arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

200Literatura:1. Kombet e Bashkuara (United Nations), Raporti i Qëllimeve përZhvillimin e Mileniumit (The Millennium Development Goals Report2005), New York, 2005.2. UNESCO. Korniza e Dakar për Aksion (The Dakar Framework foraction. Education For All: Meeting our Collective Commitments), Francë,20003. MAShT. Raporti vjetor i MAShT-it, Pasqyrë e pus 2002- 2004,Prishti, 2005.4. MAShT. Udhëzimet Administrative:MAShT [I] 05/2003, Udhëzimi administrativ që përcakton përgjegjësi eZRAMAShT[I] 4/2004, Udhëzimi administrativ për themelimin e KShAMMAShT [I] 18/2004, Licencimi i mësimdhësve dhe administratorëvearsimorëMAShT [I] 20/2004, Standardet e Praktikës ProfesionaleMAShT [I] 16/2005, Standardet e programeve për përgatitjen e mësimdhësvegja studimeve5. M. Mula, O. Buleshkaj, R. Salihu, D. Hoti, “Fuqizimi i zhvillimit profesional mësimdhësve dhe praktikave mësimdhënies dhe nxënit vendet e SEE ECN”.http://www.see-educoop.net/portal/tesee.htm (Janar 2006)6. D. Pupovci, A. Taylor, “Mendimi Kritik gja Leximit dhe Shkrimit,Raport i vlerësimit.”http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/rë-criticalthink-yug-kosenl-t05.pdf(Prill 2003)7. D. Klooster, A. Preece, Modelimi i Pedagogjisë për ndryshime (Craftinga Pedagogy for Change), USA, 2002.8. R. Aholainen, Vizioni dhe udhërrëfimi për ardhmen, Drejt Strategjisëdisavjeçare Arsimit Kosovë. (Vision and a raoadmap for the future,

More magazines by this user
Similar magazines