arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

menaxhoj sistemin e arsimit Kosovë.Ndërtimi i partneriteteve fuqishme mes faktorëveqë kontribuoj realizimin e një mësimdhëniejecilësore duhet kultivohet me kujdes,sepse ata ja vendimtarë sigurimin e kushteve nevojshme për një pu suksesshme shkolla.Në veçanti duhet përkrahet bashkëpunimi ishkollës me prindërit dhe komunitetin, mënyrëqë t’iu ndihmohet nxësve arritjen e rezultateve mira procesin mësimor.Shumë shkolla që ka përfituar trajnime bazë shkolle nga OJQ- e ndryshme arsimoreduhet bëj pamundurën që mbaj lidhjetme qëllim që përfitoj këshilla dhe materiale ndryshme që do iu ndihmoj mësimdhësve pu e tyre me nxës.Binjakëzimet e shkollave Kosovës me shkollat regjion dhe më gjerë i kontribuoj shkëmbimit përvojave dhe njohurive mes mësimdhësve dhe nxësve. Përvojat pozitive mësimdhësve vendeve tjera dhe mësimet qëmund nxirren nga to, do ndikonin rritjen eprofesionalizmit mësimdhësve kosovarë.1977. Publikimi i doracakëve (librave mësuesit)Reforma arsimore ka filluar me ndryshimin ekurrikulit, planprogrameve, teksteve mësimore dhemetodologjisë së mësimdhënies dhe nxënit.Mirëpo MAShT-it dhe OJQ-ja arsimore shumë paki ka kushtuar kujdes përgatitjes së literaturës,doracakëve dhe librave mësuesit, cilat do ndihmonin mësimdhësit që me sukses gjendeshin mesin e gjitha këtyre ndryshimeve.Kërkesa për materiale ësh rritje, sidomos meshtimin e numrit mësimdhësve përfshirë programe zhvillimit profesional. Materialet

More magazines by this user
Similar magazines