arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

158këshilli drejtues i shkollës ose i DKA-së ka shkaktuartensione disa kolektiva shkollore.Nëse analizohen rregulloret, cilat përcaktojlinjën e emërimeve dhe dhënies së përgjegjësive punonjësve brenda sistemit arsimit, aherëshihet qar se ato nuk siguroj një organizimhierarkik ose horizontal brenda organeve qeverisëse sistemit arsimit.Sekretari ipërhershëmMASHTZRADKAKOMISIONIPRPOPOZIMI PËR DREJTOREMËRTIMI I DREJTORËVELegjenda:VendimmarrësAtar i komisionitEMËRTIMI I MËSIMDHËN.Profesioni i mësimdhënies,profesion ipapërcaktuar mereflektime negative ndërthururashumëfish zhvilliminhuman,mungesa e sigurimitshëndesor dhesocial, çështja epensionimit parregulluar,fëmijët epasiguruar etj.Sk.3.5. Organigrami i emërimit drejtorëve dhe përzgjedhjessë mësimdhësve arsimin bazikKështu, MASHT-i zgjedh drejtorin e shkollës, i ciliduhet menaxhojë kolektivin e shkollës emëruarnga DKA-ja. Një fragmentarizëm i tillë organet udhëheqëse ësh pasojë e mungesës së njëstrategjie mirëfill zhvillimore MAShT, e cilado ndihmonte harmonizimin e hallkave ndryshme sistemit qeverisjes arsim.Mungesa e një rregulloreje për pensionimine parakohshëm mësimdhësve për shkaqeshëndesore ndikon shumë cilësi e

More magazines by this user
Similar magazines