arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

190mënyrë që përgatisin mësimdhës af për transmetuar te nxësit njohuri, shkathsi dheshprehi e nevojshme për kontribuar zhvillimine potencialeve nxësve bazuar talentindhe interesimet personale.Fakultetet arsimore duhet koncentrohen ofrimin e programeve cilësore për përgatitjen emësimdhësve me shkathsi për nxë mënyrë vazhdueshme dhe për zhvilluarkapacitetet intelektuale gja jes së tyre profesionale.Profesioni i mësimdhësit ësh dukendryshuar vazhdimisht me zhvillimet e shpejtateknike dhe teknologjike, prandaj ësh nevojë ekohës që student mësimdhës afsohen përt’u përshtatur zhvillimeve reja dhe përcjellin tenxësit e tyre kë afsi. Kjo do kontribuojë përgatitjen e nxësve me shkathsi për nxëgja gjithë jes, gjë e cila do ndihmonte ata për gjetur pu, si dhe për punuar organizatatfleksibile që ndryshoj vazhdimisht.4.5. RekomandimetPër siguruar një mësimdhënie dhe nxëcilësor sistemin e arsimit bazik duhet ndërmerren disa masa:1. Hartimi i Strategjisë për arsimin parauniversitar2005-2015Iniciativa e MAShT-it për hartimin e Strategjisëpër arsimin parauniversitar 2005-2015, me pjesëmarrjeaktive palëve me interes ësh e njërëndësie jashzakonshme, sepse strategjia do përcaktojë prioritetet dhe orientimet e zhvillimit sistemit arsimor parauniversitar për qe cilësor,

More magazines by this user
Similar magazines