arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

48sit edukativ dhe arsimor, por edhe rezultatet (efikasiteti)dhe dobia që ka nxësit, prindërit dheshoqëria nga ai rezultat (efektiviteti a cilësia earsimimit). IAB-i ndikon shkallën e regjistrimit, kalueshmëri e nxësve, shkallën eafsimit nxësve për veprimtari ekonomike,për nxë gja gjithë jes etj. Andaj mund thuhet se IAB-i duke krijuar kushte për nxënit esuksesshëm drejtpërdrejt reflektohet zhvilliminnjerëzor, herë mënyrë drejtpërdrej, herë mënyrë rthor. Këto implikime, qofshin drejtpërdrejta, qofshin indirekte, do shpalosen ke pjesë këtij raporti.2. 2. Politikat dhe perceptimi i situas aktualeInteresimi dheinvestimi i munguar aspektin psikosocialka reflektimenegative zhvilliminnjerëzor.Procesi i reformave arsimin bazik Kosovë gjerësi e shtrirjes së tij detyrimisht ka përfshirëedhe ambientin e pus shkolla, si njëkomponent shumë i rëndësishëm që ndikon ngritjen e cilësisë arsim dhe zhvilliminhuman. Për shkak kompleksitetit situas dhegjendjes mjaft rëndë cilën ndodhej infrastrukturae përgjithshme fizike Kosovë - pothuajsee shkarruar plosisht nga lufta – kohën efillimit procesit reformave, fokusi i angazhimitdhe aktivitetit institucional (qeveritar e joqeveritar)dhe shoqëror e civil i komunitetit u përqendrua rindërtimin dhe meremetimin e objekteve shkollore.Përveç MASHT-it, ja pikërisht organizatat endryshme qeveritare e joqeveritare ato që kadhë kontribut paçmueshëm procesin e përmirësimit infrastrukturës shkollore Kosovë,ku mund përmendet UNICEF-i, që prej vitit1999 ka kontribuar ndërtimin e 22 shkollave reja dhe riparimin e 60 shkollave tjera. Kështu, periudhën 1999-2001 Kosovë ja ndërtu-

More magazines by this user
Similar magazines