arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

lëndët e obliguara. Përafërsisht, 80% i hartimit kurrikulit realizohet nga lart-posh dhe nuk ka evituarcentralizimin e reformave kurrikulare gjahartimit. Shkollave u ësh një autonomi prej10-20% për hartimin dhe organizimin e lëndëvezgjedhore bazë interesimeve dhe preferencave nxësve. Mësimi zgjedhor parasheh disa lëndë kuadër një klase. Më konkretisht, sipas përshkrimit lëndëve gjysmë faqe planprogrameve gjitha klasave, këto lëndë duhet je lëndë apo kurse reja, zgjasin jo më pak setre muaj dhe konkurroj arsimtarët e papu meprojekte kompletuara që përmbaj lëndën,kursin, planin, programin, tekstin dhe mënyrën erealizimit, si dhe je me interes për vendin dhekomunitetin e përfshijë interesat dhe preferencate fëmijëve. Por, planifikohet që planet dhe programetpër mësimin zgjedhor i hartoj organetprofesionale shkollave bashkëpunim meZyrën Rajonale Arsimit dhe profesionis lëmenjve përkas nga komuniteti 67 . Kjo, sipas zyrtarëve kurrikulit, ësh praktikë e çdo shkolle gjitha rajonet dhe ësh përgjegjësi e zyrësrajonale që japë leje dhe njoftojë MASHT-in për miratuar lëndët zgjedhore.115Teorikisht mësimizgjedhor ësh bërëmirë, por ai nuk zbatohetpër shkak mungesës së udhëzimevekonkrete dhe fondeve.Në mos zbatimin emësimit zgjedhor(MZGJ) ka implikimee inercione edhe ZRA dhe DKA.Tani shkollat ka lëndë zgjedhore, po pohoshse ka autonomi përzgjedhjen e lëndëve zgjedhore bazë interesimeve nxësve dhe specifikave vendit, nuk ësh e leh. Në përgjithësi, shkolla, ky ësh një proces shumë më i paorganizuardhe rrallë herë përkon me interesimet enxësve praktikë për disa arsye. Së pari, shkollatnuk ka buxhet për realizuar lëndë zgjedhoreqë kërkoj një shpenzim duhur, meqë shkollat67Udhëzimi administrative për Mësimin Zgjedhor Parauniversitar, Neni 2/2.3, Neni 3, Neni 7

More magazines by this user
Similar magazines