PRILL 2012 - Qendra për Arsim e Kosovës

kec.ks.org

PRILL 2012 - Qendra për Arsim e Kosovës

PRILL 2012Përshkrimi i aktiviteteve sipas programeveProgrami i granteve përzhvillimin e shkollave■ Gjatë muajit prill,Bashkëpunëtorët Profesional të Terrenit(BPT) kanë ndihmuar shkollat e rundit tëdytë që të realizojnë me sukses procesin eprokurimit. Si rezultat i angazhimit tështuar të BPT dhe përfaqësuesve tëshkollave, Ekipi Koordinues i Projektit kamiratuar pothuajse të gjitha pakot eshkollave të rundit të dytë. Disa shkolla tësuksesshme vetëm kanë filluar tëfurnizohen me mallra dhe shërbime.■ Gjatë muajit prill, BPT kanëndihmuar edhe 42 shkollat e rundit tëtretë për të finalizuar planet zhvillimoretë shkollave dhe projekt propozimet etyre. Pas kompletimit të dokumentacionittë nevojshëm, në të gjitha komunat janëorganizuar takimet e EKGSh-ve përvlerësimin e projekt propozimeve tëshkollave. Meqë EKGSh-të kanëvlerësuar pozitivisht të gjitha projektet,pritet që EKP të organizojë takimin eKAGSh për vlerësim dhe aprovim tëprojekteve të këtyre shkollave.■ Sa i takon 2 shkollave të rundit tëparë që ende nuk i kane përfunduarprojektet, njëra nga ato ka përparuar nërealizimin e mbetjes, ndërsa shkolla tjetërnuk ak marrë ende përgjigje në ankesën eshkollës drejtuar zyrës së bankësBotërore në Kosovë.realizimin e programit të trajnimit“Matematika dhe mësimdhënia ematematikës për klasat 6-9” në 4 komunate Kosovës, në Prishtinë, në Prizren, nëGjilan dhe në Fushë Kosovë. Gjatë këtijmuaji, në kuadër të këtij programi janërealizuar 1 seminar 2-ditore dhe 3 takimegjysmë-ditore për të gjithë mësimdhënësite matematikës të klasave 6-9 të komunaveGjilan dhe Fushë Kosovë dhe një pjesë tëmësimdhënësve të komunave Prishtinëdhe Prizren. Pas përfundimit të trajnimit,pjesëmarrësit i janë nënshtruar testimit tënjohurive të fituara që është organizuarnga GIZ, si dhe kontrollimit të dosjeve ngaana e trajnerëve të KEC. Si rezultat ipjesëmarrjes së rregullt do të certifikohen104 kandidatë.■ Më datat 30-31 mars, 1, 13 dhe 14prill KEC në bashkëpunim me GIZ kanëorganizuar trajnimin për trajnerë përprogramin “Matematika dhe mësimdhëniae matematikës për klasat 1-5”. Nga skedat edaljes dhe fletë vlerësimet kuptohet sepjesëmarrësit kanë qenë të kënaqur meprogramin e trajnimit, përgatitjen etrajnerëve, si dhe të udhëzuesit përimplementim të programit të trajnimit.KOSOVISION Contest■ Gjatë muajit prill të gjitha klasatfituese nga të gjitha regjionet e Kosovëskanë punuar intensivisht në realizimin eprojekteve shkollore. Disa nga klasat kanëpërfunduar me sukses projektet ndërsaklasat tjera janë ende duke punuar.Matematika dhe mësimdhëniae matematikës për klasat 6-9■ Gjatë muajit prill KEC nëbashkëpunim me GIZ kanë vazhduar


3Mbështetje e BE-së përZbatimin e Strategjisë përkomunitetet Rom, Ashkali dheEgjiptas (EU-SIMRAES)■ Të gjitha programet janë duke uzhvilluar normalisht siç është paraparë nëplanin njëvjeqar, mujor dhe javor tëqendrave mësimore. Ndër aktivitetetkryesore duhet të theksohen:1. Biblioteka për Qendrën Mësimore nëBrekoc:Fillimisht është paraparë që të blihenlibra në vlerë prej 1000 EUR por duke epasur parasysh se kemi pasur kursimebuxhetore është bërë një projekt kukontribut është dhënë edhe nga partneriimplementues dhe është investuar nëvlerë 5000 EUR për këtë bibliotekë. Njëndër faktorët tjerë për arsyen e krijimit tëkësaj biblioteke është edhe mosvijueshmëria e rregullt e nxënësve nëarsim formal dhe grave që nuk dijnëshkrim lexim.me qëllim të pranimit në shkollë të mesmerespektivisht në institucione të arsimit tëlartë. Në këtë periudhë të gjitha qendrat ekanë bërë identifikimin e kandidatëvepotencial dhe trajnerëve për këtë aktivitet ecila pritet të realizohet gjatë dy muajve nëvijim.■ Në muajin e kaluar është mbajturnjë punëtori duke vazhduar edhe nëmuajin në vijim do të mbahen edhe 4punëtori shtesë. Si dhe në muajin majplanifikohet të bëhet një kuzhinë e re përQendrën Mësimore në Prizren Jeta e Re ecila do t’iu shërbejë fëmijëve dhe tërriturve si dhe stafit të qendrës tëushqehen dhe të përgatitin gjysmë shujtatpër fëmijët parashkollor.■ Është me rendësi të theksohet seKomisioni Evropian e ka miratuar raportingjashtë mujor dhe ka shfaqur mirënjohjeper rezultatet e arritura te projektit deri nemomentin raportues.Përgatiti: Petrit TahiriFoto 1. – Biblioteka në Qendrën Mësimore nëBrekoc2. Aktivitet tjetër më rëndësi gjatë kësajperiudhë janë vlerësimi i nevojave përkurset përgatitore për nxënësit që epërfundojnë klasën e IX-të dhe ata qëpërfundojnë shkollimin e mesëm të lartëKompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë", rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000 Prishtinë, KosovëTel:+381 38 244 257; 258 203; Fax: +381 38 244 257; 258 203 (lok.109); www.kec-ks.org

More magazines by this user
Similar magazines