arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

24Efikasiteti nkupton studimin dhe analizën emirë për përcaktimin e gjitha resurseve, (financiare,njerëzore, materiale, kohore, etj.), niveline SA-së, përgjithësi, dhe nivelin e institucionevearsimore, veçanti.Në sistemin e arsimit, përmes përcaktimit efikasitetit, përcillet dhe vlerësohet niveli i investimeve arsim, mënyrat e alokimit mjeteve,shfryzimi racional i mjeteve ekzistuese dhe gjetjae burimeve reja resurseve.Për dallim nga efikasiteti, efektiviteti (cilësia)nkupton arritjen e rezultateve sa më dobishme efekteve dhëna. Kur hulumtohet efektiviteti,mund trajtohen dy forma tij. Efektiviteti intern– i brendshëm dhe efektiviteti ekstern – i jashm.Me efektivitet brendshëm nkuptohet dobiaqë ka individët dhe institucionet brenda SAK-ut.Ndërsa, me efektivitet jashm nkuptohetdobia që ka shoqëria përgjithësi nga sistemi iarsimit (p.sh.: ndikimi i SA-së shëndetin publik qytetarëve, zhvillimin e mirëqenies, shtimin ejegjasisë, zhvillimin e demokracisë, kohezioninshoqëror, stabilitetin e marrëdhënieve qytetarëveme përkasi e me interesa ndryshme, zhvilliminekonomik, luftimin e varfërisë dhe papusisëetj.). Në përcaktimin e efikasitetit dhe efektivitetitka vështirësi dhe kufizime, sepse rezultatete procesit arsimor ja konstrukte sociale, që kakufij e efektivitetit, përkasisht nivele pranuara rezultateve dëshiruara, cilat duhet apomund realizohen. Për shkak ndjeshmërisësociale SA-së, përherë duhen pasur parasysh jovem lidhjet e thjeshta ndërmjet asaj që investohet arsim dhe rezultateve arritura, por edhe karakteristikave tjera udhëheqjen e politikavearsimore, siç ja: drejsia, kërkesat përshkrim-leximin minimal funksional lëmenj

More magazines by this user
Similar magazines