Jan Bednarski – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ...

wios.rzeszow.pl

Jan Bednarski – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ...

REAGOWANIE NA POWAŻNEAWARIE PRZEMYSŁOWETechniczne możliwości wykorzystania laboratoriumWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w RzeszowieKierownik Laboratorium mgr Jan BednarskiRzeszów wrzesień 2007


Zasoby laboratorium• Istotne elementy systemu− Ludzie− Wyposażenie− Pracownie w terenie− System zarządzania jakością


Możliwości badawcze-• pomiary emisji substancji i energii do środowiska• Badania jakości wód, gleb, powietrzaatmosferycznego• badania mikrobiologiczne gleb, powietrza i wody• jakość powietrza atmosferycznego i skład gazówodlotowych• pomiary akustyczne w środowisku oraz pomiarynatężenia pól elektromagnetycznychAby uzyskać więcej informacji…www.wios.rzeszow.pl zakładka : laboratorium


Możliwości badawcze- sprzętterenowy• detektory pojedynczych gazów szkodliwych(metan, chlor, siarkowodór, amoniak, tlenekwęgla i inne)• tlenomierze• detektory wielogazowe• miernik biogazów (precyzyjny miernik ditlenkuwęgla, metanu i tlenu)• miernik stężeń amoniaku (ppm)• miernik stężeń chloru ( ppm)• przenośne stacje meteorologiczne• GPS-y i oprogramowanie typu GIS


Możliwości badawcze- aparaturastacjonarna• analizatory gazowe• chromatografy gazowe, cieczowe ijonowe• spektroskopy absorpcji i emisji atomowej• spektroskopy UV, VIS, IR• aparatura do specyficznych analizchemicznych• aparatura do badań biologicznych


Możliwości badawcze- sprzętpomocniczy• środki łączności ( telefony, radia CB,łączność internetowa kablowa i Wi-Fi)• komputery przenośne z odpowiednimoprogramowaniem i łącznością z siecią• Nawigacja GPS• Transport• Urządzenia do poboru próbek


Procedury uczestnictwa• kontrole działalności gospodarczejukierunkowane na ocenę zagrożeń iprewencję• akcje ratownicze - ocena aktualnegozagrożenia i dostarczanie danych orodzaju substancji niebezpiecznych• nadzór nad procedurami rekultywacjizanieczyszczonego środowiska


Wstępna identyfikacja zdarzenia• Przydatne informacje


Rozpoznanie in situ• Cechy fizyczne substancji• Testy i pomiary na miejscu• Cechy makroskopowe


Doraźne pomiary i testy namiejscu awarii• szybkie badania jakościowe : cyjanki, arsen, rtęć,formaldehyd, siarczki i wiele innych w wodach igruntach.• wykrywacze rurkowe gazów niebezpiecznych wrazz zestawem do ich stosowania: zestawy Drägera.• detektory i mierniki gazów niebezpiecznych• pomiary meteo• możliwość uruchomienia ciągłych pomiarów namiejscu


Pobór próbek do badań wlaboratoriach stacjonarnych• Próbka reprezentatywna• Próbka wskaźnikowa• Próbka pobrana przez uczestnikawydarzenia, wymagania podstawowe:− Czyste opakowanie− Opis− Wymagana ilość− Niezwłoczne przekazanie


Stacje monitoringowe• Dane on-line o środowiskuAby uzyskać aktualne dane o stanie powietrza …Oraz bieżce i historyczne dane meteo …wios.rzeszow.pl:8888/iseo/wios.rzeszow.pl/ zakładka: pogoda


Ostatnie akcje badawcze• Przykłady działań− Masowe śnięcie ryb ryb ( Rzemień)− Fosfor (Ożydow UA)− Osady ściekowe− Substancje ropopochodne w wodachpowierzchniowych− Sianki i zagrożenie pestycydamichloroorganicznymi


Działania pokrewne• Interwencje i skargi− Emisje hałasu , pyłów i odorów• Skargi sąsiedzkie− Zanieczyszczenia biologiczne• Śnięcia ryb− Kumulacja niekorzystnych warunków meteo ipośrednich oddziaływań antropogenicznych• Przekroczenia standardów ekologicznych idziałania naprawcze− Monitorowanie „trudnych” rejonów


Kontakt:• telefon : (17) 850 58 19• Internet: www.wios.rzeszow.pllab@wios.rzeszow.pl


Miernik gazówodlotowych zoprzyrządowaniem


Detektory gazówniebezpiecznych


Miernik natężeniapól elektromagnetycznych


Miernik biogazów


Ultradzwiękowymiernik przepływugazów


Kameralaparoskopowa


Przenośna stacjaMETEO


Detektory gazówniebezpiecznych


Mobilnelaboratoriumgazowe – zzewnątrz


Mobilnelaboratoriumgazowe- instalacje


Mobilnelaboratoriumgazowe – zkierownikiempracowni terenowej


Automatycznastacja pomiarowa -Rzeszów


Pomiary akustyczne


Detektory gazówniebezpiecznych


Zestaw dogłebokichpompowań


Detektory gazówniebezpiecznych


Pobór próbek glebw Siankach (UA)


Źródłopromieniowaniaelektromagnetycznego


Źródłopromieniowanieelektromagnetycznego


Miernikipodstawowychparametrów wód


….. w użyciu …..


Sprzęt stacjonarny –(chodzi o aparaturę …)


Aparaturastacjonarna cd


Aparaturastacjonarna cd


Aparaturastacjonarna cd


Aparaturastacjonarna cd


Aparaturastacjonarna(i jej mobilna obsługa)


Aparaturastacjonarna cd


Detektory gazówniebezpiecznych


Detektory gazówniebezpiecznych


Aparaturastacjonarna cd


KONIEC