsób Niepełnosprawnych,Przedstawiciel Warmińsko-MazurskiejAgencji Rozwoju Regionalnegow Olsztynie,Przedstawiciel Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie,Przedstawiciel Wydziału Strategiii Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiegow Elblągu.Podczas Konferencji zaprezentowanorównież stoiska wystawowe uczestnikówprojektu „ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNE-SU” – przedsiębiorców, którzy otrzymalidotacje inwestycyjne na rozwój własnejdziałalności gospodarczej oraz przedstawionofilm wykonany przez uczestnikaprojektu Pana Mateusza Milanowskiego19– Usługi fotograficzne FOTO MILAN pn.Przykłady dobrych praktyk w ramach programu6.2 POKL prowadzonego przez PowiatowyUrząd Pracy w Elblągu.W trakcie realizacji, projekt pokazał,jaki potencjał drzemie w uczestnikachprojektu. Co więcej, dał on niezbędnenarzędzia do rozwoju i wzrostu nowychmikroprzedsiębiorstw, wpływając tymsamym na poprawę konkurencyjnościgospodarczej i społecznej lokalnegorynku pracy. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiejpowstało 90 nowych podmiotówgospodarczych działającychw branży usługowej, handlowej orazprodukcyjnej.Działania w projekcie przyczyniły sięrównież do skutecznej promocji i rozwojuprzedsiębiorczości oraz samozatrudnieniana terenach objętych realizacjąprojektu.Magdalena MartewiczPowiatowy Urząd Pracy w Elblągu


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEGIŻYCKORegion – lokalne rynki pracyLOKALNY RYNEK PRACY – OCZEKIWANIA I PERSPEKTYWYPowiatowy Urząd Pracy w Giżycku wystąpił z inicjatywą organizacji cyklu konferencji z przedsiębiorcami powiatugiżyckiego pt. Lokalny rynek pracy – oczekiwania i perspektywy. Spotkania będą miały na celu poznanie oczekiwańoraz problemów, związanych z zatrudnianiem pracowników, w kontekście usług, świadczonych przez urząd.Inauguracja cyklu spotkań odbyła się15 czerwca 2011 roku w Wydminach.W konferencji, obok zaproszonych lokalnychprzedsiębiorców, uczestniczylirównież przedstawiciele władz samorządowych:Starosta Giżycki – PanMirosław Dariusz Drzażdżewski i Wójtgoszczącej nas Gminy – Pan RadosławKról.Podczas dyskusji, pracodawcy zwróciliuwagę na trudności w pozyskaniuwykwalifikowanych pracowników, główniew zawodach rzemieślniczych. Zebranidoszli do wniosku, że wpływ naten stan ma zamieranie kształcenia zawodowegow powiecie oraz brak szkółprzyzakładowych, umożliwiających łączenieteorii z praktyką zawodową.Pracodawcy zwrócili również uwagęna fakt ponoszenia wysokich kosztówrekrutacji pracowników (badania lekarskie,szkolenie bhp) przy równoczesnym,częstym porzucaniu pracy przezosoby bezrobotne, w krótkim okresieOd lewej: Anna Skass– Dyrektor PowiatowegoUrzędu Pracy w Giżycku,Mirosław Drzażdżewski–Starosta Giżycki,Radosław Król– Wójt Gminy Wydminyod jej rozpoczęcia. Wystąpiono z propozycją,aby wstępne koszty, związanez rekrutacją i zatrudnianiem pracowników,były pokrywane przez urzędy pracy,mając świadomość, że taka propozycjawymaga zmian legislacyjnych.Po wakacjach mają odbyć się kolejnespotkania, w pozostałych gminach naterenie powiatu giżyckiego, a na zakończenie,w pierwszym kwartale 2012 roku,podsumowująca konferencja powiatowa– w jej ramach planowane jest zorganizowaniespotkania przedsiębiorcówz parlamentarzystami, którym zostanąprzekazane wnioski, wypracowane naposzczególnych spotkaniach.Małgorzata ŻukowskaPowiatowy Urząd Pracy w GiżyckuLIDZBARK WARMIŃSKIRegion – lokalne rynki pracyEFEKTYWNOŚĆ PRZYZNANYCH JEDNORAZOWOŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJW POWIECIE LIDZBARSKIM W LATACH 2004–2100W kontekście pojawiających się w mediach różnych informacji i opinii, dotyczących sposobu wydatkowaniaśrodków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy oraz osiągniętychwskaźników efektywności, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim postanowił poddać analizieprzyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Analizy dokonano w oparciu o rejestrzawartych umów i osiągniętych wskaźników efektywności.Przyznane jednorazowo środki napodjęcie działalności gospodarczejto jeden z instrumentów rynku pracy,skierowany do osób bezrobotnych zainteresowanychrozpoczęciem własnejdziałalności gospodarczej. W powiecielidzbarskim z powodu utrzymującegosię wysokiego poziomu bezrobocia,samozatrudnienie było i jest szansą nastworzenie sobie miejsca pracy oraz20sposobem uzyskiwania wyższych dochodów.Możliwość wparcia bezrobotnychw postaci przyznanych jednorazowośrodków na podjęcie działalności go-


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011spodarczej pojawiła się po raz pierwszyw 2004 r. wraz ze znowelizowaną ustawąo promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy, zastępując tym samymistniejące dotychczas pożyczki dla bezrobotnychz Funduszu Pracy. Od tegoczasu, jednorazowo przyznane środkina podjęcie działalności gospodarczejcieszyły się coraz to większym zainteresowaniemosób bezrobotnych. W ciągusześciu ostatnich lat (2004–2010) PowiatowyUrząd Pracy w Lidzbarku Warmińskimprzyznał jednorazowo środkina podjęcie działalności gospodarczej518 osobom bezrobotnym, w ogólnejkwocie 7 562 822 zł.Kwoty jednorazowo przyznawanychśrodków na podjęcie działalnościgospodarczej były różne, w zależnościod posiadanego limitu środkówfi nansowych oraz od potrzeb samychbezrobotnych, przy czym kwota wsparcianie mogła przekraczać w latach2004–2007 pięciokrotności przeciętnegowynagrodzenia, natomiast od2008 r. – sześciokrotności tej kwoty.W Powiatowym Urzędzie Pracy w LidzbarkuWarmińskim w latach 2004–2010kwoty te kształtowały się na poziomieod 9 000,00 zł do 19 400,00 zł.Osoby bezrobotne, które podejmowaływłasną działalność gospodarcząw latach 2004–2010 świadczyły usługiw różnych działach gospodarki narodowej.Najbardziej popularnym rodzajemdziałalności gospodarczej, wśródosób korzystających z jedno razowoprzyznanych środków na po djęciedziałalności gospodarczej, były pozostałebranże usług niematerialnych,tj.: fryzjerskie, kosmetyczne, mechaniczne.Ten rodzaj działalności podjęłoaż 31,42% ogólnej liczby osób bezrobotnych,które w danym okresie skorzystałyz dotacji z PUP. Dużym zainteresowaniemcieszył się także handelhurtowy i detaliczny – 25,23% oraz budownictwo– 19,72%. W pozostałychobszarach działalność podjęło mniejniż 10% bezrobotnych.W celu sprawdzenia efektywnościprzyznanych jednorazowo środków dlabezrobotnych w Powiatowym UrzędziePracy w Lidzbarku Warmińskim w okresieod 2004 r. do 2010 r. dokonano analizyi w kwietniu 2011 r. postanowionozweryfikować ile z ww. osób kontynuujeprowadzenie swojej działalności.Weryfikacji dokonano na podstawieanalizy danych zawartych w systemieLiczba bezrobotnych i kwota jednorazowo przyznanych środków na podjęciedziałalności gospodarczej przez bezrobotnego w latach 2004–2010Lp. Rok Liczba bezrobotnych Kwota dotacji (w zł)1. 2004 15 146 250,002. 2005 77 804 400,003. 2006 69 831 417,954. 2007 92 1 163 100,005. 2008 67 930 600,006. 2009 94 1 615 310,007. 2010 104 2 071 744,39Źródło: Opracowanie własneRazem 518 7 562 822,34Środki jednorazowo przyznane przez PUP na podjęcie działalnościgospodarczej w latach 2004–2010 z podziałem na działygospodarki narodowejŹródło: Opracowanie własne21Syriusz. Z powyższych danych wynika,że spośród 518 osób bezrobotnych, którew latach 2004–2010 uzyskały jednorazowośrodki na podjęcie działalnościgospodarczej w powiecie lidzbarskim,na dzień 30.04.2011 r. 468 osób, którestanowią 88,61% ogółu, nie powróciłodo ewidencji PUP, więc można założyć,że kontynuują swoją działalnośćgospodarczą. Natomiast zaprzestałoprowadzenia działalności gospodarczej50 podmiotów, tj. 11,39% ogółu.Aby faktycznie zweryfikować dalszeprowadzenie przez te osoby działalnościgospodarczej w sposób inny niżtylko weryfikacja w systemie Syriusz,w okresie od maja do czerwca 2011 r.przeprowadzono dodatkowo badaniena losowo wybranej grupie (minimum10% ogółu), tj. 57 osób z ogólnej liczby518 (co stanowiło 11%), które w latach2004–2010 skorzystały z pomocy PowiatowegoUrzędu Pracy w LidzbarkuWarmińskim i otrzymały jednorazowośrodki na podjęcie działalności gospodarczej.Badanie zostało sporządzonew oparciu o opracowane przez PUPankiety.


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEWRZESIEŃ 2011MRĄGOWOGIEŁDA PRACYRegion – lokalne rynki pracyPowiatowy Urząd Pracy w Mrągowie, w dniach 22 i 23 sierpnia 2011 roku, zorganizował giełdę pracy dla firmyKAUFLAND.Pracodawca zgłosił zapotrzebowaniena 73 pracowników w następującychzawodach:Referent ds. administracyjno-kontrolnychReferent ds. administracyjno-pracowniczychSprzedawca-kasjerPracownik informacji – kasjerKasjer – scanningKasjer kasy głównejInspektor ds. BHPKierownik działu: art. spożywczei art. świeże; napoje – owoce/warzywa– nabiał – art. przemysłoweKierownik zmiany przyjęcia towaruPowiatowy Urząd Pracyzorganizował szeroko zakrojonąakcję informacyjną o planowanejgiełdzie pracy.Rezultat przeszedł najśmielszeoczekiwania,gdyż w dwudniowychspotkaniach udział wzięłoprzeszło 250 osóbKonserwatorPracownik przyjęcia towaruPracownik porządkowyKaufland planuje otwarcie nowo powstającegosklepu na grudzień 2011 roku.Wtedy to osoby, które pozytywnieprzeszły rekrutację zostaną zatrudnione,a następnie część osób ze stanowiskkierowniczych i admini stracyjnych będzieuczestniczyła w szko leniach zorganizowanychprzez Kaufland.MRĄGOWORegion – lokalne rynki pracyPOD ZNAKIEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJW czerwcu 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie we współpracy z Fundacją Rodowo po raz kolejny zorganizowałspotkanie informacyjne dla młodzieży z państw Unii Europejskiej i nie tylko.Fundacja Rodowo jest organizacjąpozarządową, działającą na rzeczrozwijania współpracy i kontaktówmiędzynarodowych, zwłaszcza w środowiskachmłodzieżowych, wspieraniaedukacji pozaszkolnej młodzieżyoraz rozwoju wolontariatu. Aktywniewspiera proces integracji europejskiej,promuje region Warmii i Mazur jakomiejsce spotkań różnych kultur, narodówi religii, działa na rzecz wspieraniai umacniania wartości demokracji, prawczłowieka oraz porozumienia narodówi kultur ponad granicami.Celem spotkania było zapoznaniemłodzieży z ogólną działalnością urzędupracy w Mrągowie, którą przedstawiłaPani Dyrektor Ewa Kowalska orazdziałalnością sieci EURES przedstawionąprzez Panią Małgorzatę Łętek – pośrednikapracy I stopnia.W spotkaniu uczestniczyła młodzieżze Słowenii, Włoch, Finlandii, Łotwyi Ukrainy oraz przedstawiciele służb zatrudnieniaz zagranicy.23Spotkanie, mimo barier językowych,przebiegło w bardzo miłej atmosferze


cenia do zapotrzebowania na rynkupracy.O oczekiwaniach pracodawców wobecpracownika wypowiadali się nidziccyprzedsiębiorcy, którzy podkreślali,iż potrzebują uczciwych, sumiennych,rzetelnych, chętnych do pracy pracowników,gotowych na rozwój i doskonalenieswoich umiejętności. Rozmawianotakże na temat wolontariatu i stażujako sposobu zdobycia umiejętności,doświadczenia zawodowego, a takżeprzygotowania młodego człowieka doBIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEwejścia na rynek pracy. Formy te ucząsystematyczności, punktualności, dająrównież możliwość ogólnego zapoznaniasię ze środowiskiem pracy.Poruszane na forum kwestie spotkałysię z ogromnym zainteresowaniem środowiskalokalnego, czego potwierdzeniembyła liczba uczestników – łączniew konferencji wzięły udział 63 osoby.Dopełnienie prowadzonych dyskusjipanelowych stanowiła prezentacjawyników badania ankietowego, przeprowadzonegoprzez Powiatowy UrządWRZESIEŃ 2011Pracy w Nidzicy wśród młodzieży szkółponadgimnazjalnych powiatu nidzickiego.W badaniu wzięło udział 164 uczniów,a jego celem było poznanie opiniimłodzieży na temat rynku pracy.Konferencja o karierze zawodowej topoczątek dyskusji o sytuacji młodych nanidzickim rynku pracy i miejmy nadzieję,że będzie początkiem działań, zmierzającychdo poprawienia sytuacji młodegoczłowieka na lokalnym rynku pracy.Ewa ZadrowskaPowiatowy Urząd Pracy w NidzicyNOWE MIASTO LUBAWSKIERegion – lokalne rynki pracyNaPRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCHW PRAKTYCE19 sierpnia 2011 roku, z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, odbyło się spotkaniespecjalistów PUP z uczestnikami przygotowania zawodowego dorosłych w firmie ALDREW sp. z o.o.tytuł czeladnika w zawodziestolarza budowlanego, poprzezprzygotowanie zawodowe dorosłychkształci się tu 21 osób bezrobotnych(w tym 9 kobiet), w większości bezkwalifikacji zawodowych. W spotkaniuwzięli udział również przedstawicielefirmy, opiekun uczestników, instruktorzyzajęć praktycznych oraz wykładowcazajęć teoretycznych.Celem spotkania było zapoznaniesię specjalistów z przebiegiem i warunkamirealizacji przyjętego programu nauczaniateoretycznego i praktycznego.Przedstawili oni również możliwości, jakimidysponuje urząd pracy w zakresieusług rynku pracy:doradca zawodowy udzielił informacjii wskazówek, dotyczącychaktywnego poruszania się na rynkupracy oraz prawidłowego przygotowaniadokumentów aplikacyjnychdo uzyskania zatrudnienialub podjęcia własnej działalnościgospodarczej;pośrednicy pracy przedstawili informacjeo sytuacji na rynku pracy,lokalne oferty pracy oraz możliwościposzukiwania zatrudnienia zapomocą EURES;samodzielny specjalista ds. rozwojuzawodowego scharakteryzowałwarunki, jakie powinien spełnićuczestnik przygotowania zawodowego,aby przystąpić do egzaminuna tytuł czeladnika w zawodziestolarza.Dyrektor firmy pozytywnie oceniłuczestników przygotowania zawodowego dorosłych. Firma rozwija się,zdobywa nowe rynki zbytu – równieżzagraniczne i jest w stanie zatrudnićwszystkich uczestników, którzy pozytywniezdadzą egzamin czeladniczy.Zainteresowanie tą formą aktywizacjiw powiecie nowomiejskim jest duże,zwłaszcza wśród osób bezrobotnych25bez wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,jak również wśród pracodawców,którzy w ten sposób mogąprzygotować, pod potrzeby firmy, odpowiednichpracowników.Na zakończenie spotkania, któreprze biegło w życzliwej atmosferze, pracownicyurzędu pracy przedstawili propozycjęwyjazdu w dniu 12 październikabr. na Międzynarodowe Targi Pracy,Edukacji i Kariery w Olsztynie. Uczestnicyprzygotowania zawodowego z zadowoleniemprzyjęli propozycję.Mieczysław SargalskiPowiatowy Urząd Pracyw Nowym Mieście LubawskimW ALDREW Sp. z o.o. przygotowanie zawodowe dorosłych w zawodzie stolarzabudowlanego odbywa 21 osób


WRZESIEŃ 2011OLSZTYNBIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIERegion – lokalne rynki pracyALTERNATYWNE FORMY WSPARCIAOSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACYOFEROWANE PRZEZ MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIEI URZĄD PRACY POWIATU OLSZTYŃSKIEGOPodstawowe zadanie urzędu pracy, wynikające z obowiązujących przepisów, to aktywizacja zawodowa bezrobotnychi poszukujących pracy. Jest ona realizowana poprzez szereg usług, które mają na celu pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.Wbieżącym roku kalendarzowymmamy do czynienia z mniejszą,niż w latach ubiegłych, ilością środkówfinansowych, przekazaną urzędom narealizację aktywnych form przeciwdziałaniabezrobociu. W poszukiwaniu alternatywnychrozwiązań Miejski UrządPracy w Olsztynie i Urząd Pracy PowiatuOlsztyńskiego w Olsztynie ukierunkowałyswe działania na rozszerzenie ofertyusług o charakterze niesubsydiowanym.W ramach tej koncepcji uruchomiono,w większym niż dotąd zakresie, formygrupowej pracy z klientem, realizowanew ramach spotkań informacyjnych, poradgrupowych i zajęć aktywizacyjnych.Mają one na celu wyposażenie klientówurzędów pracy w wiedzę i umiejętności,przydatne w sprawnym i efektywnymporuszaniu się po rynku pracy. Proponowana,przez ww. urzędy, oferta stanowirównież odpowiedź na oczekiwaniai potrzeby osób bezrobotnych sygnalizowanepodczas kontaktów z pracownikami.Dzięki tym działaniom, bezrobotnii poszukujący pracy mają możliwośćuczestnictwa między innymi w warsztatachz zakresu autoprezentacji, walkize stresem, sporządzania dokumentówaplikacyjnych, przedsiębiorczości orazpodstaw obsługi komputera, które realniezwiększają ich szanse na podjęciepracy lub samozatrudnienie.W celu rzetelnej i kompleksowej realizacjipowyższych zadań Miejski UrządPracy i Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiegow Olsztynie podejmuje współpracęz instytucjami, których działalnośćwpisuje się w obszar szeroko pojętejaktywności zawodowej. Należy do nichUrząd Skarbowy w Olsztynie, któregopracownicy uczestniczą w spotkaniachz osobami bezrobotnymi w ramach za-jęć z zakresu przedsiębiorczości. Są towarsztaty organizowane zarówno dlaosób rozważających możliwość rozpoczęciapracy na własny rachunek, jakteż takich, które podjęły już decyzjęo samozatrudnieniu. Z tego typu szkoleńkorzystają w szczególności osoby,którym przyznano dofinansowanie narozpoczęcie działalności gospodarczejze środków Funduszu Pracy.Podczas spotkania z osobami bezrobotnymipracownik Urzędu Skarbowegoporusza zagadnienia związane z zasadamirejestracji działalności gospodarczej,przedstawia formy opodatkowania, zasadywystawiania faktur oraz terminyskładania deklaracji. Ponadto, dla osóbzamierzających w ramach prowadzonejdziałalności korzystać z kas fiskalnych,omawiany jest temat związany z ewidencjonowaniemobrotów na kasachfiskalnych.Wysiłki Miejskiego Urzędu Pracyw Ol sztynie i Urzędu Pracy PowiatuOlsztyńskiego w Olsztynie na rzecz promocjiprzedsiębiorczości wspiera równieżZakład Ubezpieczeń SpołecznychOddział w Olsztynie. Pracownik ZUS naspotkaniach z przyszłymi przedsiębiorcamiprzedstawia między innymi zagadnienia,związane z preferencyjną składkąna ubezpieczenie. Zapoznaje równieżuczestników z zasadami zgłaszania doubezpieczeń pracowników i członkówrodziny przez osobę prowadzącą działalnośćgospodarczą. Ponadto, w ramachspotkania omawiane są terminy składaniadeklaracji i aktualne wysokości składek.Kolejną instytucją, z którą nawiązanowspółpracę jest Okręgowy InspektoratPracy w Olsztynie. Pracownicy tejinstytucji chętnie włączają się w upowszechnianiewiedzy z zakresu prawa26pracy, w szczególności dotyczącej podejmowaniapracy, form zatrudnieniaoraz jego legalności. Zagadnienia te ciesząsię dużym zainteresowaniem osóbbezrobotnych, gdyż posiadane przeznich informacje w wielu przypadkach sąniewystarczające, co skutkuje budowaniembłędnych opinii na temat możliwościpodejmowania zatrudnienia orazprzyczynia się do akceptowania niezgodnychz prawem warunków pracy.Na zakończenie każdego spotkaniazaproszeni przedstawiciele wskazanychinstytucji odpowiadają na pytania uczestnikówi wyczerpująco wyjaśniają wszelkiewątpliwości osób zainteresowanych.Zainicjowana przez Miejski UrządPracy w Olsztynie i Urząd Pracy PowiatuOlsztyńskiego w Olsztynie coraz szerszawspółpraca z lokalnymi instytucjamibez wątpienia stanowi dobrą praktykę,z której korzyści wyniosą przede wszystkimklienci urzędów. Uzyskują oni możliwośćskorzystania z profesjonalnej,bezpłatnej pomocy w jednym miejscu,w otoczeniu osób o podobnych doświadczeniachi problemach. Grupowaforma podejmowanych działań dobrzesprawdza się w warunkach urzędu pracy.Funkcjonowanie w grupie uaktywniajej członków, sprzyja wymianie doświadczeńi generowaniu pomysłów.Da je również wsparcie moralne i mobilizujedo działania. W związku z tym, usługioparte na grupowej pracy z klientemz pewnością długo będą stanowić ważnyelement w procesie aktywizacji osóbbezrobotnych i poszukujących pracy,realizowany w strukturach MiejskiegoUrzędu Pracy w Olsztynie i Urzędu PracyPowiatu Olsztyńskiego w Olsztynie.Karina LaskowskaMiejski Urząd Pracy w Olsztynie


BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIERYNEK PRACY W STATYSTYCEWRZESIEŃ 2011Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2011 r.120 00096 233105 94296 93080 00040 0000lipiec 2010 grudzie 2010 lipiec 2011Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim według powiatów (lipiec 2011)Źródło: Urząd Statystyczny w OlsztynieWybrane kategorie bezrobotnych w lipcu w latach 2010–2011KategoriebezrobotnychLipiec2010Lipiec2011Zmianyw liczbachZmianyw %Udział w ogóle bezrobotnych w %Lipiec2010Lipiec2011Zmianaw pkt. proc.Ogółem bezrobotni,w tym:96 233 96 930 697 0,7 – – –Mieszkańcy wsi 45 671 46 841 1 170 2,6 47,5 48,3 0,8Z prawem do zasiłku 20 948 18 613 –2 335 –11,1 21,8 19,2 2,6Kobiety 51 438 53 847 2 409 4,7 53,5 55,6 2,127


WRZESIEŃ 2011BIULETYN INFORMACYJNY WUP W OLSZTYNIEBezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w lipcu 2010–2011Niepenosprawni5,3%5,2%Bezrobotni powyej 50 roku ycia20,9%20,4%Bezrobotni do 25 roku ycia21,8%22,0%Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych30,3%28,6%Dugotrwale bezrobotni52,9%47,3%0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%lipiec 2010 lipiec 2011Napływ i odpływ z bezrobocia w okresie styczeń–lipiec 2010–2011201177 19486 206201088 645101 5930 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000OdpywNapywOferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim pozyskanew okresie styczeń–lipiec w latach 2010–201140 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 000034 2928 7689 26616 25822 64910 7024 6297 3182010 2011Ogóem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowejOferty zatrudnienia niesubsydiowanegoOferty zatrudnienia subsydiowanegoM iejsca aktywizacji zawodowej28


Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-MazurskiegoPowiatowy Urząd Pracy w Bartoszycachul. Grota Roweckiego 111-200 Bartoszycetel. (89) 762 62 21Powiatowy Urząd Pracy w Braniewieul. Kościuszki 11814-500 Braniewotel. (55) 644 32 22Powiatowy Urząd Pracy w Działdowieul. Chopina 613-200 Działdowotel. (23) 697 59 00Powiatowy Urząd Pracy w Elbląguul. Saperów 2482-300 Elblągtel. (55) 237 67 03Powiatowy Urząd Pracy w Ełkuul. Suwalska 3819-300 Ełktel. (87) 610 88 60Powiatowy Urząd Pracy w Giżyckuul. Gdańska 1110-500 Giżyckotel. (87) 429 64 40Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapiul. Żeromskiego 1819-500 Gołdaptel. (87) 615 03 95Powiatowy Urząd Pracy w Iławieul. 1 Maja 8b14-200 Iławatel. (89) 649 55 02Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynieul. Limanowskiego 111-400 Kętrzyntel. (89) 752 32 36Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskimul. Dębowa 811-100 Lidzbark Warmińskitel. (89) 767 33 39Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowieul. Kopernika 111-700 Mrągowotel. (89) 743 35 10Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicyul. Traugutta 2313-100 Nidzicatel. (89) 625 01 30Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskimul. Grunwaldzka 313-300 Nowe Miasto Lubawskietel. (56) 472 42 80Powiatowy Urząd Pracy w OlsztynieAl. Piłsudskiego 64b10-447 Olsztyntel. (89) 537 28 00Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzieul. Mickiewicza 3214-100 Ostródatel. (89) 646 42 92Powiatowy Urząd Pracy w Oleckuul. Armii Krajowej 3019-400 Oleckotel. (87) 520 30 78Powiatowy Urząd Pracy w Piszuul. Zagłoby 212-200 Pisztel. (87) 425 24 30Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnieul. Ogrodowa 1712-100 Szczytnotel. (89) 624 32 87Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewieul. Bema 1611-600 Węgorzewotel. (87) 429 69 00

More magazines by this user
Similar magazines