arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

2Botues: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)Për botuesin: Dukagjin PupovciLektor dhe korrektor: Fatmir FejziuBallina &Layout: Petrit TahiriKy publikim ësh finacuar nga:Fondacioni Kosovar për Shoqëri Hapur (KFOS)Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)Rruga Isa Kastrati p.n. 10000 Prishti, KosovëTel.: +381 38 244 257Fax: +381 38 244 257 ext. 109E-mail: office@kec-ks.orghttp://www.kec-ks.org

More magazines by this user
Similar magazines