arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

186që i kontribuoj shkëmbimit përvojave pozitive mes mësimdhësve, prandaj duhet shfryzohenmundësi që ofrohen nga donatorë që ipërkrahin ato.Pamundësia e përfshirjes trajnim gjithëmësimdhësve brenda një shkolle shkakton problemejo vem për drejtorin e shkollës, i cili ballafaqohetme probleme nga ankesat e mësimdhësvepër sistemimin e ambientit klasë, por an tjer paraqet problem dhe për mënyrën e nxënit nxësve. Përdorimi i metodologjive ndryshme, asaj tradicionale nga disa mësimdhësdhe atyre bashkëkohore nga tjerët, mund shkaktoj paqarsi stilin e nxësve për nxë. Për eliminuar kë pengesë, shkolla duhet gjejë mundësi për aktivizimin e mësimdhësve trajnuar shkollës afsimin e kolegëve tyre.Mungesa e këshillimit vazhdueshëm dhe einkurajimit mësimdhësve trajnuar, si dhemosstimulimi i tyre mund ndikojë që ata mospraktikoj metodologji e re mësimdhëniedhe mënyrë do rrezikonin zbatimin ereformës arsim. Sistemi linear i pagave Kosovë, i cili nuk bazohet kualifikimetakademike dhe profesionale mësimdhësve,mund rrezikojë cilësi e mësimdhënies shkolla. Mungesa e rregullores, e cila do bëntecaktimin e pagës së mësimdhësve bazë kualifikimeve dhe meris, si dhe moszbatimi irregullores për licencim mund ndikojë largimin e mësimdhësve cilësorë nga procesimësimor drejt puve paguara më mirë. Prandaj,MAShT-i duhet strukturojë sistemin e pagave mësimdhësve, si dhe hartojë rregullore përforma ndryshme stimulimit mësimdhësvecilësorë.

More magazines by this user
Similar magazines