NEWSLETTER - Nr 77 - 2013 / wersja PDF - Europejski Dom ...

eds.fundacja.pl

NEWSLETTER - Nr 77 - 2013 / wersja PDF - Europejski Dom ...

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBA-TY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLI-NIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBA-Partnerstwo WschodnieTY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIEREGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘ-DZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIO-NALNY OŚRODEKspołeczeństwoDEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIEobywatelskie:REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNA-RODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNYOŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOwspółpraca,rozwój, wyzwaniaWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRO-DEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJW LUBLINIETegorocznyREGIONALNYKongres InicjatywOŚRODEKEuropyDEBATYWschodniejMIĘDZYNARODOWEJobfitował w szereg ciekawychW LUBLINIEwydarzeń.REGIONALNYJednym zOŚRO-DEK DEBATYnich byłaMIĘDZYNARODOWEJniewątpliwie debata pt. „PartnerstwoW LUBLINIEWschodnieREGIONALNY– społeczeństwoOŚRODEKobywatelskie:DEBATY MIĘDZYNARODOWEJwspółpraca,W LUBLINIErozwój,REGIONALNYwyzwania” zorganizowanaOŚRODEKprzezDEBATYRegionalnyMIĘDZYNARODOWEJOśrodek DebatyWMiędzynarodowejLUBLINIE REGIONALNYw Lublinie.OŚRO-Debata odbyła się 2.10.2013 r. w Centrum Kultury w Lublinie. Uczestnikami spotkania byli: MarcinŻochowski (Naczelnik Wydziału Partnerstwa Wschodniego i polityki UE wobec Europy WschodniejMinisterstwa Spraw Zagranicznych), Kamil Wyszkowski (Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce)oraz Tomasz Różniak (Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw). W rolęmoderatora wcielił się dr Tomasz Stępniewski z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznychpodkreślił, iż Partnerstwo Wschodnie stałosię integralnym elementem polityki prowadzonejprzez Unię Europejską. Słowa te potwierdziłKamil Wyszkowski z UNDP zwracając uwagęna fakt, że „Niemcy dostrzegli, iż PartnerstwoWschodnie wychodzi i dlatego należy się w niewłączyć”. Według niego warto przyglądać siętakże polityce Turcji, która próbuje wykorzystywaćomawiany program do swoich celów.Tomasz Różniak z Fundacji Nowy Staw, odpowiadającna jedno z pytań z widowni, podkreśliłwagę Partnerstwa Wschodniego i po-trzebę jego kontynuowania. Zwrócił równieżuwagę na potrzebę budowy pewnego rodzajukompatybilności pomiędzy państwamiPartnerstwa, ponieważ każde z nich jest inne.Debata była częścią Kongresu Inicjatyw EuropyWschodniej, który odbył się już po raz drugi.Kongres tworzy obszar do dialogu pomiędzyUnią Europejską a państwami PartnerstwaWschodniego. Organizatorami wydarzenia byli:Prezydent Miasta Lublin, Marszałek WojewództwaLubelskiego oraz Dyrektor UNDP w Polsce.Partnerem przedsięwzięcia był RegionalnyOśrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


INSTYTUT RYNKU PRACY NSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTY-TUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUTRYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKUInstytut Rynku PracyPRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRA-CY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY IN-STYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUTRYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKUPRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACY INSTYTUT RYNKU PRACYSZKOLENIA I STAŻEDLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHTrwają staże zawodowe dla uczestników I edycjiprojektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowegouczestnicy II edycji projektu rozpoczęli 6-miesięcznystaż zawodowy.Większość uczestników I edycji projektu skorzystałow czerwcu z możliwości przedłużenia6-miesięcznego stażu zawodowego o kolejne 3miesiące.Od maja do końca czerwca 2013 roku uczestnicyII edycji projektu wzięli udział w szkoleniachzawodowych z grafiki komputerowej lub administracyjno-biurowychi otrzymali zaświadczenia oukończeniu szkolenia oraz o podniesieniu kwalifikacjizawodowych. Następnie podpisywanebyły umowy stażowe i stypendialne.28 sierpnia 2013 roku została podpisana ostatniajuż umowa stażowa. Wszyscy uczestnicy II edycjirozpoczęli staż zawodowy u wybranych przezsiebie pracodawców, podczas których nabędąpraktyczne umiejętności wykonywania pracy nastanowiskach administracyjno-biurowych orazzwiązanych z grafiką komputerową.Na podstawie przeprowadzonych kontroli możemystwierdzić, iż pracodawcy są zadowoleni zestażystów.Wrzesień to ostatni miesiąc staży dla tych uczestnikówI naboru, którzy przedłużyli staż zawodowy.Staże zawodowe dla uczestników II naborutrwają do końca lutego 2014 roku. Czterechuczestników projektu zostało zatrudnionych.Celem projektu jest zwiększenie szansna rynku pracy oraz podniesienie aktywnościzawodowej i zdolności dozatrudnienia 60 osób niepełnosprawnychi niezatrudnionych.Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osóbniepełnosprawnych – II edycja” współfinansowanyjest ze środków EFS.WIĘCEJ INFORMACJIEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MIĘDZYNARODOWYKONKURS FOTOGRAFICZNY„Lublin i Münsterw obiektywie – kościoły”Zapraszamy na otwarcie wystawy 50 najlepszychzdjęć kościołów z dwóch miast partnerskich –Lublina i Münster. Wystawa zostanie otwarta wśrodę 13 listopada o godz. 10.00 w lubelskim Ratuszu.Podczas wystawy wręczymy nagrody autoromtrzech najlepszych prac.Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada.Te same zdjęcia zostaną pokazane w tym samymczasie też na wystawie w Münster.Konkurs odbywał się równolegle wLublinie i w Münster. Celem konkursujest zacieśnienie współpracy pomiędzymiastami partnerskimi a także promocjaLublina w Niemczech i Münster wPolsce.Nagroda dla autora najlepszej pracy to miesięcznykurs fotografii cyfrowej z możliwością zamianyna zniżkę w wysokości 500 zł na inne kursy w LubelskiejSzkole Fotografii. Za drugie i trzecie miejsceprzewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadtoautorzy prac z 1, 2 i 3 miejsca będą mieli możliwośćjednorazowych konsultacji fotograficznychw Lubelskiej Szkole Fotografii. Wszyscy autorzy25 najlepszych prac dostaną zniżkę 20% na kursyi warsztaty w LSF.Nagrody ufundowała :Lubelska Szkoła Fotografii orazStowarzyszenie Obywatelskie Lublin - Münster.Konkurs objęty honorowym patronatemPrezydenta Lublina, pana Krzysztofa Żuka.Organizatorzy konkursu:Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-MünsterLubelska Szkoła FotografiiUrząd Miasta LublinEuropejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy StawFörderverein Münster-LublinEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIEEuropejskieCENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYCentrumEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIEWspółpracyCENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYMłodzieżyEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYBudowanieprzedsięwzięćpartnerskich –Projekt “Dialogue– Wanted!”W dniach 10-15 października w EuropejskimDomu Spotkań odbył się projekt budowaniamiędzynarodowych partnerstw pomiędzyorganizacjami , które zajmują się EuropejskąWspółpracą z Młodzieżą.W projekcie wzięło udział 12 uczestnikóww różnych krajów Europy. Działanie „Dialogue– Wanted!” miało na celu stworzeniesiatki partnerstw pomiędzy organizacjami, które wzięły udział w projekcie. Naszymcelem oprócz zbudowania solidnych partnerstwbyło stworzenie platformy wymianyspostrzeżeń, doświadczenia, metod pracyz młodzieżą.Dzięki temu uzyskaliśmy ”know-how” metodpracy z młodymi, którzy są przyszłościąEuropy. Praca w trakcie projektu polegałana wykorzystaniu interaktywnych metodwarsztatowych; zorganizowane zostałyrównież sesje coachingowe, które pozwoliłynam się odpowiednio zintegrować i otworzyćna całość grupy. Powstały konkretnepomysły na przyszłe młodzieżowe projekty,które będą realizowane w 2014 roku w ramachnowego programu Erasmus +.WIĘCEJ INFORMACJIYouthMediaActivation– rozpoczynamy!Międzynarodowa wymiana młodzieży”Młodzieżowa aktywizacja mediów” jestorganizowana przez Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw w celu promowaniadialogu między Polską a Litwą orazaktywnych postaw wśród młodzieży.Na projekcie spotkało się 12 uczestnikówz Polski i Litwy. Głównym celem było zbudowaniewięzi między dwiema różnymi grupaminarodowymi. Uczestnicy uczyli się odsiebie nawzajem jak przezwyciężyć stereotypyi wykorzystać media jako innowacyjnysposób komunikacji, który przełamujeuprzedzenia.Podczas wymiany uczestnicy poznali podstawowąwiedzę o mediach. Pracowali razem,aby stworzyć specjalny magazyn telewizyjnyo życiu młodzieży w ich krajach.Zdobyli wiedzę techniczną i umiejętnościzwiązane z produkcją materiałów wideo.Nauczyli się jak wykorzystać konkretne styledziennikarskie, takie jak reportaż, wywiad,opowiadanie, co wykorzystali w stworzeniucyklu artykułów i filmów w trakcie wymiany.WIĘCEJ INFORMACJIEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIEEuropejskieCENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYCentrumEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIEWspółpracyCENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYMłodzieżyEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYW dniach 13 – 19 września w EuropejskimDomu Spotkań w Nasutowie odbyła się wymianamłodzieży z Czech oraz Polski. Projektzakładał nawiązanie współpracy międzynarodowejoraz poznanie wspólnych korzeni słowiańskichobu krajów – Polski i Czech.Polsko - CzeskaWymiana„Common Past,Common Future”W projekcie wzięło udział 18 osób w wieku od17 do 25 roku życia. W ciągu 9 dni udało sięnawiązać nowe przyjaźnie i poznać wspólnetradycje.W trakcie projektu uczestnicy mieli możliwość pracowania w małych grupach projektowych,brali udział w warsztatach artystycznych oraz treningu kreatywności. Dodatkowąatrakcją było przeprowadzenie gry terenowej oraz zajęcia na świeżym powietrzu.WIĘCEJ INFORMACJISzkolenie medialne miało na celu zaangażowaniemłodych ludzi z różnych krajówEuropy: Ukrainy, Polski, Niemiec i Hiszpanii,by razem nauczyli się obsługi kamery oraztworzenia i edycji filmu i dźwięku. Wspólniepodjęli debatę na temat rasizmu i nietolerancjiw otaczającej ich rzeczywistości.Projekt był realizowanyw dn. 19-26 czerwca 2013w Nasutowie w Polsce.Media againstdiscrimination –międzynarodowawymianamedialnaUczestnicy zostali podzieleni na trzy zespoły:dwie grupy filmowe i grupę radiową.Wszystkie zespoły składały się z uczestnikówz różnych krajów, aby mogli się oni nawzajempoznać i nauczyć od siebie jak najwięcejo swoich kulturach.Warsztaty, w których brali udział uczestnicy,były związane z mediami. Uczestnicy mieliza zadanie użyć mediów, by przekazaćwartości, takie jak szacunek, tolerancja ibrak rasizmu. Podsumowanie projektu miałomiejsce w Nasutowie. Uczestnicy moglizaprezentować swoje działania i materiałystworzone przez wszystkie grupy.WIĘCEJ INFORMACJIEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHForum EkonomiczneLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCHMłodychLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLiderówLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓWPolitykaFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCHzagranicznaLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUMoczamiEKONOMICZNE MŁODUCHmłodychLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓWProjektFORUM„PolitykaEKONOMICZNEzagranicznaMŁODUCHoczami młodych”LIDERÓW FORUMjestEKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWskierowany do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 latz całej Polski (16 województw). Uczestnicy projektu tomłodzi liderzy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,organizacji społecznych, młodzi pracownicynaukowi najlepszych polskich uczelni, młodzi przedsiębiorcyoraz przedstawiciele młodzieżówek wszystkichpartii.Celem projektu jest rozwój debaty publicznejna temat polskiej polityki zagranicznej wśródmłodzieży. W debacie tej brakuje opinii, wizjii stanowiska młodego pokolenia. Tematykadebat dotyczy wprowadzenia waluty eurow Polsce, integracji europejskiej i roli instytucjieuropejskich, miejsca Polski w Unii Europejskiej,Partnerstwa Wschodniego, perspektywruchu bezwizowego dla obywateli EuropyWschodniej oraz współpracy transgranicznej,a także kosztów tzw. non-Europe.W lipcu ruszyła strona internetowa oczamimlodych.pl,która jest przestrzenią do wymiany poglądów, zbieraniaopinii i głosu młodych Polaków na temat politykizagranicznej naszego państwa. Ideą spotkań jest poznaniesię, wymiana doświadczeń i informacji, wspólnewarsztaty i praca w grupach roboczych oraz debatamłodych liderów na tematy związane z polską politykązagraniczną i integracją europejską. Projekt zakończysię wydaniem publikacji zawierającej stanowisko, opiniei poglądy młodego pokolenia Polaków na sprawypolityki zagranicznej i integracji europejskiej oraz przyszłościUnii Europejskiej.Projekt współfinansowany ze środkówMinisterstwa Spraw Zagranicznych.WIĘCEJ INFORMACJIEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFOR-MACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMA-CJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EU-ROPEJSKARegionalnyINFORMACJA EUROPEJSKAOśrodekINFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKAINFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EU-ROPEJSKADebatyINFORMACJA EUROPEJSKAMiędzynarodowejINFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFOR-MACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJ-SKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJAEUROPEJSKAEuropeINFORMACJA EUROPEJSKADirectINFORMACJAw LublinieEUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA IN-FORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EURO-PEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMA-CJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKA INFORMACJA EUROPEJSKAXIII Regionalny ZjazdSzkolnych Klubów Europejskich„Europejski Rok Obywateli”Szkolne Kluby Europejskie spotkały się w Lublinie już 13 raz! Zjazd, który odbyłsię 8 października, poświęcony był tematyce Europejskiego Roku Obywateli,który obchodzony jest w tym roku. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczycieleszkół Lubelszczyzny.Uczestnicy Zjazdu dowiedzieli się, czym jestEuropejski Rok Obywateli, jakie prawa przysługująobywatelom UE oraz czym jest i jakdziała Karta Praw Podstawowych.Zjazd odwiedził pan Rafał Rudnicki z PrzedstawicielstwaKomisji Europejskiej w Polsce,który opowiedział o tym, jaka jest oferta PKEdla Szkolnych Klubów Europejskich oraz zachęciłmłodych ludzi do wzięcia udziału wprzyszłorocznych wyborach do ParlamentuEuropejskiego.Gośćmi Zjazdu było także dwóch Hiszpanów,którzy aktualnie przebywają na wolontariaciedługoterminowym w Lublinie. Opowiedzielioni młodzieży o swoim doświadczeniuzagranicznego wolontariatu w Polsce, możliwegodzięki Unii Europejskiej.Na koniec Mateusz Małyska, wiceprezesFundacji Sempre a Frente opowiedział o inicjatywachmłodzieżowych, jakie dzieją sięna terenie Lublina, zachęcając młodzież dowłączenia się w szereg ciekawych i rozwijającychdziałań.Program Zjazdu uatrakcyjniły konkursy dlastarszych i młodszych, takie jak quizy z zakresuEuropejskiego Roku Obywateli i ogólnejwiedzy o Unii Europejskiej oraz konkurs opartyna formule teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”również z zakresu Europejskiego Roku Obywatelii ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej.Organizatorami XIII Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich byli:Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin orazLubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.Patronat nad Zjazdem objęła Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelskioraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHVIII Forum EkonomiczneLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCHMłodychLIDERÓW FORUM EKONOMICZNELiderówMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNErelacjaMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-O przedsiębiorczości młodych, zarządzaniu biznesem, pakiecie na rzecz zatrudnieniamłodzieży, edukacji, ale także o europejskiej perspektywie dla Bałkanówi dla Ukrainy. O tym wszystkim debatowano w czasie VIII Forum EkonomicznegoMłodych Liderów, które odbyło się w dniach 3-6 września br. wNowym Sączu.3-6 września 2013Nowy SączW Forum wzięło udział prawie 350 młodych liderów z 39 państw Europy. Specjalnymigośćmi Forum byli m.in. Oleksandr Vilkul, Wicepremier Ukrainy, Janusz Piechociński,Wicepremier i Minister Gospodarki RP, Valdis Zatlers, były Prezydent Łotwy, Alex Petriashvili,Minister ds. Europejskiej i Euro-Atlantyckiej Integracji Gruzji, Boris Tadic, byłyPrezydent Serbii, Jarosław Gowin oraz László Andor, Komisarz UE ds. Polityki Socjalnej,Zatrudnienia i Wykluczenia Społecznego.Wicepremier Piechociński przekonywał,że co drugi przedstawiciel młodego pokoleniaw Europie musi podjąć próbęzbudowania własnego miejsca pracy,dla siebie i dla innych. Stwierdził, że jeżeliw tym pokoleniu nie wzrośnie liczbaprzedsiębiorców, młodym grozi bezrobocie.„Bez względu na to, czy w przyszłościbędziecie w Londynie, Madrycie, Kijowieczy Budapeszcie, to w 50 procentachbędziecie skazani na bezrobocie” - powiedział.Piechociński zwrócił uwagę, że Polacy sąnajbardziej przedsiębiorczym narodemeuropejskim. „Jesteśmy też narodem wybitnychindywidualistów, a jednocześniemamy problem, aby z tego pojedynczegokapitału ludzkiego zbudować kapitałspołeczny” - mówił.EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-NOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHWicepremier Vilkul przekonywał, że integracja europejska jest priorytetem dla Ukrainy.LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE„W ciągu ostatnichMŁODUCHtrzechLIDERÓWlat zrobiliśmyFORUM EKONOMICZNEznacznie więcejMŁODUCHdla polepszeniaLIDERÓWrelacjiFORUM EKO-NOMICZNE z Unią MŁODUCH Europejską LIDERÓW niż na przestrzeni FORUM EKONOMICZNE poprzednich MŁODUCH dwudziestu LIDERÓW lat. Ukraina FORUM chce EKONOMICZNEstworzeniaLIDERÓW strefy wolnego FORUM handlu EKONOMICZNE z Unią. MŁODUCH Jesteśmy pewni, LIDERÓW że stowarzyszenie FORUM EKONOMICZNE jest korzyst-MŁODUCHMŁODUCHLIDERÓW ne zarówno FORUM EKONOMICZNE dla Ukrainy jak MŁODUCH i dla Europy. LIDERÓW To dla nas FORUM cywilizacyjny EKONOMICZNE wybór MŁODUCH i katalizator LIDERÓWFORUM reform, EKONOMICZNE które teraz MŁODUCH przeprowadzamy, LIDERÓW FORUM zarówno EKONOMICZNE reformy sądownictwa MŁODUCH LIDERÓW jak i reformy FORUM EKO-NOMICZNE oświatowej” MŁODUCH - przekonywał LIDERÓW FORUM Vilkul. EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNEMŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCHLIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓWBoris Tadić, Prezydent Serbii w latach wisko w tej sprawie. Serbia ma bardzoFORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKONOMICZNE MŁODUCH LIDERÓW FORUM EKO-2004 - 2012 zaznaczył, że integracja europejskapaństw bałkańskich zależy nie ale kulturowo i cywilizacyjnie należymybliskie związki i szczególne relacje z Rosją,tylko od ich determinacji, woli politycznej do Unii Europejskiej. Przez dziesięcioleciai gotowości do reform, ale także od gotowościUnii Europejskiej do zrealizowa-nie zmieni”.byliśmy zorientowani na zachód. I to sięnia swojej misji szerzenia pokoju i dobrobytuna świecie.„Rozumiem, że UE musi obecnie rozwiązaćswoje wewnętrzne problemy. Ale jestemmocno przekonany, że Europa osiągnieswój pełny potencjał tylko wtedy,kiedy państwa zachodnich Bałkanówwejdą do UE. Czuję osobistą satysfakcję,że proces ten nabiera obecnie tempa.To był priorytet mojej prezydentury i cieszymnie to, że także obecny prezydentTomislav Nikolić zrewidował swoje stano-Komisarz UE László Andor zapewniał, żeprojekt „gwarancji młodzieżowej” jestodpowiedzią na problem bezrobociawśród młodzieży, ale wprowadzenietego instrumentu to nie oznacza, że młodzimogą siedzieć z założonymi rękami iczekać na gwarancję zatrudnienia. Zachęcałdo kształcenia ustawicznego,zdobywania nowych kwalifikacji, mobilnościi poszukiwania zatrudnienia nawłasną rękę.Forum Ekonomiczne Młodych Liderów organizowane regularnie od 2006 roku tojedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych młodego pokolenia. DzisiajForum to sieć ponad 2330 młodych osób, szefów organizacji pozarządowych, społecznych,ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeńpracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy iprzedsiębiorców. Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. OrganizatoremForum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja RozwojuSystemu Edukacji oraz Instytut Studiów Wschodnich. Województwo Małopolskie jestGłównym Partnerem wydarzenia.Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z Forum.EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPEDIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECTLUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLINEUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPEDIRECTEuropeLUBLIN EUROPE DIRECTDirectLUBLIN EUROPE DIRECTwLUBLINLublinieEUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECTLUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLINEUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPEDIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECTLUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EU-ROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DIRECT LUBLIN EUROPE DI-Europejski Dzień Językóww LublinieLubelskie cebularze łopoczące (zamiastgwiazdek) na fladze Unii Europejskiej?Tak, to możliwe, o ile wcześniej nie zastąpiąich... oscypki.Około 100 osób walczyło z czasem i poparłotą bezcenną lubelską ideę biorącudział we wrześniowej grze miejskiej „Trochękultury!” z okazji Europejskiego DniaJęzyków.„Trochę kultury!” to plenerowa zabawadla 4-5-osobowych drużyn w każdymwieku, które zmierzyły się z dziesięciomajęzykami (angielskim, białoruskim, francuskim,hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim,rumuńskim, ukraińskim, włoskim… i mandaryńskim),poznały również zwyczaje ikulturę krajów Europy.Gra odbyła się 21 września 2013 r.Organizatorem było:PrzedstawicielstwoKomisji Europejskiej w Polsce.Współorganizacja :Punkt Informacji EuropejskiejEurope Direct - LublinEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWYSTAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJANOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUN-Europejski Dom SpotkańDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ- FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOMSPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKIDOM SPOTKAŃFundacja- FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKINowyDOM SPOTKAŃStaw- FUNDACJA NOWY STAW EURO-PEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWYSTAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJAnowaNOWY STAW EUROPEJSKIsiedzibaDOM SPOTKAŃ - FUNDACJANOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUN-DACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ- FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOMw LublinieSPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKIDOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EU-ROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWYSTAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJAUprzejmie informujemy, iż z początkiem października bieżącego rokuNOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ -FUNDACJA Europejski NOWY STAW Dom EUROPEJSKI Spotkań – DOM Fundacja SPOTKAŃ Nowy - FUNDACJA Staw, została NOWY STAW przeniesiona EUROPEJSKI DOMSPOTKAŃ do - FUNDACJA „Pałacu Parysów”, NOWY STAW który EUROPEJSKI znajduje DOM się SPOTKAŃ przy ul. Przechodniej - FUNDACJA NOWY 4 w Lublinie, STAW EUROPEJ-SKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA na drugim NOWY piętrze STAW (wejście EUROPEJSKI od ul. Bernardyńskiej DOM SPOTKAŃ - 3). FUNDACJA NOWY STAWEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ Numer - FUNDACJA telefonu NOWY oraz e-mail STAW EUROPEJSKI pozostają DOM bez zmian. SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWYSTAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDA-CJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃlokalizacjana mapach GoogleEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92NIP: 946-17-71-036 ; REGON: 430308156www.eds-fundacja.pl eds@eds-fundacja.plDesign & layout: © STUDIO EM

More magazines by this user
Similar magazines