arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

falas siç parashihet me ligj- mosarritja e shumë qëllimeve paraparame tekstet mësimore (harmonizimi me planprogramet,shpërndarja jokoherente e lëndës, mungesae korrelacionit me lëndët e tjera, mosharmonizimi ilëndës me kohën, lëshimet faktike, mosevitimi iabstraktes dhe informatave shumta)- mospërgatitja e mësimdhësve përaplikimin e teksteve reja mësimore (mungesa etrajnimeve)- mungesa e doracakëve mësimdhësve tekstet e reja mësimore1393.5. Rekomandime1. MASHT-i konsul me eksper vendorë dhe ndërkombëtarë hartojënjë strategji për rishikimin, monitorimin dhe vlerësimin e kurrikulave tashme dhe fillojë ndërtojë politika konzistente për hartimine kurrikulave për gjitha nivelet arsimore, mënyrë që kurrikulat je përputhje me parimet e njohura kurrikulare, me nevojat dheinteresimet e nxësve, nevojat e zhvillimit teknik dhe teknologjik,standardet për drejtat e njeriut dhe fëmijës.Afati: 31. III. 2007BARTËS: MASHT-i.2. MASHT-i rishikojë edhe një herë Kornizën e kurrikulit ri dhe pajtim me ndryshimet e kohës rinovuar ta miratojë, mënyrë që kjo shërbejë për bërë ndryshime kurrikulat ekzistues që nuk ja pajtim me kërkesat e këtij dokumenti avancuar.Afati: 31. XII. 2006BARTËS: MASHT-i3. Ta hartohet një sistem funksional dhe koherent i monitorimit dhevlerësimit zbatimit kurrikulave me qëllim rinovimit dhe aktualizimit tij.Afati: 31. XII. 2006BARTËS: MASHT-i.

More magazines by this user
Similar magazines