Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

raportyspoleczne.pl

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

3. MIEJSCE PRACY ............................................................................................... 533.1. NASI PRACOWNICY .......................................................................................................... 543.1.1. Suma talentów ......................................................................................................... 543.1.2. Budowanie wspólnej przyszłości ................................................................................ 563.1.3. Rozwój pracowników ............................................................................................... 583.1.4. Razem dla innych ..................................................................................................... 593.2. BEZPIECZEŃSTWO WSPÓLNYM CELEM ........................................................................... 603.2.1. Bezpieczeństwo w pracy ........................................................................................... 613.2.2. Bezpieczeństwo procesowe ....................................................................................... 623.2.3. Bezpieczeństwo wykonawców zewnętrznych ............................................................ 633.2.4. Ochrona przeciwpożarowa ....................................................................................... 633.2.5. Zapobieganie awariom radiologicznym ..................................................................... 643.2.6. Bezpieczeństwo w regionach i spółkach Grupy ORLEN .............................................. 654. SPOŁECZEŃSTWO ............................................................................................ 674.1. ODPOWIEDZIALNY DARCZYŃCA ..................................................................................... 684.2. FUNDACJA ORLEN – DAR SERCA ..................................................................................... 694.3. ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ............................................................................ 724.4. ORLEN DLA SPORTU ......................................................................................................... 744.5. ORLEN DLA KULTURY I EDUKACJI ................................................................................... 744.6. „ORLEN. BEZPIECZNE DROGI” .......................................................................................... 75CERTYFIKATY ................................................................................................................................. 76ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ 2010 ................................................................................................ 77INDEKS WSKAŹNIKÓW GRI ........................................................................................................... 78INDEKS PRZYDATNYCH ADRESÓW INTERNETOWYCH ................................................................ 81DANE TELEADRESOWE .................................................................................................................. 823


LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN SASzanowni Państwo,przyszłość jest znacznie bliżej niż się wydaje. To właśniemy – tu i teraz – kształtujemy warunki, w jakich będą żyćnastępne pokolenia.Ta myśl powinna być szczególnie bliska całemu światu biznesowemu.Na naszych oczach przechodzą do historii czasy,kiedy przedsiębiorcy przez długoterminową strategię rozumieliprzede wszystkim umiejętność podejmowania działańgwarantujących wypracowanie wysokich zysków. Jesteśmyświadkami zmiany paradygmatu: niezbywalnym elementemprowadzenia działalności gospodarczej staje się postępowaniezgodne z przyjętą przez UNDP definicją zrównoważonegorozwoju. Mówi ona o zaspokajaniu „aspiracji rozwojowychobecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tychsamych dążeń następnym pokoleniom”. Przekładając to na językbiznesu, firmę należy prowadzić tak, aby dbając o jej wzrost,na każdym kroku zachowywać właściwy balans w budowaniukorzyści i kształtowaniu relacji z otoczeniem.Jednymi z największych wyzwań są obecnie rosnące różnicespołeczne, wyczerpywanie złóż paliw kopalnych, a także zmianyklimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. Biznes czuje sięwspółodpowiedzialny za poszukiwanie rozwiązań naprawczychw tych wszystkich sferach i robi to z sukcesem, na zasadzietworzenia strategii win­win. Już dziś wielu przedsiębiorcówi menadżerów – w Polsce i za granicą – udowodniło, że poszukiwanietakich rozwiązań jest realną szansą także na zwiększeniekonkurencyjności firmy.Tegoroczną publikacją chcemy Państwa przekonać, że myślenieo przyszłości ma głęboki sens. PKN ORLEN od lat starasię to udowadniać zarówno na poziomie strategicznym,jak i w codziennej operacyjnej działalności. Od wielu lat jesteśmyuczestnikiem Global Compact, inicjatywy Sekretarza GeneralnegoONZ, która stanowi platformę wymiany doświadczeń orazidentyfikowania, promowania i rozpowszechniania dobrychpraktyk opartych na uniwersalnych wartościach dotyczącychpraw człowieka, standardów pracy czy ochrony środowiska.Jesteśmy nieprzerwanie, od powstania RESPECT Index notowaniw tym giełdowym indeksie spółek zaangażowanych społecznie.4


Mając na uwadze współczesne problemy, świadomie inwestujemyw rozwój segmentu upstream i energetyki, którestanowią podstawę strategii budowy koncernu multi­utility,wprowadzamy ekologiczne i innowacyjne rozwiązania zarównopodczas produkcji, jak i w produktach, które trafiają na rynek,opracowujemy rozwiązania, które obniżają emisję CO 2czy pozwalająoptymalizować gospodarowanie odpadami. To naszwkład w budowanie czystszego otoczenia za 5, 10 czy 30 lat.Zrównoważony rozwój ma dla nas także wymiar globalny, dlategonie ograniczamy się tylko do polskich realiów. Od kilku latna naszych stacjach sprzedajemy kawę z certyfikatem Fairtrade.Wspierając ochronę praw człowieka w krajach słabiej rozwiniętych,chcemy rozpowszechniać ideę sprawiedliwego handlu orazbudować otwartość polskich konsumentów na istotne problemyspołeczne. Być może dzięki temu w przyszłości nie będą onejuż tak powszechne.Jako jeden z największych koncernów przemysłu naftowegow Polsce i Europie Środkowo­Wschodniej, czujemy się odpowiedzialniza kształtowanie standardów polityki energetycznejoraz zasad ładu korporacyjnego. Jesteśmy aktywnym członkiemkrajowych i zagranicznych stowarzyszeń branżowych, nasiprzedstawiciele uczestniczą w spotkaniach grup roboczychi projektowych, współpracują z polskimi i międzynarodowymiekspertami. Wierzymy, że dobre rozwiązania wypracowanedziś, zaprocentują także w przyszłości.Pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na otoczenie. Wszyscymożemy pomóc w kształtowaniu właściwych postaw. Nawetnajdrobniejsze gesty zmieniają świat.Życzę Państwu dobrej, inspirującej lektury.Dariusz Jacek KrawiecJednocześnie realizujemy przedsięwzięcia, które poprawiająjakość debaty publicznej w Polsce. W ramach funkcjonującegood 2010 roku projektu „Future Fuelled by Knowledge”(„Przyszłość zasilana wiedzą”) organizujemy konferencje i paneledyskusyjne, a także publikujemy merytoryczne wydawnictwa(Zeszyty FFbK). W ten sposób pomagamy w stworzeniu w Polsceskutecznej platformy wymiany opinii, doświadczeń i wiedzyna strategicznie ważne tematy.Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyPKN ORLENTroszczymy się również o ludzi: obecnych i byłych pracowników,przedstawicieli społeczności lokalnych i tych, którzy znaleźli sięw potrzebie. Opiekujemy się Rodzinnymi Domami Dziecka,finansujemy stypendia naukowe, wspieramy programy edukacyjne,wspomagamy organizacje pozarządowe. Dzięki naszejpomocy państwowe i ochotnicze jednostki straży pożarnych mającoraz lepszy sprzęt, dzięki któremu mogą skuteczniej chronićludzkie życie. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniająsię do poprawy standardów w obszarze ochrony zdrowia,bezpieczeństwa, edukacji i wychowania. Dziś i jutro.5


NASZA MISJAOdkrywając i przetwarzajączasoby naturalne, napędzamy przyszłość.NASZE CREDOORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.KIM JESTEŚMY?PKN ORLEN jest liderem branży naftowej w regionie, wiodącymproducentem i dystrybutorem produktów rafineryjnych i petrochemicznych.Główną działalnością Koncernu jest przerób ropynaftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwolotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.NASZE WARTOŚCIODPOWIEDZIALNOŚĆSzanujemy naszych klientów,akcjonariuszy, środowisko naturalneoraz lokalne społeczności.ROZWÓJPoszukujemy nowychmożliwości.1. miejsce w rankinguNajwiększych Polskich Przedsiębiorstwopublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.Zasadniczym celem strategii PKN ORLEN jest budowa zintegrowanego,wielosegmentowego podmiotu paliwowo­energetycznegoo zdywersyfikowanej strukturze aktywów (model multi­utility).Główne inwestycje rozwojowe koncentrują się na nowychsegmentach działalności, tj. poszukiwaniu i wydo byciu węglowodoróworaz produkcji energii elektrycznej. W 2011 rokurozpoczęto m.in. prace wiertnicze w ramach projektu LUBLINSHALE, który ma na celu oszacowanie zasobów i możliwościwydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych (typu shale gas).Projekt LUBLIN SHALE stanowi znakomity przykład synergiiz innym celem strategii rozwoju Grupy ORLEN, tj. rozwojemsegmentu energetycznego. W przypadku sukcesu projektten będzie generował źródło paliw dla przyszłych elektrownigazowych.LUDZIENaszymi atutami są:kompetencje, współpracai uczciwość.ENERGIADziałamyz entuzjazmem.W ramach projektów dotyczących rozwoju sektora energetycznego,w 2011 roku kluczowe działania realizowane byływ trzech strumieniach: realizacja projektu budowy elektrownigazowej we Włocławku, w tym rozpoczęcie działań w zakresieprzyszłych dostaw gazu, budowa pozycji PKN ORLEN w obszarzeodnawialnych źródeł energii oraz działania mające na celudostosowanie źródeł wytwarzania do norm środowiskowych,które zaczną obowiązywać w 2016 r.W 2011 roku łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLENwyniósł blisko 27,8 mln ton.NIEZAWODNOŚĆMożna na nas polegać.6


2009 2010 2011Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 1I Przychody ze sprzedaży ogółem 47 481 278 62 215 581 79 037 121II Zysk z działalności operacyjnej 790 306 2 756 827 3 173 938III Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 907 812 2 826 324 2 396 447IV Zysk/(Strata) netto 1 635 885 2 357 127 1 386 166V Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 2 806 414 3 895 427 (793 335)VI Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (1 615 776) (2 568 977) 2 490 678VII Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 335 897 (1 881 372) 1 197 823VIII Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 526 535 (554 922) 2 895 166IX Zysk/(Strata) netto i rozwodniony Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł) 3,82 5,51 3,24stan na31 grudnia 2009stan na31 grudnia 2010stan na31 grudnia 2011X Aktywa trwałe 23 006 696 24 663 871 22 429 271XI Aktywa obrotowe 14 009 655 15 230 187 23 439 812XII Aktywa razem 37 016 351 39 894 058 45 869 083XIII Zobowiązania długoterminowe 10 368 702 8 350 861 9 844 384XIV Zobowiązania krótkoterminowe 9 514 751 12 004 148 15 177 975XV Kapitał własny 17 132 898 19 539 049 20 846 724XVI Kapitał zakładowy 1 057 635 1 057 635 1 057 635XVII Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061XVIII Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 40,06 45,68 48,74Przerób i uzyski Rafinerii w Płocku (w tys. ton)Przerób ropy naftowej 14 526 14 452 14 547Benzyny razem 3 055 2 736 2 469Oleje napędowe razem 5 330 5 359 5 646Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 790 699 372Paliwo lotnicze 291 394 393Frakcja propano­butanowa (LPG) 210 241 186Oddziaływanie na środowisko – Zakład Produkcyjny w PłockuPobór wody z Wisły (w m 3 ) 22 448 565 22 785 313 23 475 613Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły (w m 3 ) 11 351 599 12 757 779 13 452 489Ładunek ChZT 2 w ściekach odprowadzonych do Wisły (kg/rok) 726 812 889 310 901 573Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń (w Mg) 6 158 012,71 6 385 884,25 6 258 758,17w tym:dwutlenek siarki 20 975,23 22 381,42 20 971,56tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 7 124,27 8 460,74 8 027,86tlenek węgla 1 010,87 1 309,07 1 282,72suma węglowodorów 1 238,12 1 412,07 1 203,91pył ogółem 3 631,66 728,28 588,78dwutlenek węgla 6 126 894,42 6 351 440,32 6 226 505,89pozostałe zanieczyszczenia 4 138,14 152,35 177,45Oddziaływanie na środowisko – Zakład PTA we WłocławkuPobór wody od dostawcy Spółki ANWIL SA (w m 3 ) – – 2 883 000Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji Spółki ANWIL SA (w m 3 ) – – 1 300 000Ładunek ChZT 2 w ściekach odprowadzonych do kanalizacji Spółki ANWIL SA (w kg/rok) – – 6 140 000Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń (w Mg) – – 62 007,35w tym: – –dwutlenek siarki – – 0,71tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) – – 38,31tlenek węgla – – 299,28suma węglowodorów – – 0,77pył ogółem 3 – – 2,12dwutlenek węgla – – 61 657,83pozostałe zanieczyszczenia – – 8,33Odpowiedzialna produkcjaOpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (w zł) 17 226 918,00 19 644 093,00 19 775 480,00 5w tym:za emisję (wraz ze środkami transportu) 15 461 484,00 17 679 435,00 17 538 371,00– w tym Zakład Produkcyjny w Płocku – – 17 459 043,00– w tym Zakład PTA we Włocławku – – 79 328za pobór wód 1 082 459,00 1 146 012,00 1 228 823,00za odprowadzanie ścieków 682 975,00 818 646,00 1 008 286,00Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska (w zł) 191 757 998,86 148 118 479,00 48 422 552,00Nasi pracownicyZatrudnienie na dzień 31 grudnia 4 482 4 513 4 445Wypadki przy pracy (w tym ciężkie) 23 28 15Absencje chorobowe z tytułu wypadków przy pracy 996 789 5921) Wybrane dane finansowe dotyczą PKN ORLEN za dany rok zakończony 31 grudnia.2) ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Ładunek brutto.3) Pył ogółem, tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle. Uwaga: zmiana w raportowaniu wskaźnika wynikająca z uwzględnienia w zestawieniach całościowych nowejinstalacji PTA we Włocławku.4) W latach ubiegłych w skład pozostałych zanieczyszczeń włączany był pył krzemowy i metale w pyle, stąd wartości w poprzednich raportach rocznych były wyższe.5) Kwota zawiera opłatę za korzystanie ze środowiska poniesioną przez Zakład PTA we Włocławku.7


Czym się zajmujemy?RafinerieGrupa ORLEN zarządza kompleksem siedmiu rafinerii zlokalizowanychw Polsce (Płock, Trzebinia, Jedlicze), na Litwie (Możejki)oraz w Republice Czeskiej (Litvinov, Kralupy i Pardubice).PetrochemiaSegment petrochemiczny Grupy ORLEN tworzą instalacje ZakładuProdukcji Petrochemicznej w Płocku, Włocławku oraz spółki:Basell Orlen Polyolefins i Unipetrol (Czechy). Grupa ORLEN jestjedynym producentem olefin, poliolefin oraz większości petrochemikalióww Polsce oraz Czechach. W 2011 roku PKN ORLENuruchomił jeden z najnowocześniejszych na świecie kompleksówprodukcji PX (paraksylenu) i PTA (kwasu tereftalowego). Stał siętym samym jednym z kluczowych światowych dostawców w tymobszarze. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktówi sprawnej sieci dystrybucji plasuje się wśród najsilniejszychgraczy rynkowych w tej części Europy.DetalGrupa ORLEN posiada największą w Europie Środkowo­ Wschodniejsieć liczącą 2 696 stacji paliw zlokali zowaną w Polsce (1 756),Niemczech (567), Czechach (338) i na Litwie (35). Podmiotamizarządzającymi działalnością handlową na poszczególnychrynkach są: PKN ORLEN, ORLEN Deutschland, Benzina orazVentus Nafta.Mapa zasięgu geograficznegoHurtSpółka prowadzi hurtową sprzedaż paliw i produktów pozapaliwowychw Polsce, Republice Czeskiej, Niemczech orazna Słowacji, Ukrainie i Litwie. Segment hurtowy Grupy ORLENtworzą jednostki sprzedaży hurtowej PKN ORLEN, pięciuRegionalnych Operatorów Rynku, Petrolot, ORLEN Gaz (Polska),Uniraf Slovakia (Słowacja), Unipetrol BUI (Czechy), ORLEN Lietuva(Litwa, Ukraina, Polska, sprzedaż morska).OlejeW skład segmentu olejowego wchodzą spółki ORLEN Oil (Polska)oraz Paramo (Czechy).AsfaltySegment asfaltowy Grupy ORLEN tworzą spółki ORLEN Asfalt(Polska) oraz Paramo (Czechy).ChemiaSegment chemiczny to ANWIL we Włocławku ze swoją spółkązależną Spolana zlokalizowaną w Czechach.UpstreamSpółka ORLEN Upstream koordynuje m.in. projekty poszukiwawczo­wydobywczena szelfie Morza Bałtyckiego w łotewskiejstrefie ekonomicznej, na Lubelszczyźnie oraz na Niżu Polskim.Spółka prowadzi także projekty, których celem jest poszukiwanie,rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnegoze złóż niekonwencjonalnych w utworach typu shale gas (gazz łupków).MAŽEIKIŲHAMBURGBERLINPŁOCKWARSZAWAPRAGA8


EnergetykaProjekt budowy elektrowni gazowej o mocy ok. 500 MWwe Włocławku jest w zaawansowanej fazie. Spółka posiadadecyzję środowiskową, umowę przyłączeniową do sieci energetycznejoraz pozwolenie na budowę bloku energetycznego.Rozważana jest budowa kolejnej elektrowni w Płocku.Główne produktyPaliwaPaliwa ORLEN znajdują nabywców na rynkach macierzystych(Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina, kraje bałtyckie),a także m.in. w Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz USA.LogistykaGrupa ORLEN do sprawnego i efektywnego przepływu surowcóworaz wyrobów gotowych wykorzystuje infrastrukturę, w składktórej wchodzą: terminale paliw, lądowe i morskie bazyprzeładunkowe, sieć przesyłowych rurociągów surowcowo­­produktowych oraz transport samochodowy i kolejowy.PetrochemiaGrupa ORLEN jest jednym z kluczowych producentów petrochemikalióww regionie, produkując m.in. paraksylen, kwastereftalowy, etylen, polietylen, polipropylen, toluen, benzen,ortoksylen, aceton, butadien, glikol, tlenek etylenu, fenol, nawozysztuczne i inne produkty. Główni odbiorcy to klienci z Polski,Czech, Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Belgii i Szwecji, a takżez Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii oraz z krajów azjatyckich.STREFA EKSPERTAPolityka Unii Europejskiej dotycząca CSR jest niejednorodnai w trakcie ostatnich lat przechodziła wiele zmian.Obecnie przyjmuje się, że to administracja wszystkichszczebli powinna w większym stopniu uwzględniać wśródswoich zadań tworzenie warunków do zrównoważonegorozwoju i odpowiedzialnej konkurencyjności. Do upowszechnianiadobrowolnych standardów przyjmowanychprzez przedsiębiorstwa i poszczególne branże najlepiejmogą się przyczynić wspólnie wypracowywane, skutecznei ekonomicznie uzasadnione instrumenty wsparcia społecznejodpowiedzialności.OlejeGrupa ORLEN jest jednym z liderów w zakresie produkcji olejówi smarów w regionie. Główne rynki zbytu to Polska i Czechy.AsfaltyNajważniejsze rynki zbytu to Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy,Rumunia oraz kraje bałtyckie.ChemiaGłównymi produktami segmentu chemicznego są polichlorekwinylu, wodorotlenek sodu, granulaty i mieszanki na baziePCW, nawozy azotowe, kaprolaktam. Odbiorcy pochodząprzede wszystkim z Polski, Czech, krajów bałtyckich i krajówEuropy Zachodniej (głównie kraje Beneluksu).CSR to takie zjawisko, które jest ściśle powiązane z roląi pozycją biznesu w danym społeczeństwie, rozwojeminstytucji i warunkami prowadzenia działalności gospodarczej.Różnorodne czynniki społeczne, polityczne i prawnemają istotny wpływ na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwi gospodarki jako całości. Dlatego w różnychkrajach przygotowuje się całościowe strategie publicznena rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, obejmującewszystkie istotne komponenty polityki gospodarczeji społecznej. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwto bowiem inwestycja w społeczeństwo, która na dłuższąmetę opłaca się wszystkim.dr Bolesław RokDyrektor Naukowy Studiów Podyplomowych CSR,Akademia Leona Koźmińskiego9


Grupa ORLENCoraz więcej miejsca w naszych Raportach poświęcamy GrupieORLEN.Na koniec 2011 roku PKN ORLEN posiadał bezpośrednio akcjelub udziały w 56 spółkach prawa handlowego, w tym:• w 35 spółkach zależnych (z udziałem w kapitale powyżej 50%),• w 2 spółkach współzależnych (z udziałem w kapitalewynoszącym 50%),• w 19 spółkach mniejszościowych (z udziałem w kapitaleponiżej 20%).Ponadto na koniec 2011 roku PKN ORLEN posiadał pośrednioakcje lub udziały w 56 spółkach prawa handlowego, w tym:• w 47 spółkach zależnych,• w 3 spółkach współzależnych,• w 6 spółkach stowarzyszonych.Kilka istotnych wydarzeń w Grupie ORLEN w minionym roku:1. sfinalizowanie sprzedaży pakietu 24,39% akcji w Polkomtelnależących do PKN ORLEN w ramach wspólnej transakcjisprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy;2. kontynuowanie prac zmierzających do zwiększenia zaangażowaniaPKN ORLEN w ANWIL, w wyniku czego na koniec2011 roku udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym spółkiwyniósł 95,14%;3. zwiększenie przez PKN ORLEN udziału posiadanegow kapitale zakładowym spółki IKS „Solino” do 98,17%;4. zwiększenie zaangażowania PKN ORLEN w Rafinerię NaftyJedlicze do 89,95%, w wyniku nabycia akcji od SkarbuPaństwa i akcjonariuszy mniejszościowych;5. zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce ORLENAutomatyka do 100% oraz w ORLEN Wir do 76,59%;6. połączenie spółek ORLEN Eko i ORLEN Prewencja podnazwą ORLEN Eko;7. zawiązanie spółek: Baltic Power i Baltic Spark, którychprzedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie,dystrybucja i handel energią elektryczną.W 2011 roku nie miały miejsca zdarzenia o charakterzejoint­venture.Struktura Grupy ORLEN– spółki bezpośrednio powiązane na koniec 2011 r.Pion Prezesa Pion Finansów Pion Petrochemii Pion Rafinerii Pion SprzedażyORLEN Upstream100,0%ORLEN Księgowość100,0%Basell Orlen Polyolefins50,0%AB ORLEN Lietuva100,0%ORLEN Gaz100,0%ORLEN Intern. Exploration& Prod. Co 100,0%Orlen Holding MaltaLtd 99,5%ANWIL SA95,1%ORLEN Asfalt82,5%ORLEN PetroCentrum100,0%ORLEN Ochrona100,0%Orlen Insurance Ltd0,0000077%ORLEN Laboratorium94,9%Rafineria Nafty Jedlicze90,0%ORLEN PetroTank100,0%17 spółek pozostałych


Główne markiORLEN jest dziś polskim symbolem światowej klasy produktówi modelowego ekspansywnego przedsiębiorstwa, firmy działającejzgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, etykii ładu korporacyjnego oraz pełnej transparentności. Tworzącmarkę dążono do uzyskania efektu kojarzenia nazwy z dominującymiw strategii wizerunku Koncernu pojęciami: światowy,naftowy, nowoczesny i narodowy. Marka, obok swojej rolibiznesowej, ma także cele społeczne. Jest wyjątkowo cennymaktywem naszej Firmy.Katarzyna KowalczykKierownik Zespołu Tożsamości KorporacyjnejKonsekwentnie zarządzana marka jest odwzorowaniem potrzebotoczenia, odpowiedzią na wyzwania i zachodzące zmiany. MarkaORLEN jest zarządzana na dwóch poziomach: korporacyjnymi produktowym. Przede wszystkim kojarzona jest jako sieć stacjipaliw, przyjazne, wygodne i energetyczne miejsce. W czasachkiedy produkty i usługi coraz bardziej się do siebie upodabniają,kluczowym wyróżnikiem staje się źródło ich pochodzenia, czylifirma, która je stworzyła. Dlatego ważne jest to jak firma myśli,co robi dobrego, jak traktuje swoich klientów. Na ten wizerunekpracują wszyscy – każdy z menadżerów, każdy pracownik stacji.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2009,str. 14-1511


DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?PKN ORLEN dostrzega swoją rolę w gospodarce kraju. Wielkośćfirmy, fakt że działa w sektorze energetycznym, ale też tradycjeodpowiedzialnego postępowania sprawiają, że model corporatecitizenship ze szczególną starannością został przełożony na konkretneprojekty, sposób funkcjonowania, filozofię działania.Wyróżnienia w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011,2. miejsce w kategorii paliwa, energetyka, wydobycieoraz wyróżnienie w kategorii „Polskie firmy odpowiedzialne”.STREFA EKSPERTAKażda firma z pewnością ma kontakt z dwoma grupamikonsumentów. Jedna z nich to „Zdecydowana Większość”,która nie jest w stanie poświęcić odpowiedniejilości czasu, ani nie dysponuje wiedzą, aby rzetelnieocenić deklaracje firmy w aspekcie społecznej odpowiedzialnościbiznesu.Druga z nich to „Zdecydowana Mniejszość”, którama odpo wiednie przygotowanie, często profesjonalne,zajmując się monitoringiem i oceną produktów oraz usługpod kątem ich „oddziaływania na środowisko i zdrowotności”.To właśnie ta druga grupa jest pośre dnikiemz tą pierwszą i wspiera jej decyzje konsumenckie. Dlategoteż warto inwestować w jakość komunikacji na dwóchpoziomach. Bardziej popularnej zrozumiałej dla przeciętnegokonsumenta, niezorientowanego w meandrachpojęć społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwójczy standardy komunikacji oraz specjalistycznej skierowanejdo ekspertów.dr Maciej KozakiewiczUniwersytet Łódzki, współtwórca Indeksu BI­NGO12


Wprowadzony w 2005 roku Kodeks Etyczny PKN ORLENzainaugurował zmiany kultury korporacyjnej opartej na wartościachfirmy. Zostały one wypracowane podczas społecznych,wewnętrznych konsultacji. Proces tworzenia Kodeksupobudził aktywność pracowników, uświadamiając im jednocześnierolę, jaką mogą pełnić w procesie zmian. Efektemtego jest m.in. głębokie przekonanie o znaczeniu ich opiniidla prowadzonych procesów biznesowych i społecznych. Dlawzmocnienia tego zaangażowania podjęto w 2006 roku decyzjęo powołaniu Rzecznika ds. Etyki.Kodeks był odpowiedzią na ówczesne potrzeby budowaniarelacji zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i środowiskiemzewnętrznym. Jego zapisy pomagały na co dzieńporządkować trudne sprawy, doskonalić procedury i wzmacniaćwiarygodność firmy. Wraz z upływem lat zmieniło sięjednak jej otoczenie, a nowe wyzwania jakie przynoszą kolejneodsłony świato wego kryzysu wymagały doskonalenia zasadodpowiedzialnego funkcjonowania firmy. W oparciu o wieloletniedoświadczenia zredefiniowane zostały więc wartościi zasady postępo wania w PKN ORLEN. Nowe zapisy oraz opisprocesu rozwoju obowiązującej kultury korporacyjnej znajdą sięw Raporcie odpowiedzialnego biznesu za rok 2012.Prowadzone wśród interesariuszy od dwóch lat badanie IndeksReputacji Marki potwierdza, że zaangażowanie społeczne, etykaw biznesie i wrażliwość ekologiczna w znaczący sposób wpływająna siłę tego Indeksu, a w konsekwencji na postrzeganie firmy.Iwona Woźniak-KonopaKierownik Zespołu Badań RynkowychDużym wyzwaniem było opracowanie modelu analitycznegostanowiącego podstawę do oceny kondycji marki PKN ORLENw kontekście działań CSR. Pogłębiona analiza zjawiska w ramachprac roboczych interdyscyplinarnego zespołu umożliwiła stworzeniekompletnego narzędzia, które w wyczerpujący sposóbbada to jak oceniana jest działalność PKN ORLEN w zakresieodpowiedzialnego społecznie biznesu. To dla nas ważny głosinteresariuszy w procesie kształtowania kierunków społecznegozaangażowania.Celem badania jest lepsze poznanie oczekiwań interesariuszy.Jest ono dedykowane wyłącznie kwestiom CSR. Ma za zadanieweryfikowanie efektów prowadzonych przez PKN ORLEN działańw tym obszarze. Obecnie objęte są nim dwie grupy interesariuszy:społeczność lokalna Płocka i klienci. Pełna wiedza dotyczącatego jak odbierane są poszczególne aktywności i w jakimstopniu odpowiadają one na realne potrzeby poszczególnychgrup interesariuszy stanowi kluczowy element realizacji celówtego obszaru.W poprzednim Raporcie zostały zaprezentowane kamieniemilowe działań CSR Koncernu.Tym razem zwracamy uwagę na fakt, że społeczna odpowiedzialnośćbiznesu to codzienne działania, prowadzone systematyczniei konsekwentnie. Szerokie spektrum podejmowanychprzez PKN ORLEN inicjatyw odzwierciedla zróżnicowanie jegointeresariuszy i ich oczekiwań. Kontynuowanie licznych projektówprzez wiele lat wskazuje na długoterminowe myślenieo potrzebach społecznych. Nowe projekty z kolei stanowiąpotwierdzenie uważnego wsłuchiwania się w głos otoczenia.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 3114


Odpowiedzialny rok 2011 – wybrane wydarzeniaStyczeñ• PKN ORLEN po raz kolejny w sk³adzieRESPECT IndexLuty• PKN ORLEN Partnerem Polskiej EkologiiMarzec• Inauguracja V edycji programu„ORLEN. Bezpieczne drogi”Kwiecieñ• Kontynuowanie dzia³añ na rzecz polskiejlekkoatletykiMaj• Uruchomienie pilota¿owej sprzeda¿y BIO85– nowoczesnego paliwa pochodzenianaturalnegoCzerwiec• PKN ORLEN partnerem Prezydencji Polskiw Radzie Unii EuropejskiejLipiec• Wsparcie kszta³cenia specjalistów z dziedzinywydobycia gazu z ³upkówSierpieñ• Fina³ akcji Wolontariatu Pracowniczego„Zaczarowany Tornister”Wrzesieñ• Akcja Fundacji ORLEN – DAR SERCA na rzeczbezpieczeñstwa dzieci „Dziecko w drodze”Październik• PKN ORLEN w gronie liderów polskiejfilantropiiListopad• PKN ORLEN partnerem KongresuObywatelskiegoGrudzieñ• Partnerstwa miêdzysektorowe– inauguracja VIII edycji konkursu grantowegow Ostrowie WielkopolskimBiznesowym potwierdzeniem wartości odpowiedzialnegozarządzania firmą jest obecność PKN ORLEN w RESPECT Index.Dowiedz się więcej:www.odpowiedzialni.gpw.plPierwszy w Europie Środkowo­Wschodniej giełdowy indeksspółek odpowiedzialnych społecznie zadebiutował na GiełdziePapierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie 2009 roku.Celem jego publikacji jest promowanie spółek działającychzgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładukorporacyjnego i informacyjnego oraz komunikacji z inwestorami,działających odpowiedzialnie w obszarze społecznym,pracowniczym i ekologicznym.PKN ORLEN utrzymuje się w Indeksie od chwili jego powstania.Pozytywna weryfikacja Spółki w III i IV edycji badania RESPECTIndex w 2011 roku, oznacza wypełnienie zobowiązania postawionegow Raporcie CSR 2010. Zobowiązanie do dołożeniawszelkich starań, by Spółka utrzymała się w RESPECT Indexw kolejnych latach pozostaje nadal aktualne.15


DLACZEGO RAPORTUJEMY?Mapa interesariuszyOdpowiedzialne myślenie o przyszłości determinuje nie tylkocele biznesowe, ale przede wszystkim sposób zarządzania.Raportowanie danych pozafinansowych staje się standardemw firmie odpowiedzialnej społecznie. Sam raport stanowi corazbardziej doceniany element komunikacji z interesariuszami.Nabiera także znaczenia w środowisku inwestorów i emitentówgiełdowych. Rozszerzenie sprawozdawczości o wymiarśrodowiskowy i społeczny pozwala rzetelnie i wszechstronnieinformować o prowadzonej działalności.Zakres raportowanych przez PKN ORLEN wskaźników zostałwypracowany na przestrzeni lat zarówno wewnątrz Spółki(warsztaty wewnętrzne, opinie osób raportujących), jak też dziękiopiniom innych interesariuszy. Rezultatem tych działań byłozidentyfikowanie głównych zagadnień, którymi są zainteresowaniinteresariusze. Sam raport jest tworzony przez pracownikówPKN ORLEN.Niniejszy Raport jest ósmym publikowanym przez PKN ORLEN,czwartym sporządzonym zgodnie z międzynarodowym standardemGRI (Global Reporting Initiative).Zwycięzca konkursuRaporty Społeczne 2011.16


Raport został opracowany zgodnie z Wytycznymi GRI G3.1na poziomie B. Poziom wskazuje stopień zaawansowaniaw zakresie liczby wskaźników.Więcej informacji na temat poziomów aplikacji i WytycznychGRI G3.1 znajduje się na stronie www.globalreporting.org.ObowiązkoweOpcjonalneWłasnadeklaracjaWeryfikacjatzw. „stronytrzeciej”C C+ B B+ A A+Zewnętrzna weryfikacja raportuRaport prezentuje odpowiedzialny 2011 rok w PKN ORLENi odpo wiedzialną przyszłość Spółki. Ale to nie wszystko.To kolejny rok, w którym pojawia się coraz więcej informacjio Grupie ORLEN. Tę tendencję chcemy utrzymać.ZOBOWIĄZANIEPoszerzanie zakresu informacji o odpowiedzialnychdziałaniach Grupy ORLEN.W Raporcie 2011 po raz pierwszy zostały uwzględnionedane dotyczące oddziaływania na środowisko Zakładu PTAwe Włocławku, który został uruchomiony w 2011 roku.Zewnętrzna weryfikacja raportuZewnętrzna weryfikacja raportuSzereg danych pojawiających się w Raporcie, szczególnie finansowychi z obszaru ochrony środowiska prezentowanych jesttakże w Raporcie Rocznym, który poddawany jest audytowizewnętrznemu.Komunikujemy nasze działania na rzecz otoczenia w kolejnychraportach społecznych. Korzystamy także z innych, różnorodnychkanałów i narzędzi. Staramy się, by nasi interesariusze mielimożliwość łatwego dostępu do informacji.Lider badania Indeks BI-NGO 2010, którego celem jestweryfikacja informacji dotyczących społecznego zaangażowaniafirm dostępnych na ich stronach internetowych.Dowiedz się więcej:www.csrconsulting.pl/docs/zasobnik_plik_20110210144137_865.pdfNagroda specjalna za najlepszy Raport Roczny w wersjion­line przyznana przez Instytut Rachunkowości i Podatkóww konkursie „The Best Annual Report”.Tym razem poświęcamy w Raporcie więcej miejsca dobrympraktykom. Dzięki swej innowacyjności skutecznie wspierająaktywność biznesową Koncernu. Od wielu lat są prezentowanew wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raporcie„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.Jako całość Raport nie podlegał odrębnej weryfikacji zewnętrznej.W minionym roku wielokrotnie audytowano zewnętrzniewybrane obszary społecznej odpowiedzialności biznesu.PKN ORLEN rokrocznie uczestniczy w prestiżowych konkursachi rankingach, jak np. Ranking Odpowiedzialnych Firm,Liderzy Filantropii, czy konkurs Raporty Społeczne. Udziałw nich wiąże się z dobro wolnym poddaniem się weryfikacjizewnętrznej. Wyjątkowo wnikliwie została przeprowadzonaw związku z podpisaniem „Deklaracji przystąpienia do Kodeksuodpowiedzialnego biznesu”. Warto wspomnieć w tym miejscuo weryfikacji prowadzonej w ramach RESPECT Index. Jednymz etapów wyłonienia nowego składu spółek notowanychna warszawskiej Giełdzie jest ocena poziomu ich dojrzałościw zakresie społecznej odpowiedzialności. Jest ona dokonywanana podstawie ankiet, które podlegają szczegółowej wery fikacji.Aby poznać inne dobre praktyki wystarczy odwiedzić stronę:www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR/Strony/default.aspx.17


OTOCZENIE RYNKOWE19


1. OTOCZENIE RYNKOWE1.1.ODPOWIEDZIALNYUCZESTNIK RYNKUOdpowiedzialne zarządzanie wpływem na otoczenie to istotnafunkcja nowoczesnych przedsiębiorstw. Aktywna obecnośćspołeczna firmy na rynku, działania adresowane do różnychgrup interesariuszy powinny więc być przemyślane, zaplanowanezgodnie ze strategią biznesową, a w całym tym procesienieodzowna jest rzetelna komunikacja.STREFA EKSPERTA1.1.1.Nadzór nad działalnością SpółkiStały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarachjej funkcjonowania pełni Rada Nadzorcza PKN ORLEN. Posiadaona kompetencje określone w Kodeksie Spółek Handlowychi Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie powołując członka Radypostępuje zgodnie z zasadą nr 6 z działu I „Dobrych praktykspółek notowanych na GPW” – „Członek Rady Nadzorczejpowinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz byćw stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoichobowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmowaćodpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacjeo istotnych sprawach dotyczących Spółki”.Na przestrzeni kilkunastu lat radykalnie zmieniło się postrzeganieroli przedsiębiorstw. Firmy muszą być świadome nie tylko własnychpotrzeb i celów, ale także tego, że funkcjonują w otoczeniu społecznym,a swym teraźniejszym działaniem wpływają na życie przyszłychpokoleń. PKN ORLEN na taką zmianę postrzegania biznesu gotowy jestjuż od dawna. Dojrzała i odpowiedzialna firma nie zapomina bowiem,że realizując swoją strategię musi respektować potrzeby wszystkichgrup interesu i przewidzieć długoterminowy wpływ na otoczenie.Nasze doświadczenia pokazują, że tylko systematyczne i metodycznepodejście do działań CSR jest w stanie przynieść przedsiębiorstwui otoczeniu wymierne rezultaty. Jest to tym bardziej istotne,że Koncern na co dzień styka się z potrzebami i oczekiwaniamilicznej grupy interesariuszy. Stworzona kilka lat temu i na bieżącoaktualizowana mapa partnerów biznesowych i społecznych jestdługa, a przy tym bardzo zróżnicowana, co wynika ze skali naszegodziałania. Ich wpływ na funkcjonowanie Spółki i związki z nią mająróżny charakter i siłę. Odpowiedzialny dialog i rzetelna komunikacjato dla firmy droga do budowania prawidłowych relacji z otoczeniem.Tak jak zmienia się otaczający świat, tak zmieniamy się my i naszedobre praktyki, które ewoluują i dostosowują się do nowychwarunków. Dotyczy to zarówno realizowanych przez PKN ORLENprojektów, jak i sposobów komunikowania o nich.W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciuczłonków powoływanych na okres wspólnej kadencji.Poszczególni członkowie oraz cała Rada mogą zostać odwołaniw każdym czasie przed upływem kadencji. Przewodniczącegoi członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.Z grona pozostałych członków wybiera ona Wiceprzewodniczącegoi Sekretarza Rady. Skarb Państwa jest uprawnionydo powoływania i odwoływania jednego członka Rady. Uprawnienieto wygasa z chwilą zbycia wszystkich akcji Spółki będącychwłasnością Skarbu Państwa.Leszek KurnickiDyrektor Wykonawczy ds. Marketingui Komunikacji KorporacyjnejObszarów odpowiedzialnego biznesu jest bardzo wiele. Istotnejest, aby firmy w swoim podejściu do zarządzania uwzględniałyto, jaki mają na nie wpływ. Staje się to coraz bardziej oczywistedla gremiów zarządzających gospodarką w skali globalnej. Wartoprzypomnieć o wydanej w 2001 roku przez Komisję Europejską„Zielonej księdze CSR”. PKN ORLEN od lat podejmuje nowe wyzwania,często wyprzedzając trendy i zjawiska rynkowe.Powoli, ale systematycznie rośnie znaczeniebudowania wartości firmy w sposóbzrównoważony, co oznacza powiązanieCSR ze strategią biznesową.20


W 2011 roku Przewodniczący Rady nie pełnił funkcji członkaZarządu. Do jego zadań należało kierowanie pracami RadyNadzorczej.Co najmniej dwóch członków Rady musi spełniać kryterianiezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnympowiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady przedich powołaniem do składu Rady przedkładają Spółce pisemneoświadczenie o spełnianiu przesłanek wynikających z § 8 ust. 5Statutu Spółki. W sytuacji, gdy liczba niezależnych członkówRady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółkizobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzeniei umieścić w jego porządku obrad punkt dotyczący zmianw składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian, RadaNadzorcza działa w dotychczasowym składzie.Na dzień 31 grudnia 2011 roku w składzie Rady NadzorczejPKN ORLEN zasiadało pięciu niezależnych członków. Jedenz nich został oddelegowany do pełnienia czynności członkaZarządu Spółki od 9 grudnia 2011 roku.Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej PKN ORLENustala Walne Zgromadzenie. W 2011 roku obowiązywała w tymzakresie uchwała Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy z dnia 10 stycznia 2001 roku w sprawie zmianyzasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Miesięcznewynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustaloną wielokrotnościąprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorzeprzedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale rokupoprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego UrzęduStatystycznego.W 2011 roku w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN zasiadałoośmiu mężczyzn i jedna kobieta, zaś struktura wieku prezentowałasię następująco:• 4 osoby w przedziale 30­50 lat,• 5 osób powyżej 50 lat.W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza maprawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządui pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanumajątku Spółki, zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowaniena jej potrzeby ekspertyz i opinii czy też zatrudnienie doradcy.W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają cztery stałekomitety: Audytowy, ds. Strategii i Rozwoju, ds. Nominacjii Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależnościod potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W 2011 rokuRada Nadzorcza PKN ORLEN odbyła 11 protokołowanychposiedzeń i podjęła 90 decyzji w formie uchwał. Ponadtoczłonkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w 13 protokołowanychposiedzeniach Komitetu Audytowego, 1 posiedzeniuKomitetu ds. Strategii i Rozwoju, a także 5 posiedzeniachKomitetu ds. Ładu Korporacyjnego i 6 posiedzeniach Komitetuds. Nominacji i Wynagrodzeń. Odbyły się także 2 wspólneposiedzenia Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Nominacjii Wynagrodzeń.Do uprawnień Rady Nadzorczej należy reprezentowanie Spółkiw umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresiewarunków zatrudniania i wynagradzania. Członkowie Zarząduobjęci są systemem motywacyjnym dla Zarządu. Wysokość premiirocznej uzależniona jest od wyników operacyjnych Spółki orazpoziomu wykonania indywidualnych zadań ustalonych przezRadę Nadzorczą dla poszczególnych członków Zarządu.Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w 2011 rokuw radach nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanychi stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobierali z tego tytułuwynagrodzenia, z wyłączeniem Unipetrol a.s. W tym przypadkuwynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przekazywane byłyna działalność statutową Fundacji ORLEN – DAR SERCA.W celu uniknięcia konfliktu interesów w Grupie ORLEN, Spółkastosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniaRegulaminu Rady Nadzorczej, a także „Dobrych praktyk spółeknotowanych na GPW”. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczejw przypadku powstania konfliktu interesów członekRady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałychczłonków i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji orazod udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w którejzaistniał konflikt interesów.Informacje o Radzie Nadzorczej PKN ORLEN, jej składzie,opis kwalifikacji członków, sprawozdania z działalności i innesą publikowane na korporacyjnej stronie internetowej.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OFirmie/RadaNadzorcza/Strony/default.aspx21


1.1.2.PKN ORLEN na rynku kapitałowymAkcje PKN ORLEN notowane są od 1999 roku na GiełdziePapierów Wartościowych w Warszawie. Informacje o akcjachSpółki, m.in. o wyemitowanych seriach akcji czy indeksach,do których należą akcje, dostępne są na korporacyjnej stronieinternetowej w zakładce poświęconej akcjonariuszom i inwestoromgiełdowym (www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/StrukturaAkcjonariatu/Strony/default.aspx).Szczegółowe informacje, zarówno teoretyczne, jak i odnoszącesię bezpośrednio do programu kwitów depozytowych PKNORLEN, zostały zawarte na www.orlen.pl.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/KwityDepozytowe.aspxW serwisie relacji inwestorskich znaleźć można także wykresnotowań akcji Spółki wraz z kalkulatorem zwrotu z inwestycjiw te akcje, jak i narzędzie umożliwiające porównywanie notowańakcji PKN ORLEN z głównymi indeksami giełdowymi,w skład których wchodzą akcje Spółki (www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/default.aspx).Na podstawie akcji PKN ORLEN emitowane są także kwitydepozytowe. Globalne Kwity Depozytowe (GDR) notowanesą na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obróttymi papierami wartościowymi odbywa się również w USAna pozagiełdowym rynku OTC (over­the­counter market).Akcjonariat PKN ORLENW całym 2011 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzieakcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitalezakładowym Spółki.Ład korporacyjnyW 2011 roku PKN ORLEN stosował wszystkie zasady ładukorporacyjnego zawarte w kodeksie „Dobrych Praktyk SpółekNotowanych na GPW” obowiązującym na Giełdzie PapierówWartościowych w Warszawie.Struktura akcjonariatu PKN ORLENna dzień 31 grudnia 2011 r.5,08%AVIVA OFE*27,52%Skarb Pañstwa67,40%Pozostali*Według informacji otrzymanych przez Spółkę 9 lutego 2010 roku.22


Spółka realizuje nie tylko zasady obligatoryjne, ale także zaleceniazawarte w kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanychna GPW”. W związku z tym podejmuje szereg działań usprawniającychkomunikację z jej otoczeniem, starając się działaćzgodnie z najnowszymi standardami rynkowymi. Specjalniedla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowychna korporacyjnej stronie internetowej działa serwisRelacji Inwestorskich.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Strony/default.aspxZawartość serwisu internetowego przygotowywana jest w sposóbprzejrzysty, rzetelny i kompletny, tak aby umożliwić inwestoromi analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanychprzez Spółkę informacji. Sekcja Relacji Inwestorskichjest prowadzona jednocześnie w języku polskim i angielskim.W ramach ciągłego doskonalenia komunikacji z przedstawicielamirynku kapitałowego, w trakcie 2011 roku Spółka wdrożyław niej kilka nowych rozwiązań.Można znaleźć tam między innymi:• interaktywne wykresy i tabele służące do szybkich porównańwskaźników finansowych Spółki w różnych przedziałachczasowych;• interaktywne wykresy i tabele notowań akcji PKN ORLENz kalkulatorem zwrotu z inwestycji w akcje Spółki. W 2011roku wykresy te wzbogacone zostały o narzędzie umożliwiająceporównywanie notowań akcji PKN ORLEN z głównymiindeksami giełdowymi, w skład których wchodzą akcjeSpółki. Do wykresu notowań akcji PKN ORLEN możnadołączyć wykres notowań jednego z indeksów: WIG,WIG 20 lub WIG PALIWA;• zebrane w jednym miejscu sprawozdania finansowe wrazz omawiającymi je prezentacjami przygotowywanymidla przedstawicieli rynku kapitałowego, zapisami telekonferencjiz analitykami i inwestorami giełdowymi z okazjipublikacji wyników finansowych oraz arkusz kalkulacyjnyz danymi z prezentacji wynikowych, ułatwiający analizędanych;• specjalny formularz służący do skontaktowania się ze Spółkąw sprawach Walnych Zgromadzeń PKN ORLEN, zgodniez najnowszymi przepisami kodeksu spółek handlowych;• możliwość zapisania się na różnego rodzaju newsletteryPKN ORLEN, w tym najnowsze wiadomości z obszaru relacjiinwestorskich;• funkcję zapisywania się na przypomnienia o wydarzeniachumieszczonych w Kalendarzu wydarzeń – nowość wprowadzonana przełomie 2011 i 2012 roku. Narzędzie dajemożliwość automatycznego wpisania wybranych terminówdo kalendarzy swoich programów pocztowych, a takżezapisania na wysyłane poprzez e­mail lub SMS przypomnieniao wydarzeniach. Można decydować o tym, przedktórymi wydarzeniami otrzymać przypomnienie – możeto być jedno lub kilka z nich, jak również wszystkie wpisanedo kalendarza relacji inwestorskich PKN ORLEN zarównow bieżącym roku, jak i w latach następnych.Na stronie internetowej w sekcji Relacji Inwestorskich umieszczonajest także zakładka dotycząca dobrych praktyk GPW.Z tego miejsca można pobrać roczne raporty Spółki z wypełnianiadobrych praktyk, a także kodeks „Dobre Praktyki SpółekNotowanych na GPW”. Znajduje się tam także krótka informacjao stosowanych przez Spółkę dobrych praktykach, zasadachwyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdańfinansowych, a także informacja o udziale kobiet i mężczyznw Zarządzie Spółki oraz w jej Radzie Nadzorczej w okresieostatnich dwóch lat.Zakładka Walne Zgromadzenie znajdująca się w serwisieRelacji Inwestorskich zawiera komplet dokumentów korporacyjnychoraz przewodnik dla akcjonariuszy „Jak wziąć udziałw Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN SA”, aktualizowanyzgodnie z pojawiającymi się zmianami w prawie powszechnieobowiązującym. Udostępniane są tam także informacje dotycząceterminów walnych zgromadzeń, projekty uchwał orazcały komplet dokumentów prezentowanych akcjonariuszomna walnych zgromadzeniach. Spółka zapewnia także komunikacjęze swoimi akcjonariuszami poprzez specjalny internetowyformularz konta k towy w sprawie walnych zgromadzeń.Ponadto na przełomie 2011 i 2012 roku PKN ORLEN uruchomiłstronę korporacyjną w wersji mobilnej, przystosowanądo przeglądania serwisu internetowego na telefonach komórkowychi innych urządzeniach mobilnych. Po wejściu na stronękorpo racyjną www.orlen.pl za pomocą telefonu czy smartfona,następuje automatyczne przekierowanie do serwisu m.orlen.plprzygotowanego specjalnie dla tych urządzeń. Użytkownicysprzętu mobilnego mogą w łatwy i szybki sposób uzyskaćdostęp do kluczowych informacji dotyczących PKN ORLENznanych z klasycznej wersji www.orlen.pl, m.in. do raportówgiełdowych, notowań akcji, wyników finansowych czy informacjiprasowych. Wersja mobilna m.orlen.pl umożliwia także szybkienawiązanie połączenia telefonicznego ze Spółką za pomocąfunkcji „click to call”.23


Relacje z rynkiem kapitałowymPKN ORLEN regularnie i aktywnie uczestniczy w spotkaniachz przedstawicielami rynku kapitałowego. Reprezentanci Koncernubiorą udział w konferencjach, spotkaniach indywidualnych,jak i grupowych w Polsce oraz w najważniejszych centrachfinansowych na świecie. Dla akcjonariuszy, inwestorów, analitykówgiełdowych oraz innych uczestników Spółka organizujetele­ i wideokonferencje przy okazji ważnych wydarzeńkorporacyjnych. Zainteresowanym akcjonariuszom i analitykomoferowane są tzw. site visits, czyli spotkania z kadrą zarządzającąoraz wizyty w zakładach produkcyjnych.„Best investor relations by a Polish Company 2011”–IR Magazine.1. miejsce WarsawScan 2011– najlepiej prowadzona polityka informacyjna i ładkorporacyjny.1. miejsce WarsawScan 2011– najlepsza strona internetowa poświęcona relacjominwestorskim.Fot. Piotr Nowak/FotoRzepa/ORLENDariusz GręboszDyrektor Biura Relacji Inwestorskich1. miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami”wrankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa Spółka Roku 2011”.Podczas spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego reprezentanciPKN ORLEN przekazują wiadomości na temat Spółki.Jest to także okazja do pozyskania informacji zwrotnej ze stronyakcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Dziękiznajomości potrzeb informacyjnych swoich interesariuszy Spółkamoże się rozwijać i udoskonalać relacje z rynkiem kapitałowym.Dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowegozostała ponownie doceniona w minionym roku. Potwierdzająto prestiżowe nagrody, które otrzymała Spółka w obszarzerelacji inwestorskich.24


1.1.3.Troska o klientaPKN ORLEN dostarcza produkty i usługi najwyższej jakości.Dlatego tak bardzo cieszy fakt, że ich wysoki standard jestdoceniany i nagradzany. Zadowolenie klienta to cel, do któregodążymy.Tytuł „Marki Godnej Zaufania”w kategorii „Stacja Benzynowa” w największym europejskimsondażu konsumenckim, przeprowadzonym przezmiesięcznik „Reader’s Digest”.Koncern przykłada ogromną wagę do jakości obsługi i relacjiz klientami sieci detalicznej. Pracownicy stacji paliw majądo dyspozycji specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe,biorą udział w szkoleniach wewnętrznych z cyklu AkademiaOrłów. W materiałach oraz podczas szkoleń podkreślane jestprzestrzeganie zasad uczciwości i rzetelności we wzajemnychrelacjach, a także ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.By sprostać wysokim wymaganiom klientów jakość serwisu jestpoddawana regularnej ocenie w ramach ocen wewnętrznych.Natomiast od 2001 roku prowadzony jest pomiar TajemniczyKlient. Jego wyniki służą ciągłemu doskonaleniu standardówświadczonych usług.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnegobiznesu 2010, str. 27„Złoty Laur Klienta 2011”wkategorii „Stacje paliw – oferta dla klienta biznesowego”dla programu flotowego PKN ORLEN.Relacje z klientami i ich potrzeby są również regularnie mierzoneprzy pomocy ilościowych i jakościowych badań rynkowych.Bardzo ważnym kanałem informacji są skargi i reklamacjeskładane przez klientów. Na ich podstawie podejmowanesą konkretne działania korygujące, wyciągane są także wnioskidotyczące poprawy funkcjonowania sieci. Stanowią cennewskazówki na drodze polepszania oferty.Tytuł „Produktu Flotowego Roku”dla kart FLOTA w ogólnopolskim plebiscycie Fleet Awards2011 organizowanym przez Magazyn Flota oraz FleetManagement Institute Central­Eastern Europe.25


1.2.WSPÓLNE CELE I WARTOŚCI1.2.1.PKN ORLEN dla przyszłych pokoleńPKN ORLEN rozumie wagę interakcji pomiędzy biznesem,a potrzebami otoczenia. W ciągu ostatnich 10 lat Spółkaugruntowała swoją silną pozycję na rynku, stając się największympolskim przedsiębiorstwem. PKN ORLEN chętnie dzielisię wiedzą, doświadczeniem, prezentuje drogę do osiągnięciasukcesu rynkowego, zgodnego z zasadami zrównoważonegorozwoju. Koncern angażuje się w różnorodne działania, któresłużą wypracowywaniu najlepszych rozwiązań mających wpływna przyszłe pokolenia.W 2011 roku PKN ORLEN kontynuował projekt „Future Fuelledby Knowledge” („Przyszłość zasilana wiedzą”), którego celemjest poprawa jakości debaty publicznej w Polsce poprzez stworzenieskutecznej platformy eksperckiej wymiany opinii, doświadczeńi wiedzy na strategicznie ważne tematy. W drugim już rokurealizacji tego projektu, w ramach FFbK zorganizowane zostałykonferencje oraz panele dyskusyjne, a także zostały opublikowanetrzy Zeszyty FFbK: „Państwo i rynek – W poszukiwaniunowej równowagi”, „Era Gazu – Jak wykorzystać nowypotencjał?”, „Biznes a kultura innowa cyjności”. Autorski cykldebat i publikacji PKN ORLEN jest okazją do przekrojowegospojrzenia na proces transformacji gospodarczej świata oraz szukaniarozwiązań strategicznych, zakrojonych na dziesięciolecia.W 2011 roku przedstawiciele Koncernu wzięli czynny udziałw Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, inicjatywie zorganizowanejprzez PKPP Lewiatan. Pod hasłem „Lider czy statysta?Europa w wielobiegunowym świecie. Perspektywa biznesu”grono wybitnych naukowców oraz ekspertów z dziedzinyekonomii i polityki dyskutowało o miejscu Europy w nowymświatowym ładzie gospodarczym. W szukaniu odpowiedzina ważne pytania głos zabrał również PKN ORLEN. PrezesKoncernu, Jacek Krawiec poprowadził debatę „Czy świat jestskazany na wzrost?”, która dotyczyła m.in. wpływu globalnychprocesów ekonomicznych na sytuację i stabilność gospodarekkrajów Unii Europejskiej, możliwości stworzenia wspólnejpolityki sprzyjającej rozwojowi i wzrostowi europejskich gospodarekw ramach Unii Europejskiej oraz warunków niezbędnychdla rozwoju przedsiębiorstw.PKN ORLEN był także partnerem VI Kongresu Obywatelskiegoorganizowanego przez Instytut Badań nad GospodarkąRynkową. W zamierzeniu, te odbywające się cykliczniewydarzenia, stanowią płaszczyznę spotkań, dialogu, refleksjii samodoskonalenia Polaków. VI edycja Kongresu odbywałasię pod hasłem „Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku?Wielkie przewartościowanie”. W swoim wystąpieniu „Jakiekompetencje w XXI wieku z perspektywy biznesu?” PrezesKoncernu podkreślał, że sytuacja ekonomiczna Europy wymagapoważnej, merytorycznej debaty nad przyszłością społeczeństwai światowej gospodarki. Zwrócił także uwagę na nieodzownąrolę dialogu z udziałem polityków, niezależnych ekspertów orazprzedstawicieli środowisk biznesowych.Warto również wspomnieć o Europejskim Kongresie Finansowym,którego PKN ORLEN był współorganizatorem. Spotkanie środowiskbiznesu, nauki i polityki zaowocowało dyskusją na tematnowych wyzwań dla współczesnego świata oraz wypracowaniemrekomendacji na przyszłość. Tematami omawianymi w trakciedebat były m.in. zarządzanie wartością przedsiębiorstw o znaczeniustrategicznym dla bezpieczeństwa ekonomicznego orazfinansowanie rozwoju energetyki.Jak ważny jest dla Koncernu rozwój polskiej przedsiębiorczościmoże świadczyć także zaangażowanie w konkurs „PrzedsiębiorcaRoku”, organizowany przez Ernst & Young. Celem inicjatywybyło wyłonienie najlepiej rozwijających się firm w kategoriach:Produkcja, Usługi i Nowy Biznes. Zwycięzcy polskiej edycjireprezentowali nasz kraj w międzynarodowym finale WorldEntrepreneur Of The Year w Warszawie, promując – powszechnieznaną na świecie – polską zaradność, pomysłowość, innowacyjnośći myśl technologiczną.Koncern od lat wspiera nie tylko polskie, ale i europejskieinicjatywy dotyczące rozwoju gospodarczego i społecznego orazroli przedsiębiorstw w tych obszarach. Jedną z nich było zaangażowaniew wydarzenia organizowane w ramach zeszłorocznejPolskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. PKN ORLENpatronował konferencji „Zintegrowane podejście do rozwoju– klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniuEuropy”. Jej głównym celem było wzmocnienie strategicznegomyślenia i zintegrowanego podejścia w podejmowaniu decyzjikluczowych dla Europy. Udział w spotkaniu wzięli przedstawicielenajważniejszych unijnych instytucji, którzy zaprezentowali swojeidee oraz długofalowe wizje dotyczące przyszłości kontynentu.27


PKN ORLEN uczestniczy również w inicjatywach i programacho charakterze globalnym. Wśród nich szczególną rolę pełniGlobal Compact (GC), największa na świecie dobrowolnainicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności. Do jej staleposzerzającego się grona należy prawie 9 tys. firm oraz innychinteresariuszy z ponad 130 państw. Jej uczestnicy zobowiązująsię do przyjęcia i stosowania w swoich działaniach dziesięciufundamentalnych zasad.PKN ORLEN już w 2003 roku zadeklarował swoje poparciedla tej szczytnej idei. Zasady Global Compact wskazują drogędo osiągania zrównoważonego rozwoju zarówno biznesowi,jak i innym podmiotom.Koncern co roku publikuje rezultaty podjętych działań w zakresieobjętym dziesięcioma zasadami GC. W 2011 roku PKN ORLENpo raz pierwszy opublikował materiał opisujący swoje zaangażowaniewe wspieraniu zasad Global Compact na poziomiezaawansowanym (Global Compact Advanced Level).STREFA EKSPERTAEdukacja na rzecz CSR oznacza interdyscyplinarne kształceniei rozwijanie tzw. miękkich kompetencji. Dzięki niejpojedyncza osoba zyskuje świadomość, że swoim działaniemmoże coś zmienić, co przekłada się na wzrost jej szerokorozumianego zaangażowania społecznego. Rosnąca wśródmłodych ludzi wiedza o CSR, przekładająca się na poziomich świadomości oraz wzmacnianie postaw w tym zakresie,może oddziaływać na biznes w dwójnasób.Dowiedz się więcej:www.globalcompact.org.plwww.unglobalcompact.orgCi młodzi ludzie, jako przyszli pracownicy, menadżerowie,właściciele firm, będą dążyli do realizowania zasad CSRw swojej działalności gospodarczej, poprzez kompleksowewprowadzanie ich do wszystkich obszarów zarządzaniafirmą.dr Ewa JastrzębskaSzkoła Główna Handlowa w WarszawieRównocześnie ci młodzi ludzie będą stanowić grupę świadomychkonsumentów, mających przekonanie, że ichdecyzje zakupowe mają wpływ na otoczenie, a zatemżyjący zgodnie z ideą „less is more”, wybierający lokalneprodukty wytwarzane z poszanowaniem praw człowiekai środowiska w całym cyklu życia produktu. Będą oni takżepotrafili w razie potrzeby inicjować skuteczne bojkotykonsumenckie firm postępujących nieodpowiedzialnie.28


Angażując się w inicjatywy, których celem jest dobra przyszłośćw zrównoważonym świecie PKN ORLEN włącza się w realizacjęMilenijnych Celów Rozwoju. Przyjęta w 2000 roku na szczycieOrganizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracja zobowiązuje całąmiędzynarodową społeczność do pracy na rzecz wyeliminowaniaskrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobieti mężczyzn, poprawy stanu zdrowia matek i dzieci, poprawystanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego,a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodamina rzecz rozwoju.Dowiedz się więcej:www.un.org/millenniumgoalsUczestnicy Forum poszukują rozwiązań dotyczących osiągnięciapozycji lidera w światowej gospodarce przy jednoczesnymwspieraniu słabszych regionów Unii. PKN ORLEN włącza się w tedyskusje, sam także je inicjuje. Podczas ubiegłorocznego Forumwybitni eksperci oraz liderzy rynku gospodarczego dzielili sięwiedzą i doświadczeniami na zorganizowanym przez Koncernpanelu „Innowacyjność. Źródło czy konsekwencja rozwojupolskiej i europejskiej gospodarki”.Istotne znaczenie ma także stała obecność i aktywność przedstawicieliPKN ORLEN w organizacjach i stowarzyszeniach o różnymcharakterze. Są wśród nich organizacje pracodawców jak PolskaKonfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan czy ForumOdpowiedzialnego Biznesu, które już od dekady promujeodpo wiedzialny biznes czy też grupa organizacji branżowych.Być może nie zawsze łatwo dostrzec wpływ jaki nasze działaniawywierają na losy ludzi w odległych krajach. Zasady GlobalCompact czy właśnie Milenijne Cele Rozwoju nam o tymprzypominają.Od 2008 roku w Stop Cafe oraz Stop Cafe BISTRO oferujemyklientom kawę sygnowaną znakiem Fairtrade. Oznacza to, że nasidostawcy gwarantują, że ludzie, którzy pracowali na odległychplantacjach w Afryce czy Ameryce Południowej, byli uczciwietraktowani i wynagradzani.Chronimy naturę aktywnie działając na rzecz ratowania sokoławędrownego. Z kolei jako uczestnik znanego na całym świecieprogramu Responsible Care dobrowolnie bierzemy na siebiei realizujemy zadania, które mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo,zdrowie i środowisko w skali globalnej.Działając odpowiedzialnie, z poszanowaniem praw innych orazw zgodzie z naturą wnosimy swój udział w budo wanie lepszegoświata dla przyszłych pokoleń. PKN ORLEN jest akty wnymuczestnikiem Forum Ekonomicznego w Krynicy. To miejsce,w którym politycy, ekonomiści, naukowcy i ludzie biznesurozmawiają o przyszłości Europy i Unii Europejskiej. Tematemdebat są m.in. finanse, bezpieczeństwo energetyczne,wspólna polityka gospodarcza, dalsza współpraca w ramachstruktur europejskich oraz możliwości jej rozwoju w przyszłości.W 2011 roku Koncern reprezentowany był w 39 organizacjach.Podstawowe efekty przynależności to możliwośćwymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i podwyższaniakwalifikacji. Ale jest to także niezwykle istotny szybki dostępdo aktów prawnych i realny wpływ na ich kształtowanie.Wspólnie z innymi członkami organizacji przedstawiciele PKNORLEN mają możliwość prezentowania stanowiska sektorachemicznego, obrony jego interesów, wpływania na kształturegulowań prawnych, norm technicznych etc.1.2.2.Dobrowolne zobowiązaniaOdpowiedzialność biznesu to także przyjmowanie na siebiedobrowolnych zobowiązań. PKN ORLEN uczestniczy w wielutakich inicjatywach o charakterze społecznym i środowiskowym.W niektórych ma bardzo długi staż, jak np. Responsible Careczy Global Compact. Koncern jest otwarty także na noweprojekty. W 2011 roku m.in. dołączył do grona sygnatariuszy„Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branżyenergetycznej w Polsce” oraz podpisał „Deklarację przystąpieniado Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu”. Tego rodzaju działaniapotwierdzają otwartość Spółki, jej transparentność, gotowośćpoddawania się ocenie.29


Program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska)Ta wyjątkowa inicjatywa branży chemicznej jest znana na całymświecie. Zrodziła się w 1984 roku w Kanadzie i konsekwentnieposzerzała zasięg swojego funkcjonowania. Podmiotyuczestniczące w programie poprzez podejmowanie dobrowolnychzobowiązań i ich realizację przyczyniają się do poprawyw obsza rze bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.PKN ORLEN jest obecny w programie od 1997 r. Deklarującpoparcie dla tej inicjatywy zobowiązał się do realizowania działańwynikających z Zasad Wiodących. Co roku Spółka przekazujewymaganą sprawozdawczość do Sekretariatu Programu, tymsamym rozlicza się z podjętych zobowiązań.W programie uczestniczą także inne spółki Grupy ORLEN:W październiku 2011 roku PKN ORLEN jako 8. firma, spośród35 realizujących w Polsce Program „Odpowiedzialnośći Troska”, otrzymał Certyfikat Ramowego Systemu ZarządzaniaResponsible Care.W ramach Programu w 2011 roku Zakład Produkcyjny w Płockuzobowiązał się do wykonania 54 zadań, z czego 32 zostaływ pełni zrealizowane, zaś 14 jest kontynuowanych w 2012 r.Z przyczyn finansowych 4 zadania uzyskały status „niezrealizowane”i zostały przesunięte w czasie.Od lat kładziemy duży nacisk na kształtowanie wrażliwości ekologicznejnaszych pracowników. Już po raz piąty włączyliśmy sięw ekologiczny konkurs fotograficzny „Złap zająca” organizowanyw ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Jak co rokukonkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – 40 pracownikówzgłosiło łącznie 99 zdjęć, z czego aż 6 otrzymało wyróżnieniana etapie krajowym.2011 r.Unipetrol DopravaDeklaracja w sprawie zrównoważonego rozwojuw branży energetycznej w Polsce2005 r.2003 r.2002 r.2001 r.2000 r.Branża, w której działa PKN ORLEN, postrzegana jest na świecie,często niesłusznie, jako szczególnie uciążliwa dla środo wiska.Z jednej strony konsumenci doceniają walory produktów chemicznych, z drugiej jednak postrzegają ich wytwórców jakoszczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego. PKN ORLENdobrowolnie włącza się w inicjatywy mające na celu zmniejszenieuciążliwości i praktycznie wdraża inicjatywy potwierdzająceodpowiedzialne myślenie o przyszłości.Na uwagę zasługuje aktywność Spółki w gronie firm z sektoraenergetycznego. PKN ORLEN jest jednym z sygnatariuszy„Dekla racji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branżyenergetycznej w Polsce”. Podpisując ją przyjął na siebie zobowiązaniestosowania i promowania koncepcji zrównoważonegorozwoju. Dla Spółki jest to także istotny element budowaniapozycji konkurencyjnej nie tylko w Polsce, ale także w Europiei na świecie.1997 r.Dowiedz się więcej:www.odpowiedzialna­energia.pl/binsource?docId=12405&language=PL¶mName=BINARYOBJ_FILE&index=01996 r.1995 r.30


Kodeks Odpowiedzialnego BiznesuW odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne, środowiskowei gospodarcze, z inicjatywy Pracodawców RzeczypospolitejPolskiej oraz największych polskich przedsiębiorstwpowstała „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.Głównym celem projektu jest pomoc we wdrażaniu przezprzedsiębiorców zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.Jest on realizowany poprzez upowszechnianie oraz rozwijanienarzędzi i standardów CR (ang. corporate responsibility).Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i Podręcznik powstał na podstawiewyników badań opinii publicznej, najważniejszych grupinteresariuszy oraz pracowników przedsiębiorstw.Dowiedz się więcej:www.koalicjacr.pl/zasady_kodeksu.htmlGłównym elementem projektu było opracowanie KodeksuOdpo wiedzialnego Biznesu jako kanonu zasad, którymi powinnykierować się odpowiedzialne przedsiębiorstwa oraz stworzeniepodręcznika zawierającego praktyczne wskazówki do wdrażaniastrategii CR w firmach. Podpisując w 2011 roku „Deklarację przystąpieniado Kodeksu Odpowiedzialnego BiznesuPKN ORLENzobowiązał się m.in. do prowadzenia rzetelnej komunikacjii odpowiedzialnych działań marketingowych.Laureat konkursu„Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011”w kategorii branża paliwowo­energetyczna organizowanegoprzez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.Deklaracja w sprawie porozumienia na rzecz poprawybezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożaroweji ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowymCelem sygnatariuszy dokumentu jest eliminowanie bądź zmniejszaniezagrożeń mogących prowadzić do poważnych awariiprzemysłowych. Deklarację podpisali w listopadzie 2011 rokuprzedstawiciele liderów polskiego rynku paliw. Zobowiązalisię m.in. do prowadzenia działań prewencyjnych w swoichzakładach pod hasłem „Zero awarii przemysłowych i wypadkówprzy pracy” w celu wyeliminowania zagrożeń. Zdecydowanotakże o powołaniu Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowegoi Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy. Będzie onaplatformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, dającąmożliwość dzielenia się wzorcowymi rozwiązaniami.Porozumienie ma charakter otwarty. Może do niego przystąpićkażda znacząca firma branży naftowej i gazowej. Warunkiemjest to, aby prowadząc działalność gospodarczą aktywniedziałała na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochronyprzeciwpożarowej i ochrony środowiska.Dowiedz się więcej:www.pip.gov.pl/html/pl/doc/porozumienia/gip_bhp_2011.pdf31


ŚRODOWISKO33


2. ŚRODOWISKOOdpowiedzialność za środowisko naturalne to ważny wymiarspołecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Przywiązującszczególną wagę do jego ochrony i uważając za koniecznezachowanie harmonii pomiędzy przemysłem a środowiskiemnaturalnym, monitorowane i analizowane są dane dotyczącewpływu działalności Koncernu na poszczególne komponentyśrodowiska. Firma prowadzi dialog z organizacjami i instytucjami,które pomagają dostosować się do wymogów trwałego i zrównoważonegorozwoju poprzez zintegrowanie procesu zapobieganiazanieczyszczeniom z ochroną środowiska. Wszystkie przyszłeprojekty planowane są świadomie. Inwestując w nowoczesnerozwiązania przemysłowe Spółka zwraca uwagę na korzyściprodukcyjne i ekologiczne, aby minimalizować oddziaływaniena środowisko naturalne.2.1.ZARZĄDZANIEŚRODOWISKOWE2.1.1.Zmiany klimatyczne – wyzwaniaZmiany klimatu to jedno z największych wyzwań ludzkościw nadchodzących latach. Są bardzo silnie powiązane ze zmianamiśrodowiska przyrodniczego, a te z kolei w dzisiejszych czasachzależą głównie od działalności człowieka.Szczególnie uciążliwy wpływ na zmiany klimatu ma przemysł.Odpowiedzią na potrzebę podjęcia pilnych działań w celuprzeciwdziałania zmianom klimatu jest przyjęta strategia UniiEuropejskiej i realizowana polityka klimatyczna, a jednymz jej elementów pakiet klimatyczno­energetyczny.Spełnienie założeń pakietu i zakładana w nim redukcja emisjigazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznejgospodarki nie są łatwe. Rok 2011 był kolejnymważnym etapem przygotowań PKN ORLEN do realizacji jegopostanowień. Spółka uzyskała zezwolenie na emisję gazówcieplarnianych dla instalacji PKN ORLEN, kwalifikujących siędo objęcia wspólnotowym systemem handlu uprawnieniamido emisji CO 2od 2013 roku.Przygotowano i rozpoczęto wdrażanie informatycznego narzędziado bilansowania emisji CO 2. Program umożliwi szybkiedostarczanie wiarygodnych danych o wielkości emisji. Pozwolina zminimalizowanie ryzyka towarzyszącego podejmowaniudecyzji związanych z obrotem uprawnieniami i aktywnymuczestnictwem we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniamido emisji CO 2.ZOBOWIĄZANIEWdrożenie narzędzia informatycznego do bilansowaniaemisji CO 2.Wdrażane narzędzie informatyczne będzie wspierało prawidłowezarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i pozwolina włączenie kolejnych jednostek (instalacji) uczestniczącychw systemie, tak krajowych, jak i zagranicznych.2.1.2.Ochrona bioróżnorodnościBioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla ewolucjioraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze.Jej utrzymywanie i długotrwałe wykorzystanie jest nieodzownedo osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiskaprzyrodniczego, w którym funkcjonujemy jest dla nas działaniempriorytetowym. Oznacza odpowiedzialne myślenie o świecie,w którym będą żyły następne pokolenia. Postępując w myślzasady zrównoważonego rozwoju systematycznie usprawniamyprocesy technologiczne. Wprowadzamy „zielone technologie”w oparciu o Najlepsze Dostępne Techniki, tzw. BAT (ang. BestAvailable Techniques). Zastosowane rozwiązania projektowe,właściwa obsługa i ciągłe monitorowanie skali i zasięgu oddziaływaniainwestycji mają na celu zminimalizowanie wpływuPKN ORLEN na środowisko naturalne.W obszarze oddziaływania Zakładu Produkcyjnego znajdują siętereny parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarychronionego krajobrazu. Stosowanie procedur gwarantującychbezpieczną eksploatację i zachowanie dopuszczalnych parametrówemisji sprawia, że instalacje produkcyjne i wytwarzaneprodukty nie mają istotnego wpływu na bioróżnorodność.Tereny należące do Zakładu Produkcyjnego w Płocku nie należądo Europejskiej Sieci Natura 2000 i nie są zlokalizowane na obszarachchronionych.34


Od wielu lat PKN ORLEN szczególną ochroną otacza sokoławędrownego wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierzątjako gatunek CR, czyli skrajnie zagrożony. W 1999 rokuzainstalowano budki lęgowe na kominach Zakładowej Elektrociepłownii Instalacji Clausa, a trzy lata później odnotowanopierwszy lęg ptaków.W 2002 roku Spółka rozpoczęła współpracę ze StowarzyszeniemNa Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.STREFA EKSPERTAZamykamy obecnie pewien etap w pracach restytucyjnych.W Polsce znamy aktualnie około 20 par lęgowych sokoławędrownego. Coraz częściej możemy je spotkać w różnychrejonach kraju również poza znanymi miejscami lęgowymi.Aby jednak uznać gatunek za uratowany, w Polsce musibyć kilkadziesiąt do 100 par lęgowych. Wszystkie paryw Polsce gniazdują w miastach i w górach. Głównymcelem naszych prac jest jednak odbudowanie tzw. ekotypu„nadrzewnego”. Jest to ewenement na skalę światową,gdzie dominuje ekotyp zakładający gniazda na skałach,w górach i na budynkach. Aby to osiągnąć, stowarzyszenie„Sokół” w 2010 roku rozpoczęło bardzo intensywnereintrodukcje w kilku miejscach w Polsce. W najbliższychlatach powinno to przynieść efekty w postaci znajdowaniacorocznie kolejnych gniazd na drzewach.mgr inż. Sławomir SielickiPrezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”Aby to wszystko osiągnąć, niezbędna jest współpracawielu różnych organizacji, firm i osób prywatnych zajmującychsię ochroną tego gatunku. Dobrym przykłademjest współpraca z firmą ORLEN. Od momentu pojawieniasię sokołów wędrownych na terenie Zakładu w Płocku,ściśle współpracujemy w zakresie ochrony tego jednegoz kilkunastu stanowisk lęgowych w Polsce, z któregocorocznie od 2002 roku wyprowadzane są młodezasilające dziką populację tego rzadkiego gatunku.35


W 2011 roku w PKN ORLEN obecność piskląt sokoła wędrownegostwierdzili pracownicy instalacji Clausa nadzorujący praceremontowe trzonu komina. Niestety prowadzony remont zagra żałżyciu ptaków, a wstrzymanie prac na około miesiąc, aby umożliwićpisklętom rozwój na tyle, by mogły samodzielnie opuścićbudkę, nie było możliwe. Dlatego podjęto decyzję o przeniesieniumłodych.„Przeprowadzkę” uzgodniono z Regionalną Dyrekcją OchronyŚrodowiska w Warszawie. Pisklęta zostały zabrane z gniazda16 maja przez sokolnika i przeniesione do hodowli w NowymJaromierzu. Po odchowaniu do wieku 35 dni, który jest odpowiednido wsiedlania w środowisko naturalne metodą oblotuze sztucznego gniazda, ptaki zostały przetransportowane na terennadleśnictwa Włocławek i umieszczone w sztucznym gnieździerazem z innymi sokołami w ramach reintrodukcji prowadzonychprzez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.2.1.3.Gospodarka wodna i ściekowaWoda to bezcenne, niezastąpione źródło wszelkiego życiana Ziemi. Jest ona nieodłączną częścią nie tylko życia ludzii zwierząt, ale także rozwoju przemysłu. Wykorzystywanajest na potrzeby prowadzenia procesów technologicznychZakładu Produkcyjnego w Płocku i pozostałych podmiotówzlokalizowanych na terenie Zakładu. Naturalnym źródłem wodypowierzchniowej stosowanej do produkcji pary w elektrociepłowni,do chłodzenia oraz do celów przeciwpożarowych jestWisła. Nad nią wybudowano ujęcie wodne z przepompowniądo transportu wody dla Zakładu.Wcześniej trzy samiczki i samiec zostały zaobrączkowane zielonymiobrączkami ornitologicznymi, które zakłada się ptakomz lęgów na terenach leśnych i zabudowanych oraz niebieskimiz dużymi literami i cyframi. Dzięki temu można je odczytaćna odległość przy użyciu sprzętu optycznego.W 2011 roku, podczas zabierania piskląt z gniazda, prowadzonebyły, za pomocą sprzętu optycznego, obserwacje dorosłychsokołów przez członków Stowarzyszenia „Sokół”. Potwierdziłyobecność tej samej samicy i po raz pierwszy pozwoliły na zlokalizowaniesamca. Niestety nie udało się odczytać numerówjego obrączek ornitologicznych. Istnieje przypuszczenie, że takjak samica nie został zaobrączkowany. Z pewnością możnajednak stwierdzić, że tegoroczne pisklęta wydała na światta sama para sokołów, która osiedliła się na terenie ZakładuProdukcyjnego w Płocku w 2002 roku.Dowiedz się więcej:www.peregrinus.plArkadiusz KamińskiDyrektor Biura Ochrony ŚrodowiskaOd wielu lat PKN ORLEN dostrzega problem ograniczonychzasobów wody i prowadzi gospodarkę wodną w sposóbodpowiedzialny. Pomimo zwiększającej się liczby obiektówprodukcyjnych i wzrostu przerobu ropy ilość pobieranej wodyz Wisły utrzymuje się na stałym poziomie. Taki stan osiąganyjest dzięki konsekwentnie prowadzonej modernizacji obiektówprodukcyjnych i ciągłemu doskonaleniu gospodarki ściekowej,co w efekcie przyczynia się do zmniejszania ich energochłonności.Ważnymi elementami w tym aspekcie są m.in. proceszawracania do sieci wody technologicznej części oczyszczonychścieków produkcyjnych i zwiększenie efektywności pracy blokówwodnych w części rafineryjnej i petrochemicznej. Dodatkowosystem uzdatniania wody został unowocześniony w zakresiedekarbonizacji i modernizacji obiektów demineralizacji wody.36


PKN ORLEN posiada odrębne pozwolenie wodnoprawnena pobór wód powierzchniowych i podziemnych dla całegoZakładu Produkcyjnego w Płocku.W 2011 roku nastąpił spadek zapotrzebowania na wodęgospodarczą i ppoż. Efekt ten uzyskano dzięki regulacji procesówi zmniejszonej liczbie postojów remontowych instalacji.Woda głębinowa dla Zakładu w Płocku pochodzi z plejstoceńskichpoziomów wodonośnych z utworów czwartorzędowychi służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb sanitarnych i socjalnychpracowników.Z kolei zlokalizowana we Włocławku instalacja do produkcjikwasu tereftalowego (Zakład PTA) wykorzystuje wodę od dostawcyzewnętrznego. Z sieci wodociągowej dostarczana jest woda zdemineralizowana,przemysłowa, zdekarbonizowana i woda pitna.Ścieki z Zakładu Produkcyjnego odprowadzane są czteremasystemami kanalizacji dochodzącymi do rejonu Centralnej OczyszczalniŚcieków (COŚ) położonej na terenie Zakładu. Jej zadaniemjest oczyszczanie ścieków z całego Zakładu do parametrówokreślonych w pozwoleniu wodnoprawnym.Ścieki opadowe z części rafineryjnej (KOP) zanieczyszczonesą produktami naftowymi, zaś z części petrochemicznej (KOR)pochodzą zanieczyszczenia chemiczne, głównie fenol.Ilość i rodzaj wody pobranej przez Zakład Produkcyjny w Płockuw latach 2009−20112009 2010 2011 Wzrost/spadekPobór wody z Wisły [m 3 ] 22 448 565 22 785 313 23 457 613 3,0%Pobór wody ze studni głębinowej [m 3 ] 489 000 509 000 526 000 3,3%Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku2011Woda zdemineralizowana [m 3 ] 1 400 000Woda przemysłowa [m 3 ] 68 000Woda zdekarbonizowana [m 3 ] 1 400 000Woda zużywana na cele socjalno­bytowe [m 3 ] 15 000Suma – pobór wody od dostawcy ANWIL [m 3 ] 2 883 000Ilość i jakość ścieków odprowadzonych przez Zakład Produkcyjny w Płockuw latach 2009−20112009 2010 2011 Wzrost/spadekIlość ścieków odprowadzonych do Wisły [m 3 ] 11 351 599 12 757 779 13 452 489 5,4%Ładunek ChZT w ściekach odprowadzonychdo Wisły [kg/rok]*Zawiesina w ściekach odprowadzanychdo Wisły [kg/rok]726 812 889 310 901 573 1,4%74 749 83 977 87 975 4,8%* Ładunek brutto.37


Wszystkie ścieki są oczyszczane w czterostopniowym cyklu:• mechaniczne (oddzielne dla I­ego i II­ego systemu kanalizacjiprzemysłowej);• biologiczne (I o dla ścieków II­ego systemu kanalizacji przemysłoweji II o dla ścieków obydwu systemów kanalizacji:przemysłowej (I i II) i opadowo­drenażowej KOP i KOR);• III o oczyszczania – akceleratory (A­4 i A­5) (dla ściekówobydwu systemów kanalizacji: przemysłowej (I i II) i opadowo­­drenażowej KOP i KOR). Ścieki na ten system kiero wanesą opcjonalnie w przypadku napływu na COŚ ponadnormatywnychładunków zanieczyszczeń;• IV o oczyszczania – stawy glonowo­trzcinowe (dla ściekówobydwu systemów kanalizacji: przemysłowej (I i II) i opadowo­­drenażowej KOP i KOR).Wody opadowe, drenażowe i pochłodnicze ze wszystkichinstalacji rafineryjnych i petrochemicznych są odprowadzanedo kanalizacji opadowej rafineryjnej i petrochemicznej.Ponadto na terenie przedsiębiorstwa funkcjonuje 21 lokalnychpodczyszczalni ścieków związanych z poszczególnymi instalacjami.Spełniają one istotną funkcję w zmniejszaniu ładunkuzanieczyszczeń napływających do COŚ. Są to głównie podczyszczalniemechaniczne, a łączna ilość podczyszczonych ściekówwynosi 11 306 m 3 /dobę. Podczyszczalnie na poszczególnychinstalacjach mogą być okresowo wyłączane za zgodą ZakładuWodno­Ściekowego pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeńw ściekach utrzymane są na dopuszczalnym poziomie.Spadek ilości zawróconych wód spowodowany był:• mniejszym zapotrzebowaniem przez Zakład Produkcyjnyw Płocku na wodę gospodarczą i ppoż.;• wzrostem o 25% w stosunku do roku 2010 ilości wodyskierowanej z odsalania bloków wodnych do sieci wodygosp. i ppoż.Ścieki z Zakładu PTA we Włocławku powstające w wynikuprodukcji kwasu tereftalowego odprowadzane są do kanalizacjiSpółki ANWIL.Porównanie ilości wód zawróconych w Zakładzie Produkcyjnym w Płockuw latach 2009−20112009 2010 2011 Wzrost/spadekIlość wód zawróconych [m 3 ] 4 196 598 4 139 784 2 051 524 ­ 50,5%Upusty wody z odsalania bloków do sieciwody gospodarczej i ppoż. [m 3 ]1 311 230 1 315 784 1 664 449 26,5%Ilość ścieków odprowadzanych przez Zakład PTAwe Włocławku2011Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [m 3 ] 1 300 000Ładunek ChZT w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL[kg/rok]Ładunek BZT 5w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL[kg/rok]6 140 0002 804 000Kobalt w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 56238


2.1.4.Gospodarka odpadamiW 2011 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku odnotowanowzrost ilości wytworzonych odpadów o 2,3 tys. Mg w stosunkudo 2010 roku. Różnica wynika głównie z wytworzonejw 2011 roku większej ilości odpadów pochodzących z robótrozbiórkowych i inwestycyjnych.zostało zmagazynowane. W 2011 roku wytworzono 6,7 tys. Mgodpadów innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadówkomunalnych).W 2011 roku Zakład Produkcyjny w Płocku zgodnie z posiadanądecyzją gromadził odpady w magazynach stanowiącychczęść Zakładu. Ich masa wyniosła 212,7 Mg i była o ok. 85%większa niż w 2010 roku.W 2011 roku ilość odpadów odzyskanych w stosunku do wytworzonychwyniosła 85,5% i była wyższa w porównaniudo 2010 roku o 2,5%. Procesom odzysku poza granicami Polskipoddano 3,6 tys. Mg z wytworzonych 5,0 tys. Mg odpadówniebezpiecznych. Pozostałe 0,6 tys. Mg odpadów niebezpiecznychprzekazano odbiorcom krajowym, zaś 0,8 tys. MgZakład PTA we Włocławku w 2011 roku wytwarzał odpadyzgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Poza tymprowadzono proces unieszkodliwiania odpadów w istniejącymw PTA węźle termicznego przekształcania odpadów. Powstającew wyniku spalenia żużle i popioły były przekazywane uprawnionymodbiorcom zewnętrznym.Porównanie ilości wytworzonych odpadów w Zakładzie Produkcyjnymw Płocku w latach 2009−2011 [tys. Mg]2009 2010 2011Wytworzone ogółem: 7,8 9,4 11,7w tym:– niebezpieczne– inne niż niebezpieczne(z wyłączeniem odpadów komunalnych)4,73,14,84,65,06,7Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płockuw latach 2009−2011 [tys. Mg]2009 2010 2011Odzyskane 6,2 7,8 10Unieszkodliwione ogółemw tym:– przekazane do termicznego przekształcenia– przekazane do składowania– przekazane do unieszkodliwienia w innysposób0,80,50,10,20,70,50,200,80,40,20,2Magazynowane 0,8 0,9 0,9Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławkuw 2011 roku [tys. Mg]Wytworzone ogółem:w tym:– niebezpieczne– inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych)20115,5065,5000,006Przekazane do odzysku 0Unieszkodliwione ogółem4,905w tym:– termicznie4,900– przekazane do składowania0,000– przekazane do unieszkodliwienia w inny sposób0,005Magazynowane 0,57739


Zarówno w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku jak i w ZakładziePTA we Włocławku nie przekroczono limitów określonychw pozwoleniach zintegrowanych.W 2011 roku zakończył się proces wdrażania systemu selektywnejzbiorki odpadów komunalnych we wszystkich obiektachbiurowych i administracyjnych, na terenie Zakładu Produkcyjnegow Płocku. W minionym roku Spółka Eko Maz odebrałanastępujące ilości wysegregowanych odpadów:• 11,445 Mg makulatury;• 0,072 Mg zużytych baterii;• 1,400 Mg tworzyw sztucznych;• 4,800 Mg szkła.2.1.5.Emisje gazów cieplarnianychW Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji CO 2na lata2008–2012 – KPRU II, PKN ORLEN dla instalacji Rafineria, Elektrociepłownia,Kraking Petrochemiczny uzyskał łącznie 32 895 735uprawnień (średnioroczna pula uprawnień wynosi 6 579 147).Podstawą rozliczenia przyznanych uprawnień są raporty sporządzonena dzień 31 grudnia 2011 roku i poddane weryfikacjiprzez uprawnionego weryfikatora. Na podstawie tych raportówstwierdza się, że wykorzystano 5 973 589 uprawnieńz 6 579 147 przyznanych.Transfer odpadów niebezpiecznych w 2011 roku na podstawieinformacji do Krajowego Rejestru Uwalniania i TransferuZanieczyszczeń:Zakład Produkcyjny w Płockua. w granicach kraju:– z przeznaczeniem do odzysku 5 290,0 Mg;– z przeznaczeniem do unieszkodliwienia 4 020,0 Mg;b. do innych krajów z przeznaczeniem do odzysku 3 560,0 Mg.Transfer dotyczył zarówno odpadów wytworzonych w 2011 rokuprzez PKN ORLEN i firmy wykonujące usługi remontowe i inwestycyjnena instalacjach Spółki oraz magazynowanych z latubiegłych.Zakład PTA we Włocławkua. w granicach kraju:– z przeznaczeniem do odzysku 7,56 Mg;– z przeznaczeniem do unieszkodliwienia 44,4 Mg;b. do innych krajów – 0 Mg.Z uwagi na włączenie nowych instalacji PKN ORLEN uzyskał221 tys. dodatkowych uprawnień z rezerwy Krajowego PlanuUprawnień na lata 2008 – 2012 KPRU II dla instalacji Rafineriai Elektrociepłownia łącznie.Emisja gazów cieplarnianych pochodzi z obiektów, w którychprowadzi się procesy objęte systemem handlu emisjami dwutlenkuwęgla, tj.:• procesu spalania paliw w instalacji spalania paliw (elektrociepłowni);• procesu spalania w urządzeniach instalacji rafineryjnej,w szczególności w:– piecach,– pochodniach;• procesów rafineryjnych:– produkcja wodoru,– regeneracja katalizatorów,– odkoksowania komór (rur) pieców;• procesu krakingu petrochemicznego (Olefin II).Dowiedz się więcej:www.prtr.plEmisja z poszczególnych instalacji należących do PKN ORLENw 2011 rokuPrzydziałuprawnieńEmisjarzeczywista% wykonaniaw stosunkurocznymDowykorzystaniaElektrociepłownia 3 358 958 3 147 794 93,71% 211 164Rafineria 2 161 551 2 010 815 93,03% 150 736Kraking petrochemiczny 1 058 638 814 980 76,98% 243 658Łącznie PKN ORLEN 6 579 147 5 973 589 90,80% 605 55840


Emisja substancji do powietrzaW 2011 roku nastąpił niewielki spadek emisji substancjido powietrza w stosunku do roku 2010. Wynikał w dużejmierze ze znacznego wzrostu udziału gazu w puli paliw spalanychw Zakładowej Elektrociepłowni. Zużyła ona ponad dwukrotniewięcej gazu niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym spadkuzużycia gudronu o 25%. Spowodowało to spadek emisji CO 2z tej instalacji o 6,34% w stosunku do 2010 roku.Zestawienie emisji wybranych substancjiw Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2010−2011Rodzaj zanieczyszczenia emitowanej substancjiWielkość emisji [Mg]Wzrost/spadek2010 2011 [Mg] [%]Dwutlenek siarki 22 381,42 20 971,56 ­1 409,86 ­6,3Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 8 460,74 8 027,86 ­432,88 ­5,12Tlenek węgla 1 309,07 1 282,72 ­26,35 ­2,01Suma węglowodorów 1 412,07 1 203,91 ­208,16 ­14,74Pył ogółem 1 728,28 2 588,78 ­140,87 ­19,52Dwutlenek węgla 6 351 440,32 6 226 505,89 ­124 934,43 ­1,97Pozostałe zanieczyszczenia: 152,35 3 177,45 25,1 16,48Dwusiarczek węgla 1,24 1,33 0,09 7,26Benzen 27,22 29,45 2,23 8,19Fenol 0,65 0,32 ­0,33 ­50,77Glikol 18,26 21,02 2,76 15,12Ksylen 0,14 4,71 4,57 3 264,29Siarkowodór 17,62 19,85 2,23 12,66Tlenek etylenu 8,99 10,24 1,25 13,9Toluen 2,22 1,21 ­1,01 ­45,5Aceton 3,11 3,68 0,57 18,33Alkohol etylowy 5,02 6,74 1,72 34,26Etylen 14,42 15,47 1,05 7,28Kumen 4,4 5,43 1,03 23,41Propan 38,73 47,54 8,77 22,64Propylen 9,1 9,55 0,45 4,95Tlenosiarczek węgla 0,58 0,61 0,03 5,17Fluorowęglowodory HFC 0,4 0,28 ­0,12 ­30Wodorochlorofluorowęglowodory HCFC­22 0,25 0,02 ­0,23 ­92Łączna emisja zanieczyszczeń bez dwutlenku węgla 34 443,93 32 252,28 ­2 191,65 ­6,36Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń 6 385 884,25 6 258 758,17 -127 126,08 -1,991) Pył ogółem, tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle.2) W Raporcie 2010 podano wartość 509,65 Mg, która stanowiła tylko pył ze spalania.3) W Raporcie 2010 podano wartość 370,05 Mg, w skład której – poza pozostałymi zanieczyszczeniami – wchodził również pył krzemowy i metale w pyle.Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia w zestawieniach całościowych nowej instalacji PTA we Włocławku.41


Łączna emisja zanieczyszczeń – bez dwutlenku węgla,w stosunku do przerobu ropy naftowej w ZakładzieProdukcyjnym w Płocku w latach 2010−2011Emisja głównych substancji w Zakładzie Produkcyjnymw Płocku w latach 2001−201136 00034 00032 00030 00028 00026 00024 000Emisja [Mg]Przerób ropy [tys. Mg]14 80014 60014 40014 20014 00013 80013 60013 40045,040,035,030,025,020,015,010,0[tys. Mg]32,421,031,722,633,024,533,027,034,225,540,930,631,521,030,220,431,121,034,422,432,321,022 00020 0002010 201113 20013 0005,00,03,31,6 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,22001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011£¹czna emisja zanieczyszczeñ(bez dwutlenku wêgla)Przerób ropyEmisja ³¹czna(bez dwutlenku wêgla)Dwutlenek siarkiSuma wêglowodorówRok 2011 był pierwszym rokiem pracy Zakładu Produkcji KwasuTereftalowego PTA we Włocławku.Zestawienie emisji wybranych substancji w PTA we Włocławku w 2011 rokuWielkość emisji [Mg]Rodzaj zanieczyszczenia emitowanej substancjiDopuszczalne roczne emisje2011 określone w PozwoleniuZintegrowanymDwutlenek siarki 0,709 29,959Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 38,305 125,706Tlenek węgla 299,282 1 454,510Suma węglowodorów 0,768 –Pył ogółem 2,113 6,266Dwutlenek węgla 61 657,829 –Pozostałe zanieczyszczenia: 8,338 –Chlorowodór 0,051 2,067Amoniak 0,00009 0,0002Rtęć 0,00003 0,011Bromek metylu 0,701 38,632Bromowodór 0,0004 38,545Kwas octowy 0,043 2,368Octan butylu 0,004 0,008Octan metylu 4,774 28,996Paraksylen 2,644 5,129Fluorowodór 0,003 0,21Substancje organiczne wyrażone jako całkowity węgiel organiczny 0,110 2,102Antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt+miedź+mangan+nikiel+wanad 0,007 0,105Kadm+tal 0,000005 0,011Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń 62 007,344 –42


Pomiary emisji substancjiPomiary ciągłe:• pomiary prowadzono na 3 emitorach Zakładowej Elektrociepłowni;• pomiarami objęto emisje: pyłu, SO 2, NO X, CO.Pomiary okresowe:• Zakład Produkcyjny w Płocku: 63 pomiary na 32 emitorachobjętych obowiązkiem pomiarowym;• Zakład PTA we Włocławku: wstępne pomiary emisji na 6 emitorachoraz 5 pomiarów okresowych na 2 emitorach.Wyniki nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonychw pozwoleniu zintegrowanym.Pomiary imisjiwokół Zakładu Produkcyjnego w PłockuW zakładowej sieci monitoringu znajduje się automatyczna stacjamonitoringowa zlokalizowana w Gimnazjum Nr 5 w Płocku,która włączona jest również do Krajowego Systemu Monitoringu.Dostarcza informacji o aktualnym stanie środowiska na terenienajgęściej zaludnionym, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu.W 2011 roku w stacji prowadzone były pomiary stężeń substancjiw powietrzu w zakresie: O 3, CO, SO 2, NO 2, BTX.Dodatkowo, dla własnych potrzeb, Zakład posiada stację monitoringowąw Chełpowie, która położona jest na terenie, do któregoSpółka posiada tytuł prawny. W stacji prowadzone są pomiarystężeń w powietrzu w zakresie: HC, CO, SO 2, NO 2, H 2S, BTX.Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznychdla żadnej substancji poza terenem Zakładu. Średniorocznestężenia w 2011 roku były dla większości mierzo nychsubstancji niższe niż w 2010 roku.2.1.6.Inwestycja w przyszłośćPrawidłowość funkcjonowania instalacji PKN ORLEN byłakontrolowana przez służby Mazowieckiego WojewódzkiegoInspektoratu Ochrony Środowiska, który w ciągu 2011 rokuprzeprowadził 9 kontroli, w tym:• 3 kompleksowe;• 4 inwestycyjne (w tym 1 w Zakładzie PTA we Włocławku);• 2 z zakresu poważnych awarii.Nie stwierdzono niezgodności i nie wydano zarządzeńpokontrolnych.Lokalizacja automatycznych stacji monitoringu powietrza wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLENNoweTrzepowoNowa BiałaTrzepowoStareTrzepowoI. ŁukasiewiczaMaszewoDuże559W. ZgienieckiegoChemikówKoloniaBiałaI. ŁukasiewiczaOkólnaKrzywaSierpeckaDługa60552MaszewoSzpitalnaDobrzyńska552559Medyczna559ChełpowoGimnazjum nr 560BielskaFabryka MaszynKostrogaj43


W 2011 roku na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN(stacje paliw, terminale paliw, obiekty majątku odrębnego)przeprowadzono łącznie 95 kontroli. Prowadzili je: WojewódzkiInspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędy miast, starostwapowiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, UrządMarszałkowski Województwa Mazowieckiego.Zarówno stan kontrolowanych obiektów, jak i stwierdzonenieprawidłowości nie są ze sobą skorelowane, dlatego teżporównanie liczby i rodzaju nieprawidłowości nie do końca jestmożliwe. Jednakże biorąc pod uwagę spadek o ponad 14%,w porównaniu do 2010 roku, liczby kontroli przeprowadzonychprzez WIOŚ na terenie regionalnych struktur PKN ORLEN możnawnioskować, że podczas kontroli stwierdzono mniej nieprawidłowości.Większość z nich była usuwana na bieżąco. Na uwagęzasługuje znaczące zmniejszenie liczby zaleceń pokontrolnych:w przypadku stacji paliw o 25% w porównaniu do 2010 roku,a w przypadku terminali paliw aż o 60%.Nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środo wiskaw Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku w 2011 rokuwyniosły 48,42 mln zł. Wydatkowane środki finansowe w porównaniudo 2010 roku były niższe o 67,31%. Nakłady poniesionena środowiskowe zadania inwestycyjne stanowiły 16,54%całkowitych nakładów na realizację zadań inwestycyjnychw Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2011 r.W 2011 roku zakończono realizację dwóch dużych inwestycji:• budowa Instalacji HON VII wraz z infrastrukturą;• budowa Instalacji Claus II wraz z infrastrukturą.Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie strukturregionalnych PKN ORLEN w latach 2010−2011Przeprowadzone kontroleLiczba kontroli2010 2011Wzrost/spadekOgółem 118 95 ­19,49%Przez WIOŚ 99 85 ­14,14%Na stacjach paliw 86 76 ­11,63%W terminalach paliw 12 7 ­41,67%Na obiektach majątku odrębnego 1 2 100%Wydane zarządzenia pokontrolneLiczba zarządzeń pokontrolnych Wzrost/spadekOgółem 29 20 ­31,03Dla stacji paliw 24 18 ­25,00Dla terminali paliw 5 2 ­60,00Dla obiektów majątku odrębnego – – –Stan realizacji zarządzeń pokontrolnychna terenie stacji paliw i terminali paliw w 2011 r.Stan realizacjiStacje paliwTerminale paliw2010 2011 2010 2011Zrealizowane 20 11 2 2W trakcie realizacji 3 7 3 –Niezrealizowane 1* – – –Łącznie 24 18 5 2*) Realizacja obowiązków nałożonych w zarządzeniu pokontrolnym wiąże się z poniesieniem nakładów finansowych. Planowany terminzakończenia 2012 rok.44


Kontynuowano także inwestycje z 2010 roku, ograniczającenegatywny wpływ Zakładu na poszczególne komponentyśrodowiska:• przebudowa układu paliwowego Zakładowej Elektrociepłowni;• wymiana pilotów na palnikach głównych pochodni na pilotyenergooszczędne;• przebudowa wypełnień technologicznych chłodni wentylatorowychinstalacji chłodniczej;• wymiana agregatu chłodniczego freonowego C5 na instalacjiI, ciąg Wytwórni Tlenu i Azotu;• zastąpienie gazu opałowego i wodoru azotem w hermetyzacjizbiorników i systemu zrzutów na instalacjachHK i HOG;• węzeł do oczyszczania ścieków z benzenu na WydzialeOlefin II;• zastąpienie gazu opałowego i wodoru azotem w hermetyzacjizbiorników i systemu zrzutów na instalacjachHK i HOG.ZOBOWIĄZANIEKontynuowanie inwestycji ograniczających negatywnywpływ na środowisko.Dodatkowo w 2012 roku rozpoczęto proces dostosowaniaZakładowej Elektrociepłowni do wymagań przewidywanychw Dyrektywie o emisjach przemysłowych z 24.11.2010 r.W 2011 roku nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjnena terenie stacji paliw były o 14,8% wyższe niż w 2010 rokui wyniosły 54 258 360,22 zł.Aż ponad 21 razy wzrosły nakłady na zadania z zakresu ochronyśrodowiska na terenie terminali paliw. W 2011 roku była to kwota30 281 880,00 zł. Środki zostały przezna czone na dostosowanieobiektów do obowiązujących przepisów prawnych.Opłaty za korzystanie ze środowiskaZakład Produkcyjny w Płocku uiszcza opłaty za emisję substancjido powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lubdo ziemi. Natomiast Zakład PTA we Włocławku tylko za emisjesubstancji do powietrza, ponieważ pobór wody i odprowadzanieścieków są uregulowane umową cywilno­prawną.Wzrost opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 roku w stosunkudo 2010 roku wynikał ze zwiększenia opłat z tytułu poboru wódi odprowadzania ścieków w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.Wysokość opłat za korzystanie ze środowiskaw Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2010−2011Przeprowadzone kontroleSumaryczna wielkość opłat [zł]Wzrost/spadek2010 2011 [zł] [%]Ogółem 19 644 093,00 19 775 480,00 131 387,00 0,67Za emisję (wraz ze środkami transportu):– Zakład Produkcyjny w Płocku– Zakład PTA we Włocławku17 679 435,0017 679 435,00–17 538 371,0017 459 043,0079 328,00­141 064,00­220 392,0079 328,00­0,80­1,25100,00Za pobór wód 1 146 012,00 1 228 823,00 82 811,00 7,23Za odprowadzanie ścieków 818 646,00 1 008 286,00 189 640,00 23,1725Opłaty za korzystanieze środowiskaw PKN ORLENw latach 2009−2011(w tym w strukturachregionalnych)201510518,3420,66 20,6216,3818,49 18,26[mln z³]01,09 1,15 1,240,87 1,01 1,20OGÓ£EM EMISJA POBÓR WÓD ŚCIEKI20092010 201145


EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII przyznane przezPolską Izbę Ekologii w kategorii ochrona przed hałasemza „Wygłuszenie wentylatorów kotłów K4, K5, K6, K7w Zakładzie Elektrociepłowni”.EKOSTRATEG przyznany przez Europejskie Forum OdpowiedzialnościEkologicznej „CERT” Sp. z o.o. za wdrażaniestrategii proekologicznych, zarządzanie efektywnościąekologiczną oraz spełnianie wymagań prawnych w zakresieochrony środowiska. Przyznany po dwukrotnym uzyskaniutytułu Firma Bliska Środowisku w (latach 2009, 2010)i uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu.EUROPEAN RESPONSIBLE CARE® AWARDS 2011przyznany przez Europejskie Stowarzyszenie PrzemysłuChemicznego CEFIC za działalność społeczną w ramachobchodów Międzynarodowego Roku Chemii za projekt„Poczuj Chemię”.EKOODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE przyznany przezredakcję miesięcznika „Ecomanager” Abrys Sp. z o.o.za podejmowanie przez firmę inicjatyw, mających na celuminimalizowanie wpływu jej działalności i wytwarzanychproduktów na środowisko.46


2.2.STANDARDY PRODUKCJIProces produkcji odbywa się w PKN ORLEN z zachowaniemnajwyższych standardów. Spółka stosuje nowoczesne, innowacyjnerozwiązania gwarantujące wysoką jakość, zaś wytwarzaneprodukty spełniają najostrzejsze normy zarówno polskie,jak i europejskie.PKN ORLEN w zakresie obrotu chemikaliami, w tym klasyfi kacji,oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, realizujeposta nowienia dwóch głównych rozporządzeń unijnych, tj. (WE)Nr 1906/2007 – REACH i (WE) Nr 1272/2008 – CLP.Na ich podstawie dla produktów rafineryjnych i petroche micznychopracowywane są karty charakterystyki, czyli dokumentyumożliwiające dalszym użytkownikom identyfikację zagrożeńjakie mogą stwarzać dla zdrowia ludzi i środowiska substancjei mieszaniny chemiczne.W toku kontroli przeprowadzonych przez odpowiednie organyrządowe w sprawie zgodności z realizacją postanowień REACHi CLP w 2011 roku nie wykazano żadnych nieprawidłowości.Dowiedz się więcej:www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htmhttp://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/REACH+i+CLP/CLPSTREFA EKSPERTAEUROPIA, jako reprezentant europejskiego przemysłu i handlunaftowego jest zobowiązana do aktywnego i odpowiedzialnegoudziału w procesie legislacyjnym i kształtowaniupolityki unijnej, by w ten sposób zagwarantować bezpiecznąi zrównoważoną produkcję, dostawy oraz użytkowanieproduktów naftowych.Poprzez wycofanie ołowiu z benzyny, zmniejszenie zawartościsiarki w paliwach transportowych do poziomu 10 ppmeuropejski przemysł rafineryjny stworzył czystsze produkty.W ciągu ostatnich 40 lat branża zmniejszyła również ilośćemisji SO 2o 75%, a emisja pochodnych ropy naftowejdo wody zmniejszyła się o 90% w ciągu ostatnich 30 lat.Europejski przemysł rafineryjny zobowiązuje się do reagowaniana obawy społeczeństwa dotyczące życia i pracyw bezpiecznym i zdrowym środowisku. Stosuje siędo wytycznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego,które mają na celu przyjmowanie dobrowolnychdziałań i programów branżowych w celu ochrony zdrowiai bezpieczeństwa konsumentów, klientów, pracownikóworaz środowiska. Członkowie EUROPIA dokładają wszelkichstarań, aby zminimalizować zagrożenia dla środowiskai dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi, bezpiecznie,oszczędnie i efektywnie.Spółka aktywnie działa w organizacjach branżowych, krajowychi europejskich, dzieląc się własnymi doświadczeniami i wdrażającrozwiązania stosowane w Europie i na świecie.Branża rafineryjna była jedną z pierwszych z sektora przemysłowego,która w międzynarodowym porozumieniupoparła Europejski System Handlu Emisjami (ETS), jakonajbardziej opłacalny sposób zmniejszenia emisji CO 2przyzastosowaniu w skali całego świata.Isabelle MullerSekretarz Generalny EUROPIA,European Petroleum Industry AssociationKierowanie się powyższymi zasadami podnosi wartośćeuropejskiego przemysłu rafineryjnego oraz pokazuje jegodążenie do łagodzenia wpływu na środowisko dla dobranastępnych pokoleń.EUROPIA dostrzega konieczność zapewnienia równowagiekonomicznej Europy poprzez staranne wyważenie celówzwiązanych z ochroną środowiska z równie ważnymikwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa dostaworaz konkurencyjności.47


Zgodnie z przepisami UE spełnienie wymogów systemu REACHjest warunkiem koniecznym do wprowadzania na rynek UEwszelkich substancji chemicznych, w tym produktów naftowych.Producenci i importerzy substancji chemicznych mająobowiązek ich rejestracji w wyznaczonych terminach. Rejestracjadla substancji pochodzących z PKN ORLEN została zakończonaz sukcesem przed 1 grudnia 2010 roku. W Grupie KapitałowejORLEN przeprowadzono rejestrację ponad 150 substancji. Spółkiwchodzące w skład Grupy ORLEN przygotowują się aktualniedo rejestracji substancji przewidzianych do rejestracji w drugimterminie, tj. do 31 maja 2013 roku.Przerób ropy naftowej oraz wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnychw Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2010−2011 [tys. ton]Dynamika2010 2011 2010/2011Przerób ropy naftowej 14 452 14 547 1%Benzyny razem 2 736 2 469 ­10%Oleje napędowe razem 5 359 5 646 5%Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 699 372 ­47%Paliwo lotnicze 394 393 0%Frakcja propano­butanowa 241 186 ­23%Paliwa ogółem 9 429 9 066 ­4%Uzysk paliw (%) 78,0 76,1 ­1,9 p.p.W 2011 roku w Rafinerii położono duży nacisk na utrzymaniewysokiego i efektywnego przerobu ropy. W październikuw Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN uruchomiono nową instalacjęutylizacji siarki – Claus II, jedną z największych tego typujednostek w Europie. Zdolność przerobowa nowej instalacji jestdwukrotnie większa od każdego z już pracujących Oxyclausów.Należy podkreślić, że Oxyclaus II wpisuje się na listę konsekwentnierealizowanego Programu Inwestycji Ekologiczno­Energetycznych.Jednym z ważniejszych ukończonych zadań inwestycyjnych byłouruchomienie instalacji HON VII. W 2011 roku w ZakładzieRafineryjnym prowadzona była modernizacja instalacji Alkilacji HF,której zakończenie planowane jest na rok 2012.48


Jakość i asortyment benzyn silnikowych w latach 2009−2011AsortymentEurosuper 95Eurosuper 95 z EETBSuper Plus 98 z EETBEurosuper 95 z EtanolemZakład Produkcyjny PłockEurosuper 95 z EtanolemBazy magazynoweVERVA 98Bazy magazynoweŚrednia zawartość substancjiw benzynach silnikowychWielkośćprodukcji[Mg]Średnia zawartośćsiarki[% wag]Zawartośćbenzenu[% V/V]Zawartośćetanolu[% V/V]Zawartośćeteru EETB[% wag]2009 140 689 0,0007 0,77 – –2010 172 090 0,0009 0,67 – –2011 154 975 0,0008 0,56 – –2009 778 178 0,0008 0,80 – 8,532010 592 611 0,0009 0,67 – 9,682011 386 716 0,0008 0,54 – 9,002009 295 200 0,0008 0,66 – 10,562010 239 863 0,0008 0,55 – 10,262011 205 711 0,0008 0,50 – 10,382009 917 906 0,0008 0,74 4,89 –2010 771 602 0,0008 0,61 4,89 –2011 600 936 0,0008 0,54 4,43 2,302009 920 024 0,0008 0,74 4,84 –2010 969 892 0,0008 0,61 4,83 –2011 1 514 602 0,0008 0,54 4,40 2,302009 128 233 0,0008 0,66 – 10,562010 119 045 0,0008 0,55 – 10,262011 103 531 0,0008 0,50 – 10,382009 – 0,0008 0,62 1,39 4,242010 – 0,0008 0,61 1,38 4,312011 – 0,0008 0,53 1,47 5,72Udział poszczególnych rodzajów benzyn w całej produkcji benzyn w latach 2009−2011 [%]Rodzaj benzyny 2009 2010 2011Benzyna bezołowiowa 95 86,69 87,47 89,56Benzyna bezołowiowa 98 9,28 8,38 6,94VERVA 98 4,03 4,15 3,5Produkcja najszlachetniejszych komponentów ekologicznych benzyn w latach 2009−2011 [Mg]Rodzaj komponentu 2009 2010 2011EETB 97 853 89 125 105 616Alkilat 115 323 108 192 105 117Izomeryzat 477 458 463 798 412 390Udział [%] eteru w benzynach bezołowiowych (Eurosuper 95, Super Plus 98, VERVA 98) w latach 2009−20112009 2010 2011Bezołowiowe: Bezołowiowe: Bezołowiowe:ZawartośćEurosuper 95 Eurosuper 95 Eurosuper 95Super Plus 98 Super Plus 98 Super Plus 98VERVA 98 VERVA 98 VERVA 98EETB 9,55 9,97 9,69** Uwzględniając wszystkie benzyny produkowane z zawartością EETB (ES95E, SP98E ES95A­E i Verva 98) średni udział wynosi 7,23.49


Asortyment i jakość olejów napędowychAsortymentWielkość produkcji [Mg]Zawartość siarki % wag2009 2010 2011 2009 2010 2011Ekodiesel Ultra* 5 179 475 5 238 677 5 574 336 0,00082 0,00078 0,00080ONM Super 114 977 108 387 19 946 0,00046 0,00036 0,00036ON Arktyczny 0 0 55 253 0 – 0,00076*Bez ON przeznaczonego do magazynowania w kawernach solnych.Asortyment i jakość olejów opałowychAsortymentWielkość produkcji [Mg]Zawartość siarki % wag2009 2010 2011 2009 2010 2011Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus 753 387 699 047 371 887 0,060 0,054 0,079Olej opałowy ciężki C­3 930 999 960 788 1 246 525 2,00 2,19 2,11Olej opałowy ciężki 1 27 734 17 399 6 760 0,85 0,82 0,77Olej opałowy do pieców technologicznych 129 263 99 057 103 131 0,13 0,18 0,26Ilość siarki w paliwach produkowanych przez PKN ORLENZawartość siarkiIlość sumaryczna [Mg] Przyrost (2010/2011)2009 2010 2011 [Mg] [%]W olejach opałowych 19 476 21 740 26 915 5 175 23,8W olejach napędowych 43 41,2 45,1 3,9 9,5Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/DlaKierowcowProduktyIUslugi/Strony/Paliwa.aspxwww.e­biopaliwa.pl2.3.EFEKTYWNEWYKORZYSTANIE ENERGIIW Zakładzie Produkcyjnym w Płocku realizowany jest ProgramInwestycji Energetyczno­Ekologicznych w Zakładowej Elektrociepłowni.Jest ona podstawowym źródłem ciepła i energiielektrycznej dla potrzeb instalacji produkcyjnych w Zakładzie,odbiorców zewnętrznych przyłączonych do sieci PKN ORLENoraz miasta Płocka w zakresie dostaw wody grzewczej.Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisjiprzemysłowych od 1 stycznia 2016 roku wielkość stężeniowejemisji pochodzącej z procesu energetycznego spalania(dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu) z kotłów ZakładowejElektrociepłowni musi zostać zredukowana o ok. 90%.50


Uzyskanie tak dużej redukcji emisji będzie możliwe dziękirealizacji nowych obiektów obejmujących instalację mokregoodsiarczania spalin, katalitycznego odazotowania spalin orazzabudowy elektro filtrów, które umożliwią dostosowanie Elektrociepłownido nowych standardów.Kontynuowane są procesy przetargowe związane z wyboremrealizatora budowy instalacji katalitycznego odazotowaniaspalin oraz instalacji odsiarczania spalin. Podpisanie kontraktówna zabudowę tych instalacji przewiduje się w połowie 2012 r.W celu pokrycia wzrastającego zapotrzebowania ZakładuProdukcyjnego w Płocku na media energetyczne kontynuowanajest budowa kotła parowego (K8) o mocy 300 MWt, któregouruchomienie powinno nastąpić w 2012 r.Zużycie energii w 2011 r.Wyszczególnienie J.m. WykonaniePrzerób ropy Mg 14 547 398Mg 749 268Zużycie gudronuGJ 30 464 590Mg 113 402Zużycie oleju opałowegoGJ 4 350 180Mg 963 914Zużycie gazu opałowegoGJ 47 598 010(w tym gazu ziemnego)Mg 556 825GJ 27 378 280Zużycie oleju napędowegow Zakładzie ElektrociepłowniZakup energii elektrycznejMg 378GJ 16 080MWh 96 717GJ 348 180Zakup energii cieplnej GJ 413 057Sumaryczne zużycie paliw i zakupionej energii GJ 87 033 697Sprzedaż energii elektrycznejMWh 517 856GJ 1 864 281Sprzedaż energii cieplnej GJ 4 183 967Produkcja energii cieplnej w kotłachZakładu Elektrociepłowni (brutto)GJ 41 738 274Pobór ciepła w parze przez instalacje produkcyjnew Zakładzie Produkcyjnym w Płocku (z ZakładuElektrociepłowni + zakup z Basell Orlen Polyolefinsi ORLEN Asfalt)GJ 25 348 015Zużycie ciepła w wodzie gorącej GJ 2 259 563w tym: – miasto GJ 2 013 004Ryszard SiemionDyrektor Zakładu Produkcji Energetycznej– instalacje produkcyjne w ZakładzieProdukcyjnym w Płocku i odbiorcy obcyGJ 246 559Podaż do sieci pary z inst. produkcyjnych GJ 5 595 382Produkcja ciepła w kotłach utylizatorach GJ 17 851 361Produkcja energii elektrycznej MWh 2 056 797Obiekt będzie spełniał najostrzejsze wymagania dotyczące ochronyśrodowiska w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotuoraz pyłów. Włączenie nowej jednostki do pracy powinno nastąpićw połowie 2012 roku. Po uruchomieniu nowego kotłaplanowane jest pojedyncze wyłączanie istniejących kotłów w celuich dostosowania do wymagań ochrony środowiska określonychw dyrektywie 2010/75/UE w zakresie emisji NO Xoraz pyłu.Zużycie energii elektrycznej(instalacje produkcyjne w Zakładzie Produkcyjnymw Płocku + Zakład Elektrociepłowni)MWh 1 635 65851


MIEJSCE PRACY53


3. MIEJSCE PRACYKapitał ludzki to jeden z kluczowych czynników sukcesu.To właśnie wiedza, umiejętności i zdolności pracownikówdecy dują o przewadze konkurencyjnej firmy. Dlatego tak ważnejest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i pracy.3.1.NASI PRACOWNICY3.1.1.Suma talentówPolityka rekrutacyjna PKN ORLEN jest oparta o jasne i czytelnekryteria. Z uwagi na dużą różnorodność oraz specyfikę segmentówbiznesowych rekrutacja pracowników odbywa sięwieloma kanałami. Szukamy osób, które potrafią dopasowaćzdobytą wiedzę do otaczającej rzeczywistości, znają językiobce i są zorientowane na osiąganie celów. Pod uwagę branajest nie tylko wiedza merytoryczna kandydatów, ale takżeumiejętności, które budują kulturę korporacyjną w oparciuo kluczowe wartości PKN ORLEN. Promujemy osoby nastawionena współpracę, rozwój oraz prezentujące wysoki poziomprofesjonalizmu i zaangażowania.PKN ORLEN to jedna z największych i najlepiej rozpoznawalnychfirm na polskim rynku. Jej sukces to suma umiejętności i pasjijaką w codzienne zadania wnoszą pracownicy. To oni tworząwynik Koncernu. Ich zaangażowanie i umiejętności pozwalająrealizować wyznaczane cele.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OFirmie/Kariera/Strony/default.aspxZnak certyfikacji Universum Top 10za miejsce w pier wszej 10 Idealnych Pracodawców wedługprofesjonalistów w kategorii Inżynieria.Łączna liczba pracownikówTyp zatrudnieniaŁączna liczba pracowników zatrudnionychna podstawie umowy o pracę w 2011 r. – 4 687 osób*KobietyMężczyźniNa czas nieokreślony 844 3 518Na czas określony 64 190Na okres próbny 12 29Umowa na zastępstwo 17 13RegionyPłock 696 3 046Inne 241 704Razem 937 3 750* Łączna liczba pracowników uwzględnia osoby, które w 2011 roku były pracownikamiPKN ORLEN (nawet przez 1 dzień) oraz osoby o statusie „zawieszony”,tzn. przebywające na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, rehabilitacji.Dowiedz się więcej:www.universumglobal.com/IDEAL­Employer­Rankings/Professional­Surveys/Poland54


Skład kadry pracowniczej(osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę)w podziale na kategoriePowroty do pracy i wskaźnik retencjipo urlopie wychowawczymw podziale na płećPłećPłećKobietyMężczyźniKobietyMężczyźni937 3 750Przedziały wiekowe60 Razem632 1 391 1 183 1 290 191 4 687Powroty do pracy po urlopiewychowawczym*8 –Wskaźnik retencji** 37,5% –* Liczba osób, którym w 2011 roku skończył się urlop wychowawczy.** Stosunek liczby osób, które pozostały nadal zatrudnione do liczby osób, z którymirozwiązano umowę o pracę.Łączna liczba nowo zatrudnionych w 2011 r. – 192 osobyŁączna liczba odejść w 2011 r. – 260 osóbFluktuacjaGrupy wiekowe60 RazemChcąc być odpowiedzialnym pracodawcą PKN ORLEN stara sięstwarzać jak najlepsze warunki dla swoich pracowników. Dbarównież o rozwój młodych osób, które dopiero zbierają pierwszedoświadczenia zawodowe. Myśląc o przyszłości PKN ORLENkieruje swoje działania również do uczniów i studentów.33 75 47 73 32 260Wskaźnik fluktuacji wg grup wiekowych60 Razem0,007 0,016 0,010 0,015 0,007 0,055Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 77PłećKobietyMężczyźni91 169Wskaźnik fluktuacji wg płciKobietyMężczyźni0,019 0,036RegionyPłock Inne Razem170 90 260Wskaźnik fluktuacji wg regionówPłock Inne Razem0,036 0,019 0,05555


Dzień Wiedzy z ORLENEM„Dzień Wiedzy z ORLENEM” jest projektem edukacyjnymadresowanym do studentów i uczniów, realizowanymwspólnie z Politechniką Warszawską filiaw Płocku oraz Zespołem Szkół Centrum Edukacji.W ramach projektu organizowany jest cykl spotkań, podczasktórych przybliżana jest złożoność i specyfika Koncernu,a eksperci PKN ORLEN omawiają tematykę związaną z wytwarzaniemproduktów rafineryjnych i petrochemicznych. Celemprojektu jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas studiówi nauki w technikum o wiedzę praktyczną, przekazywanąprzez ekspertów zatrudnionych w PKN ORLEN.Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron: autorów i koordynatorówprojektu, ekspertów z obszaru produkcji, przedstawicieliplacówek edukacyjnych uczestniczących w projekcie orazstudentów, „Dzień Wiedzy z ORLENEM” cieszy się dużymzainteresowaniem, co przekłada się na wysoką frekwencjępodczas spotkań i pozytywne informacje zwrotne.Małgorzata Maliszewska-MiętekKierownik Zespołu RekrutacjiStudenci i uczniowie mają możliwość skonfrontowania wiedzyteoretycznej z doświadczeniami praktyków. Projekt stwarza szansępoznania innowacyjnych rozwiązań, o których nie dowiedzą sięna zajęciach. Dzięki lepszemu poznaniu PKN ORLEN, specyfikiprocesów i obszarów działania Koncernu mogą w sposób świadomyzaplanować swoją drogę zawodową i kierunki rozwoju.3.1.2.Budowanie wspólnej przyszłościDowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR/Strony/default.aspxPKN ORLEN dba o swoich pracowników. Tym, co wyróżniaKoncern i sprawia, że jest pożądanym pracodawcą jest nie tylkoatrakcyjny system wynagrodzeń, ale także możliwość pracy przyzłożonych procesach przy użyciu nowoczesnych technologiioraz szansa na wymianę doświadczeń poza granicami kraju.W 2011 roku Koncern podjął inicjatywę na rzecz różnorodnościw miejscu pracy wydając wewnętrzne zarządzenie w sprawierealizacji „Polityki określającej warunki i zasady pracy osóbniepełnosprawnych w PKN ORLEN SA”. Wdrożenie zawartychw niej zasad jest przykładem tego, jak Koncern przełamujestereotypy i bariery w myśleniu i podejściu do osób niepełnosprawnychoraz wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom.Celem przyjętej przez PKN ORLEN polityki jest m.in. zapewnienierównych szans w miejscu pracy, umożliwienie osobie niepełnosprawnejuzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia,powrotu do pracy oraz awansu zawodowego.56


„Pracodawca godny zaufania”w kategorii paliwowo­energetycznej.Pracownicy Koncernu mają również możliwość korzystaniaz licznych świadczeń socjalnych. Ich przyznanie uwarunkowanejest jedynie zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,a nie zależy od wymiaru czasu pracy.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 79Świadczenia socjalne2009 2010 2011Liczba osóbbiorących udziałw programachKwota [zł]Liczba osóbbiorących udziałw programachKwota [zł]Liczba osóbbiorących udziałw programachKwota [zł]Udział w profilaktycznychprogramach zdrowotnychrealizowanych przezWojskowy InstytutMedyczny w Warszawie2 198Umowaobejmuje m.in.pracownikówi członkówich rodzin2 210 1 605 300 2 287 1 980 000,00Akcja szczepieńochronnychprzeciwko grypie(dla pracowników)1 256 39 592 363Szczepieniaochronne przeciwkogrypie są częściąskładową pakietumedycznego dlapracownikówPKN ORLEN327Szczepieniaochronne przeciwkogrypie są częściąskładową pakietumedycznego dlapracownikówPKN ORLENPomoc finansowaw formie zapomogi losowejze środków ZakładowegoFunduszu ŚwiadczeńSocjalnych44 137 256,48 75 72 840 36 112 640,00Pomoc pracownikomposzkodowanympodczas powodzi– – 8 67 000 – –57


3.1.3.Rozwój pracownikówRozwój pracowników to ważny element troski o kadrę.To inwestycja w ludzi, wsparcie rozwoju firmy oraz uma cnianiejej przewagi konkurencyjnej na rynku.zdefiniowanych w Modelu Kompetencji PKN ORLEN. Umożliwiato zaprojektowanie cyklu szkoleń doskonalących umiejętnościmenadżerskie, począwszy od kompetencji istotnychdla kierow ników liniowych, aż do poziomu strategicznego.Nacisk na kształcenie orientacji biznesowej kładziony jestrównież w ramach programów skierowanych do pracownikównie będących menadżerami.Kompetencje menadżerskie są rozwijane poprzez systemowymodel kształcenia tej grupy pracowników, budowany zgodniez potrzebami biznesowymi i w oparciu o ziden tyfikowanepotrzeby. W 2011 roku w ramach rozwoju umiejętności menadżerskichkontynuowano programy szkoleniowo­rozwojowe takiejak „Energetyczne Przywództwo” (dedykowany menadżeromwszystkich szczebli) i „Liga Mistrzów” (dedykowany liniowymliderom obszaru produkcji).Rafał SekułaDyrektor Wykonawczy ds. KadrZdobywanie nowych kwalifikacji odbywa się w różnych formach,np. poprzez umożliwienie podnoszenia wykształcenia czy szkoleniazamknięte. Proces jest wspomagany przez różno rodnenarzędzia rozwojowe, tj. coaching, gry biznesowe, symulacje,warsztaty, e­learning. Dzięki temu pracownicy mają możliwośćrozwijania nie tylko umiejętności niezbędnych na danym stanowisku,ale nabywają kwalifikacje zgodne z trendami rynkowymii przyszłymi potrzebami Spółki i rynku.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 79Uwzględniając wyzwania biznesowe Spółki uruchomiono kolejneprogramy, w tym program rozwojowy dla operatorów procesówprodukcyjnych i program rozwojowy dla pracownikówna stanowisku specjalisty „Z pasją do sukcesu”.Program rozwojowy dla operatorów procesów produkcyjnychma na celu kształcenie proefektywnościowej postawy orazrozwój umiejętności współpracy, komunikacji, zaangażowaniaoraz racjonalnego i skutecznego działania pod wpływem stresu.W 2011 roku szczególny nacisk został położony na rozwójtakich kompetencji jak przywództwo, orientacja biznesowa,umiejętności komunikacyjne, współpraca i negocjacje.W 2011 roku przeszkolono ponad 9 tys. pracowników, niektórzyz nich w ciągu roku uczestniczyli w kilku szkoleniach. Średnialiczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego zatrudnionegow danej kategorii wynosi:• 50 godzin dla kobiet i 50,14 godzin dla mężczyzn zatrudnionychna stanowiskach menadżerskich,• 18 godzin dla kobiet i 30,36 godzin dla mężczyzn zatrudnionychna pozostałych stanowiskach.Wszystkie programy rozwojowe mają wspólną podstawęmetodologiczną i koncentrują się wokół kompetencjiProgram rozwojowy dla specjalistów „Z pasją do sukcesu”koncentruje się na rozwoju trzech obszarów kompetencyjnychistotnych dla funkcjonowania biznesowego: współpracy w oparciuo efektywną komunikację, realizację zadań w trudnychsytuacjach oraz analizę informacji w kontekście biznesowym.W 2011 roku rozpoczęto jedno z kluczowych przedsięwzięćrozwojowych, program rozwojowy dla pracowników o wysokimpotencjale – ORLEN EkstraKlasa. Osoby zaproszone do udziałuw nim wyróżniają się nie tylko wysokim poziomem kompetencji,ale również dobrą orientacją biznesową, chęcią samorozwoju,nieprzeciętną motywacją do pracy i zdobywania dodatkowegodoświadczenia biznesowego. Uczestnikom Programu ORLENEkstraKlasa dedykowane są różnorodne atrakcyjne działaniarozwojowe, przygotowujące do pełnienia ról menadżerskichoraz eksperckich w Spółce.58


W ramach funkcjonującego w PKN ORLEN systemu premiowego,którym objęci są wszyscy pracownicy, dokonywana jestregularna ocena pod kątem jakościowych oraz ilościowychwskaźników efektywności. Ponadto Spółka wprowadziła ocenęroczną pracowników. Oceniana jest ilość, jakość i efektywnośćwykonywanej pracy, kompetencje oraz umiejętności i postawy,pozwalające wykonywać zadania zawodowe na wymaganympoziomie. W procesie tym ocenionych zostało prawie 98% pracownikówpodlegających ocenie. W ramach procesu ewaluacjiw arkuszach pracowników zdefiniowane zostały potrzeby rozwojoweoraz plany rozwoju karier na rok następny. Wyniki oceny orazwskazania rozwojowe były podstawą zbudowania planu szkoleń.Ocena i plany w zakresie ścieżek kariery były wspomagane przezopracowaną w 2011 roku Matrycę Ścieżek Karier PKN ORLEN.Narzędzie zawiera informacje o możliwych przemieszczeniachmiędzystanowiskowych. Definiuje także wymagania dotyczącem.in. profilu wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia na poszczególnychstanowiskach. Pozwala to pracownikom planowaćścieżkę kariery w oparciu o precyzyjne informacje i jasno określonewymagania w poszczególnych obszarach biznesowych.3.1.4.Razem dla innychWolontariat Pracowniczy ma w PKN ORLEN długą tradycję.Systematycznie rośnie liczba pracowników angażujących sięw projekty na rzecz innych.Program adresowany do wszystkich pracowników stanowi ważnyelement kultury korporacyjnej PKN ORLEN. Pracodawca wspieraosoby zaangażowane społecznie wychodząc z założenia, że wolontariatintegruje pracowników wokół pozytywnych wartości.Zachęca także do inicjowania i podejmowania wspólnych działańdobroczynnych.Do sukcesu orlenowskiego wolontariatu przyczyniła się efektywnakomunikacja oraz otwarte relacje z pracownikami. Aktywnośćwolontariacka pracowników to z jednej strony potrzeba czynieniadobra na rzecz innych, z drugiej utożsamianie się z wartościamii kulturą organizacyjną firmy, w której pracują.Spółka wspiera pracowników objętych procesami zacyjnymi. Z myślą o ich przyszłości prowadzone są szkoleniarestruktury­z zakresu technik poszukiwania pracy, przedsiębiorczości orazszkoleń fakultatywnych.Wszelkie sprawy dotyczące zbiorowych praw i interesówpracowników rozstrzygane są w PKN ORLEN z wzajemnymposzanowaniem interesów każdej ze stron oraz w oparciuo zasadę dialogu społecznego.Spółka szanuje zasady swobody działalności i równości związkówzawodowych oraz nie dyskryminuje pracowników ze względuna przynależność związkową lub jej brak. Tę zasadę dzono w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, którympotwier­są objęci wszyscy pracownicy Koncernu.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 81Mariusz SochackiMłodszy specjalista, Zespół RekrutacjiSwój wolny czas lubię spędzać aktywnie – wyczynowo trenowałemwioślarstwo, wolontariat stał się jednak moją drugą pasją.Pomaga mi osiągnąć równowagę, pokazuje, że obok są też inni.To, że mogę im jakoś pomóc jest źródłem olbrzymiej satysfakcji.W działalność wolontariacką włączyłem się dzięki koleżancez Zespołu, teraz sam zachęcam innych, by do nas dołączyli.Mam nadzieję, że sieć wolontariuszy będzie się ciągle rozrastać.Dowiedz się więcej:www.wolontariat.orlen.pl59


3.2.BEZPIECZEŃSTWOWSPÓLNYM CELEMWolontariat PracowniczyWolontariat Pracowniczy ORLEN, który powstał jako wspólnainicjatywa pracowników i pracodawcy, jest dziś ważnym elementemkultury korporacyjnej PKN ORLEN. Działania WolontariatuPracowniczego ORLEN w 2011 roku zostały wpisanedo kalendarza Europejskiego Roku Wolontariatu za zgodąMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej.Kompleksowe podejście do ochrony zdrowia i życia ludzkiegoma ścisły związek z charakterem i specyfiką realizowanychtechnologii, a także potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa:w pracy, procesowego, pożarowego, radiologicznego. Kontynuowanesą prace nad dalszym rozwojem wewnętrznego systemuzarządzania bezpieczeństwem pracy obejmującego łącznie PKNORLEN i spółki Grupy Kapitałowej. Celem jest tworzenie corazbardziej bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.Wolontariat Pracowniczy ORLEN nieustannie się rozwija i szukanowych pól aktywności dla pracowników/wolontariuszy, realizującprojekty zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracownikówlub samodzielnie je inicjując. Są to m.in.:• Projekt „Zaczarowany Tornister”(www.zaczarowanytornister.orlen.pl).Wolontariusze zakupili wyprawki szkolne dla pierwszoklasistówz ubogich rodzin z Płocka. Finał akcji oraz przekazanietornistrów odbyło się tuż przed rozpoczęciem rokuszkolnego podczas rodzinnego pikniku.• Konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniową kartkę.Adresowany do podopiecznych rodzinnych domów dziecka,którymi opiekuje się Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Autorwybranej kartki oprócz dumy z faktu, iż jego dzieło stało siękreacją korporacyjnej kartki, otrzymuje nagrodę specjalną.W tym roku praca została wybrana przez pracownikóww głosowaniu internetowym. Każdy uczestnik konkursuotrzymuje świąteczną paczkę ze słodyczami podczas mikołajkowegospotkania.• Akcja „Spełniamy marzenia”(www.spelniamymarzenia.orlen.pl).Pracownicy Koncernu mogą stać się posiadaczem wybranejprzez siebie pocztówki stworzonej przez podopiecznegorodzinnego domu dziecka. Wystarczy spełnić marzenieautora. Każdy kto stał się Świętym Mikołajem i spełniłmarzenie, otrzymuje na pamiątkę specjalny „CertyfikatWolontariusza” oraz oryginał pracy.Promowane i popierane są inicjatywy, których celem jestzapew nienie bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymiwymogami praw krajowych w dziedzinie ochrony zdrowia i życialudzkiego, a także zasobów majątkowych Spółki. W PKN ORLENskutecznie stosowane są zgodne z modelami świato wymibranży nowe metody, nowoczesna technika i technologia,lepsza organizacja pracy, wiedza, doświadczenie, kwalifikacjepracowników.Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania odzwierciedlazaangażowanie na rzecz zapewniania bezpieczeństwa zarównopracowników w pracy i poza nią, jak i wykonawców zew nętrznych.W PKN ORLEN powołana została i funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwai Higieny Pracy reprezentująca wszystkich pracownikóworaz społeczna inspekcja pracy.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 42 – 43Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR/Strony/default.aspx60


3.2.1.Bezpieczeństwo w pracyNasz cel:„Zero wypadków – 100% bezpieczeństwa”Bezpieczeństwo w pracy jest wartością fundamentalną. Oznaczarealizowanie celów polityki bezpieczeństwa pracy poprzez wspólnedziałania i współpracę wszystkich pracowników we wszystkichobszarach.Szereg wdrożonych w tym obszarze dobrych praktyk pomagaw osiągnięciu założonego celu.Wypadkowość w PKN ORLEN w latach 2009–2011Liczba wypadków 2009 2010 2011Ogółem 23 28 15Śmiertelne 0 0 0Ciężkie 0 0 1Zbiorowe 0 0 0Absencja [dni] 996 789 592Współczynnik 2009 2010 2011Częstotliwości 1 5,0 6,2 3,4Ciężkości 2 43,3 28,2 39,5TRR 3 2,90 3,09 1,681) Współczynnik częstotliwości – liczba wypadków na 1000 zatrudnionych.2) Współczynnik ciężkości – liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na 1 wypadek.3) TRR – liczba wypadków przypadająca na 1 000 000 roboczogodzin.• Portal BHPW 2011 r., został uruchomiony w intranecie Portal BHP. Publikowanesą w nim najważniejsze sprawy dotyczące szerokopojętego bezpieczeństwa w Koncernie oraz w Grupie ORLEN.• Program „Zgłoś zagrożenie BHP” na Portalu BHPProgram angażuje pracowników w aktywne monitorowanieśrodowiska pracy. Przyjazny dla użytkowników system umożliwiazgłaszanie sytuacji czy zdarzeń zagrażających zdrowiuludzkiemu. W 2011 r. zgłoszono łącznie 978 zagrożeń, prawie200 elektronicznie. Zgłoszenia są na bieżąco monitorowane.Również zgłaszający ma możliwość obserwowania stanu realizacjizgłoszenia. W efekcie podejmowanych działań zagrożenia sąlikwidowane lub ograniczane.• Konkurs BHPKonkurs „10 pytań na temat bezpieczeństwa pracy” promujezasady BHP, ppoż. i bezpieczeństwa procesowego wśród pracownikówPKN ORLEN. W konkursie wzięło udział ok. 10% załogi.• Doskonalenie klauzul „Bezpieczeństwo pracy”w umowach z kontraktorami zewnętrznymiWprowadzono system motywacji kontraktorów zewnętrznychpoprzez środki dyscyplinujące oraz pozytywne środki motywujące,a także mechanizmy zatrudniania właściwych kontraktorówdo wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.• System informacyjny BHP na bramach wejściowych – testyNa monitorach prezentowane są treści skłaniające pracowników,kontraktorów oraz gości do bezpiecznych zachowań na terenieZakładu Produkcyjnego w Płocku.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR/Strony/default.aspx61


ZOBOWIĄZANIA• Wprowadzenie słowniczka bezpieczeństwa pracyna Portalu BHP.• Organizowanie kolejnych konkursów BHP.• Dalszy rozwój systemu wielokanałowego przekazutreści skłaniających pracowników do pożądanychzachowań w procesie pracy, zwłaszcza w zakresiepoprawy komunikacji.Inne interesujące przykłady zrealizowanych w 2011 roku działań:• opracowanie i wdrożenie w praktyce prezentacji i programówwspomagających procedury, np. program „Asystent”wspomagający pracę specjalistów BHP czy poradnikwykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;• monitorowanie wymagań prawnych i aktualizowanie KompleksowegoSystemu Prewencji, czyli zbioru wewnętrznychaktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochronyppoż., bezpieczeństwa technicznego, procesowego orazochrony radiologicznej;• koordynatorzy (asystenci, animatorzy) BHP w poszczególnychobszarach produkcyjnych, odpowiadający za współpracęz Biurem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresiewdrażania standardów bezpieczeństwa pracy w swoichobszarach;• system wytycznych bezpieczeństwa pracy wykorzystywanydo komunikowania wymagań bezpieczeństwa pracy.Rok 2012 przebiegać będzie pod hasłem „Dbam o bezpieczeństwoswoje oraz osób współpracujących”. Przewidzianom.in. kontynuowanie projektu Paszport bezpieczeństwa dla najlepszychkontraktorów, zorganizowanie kolejnego OtwartegoDnia Bezpieczeństwa, kampanie promocyjne BHP, ppoż.z uwzględnieniem zarządzania stresem. Spółka nie zapominatakże o swoich partnerach, których wspiera we wdrażaniui stosowaniu najwyższych standardów BHP.3.2.2.Bezpieczeństwo procesoweW 2011 roku przeprowadzonych zostało 12 analiz zagrożeńi ryzyka procesowego dla obiektów technologicznych usytuowanychna terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W efekcieMazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnejwydał decyzję zatwierdzającą zaktualizowaną wersję „Raportuo bezpieczeństwie dla zakładu produkcyjnego w Płocku PolskiegoKoncernu Naftowego ORLEN SA”. Potwierdził wdrożenie orazpoprawne funkcjonowanie w Zakładzie systemu bezpieczeństwagwarantującego ochronę życia i zdrowia, ochronę środowiskaoraz majątku produkcyjnego. Spełnione zostały wymaganiaustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie zapobieganiapoważnym awariom przemysłowym.W obszarze bezpieczeństwa procesowego została sporządzonapełna dokumentacja z zakresu zapobiegania awariom przemysłowymdla zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awariiprzemysłowej. Od 2011 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płockuwykorzystywane jest specjalistyczne oprogramo wanie komputerowewspomagające wykonywanie analiz ryzyka procesowego.Na bieżąco wykonywano analizy oraz nadzorowano zagrożenia.Na 2012 rok w zakresie bezpieczeństwa procesowego przewidzianom.in.:• propagowanie na stronie internetowej Spółki informacjio środkach bezpieczeństwa w obiektach PKN ORLEN;• wprowadzenie do stosowania wskaźników opóźnionychw celu dokładnej oceny skuteczności Systemu ZarządzaniaBezpieczeństwem Procesowym;• bieżące analizy zdarzeń potencjalnie awaryjnych w celuprzeciwdziałania występowaniu poważnych awarii przemysłowych.ZOBOWIĄZANIEWspomaganie, szkolenia kontrahentów w dziedziniebezpieczeństwa pracy.62


3.2.3.Bezpieczeństwo wykonawców zewnętrznychW kwestiach dotyczących bezpieczeństwa pracy pracownicywykonawców zewnętrznych (kontraktorów) są traktowani taksamo, jak pracownicy Koncernu. Spółka nadzoruje i kontrolujeprzestrzeganie przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwapracy. Wymagania w tej dziedzinie oraz kwestie związanez wyciąganiem konsekwencji za nieprzestrzeganie obowiązującychwymagań, ale też nagradzaniem za wzorowe zachowaniaujęte są w umowach z kontraktorami. Mimo tych wysokichstandardów nie udało się uniknąć w 2011 roku dwóch wypadkówze skutkiem śmiertelnym. Rezultatem analizy przyczyni okoliczności było wprowadzenie konkretnych działań, któremają nie dopuścić do takich zdarzeń w przyszłości. Wprowadzonezostały zasady oceny kontraktorów w zakresie BHP. Stanowiąone istotny element „Systemu paszportów dla kontraktorów”.Dariusz LoskaDyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny PracyZOBOWIĄZANIEKontynuowanie opracowywania„Systemu paszportów dla kontraktorów”.Modyfikowane są formy i metody szkolenia pracownikówzatrudnianych przez wykonawców zewnętrznych.Zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników Spółki w działaniana rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy przynosiefekty, które są widoczne w codziennej pracy.To wskazuje nam, że obrany kierunek rozwoju bezpieczeństwapracy jest kierunkiem słusznym i motywuje do wprowadzaniakolejnych rozwiązań dla dalszej poprawy świadomości orazbezpieczeństwa pracy w Spółce.3.2.4.Ochrona przeciwpożarowaZakładowa Straż Pożarna (ZSP) PKN ORLEN jest wyspecjalizowanąjednostką prowadzącą działania ratowniczo­gaśnicze. W Spółcedziała także Krajowe Centrum SPOT*.Zestawienie zbiorcze wszystkich zdarzeń w latach 2009–2011RokTeren ZakładuPożaryPozaterenemZakładuRodzaj zdarzeniaUgaszoneprzedprzybyciemZSPWłasne Obce WszystkieMiejscowezagrożeniaW tymwyjazdyz pogotowiemAlarmyfałszyweOgółem2009 6 1 1 4 48 38 4 64 602010 14 1 1 4 92 63 13 125 1212011 13 2 4 0 80 68 17 116 116WyjazdyZSP*System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.Dowiedz się więcej:Raport odpowiedzialnego biznesu 2010,str. 48 – 5063


W Koncernie prowadzone są systematyczne oceny zagrożeńpożarowych w celu ustalenia ryzyka pożaru oraz podejmowanedziałania mające na celu ograniczanie lub likwidacjętego zagrożenia.Szczególna uwaga jest przywiązywana do zwiększania świadomościniebezpieczeństwa zaistnienia pożaru.ZSP wspiera inicjatywy zmierzające do rozwoju technik i technologiiratowniczo­gaśniczych. W 2011 roku jako jedyna ZakładowaStraż Pożarna oraz jako jedna z trzech jednostek ochronyprzeciwpożarowej w Polsce uczestniczyła w badaniach nadnowoczesnym robotem ratowniczym.Liczba zdarzeń w latach 2009–201114012010080Drugim ważnym projektem badawczym jest i­Protect. Jegouczestnicy mają za zadanie stworzyć założenia i przygo towaćwzór inteligentnego ubrania ochronnego dla strażaków­­ ratowników, ratowników górniczych i chemicznych. Powinnoono nie tylko zabezpieczać ratownika przed wpływem szkodliwychczynników zewnętrznych. Jego zadaniem będzie takżeprzekazywanie informacji o stanie zdrowia i kondycji ratownikawykonującego prace w warunkach ekstremalnych.3.2.5.Zapobieganie awariomradiologicznymZgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe oraz uregulowaniamiwewnętrznymi Spółki w 2011 roku trwały intensywnedziałania na rzecz zapobiegania awariom radiologicznymw Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku.Dotyczyły one w szczególności nadzoru nad źródłamipromieniotwórczymi na stałe zamontowanymi na obiektachinstalacyjnych. Ponadto do programu szkoleń okresowychz zakresu BHP zostały włączone kwestie ochrony radiologicznej.Do ich opracowania został wykorzystany program szkoleńzatwierdzony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.604020020092010 2011Liczba pożarów w latach 2009−2011222018161412108642020092010 2011RazemUgaszone przedprzybyciem ZSPPoza terenemZak³aduObcena terenie ZPW³asnena terenie ZP64


1403.2.6.Bezpieczeństwo w regionachi spółkach Grupy ORLENWieloletnie doświadczenie w tworzeniu bezpiecznych warunkówpracy przyniosło efekt w postaci obniżenia wskaźników wypadkowościw Grupie ORLEN. Wskaźniki te od kilku lat znaczniesię poprawiły – spadła znacząco liczba wypadków przy pracy.Większość zarejestrowanych wypadków należy do lekkich,niepowodujących długotrwałej absencji chorobowej. Nie zarejestrowanowypadków powtarzalnych, charakterystycznychdla branży chemicznej.Grupa ORLEN buduje korporacyjny, nowoczesny systemzarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Planowanejest m.in. wprowadzenie jednolitego systemu audytów wewnętrznychBHP.Na podkreślenie zasługuje dialog prowadzony w GrupieORLEN. Spotkanie służb BHP pod hasłem „Dobre PraktykiGrupy Kapitałowej ORLEN 2011” wzmocniło współpracęi poprawiło jakość komunikacji, pozwoliło wymienić wiedzęi doświad czenia. Takie działania budują świadomość wagizagadnień BHP, co w istotny sposób wpływa na rozwój kulturybezpieczeństwa pracy, zaś warto ściowe inicjatywy zostająupowszechnione w Spółce.Liczba wypadków w Grupie ORLENw latach 2009–2011Wypadki w Grupie ORLEN w podziale na kategoriew latach 2009–2011WyszczególnienieWypadki przy pracyAbsencja chorobowa(dni kalendarzowe liczone z chwiląuzyskania zwolnienia lekarskiego)Wskaźnik ciężkości(liczba dni absencji chorobowejprzypadająca na 1 wypadek)Choroby zawodoweWspółczynnik TRRGrupaORLEN*2009 852010 732011** 762009 3 5012010 2 5952011** 2 9442009 41,182010 35,552011** 38,732009 02010 02011** 02009 4,172010 3,862011** 2,26Współczynnik TRRwykazuje korelację ze współczynnikiem częstotliwości.Z uwagi na bardziej precyzyjne dane, współczynnik tenpełniej oddaje stan wypadkowości w firmie.W porównaniu z innymi światowej skali koncernamibranży rafineryjnej i petrochemicznej plasuje sięna porównywalnym poziomie.* Dane dotyczą 22 wiodących spółek Grupy ORLEN (bez PKN ORLEN).** W 2011 roku monitorowanie wskaźników wypadkowości zostało poszerzoneo 10 nowych spółek (w tym PKN ORLEN).12010080604020020092010 201165


SPOŁECZEŃSTWO67


4. SPOŁECZEŃSTWOZaangażowanie na rzecz rozwoju społecznego to inwestycjaw przyszłość. Podejmowane dziś działania w perspektywieczasu mogą prowadzić do osiągnięcia równowagi pomiędzyinteresami różnych grup. W tym celu niezbędna jest współpracai prowadzenie dialogu z otoczeniem.4.1.ODPOWIEDZIALNYDARCZYŃCAPKN ORLEN to firma o długiej tradycji działań na rzecz społeczeństwa.Dobroczynność jest traktowana jako ważny wkład w zrównoważonyrozwój. Jej istotą jest pomaganie w sposób mądry,służący dobru wspólnemu. Koncern wyróżnia to, iż niezależnieod prowadzonych projektów dobroczynnych powołał takżekorpo racyjną Fundację, która realizuje społe czną misję fundatora.Z kolei sama Spółka prowadzi własne projekty dobroczynne,w tym głównie na rzecz bezpieczeństwa. Wspiera także organizacjepozarządowe realizujące ważne społe czne inicjatywy,szczególną uwagę przywiązując do edukacji. Uzdolniona młodzieżi jej innowacyjne projekty mogą liczyć na zainteresowanieze strony PKN ORLEN.Spółka jest zaangażowana we wspieranie rozwoju społecznościlokalnych, zdrowia, kultury. Większość z nich to przedsięwzięciawieloletnie.Na podkreślenie zasługuje także aspekt społeczny projektówsponsorskich. Istotnym elementem oceny ich wartości są korzyścispołeczne jakie ze sobą niosą.Należy także wspomnieć o wciąż unikatowych w skali polskieji europejskiej, choć zainaugurowanych przez PKN ORLENprzed laty, projektach partnerstw międzysektorowych. Są oneważnym elementem szerokiego spektrum działań na rzeczspołeczności lokalnych.Mateusz JeziorskiStypendysta Fabryki Energii SpołecznejOd zawsze byłem marzycielem. Inspirowałem się ludźmi takimi jakHenry Ford i wierzyłem, że moje marzenia się spełnią. Mówi się,że dobry pomysł to już połowa sukcesu i że wiara przenosi góry.Brakowało mi tylko klucza do drzwi, które chciałem otworzyć.Marzenia udało mi się zrealizować dzięki stypendium FabrykiEnergii Społecznej z zarządzania projektami. Nauczyłem się,jak skutecznie przejść przez drogę „od idei do realizacji”, jakwspółpracować z ludźmi i w jaki sposób zarządzać projektemna najwyższym poziomie. Szkolenie połączone było z praktyką –realizacją własnego pomysłu. „Jak zostać kosmonautą” – projektktóry tworzymy, zmieni pesymistyczne spojrzenie młodych ludzina rynek pracy w Polsce. Pokażemy naszym rówieśnikom, jakzrealizować swoje marzenia zawodowe. My swoje już zaczęliśmyspełniać – doświadczenie, które zdobyłem przy projekcieod razu zapewniło mi awans w oczach pierwszego pracodawcy.Zgodnie z najlepszymi praktykami biznesu odpowiedzialnegospołecznie większość projektów społecznych to przedsięwzięciaplanowane na wiele lat, z myślą o przyszłych pokoleniach.Nagroda Specjalna za długoletnie i konsekwentne wspieraniedziałań społecznych w 5. edycji konkursu „LiderzyFilantropii” organizowanego przez Forum Darczyńcówpod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/Dobroczynnosc/Strony/default.aspx68


4.2.FUNDACJA ORLEN – DAR SERCAFundacja ORLEN – DAR SERCA jest jedną z pierwszych na polskimrynku fundacji korporacyjnych. Powołana przez PKN ORLEN20 sierpnia 2001 roku z powodzeniem realizuje własne projektysłużące podnoszeniu jakości życia społecznego.W 2011 roku Fundacja znalazła się wśród najczęściej wskazywanychpolskich marek kojarzonych z działalnością dobroczynną.WIZJAFundacja ORLEN – DAR SERCA – organizacja pożytku publicznego,realizuje w imieniu Fundatora długofalowe programyna rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szansedukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz pomocy lokalnymspołecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwai ochrony zdrowia.MISJAFundacja buduje partnerskie relacje i rozwija swoje programyna drodze dialogu z interesariuszami oraz zamierza być wiodącympartnerem w obszarze prowadzonych działań.Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka biorą też udział w organizowanychprzez PKN ORLEN i Fundację imprezach. W czerwcu2011 roku młodzi pasjonaci motoryzacji uczestniczyli w wyścigachulicznych „VERVA STREET RACING”. Ponad 70 RDDskorzystało również z propozycji udziału w konkursie na oficjalnąkartkę świąteczną Koncernu, którego finał odbył się w grudniu2011 roku, podczas uroczystego Spotkania Mikołajkowegow Płocku.Z tej okazji zainaugurowany został fanpage Fundacji „Debeściaki”na portalu społecznościowym Facebook. Profil dedykowanyjest młodym podopiecznym Fundacji, która w ten sposób chcepromować ich talenty, sukcesy i osiągnięcia. Każdy z użytkownikówFacebooka może poznać zagadki i ciekawostki, którychautorami są dzieci z Rodzinnych Domów oraz stypendyściFundacji. Fanpage dostępny jest pod adresem:www.facebook.com/orlen.dar.serca.Co roku duża grupa wychowanków z Rodzinnych DomówDziecka korzysta także z dedykowanego im programu stypendialnego.W 2011 roku stypendystami Fundacji było 127 uczniówi 23 studentów.Lepsza przyszłośćProgramem realizowanym od chwili powstania Fundacji jestwszechstronna pomoc Rodzinnym Domom Dziecka (RDD).Ze wsparcia korzysta obecnie ponad 2 tys. wychowankówz ok. 260 domów z całej Polski. Fundacja przekazuje im środkina doraźną pomoc, leczenie i rehabilitację, wyposaża je w kartypaliwowe.Od kilku lat RDD uczestniczą w organizowanych przez Fundacjęletnich wakacjach. W 2011 roku aż 179 dzieci i 50 opiekunówz 27 domów z całej Polski mogło skorzystać z wakacjinad morzem. Fundacja wzbogaca wypoczynek o dodatkoweelementy o charakterze sportowo­edukacyjnym. W minionymroku był to program zorganizowany przez strażaków z PowiatowejStraży Pożarnej z Gryfic oraz zajęcia Letniej AkademiiMałego Policjanta prowadzone przez zachodniopomorską policję.Dodatkową atrakcją była wizyta Marcina Lewandowskiego,wybitnego lekkoatlety, finalisty Mistrzostw Świata, uczestnikaIgrzysk Olimpijskich, wielokrotnego rekordzisty i mistrza Polski,członka Grupy Sportowej ORLEN.69


By wspierać rozwój kompetencji osób prowadzących RodzinneDomy Dziecka, w 2011 roku Fundacja ORLEN – DAR SERCAwydała poradnik „Rodzinne domy dziecka – opieka, wychowanie,terapia”, pod naukową redakcją prof. Barbary Weigl oraz LeszkaDrozdowskiego. Książka, będąca efektem pracy z opiekunamiz Rodzinnych Domów Dziecka podczas warsztatów w Serocku(2010 rok), jest w opinii recenzentów nowatorską pozycjąna rynku wydawnictw poświęconych problematyce wychowania.Patronem honorowym publikacji został Pan Minister MarekMichalak – Rzecznik Praw Dziecka.Aby skuteczniej pomagać Rodzinnym Domom Dziecka, Fundacjaprowadzi akcję „1%=TWÓJ DAR SERCA”. Również klienciPKN ORLEN wspierają nasze działania, przekazując punkty zebranew ramach programu VITAY na dofinansowanie konkretnychpotrzeb wychowanków RDD. Punkty przekazane w 2011 rokuklienci przeznaczyli na sfinansowanie łącznie 5 153 obiadów,150 zestawów przyborów szkolnych, 567 godzin zajęć rehabilitacyjnychoraz 77 stypendiów.Inwestycja w talentySTREFA EKSPERTAFundacja wspiera stypendiami zdolnych i ambitnych uczniówgimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie realizuje programogólnopolski oraz dwa lokalne skierowane do uczniówz Płocka i powiatu płockiego.Proces wychowania to trudne i odpowiedzialne zadanie.Bywa, że przerasta możliwości, czasem niestety także chęcidorosłych. Odrzucenie emocjonalne, napięcia i problemyrodzinne, wywołują w psychice dziecka niepowetowaneskutki. Stąd krótka droga do zaburzeń, które mogą rzutowaćna całe przyszłe życie. A dziecko potrzebuje odpowiedniejdawki witaminy „M”, czyli miłości, ciepła i akceptacji.Fundamentalnym i niezbywalnym prawem dziecka jestprawo do rodziny. Jeśli naturalna nie podołała trudomwychowania, koniecznie trzeba dać dziecku drugą szansę.Są nią z pewnością zastępcze formy opieki rodzicielskiej,jak np. rodzinne domy dziecka. Prowadzenie ich to ważnamisja. To dla dzieci pozbawionych naturalnej pieczyrodzicielskiej szansa, aby poczuły się jak w rodzinie, a niew powołanej przepisami „placówce”.W 2011 roku ze wsparcia Fundacji skorzystało ponad 420 młodychosób, które dzięki stypendiom mogą rozwijać swojezainteresowania, pasje i talenty. Dla Fundacji ważne jest,by jej stypendyści byli aktywni tam, gdzie najbardziej potrzebabezinteresownej pomocy. Dlatego obok osiągnięć szkolnych,artystycznych i sportowych u kandydatów do stypendiówwysoko oceniane jest zaangażowanie w sprawy społeczności,z których się wywodzą.Projekty stypendialne ewoluują tak, aby dać szansę najlepszymi najambitniejszym młodym ludziom, których talent możerozwinąć się w pełni dzięki wsparciu materialnemu. Fundacjaprzygotowała autorski program stypendialny dedykowanymłodym pasjonatom chemii.Z dziećmi można i trzeba rozmawiać, bo człowiek, szczególnieten najmniejszy, potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem.Trzeba także wspierać ich rodziców i opiekunów, podnosić ichkompetencje, bo problemy wychowawcze mają to do siebie,że nie można ich zignorować, odłożyć na bok, zapomnieć.Marek MichalakRzecznik Praw Dziecka RPDzieckiem jest się tylko raz – wychowanie to wielkiewyzwanie, ale także wielki dar. Dorośli powinnipamiętać, że drugiej szansy, aby wychowaćszczęśliwego, spełnionego człowiekamogą nie mieć.Fot. Tomasz Pietrzyk70


Wyróżnienie w konkursie „POZYTYWISTA ROKU”organizowanymprzez Fundację WOKULSKI za realizacjęprogramów edukacyjnych.Bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona zdrowiaWspółpracując z policją, strażą pożarną oraz jednostkami służbmedycznych, Fundacja ORLEN – DAR SERCA przyczynia siędo zwiększania świadomości i wiedzy w zakresie ratownictwai ochrony zdrowia, szczególnie gdy w grę wchodzi bezpieczeństwonajmłodszych. W 2011 roku Fundacja przygo towałaogólnopolską akcję „Dziecko w drodze”. Ponad 320 tys.naklejek informujących o obecności dzieci w autach zostałoprzekazanych kierowcom odwiedzającym stacje paliw PKN ORLENoraz sieci BLISKA.Wszechstronny rozwój społeczności lokalnychW 2011 roku Fundacja wspierała działania na rzecz bezpieczeństwa.Przekazała m.in. środki na zakup samochodów służbowych,paliwa oraz projekty edukacyjne. Fundacja kontynuowała takżewspółpracę z Komendą Miejską Policji w Płocku w ramach akcji„Zebra w paski też ma odblaski” oraz przekazała Straży Miejskiejw Płocku środki na zakup pojazdu patrolowego.Jedną z najważniejszych decyzji Fundatora było przekazaniepoprzez Fundację ORLEN – DAR SERCA środków na rozbudowęOddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w WojewódzkimSzpitalu Zespolonym w Płocku. Umożliwi to hospitalizację większejliczby pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.Płocki Szpital otrzymuje także ciekły azot, niezbędny do przechowywaniapróbek materiału biologicznego, chirurgicznychzabiegów kriogenicznych oraz krioterapii. Fundacja przeznaczarównież środki na leczenie i rehabilitację dla wymagającychszczególnej opieki osób chorych i niepełnosprawnych.W sposób szczególny Fundacja swoje zaangażowanie kierujedo Płocka, współpracując z instytucjami wychowawczymi i kulturalnymioraz udzielając pomocy organizacjom pozarządowymi osobom indywidualnym. W 2011 roku Fundacja przekazałam.in. środki finansowe oraz sprzęt kompute rowy na potrzebyświetlicy środowiskowej płockiego oddziału Towa rzystwaPrzyjaciół Dzieci. Fundacja została także partnerem akcji„Zaczarowany Tornister”, prowadzonej przez WolontariatPracowniczy PKN ORLEN.Dowiedz się więcej:www.orlendarserca.plDebeściaki znajdziesz na:www.facebook.com/orlen.dar.serca71


4.3.ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCHORLEN dla PłockaNominacja w konkursie Firma Dobrze Widzianaorganizowanym przez Business Centre Club na najlepszywizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialnościbiznesu w województwie mazowieckim.PKN ORLEN kontynuuje wieloletnie działania na rzecz społecznościlokalnej. Spółka angażuje się w inicjatywy ważnedla płocczan i regionu.Zbigniew BurżackiKierownik Działu Sponsoringu Społecznego i CSRWsparcie rozwoju sportuCSR jest postrzegany w PKN ORLEN jako sposób zarządzaniai podejmowania decyzji biznesowych. Również tych dotyczącychzaangażowania sponsorskiego. Wybierając do realizacjikonkretny projekt bierzemy pod uwagę wpływ jaki wywieramyna otoczenie. Nie tylko jego doraźne skutki, ale i długofalowekonsekwencje. Dlatego wspieramy wartościowe inicjatywykulturalne, edukacyjne i sportowe, mające szanse poprawićjakość życia płocczan oraz w sposób trwały i pozytywny wpływaćna środowisko.Społeczny zwrot z tych inwestycji to dla nas suma pozytywnychspołecznych emocji i wymiernych korzyści mierzonych spadkiemprzestępczości czy poprawą stanu zdrowia mieszkańców.Fes tiwal Audioriver, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, remontykolejnych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonegoczy Płock ORLEN Polish Open, to przykłady naszych konkretnychdziałań.W 2011 roku kontynuowany był, potwierdzony zawartą w lipcu2010 roku czteroletnią umową, sponsoring zespołu piłki ręcznejORLEN Wisła Płock. Koncern wspierał płocki Klub w działaniachwizerunkowych skupiając się przede wszystkim na promocjidrużyny – zdobywców tytułu Mistrza Polski 2011.Jako partner odpowiedzialny społecznie PKN ORLEN dużą wagęprzykładał do umożliwienia, przy współpracy z ORLEN WisłąPłock, rozwoju sportu wśród młodzieży. Ten cel realizowany byłpoprzez sponsoring kolejnej edycji projektu ORLEN HandballMini Liga, w ramach którego młodzi adepci piłki ręcznej doskonaląswoje umiejętności. Dodatkową motywacją i nagrodądla wyróżniających się juniorów była możliwość wyprowadzaniana boisko ORLEN Areny zawodników drużyn grającychw meczach Ligi Mistrzów.Ponadto, zapraszając na mecze piłki ręcznej swoich pracowników(poprzez dystrybucję puli bezpłatnych biletów wewnątrzfirmy), ORLEN wpływa pośrednio na promocję samej dyscyplinyi propagowanie sportu. Pracownicy i ich rodziny mają okazjęprzekonać się, że piłka ręczna to dyscyplina widowiskowa,a mecze to możliwość spędzania wolnego czasu w przyjaznejatmosferze niekonfliktowego kibicowania.72


Nowoczesna baza sportowaPartnerstwo międzysektoroweOd 2010 roku PKN ORLEN jest sponsorem tytularnym halisportowo­widowiskowej ORLEN Arena, finansując wspólniez Urzędem Miasta Płocka jej budowę. Dzięki tej współpracyspołeczność lokalna otrzymała nowoczesny ośrodek sportui rekreacji, na który od lat czekała. Uzyskała także możliwośćuczestniczenia w ciekawych wydarzeniach masowych o randzeogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.Powstanie ORLEN Areny stworzyło mieszkańcom Płocka i regionumożliwość uczestniczenia w meczach piłki ręcznej, które wcześniejodbywały się trudnych warunkach starej hali. Klub zrzeszadużą grupę fanów, która od 2011 roku wciąż się powiększadzięki dostępności meczy dla mieszkańców i komfortowi ich oglądania,jaki stwarza ten obiekt.Płock – inne, wybrane aktywnościOprócz projektów cyklicznych, wieloletnich, do Koncernukażdego roku wpływają liczne prośby o wsparcie realizowanychw Płocku inicjatyw, wydarzeń, aktywności dotyczącychróżnorodnych dziedzin. W 2011 roku Koncern uczestniczyłm.in. w realizacji takich lokalnych projektów, jak: festiwal Audioriver,Rynek Sztuki, Letni Festiwal Muzyczny, Jubileusz 65 – leciaHarcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, FestiwalPiękna, Festiwal Skarpa, Bieg Tumski, Triathlon, OgólnopolskaOlimpiada Młodzieży, Płock ORLEN Polish Open, Piknik Lotniczy.Innym realizowanym w ubiegłym roku projektem była kontynuacjastworzonego dekadę temu po raz pierwszy w Polscepartnerstwa międzysektorowego. Nowatorski w skali kraju projektrealizowany z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonychds. Rozwoju (UNDP) już w 2005 roku przybrał formę Fundacji„Fundusz Grantowy dla Płocka”.W ramach działalności instytucji w 2011 roku, ORLEN przekazałna realizację projektów społecznych fundusze, które umożliwiłysfinansowanie nie tylko corocznych edycji konkursów grantowych,ale także przeprowadzenie szkoleń dla płockich organizacjipozarządowych. Współpraca PKN ORLEN z pozostałymipartnerami Fundacji, umożliwiła zrealizowanie w ubiegłym roku25 projektów o łącznej wartości ponad 260 tys. zł. Wspartoprojekty adresowane do osób niepełnosprawnych, starszych, wykluczonychspołecznie oraz dzieci i młodzieży. Grantami Fundacjisfinansowane zostały także innowacyjne inicjatywy w dziedziniekultury, edukacji i sportu. Działalność Fundacji jest równieżwspierana przez Basell Orlen Polyolefins, spółkę z Grupy ORLEN.Główne kryteria jakimi kieruje się Koncern przy wyborze projektówdo realizacji w Płocku nie są atuty promocyjne, ale przedewszystkim możliwości i korzyści jakie dana inicjatywa przyniesiepłockiej społeczności. ORLEN stara się finansować takie przedsięwzięcia,których beneficjentami są mieszkańcy miasta orazte, które niosą szanse dla rozwoju miasta.Współpraca z władzami lokalnymiPKN ORLEN jako największa firma działająca na terenie Płockawspiera Urząd Miasta w realizacji działań na rzecz rozwojumiasta i poprawy warunków bytu jego mieszkańców. W ramachtej współpracy w 2011 roku Koncern złożył formalną deklaracjęwspółfinansowania budowy infrastruktury miejskiej dla najmłodszychmieszkańców Płocka – skate parku i placu zabaw.Są to kolejne już inicjatywy wdrażane w ostatnich latachz pomocą PKN ORLEN, w szczególności nakierowane na stworzenielepszych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży.Arkadiusz CiesielskiStarszy specjaista, Biuro Prasowe PKN ORLEN,Członek Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”Gdy w 2002 roku PKN ORLEN przystępował do realizacji pierwszegow Polsce Programu Partnerstwa Międzysektorowego, wieluobserwatorów zastanawiało się czy taki model współpracy jestmożliwy i jak długo potrwa. Jak widać po pięknej, bo dziesiątejjuż rocznicy istnienia projektu, nieprzerwana współpraca biznesuz samorządem na rzecz trzeciego sektora jest możliwa i przynosiwymierne korzyści wszystkim interesariuszom. Jesteśmy więcnajlepszym przykładem na to, że wypracowany mechanizmwspółfinansowania działań podejmowanych przez organizacjepozarządowe służy realizacji celów strategii zrównoważonegorozwoju miasta. W ciągu dekady wsparliśmy ponad 250 projektówna łączną sumę blisko 3,7 mln zł.73


4.4.ORLEN DLA SPORTUW 2011 roku PKN ORLEN koncentrował swoje działania strategicznew zakresie sponsoringu sportowego na dwóch podstawowychobszarach, tj. sportach motorowych – ORLEN Teami VERVA Racing Team oraz lekkiej atletyce – Grupa SportowaORLEN. Projekty sportowe stanowiły ważny element sukcesumarketingowego poszczególnych marek handlowych (VERVAi Stop Cafe), dla których były istotnym nośnikiem działań promocyjnych.Koncern ponadto inwestował w sportowców orazinicjatywy przyczyniające się do poprawy i rozwoju kondycjipolskiego sportu. W minionym roku działania te przybrały jednaknowy, już nie tylko sponsoringowy, ale również społeczny wymiar.PKN ORLEN poprzez wsparcie dla poszczególnych sportowcówstartujących w zawodach międzynarodowej rangi towarzyszyłzmianom w społecznym podejściu do sportu. Sportowcynie tylko skupiali się na startach w zawodach, ale równieżangażowali w szereg działań mających na celu popularyzacjęaktywnego stylu życia i promocję sportu, a także w spełnianiemarzeń młodych ludzi. Poza wsparciem dla swoich flagowychprojektów PKN ORLEN buduje pozytywne relacje z aspirującymi,młodymi zawodnikami oraz stara się stworzyć warunkirozwoju dla wschodzących talentów. Dlatego też po raz kolejnyobjął patronatem pełen cykl Czwartków Lekkoatletycznychoraz piłkarski „Turniej Orlika”, dając wyraz nie tylko swojegozaangażowania w aktywizację lokalnych społeczności, ale równieżzachęcając do różnorodnych działań sportowych i prowadzeniaaktywnego życia.Wymiana doświadczeń pomiędzy dziećmi i sportowcami związanymiz PKN ORLEN na temat osiągania sukcesu i stawianiasobie ambitnych celów, wpisała się już na stałe do kalendarzawydarzeń Koncernu. W 2011 roku lekkoatletyczna GrupaSportowa ORLEN ponownie uczestniczyła w Pikniku Olimpijskim,podczas którego propagowała ducha sportowej rywalizacji i fairplay wśród kibiców i zawodników.Dla PKN ORLEN istotne są nie tylko wyniki sponsorowanychzawodników oraz efektywność działań. Liczy się także to, w jakisposób sukces został osiągnięty oraz jakie wartości możeprzekazać dany zawodnik czy zespół swoim naśladowcom.4.5.ORLEN DLA KULTURY I EDUKACJIRok 2011 to kolejny rok aktywności Koncernu jako mecenasakultury i sztuki. Przy udziale PKN ORLEN w warszawskim MuzeumNarodowym odbyła się wystawa „Chcemy być nowocześni”.Prezentowała dorobek polskiego designu lat 1955­1968. Publicznośćmiała możliwość obejrzenia najcenniejszych przykładówpolskiego wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej.Czwartki LekkoatletycznePKN ORLEN od czterech lat pełni rolę partnera cyklu CzwartkówLekkoatletycznych – największej imprezy sportowej w Polsceadresowanej do dzieci i młodzieży. Czwartki Lekkoatletyczne sąsportowym i wizerunkowym sukcesem, a ich finały każdego rokugromadzą tysiące młodych sportowców, którzy w przyszłościbędą stanowili trzon polskiej kadry. Największym benefitemprojektu jest jednak propagowanie zdrowego trybu życia orazzaszczepianie w najmłodszych ducha sportowej rywalizacji.Dowiedz się więcej:www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/DobrePraktykiCSR/Strony/default.aspxPodobnie jak w minionych latach PKN ORLEN sponsorował galęwręczenia „Złotych Kaczek” – najstarszych polskich nagród filmowychprzyznawanych przez czytelników miesięcznika „FILM”.Tradycyjnie też Koncern wsparł organizatorów WielkanocnegoFestiwalu Ludwiga van Beethovena, jednego z najważniejszychfestiwali muzyki poważnej organizowanych w Polsce.Aktywność Koncernu nie ogranicza się jedynie do wspieraniakonkretnych instytucji, czy też poszczególnych wydarzeń artystycznych.Przybliżamy sztukę osobom wykluczonym, którez różnych przyczyn mają ograniczoną możliwość uczestnictwaw życiu kulturalnym. PKN ORLEN znalazł się w gronie sponsorówspektaklu „Życie w zasięgu ręki”, projektu realizowanegoprzez Fundację Między Słowami. Przedstawienie było dostępnetakże w wersji z audiodeskrypcją umożliwiającą odbiór sztukiosobom słabo widzącym. Wśród widzów spektaklu znaleźli sięzaproszeni przez PKN ORLEN podopieczni Towarzystwa Opiekinad Ociemniałymi w Laskach.74


Pamiętając o lokalnych zobowiązaniach i oczekiwaniachspołe czności lokalnej, Koncern kontynuował współpracęz najwa ż niejszymi płockimi instytucjami kulturalnymi: MuzeumMazowieckim, Biblioteką Zielińskich, czy też Płocką OrkiestrąSymfoniczną wspierając ich bieżącą działalność.Zwycięzcy konkursu mieli nie tylko okazję przeżyć przygodę życiaosadzoną w przepięknej afrykańskiej scenerii, ale przede wszystkimmogli doskonalić umiejętności jazdy pod okiem mistrzów.PKN ORLEN konsekwentnie wspiera edukację. Zachęcam.in. do polubienia chemii. Realizowany w 2011 roku projekt„Lekcja Chemii” był adresowany do uczniów II klas gimnazjalnych.Miał na celu popularyzację wiedzy chemicznej wśródgimnazjalistów. Chemia jest przedmiotem postrzeganym jakotrudny i mało atrakcyjny, co zniechęca młodych ludzi do odkrywaniajej fascynujących tajemnic. Stąd idea przeprowadzeniaw atrakcyjnej, multimedialnej formie, zajęć poświęconychtematyce pozyskania, przerobu i wykorzystania ropy naftowej.Tematyka zajęć bezpośrednio korespondowała z programemnauczania. Była także związana z podstawowymi kompetencjamiKoncernu.Na potrzeby lekcji została przygotowana specjalna prezentacjamultimedialna, a zajęciom towarzyszyły doświadczenia realizowanew specjalnie zaaranżowanym laboratorium. Mobilnelaboratorium dotarło do 502 szkół na terenie całego kraju.Blisko 22 tys. uczniów uczestniczyło w 507 lekcjach. Sukcespodjętych działań potwierdziło dodatkowo duże zainteresowaniekonkursem towarzyszącym lekcjom. Zadanie polegało na przedstawieniuwizji stacji paliw przyszłości w dowolnie wybranejformie. Napłynęło ponad 400 prac, były to zarówno rysunki,kolaże, makiety, jak i prace literackie. Projekt pozwolił uczniompoznać prawdziwe, fascynujące oblicze chemii.4.6.„ORLEN. BEZPIECZNE DROGI”W minionym roku PKN ORLEN realizował kolejną edycję programu„ORLEN. Bezpieczne drogi”, tym razem pod hasłem: „Niech żyjąmotocykliści!”. Nacisk komunikacyjny położono na wzajemnyszacunek na drodze motocyklistów oraz pozostałych uczestnikówruchu. Do akcji aktywnie włączono zawodników ORLENTeamu jako ambasadorów projektu. Ponadto, przeprowadzonokonkurs MotoMaroko, dzięki któremu sześciu finalistów mogłowspólnie z rajdowcami wziąć udział w tygodniowej wyprawiemotocyklowej przez bezdroża Afryki Północno­Zachodniej.Justyna ProśniewskaSpecjalista, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR„ORLEN. Bezpieczne drogi” to wyjątkowy program adresowanydo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tworzącgo chcieliśmy realnie przyczynić się do podnoszenia poziomubezpieczeństwa poprzez promowanie właściwych zachowańna polskich drogach. Program jest dla nas naturalnym uzupełnieniemprowadzonej działalności biznesowej.W ciągu pięciu lat funkcjonowania programu zrealizowaliśmykolejne edycje „Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi”, któregoideą było inspirowanie do działania, promowanie oraz pomocw realizacji najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawiebezpieczeństwa na naszych drogach.Pod szyldem programu przeprowadziliśmy także trzy kampaniespołeczne: „Rodzice wzorem dla dziecka” (2009), „2 godzinyjazdy, 20 minut przerwy” (2010), „Niech żyją motocykliści!Niech żyją kierowcy!” (2011).75


CERTYFIKATY• Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania• PN­EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością• PN­EN ISO 14001:2005 – System Zarządzania Środowiskowego• PN­N­18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy• PN­ISO/IEC 27001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – AQAP 2120:2009• Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care• Certyfikat Firma Bliska Środowisku• Certyfikat Partner Polskiej Ekologii76


ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ 2010PKN ORLEN pragnie rozwijać się w sposób zrównoważony.W tym celu podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stanowiąnie tylko klucz do sukcesu biznesowego, ale wpływająrównież na kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.Działania CSR prowadzone w PKN ORLEN są zwykle planowanedługookresowo. Udało się zrealizować zobowiązania podjętew ubiegłym roku. Działania te są kontynuowane ulegającw miarę potrzeb niezbędnym modyfikacjom.Dołożenie wszelkich starań, by Spółka utrzymywała się w RESPECT Index w kolejnych latach.√RynekSpołeczeństwoWdrożenie rozwiązań sprzyjających poprawie jakości wyrobów, zwiększeniu bezpieczeństwai neutralności środowiskowej.Wprowadzenie dodatkowych aplikacji umożliwiających wyszukiwanie stacji PKN ORLEN(wersja light firmowego portalu m.orlen.pl oraz zaawansowana wyszukiwarka stacji paliwdo zainstalowania na smartfonach).Kontynuowanie badań dotyczących postrzegania działań CSR prowadzonychprzez PKN ORLEN wśród kolejnych grup interesariuszy.Kontynuowanie współpracy w ramach partnerstw międzysektorowych.√√√√Wprowadzenie:• paszportu bezpieczeństwa dla wykonawców zewnętrznych;• asystenta BHP;• szkoleń wykonawców zewnętrznych z uwzględnieniem scenariuszy potencjalnychsytuacji kryzysowych mogących pojawić się w czasie wykonywania przez nich pracna terenie Koncernu.Rozwój zarządzania stresem, tj. ocena i monitorowanie poziomu stresu pracowników,satysfakcji z pracy czy prowadzonych programów profilaktycznych.√√BezpieczeństwoDalsze zmniejszanie liczby kontroli na rzecz doradztwa i szkoleń.√Rozwijanie współpracy wśród spółek Grupy ORLEN m.in. poprzez rozwój baz informacyjnych,wdrażanie systemów zarządzania BHP.√ŚrodowiskoKontynuowanie działań edukacyjnych oraz motywujących pracowników i wykonawcówzewnętrznych. Planowane są następujące inicjatywy:• Otwarty Dzień Bezpieczeństwa;• program promocji bezpieczeństwa pracy – konkursy BHP.W ciągu najbliższych siedmiu lat planowana jest realizacja kolejnych energetyczno­­ekologicznych inwestycji o wartości 1,4 mld zł. Celem programu jest kontynuowaniedziałań Spółki mających na celu ochronę środowiska oraz wzrost mocy i zbilansowaniepotrzeb energetycznych PKN ORLEN.√√77


INDEKS WSKAŹNIKÓW GRIWskaźnik1.1Opis wskaźnikaOświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu,lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacjii jej strategii.Informacja dotyczącawskaźnika1.2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans. s. 4­5, 12­13, 27­28, 34, 47Profil organizacyjny2.1 Nazwa organizacji. s. 12.2 Główne marki, produkty i/lub usługi. s. 8­11Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów2.3s. 8­10powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint­venture.2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji. s. 8, 82Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane2.5s. 8­9są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu.2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji. s. 22Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów,2.7s. 8­10charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.2.8 Skala działalności. s. 6­72.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. s. 10, 222.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie.Parametry raportu3.1 Okres raportowania. s. 173.2 Data publikacji ostatniego raportu. 2011 r.3.3 Cykl raportowania. roczny3.4 Osoba kontaktowa. s. 82Zakres i zasięg raportu3.5 Proces definiowania zawartości raportu. s. 16s. 4­5s. 6, 12, 13, 16, 17, 24, 25,31, 46, 54, 57, 68, 71, 723.6 Zasięg raportu. s. 8­11, 16­173.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu i zasięgu raportu. s. 16­173.83.93.103.11Informacja o przedsięwzięciach typu joint­venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych,operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąćs. 6, 8­10na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji.Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźnikóws. 16­17i innych informacji zawartych w raporcie.Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportachs. 17z podaniem powodów ich wprowadzenia.Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiarus. 10, 17zastosowanych w raporcie.Indeks treści GRI3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie. s. 78­803.13WeryfikacjaPolityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstawzewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.NadzórStruktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy,4.1odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.s. 20­214.2 Wskazanie czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym. s. 21Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych4.3i/lub niewykonawczych członków.s. 21Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji4.4i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.s. 234.5Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadrymenadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw), a wynikami organizacjis. 21(obejmując wyniki społeczne i środowiskowe).4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego. s. 21Proces weryfikacji składu, kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego4.7i jego komitetów uwzględniający płeć lub inne wskaźniki różnorodności.s. 20­214.8Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania, oraz zasadyodnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowanias. 6, 14, 27­28organizacji oraz poziom ich implementacji.4.9Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiamiekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie s. 20­21się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu4.10do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.s. 20­21s. 1778


Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne4.11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. s. 6, 13, 34, 51Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne4.12deklaracje, zasady i inne inicjatywy.s. 27­31, 47Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe)4.13i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych.s. 28­294.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. s. 164.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. s. 14, 16Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu4.16s. 14, 23, 26i grupy interesariuszy.4.17EC1EC2EC6EC7EC8EC9Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji,również poprzez ich zaraportowanie.Wskaźniki ekonomiczneBezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztówoperacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności,niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikająceze zmian klimatycznych.Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawcóww głównych lokalizacjach organizacji.Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnegooraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnegow głównych lokalizacjach organizacji.s. 7, 14, 22­23, 25, 34, 54,62­63, 68­69s. 7s. 7, 34s. 26W Spółce nie istniejąprocedury w zakresiezatrudniania pracownikówz rynku lokalnego.Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działaniakomercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro­bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.s. 55, 57, 59, 68­75Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznegowraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania.s. 7, 26, 29, 57­58Wskaźniki środowiskoweEN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. s. 7, 51EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. s. 51EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. s. 51Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartychEN6s. 51na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię.EN8 Łączny pobór wody według źródła. s. 7, 37EN11EN12EN14EN15Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanychw obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności s. 34­35poza obszarami chronionymi, bądź przylegających do takich obszarów.Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionychs. 34­35i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.Kontynuowanie współpracyStrategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność.ze Stowarzyszeniem Na RzeczDzikich Zwierząt „Sokół”.Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrodyi Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych s. 35­36na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem.EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. s. 7, 41­42EN 18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty. s. 41EN19 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi.Monitoring emisji substancjizubożających warstwę ozonowąprowadzony jest na podstawie ilościuzupełnień czynnika chłodzącegow urządzeniach klimatyzacyjnych,tabela na s. 41 pozycja WodorochlorofluorowęglowodoryHCFC­22.Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrzaEN20według rodzaju związku i wagi.s. 40­43EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. s. 37­38EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem. s. 39­40EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.W 2011 roku w Zakładzie Produkcyjnymw Płocku wystąpiły 2 przypadkoweuwolnienia substancji niebezpiecznychdo gruntu. Łącznie wyciekłowg szacunków ok. 3,0­4,5 Mg produktównaftowych. Przeprowadzoneniezwłocznie działania naprawczepolegały na wymianie 126,42 Mgzanieczyszczonej gleby.EN24Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanychza niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów s. 40przemieszczanych transgranicznie.Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowiskoEN26i zakres ograniczenia tego wpływu.s. 44Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawaEN28i regulacji dotyczących ochrony środowiska.s. 43­45EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. s. 44­45, 50­5179


Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracyLA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć. s. 54­55Łączna liczba nowo zatrudnionych, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników,LA2według grup wiekowych, płci i regionu.s. 55Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracownikówLA3czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.s. 57LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. s. 59Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, Raport odpowiedzialnegoLA5czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.biznesu 2010, s. 81Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodziLA6 kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów s. 60bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadkówLA7śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci.s. 61, 65Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniająLA8pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej.s. 58Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartychLA9ze związkami zawodowymi.s. 60LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według struktury zatrudnienia i płci. s. 58Programy rozwoju umiejętności menadżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłośćLA11zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.s. 58­59Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju karieryLA12zawodowej w podziale na płeć.s. 59Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależnościLA13do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.s. 21, 55LA15 Powroty do pracy i wskaźnik retencji po urlopie wychowawczym w podziale na płeć. s. 55HR2HR5HR6HR7Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowiekaProcent znaczących dostawców i podwykonawców i innych partnerów biznesowych poddanych weryfikacjipod kątem przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii.Działania oraz znaczący dostawcy zidentyfikowani jako mogący stwarzać zagrożenie dla prawa do swobodyzrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa.Działania oraz znaczący dostawcy zidentyfikowani jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracydzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.Działania oraz znaczący dostawcy zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracyprzymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.HR9 Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania. 0Wskaźniki społeczneSO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu. s. 27­29Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasadSO7wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.0Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produktRodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczącychPR3produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.s. 47Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymiPR4oznakowania i informacji o produktach i usługach, według skutków.s. 47Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestiePR6komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.s. 31PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych. s. 25­26Nie prowadzi się statystykw tym zakresie. Nie zidentyfikowanoumów z dostawcami,z którymiwymagane byłoby zastosowanieklauzul dotyczącychpraw człowieka.s. 59Brak działań orazznaczących dostawcówzidentyfikowanych jakoniosący ze sobą istotneryzyko wykorzystywaniapracy dzieci.Brak działań orazznaczących dostawcówzidentyfikowanych jakoniosący ze sobą istotneryzyko wystąpienia pracyprzymusowej lub obowiązkowej.80


INDEKS PRZYDATNYCH ADRESÓW INTERNETOWYCHLp. Kategoria Nazwa firmy/organizacji Adres strony internetowej1Polski Koncern Naftowy ORLENwww.orlen.pl2 Raport Roczny PKN ORLEN www.raportroczny.orlen.pl3 PKN ORLENWolontariat Pracowniczy ORLEN www.wolontariat.orlen.pl4 ORLEN. Bezpieczne drogi www.orlenbezpiecznedrogi.pl5 Stop Cafe www.stopcafe.pl6United Nations Global Compactwww.unglobalcompact.org7 Responsible Care www.rc.com.pl8InicjatywyFairtrade www.fairtrade.net9międzynarodowei krajoweRESPECT Index www.odpowiedzialni.gpw.pl10 Europejskie Forum Nowych Idei www.efni.pl11 Koalicja CR www.koalicjacr.pl1213NGODeklaracja na rzecz zrównoważonego rozwojubranży energetycznejFundacja ORLEN – DAR SERCAwww.odpowiedzialna­energia.plwww.orlendarserca.pl14 Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” www.funduszgrantowy.plock.eu1516Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwadla Ostrowa Wielkopolskiego”Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczegoim. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrcewww.funduszgrantowy.plwww.bobrka.pl17 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” www.peregrinus.pl18EUROPIAwww.europia.eu19OrganizacjebranżoweCONCAWE www.concawe.be20 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego www.popihn.pl21Forum Odpowiedzialnego Biznesuwww.odpowiedzialnybiznes.pl22 CSRinfo www.csrinfo.orgCSR23 CSR Consulting www.csrconsulting.pl24 CR Navigator www.crnavigator.com81


Dane teleadresowePolski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjnaul. Chemików 7, 09–411 PłockCentrala:tel.: 24 256 00 00, 24 365 00 00fax: 24 367 70 01www.orlen.plBiuro w Warszawieul. Bielańska 12, 00–085 WarszawaCentrala:tel.: 22 778 00 00Rzecznik ds. Etykie-mail: rzecznik_etyki@orlen.plBiuro Prasowetel.: 24 256 92 93, 24 256 92 92tel.: 22 778 01 09, 22 778 01 10e-mail: media@orlen.plPrzydatne adresy, pod które można kierować korespondencję:sponsoring@orlen.plzarzad@orlen.plwolontariat@orlen.pl82

More magazines by this user
Similar magazines