arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

imeve nxësve shkolla. Ankesat nga disadrejtorë shkollave ja se nuk ka ndonjë kornizë planprogramit për lëndë zgjedhore dhe se asZRA-ja nuk ësh gjendje ofrojë më shumë segjysmë faqe që përshkruan mësimin zgjedhor planprogram. Kjo bie ndesh me udhëzimin administrativqë parasheh se planet dhe programet përmësimin zgjedhor i harton shkolla bashkëpunimme Zyrën Rajonale Arsimit dhe profesionis lëmenjve përkas nga komuniteti, se ka tillë.Në praktikë, fare pak ka përpjekje arrihet çfarëësh paraparë legjislacion.117Së fundi, mosafsimi i mësimdhësve dhemungesa e teksteve për lëndë zgjedhore ndikon cilësi e mësimdhënies dhe nxënit efektiv lëndëve zgjedhore. Nëse shkolla përcaktohet përnjë lëndë re, mësimdhësit nuk ka asnjë trajnimpër hartimin dhe organizimin e lëndës.Pavarësisht nga mosafsimi i mësimdhësve, ngaai pritet marrë tekste dhe literaturë për nevojapersonale organizimit lëndës. Por, meqë tekstemësimore për nxës nuk ka, ora mësimore organizohetme shënime ose me materiale që mësimdhësiti fotokopjoj. Por zyrtarët rajonalë pohojse për shkak kushtet vështira shumëshkolla, nuk ka as fotokopjues e as ler mjaftueshme. Natyrisht, kjo mund ndikojë jovem cilësi, por edhe suksesin e nxësit,meqë nota e lëndës zgjedhore hyn non mesatare nxësit. Mësimi zgjedhor, ndose i paraparësi mundësi për t’i ofruar një autonomi shkollësdhe për t’i dhë rëndësi nxësit e realitetit tij, varshmëria nga buxheti, kushtet, librat, mungesae mësimdhësve si dhe ndihma nga ZRA-ja,nuk lejon realizimin e mirëfill mësimit zgjedhor.

More magazines by this user
Similar magazines