Prill 2007 Komunikimi me adoleshentë - Qendra për Arsim e Kosovës

kec.ks.org

Prill 2007 Komunikimi me adoleshentë - Qendra për Arsim e Kosovës

3ishte më i miri ndër 5 seminaret embajtura me këtë temë në vendet tjera.Këtë seminar e ndoqën 28 pjesëmarrës, tëcilët u certifikuan për pjesëmarrje.tyre nga ana e donatorëve. Po ashtu, nëkuadër të këtij projekti, do të zhvillohetedhe një Konferencë Rajonale, në Mal tëZi, e cila do të mbahet më 12-13 Maj 2007ku do të debatohet për punimet e bëra dhebashkëpunimin e mëtutjeshëm meorganizatat e Rajonit.“Edukimi Multikulturor dheMultietnik“Edukimi për të Drejtat eFëmijës■ Ne kuadër të programit “EdukimiMultikulturor dhe Multietnik“ ka filluartrajnimi i 20 trajnerëve. Moduli i parëështë mbajtur më 19-20 prill, në Gjakove,dhe deri në fund të muajit maj do tëzhvillohen edhe dy module tjera,gjegjësisht 7 ditë trajnimi dhe certifikimi ityre. Manuali për trajnim është përfunduardhe së shpejti do të u jepet edhe trajnerëvenë shërbim.■ Muaji prill, ishte muaji i cili nëshkollën jopublike “Mileniumi i Tretë”,kishte për temë mujore “Të drejtat dhepërgjegjësitë e fëmijës”. Andaj, programi“Edukimi për të drejtat e fëmijës” ukujdes që nxënësve të klasave të treta tëshkollës Mileniumi i tretë, të ju mbajënga dy orë mësimi, me qëllim që fëmijëttë njihen nga afër me të drejtat dhepërgjegjësitë e tyre në mjedisin kujetojnë.■ Në kuadër të projektit “Paragjykimetdhe Stereotipat gjinore në tekstetshkollore”Kanë përfunduar tri punimet:1. Raporti për studimin e paragjykimevedhe stereotipave gjinor të nxënësve tëshkollave fillore dhe të mesme të ulët2. Raporti për studimin e qëndrimeve tëmësimdhënësve për ndjeshmërinë elibrave të leximit për barazi gjinore3. Analiza e librave të leximit nga aspektiI ndjeshmërisë gjinore në arsimin fillordhe të mesëm të ulëtTë gjitha këto punime i janë dërguardonatorit dhe tani presim edhe botimin eHap pas Hapi■ Nga data 17 deri me 20 prill, në kuadër tëprogramit Hap pas Hapi u mbajt trajnimi“Ngritja e cilësisë në edukimin e fëmijërisësë hershme”. Pjesëmarrës në këtë trajnimishin monitoruesit e programit, të cilëtmonitorojnë realizimin e metodologjisëHap pas Hapi sipas standardeve të ISSA(Asociacionit Ndërkombëtar të Hap pasHapit) në edukimin parashkollor dhe fillor.Në trajnim morën pjesë 20 pjesëmarrës.Trajnerë ishin Tatjana Vonta nga SlloveniaKompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishtinë, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax:+381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org


4dhe Sanja Haxhar nga Bosnja dheHercegovina. Ky trajnim ka edhe dy pjesëtjera, që do të realizohen gjatë muajvemaj dhe shtator.Shoqëria civile përpjesëmarrje të shtuar në arsim■ Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) nëbashkëpunim me Sindikatën e Bashkuartë Arsimit, Shkencës dhe Kulturës sëKosovës (SBASHK), Shoqatën Kosovarepër të Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës(KAHCR) dhe OrganizatënNdërkombëtare Hap pas Hapit (ISSA)kanë filluar projektin ''Shoqëria civile përpjesëmarrje të shtuar në arsim” financuarnga Agjencioni Evropian për Rindërtim(EAR).Ky projekt synon ndërtimin e rrjetit nëmes të OJQ- ve lokale në fushën eEdukimit, me qëllim të përmirësimit tëefikasitetit të tyre në aktivitetet për tëdrejtat e fëmijëve dhe të drejtësshoqërore. Qëllimi i këtij rrjeti ështëangazhimi i shtuar për rritjen epjesëmarrjes ne arsim. Kjo do të bëhetme forcimin e kapaciteteve të OJQ-velokale, KEC, SBASHK dhe KAHCR që tëangazhohen në përforcimin ebashkëpunimit me prindërit, shkollat,autoritet lokale dhe qendrore. Një mori eaktiviteteve është planifikuar që t’ikontribuojë këtij qëllimi, duke përfshirëvizita studimore, trajnime specifike përmenaxhim dhe hartimpolitikash, zhvillime dhe organizim tëprogrameve të trajnimit për anëtarët eorganizatave partnere dhe të tjera.■ Më datën 10 prill filloi aktiviteti i parë iprojektit të financuar nga AgjencioniEvropian për Rindërtim “Shoqëria Civilepër Pjesëmarrje të Shtuar në Arsim”.Aktiviteti i parë i projektit ishte një vizitëstudimore në Hungari. Vizita zgjati 5 ditëdhe morën pjesë 17 pjesëmarrës nga të triorganizatat partnere KEC, SBASHK dheKAHCR. Mikpritëse ishte organizata tjetërpartnere nga Hungaria ISSA.Dita e parë e vizitës u shfrytëzua përnjoftim më të mirë në mes të 4organizatave partnere, përvojave, vizionevedhe planeve për të ardhmen. Në fund tëditës u mbajt edhe një prezantim i shkurtërmbi Avokimin nga përfaqësuesi i CivilSociety Development Fund. Gjatë kësajvizite u mbajt gjithashtu edhe një trajnim 2ditor për Menaxhimin e Ndryshimeve. Kyorganizim u mbajt nga organizata PartnersHungary Foundation me trajnerë TiborKertesz dhe Eva Deak. Pas trajnimit umbajt edhe një takim me përfaqësuesen eLocal Government & Public ServiceReform.Kjo vizitë u shfrytëzua edhe për takimin eparë të Këshillit Drejtues pasi që ishinpërfaqësuesit nga të 4 organizatatpartnere. Në takim mungonte përfaqësuesinga MASHT pasi që nuk ishte pjesëmarrësnë këtë vizitë. Në takim u diskutuanaktivitetet e ndërmarra nga fillimi iprojektit dhe u sqaruan aktivitetet eplanifikuara në gjashtë mujorin e parë tëprojektit.Pjesëmarrësit u ndanë të kënaqur nga kjovizitë studimore.Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishtinë, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax:+381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org


5Ky program trajnimi i disejnuar ngaekspertë nga Amerika dhe Evropa, ndërsaështë përcjellë tek pjesëmarrësit ngatrajnerë vendor dhe është mirëpritur ngatë gjithë. Grupi ka qenë i përbërë ngagrupe të ndryshme etnike nga Regjioni iPrizrenit.Gjatë muajit maj do të organizohenTrajnimet për Edukimi për të DrejtënShoqërore në Ferizaj dhe Pejë.■ Më datën 4-6 maj mbahet trajnimiNdryshimi dhe Zhvillimi Organizativ.Trajnimi do të mbahet në KEC ngatrajnerët Xhavit Rexhaj dhe OsmanBuleshkaj.Edukimi për të drejtënshoqërore■ Në kuadër të programit Edukimi për tëDrejtën Shoqërore, është mbajturtrajnimi treditor në Regjionin e Prizrenit.Në këtë trajnim kanë marrë pjesëmësimdhënës të Arsimit fillor dhe tëmesëm, punëtorë nga Zyra e arsimit sidhe përfaqësues të OJQ-ve. Promovimi idiversitetit njerëzor si vlerë, luftimi iparagjykimeve dhe stereotipeve, kuptimi ishtypjes dhe sistemit të dominimit ishindisa nga objektivat e këtij trajnimi.Mbledhja e XI e Bordit Drejtuestë KECMe 19 prill është mbajtur mbledhja e XI eBordit Drejtues të KEC. Bordi ka aprovuarRaportin vjetor të punës për vitin 2006, sidhe planin e punës për vitin 2007.Anëtarët e Bordit janë shprehur të kënaqurme aktivitetin e KEC gjatë periudhës sëkaluar njëvjeçare dhe kanë dhënësugjerime konkrete për aktivitete të rejadhe për ngritjen e cilësisë së punës në tëardhmen.Kryesues i Bordit Drejtues është zgjedhurBajram Shatri, drejtor i Shtëpisë Botuese"Libri Shkollor". Bordi Drejtues i ështëfalënderuar kryesuesit të deritanishëm,Luan Shllaku për udhëheqje 7-vjeçare tëBordit Drejtues dhe ka shprehur bindjen sedo të vazhdojë të jap kontributin e vet sianëtar i organit më të lartë të qeverisjes nëKEC.Përgatiti: Petrit TahiriKompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishtinë, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax:+381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org

More magazines by this user
Similar magazines