arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

30afsuar, komunikativë, stabilë dhe me besim vete, me njohje disa gjuhëve gjej vende lirapune treg. Po ashtu, afsi dhe cilësi e tyre sipërpërmendura bëj që këta je af jovem që nxë gja gjithë jes, por je motivuar për pu, je qytetarë përgjegjshëm, përkushtuar për zhvillimin edemokracisë, shëndetit, etj. Mirëqenia ekonomike,shëndesia e avancuar publike, mendimet pozitive qytetarëve, paqja dhe harmonia do shtojjegjasi. Shigjetat pasqyroj informacionetkthyese – fid bekun. Këto informacione si rezultatemerren përmjet monitorimit dhe vlerësimit inputeve, procesit, autputeve dhe ndikimeve sistemit arsimit zhvillimin e gjithëmbarshëmnjerëzor dhe kapitalin social. Kështu,p.sh.:, rezultatet e dobëta test, imponoj nevojëne ndërmarrjes se veprimeve procesin emësimdhënies ( etapën e procedimit – shigjeta egjelbër). Por, se pas analizës së rezultateve del semetodat e mësimdhënies apo kurrikuli a tekstetka qe shkaktarë suksesit dobët (siç ka dalë hulumtimin to), aherë bëhen ndryshime infrastrukturë, përgatitjen e mësimdhësve, përdorimin e tekstit apo kurrikulit – shigjeta egjelbër.Shigjeta (2) tregon informacionin kthyes ndikimit sistemit arsimit shoqëri. Nëse merastin e analizës ësh konstatuar se infrastruktura edobët ka ndikuar që efikasiteti nuk ësh i mirë arsim dhe, si rrjedhojë, kriza arsim ka ndikuar krizën e shoqërisë, shoqëria do duhej mobilizohejpër përmirësimin e infrastrukturës së SA-së(nxjerr ligje reja dhe avancuara, përmirësonkushtet e pus, ndërron strukturën e sistemit arsimit, përmirëson pagat e mësimdhësve, etj.).Shkencëtarët e ish-Bashkimit Sovjetik, Lav

More magazines by this user
Similar magazines