arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

152Nga dhje dokumentederi më tanija hartuar vemdy rregullore.Ësh e qar se kjoka implikime cilësi e udhëheqjesdhe menaxhimit zhvillimitprofesional, i cili mëpas ka implikimenegative IZhNj. Standardet e praktikës profesionale; Standardet për afsimin e mësimdhësve; Standardet për afsimin e personelitadministrativ; Standardet për avancimin e mësimdhësve; Standardet e programeve për afsimin emësimdhësve pa shkëputje nga puna; Standardet e programeve për afsimin emësimdhësve gja përgatitjes përmësimdhës (para pusimit); Standardet dhe sistemet për afsimin emësimdhësve specialis; Standardet dhe sistemet për licencimin epersonelit administrativ dhe zyrtarëve arsimorë; Kodi etik për mësimdhësit dhe personelinadministrativ; Programet për mësuarit gja karrierës”.Mirëpo deri më sot KShAM-i ka hartuar vemtri rregullore që ka bëj me zhvillimin profesional mësimdhësve dhe administratorëvearsimorë: Standardet e praktikës profesionale Licencimi i mësimdhësve dheadministratorëve arsimorë Standardet e programeve për përgatitjen emësimdhësve gja studimeve.Gja interviss me përfaqësues MAShTit, cilët ja atarë KShAM-it, u përmendse KShAM-i ësh proces përgatitjes së dyrregulloreve tjera për zhvillimin profesional mësimdhësve. Këto ja: Standardet për afsimin e mësimdhësve shërbim Rregullorja për monitorimin dhe vlerësimine performancës së personelit mësimor.

More magazines by this user
Similar magazines