arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

34IZhNj-ja ësh njëmjet që matndikimin e rezultateve efikasitetitdhe efektivitetit arsimit mirëqenienekonomike, Zhvillimin e KapitalitNjerëzor dhe Kapitalit Social.shoqërisë, edhe pse individi ka përfitime direkteindividuale nga dijet dhe shkathsi, cilat ifiton procesin e arsimimit. Kjo e arsyeton intervenimine pushtetit publik që financojë arsimimedhe nga kërkesat private. Tërë shoqëria mund ke fitim nga ajo që dikush ësh arsimuar” 23 .Meqë nuk ka një lidhje unike dhe thjeshndërmjet mjeteve investuara arsim dherezultateve arsimit e ndikimit këtyrerezultateve mirëqenien ekonomike, zhvilliminKNj-së dhe KS-së, ësh dashur që krijohet një mjet, vegël apo indikator që matkëto raporte dhe ndikime. Mjeti me cilin matetraporti i ndikimit arsimit mirëqenienekonomike, jegjasi e njerëzve, shëndetin etyre, i zbuluar prag shekullit XX, quhetIndeksi i Zhvillimit Njerëzor – IZhNj. IZhNj-jaësh tregues i shkallës së ZhH-së një shoqërie,shteti, vendi, rajoni, komune apo lokaliteti. MeIZhNj matja e ZhNj-së zgjerohet përtej qasjestradicionale përllogaritjes së ardhuravenacionale. Ndonjëherë e anashkalon faktin seqëllimi primar i zhvillimit ësh përfitimi qënjerëzit ka nga ky zhvillim. Edhe pse dobishme, shifrat cilat shprehin ardhuranacionale nuk arrij zbuloj kompozicionine ardhurave ose shfryzuesit e rrisekonomike. Në disa raste, njerëzit mund vlerësojushqimin dhe shërbimet e mira, mundësi mëdha për qasje arsim, mundësidëgjohet zëri i tyre. Përgjegjësi miratimin evendimeve, mjedisin më sigurt, apo kushtet më mira, më shumë se qëllimet absolute ardhurave.24 Për kë arsye: ”Politikat nacionale zhvillimorenuk mund bazohen vem krijimin e 24Gradanin: Izazovi i mogucnosti. Izveštaj o humanom razvoju.Kosove 2004.Prishti , 2004, f.11

More magazines by this user
Similar magazines