kwestionariusz dla pracowników 2 edycja /PDF

eds.fundacja.pl

kwestionariusz dla pracowników 2 edycja /PDF

Strona 2 z 98.Jakie według Pana / Pani są najważniejszeprzeszkody w korzystaniu ze szkoleń?(Prosimy otoczyć kółkiem dwie najważniejszeodpowiedzi)a. wysokie koszty szkoleńb. wysokie koszty dojazdu do miejsca szkoleniac. brak czasu na udział w szkoleniachd. brak oferty szkoleń odpowiednich dla mniee. słaba jakość szkoleńf. nie wiem, gdzie szukać informacji o szkoleniachg. inne bariery, jakie? ………………………………..9.Czy zamierza Pan / Pani wyjechać do pracy zagranicę?TAKNIEJeśli „Nie” prosimy przejść do pytania nr 11.a. na stałe10. Na jak długo zamierza Pan / Pani wyjechać do pracy za granicę?b. na jakiś czas11.Czy planuje Pan / Pani podjęcie własnejdziałalności gospodarczej?(dotyczy też samozatrudnienia)TakNieJeżeli „Nie”, to prosimy przejść do pytania nr 1712.Czym będzie się zajmować Pana/Pani firma? (prosimy wymienić branżę i ocenić szanse na realizację tegozamierzenia)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW13.Czego oczekuje Pan / Pani po prowadzeniuwłasnej działalności gospodarczej?Proszę zakreślić nie więcej niż dwie odpowiedzia. korzyści finansoweb. dawanie pracy - misja społecznac. prestiżd. tradycja rodzinnaa. pomoc rodziny …………%14.Skąd zamierza Pan/Pani wziąć środki nauruchomienie własnej firmy?(Prosimy wpisać obok, jaką część (procentowo)mają stanowić poszczególne źródła, suma musib. kredyt bankowy …………%c. własne oszczędności …………%d. dotacja z Funduszu Pracy …………%e. środki z funduszy unijnych …………%dać 100%)f. inne źródła, jakie?……………….......………............……………………%15.W jakim czasie zamierza Pan / Pani podjąćstarania o założenie własnej firmy?Razem 100% NWa. w ciągu najbliższego roku c. w ciągu 5 latb. w ciągu 3 lat d. nie wiem16.Jakiej pomocy Pan / Pani potrzebuje, aby udało się zrealizować te plany; jakie instytucje mogłyby udzielićtakiej pomocy?Rodzaje pomocy:Instytucje, które mogą jej udzielić:a. pomoc prawnab. pomoc finansowac. pomoc merytoryczna co do zasadprowadzenia biznesuBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


17.Dlaczego nie planuje Pan / Pani założeniawłasnej działalności gospodarczej?(Proszę zaznaczyć dwie najważniejszeprzyczyny)Strona 3 z 9a. nie mam pomysłub. zbyt duże ryzykoc. wolę pracować u kogośd. nie mam na to wystarczającej ilości pieniędzye. nikt z rodziny ani bliskich znajomych tego nie robif. zbyt skomplikowane przepisyg. zbyt wysokie podatkih. znajomym się nie udałoi. nie mam potrzebnej do tego wiedzy i umiejętnościj. jestem za stary / za młodyk. nie mam czasul. nie chcę wykorzystywać innych pracownikówm. jest zbyt dużo papierkowej roboty (np. rozliczenia)18.WARUNKI PRACYJak Pan / Pani uważa, jakiej wysokości wynagrodzenie powinien Pan / Pani otrzymywać zaświadczenie pracy na obecnym stanowisku w obecnym zakładzie pracy?(prosimy wpisać kwotę w zł) ……………………...NW19.Uwzględniając swoje możliwości oraz możliwości pracodawców i ogólną sytuację na rynku pracy proszę określićna jakie najmniej korzystne warunki zgodziłby się Pan / Pani, po to by zachować pracę, ustosunkowując siędo pytań nr 19 – 22 (Proszę otoczyć kółkiem właściwą literę – zakreślić tylko jedną odpowiedź)Na jaką najmniej korzystną formę umowyzgodziłby się Pan / Pani?a. pracę na czas nieokreślony (stała praca)b. pracę na czas określonyc. umowy cywilne (np. zlecenie, o dzieło)d. praca bez umowy (na czarno)NWe. obojętneNa jakie najmniej korzystne warunkia. praca na 1 zmianę20.organizacji czasu pracy zgodziłby się Pan /Pani?b. praca wielozmianowa (2; 3 lub 4 zmiany)c. nienormowany czas pracyNW21.22.23.Na jaką najmniej korzystną odległośćmiejsca pracy od miejsca zamieszkaniazgodziłby się Pan / Pani?Jaki byłby najmniej korzystny charakterpracy – zadań do realizacji, na którezgodziłby się Pan / Pani?a. w granicach miasta c. do 25 kmb. do 50 km d. powyżej 50 kma. zgodne z wyuczonym zawodemb. wykraczające poza wyuczony zawódc. zupełnie niezgodne z wyuczonym zawodemJak ważne są dla Pana / Pani następujące warunki pracy?(prosimy ocenić ważność każdego z nich w procentach, gdzie 0 – zupełnie nieważne a 100 – maksymalnieważne)a. zajmowanie kierowniczego stanowiska 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWNWNWb. możliwość szybkiego awansu 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. dobre warunki socjalne 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. ciekawa praca 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. zarobki 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


24.Strona 4 z 9f. pewność pracy bez obawy o zwolnienie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. możliwość decydowania o sposobiewykonywania zadań w pracyh. możliwość decydowania o czasie (godzinach)pracy0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. wyjazdy na kontrakty zagraniczne 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. możliwość udziału w dodatkowychszkoleniachk. odległość miejsca zamieszkania od miejscapracyl. zgodność wykonywanych zadańz wyuczonym zawodem0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWm. forma umowy o pracę 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWJakie poświęcenia były konieczne aby Pan(i) mogła podjąć / zdobyć obecną pracę?(prosimy ustosunkować się do każdego z poniższych zdań. Cyfry oznaczają 0 – w ogóle nie, 100 – w pełni)pracować w zupełnie innym zawodzie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpracować za wynagrodzenie równe lub niewielewyższe od zasiłku dla bezrobotnychwyprowadzić się daleko od rodzinnejmiejscowości0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpodjąć dodatkowe płatne szkolenia 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpracować w trudnych warunkach higienicznych(np. hałas, zapylenie)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWuciążliwe dojeżdżać do pracy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWpracować na zmiany (więcej niż jedną) 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW25.26.27.28.SZANSE NA RYNKU PRACYGdyby teraz musiał Pan / Pani szukać nowegozatrudnienia, jak ocenia Pan / Pani swojeumiejętności poszukiwania pracy? (0 – zupełnienie umiem, 100 – umiem bardzo dobrze)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWGdyby teraz musiał Pan / Pani szukać nowegozatrudnienia, jakie byłoby Pana / Pani ogólnenastawienie związane z poszukiwaniem pracy? (0 –0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWbardzo pesymistyczne, 100 – bardzo optymistyczne)Jak bardzo obawia się Pan / Pani tego, że w ciągunajbliższego roku nie będzie miał(a) pracy?0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW(0 – wcale, 100 – bardzo się obawiam)Jak Pan / Pani sądzi, na ile znalezienie pracy zależy od następujących czynników?(0 – w ogóle nie zależy, 100 – ogromnie zależy)a. różnych układów i znajomości 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. rozwoju gospodarczego regionu 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. aktywności poszukującego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. umiejętności poszukującego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. stanu gospodarki kraju 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. wiedzy poszukującego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. działania władz państwowych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. działania władz lokalnych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


29.Strona 5 z 9Jakie byłyby dla Pana / Pani skutki pozostawania bez pracy? Proszę ocenić uciążliwość każdego z nich.(0 – w ogóle nie uciążliwe, 100 – ogromnie uciążliwe)a. trudność założenia / utrzymania rodziny 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. konieczność pozostania na czyimśutrzymaniu0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. ograniczenie kontaktów z ludźmi 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. brak możliwości realizacji własnych marzeńpozazawodowych (np. podróże)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. poczucie bycia nikomu niepotrzebnym 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. nuda 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. poczucie własnej bezradności 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. brak możliwości własnego rozwoju 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. konieczność korzystania z pomocyspołecznej0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. zajmowanie niskiej pozycji społecznej 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. brak szacunku ze strony innych ludzi 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW30.l. zapominanie umiejętności zawodowych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWNa ile według Pana / Pani poniższe czynniki poprawiają szanse na znalezienie pracy?(0 – w ogóle nie poprawiają, 100 – maksymalnie dużo poprawiają)a. kursy, szkolenia umiejętności specjalistycznych0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW(zawodowych, technicznych)b. kursy, szkolenia umiejętności psychologicznych 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. przekwalifikowanie się / wyuczenie nowegozawodu0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. wyższe wykształcenie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. studia podyplomowe 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. znajomość języka obcego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. znajomość obsługi komputera 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. ukończenie dwóch kierunków studiów 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. praktyki i staże 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. znajomości 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. możliwość zmiany miejsca zamieszkania 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWl. odpowiednia prezencja 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWm. odpowiednie cechy charakteru 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWn. dogodna sytuacja rodzinna 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWo. dobry stan zdrowia 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWp. posiadanie odpowiedniego zawodu 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWq. posiadanie renty 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWr. zaangażowanie w wolontariat (praca społecznabez wynagrodzenia)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW31. Czy teraz poszukuje Pan / Pani innej pracy? TAK NIEBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


Strona 6 z 9WIEDZA O RYNKU PRACY32. Jaka jest według Pana / Pani stopa bezrobocia w Pana / Pani powiecie?.......................%NW33.Jaki jest według Pana / Pani rynek pracy w powiecie, w którym Pan / Pani pracuje? Prosimy ocenić go podnastępującymi względami:a. ilość wolnych miejsc pracy(0 – wcale nie ma, 100 – jest ich ogromnie dużo)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. tempo zmian(0 – niezwykle wolne, 100 – niezwykle szybkie)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. kierunek zmian(0 – zdecydowanie na gorsze,0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW100 – decydowanie na lepsze)d. różnorodność zawodów do wyboru(0 – brak, 100 – ogromnie dużo)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. wysokość zarobków(0 – niezwykle niskie, 100 – niezwykle wysokie)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. życzliwość pracodawców(0 – wcale nie ma, 100 – jest ich ogromnie dużo)0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW34.Jaka jest atrakcyjność poszczególnych rynków pracy? (Prosimy dokonać oceny według własnego zdaniabiorąc pod uwagę możliwość znalezienia pracy, rozwoju zawodowego, zarobki, itp.)a. Lublin 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. Warszawa 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. Kraków 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. Poznań 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. Wrocław 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. Gdańsk 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. Katowice (Śląsk) 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. Zagranica (UE, Ameryka) 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW35.0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. ……………………………………………..Jak dużo informacji o rynku pracy czerpie Pan / Pani z następujących źródeł?(0 – w ogóle nie czerpię żadnych informacji, 100 – bardzo dużo informacji czerpię z tego źródła)a. kontakty z pracodawcami 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. kontakty z kolegami, 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. kontakty w rodzinie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. TV lokalna 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. TV ogólnopolska 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. prasa lokalna 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. prasa ogólnopolska 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. radio lokalne 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. radio ogólnopolskie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWj. zajęcia w szkole / uczelni 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. urzędy pracy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


36.37.38.Strona 7 z 9l. ośrodki doradztwa zawodowego 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWm. prywatne firmy pośrednictwa pracy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWn. specjalistyczne serwisy internetowe 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWo. specjalistyczne czasopisma 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWJak dobrze jest Pan / Pani poinformowany(a) o rynkupracy w swoim rejonie zamieszkania (np. o wolnychmiejscach pracy, o wymaganiach pracodawców)?(0 – nic nie wiem, 100 – wiem wszystko)Jak Pan / Pani sądzi, jakie jest obecnie w Polscezapotrzebowanie na pracowników w Pana / Panizawodzie?Jakie będzie zapotrzebowanie na Pana / Panizawód za 5 lat?0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW39. W jakim stopniu Pana / Pani zdaniem prawdopodobne jest znalezienie pracy w następujący sposób:a. korzystanie z ogłoszeń w Urzędzie Pracy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. korzystanie z ofert pracy otrzymanych odpośrednika w Urzędzie Pracyc. korzystanie z prywatnych firm pośrednictwapracyd. korzystanie z ogłoszeń o pracy w prasie,radio i telewizjie. samodzielne zamieszczanie ogłoszeńw prasie i telegazecie0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. korzystanie z ogłoszeń w internecie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. samodzielne zamieszczenie ogłoszeniaw internecie0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWh. korzystanie z układów, znajomości 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. osobiste pytanie o pracę w różnychzakładach pracyj. telefoniczne pytanie o pracę w różnychzakładach pracy0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. praca jako wolontariusz w jakiejś firmie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWl. korzystanie z pomocy rodziny, przyjaciół,kolegów40. Czy do obecnej pracy został Pan / Pani przyjęty(a):0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW- w ramach którejś z niżej wymienionych aktywnych form wspierania zatrudnienia? /Dotyczy osóbzatrudnionych po roku 1990/a. pośrednictwo pracy Tak Nie NWb. prace interwencyjne Tak Nie NWc. przeszkolenie bezrobotnego - kandydata do pracy Tak Nie NWd. skierowanie z urzędu pracy na odbycie stażu zawodowego Tak Nie NWe. skierowanie z urzędu pracy na odbycie przygotowania dozawodu w miejscu pracyTak Nie NWf. dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy Tak Nie NWg. refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Tak Nie NWh. roboty publiczne Tak Nie NW- w inny sposób?i. samodzielne poszukiwanie pracy Tak Nie NWj. polecenie przez znajomego Tak Nie NWk. praktyki u przyszłego pracodawcy Tak Nie NWBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


Strona 8 z 941. Czy kiedykolwiek był(a) Pan / Pani osobą bezrobotną? Tak Nie42.Czy kiedykolwiek odmówił(a) Pan / Pani podjęcia pracy, do którejTak Niekierował Pana / Panią Urząd Pracy?a. w tym okresie wolałem(am) nie pracować43. Jeżeli TAK, to z jakiego powodu?b. oferowana praca była zbyt nisko płatnac. oferowana praca była zbyt ciężkaNiedotyczyd. z innego powodu, jakiego? ……………………………OPIS PRACY44. Jak bardzo jest Pan / Pani zadowolony(a) poniższych aspektów obecnie wykonywanej pracy?a. zajmowane stanowisko 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. możliwość awansu 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. warunki socjalne 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. ciekawa praca 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. zarobki 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. pewność pracy bez obawy o zwolnienie 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWg. możliwość decydowania o sposobiewykonywania zadań w pracyh. możliwość decydowania o czasie (godzinach)pracy0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWi. wyjazdy na kontrakty zagraniczne 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW45.46.j. możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWk. odległość miejsca zamieszkania od miejscapracyl. zgodność wykonywanych zadańz wyuczonym zawodem0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NW0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWm. forma umowy o pracę 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWProszę ocenić, na ile poniższe twierdzenia trafnie opisują stosunki społeczne panujące w Pana / Pani miejscupracy (0 – zupełnie nietrafnie, 100 – całkowicie trafnie)a. pracowników darzy się zaufaniem 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWb. szefowie mają prestiż u pracowników 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWc. pracownicy kierują się interesem firmy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWd. szefowie biorą pod uwagę interespracowników0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWe. szefowie biorą pod uwagę interes firmy 0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWf. w firmie bierze się pod uwagę interesspołeczności lokalnej0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWJak ocenia Pan / Pani swoją satysfakcję,zadowolenie z wykonywanej pracy?0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100 NWChcielibyśmy teraz zadać pytania dotyczące Pana / Pani osobiście, mające na celu zgromadzenie informacjipotrzebnych do opracowania wyników badań. Pomogą nam one w wyciągnięciu odpowiednich wniosków.Przypominamy, że odpowiedzi są zupełnie anonimowe i nie będą udostępnione żadnym osobom postronnym.47. a. Proszę zaznaczyć swoją płeć K M b. Proszę wpisać obok ile ma Pan / Pani lat? ........48.Gdzie Pan / Pani mieszka? (Proszę podać nazwęmiejscowości lub miasta i dzielnicy)Badania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy


49. Jakie jest Pana / Pani wykształcenie?50.51.52.Do których spośród obok wymienionych organizacjispołecznych Pan / Pani należy?Ile osób zatrudnionych jest w firmie,w której Pan / Pani pracuje? (główne miejsce pracy)W jakim sektorze działa pracodawca (głównyprzedmiot działalności), u którego Pan / Panipracuje? (główne miejsce pracy)Strona 9 z 9a. poniżej zasadniczego d. średnie ogólneb. zasadnicze zawodowe e. licencjat, inżynierc. średnie zawodowe (policealne) f. wyższe mgra. kluby, OSP, organizacje kobieceb. organizacje kościelne i parafialnec. związki zawodowe e. partie polityczned. stowarzyszenia f. inne g. żadnee. 1 – 9 c. 50 - 250f. 10 – 49 d. ponad 251a. produkcja nierolnicza d. handelb. usługi e. rolnictwo / leśnictwoc. sfera budżetowaW pytaniach 53 – 57 proszę opisać na jakich warunkach świadczy Pan / Pani pracę swojemu pracodawcy53.Jakie otrzymuje Pan / Pani wynagrodzenie? (Proszę wpisać kwotę brutto w PLNz umowy lub średni miesięczny dochód osiągany z pracy zawodowej)………….……………..54.55.56.Na podstawie jakiej umowy świadczy Pan / Panipracę?Na jakich warunkach organizacji czasu pracyświadczy Pan / Pani pracę?W jakiej odległości od miejsca zamieszkaniawykonuje Pan / Pani pracę?a. pracę na czas nieokreślony (stała praca)b. pracę na czas określonyc. umowy cywilne (np. zlecenie, o dzieło)d. praca bez umowy (na czarno)a. praca na 1 zmianęb. praca wielozmianowa (2; 3 lub 4 zmiany)c. nienormowany czas pracya. w granicach miasta b. do 25 kmc. do 50 km d. powyżej 50 km57.W jakim stopniu zakres Pana / Pani obowiązków wpracy pokrywa się z wyuczonym zawodem?58. Jaka jest Pana / Pani sytuacja rodzinna?0—10—20—30—40—50—60—70—80—90—100a. jestem osobą samotną, nie mam dziecib. jestem osobą samotną, mam dziecko / dziecic. jestem żonaty / mężatką, nie mam dziecid. jestem żonaty / mężatką, mam dziecko / dzieci59. Co robi Pana / Pani współmałżonek?a. pracuje c. jest rencistąb. jest emerytem d. jest bezrobotnymND60. Z ilu osób składa się Pana / Pani gospodarstwo domowe?61.Jakie są Pana / Pani inne źródła dochodupochodzące spoza głównego miejsca pracy?62. Gdzie wypełnił Pan / Pani powyższą ankietę?a. stała wymierna finansowo pomoc rodzinyb. Zasiłek, renta e. praca dorywczac. drugi etat f. udziały, akcje, procentyd. inne źródła g. żadnea. w miejscu pracyb. poza miejscem pracyDziękujemy za wypełnienie kwestionariuszaBadania Lokalnego Rynku Pracy - pracownicy

More magazines by this user
Similar magazines