arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

hës së trajnimit ose për qëllime certifikimit mësimdhësve për nivele ndryshme afsimit tyre. Pas trajnimit, zbatimi i këtyremetodologjive gja pus varet nga vullneti imësimdhësve. Mungesa e mekanizmave përmonitorim dhe këshillim vazhdueshëm mësimdhësve, ka ndikuar që disa nga ata heqin dorë nga zbatimi i metodologjive bashkëkohore klasat e tyre. Mungesa e konsulencës profesionalepër zgjidhjen e problemeve ndryshmeme cilat ja ballafaquar mësimdhësit gjazbatimit teknikave dhe strategjive mësimore kadekurajuar disa mësimdhës për vazhduarpun e tyre sipas metodologjive bashkëkohore.Duke pasur parasysh rolin e metodologjive rejapër realizimin e një mësimdhënieje cilësore, moszbatimii tyre ka pasoja arritjen e rezultateve dëshiruara, përgatitjen e nxësve me njohuridhe shkathsi e nevojshme. Me gjithëvështirësi evidente me cilat ballafaqohen zyrtarëtarsimorë dhe drejtorët e shkollave me rastin emonitorimit, nuk ësh e kuptueshme mungesa einiciativave nga ana e MAShT-it për bashkëpunuar me OJQ-, për shfryzuarkapacitetet e tyre monitorimin e mësimdhësve,sidomos kur dihet se monitoruesit e programeve trajnimit ja mësimdhës lëndëve ndryshme.175Në cilësi e mësimdhënies ndikon mjaft dhepërkushtimi i mësimdhësve për ardhur merregull pu. Mungesat e mësimdhësve shkollë ndikoj humbjen e orëve mësimitdhe me kë pësoj nxësit. Disa drejtorë shkollave ankohen se ka pasur raste kur kadërguar vërejtje DKA për marrë masa ndajmësimdhësve që mungoj shpesh procesin

More magazines by this user
Similar magazines