arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

Organizatat arsimore nuk bartin vem kapitalinnjerëzor, por bartin edhe kapitalin social formëne rregullave dhe normave. Kjo nuk vlenvem për arsimin fillor dhe mesëm, por edhepër arsimin e lar. Mjekët nuk mësoj vemmedicin, por edhe Betimin e Hipokratit ( çfarëkapitali njerëzor dhe social do përbënte njëmjek njohës i shkëlqyer i mjekësisë, por që nuk erespekton Betimin e Hipokratit, ose çfarë kapitalinjerëzor dhe social do përbënte një mësimdhësqë nuk e respekton kodin e edukatorit-HH?). Mbrojtja më e mirë nga korrupsioni ëshafsimi cilësor profesional i zyrtarëve lar dhekrijimi i ‘ésprit de corps’ ndërmjet tyre 22 .Rolet komplementare ndërmjet kapitalit njerëzordhe social paraqiten tabelën 1.1.33Tabela 2.1. Rolet komplementare ndërmjet kapitalit njerëzor dhesocial (Schuller, 2001).Kapitali njerëzorKapitali socialFokusi Akter individual Marrëdhëniet - raportetMatjaRezultatetgjasia e shkollimitdhe kualifikimetdirekte : ardhura,produktivitetiindirekte : shëndeti.aktivizimi qytetarlinearQëndrimet/vleratAtarësia/participimiNivelet e besimitKohezioni socialArritjet ekonomikeShtim i kapitalit socialInteraktiv / qarkulluesBurimi: Kvalitetno obrazovane za sve. Izazovi obrazovanja uSrbiji (2004), Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, fq. 102.Arsimi, për dallim nga mirat e tjera, nxit efektepozitive asore jashtme nivelin e22Po aty, fq. 102.23Po aty, fq. 102.

More magazines by this user
Similar magazines