arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

inkurajon shprehjen e lirë ideve dhe mendimeve nxësve; afsimin e nxësve për analizuar përmbajtjete ofruara dhe marrjen e vendime bazuara argumente; ndërtimin e raporteve më afërta mes mësimdhësve me nxës dhe bashkëpunimin eshtuar mes nxësve; inkurajimin e nxësve për bërë pyetje jovem mësimdhësit, por edhe nxësve tjerë; zhvillimin e kreativitetit nxësve dhe afsivepër prezantim; krijimin e mendimtarëve krijues, kritik dhezgjidhës mirë problemeve; motivimin e nxësve për nxë mënyrë pavarur dhe për hulumtuar informacion shtesë; zbatimin e njohurive fituara jen praktike; vedijesimin e nxësve për bërë vevlerësimdhe vlerësim konstruktiv nxësve tjerë.171Organizimi i procesit mësimor bazuar dëgjuarit aktiv dhe respektimin e mendimit tjerëve, krijimin e ideve personale dhe marrjene përgjegjësisë për to, ndërtimin e raportevekonstruktive përmes bashkëpunimin me tjerë, artikulimin dhe peshimin e pikëpamjeve ngakëndvështrime ndryshme, inkurajimin emendimtarëve krijues dhe kritikë, ndihmonnxësit ndërtoj shkathsi dhe qëndrime nevojshme për qe qytetarë aktivë shoqërisëdemokratike. 98 Nxësit e përgatitur me këtoshkathsi do je af ndërtoj kuptuarite tyre, ndaj njohuri me tjerët dhe punoj bashkë për realizimin e qëllimeve qëmbroj interesat e qytetarëve dhe shoqërisë përgjithësi.98Klooster D., Preece A., Crafting a Pedagogy for Change, 2002

More magazines by this user
Similar magazines