arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

64Ajo që nuk po ecësh mosshfryzimii mjaftueshëm ikëtyre mundësive,për arsye motivimit ulët putorëve arsimit dhe mungesës së kulturëssë leximit.Monitorimi dhevlerësimi i IAB-itbëhet nga këshilli ishkollës, drejtori ishkollës, inspektorëte arsimit, zyrtarëtkomunalë etj. pajtim me prindërit e tyre identifikoj fushatapo lëndët ku ka më shumë nevojë, prirje oseedhe dëshirë për marrë mësim shtesë. Në këkontekst, nga lëndët më preferuara për nxësit,që gjej përkrahje edhe te prindërit, ja lëndët“Shkathsi je” dhe “Mirëmbajtja e ambientit”,që padyshim se ka mjaft ndikim zhvilliminpsiko-social, procesin e socializmit shoqëror dhendërgjegjësimin për rëndësi e mjedisit shëndoshë, fëmijëve shkollë.Ekzistimi ose jo i vetiniciativës së shkollavepashmangshmërisht që ndikon shumë edhe çështjen e përfshirjes së komunitetit për sigurimine një ambientit pus, përshtatshëm për zhvillimpsiko-social dhe fizik fëmijës. Gjendja ëshe ndryshme shkolla dhe rajone ndryshme.Nuk mungoj rastet kur shkollat ja gati se krejtpasive drejtim gjetjes së mënyrave ndryshme për përmirësim situas, sikurse që kamjaft raste, kur me vetiniciativë shkollat ka arritursuksese jo vogla. Konkretisht shkollën fillore“Edmond Hoxha”, Junik, saje angazhimit vazhdueshëm drejtoreshës së kësajshkolle, komuniteti i fshatit që jeton jash venditka siguruar mjete ndryshme teknike dhe materiale tjera ndihmëse për shkollën. Kjo shkollëësh nga paktat shkolla që për orën e lëndës sëmuzikës ka sallën e pajisur edhe me piano.2.3.3. Kujdesi shoqëror për ambientin e pus shkollë nivel vendiMungesa e mekanizmave veçan për ambientine pus shkolla, kuadër institucionevearsimore, detyrimisht ndikon edhe mungesën e vlerësimeve rregullta cilësisë së

More magazines by this user
Similar magazines