arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

kec.ks.org

arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor - Qendra për ...

ke fare pak raste, kur ndaj mësimdhësveja shqiptuar masa disiplinore, për shkak shkeljessë kodit etik pus. Sigurisht që kjo nuk ëshmënyra e duhur për krijuar klimë pozitive shkollë!Që nga fillimi i reformave vend, një numër imadh i mësimdhësve ësh përfshirë trajnime ndryshme, mesin e cilave ka pasur edhe trajnimepër aplikim metodave reja mësimdhëniesdhe trajnime për drejtat e njeriut, mënyrë që ndikohet uljen e shkallës së dhus shkolla dhe krijimin e klimës pozitive. Mungesae njohurive mjaftueshme dhe e përgatitjes sënevojshme stafit mësimdhës ësh pasojë edhee arsimimit që ka marrë ata kaluarën, e qënuk ka qe shumë i fokusuar përgatitjen e stafitpër pu sociale shkollë. Një problem tjer, sa ipërket çështjes së trajnimeve, ësh edhe fakti që,siç shprehen disa drejtorë shkollash, ZRA-jashpesh ndërhyn përzgjedhjen e stafit mësimdhës,që mund marrë pjesë trajnime ndryshme, duke anashkaluar, mënyrë,nevojat reale shkollës, ngaqë shkollë e ka qar se cilët mësimdhës ka nevojë përtrajnime. Por, megjitha, ja organizuar mjaft trajnimenga organizata ndryshme, mesin e cilave ja: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC),UNICEF-i, Save the Children-i, KEDP-ja, etj. Nëkuadër përpjekjeve për ngritje nivelit respektimit drejtave fëmijëve shkolla,KEC-i, kuadër projektit “Edukimi për Drejtat e Fëmijës”, deri tash ka trajnuar rreth 1200mësimdhës, si këshilltarë për drejtat e njeriut,ndërsa 49 tjerë ja certifikuar, si trajnerë për drejtat e fëmijës. Me kë projekt synohet që shkollat fillore Kosovës themelohen rreth 600komitete për mbrojtjen e drejtave fëmijës.77

More magazines by this user
Similar magazines