Mars 2007 Barazia gjinore në tekstet shkollore - Qendra për Arsim e ...

kec.ks.org

Mars 2007 Barazia gjinore në tekstet shkollore - Qendra për Arsim e ...

Mars 2007In medias resBarazia gjinore tekstet shkollore“Meshkujt dhe femrat ja si dy krahët e një zogu. Sikur një zog që nuk mund të fluturojëme një krah, ashtu edhe shoqëria nuk mund të zhvillohet, se meshkujt dhe femrat nukzhvillohen mënyrë të barabartë 1 ”Pabarazia gjinore është një pengesë mjaft e madhe zhvillimin dinamik dhe tëpërshpejtuar të shoqërisë kosovare. Integrimi i Kosovës familjen e shteteve të zhvilluardhe demokratike është plotësisht i parealizueshëm me gjendjen dhe pozitën e tashme tëgruas.Në kohët e fundit, fal angazhimeve të mëdha të shoqërisë civile, të një kornize më tëavancuar ligjore për mbrojtjen e gruas nga dhuna dhe format e ndryshme të diskriminimit,ka një arritje të shënuar sensibilizimin e opinionit për barazi gjinore. Në këtësensibilizim, rol me rëndësi ka loz dhe po lozin mjetet e informimit publik. Disaorganizata joqeveritare të grave, me hulumtimet e veta, ka zbardhur aspekte të ndryshmetë pabarazisë së femrave shoqëri kosovare. Në këto hulumtime ja identifikuar edhefaktorët e shumtë që ka pas dhe ka implikime të fuqishme pabarazi praktike dhejetësore të gruas Kosovare.Para pak kohe, Qendra Kosovare për Studime Gjinore doli me një studim shumë serioz, të cilën zbardhet çështja gjinore nga këndi i sistemit të tanishëm të arsimit.Ajo që është më rëndësi të konstatohet dhe të bëhet plotësisht e qartë është se baraziagjinore asnjëherë nuk mund të arrihet me vendime administrative, me imponime e as melegjislaturë sa do e mirë që është.Kjo mund të bëhet vetëm e vetëm përmes një sistemi të arsimit efikas dhe efektiv për tëgjithë, pra edhe femrës. Duke u nisur nga ky konstatim, studimi i bërë nga Qendra Kosovarepër Studime Gjinore është shumë domethës. Këto studime, të përforcuara edhe meshumë studime të tjera të zhvilluar botë, tregoj për rolin dominues të mashkullit sistemin e arsimit. Ndër shtetet të cilat ja bërë këto hulumtime veçojmë: SHBA,Shqipëri, Indi, Kroaci, Malin e Zi, Serbi. Këto studime tregoj edhe një aspekttjetër të pabarazisë gjinore. Ky aspekt, është se pabarazia e femrës me mashkullin, nukështë specifikë e veçantë e një vendi, por është një problem global. Megjithatë duhetkonstatuar se vendet që më së miri e ka zgjedhë barazi gjinore ja vendet më tëzhvilluar botë, sepse shoqëria ecën përpara me të dy krahët. Në të gjitha këto vende,pabarazia gjinore mëtohet të evitohet përmjet arsimit cilësor për të gjithë, pra edhe tëgruas, duke i luftuar paragjykimet dhe stereotipat gjinor kurrikula lëndor, libra tëleximit dhe tekstet shkollor përgjithësi.Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), duke e ditur këtë, se bashku me rrjetin grave të vendevetë rajonit “Women Action”, ka përfunduar një studim të gjerë dhe gjithëpërfshirës përbarazi gjinore këto vende duke analizuar ndjeshmëri gjinore të librave të leximit arsimin e detyruar. Në këtë studim kemi konstatuar se librat e leximit nuk ka ndjeshmëritë mjaftuar për barazi gjinore, se shumë elemente gjinia femërore është e diskriminuardhe e pabarabartë, se sistemi i roleve familjare, i roleve profesionale dhe vlerave ështëndërtuar mbi sistemin e stereotipave dhe të paragjykimeve. Kjo imponon nevojën përndryshime të shumta kurrikula dhe tekste.Shkroi: Halim Hyseni1 Cit. nga studimi: Auditimi i çështjeve gjinore sistemin e arsimit. Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Prishti,2006, f. 19


2Përshkrimi i aktiviteteve sipas programeveMendimi Kritik gjatë Leximitdhe Shkrimit – MKLSh■ Në kuadër të Programit të MKLSh më10-11 mars sh.f. “Hasan Prishtina”, Prishti është mbajtur seminari igjashtë.Strategjitë e reja tëmësimdhënies dhe të nxënit■ Me 10-11 mars ka përfunduar trajnimi Cërmjan kuadër të programitMKLSh dhe me këtë ka përfunduartrajnimi i atyre që ka vazhduartrajnimin me vetëfinancim.EKK(Edukimi kundër korrupsionit)■ Më 3-4 mars 2007 ka përfunduartrajnimi Shtime, kuadër tëprogramit EKK. Trajnimin e ndoqën 20mësimdhës të lëndëve shoqërore, tëcilët fund të trajnimin u certifikuan.për klasa. Në fund të këtij monitorimi,përkatësisht me datën 16 prill do të bëhetcertifikimi i tyre.Edukimi, themelimi dhemonitorimi i strukturave qëluftoj korrupsionin■ Më 1 mars është mbajtur tryeza errumbullakët Prizren me temën “Roli imediave luftimin e korrupsionit”, tëcilën morën pjesë 15 përfaqësues tëmediave të Prizrenit dhe drejtorëshkollash. Tryeza, pati më shumë karakterinformativ.■ Më 27-28 shkurt, nuk është mbajturtrajnimi Pejë, për shkak se të pranishëmishin vetëm 7 nga 42 të ftuarit që kishinkonfirmuar pjesëmarrjen trajnim.Rrethanat e krijuara imponuan që trajnimitë mbahet Istog me 15-16 mars. Kytrajnim pati sukses, dhe u ndoq nga 31pjesëmarrës, përfaqësues nga KK Istog,OJQ-të dhe biznesi.■ Me 20-21 mars është mbajtur trajnimi neRahovec. Me 4-5 prill do të mbahettrajnimi ne Mitrovicë, ndërsa me 18-19prill do të mbahet trajnimi Suharekë.Masat anti-korrupsion Arsim■ Me 10 mars, kuadër të këtijprogrami, ka filluar trajnimi Istog dhePrishti. Trajnimi, ka vazhduar me datat17-18 mars. Pas përfundimit të trajnimitka filluar monitorimi i pjesëmarrësveNë kuadër të përgatitjeve për projektin“Masat anti-korrupsion Arsim” tëfinancuar nga ESP Budapest, ështërealizuar një takim me përfaqësues tëMASHT me qëllim të identifikimit tëpjesëmarrësve trajnim. Trajnimi do tëmbahet me datat 24-27 prill 2007. Do tëketë rreth 40 pjesëmarrës të institucionevetë ndryshme, OJQ dhe nga shoqëria civile.Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishti, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax:+381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org


3Edukimi për të Drejtat eFëmijës■ Gjatë muajit mars programi “Edukimipër të Drejtat e Fëmijës”, ka përgatiturnjë program festiv me nxësit e shkollës“Mileniumi i Tretë”. Programi uorganizua bashkëpunim me shkollën eKitarës “Vihuela”. dhe është mbajtur sallën e Teatrit “Dodona”, Prishti.Programi u vlerësua shumë, si nga ana eorganizatorëve. ashtu edhe nga ana eshikuesve.Të gjitha këto punime ja dërguar lekturë dhe përkthim. Punimet do tidërgohen donatorit deri fund të muajitMars.■ Në programin “Edukimi Multi Kulturordhe Multi Etnik”, është bërë përzgjedhja e20 trajnerëve të cilët do ta ndjekintrajnimin për trajner I cili do të zgjas 7 ditëduke filluar nga muaji Prill. Po ashtu, është përfundim e sipër edhe manuali përtrajnimin e trajnerëve.Hap pas Hapi■ Më datat 26-30 mars, programi “Hap pasHapi” mbajti trajnimin fillestar për klasat epara. Ky trajnim u mbajt Prishti.Organizimi i këtij trajnimi ka shkuarshumë mirë dhe kishte një numër mjaft tëmadh të pjesëmarrësve.■ Monitorimet për përdorimin e librave tëbotuar me ndihmën e ABA CEELI-t kapërfunduar. Është përgatitur edhe raportinarrativ dhe i është dorëzuar ABACEELI-t.■ Në kuadër të projektit “Paragjykimetdhe Stereotipat gjinor tekstetshkollore”, ja bërë tri punime të cilatja përfundim e sipër.• Raporti për studimin eparagjykimeve dhe stereotipavegjinor të nxësve të shkollave filloredhe të mesme të ulët;• Raporti për studimin e qëndrimeve tëmësimdhësve për ndjeshmëri elibrave të leximit për barazi gjinore;dhe• Analiza e librave të leximit ngaaspekti i ndjeshmërisë gjinore arsimin fillor dhe të mesëm të ulët;■ Gjatë këtij muaji u mbajt një takim igrupit punues për parashkollorë. Gjatëkëtij takimi u paraqit kërkesa për njëkampanjë, që do të ndikonte ngritjen evetëdijes për rëndësi e edukimitparashkollor. Me këtë rast nga programiHpH u kërkua që ta mbajë një trajnim përzyrtarë të arsimit nga ZRA dhe DKA.■ Me 29 mars u mbajt takimi me kontaktpersona kopshtin Gëzimi Y, Prishti. Edukatoret e kopshtitprezantuan projekt temat të cilat kapasur sukses sa i përket bashkëpunimit meKompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishti, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax:+381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org


4prindër. Kjo u prit me shumë interesimnga edukatoret e kopshteve tjera tëKosovës, dhe u caktuan temat me të cilatdo të angazhohen për projekt tema kopshtet përkatëse.Edukimi për të drejtënshoqërore■ Edukimi për të Drejtën Shoqërore,është një program trajnimi i cili ka përqëllim krijimin e vetëdijes kritike për tëpranuar diversitetin kulturor, gjuhësordhe etnik, si vlerë njerëzore. Pranimi i tëtjerëve pa paragjykime, të qënurittolerant dhe i hapur, ja sjelljethelbësore të çdo qytetari, si dhe kushtpër krijimin e një shoqërie demokratike.Një qasje e këtillë i mundëson çdoqytetari të drejtën për të qe i pranuardhe i trajtuar mënyrë të drejtë dhe tëbarabartë, aspektin individual,shoqëror dhe institucional.Ky program u dedikohet putoreve tëarsimit, si dhe të gjithë atyre që tregojinteresim përpërmirësuar njohuritëdhe aftësitë e tyre lidhje me relacionetnjerëzore.Gjatë javës së fundit të muajit marsQendra për Arsim e Kosovës (KEC)organizoi trajnimin e parë për të DrejtënShoqërore. Trajnimi është mbajtur ngatrajnerët vendor n mbikëqyrjen e Prof.Nency Smith nga Amerika.Në këtë trajnim ka marrë pjesë 24pjesëmarrës, kryesisht putorë tëarsimit, por edhe nga fusha tjera.Programi Edukimi për të DrejtënShoqërore- trajnim për të rritur, ka dymodule. Programi prezantohet formëtë putorisë dhe ka gjithsej 48 orë.Trajnimet për Edukimin për të DrejtënShoqërore do të mbahen vazhdim edhe 6 qendra tjera të Kosovës.Strategjia Nacionale përIntegrimin e Komunitetit RAE Kosovë - Komponenta eEdukimit■ Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)është angazhuar për ofrimin e asistencësteknike procesin e hartimit tëStrategjisë për përfshirjen e komunitetitRAE Kosovë, fushën e edukimit.Grupi i pus për Komponentën eEdukimit, i menaxhuar nga KEC, pas njëpune intensive tremujore ka hartuardraftin e parë të strategjisë për edukim.Drafti i këtij dokumenti do të jetë diskutim publik deri më 30 prill 2007. Tëgjitha palët e interesuara do të kemundësi për dhënien e vërejtjeve dhesugjerime.Kjo komponentë e strategjisë do të jetëpjesë e Strategjisë Nacionale përIntegrimin e Komunitetit RAE Kosovëdhe strategjive tjera arsimore të Kosovës.Përgatiti: Petrit TahiriKompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishti, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax:+381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org

More magazines by this user
Similar magazines