Procedury użycia sił i środków wojska w likwidacji skażeń ...

wios.rzeszow.pl

Procedury użycia sił i środków wojska w likwidacji skażeń ...

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ„PROCEDURY UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓWW LIKWIDACJI SKAŻEŃ CHEMICZNYCHI PROMIENIOTWÓRCZYCH.DZIAŁANIA DORAŹNYCH ZGRUPOWAŃZADANIOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W CZASIEPOWODZI W MAJU I CZERWCU 2010 ROKU”


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃCZĘŚĆ I„PROCEDURY UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓWW LIKWIDACJI SKAŻEŃ CHEMICZNYCHI PROMIENIOTWÓRCZYCH.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃAKTY NORMATYWNE REGULUJACEZASADY UDZIAŁU SZ RPW DZIAŁANIACH KRYZYSOWYCH1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnymobowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃUstawa z dnia 21 listopada 1967 rokuo powszechnym obowiązku obrony RPArt. 3 ust. 2.Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowychi likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresuochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochronyzdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowychi niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 rokuo stanie klęski żywiołowejArt. 11 ust. 2.W zakresie działań … wojewodzie są podporządkowane organy i jednostkiorganizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające naobszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycjii skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa, w tympododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP.Art. 18ust. 1. W czasie stanu klęski żywiołowej, jeżeli użycie innych sił i środków jestniemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazaćdo dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęskażywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiejwraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych z zapobieżeniemskutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem.ust. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RPpozostają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadaniaokreślone przez wojewodę.


Art. 25, ust. 3.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 rokuo zarządzaniu kryzysowymDo zadań o których mowa w ust. 2 (z zakresu zarządzania kryzysowegomogą uczestniczyć oddziały SZ, stosownie do ich przygotowaniaspecjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzaniakryzysowego), należy:1. współudział w monitorowaniu zagrożeń ;2. ………………………………..11. likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeńbiologicznych;12. usuwanie skażeń promieniotwórczych;13. ……………………………….14. ……………………………….15. udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadańsanitarno – higienicznych i przeciwepidemicznych .


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃPODSYSTEMRATOWNICTWACHEMICZNEGOPODSYSTEMKIEROWANIAI KOORDYNACJIPODSYSTEMLIKWIDACJISKAŻEŃPODSYSTEMWYKRYWANIASKAŻEŃPODSYSTEMOCHRONY PRZEDSKAŻENIAMI


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃW ramach podsystemu ratownictwa chemicznego w zakresielikwidacji skażeń chemicznych i promieniotwórczych wojskachemiczne utrzymują w gotowości:1. Elementy kierowania i koordynowania działań– Mobilny Zespół Reagowania OPBMR (MZR OPBMR).2. Elementy reagowania:‣ Chemiczno – Radiacyjne Zespoły Awaryjne (ChRZA);‣ Grupy Ratownictwa Chemicznego (GRChem);‣ Mobilne Laboratorium Biologiczne (ML „B”);‣ Mobilne Laboratorium Chemiczne (ML „C”);‣ Mobilne Laboratorium Radiometryczne (ML „R”);3. Elementy Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP– Podsystem Wczesnego Ostrzegania.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃMobilny Zespół Reagowania OPBMR (MZR OPBMR)Jest to przygotowany i wyposażony zespół specjalistówprzeznaczony do realizacji w imieniu Szefa OPBMR SZ WPzadań ekspersko – doradczych oraz koordynacji działańw zakresie organizacji OPBMR w czasie kryzysu z użyciemBMR lub powstania skażenia.MZR OPBMR stanowią:‣ Zespół Operacyjny‣ Zespół Rozpoznania Skażeń‣ Zespół Biomedyczny


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃChemiczno Radiacyjne Zespoły Awaryjne(ChRZA)Stanowią element podsystemu Ratownictwa Chemicznego,przygotowany do usuwania skutków awarii chemicznych,wypadków radiacyjnych oraz aktów terroru z użyciembroni masowego rażenia na terenie jednostek i instytucjiwojskowych.Mogą być one użyte do wsparcia działań ratowniczychjednostek ratownictwa chemicznego układu pozamilitarnego.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ4BrodnicaI STREFA1 25LeźnicaWarszawaChRZA w WLąd:ChRZA 4pchemChRZA 5bchem5TarnowskieGóryII STREFA


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃStruktura Chemiczno RadiacyjnegoZespołu Awaryjnego (44 osoby)który, tworzony na bazie 5 batalionu chemicznegow Tarnowskich GórachDOWÓDZTWOGRUPAratownictwachemicznego-Sam. śr ład wys. mob;- sam c-oGRUPAlikwidacjiskażeń-dr lsk (4 x IRS-2)- dr san (IRS-2, UG,ŁPN, EO-4)GRUPAzabezpieczenia-dr zablog(B-1 Sam/WOR,RWS PChem/RWS,cyst. paliw 4,5 m3na samochodzie,cyst. paliw 4 m3na przyczepie.- dr med (sam. san.)


Pomiar skażeń w rejonie awarii.PODSTAWOWEZADANIACHEMICZNEGORADIACYJNEGOZESPOŁUAWARYJNEGOOkreślanie możliwości i warunków prowadzenia akcjiratowniczej oraz usuwania przyczyn i skutków awarii.Ograniczenie rozprzestrzeniania się skażeń.Współudział w neutralizacji ciekłych toksycznychśrodków przemysłowych.Likwidacja skażeń ludzi, sprzętu, budynków, urządzeńoraz terenu w rejonie awarii (w tym takżespowodowanymi aktami terroru).


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃMOŻLIWOŚCIChRZAProwadzenie zabiegów sanitarnych ludzi - 96 osób na godzinę; Odkażanie sprzętu za pomocą prądownic szczotkowych– 48 jednostek obliczeniowych /sam. ciężarowych/ na godzinę;Dezaktywacja sprzętu za pomocą prądownice strumieniowych– 24 jednostek obliczeniowych;Odkażanie drogi o szerokości 5-6 m jednym napełnieniem cystern:- środek typu fosforoorganicznego – 1000 m;- środek typu parzącego – 2000 m;transportowanie roztworów roboczych (np. wody) – do 15 tyślitrów jednorazowo; wykonywanie tzw. kurtyn wodnych na rubieży do 150 m.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃMOBILNE LABORATORIUM OPBMRprzeznaczone jest do pobierania prób orazwykonywanie specjalistycznych analizlaboratoryjnych materiałów skażonych i zakażonych,na wypadek zagrożenia lub użycia BMR.Wydzielane jest z Centralnego Ośrodka AnalizySkażeń z Warszawy.Użycie ML OPBMR następować będzie jedyniew przypadku szczególnie skomplikowanejsytuacji kryzysowej wymagającejwykorzystania jego specjalistycznych możliwości.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃpobieranie, przygotowanie i transport próbekmateriałów skażonych;PODSTAWOWEZADANIALABORATORIUMprowadzenie analizy jakościowej i oszacowaniepoziomu skażeń oraz zakażeń biologicznych,chemicznych i promieniotwórczych;OPBMRwypracowanie wniosków i propozycji dalszegopostępowania w zakresie oceny toksyczności,metod ochrony oraz ograniczenia i likwidacji skażeń


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃSYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃW stałej gotowości bojowej w ramach Systemu Wykrywania Skażeńw SZ RP funkcjonuje Podsystem Wczesnego Ostrzegania (PWO),którego celem jest dostarczanie informacji organom dowodzeniao wystąpieniu skażeń, uwolnieniach środków chemicznychi promieniotwórczych spowodowanych zdarzeniami innymi niż uderzeniebronią masowego rażenia, a także wypracowania wnioskówi propozycji w zakresie alarmowania i ostrzegania wojsk.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃPODSYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA SZSAPOSŚwinoujścieSAPOS16 x POUstkaDziwnówSzczecinStargard Szr..SAPOSPoznaSAPOSńŚremŻagańSAPOSRozewieBydgoszcz SAPOSBIOLGdyniaBIOLWrocławSAPOSBIOLElblągBrodnic BIOaLWłocławek ModliWarszaw n COASaSAPOSBartoszyceBIOLSiedlcePuławyLublin SAPOSSIŁY PODSYSTEMU WCZESNEGOOSTRZEGANIA:Centralny Ośrodek Analizy Skażeń - PKSWS i OAS SP (COP) w ciągłej gotowości5 OAS (WLąd, MW, IWsp SZ, KZ) - w 3-godz.gotowości13 automatycznych stacji pomiarowychSAPOS 90 MS -SAPOS17 - PO MW - w ciągłej got. -15 - drrsk - w 3-godz. got. -33 - SPM - w 1-godz. got.5 - Zespołów Rozpoznania Biologicznego(nie wchodzą w skład PWO).BIOLTarnowskieG.KrakówSAPOSSAPOSRzeszów


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃGOTOWOŚĆSIŁ I ŚRODKÓWPODSYSTEMUMobilny Zespół Reagowania OPBMR oraz MobilneLaboratorium osiąga gotowość do działania odS + 12 do 3 dób w zależności od wprowadzonegostopnia gotowości alarmowejZespół Pobierania Prób Mobilnego LaboratoriumOPBMR od S +12 hRATOWNICTWACHEMICZNEGOGrupa Przewozu Substancji Niebezpiecznych z IWspSZ (POW - 9 RBM Warszawa) osiąga gotowość dodziałania w MSD od S+4 h


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃSTAŁA:Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie;1 – godzinna:GOTOWOŚĆSIŁ I ŚRODKÓWPODSYSTEMUWCZESNEGOOSTRZEGANIAStacjonarne Punkty Monitoringu3 – godzinna:Ośrodek Analizy Skażeń Inspektoratu Wsparcia SZ6 – godzinna:Pięć zespołów rozpoznania biologicznegowojskowej Służby Zdrowia12 – godzinna:- Zespół pobierania Prób ML OPBMR – COAS- dwa zespoły pobierania prób Wojsk Lądowych48 – godzin:- ML OPBMR w zakresie zdolności do podjęciadziałań w MSD- dwa laboratoria analityczne (mobilne) WL


ZAPOTRZEBOWANIESchemat aktywacji ( Wariant I )Nierozwinięte elementy kierowania Systemem Zarządzania Kryzysowegoresortu Obrony NarodowejSG WPSG WPDSOSOPBMRCOASMZR – Mobilny ZespółReagowaniaML – MobilneLaboratoriumIWspSZDRSZ/DODSOOW/WSzWDOW/WSzWDSOZTDZTDSOJW*JWODSiły i środki ratownictwaChRZASiły wsparcia inżynieryjnegoAWARIA(KATASTROFA)Układ pozamilitarnyWZRKWCZKProśba – starosta/wójtFormacje ratownictwa cywilnegoJW* - JW wydzielająca ChRZA,- wsparcie inżynieryjne na zapotrzebowanie dowódcy ChRZA lub dowódcy GRChem- dowodzenie i kierowanie- koordynacja- układ pozamilitarnyFAZA I - monitorowanie sytuacji WChemFAZA II - aktywacja sił i środkówFAZA III - reagowanie, likwidacja skutków


Schemat aktywacji ( Wariant II )Rozwinięte elementy kierowania Systemem Zarządzania Kryzysowegoresortu Obrony NarodowejZAPOTRZEBOWANIESZTAB KRYZYSOWY MONSG WPSOPBMRCOASSG WPDSOMZR – Mobilny ZespółReagowaniaML – MobilneLaboratoriumIWspSZDRSZ/DODSOGRK/RSZ/DOOW/WSzWDOW/WSzWDSOGO OW/WSzWZTJW*DZTDSOJWODGO ZTChRZAAWARIA( KATASTROFA )Siły i środki ratownictwaSiły wsparcia inżynieryjnegoUkład pozamilitarnyWZRKWCZKProśba – starosta/wójtFormacje ratownictwa cywilnegoJW* - JW wydzielająca ChRZA,- wsparcie inżynieryjne na zapotrzebowanie dowódcy ChRZA lub dowódcy GRChem- dowodzenie i kierowanie- koordynacja- układ pozamilitarnyFAZA I - monitorowanie sytuacji WChemFAZA II - aktywacja sił i środkówFAZA III - reagowanie, likwidacja skutków


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃWNOSKI:1. Wojsko nie jest służbą ratowniczą, a jego wykorzystanie w sytuacjachkryzysowych następuje na ogół, gdy użycie innych sił i środków jestniemożliwe lub może okazać się niewystarczające.2. Wojska chemiczne (wyodrębnione pododdziały, zespoły/grupy specjalistyczne)stanowią istotny element, który może udzielić wsparcia służbom ratowniczym,zwłaszcza w przypadku trudnych i złożonych akcji.3. Jednostki ratownictwa chemicznego zaliczane są do organizacji drogichze względu na wysoki stopień specjalizacji sił ratownictwa chemicznego,długotrwałe szkolenie ratowników oraz stosowanie specyficznego sprzętui środków ochrony.4. Połączenie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego PSPz Podsystemem Ratownictwa Chemicznego SZ RP może być jednymz czynników zwiększających możliwości reagowania na zagrożenia.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃc. d. - WNOSKI:5. Najsłabszą stroną wojskowego ratownictwa chemicznego jest czas gotowoścido działania.Czas od podjęcia decyzji o użyciu sił i środków do wejścia ratowników do akcjiwynosi minimum około jednej doby na terenie województwa podkarpackiego.Wynika to przede wszystkim z czasu potrzebnego na dojazd do rejonu działańratowniczych. Analizując procedury PSP, można stwierdzić, że zanimratownicy wojskowi dotrą do miejsca akcji, to służby cywilne w większościprzypadków zakończą już swoje działanie.


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEOŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃCZĘŚĆ II„DZIAŁANIA DORAŹNYCH ZGRUPOWAŃZADANIOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W CZASIEPOWODZI W MAJU I CZERWCU 2010 ROKU”


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SIŁYZBROJNE RP W MAJU 2010 ROKUTarnobrzegCzermin,BorowaBaranówSandomierskiGorzyce


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SIŁYZBROJNE RP W CZERWCU 2010 ROKUTarnobrzegCzermin,BorowaBaranówSandomierskiGorzyceMielecWielopoleSkrzyńskieSkołyszyn,Jasło


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SZ RPW ZAKRESIE POMOCY DLA POWODZIANŚrodki żywnościowe i materiałowe Ilość RAZEMŻywnośćDo bezpośredniego spożyciaDo przygotowania posiłków145,02 ton90,37 ton235,39 tonArt. chemiczne Proszek do prania 1 490 kg. 1 490 kg.Materace i podgłówki5121 szt.Koce4664 szt.ŚrodkimunduroweOdzież ochronna (buty gumowe,rękawice brezentowe)Dresy1075 par13 748 kpl.59 377 szt./kpl.Ręczniki19 066 szt.Pałatki8772 kpl.Bielizna (koszulki, kalesony)6931 szt.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More magazines by this user
Similar magazines