arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

organizohen ve apo mbledhin tekstet eklasave mëparshme. Por, ka shumë raste qëmbesin pa libra. Në qytete, MASHT-i ka dhëfalas tekstet mësimore për kategori e bonjakëvedhe fëmijëve varfër, por jo mënyrë organizuar.Ka drejtorë që ka organizuar prindëritapo persona tjerë jash shkollës për tejkaluarkë problem. Zyrtarët e lar MASHT-it, sigjithmo arsyetohen me mungesën e buxhetit, njëarsyetim dhe praktikë që edhe një herë dëshmon selegjislacioni dhe buxheti nuk harmonizohen.131Sidoqof, mësimdhësit dëshmoj se kaprobleme mëdha me tekstet e reja.Mësimdhësit ka vërejtje për mosharmonizimme planprograme duke theksuar se planprogrametdhe fondet e orëve nuk ja harmonizuara.Po ashtu, mungesa e lidhshmërisë teksteve disa lëndëve klasë ndryshme dhemosharmonizimi i lëndës, posaçërisht gramatikës ciklin e ulët dhe lar. Ka vërejtje edhe ndarjen dhe organizimin e lëndës rastin e gramatikësduke përmbledhur sintaksën, morfologjidhe fonetikën që nga kl. e 6-9 jo me ndonjëartikulim qar dhe kronologjik. Kjo nuk ësh eharmonizuar edhe me moshën e fëmijës dhe ësh esrngarkuar, pohoj mësimdhësit. Ndosekëto ndryshime ja parë si nevojshme dhemund vlerësohen si pozitive, mungesa e informatavedhe trajnimeve mësimdhësve për tekstetmësimore, krijoj vështirësi për realizimin etyre dhe arritjen e një mësimi cilësor.Ka edhe vërejtje tjera që i vë pahmësimdhësit që bien ndesh me qëllimet e hartimit teksteve reja. Tekstet ka paraparë pak korrelacion mes lëndëve ndryshme, mënyrë që

More magazines by this user
Similar magazines