arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

39Grafiku 4.6. Shkalla e pjesëmarrjes arsimin fillor, sipasbashkësive etnike dhe gjinore:Burimi: Gradanin: Izazovi i mogucnosti. Izveštaj o humanomrazvoju. Kosovë 2004, Prishti, 2004.Siç shihet grafikun 4. 5., edhe këtu pozita ebashkësisë RAE ësh shumë më e pavolitshmesesa e bashkësive tjera etnike. Te bashkësiaRAE, pjesëmarrja apo shkalla e qytetarëve mearsim fillor gjinisë femërore ësh vem 69.09%, ndërsa e meshkujve ësh 81. 67%.Bashkësia etnike shqiptare, tregues, ësh pozicion më mirë sesa bashkësia etnike serbe,sepse derisa shqiptarët arsimin fillor përfaqësohenme një përqindje prej 95. 34%, te meshkujt,dhe 96. 59 %, te femrat, serbët përfaqësohen me93. 06%, te meshkujt, dhe me 94. 79 %, te femrat.Të tjerët, kur ësh fjala për gjini mashkullore,ja pozi vështirë se shqiptarët dhe serbët,sepse 92. 86% e popullsisë mbi moshën 15-vjeçare ja me arsim fillor. Bashkësia etnike serbeësh pozicion më mirë se gjitha bashkësie tjera etnike Kosovë, për sa i përket gjinisëfemërore, sepse kjo gjini te ky grup përfaqësohetme 97. 14%.Në indeksin e zhvillimit arsimit komponenme rëndësi ja edhe vitet mesatare shkollimit.

More magazines by this user
Similar magazines