arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

1724.4. Pengesat për sigurimin e një procesi mësimorcilësorPjesë e vogël e zyrtarëve ZRA-vedhe drejtorëve shkollave përfshirë zhvillimeprofesionale kaimplikime jo favorshme CABdhe ZhH.Përveç sukseseve, sistemi i arsimit Kosovëballafaqohet me shumë probleme sa i takon aspektit mësimdhënies dhe nxënit. Pika më e dobët sigurimin e cilësisë së mësimdhënies ëshmungesa e mekanizmave profesionalë përkëshillim vazhdueshëm mësimdhësve dheadministratorëve arsimorë. Mungesa e mekanizmave tillë krijon vështirësi për pasur njëpasqyrë reale për cilësi e procesit mësimor Kosovë.Tani për tani, detyra e këshillimit mësimdhësveësh përgjegjësi e zyrtarëve ZRA-sëdhe drejtorëve shkollave, mirëpo realizimi i saj praktikë ësh shumë larg profesionalizmit. Këe pohoj jo vem zyrtarët e MASHT-it, por edhepërfaqësuesit e intervistuar ZRA-së, drejtorët eshkollave, përfaqësuesit e OJQ-së, si dhe mësimdhësit.Zyrtarët e MAShT-it pranoj se mungojkapacitet njerëzore brenda ZRA-së për realizimin enjë këshillimi efektiv, si dhe mungon kapacitetiprofesional i përfaqësuesve ZRA-së dhe drejtorëve shkollave për bërë këshillimin e vazhdueshëm mësimdhësve. Zyrtarë MAShT-itpranoj se përgjithësi nuk ja kënaqur mepun e përfaqësuesve ZRA-së dhe drejtorëve shkollave për sa i përket numrit mësimdhësve monitoruar, cilësisë së monitorimit, sidhe dhënies së këshillave për mësimdhës.Vështirësi për realizimin e monitorimit i potencojdhe përfaqësuesit e ZRA-së, duke pranuar seeksitoj tri probleme kryesore lidhur me monitorimindhe këshillimin e mësimdhësve.

More magazines by this user
Similar magazines