arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

Vërejtja më serioze ndaj planprogrameve dhe teksteveësh se ato ja orientuara informaciondhe nuk japin hapësirë për zhvillimin e shprehive menduarit nxësve si: analizën, krahasimin,identifikimin e shkakut dhe pasojës, kategorizimindhe klasifikimin, zgjidhjen e problemeve, argumentiminbindës, interpretimin, zbatimin,vlerësimin, komunikimin dhe eupati, që ëshsynim i mësimdhësve që zbatoj metodologjibashkëkohore mësimdhënies dhe nxënit.179Përfshirja e lëndëve zgjedhore arsimin fillorpa përgatitje paraprake kurrikulit, teksteve dhepa afsim paraprak mësimdhësve ësh njërast tjer, i cili shkakton mjaft probleme organizimine procesit mësimor. Shumë drejtorë dhemësimdhës ballafaqohen me sfida mëdha për siguruar literaturën e nevojshme për realiziminme sukses mësimit zgjedhor shkollat e tyre.Në shumë raste, orët e mësimit zgjedhor nuk caktohen bazë interesimeve nxësve, porshërbej për plosuar normën jo plo disamësimdhësve shkollë.Mungesa e literaturës dhe e doracakëve, që do ndihmonin mësimdhësit përdorimin e formavedhe mënyrave më përshtatshme për zbatimine planprogrameve reja dhe përdorimin eteksteve mësimore, ësh një pengesë tjer, e cilandikon përgatitjen e mësimdhësve për realizuarnjë proces mësimor cilësor. Kërkesa për libra mësuesit ësh e vazhdueshme, sepse mësimdhësitshpesh ballafaqohen me vështirësi përpunimindhe planifikimin e njësisë mësimore.Mungesa e buxhetit shkollës ësh një faktorshumë kufizues për drejtorin e shkollës për

More magazines by this user
Similar magazines