arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

28Mirëpo, derisa ne jemi gjendje që leh konstatojmësasi e parave investuara, ësh shumëvështirë konstatohen rezultatet – vlerat, duke filluarnga ve koncepti “vlerë”, një a, dhe, an tjer, ësh vështirë bëhen matjet e sakta rezultateve SA-së, si dhe përcaktohet lidhjandërmjet investimeve arsim dhe rezultateve fituara, cilësisë së këtyre rezultateve dhe ndikimit tyre IZhNj dhe KS.Studimi i efikasitetit dhe i efektivitetit mundësonqë politikat arsimore bëhet një riorientimdhe një investim më i suksesshëm zhvillimin eSA-së.Kështu, për shembull, sistemet arsimore meresurse pakta dhe kushte vështira pusësh nonsens që investimet orientohen rezultate,sepse nuk mund arrihen rezultate larta mekushte – inpute dhe resurse pavolitshme. P.sh.:,ësh e pakuptim bëhen investime mëdha matje kombëtare, se nuk ësh investuar përafsimin e mësimdhësve dhe për motivimin etyre për pu avancuar, ose infrastrukturënshkollore. Ky paradoks, tani e disa vite, pondodh Kosovë. Investohet testin kombëtar,tani e disa vite, ndërsa përmirësim rëndësishëm efektivitet dhe efikasitet AB-së nuk ka (braktisjaende e madhe e shkollës, kalueshmëria evogël e nxësve teste, niveli i ulët i afsimit nxësve për lexim-shkrim funksional, rezultatete dobëta nxësve regjistrime fakultet,rezultatet e treguara provimin e diplomës vit ishin tepër shqesuese, edhe pse kyshqesim ishte vem për disa di). Ëshvekuptueshme se me mësimdhës paafsuarpër zbatimin e metodologjive bashkëkohore mësimdhënies dhe pamotivuar mirë, me tekstedhe kurrikula me karakter enciklopedik, me

More magazines by this user
Similar magazines