arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

“Standardet e Praktikës Profesionale” 92ësh një udhëzim administrativ, i cili përcaktonkriteret për sigurimin e cilësisë së mësimdhënies.Në përshkruhen kriteret kryesore praktikës profesionale që duhet t’i ke njëmësimdhës për qe i suksesshëm pune tij me nxës. Njohja shumë e mirë e lëndësdhe metodologjive ndryshme mësimdhëniesdhe nxënit, kompetencat profesionalepër zbatimin e programeve mësimorezyrtare, udhëheqja me përgjegjësi plo e orësmësimore dhe rë pus klasë, si dhe njohjae bazës ligjore dhe morale profesionit mësimdhësit, ja disa nga standardet e praktikësprofesionale që ja përshkruar dokument dhe që kërkohen plosohen ngamësimdhësit.Licencimi i mësimdhësve dhe i administratorëvearsimorë 93 ësh një rregullore, e cila vendosstandarde cilësore për licencimin e mësimdhësvedhe administratorëve arsimorë. Në kë rregulloreja përcaktuar 5 kategori që mund t’i fitojmësimdhësit dhe 2 kategori që mund t’i fitojadministratorët arsimorë, varësisht nga përgatitjaakademike dhe profesionale e tyre. Po ashtu, rregullore, ësh përshkruar mënyra eavancimit mësimdhësve dhe administratorëvearsimorë nga një kategori tjetrën dhe jadhë shpjegime për llojet e licencave që mund t’ike mësimdhësit dhe administratorët arsimorë.Edhe pse rregullore specifikohet se ngritja kategori do ndërlidhet me sistemin e pagave punonjësve arsimit, kjo ende nuk ësh bërërealitet, me gjithë grevat e shumta putorëvearsimorë.153Standardet ePraktikësProfesionale (SPP) ,mekanizëm merëndësi për zhvillimehumane,përmes avancimit cilësisë së mësimdhëniesdhe nxënit.Moszbatimi iRregullores përlicencimin emësimdhësvedhe administratorëvezvogëlonshkallën e motivimitdhe aspirimit përarritje më larta nxësve dhe përzhvillimin e afsivedhe shkathsivejesore nxësve përfshirë AB.92MAShT [I] 20/200493MAShT [I] 18/2004

More magazines by this user
Similar magazines