arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

mjaftueshëm për t’u realizuar shkolla. Nëpërgjithësi, metodat e përdorura deri tani pak mund arrij standardet e arritshmërisë dhe zhvillimine afsive dhe shkathsive që përkoj me planprogramete reja. Por, testi tani përcakton më sëshumti non e nxësit.1253.3. Tekstet mësimore funksion zhvillimitnjerëzorTekstet ka rëndësi dhe peshë specifike përzhvillimin njerëzor, sepse cilësia e tyre masë madhe përcakton atraktivitetin e mësimit, transferine vlerave njerëzore, ndihmon zhvillimin emendimit kritik, ndikon afsimin për lexim dheshkrim funksional, etj. Në arsimin bazik Kosovës, tekstet ja një komponen shumë erëndësishme që mundëson rritjen e funksionit AB-së zhvillimin njerëzor3.3.1. Të arrituratNë kohën e ndryshimeve dhe arrituraveteknologjike, shoqëri dhe arsim, ëshmundësuar qasja dhe marrja e informatave ngaburime ndryshme audiovizuale, kompjuterike eburime tjera. Ndose duket sikur tekstit shkollor,si burim i informatave, i ka rë rëndësia, aivazhdon mbetet një nga burimet më rëndësishme,efektive dhe qëndrueshme procesitmësimor. Por, teksti shkollor ka pasur dhe vazhdon ke ndryshime për t’iu përshtatur ndryshimeve mësimdhënies dhe nxënit. Kalimi nga një teksttradicional, që ësh përdorur për transmetim njohurive dhe përmbledhje ushtrimesh një konceptim ri tekstit shkollor, ku ndryshimet përfshijzhvillimin e shprehive pus, propoziminNjë tekst i integruari cilësisë së lar do duhej je ikompletuar dhe ke tekstin enxësit, fletoren epus, doracakun emësimdhësit sidhe kushte mëideale edhe CD apokaseta bashkuara libër.

More magazines by this user
Similar magazines