izvješće o radu za 2006. godinu - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...

stari.nsk.hr

izvješće o radu za 2006. godinu - NSK - Nacionalna i sveučilišna ...

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBUUlica Hrvatske bratske zajednice 4ZagrebIZVJEŠĆE O RADUZA 2006. GODINUZagreb, svibanj 2007.


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Izdavač i nakladnikNACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBUUlica Hrvatske bratske zajednice 410 000 ZAGREBZa nakladnikadr. sc. Josip StipanovLikovni i grafički urednikBoris KrenSlog i prijelomMarica TomićTisakNacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuNaklada80 primjerakaISSN 1333-6193URL: http://www.nsk.hr/opce-obavijesti/djelatnost.html


PREDGOVORSveukupni radni i programski učinak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2006.godini, iskazan kroz ovo izvješće, rezultat je i pokazatelj kako svih programskih, radnih, kadrovskihi organizacijskih kapaciteta, tako i ostalih (poglavito financijskih) mogućnosti sameKnjižnice te ukupnih uvjeta odnosno ograničenja u kojima je djelovala.Navodimo glavna obilježja.Sredstva koja su Knjižnici Proračunom odobrena za 2006. godinu, kada je riječ o plaćama imaterijalnim izdatcima bila su, uglavnom, u okviru iznosa iz 2005. godine, dočim su sredstvaza nabavke i kapitalne izdatke smanjena upola što je, razumljivo, onemogućilo odnosnozaustavilo ostvarivanje nekih projekata i programa.Knjižnica se ni u 2006. godini nije kadrovski ekipirala u planiranoj (i potrebnoj) mjeri, jer zato, unatoč godinama uzastopce opetovanim zahtjevima, ni protekle godine nije dobila odobrenjenadležnog ministarstva odnosno Vlade RH. Posebno ističemo činjenicu da ni prošlegodine nisu imenovani ravnatelj Razdjela nacionalna knjižnica ni ravnatelj Razdjela sveučilišnaknjižnica, kao pomoćnici glavnog ravnatelja, što postaje velika kočnica ukupnom poslovanjuKnjižice, kako redovitom tako i razvojnom. Takva situacija traje punih deset godina.Napominjemo da je lani kao i svih proteklih godina Knjižnica, uključujući i Upravno vijećepraktički učinila sve što je u njezinoj moći i ovlasti da se to riješi, ali nažalost bezuspješno.Jedan projekt, ključan za razvoj i funkcioniranje ne samo Nacionalne i sveučilišne knjižnice,već i ostalih knjižnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, uvođenje novogknjižničnog softvera Voyager što se NSK tiče, praktički je završen. Slijedi uvođenje u ostaleknjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Ugradnjom toga novoga knjižničnogprograma osigurat će se kvalitetni informatički uvjeti da se konačno Nacionalna i sveučilišnaknjižnica i ostale knjižnice, poglavito u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, funkcionalnopovežu u djelotvoran knjižnični sustav. To će s jedne strane jamčiti racionalizaciju, a s drugestrane omogućavati veću (pojedinačnu i ukupnu) djelotvornost.Tome valja pridodati i to da je završen rad na projektu Knjižnični sustav Sveučilišta u Zagrebu,koji je bio prihvaćen te je dobio i novčanu potporu u okviru programa Tempus. Funkcionalnopovezivanje u okviru toga sustava uključit će i ostale knjižnice iz sustava znanosti ivisokog obrazovanja kao i ostale sveučilišne knjižnice u Hrvatskoj, a potom i druge, u prvome


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.redu županijske. Tako je hrvatsko knjižničarstvo po prvi puta pred ostvarenjem višegodišnjihočekivanja izgradnje funkcionalne i djelotvorne mreže, odnosno knjižničnog sustava.Posebno valja istaknuti da je Knjižnica već drugu godinu i punopravna članica Europskeknjižnice, koja je operativno počela funkcionirati 15. ožujka 2005. godine. Knjižnica je topostala među prvim europskim (nacionalnim) knjižnicama.Sve je to, uz drugo, izravno ili posredno, utjecalo ne samo na izvršenje programa Knjižnice,već i na dinamiku razvoja i proširenje njezinih ukupnih usluga, kao i na kvalitetu njihovaostvarivanja.Ipak valja opetovano upozoriti da Knjižnica već godinama, praktički s istim brojem ljudii nedovoljno informatički opremljena (uključujući i neprimjereni programski paket), ostvarujezapažene rezultate i uspijeva se razvijati, za naše prilike, iznadprosječnom dinamikom.Nedvojbeno je da bi smanjenje odnosno otklanjanje navedenih ograničenja (financijskih, kadrovskih,tehničkih ...), odnosno neizvršenih projekata i obveza, znatno pridonijelo ne samoukupnom kvalitetnijem radu i bržem razvoju Knjižnice, već zasigurno i ostalih hrvatskihknjižnica, što se s pravom i očekuje. Tome treba pridodati da je veliki dio djelatnika Knjižnice,više ili manje, sudjelovao u implementaciji sustava Voyager i u edukaciji za korištenje toganovog softvera.U pogledu ostvarenog, navodimo glavna obilježja odnosno ocjene prema glavnim programima.Kad je o nabavi građe riječ, Knjižnica je, ukupno, uključujući i obvezni primjerak premašilaplanirani odnosno ostvareni broj iz 2005. godine. Raste i broj hrvatskih elektroničkih publikacija(CD-ROM-ova, DVD-ova kao i mrežnih publikacija). Valja posebno istaknuti povećanjebroja (naslova i područja) elektroničkih informacijskih izvora, kako onih koje Knjižnicaizravno pretplaćuje tako i onih koje pretplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,što je pridonijelo kakvoći i sadržajnosti korisničkih usluga. Podatci o korištenju tih izvora topotvrđuju. No veliki je nedostatak pa čak i šteta što još uvijek nije osnovan nacionalni konzorcijpoglavito za nabavu elektroničkih izvora, kao provjereni i najbolji način njihove nabaveza potrebe cijele hrvatske akademske zajednice. Višegodišnja uporna nastojanja Knjižnice zatakvim načinom nabave nažalost još uvijek nisu urodila plodom. Osnivanje takvog konzorcijadio je plana ostvarivanja Tempus projekta.U obradi je, uzevši u cjelini (knjige i periodika), postignuta ažurnost obrade svih vrsta prispjelegrađe, što je rezultiralo ukupnim povećanjem broja obrađenih jedinica uz zadržavanjestandarda kakvoće. To se odnosi i na obradu elektroničkih publikacija, uključujući i mrežne.Budući da novi programski paket još nije instaliran u druge knjižnice, ostao je isti broj knjižnicauključenih u kooperativnu katalogizaciju, ali je učinak znatno iznad prošlogodišnjeg(771.801) zapisa preuzetih iz baze Knjižnice.


PREDGOVORU tekućoj bibliografiji Niz A - knjige, zadržana je ažurna tekuća obrada, a objavljeno je novoizdanje Hrvatske bibliografije na CD-ROM-u. U Nizu B - prilozi u časopisima (u mrežnomobliku) objavljeno je 14 svezaka. Niz C - serijske publikacije - postignuta je ažurna obradai objavljivanje mrežne bibliografije za 2004. i 2005. Retrospektivna je bibliografija ostvarilaplanirano.Za zbirke građe posebne vrste može se reći, da su, osim ostvarenja planiranog, svoje fondoveobogatile (kupnjom i darom) vrijednom i iznimnom građom.Doseg i učinak sveukupne obrade znatno nadilazi same brojke (iznesene u Izvješću), jer sustručnjaci iz obrade i ostalim oblicima rada i suradnje (stručna pomoć, tečajevi, standardizacija,upute...) kvantitativno i kvalitativno, kratkoročno i dugoročno, znatno unaprijedili obradui odgovarajuće proizvode (kataloge/baze podataka...), kako u samoj Knjižnici tako i u drugimhrvatskim knjižnicama, ne samo onima koje su uključene u kooperativnu katalogizaciju.Zaštita se odvijala u okviru postojećih kapaciteta. Treba reći da upravo ti kapaciteti (posebicestručno osoblje i oprema) postaju nepremostivo ograničenje u zaštiti. A potrebe su velike, nesamo što se fonda NSK tiče, već i fondova drugih hrvatskih knjižnica. Unatoč tome zabilježenje povećani broj zaštićenih knjižničnih jedinica, naročito u preventivnoj, ali i u kurativnojzaštiti. Ograničenja se osobito osjećaju u programu digitalizacije. Što se smještaja i pohraneknjižnične građe tiče, valja reći da je nakon opremanja zatvorenog spremišta za primjerensmještaj novina, uređen i prostor za smještaj mikrofilmova, a kroz projekt DAMP osiguranaje pohrana mrežnih publikacija.Za korisničke usluge u cijelosti se može reći da raste količina, ali i raspon, raznovrsnost ikakvoća usluga, što ostaje trajni prioritet Knjižnice. S tim u svezi ističemo povećani broj nesamo fizičkih posjeta Knjižnici, već naročito njezino korištenje “na daljinu”, što je također jedanod strateških pravaca razvoja Knjižnice. Razvidno je stoga da je sveukupni informacijskiučinak Knjižnice podosta veći od pukog zbroja u Izvješću navedenih brojki, koje su takođerpovećane u odnosu na prethodnu godinu. Izrađena je te je u funkciji i nova mrežna stranicaKnjižnice.Konačno je započeto i formalno (institucionalno) povezivanje Knjižnice sa Sveučilištem uZagrebu, posebice kada je riječ o izgradnji knjižničnog sustava Sveučilišta u Zagrebu, što ćesve više dolaziti do izražaja postupnim ostvarivanjem rješenja iz Tempus projekta.Svakako je za istaknuti uspješan nastavak rada Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara,kao organiziranog oblika stalnog stručnog usavršavanja svih hrvatskih knjižničara. Ibroj održanih seminara izvan NSK i Zagreba se povećava.Kada je riječ o opremi, zbog oskudnih sredstava Knjižnica je započela zaostajati u primjerenojopremljenosti.


Izvješće 2006.PREDGOVORProširena je i uspješna suradnja Knjižnice s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Utom pogledu posebno ističemo sve aktivniju suradnju s međunarodnim, posebice europskim,udrugama knjižnica i knjižničara, kao i pojedinim nacionalnim knjižnicama kroz zajedničkeprojekte i programe.Radi što potpunije slike o ukupnim ostvarenjima Knjižnice u 2006. godini valja navesti i toda su mnogi stručnjaci Knjižnice objavili brojne priloge u domaćim i inozemnim časopisima,te održali niz izlaganja na različitim skupovima, posebice seminarima i tečajevima. Timekao i stručnim savjetima i uputama preko Zavoda za hrvatsko knjižničarstvo, Knjižnica jepokazala visoku razinu znanja i stručnosti svojih djelatnika. Ujedno je to i pokazatelj njezinogdoprinosa radu i razvoju drugih hrvatskih knjižnica, što se brojkama ne može izraziti.Knjižnica je bila vrlo uspješna u obavljanju i svoje šire kulturološke zadaće. Organizirala je iostvarila brojne izložbe, predstavljanja knjiga, tribine, skupove, koncerte..., uglavnom dobroposjećene, od kojih su neke bile osobito zapažene u javnosti i istaknute u medijima. Velikibroj, osobito izložbi, ostvaren je u međunarodnoj suradnji. U tom pogledu ističemo već tradicionalnudobru suradnju i s inozemnim veleposlanstvima i predstavnicima međunarodnihorganizacija.Dvorane na polukatu su sve zauzetije brojnim programima (tečajevi, seminari, predavanja,skupovi, sastanci ...) ne samo knjižničnoinformacijskog sadržaja.Knjižnica je za kakvoću svojih programa i usluga dobila i brojna usmena, ali i pisana priznanjai pohvale ustanova i pojedinaca.Kao opća ocjena može se utemeljeno reći da je Knjižnica, imajući na umu sva ograničenja,napravila osjetan i zapažen pomak, kako u pogledu količine tako i u pogledu kakvoće. Knjižnicadoista postaje istinsko informacijsko središte širih dometa, čija djelotvornost i na daljinupostaje sve značajnija i u široj hrvatskoj javnosti sve prisutnija.Zagreb, veljača 2007.Glavni ravnatelj:Dr. sc. Josip Stipanov


UVOĐENJE PROGRAMSKOGPAKETA VOYAGER U NSKNa temelju analiza donesene su smjernice za implementaciju:Konverzija standardnog bibliografskog formata UNIMARC u format MARC21 obavit će se u Knjižnicikako bi se zadovoljile sve specifične potrebe unutar NSK.Prije konverzije će se kontinuirano raditi ispravci na postojećim podatcima dok se ne postignestanje da zapisi u oba formata zadovoljavaju pravila struke.Softverski alati za konverziju i migraciju podataka radit će se vlastitim snagama unutarNSK.Migracija će obuhvaćati sve podatke koji su se u dosadašnjem knjižničnom poslovanju evidentiralielektronskim putem a to su: bibliografski zapisi, normativni zapisi, zapisi o posjedovanjui primjercima, a zatim podatci o korisnicima i trenutnim zaduženjima.Rad na projektu odvijao se na tri potprojekta implementacija, migracija, edukacija koji imajurazličite zadatke ali jedinstven cilj, sve do završenog produkcijskog učitavanja podataka ikompletnog prelaska na novi softver.Produkcijsko učitavanje podataka, zajedno s osnovnim postavkama u modulu sistemske administracije,završeno je 20. prosinca 2006. godine, s potpuno izvršenim zadatkom migracijepodataka i s preko 99% uspješno prebačenih zapisa iz starog sustava.Od 8. siječnja 2007. ukupno knjižnično poslovanje u opsegu u kojemu se odvijalo u CRO-LIST-u prebačeno je na novi knjižnični softver. Ne postoji ni jedan segment poslovanja kojise oslanja na stari sustav.


Izvješće 2006.PREDGOVOR


NABAVADvojnost funkcija Nacionalne i sveučilišne knjižnice najbolje se ogleda u izgradnji njenihtemeljnih zbirki nacionalne i sveučilišne.Izgradnja nacionalne zbirke osigurava se prvenstveno temeljem Zakona o obveznom primjerku(iz 1997. godine), prema kojemu su hrvatski izdavači/nakladnici dužni dostavljati Knjižnici,kako tiskanu, tako i sve ostale vrste građe, uključujući i elektroničku.Kao nacionalna Knjižnica je odgovorna za izgradnju sveukupne nacionalne zbirke Croatice,tekuće i retrospektivne, svega što je objavljeno, bez obzira na državne granice, svega što se bilokojim vidom odnosi na Hrvatsku i Hrvate.Taj se dio zbirke upotpunjuje kupnjom, zamjenom i dogovorenim darom pojedinaca i institucijaiz zemlje i inozemstva.Izgradnja i upravljanje temeljnom zbirkom domaćih i inozemnih stručnih izvora u okviruSveučilišta u Zagrebu, značajka je sveučilišne funkcije. Ta bi zbirka ponajprije trebala biti podrškaprocesu izobrazbe, znanstvenim i istraživačkim aktivnostima na Sveučilištu u Zagrebu,a potom i široj akademskoj zajednici.Kako pristizanje građe ovdje nije regulirano zakonom, poslovanje se, uglavnom, odvija, podržavajućinabavu relevatnih stručnih i znanstvenih izvora od domaćih i inozemnih izdavača, au skladu sa strukturom korisnika.Nabava i posredovanje pristupa elektroničkim izvorima, prioritet je suvremene knjižnice.Tako se potpunost nacionalne zbirke pokušava ostvariti i što učinkovitijom identifikacijom,preuzimanjem, obradom i pohranom mrežnih publikacija (projekt DAMP) s hrvatskog webprostora, a kontinuiranom pretplatom i konzorcijskim pristupom elektroničkim izvorima(komercijalnim bazama podataka i elektroničkim časopisima) osigurava se raspoloživost relevantnihznanstvenih informacija za sveučilišnu i akademsku zajednicu.REDOVITI I DODATNI PROGRAMIVećina se poslova u Nabavi odvijala u skladu s planom i redovitim programima radapojedinih programskih i organizacijskih cjelina za 2006. godinu.


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.IMPLEMENTACIJA I EDUKACIJA ZA RAD U VOYAGER-uTestno razdoblje trajalo je dva mjeseca.Rad u produkcijskoj bazi evidentiran je u Izvješću.NACIONALNI FONDObvezni primjerakPribavljanje publikacija tiskanih/proizvedenih u Hrvatskoj odvijalo se prema planiranojdinamici. Redovita se djelatnost sastojala u prihvatu, razvrstavanju, selekciji,inventarizaciji, signiranju, te kontroli i reklamaciji potpunosti pristizanja građe.Omeđene publikacijeUsporedba CIP-zapisa (6.495/2006.; 6.537/2005.) kao najpouzdanije registracijehrvatske nakladničke produkcije za tekuću godinu, ukazuje na stalnost izdavačkeprodukcije u odnosu na prošlu godinu. Ukupno je inventarizirano 5.930/2006.(6.042/2005.) naslova tiskanih knjiga, a kupljeno je još 178 naslova s impresumom izprethodnih godina. Aktivno se kontrolirala redovitost pristizanja i potpunost obveznogprimjerka. Reklamirano je 2.073 naslova, od čega je veći dio pozitivno riješen.Tako je u fond uvršteno 12.038 monografskih publikacija = 6.019 unikata i 6.019arhivskih primjeraka.Serijske publikacijeČasopisiPrinovljen je 2.251 naslov hrvatskih časopisa (6.592 jedinica).Naglašeno se skrbilo o redovitosti pristizanja i potpunosti periodičkih cjelina, tako daje ovdje reklamacija skoro svakodnevna.Prioritet je kontrola potpunosti pristizanja onih naslova, koji se uvrštavaju u tekućebibliografije (Niz B i C) zbog ažuriranja podataka.10


NABAVANovineUkupno je zaprimljen 251 naslov, 35.182 jedinice (17.591x2 unikat + arhivski primjerak)tjednika, dnevnika, službenih publikacija (sva izdanja), što je nešto više negoprethodne godine (16.752 x 2/2005.). U sitni tisak je izdvojeno 194 svezaka.Registrirano je 27 novih naslova, a 4 je naslova prestalo izlaziti.Sitni tisakU ovu kategoriju građe izdvojeno je 1.697 x 2 raznovrsnih jedinica (brošure, slikovnice,programi, upute), a unutar serijskih publikacija izdvojeno je oko 450 tekućihnaslova (1.169 x 2).Doktorske disertacije i magistarski radoviOsigurano je redovito pristizanje građe s hrvatskih sveučilišta. Inventarizirano je 404doktorskih i 733 magistarskih radova, od toga 30 doktorskih disertacija i 151 magistarskihradova i na CD-ROM-u, kao elektroničkih inačica tiskanih primjeraka.Distribucija obveznog primjerkaU znanstvene i sveučilišne knjižnice, koje temeljem Zakona dobivaju obvezni primjerak,razvrstano je i odaslano: 41.023 jedinica knjiga, brošura, AV građe i elektroničkihpublikacija, 14.467 svezaka časopisa i sitnog tiska i 17.591 jedinica novina, tjednikai službenih listova. Ukupno je odaslano 73.081 svezaka knjižnične građe obveznogprimjerka.Hrvatske publikacije izvan Hrvatske i publikacije o Hrvatskoj i Hrvatima u inozemstvu(iseljenički tisak, tisak manjina, prijevodi...)Redovito se prate dostupni informacijski izvori (bibliografije, časopisi, internet),izrađuju prijedlozi te nabavljaju publikacije hrvatskih manjina i iseljenika iz susjednihi prekomorskih zemalja (iseljenički tisak). Održava se i nastoji proširiti komunikacijas udrugama i pojedincima u svrhu obogaćivanja ove zbirke. Tako su nabavljene 192monografije o Hrvatskoj i Hrvatima, 175 publikacija hrvatskih autora tiskanih uinozemstvu, 18 publikacija hrvatskih manjina, te 221 naslov periodike.11


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Popune praznina u hrvatskom fondu i općem fondu KnjižniceNa temelju korisničkih zadužnica i revizijskih lista, sustavno se nastoji nabaviti jediniceknjižne i periodičke građe, koje nedostaju u nacionalnom i općem fondu Knjižnice.Redovito se kontaktira s antikvarijatima i pojedincima (ogledi, ponude) u svezis popunom praznina pa je tako prinovljeno 1.012 svezaka, od čega je za unikateizdvojeno 507 svezaka, za arhivske primjerke 215 svezaka, za dublete 198 svezaka, aostalo za duplikate i kao zamjena za oštećene, dotrajale i često korištene primjerkeknjižnične građe.Donacije duplikata, ponude za zamjenuKontinuirano se izrađuje popis duplikata tekuće Croatice u koji je tijekom 2006.godine upisano 2.795 naslova. Popisi duplikata knjiga redovito se dostavljaju na uvidstranim knjižnicama radi zamjene. Na taj je način u zamjenu poslano 275 naslovaknjiga (prema odabiru knjižnice partnera). U 10 županijskih matičnih i drugih knjižnicadonirano je 1.665 svezaka.Revizija dubletaIstraživanjem kroz kataloge i provjerom u zatvorenom spremištu izdvojeno je u unikate187 naslova, a za arhivski primjerak 280 naslova.Izlučene knjigaPregledani su popisi “izlučenih” knjiga iz 35 knjižnica. Pregledano je i uspoređenos fondom Knjižnice oko 16.417 naslova. U fond Knjižnice uvršteno je 262 naslova(arhivski primjerci, unikati, dublete, te zamjena za oštećene i izgubljene primjerke).IZGRADNJA OPĆIH I POSEBNIH FONDOVAKupnja, zamjena, darInozemne i domaće znanstvene i stručne publikacijeKupnjom, zamjenom i darom, kao protokoliranim načinima pribavljanja građe, nabavaaktivno sudjeluje u izgradnji općih i posebnih fondova Knjižnice (opća referentna zbir-12


NABAVAka, zbirke referentne građe vezane uz pojedina znanstvenostručna područja (uključujućii zbirke građe posebne vrste), zbirke priručne, obvezne, dodatne i preporučeneliterature, zbirka stranih časopisa, temeljna djela pojedinih znanstvenih disciplina,kritička izdanja, recentna znanstvena i stručna literatura te sadržaji od općeg nacionalnog,kulturološkog i civilizacijskog interesa.Brojčani pokazateljiKupnjom, zamjenom i darom pribavljeno je:10.402 sveska tiskane građe (monografske i serijske publikacije)398 jedinica elektroničke građe na CD-u (inačica doktorskih disertacija i magistarskihradova, visokoškolskih užbenika, referentne građe, bio-bibliografskih,te službenih izvora informacija)Ukupno: 10.800 jedinicaKupnjaUkupno je prinovljeno 4.302 primjeraka znanstvenih i stručnih monografskih publikacija:2.767 domaćih, 1.535 inozemnih.Većina nabavljene građe izgrađuje općeznanstveni fond čitaonica s otvorenim pristupomgrađi. Građa se nabavlja u skladu s programima ispitne literature na fakultetimaSveučilišta u Zagrebu i ostalim sveučilištima u Hrvatskoj, te u skladu sa strukturomkorisnika.Tradicionalno su prioriteti u nabavi kupnja: opće i posebne referentne građe kaoprovjerenog informacijskog izvora za sva znanstvena i stručna područja, ispitne literature,posebno udžbenika Zagrebačkog i ostalih sveučilišta, te dodatne i preporučeneliterature i monografija stručnog i znanstvenog karaktera hrvatskih i inozemnih izdavača.Posebna se pozornost usmjeravala na kupnju izvora o Europskoj uniji (pravni sustav,sveučilišni sustav, standardi).Inozemni znanstveni časopisi i baze podatakaRevidirana je lista znanstvenih časopisa u skladu s načelom koordinacije, da se izbjegavanepotrebno dupliciranje naslova s drugim knjižnicama u visokoškolskom sustavu,13


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.kao i naslovi subspecijalnog karaktera, koji nisu primjereni općeznanstvenom profilunaše knjižnice.Izravnom je pretplatom sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabavljeno 632 naslova(3.134 svezaka) tekućih inozemnih znanstvenih i stručnih časopisa, te 28 bibliografskihbaza podataka s cjelovitim tekstom komercijalnih proizvođača.ZamjenaKako je zamjena publikacija sa srodnim profilom knjižnica zamišljena kao oblik međunarodnekulturne suradnje, naša knjižnica podržava suradnju sa pedesetak knjižnica(nacionalne i sveučilišne knjižnice u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama).Posebno je značajna suradnja s Kongresnom knjižnicom, kojoj redovito šaljemo tekućehrvatske časopise odmah po izlasku iz tiska (226 naslova s 2.153 brojeva). Ove sugodine poslana 4 DVD-a (Narodne novine). To je osnova za depozitarni primjerakameričkih službenih publikacija (3.090 mikrooblika) i drugih dokumenata za našuZbirku službenih publikacija.S drugim se knjižnicama radi prema dogovoru - odabir naslova s liste duplikata (BritishLibrary, DFG-Institut, University of Washington), te odabranih naslova iz tekućihbibliografskih izvora. Tako je poslan 271 naslov hrvatskih knjiga i 2 CD-a.Dvosmjernim slanjem publikacija programom zamjene, osigurava se dostupnost i hrvatskihpublikacija te poboljšava njihova recepcija u inozemstvu. Međutim, problemje i dalje visoka cijena hrvatske knjige.DarU skladu sa svojoj nabavnom politikom Knjižnica prihvaća darove knjižnica i drugihinstitucija u zemlji i inozemstvu, te pojedinaca. Darovana građa podliježe provjeri ufondu i selekciji. Ove godine, međutim, darom su prinovljeni kvalitetni izvori informacijau tiskanom i elektroničkom formatu.Vrijedan prinos izgradnji fondova Knjižnice predstavljaju knjige iz donacije SABRE-koordinacija za Hrvatsku, visoko standardna i skupa izdanja najnovijih američkihvisokoškolskih udžbenika opremljenih elektroničkom inačicom na CD-u, dostupnasu u više primjeraka za korisnike u čitaonicama sa slobodnim pristupom građi.Darom je u Knjižnicu pristiglo 5.279 svezaka knjiga i 10 rukopisa iz donacije prof. dr.Miroslava Brandta, koje je izvršiteljica oporuke gospođa Dolores Dujmović iz Zagrebadarovala Knjižnici. Građa je smještena u Trezor za daljnju obradu.14


NABAVAOtkupom knjiga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa knjižnicama znanstvenihi visokoškolskih ustanova, uključujući i NSK, odabrali smo i prinovili kao dar510 primjeraka stručno-znanstvenih knjiga iz tekuće hrvatske nakladničke produkcije.Tehnička oprema građe/zaštitaSvaka se tiskana publikacija oprema zaštitnim (crtičnim) kodom, što je učinjeno na33.412 svezaka knjižnične građe.(Vidi str. 103 – Prilog 1. Nabava)15


Izvješće 2006.NABAVA16


OBRADAPrvo polugodište proteklo je u pripremama za prelazak na novi program Voyager.Radilo se na mapiranju strojno čitljivog formata UNIMARC u MARC21, a usporedno i naispravljanju i ujednačavanju zapisa bibliografske i normativne baze kako bi konverzija bazebila što uspješnija. Nakon konverzije pristupilo se testiranju konvertiranih zapisa i ponovnomispravljanju prema potrebi.Završen je dokument koji opisuje proces rada u obradi građe, usklađen je s mogućnostimanovog programa i definirani su profili djelatnika za pojedine poslove.Na redovitim se programima formalne i sadržajne katalogizacije radilo s povećanim intenzitetom,kako zbog prelaska na novi program ne bi došlo do zaostataka u obradi.Poslovi vezani uz digitalni arhiv mrežnih publikacija sastavni su dio radnih procesa. Mrežnagrađa se redovito pobire, katalogizira i arhivira.U drugom polugodištu težište je bilo na edukaciji za rad u modulu katalogizacije u produkcijskojbazi.Izrađeni su obrasci za obradu svih vrsta građe i različitih vrsta bibliografskih i normativnihzapisa. Obrasci su stavljeni na mrežnu stranicu Knjižnice kao pomoć u radu svim knjižničarimau sveučilišnom knjižničnom sustavu.Definirana su pravila za deduplikaciju zapisa u bazi podataka.Nakon prelaska na rad u produkcijskoj bazi pojavilo se pitanje oblika CIP zapisa koji nije višemogao imati izgled kataložnog listića otisnutog u knjizi pripremljenoj za objavljivanje.Izrađen je program koji će nadomjestiti dosadašnji oblik CIP zapisa u Crolistu.Obavljene su pripreme za izradu priručnika i uputa za rad u novom formatu MARC21.KATALOGIZACIJA PREGLEDNIH KATALOŽNIH JEDINICA I UPUTNICANovi zapisi nacionalnih autoraNovi zapisi stranih autoraDopune zapisa nacionalnih autora4.192 zapisa6.772 zapisa2.854 zapisa17


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Dopune zapisa stranih autoraRetrospektivna konverzijaUkupno:2.901 zapis3.302 zapisa20.021 zapisSTRUČNA I PREDMETNA KATALOGIZACIJABibliografska baza - obrađeno21.235 jedinicaNormativna baza - nove odrednice 12.447KATALOGIZACIJA OMEĐENIH PUBLIKACIJAStrane knjige2.164 zapisaRekatalogizacija 346Zbirke 422Hrvatske knjige/tekuće 5.520Starije hrvatske knjige (do 1990.) 39Hrvatska kao predmet u stranim knjigama 27Iseljenički tisakZbirka službenih publikacija32Doktorske disertacije (tisak) 218Doktorske disertacije - rekatalogizacija 215Magistarski radovi (tisak) 504Magistarski radovi - rekatalogizacija 166CD-ROM - doktorske disertacije 34CD-ROM – magistarski radovi 71Elektronička građa (CD, DVD)3Ukupno:9.972 zapisa (8.500 jedinica)18


OBRADAKOOPERATIVNA KATALOGIZACIJA (u Crolist-u)Omeđene publikacijeCIP .523Pregledni zapisi 2.506Doktorske disertacije 201CD-ROM - doktorske disertacije 21Magistarski radovi4.985 zapisa56Članci 307Serijske publikacijeElektronička građa30Stare i rijetke knjige (do 1835.) 3Hrvatske knjige od 1836. do 1940. 389Ukupno:Preuzeto iz baze NSKRETROSPEKTIVNA KONVERZIJA410.235 zapisa771.801 zapisaMetodom prijepisa unijeto je u računalni katalog Knjižnice sadržaj 2.703 kataložnalistića inventarnog kataloga.SERIJSKE PUBLIKACIJEOvu su godinu obilježili poslovi vezani uz prelazak na novu programsku podrškuVoyager: pohađane su tri radionice u organizaciji predstavnika Endeavora- djelatnici su obučeni za rad u modulu katalogizacije s posebnim osvrtom na serijskugrađu- izrađena je tablica mapiranja iz formata UNIMARC u format MARC21 za serijskepublikacije i drugu neomeđenu građu- priređen je izgled zapisa i način pretraživanja kataloga na mrežnim stranicamaNSK19


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.- testirane su inačice prijenosa podataka iz sustava Crolist u sustav Voyager- ispravljani su stari zapisi prije njihova preseljenja u novi program i format- sudjelovalo se u implementacijiPotpuna primjena Voyagera treba donijeti brojne inovacije i promjene u rad sa serijskimpublikacijama, no to će biti moguće tek nakon reorganizacije cijelokupnogradnog procesa.Redoviti su poslovi nastavljeni: katalogizirani su novi naslovi serijskih publikacija iostale neomeđene građe na svim medijima, prema potrebi dopunjavani su ili prerađivanizapisi tekućih naslova i redovito odlagani na privremeno i zatvoreno spremište.Nastavljena je revizija i rekatalogizacija starih zapisa i naslova.Ispravljani su zapisi za sve vrste građe, a u razdoblju prestanka rada u Crolist-u započelaje revizija fonda na privremenom spremištu.Sudjelovalo se u radu na projektu Digitalni arhiv mrežnih publikacija (DAMP).Priređena je prva verzija opisa radnog procesa mikrofilmiranja i katalogizacije serijskihpublikacija.Tiskana građaBrojčani podatci:ČasopisiHrvatski časopisikatalogizacija 228rekatalogizacija 77dopune/promjene 512kontinuacija .507Strani časopisikatalogizacija06rekatalogizacija 8dopune/promjene38kontinuacija .346Normativni zapisi za korporativna tijelaizrada 262dopuna520


OBRADAAkcesijska obradanaslova .092svezaka 5.620Uvez u mapenaslova .257svezaka 2.993Novinekatalogizacija 77rekatalogizacija 235dopune/promjene51kontinuacija 551Akcesijska obradanaslova 760svezaka 2.728Uvez u mapenaslova 961svezaka 3.004Elektronička građa:CDkatalogizacija 5dopune/promjene 3kontinuacija 29Mikrofilmovi:katalogizirano 44rekatalogizirano4pregledano kolutova 520U modulu kontrole serijskih publikacija uneseno je 257 sveščića publikacija iseljeničkogtiska.21


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.SITNI TISAKObvezni primjerakBrošureSerijske publikacijeInventariziranoKatalogizirano: serijske publikacijebrošureCDKontinuiranoSigniranoPredmetiziranoGrupna obrada.398 naslova (2.796 brojeva)03 nova naslova, oko 350 tekućihnaslova (3.882 brojeva)774 naslova03 naslova637 naslova5 naslova793 naslova serijskih publikacija793 naslova645 naslova624 naslovaKopiranje zapisa o primjerkuUkupno je kopiran6.721 zapisMREŽNE PUBLIKACIJEObrada omeđenih i serijskih mrežnih publikacijaKatalogiziranoB bazaA bazaDopune/promjeneRekatalogiziranoPregledano403 jedinica06 jedinica216 jedinica42 jedinica268 jedinica22


OBRADARad u arhiviArhiviranoPregledano (promijenjeni parametri)698 jedinica1.199 jedinicaPoslovanje s nakladnicimaPoslane obavijesti o pobiranju građe 456Primljene prijave od nakladnika 72 (od toga odbijeno 8)Izrada adresara mrežnih nakladnika - sadrži 100 adresa23


Izvješće 2006.OBRADA24


NACIONALNE BIBLIOGRAFIJERealiziraju se programi tekućih nacionalnih bibliografija: Katalogizacija u publikaciji (CIP),Hrvatska bibliografija Niz A – knjige, Niz B – prilozi u časopisima i zbornicima, Niz C – serijskepublikacija te program retrospektivne bibliografije.Priređeno je i mrežno objavljeno 8 svešćića CIP biltena.Uz ažurnu obradu tekućeg priljeva obrađeni su i naslovi koji su (kao obvezni primjerak) izraznih razloga kasnije nabavljeni za Niz A. Objavljeno je na mreži i/ili tiskano 25 sveščića zarazdoblje do 2005. te 4 sveščića za 2006. godinu. Nastavljeno je objavljivanje kumulativnogaCD-ROM-a Hrvatske bibliografije Niz A – knjige i to za razdoblje od početaka hrvatske neovisnosti1990. do 2004. godine.Prilozi za Niz B također su se redovito obrađivali i ažurno su dostupni u mrežnoj verziji.Objavljena su na mreži 28 svešćića za 2003. i 2004. godinu.U skladu s preporukama IFLA-e i odgovarajućim međunarodnim normama priređen je osuvremenjeniurednički koncept Niza C.U okviru retrospektivne bibliografije radilo se uglavnom na izradi dopuna niza Građe za hrvatskuretrospektivnu bibliografiju knjiga 1835.-1940.KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI (CIP)Katalogizacija u publikaciji (CIP) prethodnica je zapisa koje kasnije koristi Hrvatska bibliografijaNiz A, a osim toga, u sklopu svog programa, educira nove izdavače, potiče njihovusuradnju, te koordinira rad ostalih regionalnih sjedišta pri sveučilišnim knjižnicama. Prošle jegodine napravljeno ukupno 6.495 zapisa, od kojih je 80 % u NSK, a ostali su disperzirani naostale centre. Od toga 6.308 zapisa je za tekstualnu građu, a 187 za nakladničke cjeline.CIP službe u Hrvatskoj:1. NSK 4.972 zapisa2. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 3983. Sveučilišna knjižnica Pula 6425


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.4. Sveučilišna knjižnica Rijeka 4005. Sveučilišna knjižnica Split 4346. Znanstvena knjižnica Zadar 077. Dubrovačke knjižnice - Znanstvenaknjižnica Dubrovnik 20Ukupno:6.495 zapisaAžurno su priređeni i objavljeni u mrežnom obliku CIP bilteni: 12/2005., 1/2006.,2/2006., 3/2006., 4/2006., 5/2006., 6-7-8/2006., 9/2006.HRVATSKA BIBLIOGRAFIJA NIZ A - KNJIGENastavljena je ažurna bibliografska obrada obveznog primjerka te ostale građe nacionalnogfonda Croatice. Iako je težište obrade bilo na tekućoj godini, obrađenisu naknadno pristigli primjerci građe s impresumom ranijih godina. Gotovo dvamjeseca obrada novih zapisa radila se usporeno, jer se svladavao novi programski alat,provodila edukacija i stalne konzultacije, a pripreman je i priručnik za rad s novimprogramskim alatom.Ukupno je obrađeno i pregledano 5.520 jedinica građe.Objavljeno je novo izdanje Hrvatske bibliografije Niz A na CD-ROM-u koje pokrivarazdoblje od 1990. do 2004. godine. Objavljeno je 25 sveščića Bibliografije u mrežnomi/ili tiskanom obliku kojima se zaokružuju godine 2003., 2004. i 2005., te 4sveščića za 2006. godinu.HRVATSKA BIBLIOGRAFIJA NIZ B - PRILOZI U ČASOPISIMAPregledavana je i odabirana građa iz oko 450 naslova. Nastavljena je kooperativnaobrada sa Sveučilinom knjižnicom u Rijeci, a prekinuta s Knjižnicom Ekonomskogfakulteta u Zagrebu.Ukupno je obrađeno 7.662 bibliografskih jedinica.Objavljena su u mrežnom obliku dva potpuna godišta: 2003. i 2004. (28 sveščića), sukupno 20.226 obrađenih jedinica.26


NACIONALNE BIBLIOGRAFIJEHRVATSKA BIBLIOGRAFIJA NIZ C - SERIJSKE PUBLIKACIJEPriređen je osuvremenjeni urednički koncept u skladu s preporukama IFLA-e i odgovarajućimmeđunarodnim normama. Budući da je svrha tekuće nacionalne bibliografijebibliografski obraditi nakladničku produkciju serijskih publikacija i drugeneomeđene građe i na taj način korisnicima pružiti pravodobnu informaciju o novimpublikacijama (novim naslovima i promijenjenim naslovima), ona će obuhvaćati svenovoizišle i promijenjene naslove serijskih publikacija i druge neomeđene građe nasvim medijima. Opis se temelji na prvom izišlom sveščiću.HRVATSKA RETROSPEKTIVNA BIBLIOGRAFIJARetrospektivna bibliografija 1835.-1940.Uspostavljena je suradnja s Gradskom knjižnicom u Varaždinu, Sveučilišnom i Mornaričkomknjižnicom u Puli, Bibliotekom Matice srpske u Novom Sadu, te je iztih knjižnica preuzeto 580 jedinica, a iz prinova NSK popisano je 190 knjiga. Natemelju deziderata Hrvatske retrospektivne bibliografije pretraživani su web-kataloziKongresne knjižnice u Washingtonu, Skupni katalog talijanskih knjižnica, katalogNarodne biblioteke Srbije i dr., te su preuzete 474 jedinice.U suradnji s L. Kuzmichem iz Beča popisano se 102 knjige Gradišćanskih Hrvataza razdoblje 1922.-1940. godine, a iz knjige J. Lakuš, Izdavačka i tiskarska djelatnostna dalmatinskom prostoru (1805.-1850.) preuzete su 173 jedinice. Ukupno je uneseno1.519 jedinica.Deziderate nabave Knjižnice pregledane su od slova R do kraja te je utvrđeno daHrvatska retrospektivna bibliografija nema 4.100 jedinica. Nakon što su pregledaneretrospektivne bibliografije Srbije i Crne Gore odabrano je 2.250 jedinica. U DopunamaIadertini croatici Vj. Maštrovića pronađeno je 170 deziderata. U izdanjimaLeksikografskog zavoda Miroslav Krleža (Hrvatski leksikon, Hrvatska enciklopedijai Hrvatski bibliografski leksikon) evidentirano je 725 deziderata, a pregledano je još10 manjih bibliografija s hrvatskom građom za razdoblje od 1835. do 1940. i izabrano283 jedinice. Ukupno 7.528 novih deziderata.27


Izvješće 2006.NACIONALNE BIBLIOGRFIJE28


ZBIRKE GRAĐE POSEBNE VRSTES obzirom na to da zbirke građe posebne vrste kao “knjižnice u malom” skupljaju,obrađuju, čuvaju i omogućuju korištenje pretežno neknjižne građe, ističemo da jenabavljeno uglavnom kupnjom, ali i darom, nekoliko vrlo vrijednih (kako u odnosuna starinu tako i osobito u odnosu na iznimno značenje, i ne samo za hrvatskukulturnu baštinu) rukopisa, knjiga, karata, grafika i sl. Sve je to značajno obogatilofondove zbirki Knjižnice, koji se sustavno izgrađuje preko sto godina. Za razliku odostalog fonda Knjižnice, najvrjedniji primjerci u fondovima ovih zbirki nabavljaju seuglavnom kupnjom.ZBIRKA RUKOPISA I STARIH KNJIGANabavaOtkupljeno je, odnosno primljeno na dar, 9 rukopisa i 2 ostavštine te 21 tiskovina(među kojima i 1 prvotisak).I. Kupnja:RukopisiKrsto Ivanović Cronica degli Annali di Budua (1650.); Borgis Vogts (rukopis, 1740.);Pravni rukopis (1791.); Andrija Vidaković (rukopis, 1833.); Književna ostavština JozeIvakića (46 rukopisnih naslova – 4 neobjavljena, 1 knjiga, 99 kom. fotografija, 4kom. fotografija-dopisnica i 2 propusnice); Arturo Lederer, Giornale No. V. Viaggioda Iquique per Fiume (brodski dnevnik iz 1902.); Nauk karstianski; strojopisi iz XX.st.: Kušan-Grlić, Čaruga; Harwod, Quartetto; Simon, Zlatni dečki; Aycbourn, Dame;Levin, Klopka; Vlado Gotovac, Moj slučaj (3 sv.).29


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.KnjigeKrsto Ivanović, Cronica degli Annali di Budua(1650.)Baldo degli Ubaldi, Consiliorum partes prima et secunda (Brixiae, 1490./1491.); PetarPavao Vergerije st., De ingenuis moribus (Brixiae, 1511.); Christophe Richer Thorigné,De Rebus Turcarum Ad Franciscum Gallorum Regem Christianissimum libri quinque(Parisiis, 1540.); Ivan Štafilić, Tractatus de Literis Gratiae (Paris, 1547.); Brozićev brevijar(Va Bnecihь, 1561.); Katechismus (U Tubingi, 1561.); Matija Vlačić Ilirik, Fidelisadmonitio (Ratisbonae, 1562.); Matija Vlačić Ilirik, Disputatio de originali peccato(1583.); Matija Vlačić Ilirik, De voce & re Fidei [S. l. & a.]; Girolamo Muzio, Il gentiluomo(In Venetia, 1575.); Giordano Pace, Elucubrationes diversae (Patavii, 1650.);Matija Frkić, Epitome theologicum (Patavii, 1660.); Lovro Kurelić, Breve succinto racconto(In Vienna, 1661.); Histoire des Uscoques (Paris, 1682.); Giacopo Pettina-30


ZBIRKE GRAĐE POSEBNE VRSTEti, Quinquertium historicum (Wien, 1707); Benedikt Rogačić, Il Cristiano (Venezia,1712.); Benedikt Rogačić, L’ottimo stato (Venezia, 1725.); Lovro Bračuljević, UzaoScerafinske (nascki) goruchie gliubav (U Budimu, [1730.]; Jerolim Filipović, Pripovidagnienauka karstjanskoga (U Mletczii, 1750.); Vectigal (Wien, 1754.); Thomasvon Kempen, Od Naszleduvanya Kristussevog (Zagreb, 1760.); Stjepan Rosa, ScivotGospodina Jesusa Christa (U Mnezik, 1764.); Baltazar Mataković, Sermones moralesI-II. (Zagreb, 1771.); Ruđer Josip Bošković, Lectiones elementares (Venetiis, 1773.);Jan Szasky, Introductio in geographiam (Posonii, 1777.); Ignaz Claus, Spicilegium (AugustaeVindelicorum, 1778.); Ordo Judiciarius (Viennae, 1785.); Filip Lastrić, OdUzame (U Mleczě, 1796.); Calendarium (Budim, 1819.); Opísŕnje xivóta svéte Genovéve(U Budimu, 1821.); Ivan Kapor, Della patria di San Girolamo (Zara, 1831.);Sveto pismo Staroga i Novoga uvita (Beč, 1858.-1861.); Ephemeris Salonitana (Zadar,1894.); Zidna početnica (Zagreb, 1934.); Dječja čitanka (Zagreb, 1927., s posvetomIvane Brlić-Mažuranić); Sveto pismo (U Budimpešti,1912., sa zabilješkama Ive Vojnovića);osmrtnice: Narodna strajnka, Svemožna protu-narodna stranka, Glasujtesamo za Hrvatski blok.II. DarRukopisi: Dubravka Oraić Tolić, Croatica u razdoblju od 1895. do 1906. : članci, studije,rasprave i polemike o hrvatskoj književnosti u časopisima moderne (Deskriptivnoanalitičkabibliografija); 10 rukopisa iz ostavštine Miroslava Brandta.Knjige: Dolores Dujmović iz Zagreba, kao izvršiteljica oporuke prof. dr. MiroslavaBrandta, darovala je Knjižnici 5.279 svezaka knjiga.Snimanje hrvatske građe u inozemnim ustanovama: digitalno su snimljena dva glagoljičnakodeksa: Kločev glagoljaš i Lobkovicev psaltir (1359.) te mikrofilmirani komentariMatije Vlačića Ilirika na Aristotelova djela (Aristoteles, Opera omnia. – Basileae,1550.)Obrada1. Bibliografija hrvatskih latinista. Pregledano je, ispravljeno i dopunjeno 2.700 zapisaknjiga i tiskovina te načinjeno 38 novih zapisa.2. Konverzija UNIMARC → MARC 21. Izrada cjelokupnog dokumenta za mapiranjegrađe Zbirke rukopisa i starih knjiga, priprema baze za konverziju (pregledano je oko4.500 zapisa).31


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.3. Master. Izrađen je 21 zapis (rukopisa i knjiga) u sustavu MASTER (za zajedničkubazu Manuscriptorium → http://www.memoria.cz/engine/manuscriptorium-visitors).4. CROLIST. Načinjen je 291 strojno čitljiv zapis u Knjižnici obitelji Zrinski (BZ) i225 A-zapisa (autori, mjesta izdanja i predmetnice).4. CERL. Dopunjena su, ispravljena te proslijeđena 344 zapisa.5. Ostavštine. Razvrstano je 5.859 jedinica rukopisa i dokumenata te 17.474 pisamaiz ostavštine Vinka Nikolića, zatim 2.867 jedinica iz ostavštine Ivana Meštrovića te2.194 jedinice iz ostavštine Milana Ćurčina, kao i 2.515 jedinica iz ostvaštine VereStein Erlich.Korisnici i čitaonicaPripremljeno je 6.999 jedinica građe (rukopisi, tiskovine, plakati) za potrebe 977korisnika.Za potrebe korisnika (118 zahtjeva) i u svrhu zaštitnoga snimanja pripremljeno je i naOdjelu pohrane i zaštite snimljeno, djelomično i u cijelosti, 339 sv. rukopisa i 1.079sv. knjiga.Organizirano je šest skupnih i pojedinačnih posjeta za 200 osoba te omogućeno snimanjeza pet televizijskih emisija.GRAFIČKA ZBIRKANabavaPrinovljeno je ukupno 919 jedinica građe.KupnjaNabavljeno je 20 grafika, jedna grafička mapa i jedan album starih razglednica.Obvezni primjerakNabavljeno je 8 mapa reprodukcija, 126 plakata, 252 kataloga izložbi.32


ZBIRKE GRAĐE POSEBNE VRSTEList iz graf. mape Ivan Picelj, Remember, 1986., serigrafijaDarNabavljene su 2 mape crteža, 3 ex librisa, 4 crteža i 504 kataloga izložbi.Značajnije akvizicijeKao posebnu vrijednost ističemo seriju veduta hrvatskih gradova od 16. do 18. stoljeća,među kojima su najvrjedniji drvorez Sebastiana Münstera iz 1574. godine sprikazom Zadra, zatim bakrorezi poznatoga nakladnika Alphonsusa Lasora a Vareas prikazom Trogira, Senja, Novigrada i Raba iz 1713. godine. Litografija s prikazomgrada Rijeke iz 1862., te bakrorez Hvara iz 1688. godine. Nabavljena i serija gradova18. stoljeća iz Valvasora. Poseban raritet je album starih razglednica Zagreba s kraja19. i početka 20. stoljeća, koji je pripadao hrvatskoj slikarici Veri Nikolić-Podrinski.33


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.ObradaU prošloj je godini uglavnom obrađivana novonabavljena građa, tako da je strojnoobrađeno 119 jedinica građe, a radilo se i na unosu ispravaka vezanih uz konverzijuCrolist-a u Voyager.Korisnici i čitaonicaPripremljeno je ukupno 1.643 jedinice građe (103 crteža, 76 grafika, 827 razglednica,132 kataloga izložbi, 67 fotografija, 104 plakata, 38 grafičkih mapa i 296 svezakapriručne knjižnice) za 932 korisnika.Koristeći različite izvore davane su informacije za šire područje povijesti umjetnosti.ZBIRKA ZEMLJOPISNIH KARATA I ATLASANabavaU fond Zbirke uključeno je ukupno:112 listova zemljopisnih karata1 9 svezaka atlasaOd toga:Obvezni primjerak70 listova zemljopisnih karata1 6 svezaka atlasaKupnja28 listova zemljopisnih karata3 sveska atlasaDar0 lista zemljopisnih karataZamjena4 lista zemljopisnih karataNabavljena vrijedna starija kartografska građa:1. Tabula Europae V / [Sebastian Muenster]. [Basel : Heinrich Petri, 1540]2. Istria sub dominio Venetorum / [Jakob von Sandrart]. [S. l. : s. n., 1686]3. Liesena Isola / [Alphonsus Lasor a Varea]. [Padova : Frambotti e Conzatti, 1713]4. Les isles et coste de la Dalmatie ou se trouvent la Republique de Raguse, et partiede la Servie & c. / chez Iacq. Chiquet. Paris : [s. n.], 1719.34


ZBIRKE GRAĐE POSEBNE VRSTE[Karta Gorskog kotara] / Gabriel Bodenehr. A. Vindel. [Vindelicorum] : Georg Christ.Kilian, o. 1730.5. Nouvelle carte du royaume de Dalmacie divise en ses comtes, etc la Morlaquie, laBosnie, et la Servie, partie de la Hongrie, Croatie, Albanie... / par G. de L’Issle,Coronelli, G. I. Rossi, I. Nolin. A Amsterdam : R. & I. Ottens, [ca 1740].6. Plan du port Parenso / [Joseph Roux]. [Marseille : Joseph Roux, ca 1764]7. La Croazia, Bosnia, e Servia : Di nuova Projezione / Giuliano Zuliani ; GiovanniMarco Pitteri.Venezia : Antonio Zatta, 1782.8. Der Landschaft Istrien suedlicher oder untere Theil : Nro 523 / . 9. Der Landschaft Istrien Mittlere Theil : Nro 522 / .10. Der Landschaft Istrien noerdlicher oder oberer Theil : 521 / . 11. Koros Varmegye = Comitatus Crisiensis / Ber. Biller. sc. [S. l. : s. n.], 1810.12. Bacs es Bodrog / per Anton. [Antonius] Quits jur. geom. [S. l. : s. n., ca 1810]35


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.13. Plan du Porto-Quieto : leve en 1806 / par [Charles Francois] Beautemps-Beaupre; assiste [Pierre] Daussy ; grave par E. [Etienne] Collin. [Paris : s. n.], 1821.14. Plan du port de Parenzo. Plan du port d’Umago. Plan de l’entree du Lemo. / par[Charles Francois] Beautemps-Beaupre ; assiste [Pierre] Daussy ; grave par E.[Etienne] Collin. [Paris : s. n.], 1821.ObradaUnos u Bazu bibliografskih jedinica (B) CROLIST: 122 bibliografska zapisaUnos u Bazu preglednih kataložnih jedinica i uputnica (A) CROLIST: 161 zapisNastavak rada na zapisima kartografske građe iz DOS verzije CROLIST-a (2.370jedinica), povezivanje sa zapisima iz normativne baze i popunjavanje polja 607, 701i 711 : 850 zapisa.Korisnici i čitaonicaBroj korisnika: 915Ukupno je korišteno 2.605 jedinica kartografske građe (1.870 listova zemljopisnihkarata, 305 atlasa, 430 publikacija priručne knjižnice).Informacije:Pretraživanje kataloga na listićima: oko 200 informacijaPretraživanje digitaliziranih kataloga na listićima: oko 420 informacijaPretraživanje mrežnog kataloga NSK: oko 460 informacijaPretraživanje interneta: oko 920 informacijaDigitalizacija na zahtjev korisnika u NSK: 56 listova zemljopisnih karataStručni posjeti: 3 grupe studenata (povijesti, geologije, geodezije), te više učenika iostalih korisnika.Profil korisnika: studenti, znanstvenici, istraživači, novinari, učenici.Vrste informacijskih zahtjeva: stare karte Hrvatske, starija topografija Hrvatske i susjednihzemalja, prometne karte svijeta, statistički podatci država svijeta, turistički,vojni i prometni aspekti kartografije.36


ZBIRKE GRAĐE POSEBNE VRSTEZBIRKA MUZIKALIJA I AUDIOMATERIJALANabavaPrinovljeno je ukupno 5.040 jedinica građe (254 tiskana muzikalija, 3.265 gramofonskihploča, 147 zvučnih kaseta i 1.374 kompakt diskova).Obvezni primjeraktiskane muzikalije 238glazbene kasete47glazbeni CD 572Kupnjatiskane muzikalijeDargramofonske ploče 2.693kompakt diskovi .374tiskane muzikalije 3Zamjenatiskane muzikalije 30Božićni koncert37


Izvješće 2006.ZBIRKE GRAĐE POSEBNE VRSTERedovito se prikupljaju koncertni programi i programske knjižice.Redovito se održava baza podataka s adresama preko sto nakladnika glazbenih zvučnihsnimaka te obavljaju reklamacije obaveznog primjerka zvučnih glazbenih snimaka.OstavštineNadopunjavanje ostavštine Dinka Fia.Obrađena je ostavština Frana Lhotke i Jakova Gotovca, koje se mogu pretraživatiputem mrežnog kataloga Knjižnice.Vrijednu ostavštinu zvučne građe (gramofonske ploče i kompakt diskova DušanaStranića) – Zbirci su donirali prof. dr. Eugenija Cividini-Stranić i Saša Stranić. Donacijabroji 2.687 gramofonskih ploča i 1.374 kompakt diska.ObradaUnos u bibliografsku bazu CROLISTUnos u normativnu bazu CROLISTZapisi o posjedovanju za prinovljenetiskane muzikalije1.530 unosa843 unosa976 zapisaKorisnici - čitaonica i slušaonicaPripremljeno je 1.924 jedinica građe (982 tiskane muzikalije, 490 rukopisa, 96 zvučnihkaseta i 356 kompakt diskova) za potrebe 1.123 korisnika.Ostvarena je suradnja s Muzičkom akademijom u Zagrebu, odnosno otvorena jemogućnost pedagoškog i edukacijskog rada profesora i studenata, koji su nastavuodržavali u Zbirci.U akademskoj godini 2006./2007. započela suradnja s Udrugom studenata muzikologije“Fusnota”, koji su u Zbirci održavali mjesečne slušaonice u kojima su tematskiobrađivali stvaralaštvo hrvatskih skladatelja.Stručni posjeti - više grupa studenata bibliotekarstva, muzikologije, izaslanstvo VladeJapana, te posjet sudionika međunarodnog seminara The 3 rd European LibrarySeminar.38


KORISNIČKE USLUGEČlanstvo i korisniciU Knjižnicu se upisalo 18.244 korisnika od čega 16.117 na godinu dana, a 2.127 na mjesecili na tjedan. Većina, čak 15.061 učlanjenih, studenti su Zagrebačkog sveučilišta. Zabilježenoje 280.000 ulazaka u Knjižnicu, uz dnevni prosjek 1.362 korisnika. Najveći broj posjeta zabilježenje u svibnju i rujnu.Ove je godine upisano 515 korisnika više nego lani.Fondovima Knjižnice koristili su se osim hrvatskih i inozemni istraživači iz Austrijske, Bugarske,Poljske i Ruske akademije znanosti, s Jagelonskog sveučilišta iz Krakowa.U čitaonicama su se koristile knjige, časopisi, doktorski i magistarski radovi i periodika.Građa se posuđivala i izvan Knjižnice, a putem međuknjižnične posudbe dostupna je bila ikorisnicima drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu. Putem međunarodne međuknjižničneposudbe građa je nabavljana iz drugih inozemnih knjižnica i servisa.Informacijske usluge Knjižnice, raznovrsna pretraživanja kataloga i stranih baza podataka, nakoje je Knjižnica pretplaćena, bibliografska verifikacija, posudba i međuknjižnična posudbasu u porastu, a isto se može reći i za informacijske usluge i tematska pretraživanja za korisnikena daljinu unutar međunarodne informacijske usluge Online Computer Library Center izDublin, Ohio, SAD (OCLC) Pitajte knjižničara.U svrhu praćenja hrvatske znanstvene produkcije, te za potrebe reizbora i napredovanja uznanstvena i nastavna zvanja pretraživani su najrelevantniji elektronički izvori znanstvenihinformacija – citatne i multidisciplinarne baze podataka.Preko mrežnih stanica, pristupa se katalozima i bibliografijama kao i brojnim drugim sadržajima,od kojih izdvajamo Digitaliziranu baštinu, kao cjelinu s digitaliziranom građom najvrjednijihdjela iz zbirki građe posebne vrste i digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija.Zbirke Knjižnice dostupne su, uz kratke opise, na engleskom, njemačkom i francuskom jezikuna portalu Europske knjižnice (The European Library) http://www.theeuropean.library.org.Knjižnicu su uz stručno vodstvo, obilazile i razgledale grupe i pojedinci. S fakultetima sesurađivalo na edukaciji o izvorima informacija dostupnih u Knjižnici i njihovom korištenju.39


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Radno vrijemeKorisničke službe: Središnja informacijska služba, čitaonice sa slobodnim pristupomgrađi, čitaonica periodike te ISIP - Internacionalna stalna izložba publikacija rade 72sata tjedno, uključujući i subote. Od ponedjeljka do petka radno vrijeme je od 8 do21 sat, a subotom od 8 do 15 sati.Čitaonice zbirki građe posebne vrste: Zbirka rukopisa i starih knjiga, Grafička zbirka,Zbirka muzikalija i audiomaterijala i Zbirka zemljopisnih karata i atlasa, otvorene suza korisnike 27 sati tjedno, od ponedjeljka do petka.Jednokratno ljetno radno vrijeme usklađuje se s akademskim kalendarom Sveučilištau Zagrebu i ispitnim rokovima.INFORMACIJSKI IZVORIKatalozi, bibliografije, digitalni arhiv, digitalizirana baštinaUnutar rubrike Digitalna knjižnica na mrežnim stranicama Knjižnice, moguće jepristupiti bibliografsko kataložnoj bazi podataka - općem katalogu NSK, koji sadržizapise od 1981. i zapise retrospektivno katalogiziranih hrvatskih publikacija, zatimdigitaliziranim abecednim katalozima i katalozima zbirki građe posebne vrste, elektroničkimizdanjima nacionalnih bibliografija, tekstovnoj bazi hrvatskih znanstvenihčasopisa (2002. g.), digitalnom arhivu s 1.576 naslova hrvatskih mrežnih publikacija,te Digitaliziranoj baštini s 365 digitalnih preslika iz zbirki građe posebne vrste.Bibliografske i tekstovne baze podatakaRadi boljeg korištenja elektroničkim izvorima Knjižnice, održava se mrežna rubrikaElektronički izvori (http://www.nsk.hr/DigitalLib.aspx?id=81), koja sadrži informacijeo pristupu, vrsti i opisu 68 javno dostupnih elektroničkih izvora: bibliografskihbaza, baza podataka s cjelovitim tekstom, citatnih i disciplinarno orijentiranih bazapodataka.40


KORISNIČKE USLUGEINFORMACIJSKE USLUGEPruženo je 248.600 faktografskih i bibliografskih informacija. Predmetni stručnjaciriješili su ukupno 5.783 zahtjeva za tematska pretraživanja, od čega 221 za magistarskeradove i doktorske disertacije, 2.354 za seminarske radove te 1.298 za diplomskeradnje. Predmetni stručnjaci iz Zbirke službenih publikacija dodatno su riješili 897tematskih pretraživanja, a diplomirani knjižničari iz Središnje informacijske službe569.Sveukupno je riješeno 7.249 tematskih pretraživanja.QuestionPoint (Pitajte knjižničara) je međunarodna kooperativna informacijskausluga Kongresne knjižnice i OCLC-e u kojoj kao punopravna članica sudjeluje iNacionalna i sveučilišna knjižnica. U ovu uslugu uključeno je preko 1.000 svjetskihknjižnica, a korisničko sučelje dostupno je na 10 svjetskih jezika, uključujući i hrvatski.Usluga je dostupna korisnicima preko mrežnih stranica Knjižnice. Postavljeno je370 pitanja, odgovoreno na 358, a u pružanju usluga sudjeluje 12 predmetnih stručnjakaiz Knjižnice.Odgovoreno je na 65 dopisa.41


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Znanstvena indeksiranost i citiranostU svrhu praćenja hrvatske znanstvene produkcije, te za potrebe reizbora i napredovanjau znanstvena i nastavna zvanja pretraživani su najrelevantniji elektronički izvoriznanstvenih informacija – citatne i multidisciplinarne baze podataka definirane Pravilnikomo uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost. Korisnicimasu izdavane potvrde o indeksiranosti njihovih znanstvenih radova, kao i brojcitata. Tijekom 2006. godine riješen je 481 zahtjev za znanstvenom indeksiranosti.Za hrvatske stručne i znanstvene časopise izdavane su potvrde o zastupljenosti časopisau relevantnim izvorima, a u svrhu potpore za sufinanciranje. Ukupno je riješeno130 potvrda o zastupljenosti časopisa.Osim praćenja hrvatske znanstvene produkcije, pružane su usluge i pretraživanja poslovnihinformacija za istraživačke centre i INDOK službe hrvatskih tvrtki.Preko DIALOG-a ukupno je riješeno 48 zahtjeva.42


KORISNIČKE USLUGEMrežne straniceNa mrežnim stranicama se osim informacija o Knjižnici nalaze i brze poveznice nainformacijske usluge, međuknjižničnu posudbu, kataloge i bibliografije, portal Europskeknjižnice. Redovito se ažuriraju novi sadržaji i obavijesti.Izrađeno je nekoliko zasebnih sadržajnih cjelina:Mrežne stranice za projekt uspostave novog knjižničnog sustava Voyager. Izrađene sui redovito održavane dinamičke stranice za prikaz podataka o knjižnicama-članicamanovog knjižničnog sustava u Hrvatskoj http://www.nsk.hr/voyager/statistika/knjiznice.asp,a za automatsko obavještavanje sudionika na projektu izrađen je sustav RSS(Really Simple Syndication).Započeta je izrada novoga jedinstvenog sučelja za pretraživanje knjižničnog katalogaWebVoyager (http://katalog.nsk.hr) za sve sveučilišne knjižnice u Hrvatskoj. Usporednos hrvatskom razvija se i engleska inačica.Izrađene su stranice za web anketu o praćenju informacijskih potreba korisnika.Izrađena je baza podataka (MS Access) za adresar narodnih knjižnica u RH, te dinamičkestranice za prikaz podataka te njihovo pretraživanje na mreži (http://www.nsk.hr/Library.aspx?id=511)43


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Portal Europska knjižnicaNapisani su novi tekstovi o povijesti, izvorima, općim podatcima o NSK, uslugama,te opisane zbirke. Tekstovi su prevedeni na engleski, njemački i francuski, a dostupnina portalu Europske knjižnice. http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htmlČITAONICEČitaonice sa slobodnim pristupom građiU slobodnom pristupu nalazi se 69.938 svezaka knjiga. Od toga je 36.793 naslova +14.686 primjeraka iz humanističkih i društvenih znanosti te 10.984 naslova + 7.475primjeraka iz prirodnih, tehničkih i primijenjenih znanosti.Fond se popunjava kupnjom preporučene literature te selekcijom iz viškova i dara.Iz obrade je preuzeto 5.542 knjige i 141 CD-a i izrađena signatura otvorenog pristupa,a za 5.127 knjiga izrađena je nova.Tijekom godine iz fonda čitaonica izlučene su 664 knjige.Korišteno je 162.430 svezaka.Čitaonica časopisaU čitaonici časopisa sa slobodnim pristupom nalazi se pet godišta hrvatskih časopisasa 427 naslova, te sedam godišta stranih časopisa sa 795 naslova. Ukupno 1.222naslova.Prinovljeno je sedam novih naslova stranih i osam novih naslova hrvatskih časopisa.Pristiglo je 1.600 brojeva stranih časopisa i 1.336 hrvatskih.Građu je koristilo 1.596 korisnika.Čitaonica doktorskih disertacija i magistarskih radovaU Zbirku doktorskih disertacija i magistarskih radova u slobodnom pristupu stigloje s klasfikacije 597 magistarskih radova i 297 doktorskih disertacija, te 73 disertacije44


KORISNIČKE USLUGEkoje su obradile ostale sveučilišne knjižnice (Rijeka, Split i Osijek), a dio su našeg fonda.Pregledom fona (7.000 jedinica), ustanovljeno je da 529 doktorata i magistarskihradova treba presignirati. Revizijom fonda doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu,ustanovljeno je da 454 doktorata nije uneseno u bazu podataka, te da podaci nisudostupni korisnicima.2.103 korisnika konzultirano je 2.967 svezaka građe, a obavljeno je 13 tematskihpretraživanja.Zbirka službenih publikacijaRedovito se obnavljaju postojeći ugovori o daru i zamjeni s međunarodnim organizacijamai stranim državama.Uspostavljen je redoviti prijam hrvatskih službenih publikacija, sustavno se prati nakladničkaprodukcija hrvatskih službenih publikacija, međunarodnih organizacijai stranih država. Nastavljena je suradnja u okviru Informacijskog centra Svjetskebanke i Ureda u Zagrebu, kao i suradnja s delegacijom Europske komisije u RH. UZbirci je odgovoreno na 897 tematskih zahtjeva. Uz 924 pretraživanja baze Knjižnice,1.361 tematskih pretraživanja odnosilo se je na pretraživanje mrežno dostupnihizvora i baza službenih publikacija.Ukupno su korištene 4.384 jedinice službenih publikacija.Zbirka za knjižničarstvoOva zbirka nabavlja domaću i stranu literaturu iz područja knjižničarstva i informacijskihznanosti. Fond Zbirke u otvorenom pristupu čini 2.100 naslova knjiga i 107naslova časopisa, za potrebe krajnjih korisnika ali i za potrebe Centra za stalno stručnousavršavanje knjižničara. Zbirka je prinovljena s 381 knjižnim naslovom te s 287sveščića stranih i domaćih stručnih časopisa. Riješeno je 230 informacijskih upita iposuđena 423 sveska.45


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Čitaonica periodikeČitaonicu je posjetilo 33.332 korisnika. Pripremljeno je 74.528 svezaka građe, te7.942 mikrofilmske role. Primljeno je 822 zahtjeva za reprografskim uslugama.KORIŠTENJE GRAĐE U ČITAONICAMASa zatvorenog spremišta od zaprimljenih 119.203 zahtjeva na korištenje u čitaoniceposlano je 99.500 svezaka, a za potrebe međuknjižnične posudbe, izložbi i snimanja10.396 svezaka.*Ukupno je sa zatvorenog spremišta poslano 114.340 svezaka.ČitaoniceČitaonice sa slobodnim pristupom građi 206.220 knjiga 1Čitaonica periodike35.898 časopisa1 9.812 novina7.942 mikrofilmskih rolaČitaonica časopisa9.894 svezakaZbirka doktorskih disertacijai magistarskih radova2.967 radnjiZbirka službenih publikacija4.384 jedinica građePOSUDBA IZVAN KNJIŽNICEUkupno je posuđeno 15.315 svezaka, od toga sa zatvorenog spremišta 4.444, a izčitaonica sa slobodnim pristupom 10.871 svezaka.Nastavljena je priprema konverzije podataka baze o korisnicima i ažuriranje podatakao posudbi, kontinuirano su se slale opomene za nevraćena knjie. U sklopu pripremapodataka o posudbi i o korisnicima za novi knjižnični paket, sudjelovalo se u pripremnimradnjama.1sa Zatvorenog spremišta je u čitaonice poslano 43.790 knjiga, a 162.430 knjiga korišteno jesa slobodnog pristupa u čitaonicama.*na 9.549 zahtjeva je dat odgovor (u čitanju, posuđeno, u zaštiti…)46


KORISNIČKE USLUGEMEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBAMeđuknjižnična posudba iz fonda KnjižniceUkupno je zaprimljeno 2.367 zahtjeva iz Hrvatske i inozemstva, od toga 1.408 zaposudbu knjiga, te 959 zahtjeva za fotokopijama, mikrofiševima ili člancima u elektroničkomformatu.Posuđeno je 1.253 svezaka knjiga, budući da 155 zahtjeva nije moglo biti udovoljenozbog starosti ili rijetkosti građe.Poslano je 889 članaka, a nije riješeno 70 zahtjeva, radi nedostupnosti fonda ili odustajanjakorisnika.Knjige - ukupno zahtjeva .408iz Hrvatske .199iz inozemstva 54Ukupno poslano 1.253Građu iz fonda Knjižnice naručivale su knjižnice iz cijele Hrvatske, a zahtjevi sudolazili iz sveučilišnih, fakultetskih, veleučilišnih, narodnih, gradskih, institutskih ispecijalnih knjižnica.Knjižnica je posuđivala građu ili slala preslike i inozemnim knjižnicama (nacionalnimi sveučilišnim) iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Danske, Islanda, Italije,Kanade, Nizozemske, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Švicarskei Španjolske.Fotokopije članaka - ukupno zahtjeva 959iz Hrvatske 770iz inozemstva9Ukupno poslano 889Realizirane su i dvije izložbe knjiga (Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Zagreba).47


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Međuknjižnična posudba iz inozemstvaKnjižničnu građu (knjige, fotokopije ili digitalne preslike članaka ili separata) potrebnukorisnicima iz Hrvatske, naručuje služba međuknjižnične posudbe, koristeći serviseSubito iz Njemačke, BLDSC (British Library Document Supply Centre) iz BostonSpa, Velika Britanija, te ostale raspoložive izvore.KnjigeUkupno je naručeno 1.178 knjiga, a prispjelo je 667.Servisi: Naručeno: Stiglo:BLDSC 255 91Subito 465 379Ostali izvori 458 97Ukupno .178 667Fotokopije članakaUkupno je naručeno 1.926 članaka, a prispjelo je 1.521.Servisi: Naručeno: Stiglo:BLDSC 280 88Subito .428 .281Ostali izvori 22 52Odustali 96Ukupno: 1.926 1.52148


KORISNIČKE USLUGEIznajmljivanje računalne opreme i Bežični internetNa Info točki Bežičnog interneta posuđeno je 1.202 računala i 442 mrežne kartice.OstaloSobe za studijski rad korištene su tijekom cijele godine.(Vidi str. 105 – Prilog 2. Korisničke usluge)49


Izvješće 2006.KORISNIČKE USLUGE50


ZAŠTITA GRAĐETijekom 2006. godine uspješno su se provodili svi planirani programi preventivne i kurativnezaštite knjižnične građe. Većina programa provodila se predviđenom dinamikom i s gotovopotpunom realizacijom. Najuspješnije su se obavljali programi laminacije knjiga i časopisa,te ručne restauracije rukopisa, tiskanih knjiga, zemljopisnih karata i muzikalija. Posebnozapaženi rezultati postignuti su u restauraciji teško oštećene građe iz Zbirke stare i rijetkegrađe, koja se uglavnom provodila metodom dolijevanja papirne mase. Navedenom metodomrestaurirani su izuzetno vrijedni primjerci građe: Istarski razvod (glagoljički rukopis napapiru): Humski brevijar (glagoljički rukopis na pergameni); Hilarius Pictaviensis, De SanctaTrinitate (rukopis na pergameni); Antun Vramec, Kronika, V Lublane, 1578., Marin Držić;Piesni Marina Darxichia viedno stavliene s mnosim drusim liepim stvarmi, V Bnezieh, 1607.;Filip Grabovac, Czvijt razgovora naroda i jezika illirickoga alliti arvackoga, Venezia, 1746.,za koje se prilažu i slikovni materijali izrađeni prije i poslije postupaka restauracije. Većinagrađe pripremana je za izložbu u povodu 400. godišnjice Nacionalne i sveučilišne knjižnice.Ukupno je restaurirano 38.696 listova različite vrste građe.Dobro su realizirani programi vezani uz trajnu pohranu fonda. Sva prinovljena građa 21.724jedinice, kao i sva restaurirana i preventivno zaštićena građa je signirana (ukupno 37.859 jedinica).Prinovljeni novinski fond kao i fond časopisa opremljen je novim zaštitnim mapama,kao i značajni dio novinskog fonda unikata koji se odnosi na stare hrvatske naslove. Ukupnoje mapama opremljeno 18.896 jedinica građe.Sredinom protekle godine završen je opsežan program preventivne zaštite novinskog fondakojega čini arhivski primjerak. Program se sustavno provodio od 1998. godine, a sastojaose u kontroli cjelovitosti fonda u odnosu na priručni registar arhivskog novinskog fonda, teopremanja građe novim zaštitnim mapama za što je utrošeno 26.580 mapa.S manje uspjeha provodili su se novi programi, u prvome redu programi digitalizacije građe,a potom i tek započeti program revizije fonda knjiga. Glavni problemi vezani uz digitalizacijugrađe su premali ukupni kapaciteti Knjižnice a za usluge izvana, Knjižnica nema sredstava.Revizije se provodi u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu, pomoću računalnog programa,a uključuje i provjeru stanja očuvanosti građe, te poduzimanje potrebnih mjera zaštite kojeuključuju obvezatno čišćenje svake jedinice pregledane građe.51


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Radi što bolje zaštite fonda kao i što bržeg pružanja usluga korisnicima, sredinom studenogzapočelo se s preseljenjem manjeg dijela fonda časopisa. Preseljeno je 10.500 jedinica arhivskogprimjerka.Obavljali su se i složeni poslovi procjene oštećenosti knjižnične građe, te izrade prijedlogazaštite za građu koja nije u fondu Knjižnice.Kačić-Miošić, Andrija: Razgovor ugodni naroda slovinskoga,Mleczi, 1756., prije i nakon restauriranja52


ZAŠTITA GRAĐEPOHRANAU fondu na zatvorenom spremištu tijekom godine signirano je i pohranjeno 21.724svezaka nove građe (knjige, časopisi, novine i elektronička građa). Signirano je i16.135 svezaka građe koja je u fond vraćena nakon obavljenih konzervatorsko-restauratorskihzahvata.Završeno je opremanje arhivskog primjerka novina novim mapama.Sredinom studenoga započelo se s preseljenjem arhivskog primjerka časopisa na konačnulokaciju i do kraja godine preseljena je jedna trećina tog fonda.Nakon izrade i testiranja baze podataka za reviziju knjižne građe kroz 2006. godinuotpočelo se s revizijom najstarijeg dijela fonda od signature 1 do 4.888 i revidirano je11.430 jedinica knjižne građe.Započelo je preseljenje i pohrana mikrofilmskih svitaka u prostor opremljen za tusvrhu. Pohranjeno je ukupno 1.508 komada.(Vidi str. 110 – Prilog 3. Zaštita građe)53


Izvješće 2006.ZAŠTITA GRAĐE54


MEĐUNARODNI UREDIHRVATSKI URED ZA ISBNHrvatski ured za ISBN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnikeknjiga i drugih omeđenih publikacija. Ured djeluje prema pravilima međunarodnogsustava ISBN, sustava brojčanog označavanja, primjenom kojega se jednoznačnoidentificiraju knjige i druge omeđene publikacije.U sustav ISBN uključeno je 419 novih nakladnika. Uz ispis brojeva unutar nakladničkeoznake, nakladnici su dobili tiskane upute o primjeni sustava ISBN i o obveznomprimjerku, a od studenog i o prelasku na trinaesteroznamentaksti ISBN.Nove su nakladničke oznake dodijeljene za 64 nakladnika koji su učlanjeni u sustav.Tom je prilikom sustavno provjeravano dostavljanje obveznog primjerka NSK te sunakladnici nove brojeve dobivali sukladno ispunjavanju obveze dostavljanja obveznogprimjerka, što se značajno odražava na povećanje popunjenosti fonda.Šezdeset devet nakladnika zatražilo je ponovno slanje dokumentacije koja im je dostavljenaprilikom učlanjenja. Ti su nakladnici ponovno dobili ispis brojeva unutarnakladničke oznake, kao i tiskane upute o primjeni sustava ISBN i obveznom primjerku.Redovito se ažurira baza podataka koja sadrži podatke o ukupno 5.982 nakladnika.Pružane su informacije o hrvatskim i međunarodnim nakladnicima.Nastavljena je suradnja s drugim odjelima NSK: s CIP uredom na edukaciji i pomoćinakladnicima pri uređivanju publikacija i davanju uputa o navođenju ISBN-a; sOdsjekom za tekuću bibliografiju – Niz A na praćenju i po potrebi ispravljanju ISBNoznaka u katalogu NSK; s ISSN uredom za Hrvatsku na identifikaciji nakladničkihcjelina i graničnih publikacija.Pripremama za prelazak na trinaesteroznamenkasti ISBN od 1. siječnja 2007. posvećenje značajan dio vremena. Uz redovitu edukaciju i informiranje nakladnika usvakodnevnoj komunikaciji tijekom cijele godine, posebno treba izvijestiti o aktivnostimau zadnjem tromjesječju:55


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.- cirkularni dopis s uputama o prelasku na novi sustav upućen je svim aktivnimnakladnicima (na 5.397 adresa)- konverter za pretvorbu ranije dodijeljenih deseteroznamenkastih ISBN-a koji jedostupan na stranicama Međunarodnog ureda za ISBN preveden je na hrvatskijezik- podatci o ISBN-u na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice ažuriranisu u skladu s novom normom- norma ISO 2108. Dokumentacija – Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)prevedena je na hrvatski jezikSudjelovanje u projektu DAMP.HRVATSKI URED ZA ISMNHrvatski ured za ISMN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladniketiskanih muzikalija. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustavaISMN, sustava brojčanog označavanja, primjenom kojega se jednoznačno identificirajutiskane muzikalije.U sustav ISMN učlanjeno je 10 novih nakladnika. Uz ispis brojeva unutar nakladničkeoznake, nakladnici su dobili tiskane upute o primjeni sustava i obveznom primjerku.Ažurirana je baza podataka koja sadrži podatke o ukupno 122 nakladnika, a podatcisu poslani u Međunarodni ured za ISMN u ožujku.Predstavnica ureda sudjelovala je na 14th International ISMN Panel Meeting, godišnjemsastanku predstavnika nacionalnih ureda za ISMN, održanom 8. i 9. svibnja uNacionalnoj knjižnici Finske. Na sastanku je prihvaćena nova organizacijska strukturaMeđunarodnog ureda za ISMN. Nacionalna je knjižnica potpisala novi ugovoro članstvu u reorganiziranom Međunarodnom uredu.ISSN URED ZA HRVATSKUISSN ured za Hrvatsku, nacionalni centar za identifikaciju serijskih publikacija idruge neomeđene građe, djeluje u okviru međunarodnog sustava čija je osnovna zadaćastvaranje i održavanje strojno čitljive baze podataka o serijskim publikacijamai drugoj neomeđenoj građi iz cijelog svijeta (časopisi, novine, zbornici, godišnjaci,56


MEĐUNARODNI UREDInakladničke cjeline itd.) na svim medijima temeljem jedinstvenog bibliografskogidentifikatora - ISSN oznake (International Standard Serial Number - Međunarodnistandardni broj serijske publikacije).U okviru redovitih djelatnosti ISSN ureda za Hrvatsku u 2006. godini izvršeno je:Dodijeljene su ukupno 622 ISSN oznake hrvatskim serijskim publikacijama i drugojneomeđenoj građi, izrađeni su bibliografski zapisi, određeni ključni i skraćeni ključninaslovi te prema potrebi brojčani nizovi za crtične kodove.Ostručeno je po UDK oko 150 naslova serijskih publikacija i druge neomeđene građe(sitni tisak, novine, elektroničke publikacije).U međunarodni upisnik ISSN-a poslano je 1.068 zapisa (od toga 688 novih zapisa i380 dopuna/promjena zapisa).Bibliografska kontrola serijskih publikacija i druge neomeđene građe na temeljuISSN-a i ključnog naslova sastoji se od redovitog praćenja tiskanja ISSN-a, crtičnogkoda i drugih bibliografskih elemenata časopisa, usmenog i pismenog javljanja uredništvimao mogućim pogreškama te unošenja promjena u bazu.Pružana je pomoć uredništvima kod pokretanja i uređivanja časopisa.Pretraživane su lokalne i međunarodne baze podataka i izrađivani posebni popisi/ispisiprema zahtjevima korisnika.Redovito se održava baza podataka s adresama nakladnika hrvatskih časopisa s višeod 4.200 zapisa.Redovito se održava zbirka časopisa ISSN ureda za Hrvatsku koja je izložena u otvorenompristupu (oko 600 naslova).Nastavljena je suradnja s drugim odjelima u NSK: Služba obveznog primjerka – reklamacijeradi popunjavanja fonda obveznog primjerka; Odsjek za obradu serijskihpublikacija; Odsjek za sadržajnu obradu – ujednačavanje ostručavanja serijskih publikacija;CIP ured i Hrvatski ured za ISBN – identifikacija nakladničkih cjelina igraničnih publikacija.Redovito i aktivno se sudjelovalo u radu ISSN mreže (sastanak Generalne skupštine idva sastanka Upravnog odbora u travnju, sastanak direktora ISSN ureda u rujnu).Koordiniran je rad Tehničkog odbora HZN/TO 46 (Informacije, dokumentacija ibibliotekarstvo) pri Hrvatskom zavodu za norme i pripremljeno članstvo Nacionalnei sveučilišne knjižnice u HZN. Članstvo započinje od 2007. godine.Aktivno se sudjelovalo u radu Povjerenstva za izdavačku djelatnost pri Ministarstvuznanosti, obrazovanja i športa.57


Izvješće 2006.MEĐUNARODNI UREDISudjelovalo se u nastavku rada na projektu DAMP.Održava se suradnja sa svim ostalim ustanovama u Hrvatskoj koje su na bilo kojinačin povezane sa serijskim publikacijama i drugom neomeđenom građom.Posebno treba istaknuti dodatne aktivnosti tijekom 2006.:Voditeljica ISSN ureda za Hrvatsku član je ekspertne međunarodne radne skupine zapreradbu ISO norme 3297 Information and documentation -- International standardserial number (ISSN). Priređen je tekst nacrta koji su prihvatile članice ISO-a te se u2007. očekuje objavljivanje norme.58


ISTRAŽIVANJE I RAZVOJINFORMATIZACIJAKonverzija UNIMARC/MARC 21Koordiniranje rada i rad na konverziji formata UNIMARC za bibliografske i preglednezapise u odgovarajuće formate MARC 21.Digitalni arhiv mrežnih publikacija (DAMP)Nastavak rada na drugoj fazi Projekta uspostave sustava za preuzimanje i arhiviranjeobveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija u suradnji sa Srcem prema utvrđenomplanu i ugovoru. Druga faza rada na projektu završila je u kolovozu 2006. Trećafaza rada na projektu započele je 2. listopada 2006. Do kraja 2006. obavljeni su svipredviđeni poslovi.Europska knjižnicaKoordiniranje poslova vezanih za projekt Europska knjižnica (član TEL Grupe koordinatora).Član Tehničke radne grupe i Radne grupe za metapodatke.Sudjelovanje na izradi prijedloga za sudjelovanje NSK na projektu TELPlus u okvirueuropskog projekta eCONTENTPLUS: razvoj i implementacija usluge za OAI harvestiranjeDAMP-a.59


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Istraživanje standarda, formata i pravilnika za katalogizacijuIstraživanje i praćenje razvoja internetskih formata za bibliografske podatke, metapodatakaza dugoročnu zaštitu, zahtjeva sustava za dugoročnu zaštitu i pohranu elektroničkegrađe.Istraživanje modela katalogizacije prema standardima FRBR i FRAD te ostalim relevantnimmeđunarodnim i nacionalnim rješenjima, prvenstveno ISBD standardimakoji su u preradi (ISBD(ER), ISBD(PM), ISBD(CM), ISBD(A), globalna preradbaISBD standarda) i formatima UNIMARC i MARC 21.Praćenje i aktivno sudjelovanje na definiranju međunarodnih kataložnih načela kojeje pokrenula Sekcija za katalogizaciju IFLA-e u okviru IME-ICC (International Meetingof Experts: International Cataloguing Code).Praćenje rada na novim kataložnim pravilima anglo-američke kataložne zajednice– RDA (Resource Description and Access).Organizacija i izrada prijedloga znanstvenog projekta Modeli bibliografske organizacijeinformacija koji je prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja išporta; početak rada na dijelovima projekta. Projekt nije prihvaćen.DigitalizacijaDigitalizacija građe odvijala se u skladu s planom digitalizacije zbirki građe posebnevrste, a građa je skenirana i za potrebe korisnika, pripremu izložbi i publikacija uKnjižnici, te dokumentiranje rada Odjela zaštite i pohrane građe Knjižnice.Izrađena je mrežna stranica projekta digitalizacije – Digitalizirana baština koja sadržiodabir digitalizirane građe iz Zbirki građe posebne vrste i stranicu Hrvatske knjigei slikovnice za djecu s digitaliziranom građom uključenom u projekt Međunarodnedječje digitalne knjižnice (ICDL).Nabavljena je oprema za prijenos mikrofilma u digitalni oblik (Kodakov skener-printer3000DSV-E) i započeta digitalizacije novina s mikrofilma. Testirane su mogućnostiprimjene OCR-a na stari novinski fond.Izrađen je nacrt Upisnika digitalnih matrica u skladu s propisima baze EROMM iRegistry of Digital Masters / Digital Library Federation.60


ISTRAŽIVANJE I RAZVOJPortal hrvatskih znanstvenika (POHZ)U travnju 2006. izvršena je integracija tadašnjih podataka POHZ-a s ostalim podatcimaiz domene www.znanstvenici.hr putem Web Servisa. Korištenjem modernihtehnologija podatci su dostupni 24 sata svakoga dana u godini. Svakom znanstvenikuje omogućeno samostalno ažuriranje i unos svojih podatka.Program je nadopunjen određenim servisima, koji su poslužili u realizaciji i organizaciji“Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva”, kao što jeizrada i prikaz pojedinih sekcija i njihovih članova, te povezivanje na njihove životopises Portala.SVEUČILIŠNE / VISOKOŠKOLSKE KNJIŽNICERazvojna djelatnostDovršen je projekt Knjižnični sustav Sveučilišta u Zagrebu rađen u okviru TEMPUSprograma. Rješenja u projektu obuhvaćaju izgradnju knjižničnih sustava svih hrvatskihsveučilišta i znanstvenih instituta, uključujući i NSK. Rješenja dana u projektuu nekoliko su navrata raspravljana s knjižničarima iz tih knjižnica. Započelo se spripremama za postupnu izgradnju sustava prema prijedlozima u projektu.Nakon implementacije u NSK, započele su pripreme za uvođenje novog knjižničnogsoftvera Voyager u sve knjižnice u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.Savjetodavne aktivnosti za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te sveučilišta:Pomoć oko definiranja uvjeta za izbore u znanstvena i nastavna zvanja za područjeDruštvenih znanosti – Rektorat Sveučilišta u Zagrebu.IstraživanjeScientometrijska istraživanja za hrvatsku akademsku zajednicu, pojedinih znanstvenika,institucija i časopisa. Rezultati istraživanja dijelom su objavljeni.61


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.ProjektiProjekt ERIH – European Reference Index for the Humanities pod pokroviteljstvomESF (Europen Science Foundation).Izrađen je popis hrvatskih časopisa za područje humanistike na temelju ESF klasifikacije.Uključen je 61 časopis koji je zadovoljavao uvjete tražene od Odbora za humanističkeznanosti ESF-a. Časopisi su razvrstani u 17 disciplina, prema ponuđenojshemi uz potrebna dodatna obrazloženja.Savjetodavna i stručna pomoć knjižnicamaOdržane su konzultacije i pružena je pomoć vezana uz sve vrste upita znanstvenih iostalih specijalnih knjižnica.NARODNE KNJIŽNICEAnaliza stanja narodnih knjižnica u 2005. godini (usluge, građa, prostor, financiranje,djelatnici, korištenje knjižničnih usluga).Članstvo i suradnja u NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe)odboru – projektu mreže europskih narodnih knjižnica te suradnja s DNLA (DanishNational Library Authority).Vođenje projekta ICDL (International Children’s Digital Library) za Hrvatsku, suradnjas nositeljem projekta (University of Maryland).Osmišljavanje i realizacija istraživačkog projekta ICDL radionice “Korištenje dječjeknjige na novom mediju” u suradnji s narodnim i školskim knjižnicama Bjelovarskobilogorskežupanije i Narodnom knjižnicom “Petar Preradović” Bjelovar.Suradnja s Ministarstvom kulture.Vođenje koordinacije voditelja županijskih matičnih službi (sastanci Stručnog vijećažupanijskih matičnih narodnih knjižnica).62


ISTRAŽIVANJE I RAZVOJSavjetodavna i stručna pomoćPosjet narodnim knjižnicama, rad na razvoju mreže i uvođenju novih usluga u narodnimknjižnicama Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Sisačko-moslavačkežupanije.Suradnja s Hrvatskim knjižničnim vijećem.Suradnja sa županijskim matičnim knjižnicama i drugim narodnim knjižnicama,kao i Koordinacijom ravnatelja županijskih matičnih knjižnica.Izrada dokumenta «Elementi za izradu popisa otpisane građe u narodnim knjižnicama».ŠKOLSKE KNJIŽNICEKnjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama - utvrđivanje problema čitanja ipisanja kod osoba s izrečenim odgojnim mjerama u Republici Hrvatskoj - Projekt trajeod 2004. do 2006. godine, a na njemu sudjeluju: Hrvatsko knjižničarsko društvo(HKD), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) i Hrvatska udruga za disleksiju(HUD).Sudjelovanje u radu Okruglog stola za osobe s posebnim potrebama na temu: Noveusluge za slijepe i slabovidne osobe koji se održao u Knjižnici “Fran Galović” u Koprivniciu organizaciji same knjižnice i Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnimpotrebama HKD-a.Rad u Povjerenstvu za izbor knjiga hrvatske dječje književnosti i slanje na digitalizacijukao dio fonda ICDL.Istraživačka aktivnost na projektu ICDL. Radionica je provedena i s dječjim odjelomNarodne knjižnice „Petar Preradović“ u Bjelovaru pod naslovom Korištenje dječjeknjige na novom mediju.Projekti opremanja suvremene školske knjižniceIzrađen je kompletan projekt opremanja OŠ: Stjepan Benceković u Horvatima, OŠDugave u Zagrebu i OŠ Fran Galović.63


Izvješće 2006.ISTRAŽIVANJE I RAZVOJDrugi oblici unapređenja i razvoja stručnog rada u školskim knjižnicamaKoordinacija Stručnog vijeća županijskih matičnih službi za školske knjižniceOdržana su dva sastanka (6. travnja i 18. prosinca 2006.) o stručnom radu matičnihslužbi sa školskim knjižnicama i stanju u školskim knjižnicama po županijama.U ime Koordinacije poslan je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa zaisplatu zaostalih sredstava za nabavu knjižnične građe i za potrebu pristupa internetusvim školskim knjižnicama. Izrađen je dio Strategije razvoja školskih knjižnica u RH.Izrađen je priručnik Novi UDK u školskim knjižnicama i predstavljen na sastanku 18.prosinca 2006.Predstavljen DOCET, specijalizirana izložba školske opreme u okviru suradnje s hrvatskimopremačima namještaja za školske knjižnice.Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za obrazovanje,Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport u Zagrebu sve u svezi unapređivanjarada školskih knjižnica u RH.Suradnja s Hrvatskim knjižničarskim društvom (Komisijom za osobe s posebnimpotrebama, Sekcijom za školske knjižnice).Suradnja s HUD-om, Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu (Školskaknjižnica – pomoć djeci u čitanju i pisanju).Savjetodavna i stručna pomoćIzrađena analiza stanja školskih knjižnica po županijama.Izrađena analiza rada matičnih službi (uočena neujednačenost brojčanog iskazivanjau izvješćima).Sustavna suradnja sa školskim knjižničarima (savjeti iz svakodnevne prakse).Suradnja sa “Školskim servisom”, “Školskom knjigom” i drugim ustanovama čiji jerad vezan za unapređivanje rada školske knjižnice.Stručni nadzor za otpis i reviziju školskih knjižnica u osnovnim i srednjim školama- pregledano je i odobreno 70 zahtjeva i popisa knjiga.64


EDUKACIJACENTAR ZA STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARADjelovanjeCentar za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) djeluje kao organizacijskoi administrativno središte stalne edukacije knjižničara i informacijskih stručnjaka uRepublici Hrvatskoj. Osim u Zagrebu, Centar u suorganizaciji s regionalnim matičnimdruštvima i/ili knjižnicama realizira svoj program diljem zemlje, a polaznicimaosigurava predavanja domaćih i stranih predavača iz područja knjižničarstva i informacijskihznanosti.Osnovni tečajevi održavaju se u informatički opremljenim učionicama, kako u Zagrebu,tako i u knjižnicama izvan Zagreba. Polaznicima je omogućeno besplatnopohađanje odabranih ECDL (European Computer Driving Licence) tečajeva Sveučilišnogračunalnog centra.Radom Centra koordinira Programski odbor kao stručno tijelo, čije članove imenujupredstavnici osnivača.Program je organiziran u 7 modula s ukupno 50 radionica u 100 termina.Od ponuđenih 50 radionica održane su 33, a od planiranih 540 sati, realiziran je 301sat (56%).65


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Tablica: Podatci o polaznicima CSSUBroj polaznika .171u Zagrebu59izvan Zagreba .012Struktura polaznika po vrsti knjižniceNacionalna i sveučilišna knjižnica 42 (4%)Visokoškolske 51 (4%)Specijalne 51 (4%)Narodne 456 (39%)Školske 571 (49%)Promidžbeni radCentar tiska godišnji Program edukacije, u nakladi od 500 primjeraka, koji se distribuiraknjižnicama i Hrvatskom knjižničarskom društvu. Godišnji program objavljujese i na mrežnim stranicama Centra http://www.nsk.hr/cssu/, te se redovito baremtri puta godišnje objavljuje stalni prilog s rasporedom tečajeva, radionica i seminara uNovostima Hrvatskoga knjižničarskog društva.66


EDUKACIJAStručna praksaOrganizirana je praksa za studente Informacijskih znanosti i knjižničarstva Filozofskogfakulteta u Zagrebu.Edukacija korisnikaOdržana je edukacija :Informacijski izvori - baze podataka za studente Pedagoške akademije.Predmetni katalog - postupak dodjeljivanja predmetnih odrednica za studente Filozofskogfakulteta / Odsjek Informacijskih znanosti.Informacijska služba: referentna zbirka – za studente Filozofskog fakulteta / OdsjekInformacijskih znanosti.Edukacija u SRCU - DAMP: radionica o pobiranju i internetskim tehnologijama.Edukacija studenata knjižničarstva.Edukacija pripravnika knjižničarske struke.Izrađeni su programi za edukaciju korisnika doktorskih studija na Stomatološkomfakultetu kao samostalni kolegij, te na Tekstilno-tehnološkom fakultetu za kolegijMetodika znanstvenog rada.Pozvano predavanje Citatni indeksi kot informacijski vir na Filozofskom fakultetuUniverze v Ljubljani, 15. ožujka 2006.Pozvano predavanje Značaj faktora odjeka (IF Impact Factor ISI) u vrednovanju znanstvenograda na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 28. ožujka 2006.Pozvano predavanje na temu vrednovanja znanstvenog rada u Sveučilišnoj knjižniciu Rijeci, 12. travnja 2006.Pozvano predavanje Značenje bibliografske baze podataka Current Contents (CC), citatnebaze Social Sciences Citation Indeks (SSCI) i baze podataka Journal Citation Reports(JCR) za područje prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 22. svibnja2006. za knjižničare svih pravnih fakulteta u zemlji te znanstveno-nastavno osoblje.Pozvano predavanje Vrednovanje znanstvenog rada u području prava : objavljivati udomaćim ili međunarodnim časopisima?, u povodu 100-te godišnjice Knjižnice Pravnogfakulteta u Zagrebu, 23. listopada 2006.67


Izvješće 2006.EDUKACIJAPozvano predavanje Vrednovanje znanstvenog rada s aspekta novih citatnih baza : usporedbaWoS-a, Scopusa i Google Scholar-a na 8. kongresu biologa Hrvatske s međunarodnimsudjelovanjem na okruglom stolu o znanosti, Rovinj, 27.-30. rujna 2006.Edukacija djelatnika KnjižniceEdukacija u modulu katalogizacije za pregledne zapise u Voyager-uEdukacija za obradu omeđenih i serijskih publikacijaPosjeti grupa uz stručno vodstvo KnjižnicomKnjižnicu su posjetili studenti knjižničarstva iz Zagreba, Zadra, Osijeka i Vinkovaca.Među grupama posjetitelja izdvajamo posjet studenata Bečkog sveučilišta, studenatapedagogije Filozofskog fakulteta, polaznike ljetnih tečajeva njemačkoga i hrvatskogajezika na Filozofskom fakultetu, studente arhitekture, ekonomije, hrvatskih studija,te maturante Zrakoplovne škole Rudolf Perišin i Kemijsko-tehničke škole.S Knjižnicom su se upoznali i sudionici 3. seminara za EWG, međunarodnog timaEuropske knjižnice.Knjižnicu je posjetilo ukupno 115 grupa (93 iz Hrvatske i 22 iz inozemstva).68


INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGodina 2006. je obilježena dugotrajnim i kompleksnim pripremama i prelaskom na noviintegrirani knjižnični sustav Voyager. Zbog nedostatnih financijskih sredstava nije se moglorealizirati niz planiranih poslova.INFORMATIČKO-TEHNOLOŠKA PODRŠKA PROJEKTIMA I RAZVOJNIMPROGRAMIMA KNJIŽNICENovi knjižnični integrirani program VoyagerImplementacija novog sustava Voyager i prebacivanje podataka iz sustava CROLIST.Ovaj veliki posao je uspješno realiziran i novi integrirani kjnižnični softver Voyagerje krajem 2006. otpočeo s produkcijskim radom.Za testiranje Z39.50 protokola u Voyageru kontaktirani su zainteresirani hrvatskiproizvođači kjižničnih softvera i započeta je suradnja.Digitalizacija starih i vrijednih knjiga i ostale građeIzrađena je analiza poboljšanja služenja s dokumentima nastalima u procesu digitalizacije,no zbog nedostataka financijskih sredstava nije kupljen poboljšani softver.Nabavljeno je samo nužno diskovno proširenje i to u količini jedva dostatnoj za cijelugodinu.Digitalni arhiv mrežnih publikacija (DAMP)Za potrebe arhiviranja podataka nabavljeno je i počelo se koristiti konfigurirano diskovnoproširenje od 1 TB korisnog prostora organiziranog u RAID5 konfiguraciji.69


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Izgradnja IT sustava prema smjernicama Europske knjižniceKako se razvijao TEL portal tako je IT odjel prilagođavao postojeći SRU server (razvijenu IT NSK).Virtualizacija računalaZa potrebe korištenja elektroničke građe u Knjižnici, razvija se proces korištenja elektroničkegrađe unutar virtualnog računala. Za navedene potrebe nabavljen je programVmWare.Content ManagemetU suradnji s IBM-om uspješno je realiziran probni projekt kojim se testiralo kako semože baratati digitalnim preslikama (kopije CD-ova i DVD-ova koji su kao obavezniprimjerak zaprimljeni u NSK), kako bi se osiguralo trajno čuvanje digitalnog materijalai omogućio brzi pristup kod korištenja.Povećanje kvalitete upravljanja informacijama unutar poslovanja KnjižniceKao kolaboracijski sustav odabran je Microsoft Outlook. Kupljen je, instaliran i konfiguriranMicrosoft Exchange 2003 Server. Program Outlook Express zamijenjen jes Microsoft Outlook-om svim voditeljima organizacijskih jedinica Knjižnice, te jenastavljena instalacija ostalim djelatnicima. Time je realizirana prva faza programapovećanja kvalitete upravljanja informacijama u poslovanju.SISTEMSKO ODRŽAVANJE, PODRŠKA I RAZVOJTijekom cijele godine otklanjani su izvanredni kvarovi i oprema se redovito održavala.Pružana je IT podrška djelatnicima Knjižnice, tvrtkama i pojedincima koji70


INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEsu organizirali izložbe i prezentacije u Knjižnici, a trebali su se koristiti računalnommrežom, računalom i projektorom.Povećana je pouzdanost autentikacije na računalnu mrežu Knjižnice korištenjem dodatnogservera na koji se automatski repliciraju podatci s glavnog servera Microsoftdomene Knjižnice.Zbog nedostataka financijskih sredstava i zato nemogućnosti kupnje softvera i hardvera(Type Library) za izradu kvalitetnije dnevne sigurnosne kopije podataka saservera Knjižnice nije se poboljšala pouzdanost sustava za rekonstrukcijom nakonhavarije.E-mail poslužitelj je zamijenjen novim poslužiteljem. Zamijenjen je i e-mail poslužiteljskisoftver s novijom inačicom (Microsoft Exchange 2003.)BAZE PODATAKA I APLIKACIJEOdržavane su brojne postojeće manje baze temeljene na Microsoft SQL, MicrosoftAccessu i Oraclu.Povećana je sigurnost ISSN baze u Accesu prilagodbom i migracijom s osobnog računalana server.Razvijena je aplikacija koja omogućuje pristup sa specijaliziranih računala u otvorenompristupu samo bazama na koje NSK ima pretplatu.RAČUNALNA MREŽARačunalna mreža je razdvojena na korisničku i djelatničku.Planirano povećanje brzine pristupa internetu nije realizirano zbog nedostatnih financijskihsredstava.SIGURNOSTPovećana je sigurnost računala od virusa tako da je uz postojeći antivirusni softver,na ulazu u računalnu mrežu dodan novi antivirusni softver drugog proizvođača.71


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Postojeći antivirusni sustav nadograđen je novom inačicom koja omogućuje nadzorpreko računalne mreže rada antivirusnog računala na svakom djelatničkom računalu.Primjena sigurnosnog protokola 802.1x nije do kraja realizirana, jer inozemni certifikatza certificiranje servera Microsoft Server 2003 s ciljem uspostave 802.1x protokolanije bilo moguće dobiti zbog različitih podataka o imenu naše knjižnice urazličitim registrima.Kupljen je, instaliran i konfiguriran poslužitelj e-mail posrednik (SMTP gateway) sasoftverom koji omogućuje filtriranje SPAM-a i virusa prije dolaska do e-mail servera.NABAVA INFORMATIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMERealizirano je proširenje diskovnih sustava za DAMP i digitalizaciju.Kupljen je pisač s pripadajućim softverom za plastične naljepnice za potrebe inventure.Zbog nedostataka financijskih sredstava nije realizirano sljedeće:- zamjena preostalih starih računala za korisnike- program za rad s podatcima na CD-u i DVD-u- program za statistiku.OSTALOOtklonjen kvar na aplikaciji CROLISTNa aplikaciji CROLIST nastupio je kvar tijekom razdoblja prijenosa podataka u noviintegrirani knjižnični sustav. S obzirom da proizvođač aplikacije CROLIST nije biospreman otkloniti kvar, izvanrednim radom kvar je otklonio IT odjel.72


INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJETempus projektIzrađena je analiza, te realizirana nabavka prijenosnih računala, memorijskih štapića(USB stick) i A4 skenera.Tehnička dokumentacijaZa potrebe vođenja tehničke dokumentacije i omogućavanja korisnicima rada na softveruAutoCAD nabavljene su licence, instaliran softver i educirani djelatnici Knjižnice.CMUPrešlo se na novu organizaciju pristupa internetu od kuće, korištenjem novog sustavaautentikacije na sveučilištu.Skeniranje za korisnikeU otvorenom pristupu na trećem katu za korisnike su nabavljena dva računala i dvaskenera (format A4 i A3 skener).Video konferencijaNabavljena je web kamera i program. Nakon instalacije, podešavanja i testiranja,omogućeno je sudjelovanje u prvoj (TWG TEL) višestrukoj video konferenciji izNSK.73


Izvješće 2006.INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEFTP poslužiteljE-mail sustav nije pogodan za prijenos velike količine podataka internetom, te je tijekom 2006. zaživioFTP poslužitelj.74


ODNOSI S JAVNOŠĆUIZLOŽBE U KNJIŽNICITijekom protekle godine Knjižnica je organizirala i postavila samostalno ili u suradnjis inozemnim veleposlanstvima, knjižnicama i drugim institucijama ukupno 13izložbi.Izložba Duhovnim tragovima Friedricha Schillera organizirana je u povodu obilježavanja200. godišnjice smrti velikog njemačkog pisca i pjesnika. Ostvarena je usuradnji s Württemberškom pokrajinskom knjižnicom iz Stuttgarta. (15.II.–31.III.)75


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Izložbu dječjih radova Ja i moj omiljeni šport priredilo je Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa Republike Hrvatske. (18.IV.–30.IV.)Izložba Početci hrvatskoga novinstva i publicistike : o 200-toj obljetnici izlaskaprvih novina na hrvatskom jeziku «Kraljski Dalmatin» (19.IV-19.V.)Izložba Josip Vaništa: Dvadeset pet crteža (25.IV.-15.V.)Izložba Poljička pisana riječ (5.V.–15.V.)World Press Photo 06 – međunarodna izložba svjetske novinske fotografije, organiziranaje u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom. Izložba je gostovala u Splitui Vukovaru. (23.V.–3.VI.)Prigodna izložba radova Mladen Veža, Baština i predstavljanje monografije MladenVeža organizirano je u povodu obilježavanja 90 godina života i 75 godina stvaralačkograda velikog hrvatskog slikara. Projekt su ostvarili tvrtka INA i nakladnikŠkolska knjiga. (6.VI.-30.VI.)Izložba Pravo glasa – vjera u pravo: 100 godina demokracije u Finskoj, ostvarenaje u suradnji s Veleposlanstvom Finske (12.VII.–28.VII.)Izložba Federico Garcia Lorca – život i djelo priređena je u suradnji s Hrvatskohispanskimdruštvom i Zakladom Federico Garcia Lorca iz Madrida u povodu obilježavanja70-e godišnjice smrti velikog španjolskog pjesnika. (14.IX.– 6.X.)76


ODNOSI S JAVNOŠĆUIzložba Stvaratelji dviju kultura – Ustvarjalci dveh kultur, ostvarena je u suradnjis Narodnom in univerzitetnom knjižnicom iz Ljubljane. Postavljena je u vrijemeodržavanja Slovenskog slavističnog kongresa koji se po prvi puta održao u Zagrebu.Izložba je nakon Zagreba postavljena i u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani.(7.X.–4.XI.)Izložba Samuel Beckett – život i djelo organizirana je u suradnji s VeleposlanstvomIrske i Hrvatsko-irskim društvom u povodu obilježavanja 100-te godišnjice piščevarođenja. (25.X.–4.XI.)Izložba fotografija Dinamičan Peking ostvarena je u suradnji s VeleposlanstvomNarodne Republike Kine. (8.XI.–30.XI.)77


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Izložba Knjige Riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj. (14.XII.2006.–30.I.2007.)78


ODNOSI S JAVNOŠĆUPREDSTAVLJANJE GRAFIČKIH MAPAGrafička mapa Bespredmetnost Igora Konjušaka i Josipa Zankija (17.X.)Grafička mapa Nikola Šop, Dražen Trogrlić, Predavanje o dimovima / Lezione suifumi / A Lecture on Smoke (7.XII.)PREDSTAVLJANJE KNJIGA I ČASOPISACroatica et Slavica Iadertina Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru(9.II.)Thomas C. Wilson, Sistemski knjižničar (17.II.)Josip Mlakić, Psi i klaunovi (16.III.)Raukarov zbornik (ur. Neven Budak) (6.IV.)Anne Gregory, Planiranje i upravljanje kampanjama (10.IV.)Semir Osmanagić, Bosanska piramida sunca: otkriće prve evropske piramide (4.V.)Vjesnik bibliotekara Hrvatske: Spomenica Šimi Juriću (18.V.)Marko Antun de Dominis, Opera physica / Radovi iz fizike (8.VI.)Tefko Saračević, Prilozi utemeljenju informacijske znanosti (12.VI.)Velimir Visković, U sjeni FAK-a (13.VI.)Anto Orlovac, Banjolučka biskupija: u riječi i slici od 1881. do 2006. (21.IX.)Milun Garčević, Mozaik: povijesni pregled, stilske oznake i tehnike izrade (12.X.)Jurica Pavičić, Crvenkapica (19.X.)Danko Plevnik, Fortuna čitanja (30.X.)Bazar kaligrafa - antologija suvremene iranske kratke priče (prir. i prev. MuamerKodrić) (2.XI.)Vesna Krmpotić, 108 x 108 (16.XI.)Branislav Glumac, Ljekarna od vremena (23.XI.)O Titu kao mitu: proslava Dana mladosti u Kumrovcu (ur. Nevena Škrbić Alempijević,Kirsti Mathiesen Hjemdahl) (24.XI.)79


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Jasen Boko, Peta strana svijeta (30.XI.)Dobrila Arambašić-Kopal, Konjska ljubav (18.XII.)Finski nacionalni ep Kalevala u prepjevu Slavka Peleha (19.XII.)PRIREDBE / SKUPOVIZlatna kuna – Hrvatska gospodarska komora (20.II.)Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice (22.II.)80


ODNOSI S JAVNOŠĆUKnjiževna nagrada Jutarnjeg lista (28.II.)Državno natjecanje u brzom čitanju (11.III.)Milijun knjiga za Republiku Hrvatsku – SABRE-Zagreb zaklada (13.IV.)Dan hrvatske knjige, 22. travnja (21.IV.)Hrvatski znanstveni portal (5.IV.)Dan UN-a (23.X.)Sajam stipendija 2006. (24.X.)Simpozij Vrijednost ljudskog prava na obrazovanje u demokratizaciji visokog obrazovanja(26.X.)Svečana primopredaja donacije Cividini-Stranić (1.XII.)6. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Profesionalna etika knjižničarai društvene etičke norme i radionica o borbi protiv korupcije: Knjižnice, organizacijecivilnog društva i borba protiv korupcije (8. i 9.XII.)OSTALE PRIREDBE / SKUPOVI I PREDAVANJADr. Ivan Đikić: O ljubavi za znanost i hrabrosti (16.I.)Zlatni Moby (8.II.)Promocija u zvanja mentora i savjetnika – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,Zavod za školstvo (10.II.)Projekcija filma Knjižničar (24.II.)Nacionalni blagdan Republike Bugarske (2.III.)Državno natjecanje u brzom čitanju (11.III.)Predstavljanje Grada Stutgartta (31.III.)Seminar Oral B (5.IV.)Okrugli stol Ostavština ARK-a 1991.-2005. – Centar za mirovne studije (12.IV.)Sustav EduNet -Visoko učilište Vern i Fakultet političkih znanosti (30.V.)Dr. Ching-chih Chen: Conceptualizing Interactive Dynamic Multimedia InformationProvision and access: The Case of Global Memory Net (29.V.)81


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.8. bijenalni Europski kongres oralne medicine (2.IX.)Javno predstavljanje BIKRO i HIT – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa(5.X.)Promocija i unapređenje prosvjetnih djelatnika u mentorska zvanja – Agencija zaodgoj i obrazovanje MZOŠ (27.X. i 3.XI.)100. godina OSRAM-a (5.XII.)Radionice HUOJ-a (6.IX., 20.XI., 27.XI., 4.XII., 11.XII.)SAJMOVI58. međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu (4.X.-8.X.)29. međunarodni sajam knjiga Interliber u Zagrebu (7.XI.-11.XI.)12. sajam knjige u Istri (1.–10.XII.)KONCERTI U KNJIŽNICIDobrotvorni koncert Mala kap u slapu (1.IV.)Uskrsni koncert (9.IV.)Božićni koncert (17.XII.)(Vidi str. 111 – Prilog 4. Odnosi s javnošću)TISKARSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST / DISTRIBUCIJA IZDANJATiskaju se likovne monografije, tekuće hrvatske bibliografije, katalozi, priručnici islično, te katalozi izložbi.Ponuda cjelokupne tiskarske produkcije NSK nalazi se i na mrežnim stranicamaKnjižnice, adresa: http://www.nsk.hr82


ODNOSI S JAVNOŠĆUTiskano:Hrvatske bibliografijeNIZ A- Knjige2004/ 4,5,6,72005/1Naklada po sveščiću: 250 primjerakaHRVATSKA bibliografija na CD-ROM-u: Niz A-Knjige: 1990.-2004.Naklada: 300 primjerakaKatalozi izložbiDuhovnim tragovima Friedricha SchilleraNaklada: 250 primjerakaPlava krv, crna tinta(Primljeno 50 primjeraka na njemačkom jeziku)Početci hrvatskog novinstva i publicistikeNaklada: 320 primjerakaFederico Garcia Lorca - život i djeloNakalda: 320 primjerakaStvaratelji dviju kultura / Ustvarjalci dveh kultur(sunakladništvo)Knjige Riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj83


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Distribucija izdanja NSKnaziv obvezni dar, razmjena prodajaprimjerakHrvatskebibliografijeNiz A - Knjige 9 95 40Hrvatska bliografijana CD-ROMu:Niz A – Knjige, 1990.–2004. 9 22 Katalozi izložbiCervantesDuhovnim tragovimaFriedricha Schillera 9Federico Garcia Lorca 9 236 5Miroslav KrležaPlava krv, crna tinta 39 4Početci hrv. novinstva 9 05Stvaratelji dviju kultura 9TrattnerTri jezika - tri pisma 53ValvasorZbirka BiškupićRazni katalozi 8Stručna izdanja i priručniciBlažeković, T.Knjižnica osnovne škole 8Blažević, D., V. Hodak,Upute za… 384


ODNOSI S JAVNOŠĆUnaziv obavezni dar, razmjena ProdajaprimjerakĆelić-Tica, V., M. Zovko,Školske knjižnice danas Katalog rukopisa NSK 3Građa za hrv. retrosp. bibl. knjiga 1 0Roca-Borš, V. UDK 3Sorokin, B., T. Murati,Upute za bibl. obradu ... 3 UDK 6 35Verona, E., O katalogu 6 Willer, M. UNIMARCOstala izdanjaBassin, A., M. Šimat,Hamo Čavrk 23Berković, S., Diplomatskoi konzularno pravo 6Marulić M., Poslanica0Paljetak, L., Ivan LovrenčićPaljetak, L.,Nevenka Arbanas0Paljetak, L., Nevjerna žena 1 2Pelc, M., Martin Rota Kolunić 0Šarić - Karikature 3Zrinski, K. Putni tovaruš 6 285


Izvješće 2006.ODNOSI S JAVNOŠĆUKomisijska prodajaRabat: knjižarski – 30%, sajamski – 50%ogled prodajaHrvatske bibliografijeNiz A - Knjige 2004. g.8Niz A - Knjige 2005. g.5Niz C - Serijske publikacije 2Hrv. bibliografija na CD-ROMu 2Katalozi izložbiPlava krv, crna tinta0Početci novinstva… 6Stručna izdanjaBerković, S. Diplomatsko i konzularno pravo 32Blažeković, T. Knjižnica osnovne škole 1 Loedereker, P. Sedmerojezični rječnik 3Roca-Borš, V. Univerzalna… 1 Sorokin, B., T. Murati, Upute 3UDK 8Likovne mapeGrafička mapa Bespredmetnost Igora Konjušaka i Josipa Zankija (17.X.)Grafička mapa Nikola Šop, Dražen Trogrlić, Predavanje o dimovima / Lezione suifumi / A Lecture on Smoke (7.XII.)86


MEĐUNARODNA SURADNJAMeđunarodna suradnja Knjižnice odvijala se na nekoliko razina:članstvo odnosno sudjelovanje u međunarodnim udrugama knjižnicačlanstvo odnosno sudjelovanje u međunarodnim strukovnim organizacijamapojedini projektiizravno s pojedinim knjižnicamaUDRUGE KNJIŽNICACENL - Conference of European National Librarians (Konferencija ravnatelja europskihnacionalnih knjižnica)Suradnja Knjižnice sa CENL-om je iz godine u godinu sve jače izražena. Glavnizajednički projekt CENL-a jest stvaranje Europske knjižnice (The European Library- TEL), koja će postupno omogućiti korištenje informacijskih izvora, u prvom reduonih u nacionalnim knjižnicama, a preko njih i izvora u ostalim knjižnicama u svakojzemlji. Europska knjižnica je mrežna usluga 45 članica CENL-a, koja omogućujepristup katalogu i digitalnim zbirkama za sada, posebice europskih nacionalnihknjižnica. TEL je model platforme i umreženog organizacijskog djelovanja na uspostavibuduće višejezične Europske digitalne knjižnice, posvećene digitalnim izvorimaeuropskih kulturnih institucija.Knjižnica kao punopravni član od srpnja 2005., redovito u sjedište CENL-a u Hagu,od 1997. godine šalje skraćena godišnja izvješća.U radnoj skupini za procjenu pokazatelja (Working Group on Performance Evaluation)sudjelovala i članica iz Knjižnice.87


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.U Knjižnici je održan 3. seminar za EWG - Editorial Working Group, međunarodnogtima Europske knjižnice od 22.-23. svibnja.http://www.cenl.org/CDNL- Conference of Directors of National Libraries (Konferencija ravnatelja nacionalnihknjižnica). Sudjelovalo se na godišnjem sastanku u okviru 72. IFLA-inekonferencije u Seulu. Redovito se pripremaju godišnja izvješća na engleskom jeziku:http://www.nla.gov.au/initiatives/meetings/cdnl/LIBER (Ligue des bibliothčques Européenes de recherche). Sudjelovanje na 34. godišnjojkonferenciji Turning the libraries upside down, na kojoj su u stručnom dijelurazmatrana pitanja zaštite građe u velikim znanstvenim knjižnicama te organizacijskapitanja u razvoju digitalnih knjižnica. Na Konferenciji je održan i sastanakpartnera u sklopu TEMPUS projekta.CERL (Konzorcij europskih znanstvenih knjižnica)Hand press Book Database - (sudjeluju 23 knjižnice)88


MEĐUNARODNA SURADNJAPredsjedanje Savjetodavnom skupinom i članstvo u Izvršnom odboru i komisijiCERL-a za specifikaciju natječaja za domaćina baze podataka HPB te komisiji zanjegovo provođenje, u tom svojstvu sudjelovanje na sastancima: 11.-12. ožujka u Zagrebu,čemu je prethodila (10. 3.) radionica The European printed heritage: the roleof CERL, organizator i domaćin oba skupa bila je NSK; zatim 26. svibnja u Londonu,10. i 11. lipnja u Kopenhagenu te 10.-12. studenoga u Rimu.Međunarodne strukovne organizacijeIFLA (International Federation of Library Association and Institutions - Međunarodnafederacija knjižničarskih udruga i ustanova).Knjižnica aktivno sudjeluje posebice u onim tijelima IFLA-e u kojima ima svog člana.Posebno je aktivno članstvo u IFLA-inom Stalnom odboru za UNIMARC i Radnojskupini za razvoj ISBD-a i FRANAR.IAML (Međunarodna udruga glazbenih knjižnica ) - Knjižnica je članica i ove udruge.ProjektiProjekt TEMPUS SM_SCM-C01B04- 2004 iz programa Europske komisije, Općeuprave za obrazovanje i kulturu, odvijao se od 15. travnja 2005. do 14. listopada2006.Projekt pod nazivom: A Model of the University of Zagreb Library System, odvijao seu suradnji s tri inozemna partnera: Zemaljskom i sveučilišnom knjižnicom DoljnjeSaske, iz Goettingena, kao ugovaračem, Kraljevskom knjižnicom iz Danske i Nacionalnomi sveučilišnom knjižnicom iz Finske. Hrvatski partneri u projektu bili su Ministarstvoznanosti obrazovanja i športa RH, zatim Sveučilište u Zagrebu i CARNet,Hrvatska akademska i sveučilišna mreža.Cilj je projekta bio uspostava funkcionalnog modela i organizacije knjižničnog sustavaSveučilišta u Zagrebu, koji kao svoje sastavnice uključuje Nacionalnu i sveučilišnuknjižnicu u Zagrebu, fakultetske, odjelne i institutske knjižnice. Projektom je defi-89


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.niran cilj povezivanja i izgradnje suvremenog knjižničnog sustava svih knjižnica uokviru znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, ne samo Sveučilišta u Zagrebu,nego i knjižnica ostalih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta, te znanstvenih instituta.U definiranju modela sudjelovali su osim stručnjaka iz institucija vanjskih partnerai knjižničari iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, fakultetskih knjižnica kao i knjižnicaistraživačkih instituta, te predstavnici CARNet-a. Dokument, koji sadrži smjernicei preporuke, te terminski plan realizacije, tiskan je u studenome, a elektroničkaverzija je dostupna na: http://www.nsk.hr/info.aspx?idPlanom predviđena izrada Smjernica za razvoj fondova, te Smjernica za konzorcijalnunabavu, izrađuje se kao dio sustava nabave unutar projekta Sveučilišni knjižničnisustav i projekta TEMPUS.90


MEĐUNARODNA SURADNJAINDEX TRANSLATIONUMZa ovu Međunarodnu bibliografiju prijevoda u Pariz je poslano 2.023 naslova prevedenihknjiga, objavljenih u 2005. u Hrvatskoj. Bibliografska baza podataka dostupnaje na mreži www.unesco.org/cultural/translationum, i to na web stranici UNESCOa.Podatci o knjigama prevedenima u Hrvatskoj redovito se šalju od 1994. godine.MEĐUNARODNA IZLOŽBAIzložba Knjižnice plemenitaških obitelji od 16.-18. stoljeća u Hrvatskoj, Austriji, Slovačkoji Mađarskoj - zajednički je projekt nacionalnih i drugih knjižnica i ustanova tihzemalja. Nakon gotovo dvogodišnjih priprema izložba je postavljena u NSK (listopad2005.-siječanj 2006.), a protekle je godine postavljena u Slovačkoj (proljeće-ljeto2006.), u Mađarskoj u jesen 2006., a u proljeće 2007. bit će postavljena u Austriji.Izložbu prati katalog na pet jezika (hrvatski, njemački, slovački, mađarski i engleski).Izravno s pojedinim knjižnicamaU okviru te suradnje posebno ističemo suradnju s Češkom nacionalnom knjižnicom,Slovačkom nacionalnom knjižnicom, Mađarskom nacionalnom knjižnicom, Litvanskomnacionalnom knjižnicom, Slovenskom nacionalnom knjižnicom, Narodnomi univerzitetskom bibliotekom „Sv. Kliment Ohridski“ iz Makedonije, naročito urazmjeni iskustava i stručnjaka.Potpisan je i Sporazum o suradnji s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosnei Hercegovine.Na temelju potpisanog Ugovora o suradnji u projektu Central East European MA-STER, nastavljena je suradnja s Češkom nacionalnom knjižnicom na tom projektukoji je usmjeren ka uspostavi skupnog kataloga rukopisa srednjoeuropskih zemalja.www.manuscriptorium.com91


Izvješće 2006.MEĐUNARODNA SURADNJASporazumi o suradnji s drugim knjižnicamaU okvirima dogovorenih sporazuma o suradnji naše knjižnice s drugim nacionalnimknjižnicama redovito se odvijaju programi razmjene publikacija, organizacije izložbii razmjene stručnjaka.Prošle godine temeljem Sporazumu o suradnji u NSK su boravile suradnice iz Litve,Jevgenija Shevcova i Romualde Kondrataviciene.U Knjižnici je boravio i dr. Robert M. Hayes, Profesor Emeritus s UCLA.Članstvo u međunarodnim organizacijamaIFLA - predstavnik NSKČlanstvo u Sekciji za autorsko pravoČlanstvo u Sekciji za bibliografijeČlanstvo u Sekciji za informacijsku tehnologijuČlanstvo u Radnoj skupini za metapodatkeČlanstvo u Radnoj skupini DC-LibrariesČlanstvo u Radnoj skupini FRANAR (Functional Requirements and Numbering ofAuthority Records)Stalni odbor za UNIMARCČlanstvo u ekspertnoj međunarodnoj radnoj skupini za preradbu ISO norme 3297Information and documentation - International standard serial number (ISSN)Članstvo u Upravnom odboru ISSN-aNAPLE - članstvo u izvršnom odboruEBLIDA - članstvoISO TC 46/SC 992


INTERNACIONALNA STALNAIZLOŽBA PUBLIKACIJA – ISIPInternacionalna stalna izložba publikacija - ISIP izlaže inozemnu znanstvenu i stručnu literaturu(knjige i časopise) sa svih područja ljudskog znanja, umijeća, kulture i umjetnosti.Zahvaljujući tradicionalnoj suradnji s inozemnim nakladnicima, ISIP besplatno pribavljacjelokupnu građu te je obrađuje i izlaže u okviru ISIP-ova stalnog izložbenog postava, u čitaonicina 1. katu NSK, te na posebnim, tematskim i nakladničkim izložbama uz znanstvene,kulturne i gospodarske manifestacije u Republici Hrvatskoj.SURADNJA S INOZEMNIM NAKLADNICIMAKako bi se osigurao kontinuitet pristizanja stranih znanstvenih i stručnih publikacija,tijekom 2006. godine kontaktirani su na engleskom, francuskom, njemačkomi talijanskom jeziku nakladnici iz 22 zemlje: Austrije, Belgije, Češke, Finske, Francuske,Irske, Italije, Izraela, Japana, Kanade, Kine, Litve, Luksemburga, Mađarske,Nizozemske, Njemačke, Poljske, SAD, Slovačke, Švedske, Švicarske i Velike Britanije.Obavijesti o planiranim tematskim izložbama slijedila su izvješća o održanimizložbama, potkrijepljena fotografijama izložbenih postava.Na osnovi suradnje s inozemnim nakladnicima ISIP je u navedenom razdoblju pribavio886 knjiga, što uključuje 34 naslova na CD-ROM-u, te 436 naslova časopisa (403redovita naslova + 33 nova naslova, pribavljena za tematske izložbe). Osobito vrijednastručna literatura prinovljena je za ISIP-ove izložbe u okviru dvaju međunarodnihznanstvenih skupova: (1) s područja geografije - AKADEMIK JOSIP ROGLIĆ INJEGOVO DJELO te (2) ekonomskih znanosti - 3 rd International Conference ANENTERPRISE ODYSSEY: INTEGRATION OR DISINTEGRATION.ISIP, koji od 1996. godine djeluje kao jedan od odsjeka NSK, pribavio je u desetogodišnjemrazdoblju, od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 2006., ukupno 12.758 svezakastranih knjiga, uz prosječno 500 redovitih naslova stranih časopisa godišnje.93


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.OBRADA IZLOŽBENE GRAĐEObrada knjigaPredakcesijski je obrađeno te inventarizirano (upisom u inventarnu knjigu) 886 svezakaknjiga, 884 sveska klasificirana su primjenom sustava UDK, a 832 sveska sukatalogizirana.Obrada časopisa403 naslova časopisa su inventarizirana, a 33 nova naslova evidentirana i klasificiranaprimjenom sustava UDK. U Katalogu starijih godišta periodike za razdoblje od 1995.do 2003. ažurirano je ukupno 355 naslova (2003. godište). Dnevnom kontinuacijomobrađene su 1.752 jedinice.Kako bi se unaprijedila obrada omeđenih i serijskih publikacija, tijekom studenog2006. započelo se s ispravljanjem bibliografskih zapisa u ISIP-ovoj bazi, što je osnovnipreduvjet za prijelaz na sustav Voyager.Interliber, Zagrebački velesajam, nastava stranih jezika, 07. - 11. 11. 2006.94


INTERNACIONALNA STALNA IZLOŽBA PUBLIKACIJA - ISIPIZLOŽBENA DJELATNOSTISIP-ova se građa izlagala na devet tematskih izložbi strane literature te u okvirustalnog izložbenog postava.Tematske izložbe strane literature na lokacijama znanstvenih, gospodarskih i kulturnih manifestacijaNAZIV SKUPA/IZLOŽBE TERMIN LOKACIJA IZLOŽENO1. Međunarodni znanstveni skup s područja geografijeAKADEMIK JOSIP ROGLIĆ I NJEGOVO DJELO19.-22.04.2006.Makarska,Hotel Biokovka244 knjige,47 naslovačasopisa2. 2 nd CROATIAN CONGRESS ON MICROSCOPYwith international participation18.-21.05.2006.Topusko,HotelLječilište216 knjiga,56 naslovačasopisa3. MEDICINA I TEHNIKA, 34. međunarodni sajammedicine, farmacije, laboratorijske i rehabilitacijskeopreme, optike i dentala24.-27.05.2006.Zagreb,Zagrebačkivelesajam215 knjiga,73 naslovačasopisa4. 3 rd International ConferenceAN ENTERPRISE ODYSSEY: INTEGRATION ORDISINTEGRATION15.-17.06.2006.Zagreb,Ekonomskifakultet310 knjiga,61 naslovčasopisa5. 5 th CROATIAN CONGRESS ON INFECTIOUSDISEASESwith international participation23.-27.09.2006.Zadar,Hotel Borik176 knjiga,67 naslovačasopisa6. INTERLIBER29. međunarodni sajam knjiga i učila(nastava stranih jezika)07.-11.11.2006.Zagreb,Zagrebačkivelesajam209 knjiga,37 naslovačasopisaIzloženo ukupno: 1.370 knjiga i 341 naslov časopisa95


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Medicina i tehnika, Zagrebački velesajam, 24. - 27. 05. 2006.Tematske izložbe u čitaonici ISIP-aNAZIV IZLOŽBE TERMIN IZLOŽENO1. Izložba strane literature s područjapsihologije i mentalnog zdravlja2. Izložba strane literature s područjageografije3. Izložba strane literature s područjaekonomskih znanostiIzloženo ukupno: 981 knjiga i 149 naslova časopisa23.11.2005.-21.04.2006.26.04.-08.09.2006.12.09.2006.-02.02.2007.386 knjiga, 40naslova časopisa278 knjiga, 49naslova časopisa317 knjiga, 60naslova časopisaZa svaku ISIP-ovu posebnu izložbu izrađen je izložbeni katalog s bibliografskim podatcimao izloženoj knjižnoj i časopisnoj građi.96


INTERNACIONALNA STALNA IZLOŽBA PUBLIKACIJA - ISIPStalni izložbeni postav u čitaonici ISIP-aSva ISIP-ova građa u otvorenom pristupu izlagana je prema stručnom redoslijeduUDK. U okviru stalnog postava izložena su 56.223 sveska knjiga i 403 redovitanaslova časopisa (godišta 2004., 2005. i 2006.) te 33 nova naslova, pribavljena zatematske izložbe. Zbirke knjiga i časopisa redovito su uređivane i dopunjavane prinovama.Zbirka starijih godišta časopisa ISIP-aIz časopisne zbirke u otvorenom pristupu povučeno je godište 2003. (355 naslova)i uloženo u Zbirku starijih godišta časopisa ISIP-a. Na zahtjev korisnika časopisi izZbirke starijih godišta dostavljani su u čitaonicu ISIP-a.INFORMACIJSKE USLUGEPristup informacijama o ISIP-ovoj građi (bibliografskog i tematskog karaktera) omogućenje pretraživanjem (a) ISIP-ova kataloga na hrvatskom i engleskom jeziku uokviru mrežnih stranica NSK, (b) ISIP-ovih abecednih i stručnih kataloga na listićimai (c) ISIP-ovih izložbenih kataloga u tiskanom i elektroničkom obliku te (d) naosnovi Vodiča kroz zbirku knjižne građe ISIP-a i Popisa časopisne građe ISIP-a.97


Izvješće 2006.INTERNACIONALNA STALNA IZLOŽBA PUBLIKACIJA - ISIP98


OSOBLJE KNJIŽNICEU Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ukupno je zaposleno (uključujućizamjene) 303 djelatnika, koji se financiraju na teret sredstava Državnog proračuna.Prema stručnoj spremi 130 djelatnika ili 42,9% ima visoku stručnu spremu, od čega je6 doktora znanosti, 21 magistar znanosti, a prema stručnom zvanju 7 knjižničarskihsavjetnika, 14 viših knjižničara, 84 diplomiranih knjižničara, ukupno 105 stručnjakas područja knjižničarstva.Osim diplomiranih knjižničara zaposleni su i djelatnici s visokom stručnom spremomdrugih profila (konzervatori, inokorespondenti, informatičari i sl.)Višu stručnu spremu odnosno visoku kvalifikaciju ima 17 djelatnika ili 5,6%, srednjustručnu spremu ima 131 djelatnik ili 43,2%, a nižu stručnu spremu odnosno polukvalifikacijuima 25 djelatnika ili 8,3%.Na teret vlastitih sredstava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici je zaposleno još17 djelatnika (3 VSS, 13 SSS i 1 PKV) na radnim mjestima u obradi, zaštiti i službiza sigurnost, a na temelju mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RHod 14. ožujka 2006. godine.99


Izvješće 2006.100


UPRAVA KNJIŽNICEUPRAVNO VIJEĆEProf. dr. sc. Damir Sapunar, predsjednik, predstavnik Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa RHJasna Jednačak, predstavnica Ministarstva kulture RHProf. dr. sc. Darko Novaković, predstavnik Ministarstva kulture RHDoc. dr. sc. Daniela Živković, predstavnik Ministarstva kulture RHProf. dr. sc. Pavo Barišić, predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RHDoc. dr. sc. Marko Petrak, predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RHMr. sc. Irena Medić, predstavnica NSKMilojka Telenta Tomljenović, predstavnica NSKJasenka Zajec, predstavnica NSK101


Izvješće 2006.102


PRILOZIPrilog 1. NABAVAPREGLED I VRSTAGRAĐECroatica - knjigeOBVEZNIPRIMJERAK2006.5.930 x 2U+AKUPNJA2006.ZAMJENA2006.NAČINI NABAVEDAR2006.UKUPNO2006.UKUPNO2005.UKUPNO2004.2.732 98 2.855 17.545 18.139 16.903Stare i rijetke knjige 35 5.279* 5.314 20 57Strane knjige 1.535 914 699 3.148 4.400 3.683SVEUKUPNO (svezaka) 11.860 4.302 1.012 8.833 26.007 22.559 20.643Croatica - časopisiCroatica - novineStrani časopisi2.251 nasl.x2br.6.592 U+Anasl. 251 x 2br.17.5912 nasl.br.224 nasl.br.56632 nasl.3.134 br.180 nasl. br.470620 nasl.br.2.48096 nasl.br.3175.124nasl.4.478nasl.4378nasl.506 nasl. 462 nasl. 433 nasl.908 nasl. 1.049 1.074SVEUKUPNO (naslova) 5.004 638 180 716 6.538 5.989 5.885Doktorske disertacije 404 404 771 434Magistarski radovi 733 733 780 642Hrvatske službene publikacije555 555 367 146Strane službene publikacije19 431 624 1.074 1.006 695Dokumenti međ. org. ivlada2 768 770 599 1.554Sitni tisak (brošure) 1.398 x 2 2.796 2.494 1.471Sitni tisak (periodičkagrađa)453 nasl. x 2br. 1.812906 900 620Katalozi izložbi 253 x2 506 504 826SVEUKUPNO (jedinica) 5.900 19 433 1.392 7.744 7.421 6.388103


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Rukopisi 63 11 74 9 9Mikrooblici (ZSP) 3.090 3.090 4.152 4.758Muzikalije (note) 238 10 3 3 254 2.163 2.358Zvučne glazbene kasete 147 147 149 267Zvučni glazbeni CD 572 1.374 1.946 485 679DVD 30 30 2 2Gramofonske ploče 2.693 2.693Zemljopisne karte (listovi) 70 28 4 10 112 265 203Zemljopisni atlasi 16 3 19 71 48Razglednice 319 319 40 50Plakati 126 126 200 305Originalne grafičke mape 2 1 2 5 12 14Crteži 4 4 17 14Grafike 8 20 28 30 61Katalozi izložbi 252 504 756 0 1SVEUKUPNO (jedinica) 1.461 444 3.097 4.601 9.603 7.595 8.769Elektroničke knjiga CD-ROMElektronička knjiga- DVDDoktorske disert.CD-ROM85 24 180 85 374 254 18330 30 1 230 30 27 20Magistarski rad CD-ROM 141 141 112 81Serijske publikacije CD-ROMBibliografske baze podataka- web verzijeBaze podataka s bibliografskimpodacima i cjelovitimtekstom - web verzije4 57 61 33 104 4 2 19728 20 48 58 62* Darovana knjižnica prof. dr. Miroslava Brandta prema oporuci smještena je u Trezoru(5.279 svezaka knjiga).104


PRILOZIPrilog 2. KORISNIČKE USLUGE2.1. Pregled upisaMJESECGodišnji upisStudenti/maturantiGodišnji upisGrađani/znanstvenonastavnoosobljeMjesečni upis Tjedni upis UKUPNOSiječanj 2.188 91 100 194 2.573Veljača 1.277 166 66 96 1.605Ožujak 1.421 216 107 120 1.864Travanj 905 77 89 134 1.205Svibanj 1.054 85 85 110 1.334Lipanj 695 35 72 90 892Srpanj 312 50 39 75 476Kolovoz 880 43 83 62 1.068Rujan 1.076 100 69 98 1.343Listopad 2.068 73 75 15 2.331Studeni 2.056 59 77 105 2.297Prosinac 1.129 61 73 93 1.356Sveukupno 15.061 1.056 935 1.192 18.244Od 27. studenoga prestao je upis u bazu CROLIST.Sveukupno : 18.244 članova2.2. Mjesečni pregled korištenja građe u Čitaonici periodikeMJESECBroj korisnikačasopisa i novinaBroj svezakaMikrofilmovi/korišteni učitaonici/ReprografskeuslugeSiječanj 2.730 6.549 710 56Veljača 2.653 6.838 591 49Ožujak 3.106 7.031 655 83Travanj 2.932 7.312 564 72Svibanj 2.449 6.519 771 77Lipanj 2.503 5.517 721 71Srpanj 2.857 5.026 670 67Kolovoz 1.898 5.325 470 58Rujan 3.280 6.264 882 84Listopad 2.902 6.071 648 75Studeni 3.290 6.950 694 62Prosinac 2.732 5.126 566 68Ukupno 33.332 74.528 7.942 822105


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.2.3. Mjesečni priljev građe u čitaonicama sa slobodnim pristupomMjesec Knjiga CDsiječanj 426 14veljača 455 25ožujak 511 9travanj 923 19svibanj 854 15lipanj 45 1srpanj 442 21kolovoz 117 4rujan 658 22listopad 308 6studeni 0 0prosinac 803 5Ukupno 5.542 1412.4. Tematska pretraživanjaTematska pretraživanja: predmetni stručnjaciDisertacije 36Magistarski rad 125Diplomski rad 1.298Seminarski rad 2.354Istraživanje / rad na projektu / studija 379Maturalni rad 928Ostalo + Question Point 663Ukupno tematskih zahtjeva 5.783106


PRILOZI2.5. Informacijske usluge čitaoniceBroj tematskih zahtjeva 5.783CROLIST 5.783Bibliografije 455Internet 1.294EBSCO 5.132ERL”Webspirs” 207OVID 1.213Engineering Village 2 559Web of Science 212Cambridge Scientific Abstracts 163Science Direct 762Emerald Fulltext 315PROQUEST : ABI/Inform 204PROQUEST : Digital disertations 2Springer Link 216ULRICHWiley Interscience 422Ukupno 16.9392.6. Informacijske usluge - Središnja informacijska službaBibliografske i referalne informacije 12.000Pretraživanja: Bibliografije (dopisi) 65Citatne i multidisciplinarne baze 481DIALOG 48Tematska pretraživanja 569Ukupno 13.163107


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.2.7. Korištenje građe u čitaonicamaFOND ZATVORENOG SPREMIŠTAZaprimljeno zahtjeva 119.203Poslano u čitaoniceČitaonice sa slobodnim pristupom43.790 knjigaČitaonica periodike35.898 sv. časopisa19.812 sv. novinaZa izložbe, međuknjižničnu posudbu, snimanja knjiga,časopisa, novina10.396Ukupno 109.896FOND ČITAONICA SA SLOBODNIM PRISTUPOMČitaonice sa slobodnim pristupom162.430 sv. knjigaČitaonica časopisaZbirka službenih publikacijaZbirka doktorskih disertacija i magistarskih radovaZbirka za knjižničarstvo19.894 svezaka časopisa4.384 jediniceslužb. publikacija2.967 radova423 knjigeUkupno jedinica građe 190.098Čitaonica periodike74.528 svezaka i7.942 mikrofilmovaFOND ZBIRKI GRAĐE POSEBNE VRSTEZbirka rukopisa i starih knjiga6.999 jedinica građeGrafička zbirka1.643 jedinice i296 sv. priručne zbirkeZbirka muzikalija i audiomaterijala1.924 jedinica građeZbirka zemljopisnih karata i atlasa2.605 jedinicaUkupno13.467 jedinica2.8. Posudba knjiga izvan KnjižnicePOSUDBASa zatvorenog spremišta 4.444Fond čitaonica sa slobodnim pristupom 10.871Ukupno 15.315108


PRILOZI2.9. Statistika mrežnih stranica i pristupa na daljinuMrežne straniceVirtualni posjeti 769.996Dnevni prosjek 2.100Najviše posjetau prosincuUlazi 32,760.865Dnevni prosjek ulaza 89.755Najčešće korištene stranice: naslovna, OPAC,digitalizirani katalozi, bibliografije, usluge2.10. Statistika korištenja stranih baza podataka Nacionalnog konzorcijaCSA Illumina 141.853Proquest ABI/INFORM Global 30.790Proquest Disertations and Theses 507GALE Virtual Reference Library i MLA Intl.Bibliography of InfoTrac57CAB Abstracts, Biological Abstracts,ICONDA (Silver Platter)6.980Ukupno 180.1872.11. Korištenje Bežičnog internetaMJESEC RAČUNALA KARTICESiječanj 175 53Veljača 161 38Ožujak 127 62Travanj 93 45Svibanj 147 47Lipanj 117 50Srpanj 32 9Kolovoz 36 12Rujan 92 38Listopad 53 42Studeni 90 30Prosinac 79 16Ukupno 1.202 442109


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Prilog 3. ZAŠTITA GRAĐE110Broj snimaka/skenovaBrojlistovaBrojjedinicaPREVENTIVNA ZAŠTITAPriprema novinskog fonda za zaštitu 38.301Priprema knjiga i časopisa za zaštitu 1.279Mikrofilmiranje starih hrvatskih novina 50.413Mikrofilmiranje i snimanje građe zbirki 77.476Kopiranje mikrofilmova 141.224Kontrola starih filmova uz dosnimavanje i spajanje 462Digitaliziranje knjižnične građe 11.465Digitaliziranje mikrofilmova 36.393Čišćenje i dezinfekcija različite knjižnične građe 22.897Izrada uveza restauriranih novina 179Izrada uveza restauriranih knjiga i časopisa 719Izrada uveza djelomično restauriranih knjiga za slobodni1741.508pristupIzrada zaštitnih mapa, košuljica, kutija i ovitaka 12.493Izrada zlatotiska (za novine i knjige) 221Presvlačenje korica knjiga samoljepivim folijama 9.050Zaštita novinskog fonda (zamjena dotrajalih mapa novima) 15.934Opremanje prinovljenog novinskog fonda zaštitnim mapama 3.054Preseljenje i signiranje mikrofilmskih svitaka (master negativa)iz laboratorija u Zatvoreno spremištePreseljenje arhivskog primjerka časopisa 10.500Revizija knjižne građe od sign.1 do sign. 4.888 11.430KURATIVNA ZAŠTITARestauriranje novina metodom laminacije 13.409Restauriranje knjiga i časopisa metodom laminacije 10.679Ručno restauriranje rukopisne i tiskane građe 5.469Ručno restauriranje novije građe termoplastičnom folijom 3.463Restauriranje građe dolijevanjem papirne mase 5.676USLUGE KORISNICIMAMikrofilmiranje i snimanje građe 5.926Kopiranje mikrofilmova 10.570Izrada papirnatih kopija s mikrofilma 20.778Izrada papirnatih kopija digitalizirane građe 1.775Digitaliziranje građe 1.694Digitaliziranje mikrofilmova 2.288INTERNE USLUGEDigitaliziranje građe za izložbe i kataloge 1.126Digitaliziranje građe tijekom restauracije 1.471Snimanje otvorenja izložbi i drugih događanja 1.411Izrada uveza bibliografija, biltena, kataloga i sl. 3.404Izrada spiralnog uveza 940Izrada legenda 2.275Građa posuđena za izložbe, TV snimanja i sl. 820


PRILOZIPrilog 4. ODNOSI S JAVNOŠĆU4.1. Izložbe u KnjižniciU sklopu kulturne suradnje s Württemberškom pokrajinskom knjižnicom iz Stuttgarta gostovalaje od 15.II.–31.III. izložba Duhovnim tragovima Friedricha Schillera. Priređenaje u povodu obilježavanja 200. godišnjice smrti ovog velikog njemačkog pisca i pjesnika. Naizložbi je predstavljena Schillerova rukopisna ostavština, njegova prva tiskana djela, uglazbljenadjela i portreti. Na otvorenju izložbe pozdravne riječi uputili su dr. sc. Josip Stipanov,glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, dr. sc. Hannsjörg Kowark, ravnateljWürttemberške pokrajinske knjižnice, Nj. E. Jürgen Staks, veleposlanik Savezne RepublikeNjemačke, dr. sc. Ute Oelmann, voditeljica arhiva Stefan Georg iz Stuttgarta i dr. sc. DragutinHorvat, izvanredni profesor na Katedri za njemačku književnost Filozofskog fakulteta uZagrebu. Izložbu je otvorio ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić. U glazbenom programunastupili su gosti iz Stuttgarta, članovi jazz sastava Tango Five.Izložba Početci hrvatskoga novinstva i publicistike je postavljena u povodu obilježavanja200-te obljetnice izlaska prvoga lista na hrvatskom jeziku «Kraljski Dalmatin». Izložene sunovine, knjige, časopisi, dokumentarna građa iz fonda Knjižnice kojima je predočen razvojhrvatskog novinstva i publicistike od 1700. do 1853. godine. Na otvorenju izložbe pozdravnuriječ uputio je dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Knjižnice, a o izložbi su govorili dr. sc.Srećko Lipovčan, autor izložbe i kataloga, i akademik Radoslav Katičić. Odabrane tekstovečitao je Dubravko Sidor. Izložba je gostovala u Zadru. (19.IV.-19.V.)U suradnji s nakladnikom Kratis d.o.o. predstavljena je 25. IV. mapa Josip Vaništa: Dvadesetpet crteža. O mapi i Vaništinim crtežima govorili su akademik Tonko Maroević, dr. sc.Zdenko Tonković i dr. sc. Boris Varga. U povodu izlaska ove mape organizirana je i prigodnaizložba. (25.IV.-15.V.)Izložba Poljička pisana riječ postavljena je u prigodi održavanja Dana Poljičana u Zagrebui svečanosti Poljičko sjelo koje je bilo upriličeno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.Izloženi su primjerci knjiga znamenitih Poljičana, Poljički statut, te knjige i časopisi iz fondaKnjižnice koji se sadržajno odnose na povijest Poljica. (5.V.–15.V.)World Press Photo 06 – međunarodna izložba svjetske novinske fotografije organizirana je usuradnji s Hrvatskim novinarskim društvom i World Press Photo. Neovisna i neprofitna organizacijaWPP svake godine organizira natječaj na kojem se biraju najbolje novinske fotografijerazličitih žanrova i područja za proteklu godinu koje se zatim predstavljaju publici diljemsvijeta. Na otvorenju izložbe govorili su, uz dr.sc. Josipa Stipanova, glavnog ravnatelja Nacionalnei sveučilišne knjižnice, nizozemski veleposlanik u Hrvatskoj Lionel Veer, predsjednik111


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Hrvatskog novinarskog društva Dragutin Lučić, te ministar kulture mr. sc. Božo Biškupićkoji je ujedno izložbu i otvorio. Izložba je gostovala u Splitu i Vukovaru. (23.V.– 3.VI.)U povodu obilježavanja 90 godina života i 75 godina stvaralačkog rada velikog hrvatskogslikara Mladena Veže, organiziran je 6.VI. prvorazredan kulturni događaj na kojem je predstavljenamonografija „Mladen Veža“ u izdanju Školske knjige i tvrtke INA, te postavljenaprigodna izložba radova Mladen Veža, Baština. O slikarskom opusu Mladena Veže govorioje koautor monografije Stanko Špoljarić, a o monografiji i cijelom projektu INA - Baštinasu govorili Ante Žužul, direktor Školske knjige i Darko Markotić, tajnik društva INA-e kojije ujedno i otvorio izložbu. Program je vodio glumac Goran Grgić a u glazbenom dIjelu nastupilaje klapa Nostalgija. Uz brojne goste slavljeniku Mladenu Veži čestitali su premijer dr.sc. Ivo Sanader i ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić.Izložba Pravo glasa – vjera u pravo: 100 godina demokracije u Finskoj ostvarena je usuradnji s Veleposlanstvom Finske. Ovu putujuću izložbu priredilo je Ministarstvo vanjskihposlova Finske u povodu obilježavanja sto godina finske demokracije i jednakosti prava glasaza žene i muškarce. Na otvorenju izložbe govorili su prof. dr. sc. Vesna Pusić, potpredsjednicaHrvatskoga sabora i Nj.E. Ilpo Manninen, finski veleposlanik. Ovom izložbom obilježen je ipočetak predsjedavanja Finske Europskom unijom. (12.VII.–28.VII.)Izložba Federico Garcia Lorca – život i djelo priređena je u suradnji s Hrvatsko-hispanskimdruštvom i Zakladom Federico Garcia Lorca iz Madrida u povodu obilježavanja 70.godišnjice tragične smrti velikog španjolskog pjesnika. Na izložbi su uz knjige (u izvorniku iprijevodima) i časopise, bili izloženi dokumenti, fotografije i preslike originalnih pjesnikovihcrteža. Likovni dio izložbe sadržavao je grafike uglednih svjetskih umjetnika iz grafičke mapeTonija Politea, te radove (slike i video radovi) četrnaestero hrvatskih umjetnika posvećeneLorci. Autori izložbe i kataloga su dr. sc. Jordan Jelić i mr. sc. Enes Quien. Izložbu je otvorilamr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, ministrica vanjskih poslova i europskih integracija. Naotvorenju su uz autore izložbe govorili dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Knjižnice, prof.dr. sc. Zdenko Volner, predsjednik Društva, gospođa Laura Garcia-Lorca, predsjednica Zakladete autori izložbe. U glazbenom dijelu sudjelovali su sopranistica Maja Vukoja i TvrtkoSarić na gitari. (14. IX. – 6. X.)Izložba Stvaratelji dviju kultura – Ustvarjalci dveh kultur ostvarena je u suradnji s Narodnomin univerzitetnom knjižnicom u Ljubljani. Na izložbi su po prvi puta bili predstavljeniizvorni rukopisi, tiskane knjige i časopisi, kartografska i dokumentarna građa književnika,publicista, književnih povjesničara i prevoditelja koji su pisali na oba ili samo na jednomjeziku ali su stvarali djela značajna i za hrvatsku i za slovensku kulturu. Na jednome mjestuobjedinjena građa prikazala je bogatstvo stvaralačke riječi i misli te višestoljetne kulturneveze i odnose Slovenaca i Hrvata, od srednjovjekovlja do danas. Pozdravne riječi na otvorenjuizložbe uputili su dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice i112


PRILOZImr. sc. Lenart Šetinc, a o koncepciji i sadržaju izložbe govorili su dr. sc. Mihael Glavan, autorizložbe i kataloga i prof. dr. sc. Zvonko Kovač, profesor na Katedri za slovenistiku Filozofskogfakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izložbu je otvorila mr. sc. Branka Šulc, izaslanica ministrakulture. Glazbeni dio obogatile su svojim nastupom umjetnice Barbara Bego Bojić na glasovirui Svetlana Krajna na tamburici. Izložba je nakon Zagreba postavljena u Narodnoj inuniverzitetnoj knjižnici u Ljubljani. (7.X.– 4.XI.)Putujuća izložba Samuel Beckett – život i djelo priređena je u suradnji s VeleposlanstvomIrske i Hrvatsko-irskim društvom, a u povodu obilježavanja 100. godišnjice piščeva rođenja.Izložba je stigla sa zakašnjenjem u Zagreb i trajala je od 25.X. do 4.XI. Prigodne govore o velikomirskom dramatičaru i romanopiscu izrekli su dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Nacionalnei sveučilišne knjižnice i zamjenica veleposlanika Republike Irske Julienne O’Keffe.O Samulelu Beccketu i njegovom djelu izlagao je prof. dr. sc. Stipe Grgas, a o hrvatsko-irskimodnosima i djelovanju Društva govorio je njegov predsjednik Tvrtko Grabarić.Izložba fotografija Dinamičan Peking ostvarena je u suradnji s Veleposlanstvom NarodneRepublike Kine. U prigodi otvorenja, pozdravnu riječ je uputio dr. sc. Josip Stipanov, glavniravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a izložbu je otvorio Nj. E. Wu Zhenglong, veleposlanikNarodne Republike Kine. (8.XI.–30.XI.)Izložbom Knjige Riječi: Tanah, Biblija, Kuran u Hrvatskoj Nacionalna i sveučilišna knjižnicaširoj je javnosti predstavila svete knjige triju jednobožačkih religija: židovstva, kršćanstvai islama, a kršćanstvo je predstavljeno sa svojim trima tradicijama: katoličkom, pravoslavnomi protestantskom. Izloženi su primjerci Tanaha, Biblije i Kur’ana koji su nastali ili su imaliutjecaja u Hrvatskoj, a uglavnom su iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice, te iz fondovazastupljenih vjerskih zajednica i drugih ustanova. Uz uvodnu riječ dr. sc. Josipa Stipanova,glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice, o izložbi su govorili autori: gospođaJulija Koš (židovstvo), prof. dr. sc. Adalbert Rebić (kršćanstvo / katolicizam), gospodin MilanTopić (pravoslavlje), gospodin Moran Rajković (protestantizam) te prof. dr. sc. Osman Muftić(islam). Odabrane tekstove čitao je Dubravko Sidor. (14. XII.2006. – 30.I.2007.)4.2. Predstavljanje grafičkih mapaGrafička mapa Bespredmetnost Igora Konjušaka i Josipa Zankija koju je objavila Nacionalna isveučilišna knjižnica, predstavljena je 17. X. Uz pozdravnu riječ dr. sc. Josipa Stipanova, glavnogravnatelja NSK, mapu je predstavila urednica mape mr. sc. Mikica Maštrović, voditeljicaGrafičke zbirke NSK, te autorica predgovora povjesničarka umjetnosti Iva Körbler.113


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Grafička mapa Predavanje o dimovima / Lezione sui fumi / A Lecture on Smoke Nikole Šopa iDražena Trogrlića u izdanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice predstavljena je 7. prosinca.O njoj su govorili akademik Tonko Maroević i mr. sc. Mikica Maštrović, urednica mape.Izabrane tekstove čitao je dramski umjetnik Dubravko Sidor.4.3. Predstavljanje knjiga, časopisaČasopis Croatica et Slavica Iadertina Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadrupredstavljen je 9.II. Uz pozdravnu riječ dr. sc. Josipa Stipanova, glavnog ravnatelja Nacionalnei sveučilišne knjižnice, časopis su predstavili prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, prof. dr. sc.Ivo Pranjković, prof. dr. sc. Ante Uglešić, doc. dr. sc. Zdenka Matek Šmit i prof. dr. sc. JosipLisac, glavni urednik časopisa.U nakladi Hrvatskog knjižničarskog društva predstavljena je 17.II. knjiga Thomasa C. WilsonaSistemski knjižničar – oblikovanje uloga, definiranje vještina. Knjigu je preveo MladenMasar, a predstavile su je prof. dr. Aleksandra Horvat i dr. sc. Maja Jokić.Predstavljanje najnovijeg romana Josipa Mlakića Psi i klaunovi u izdanju V.B.Z.-a održano je16. III. Roman su uz autora, predstavili književna kritičarka Jagna Pogačnik i glavni urednikV.B.Z.-ovih izdanja Nenad Rizvanović.Predstavljanje Raukarova zbornika, knjige posvećene akademiku prof. dr. sc. Tomislavu Raukaru,održano je 6. IV. Knjigu je objavio Filozofski fakultet u Zagrebu, a predstavili su jeakademik Nikša Stančić, prof. dr. sc. Miljenko Jurković, dekan Filozofskog fakulteta i prof.dr. sc. Neven Budak, glavni urednik zbornika.Hrvatska udruga za odnose s javnošću predstavila je 10.IV. knjigu Anne Gregory Planiranjei upravljanje kampanjama, prvu knjigu u pokrenutoj stručnoj biblioteci Print. Na predstavljanjusu uz autoricu Anne Gregory, jedne od vodećih britanskih PR stručnjaka, sudjelovalepredsjednica HUOJ-a Dubravka Jusić i mr. sc. Davorka Pšenica.Izdavačke kuće V.B.Z. iz zagreba i Klepsidra iz Sarajeva upriličile su 4.V. predstavljanje knjigeSemira Osmanagića Bosanska piramida sunca: otkriće prve evropske piramide. Veza s autoromknjige bila je omogućena video linkom iz Houstona, a razgovor su vodili Amel Suljović, urednikknjige i Emel Karaman, urednica Klepsidrinih izdanja.U spomen na Šimu Jurića, dugogodišnjeg djelatnika i voditelja Zbirke rukopisa i starih knjigaNSK upriličeno je 18.V. predstavljanje posebnog broja Vjesnika bibliotekara Hrvatske: SpomenicaŠimi Juriću. Pozdravnu riječ uputila je Alemka Belan-Simić, predsjednica Hrvatskogaknjižničarskog društva, a o njegovom radu i doprinosu govorili su dr. sc. Josip Stipanov, mr.114


PRILOZIsc. Tinka Katić, prof. dr. Aleksandar Stipčević i Anka Ivanjek. Odabrane tekstove čitao jeNikša Marinović, dramski umjetnik.Knjiga Marka Antuna de Dominisa Opera physica / Radovi iz fizike, objavljena u suizdavaštvuHrvatske akademije znanosti i umjetnosti i nakladničke kuće Lamaro iz Splita, predstavljenaje 8.VI. Knjigu su predstavili akademici Ivan Supek, Žarko Dadić i Darko Novaković, teurednik Ivica Martinović.U nakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku predstavljena je 12.VI.knjiga Tefka Saračevića Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Uz prisustvo autora knjigusu predstavili urednica knjige prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić i Tibor Toth.U suradnji s nakladnikom V.B.Z. i Hrvatskim društvom pisaca predstavljena je 13.VI. knjigaVelimira Viskovića, U sjeni FAK-a. Uz autora knjige u predstavljanju su sudjelovale književniceMilana Vuković Runjić i Julijana Matanović, književna kritičarka Jagna Pogačnik iurednik knjige Ervin Jahić.Monografija Banjolučka biskupija: u riječi i slici od 1881. do 2006. Ante Orlovca, u izdanjuBiskupskog ordinarijata Banja Luke, predstavljena je 21.IX. Uvodne riječi su uputili dr.sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice i mons. dr. sc. FranjoKomarica, biskup banjolučki, a o knjizi su govorili povjesničari dr. sc. Mijo Korade i mr. sc.Fra Anđelko Barun, demograf prof. dr. sc. Anđelko Akrap, te urednik knjige Franjo Marić injezin autor Anto Orlovac.U izdanju Naklade Ljevak predstavljena je 12.X. knjiga Miluna Garčevića, Mozaik: povijesnipregled, stilske oznake i tehnike izrade. Knjigu su uz autora predstavili akademik Nenad Cambi,dr. sc. Marija Buzov i urednik knjige Milan Mirić.Novi roman uglednog kritičara i pisca Jurice Pavičića, Crvenkapica, u izdanju V.B.Z.-a predstavljenje 19.X. Uz autora roman su predstavili književna kritičarka Jagna Pogačnik i urednikknjige Nenad Rizvanović.U nakladi Hrvatskoga čitateljskog društva predstavljena je 30.X. nova knjiga novinara Novoglista Danka Plevnika Fortuna čitanja. Uz pozdravnu riječ dr. sc. Josipa Stipanova, glavnogravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice, o knjizi su govorili mr. sc. Sanjica Feletar Tanacković,predsjednica Društva, prof. dr. sc. Srećko Jelušić, urednik knjige i autor knjige DankoPlevnik.U suradnji s Iranskim veleposlanostvom i nakladnikom V.B.Z. predstavljena je 2.XI. antologijasuvremene iranske kratke priče Bazar kaligrafa koju je priredio i preveo Muamer Kodrić.U predstavljanju antologije sudjelovali su uz priređivača Abbas Norouzi iz Iranskog veleposlanstva,Hosein Hashemi, kulturni ataše pri Iranskom veleposlanstvu, dr. Ebtehaj Navaei,prevoditelj, Miljenko Jergović, urednik biblioteke i Ervin Jahić, urednik knjige.115


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Izvješće 2006.Najopsežnija zbirka pjesama u svjetskoj književnosti pod naslovom 108 x 108 autorice VesneKrmpotić, predstavljena je 16.XI. Knjiga sadrži 11.664 pjesme i zajednički je pothvat VesneKrmpotić, Ivana Glavine, a suizdavač je nakladnik Profl International. U svečanosti predstavljanjaovoga jedinstvenog djela uz autoricu sudjelovali su dr. sc. Igor Grbić, don Ivo Grubišić,dr. sc. Tea Benčić, akademik Tonko Maroević, dr. sc. Srećko Lipovčan, dopredsjednikDruštva hrvatskih književnika i Velimir Visković, predsjednik Hrvatskog društva pisaca. Zaovu prigodu postavljena je i izložba djela Vesne Krmpotić.Nova zbirka poezije Branislava Glumca, Ljekarna od vremena u izdanju nakladničke kućeV.B.Z. predstavljena je 23.XI. Zbirku je predstavio Ervin Jahić, a odabrane stihove je čitaoEnes Kišević.U organizaciji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilištau Zagrebu, FF Press-a i Srednja Europa d.o.o. predstavljen je 24.XI. zajednički nakladničkiprojekt O Titu kao mitu: proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Knjigu su uredile dr. sc.Nevena Škrbić Alempijević i dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl, a predstavili su je prof. dr.sc. Vitomir Belaj s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i prof. dr. Jonas Frykmans Odsjeka za europsku antropologiju iz Lunda (Švedska).Putopis Peta strana svijeta novinara Slobodne Dalmacije Jasena Boke, predstavljen je 30.XI.Knjigu je objavio V.B.Z., a predstavili su je Dean Duda i Hrvoje Šalković.Knjiga pjesama i aforizama Dobrile Arambašić-Kopal, Konjska ljubav u izdanju nakladničkekuće V.B.Z. predstavljena je 18.XII. Knjigu su uz autoricu predstavili priređivač BranislavGlumac i Sanja Vejnović-Mećava, a plesnu točku izveli su Ana Domišljanović i Ivan Ruić.U suradnji s Veleposlanstvnom Finske i nakladnikom Čvor iz Bjelovara predstavljen je 19.XII.prvi cjeloviti prijevod na hrvatski finskoga nacionalnog epa Kalevala. Pozdravne riječi uputilisu dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, NJ. E. Ilpo Manninen,veleposlanik Finske, mr. sc. Božidar Petrač, izvršni urednik edicije Vrhovi svjetskeknjiževnosti i Stjepan Horvat, direktor nakladničke kuće Čvor. Knjigu su predstavili prof.dr. sc. Milivoj Solar, Rada Borić, urednik knjige Ivan Rodić i autor prepjeva dr. sc. SlavkoPeleh.4.4. Priredbe / skupoviHrvatska gospodarska komora tradicionalno u veljači obilježava obljetnicu osnivanja dodjeljujućitom prigodom priznanja Zlatna kuna tvrtkama za izvrsnost poslovanja, priznanja zainovatorstvo, potpore Zaklade Izvorno hrvatsko, nagradu za životno djelo, te znakove Hrvatskakvaliteta i Izvorno hrvatsko novim proizvodima. (20. II.)116


PRILOZIDan Knjižnice 22. II. svečano je proslavljen predstavljanjem novih usluga Knjižnice – novemrežne stranice Knjižnice i projekt Europska knjižnica u koji se uključila i NSK, te dodjelomnagrada Matko Rojnić i priznanja NSK. Dobitnici su dr. sc. Maja Jokić, knjižničarska savjetnicaza visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo i umirovljenicaIrina Pažameta, dugogodišnja urednica Hrvatske tekuće bibliografije, Niz A, Knjige, apriznanje je dobio akademik Tonko Maroević za uspješnu višegodišnju suradnju.Pozdravnu riječ izrekli su prof. dr. sc. Damir Sapunar, predsjednik Upravnog vijeća Nacionalnei sveučilišne knjižnice i dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišneknjižnice. U glazbenom dijelu svečanosti sudjelovao je Kvartet Rucner i gost Peter Soave nabandoneonu.Svečanost dodjele godišnje nagrade Jutarnjeg lista za najbolje prozno i publicističko djelou 2006. održana je 28.II. Nagradu za najbolje prozno djelo dobio je Roman Simić, U što sezaljubljujemo, a za publicistiku Nikica Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj: 1990.-1995.Svečanost Milijun knjiga za Republiku Hrvatsku održana je u povodu obilježavanja 15.godišnjice djelovanja Zaklade SABRE-Zagreb. Ova je Zaklada Hrvatskoj donirala knjige različitogsadržaja (edukacijski materijal za djecu, udžbenike za osnovnu i srednju školu, opće iposebne enciklopedije, knjige za akademsku zajednicu) u vrijednosti od preko 21 mil. USD.U povodu obilježavanja Dana hrvatske knjige, 22. travnja, održan je 21. IV. okrugli stol natemu Hrvatska knjiga između tiskanog, kiosk i mrežnog nakladništva. Sudjelovali su Neven Antičević(Algoritam), Nenad Bartolčić (Moderna vremena Info), Valerij Jurešić (KIS), KrešimirPintarić (Društvo za promicanje književnoasti na novim medijima), Čedomir Višnjić (Ministarstvokulture) i dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice.U okviru Tjedna prava na obrazovanje 20006. održan je u organizaciji Instituta za razvojobrazovanja, Sajam stipendija 2006. i simpozij Uloga ljudskog prava na obrazovanje u demokratizacijivisokog obrazovanja u Hrvatskoj. Partnerstvo Knjižnice u realizaciji ovoga projektabilo je ključno za uspjeh navedenih događanja. (24.X.-26.X.)Svečana primopredaja donacije Cividini-Stranić Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSKodržana je 1.XII. U svečanosti primopredaje glazbene ostavštine sudjelovali su Tatjana Mihalić,voditeljica Zbirke, dr. sc. Josip Stipanov, glavni ravnatelj Knjižnice, prof. Franjo Bilić,Branimir Pofuk, Zlatko Madžar, prof. Valter Dešpalj i prof. dr. Eugenija Cividini-Stranić. Uglazbenom dijelu svečanosti sudjelovali su glazbenici Zita Varga i Petra Kušan, duo violončela.6. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Profesionalna etika knjižničara i društveneetičke norme i radionica o borbi protiv korupcije Knjižnice, organizacije civilnog društvai borba protiv korupcije održan je u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, 8. i 9.XII.Organizatori su bili Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan pristup infor-117


Izvješće 2006.PRILOZImacijama i slobodu izražavanja, Katedra za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilištau Zagrebu i IFLA/FAIFE (Odbor za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanjaMeđunarodne federacije knjižničarskih društava i ustanova).4.5. Sajmovi58. međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu (4.X.- 8.X.)29. međunarodni sajam knjiga Interliber u Zagrebu (7.XI.-11.XI.)12. sajam knjige u Istri (1.–10. XII.)4.6. Koncerti u KnjižniciDobrotvorni koncert Mala kap u slapu u izvedbi Gudačkog kvarteta Rucner i operne umjetnice Lidije HorvatDunjko održan je 1.IV. povodom svečane primopredaje prikupljenih sredstava za pomoć IV ginekologiji Klinikeza ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici.Uskrsni koncert održan je 9.IV. uz sudjelovanje Trio Gracije. Na programu su bila djela Ch.W. Glucka, G.F.Händela, B. Smetane, D. Pejačević, F. Schuberta, G. Puccinija i W.A. Mozarta.Božićni koncert održan je 17. XII., uz sudjelovanje klape Nostalgija i gošće Marije Mlinar na harfi.118


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJNACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBUZA 2006. GODINU119


120PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA 2006. GODINE


PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA 2006. GODINE121


122PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA 2006. GODINE


KAZALOPredgovor.......................................................................................................................... 3Uvođenje programskog paketa Voyager u NSK......................................................... 7Nabava..................................................................................................................... 9Obrada....................................................................................................................17Nacionalne bibliografije.......................................................................................... 25Zbirke građe posebne vrste..................................................................................... 29Korisničke usluge................................................................................................... 39Zaštita građe...........................................................................................................51Međunarodni uredi.................................................................................................55Istraživanje i razvoj................................................................................................. 59Edukacija................................................................................................................65Informacijske tehnologije........................................................................................ 69Odnosi s javnošću................................................................................................... 75Međunarodna suradnja........................................................................................... 87Internacionalna stalna izložba publikacija - ISIP..................................................... 93Osoblje Knjižnice............................................................................................................. 99Uprava Knjižnice............................................................................................................101Prilozi.............................................................................................................................103Financijski izvještaj Knjižnice.........................................................................................119123

More magazines by this user
Similar magazines