Využití GIS při pasportizaci majetku města a památek ... - Egovernment

egovernment.cz

Využití GIS při pasportizaci majetku města a památek ... - Egovernment

projekty????A - PŘIHLAŠUJÍCÍPŘÍJMENÍ Kudrnovský JMÉNO EmilTITUL Mgr., Ph.D. FUNKCE vedoucí odboru informatikySPOLEČNOSTMĚSTOměsto Dvůr Královénad Labem544 17 Dvůr Královénad LabemADRESA náměstí T. G. Masaryka 38TELEFON 499 318 257FAX E-MAIL kudrnovsky@mudk.czIČO 00217819 DIČ CZ00277819B - PROJEKTNÁZEV PROJEKTULOKALITACÍL PROJEKTUCÍLOVÁ SKUPINAPROVOZOVATELVYUŽITÍ GIS PŘI PASPORTIZACI MAJETKU MĚSTA (ZELEŇ, KOMUNIKACE,VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) A PAMÁTEK NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKAměsto Dvůr Králové nad Labem, v případě památek území Královédvorsko (ORP)evidence majetku za účelem plánování jeho údržby, včetně vlivu na rozpočet města,transparentnost a otevřenost úřaduveřejnost, vedení města, zaměstnanci města a dotčených příspěvkových organizací,obce ORPměsto Dvůr Králové nad LabemREALIZÁTOR T-MAPY spol. s r. o.KONTAKTNÍ OSOBAKONTAKTEmil Kudrnovskýkudrnovsky@mudk.czC - POPIS PROJEKTU - POHLED PROVOZOVATELE1 – PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTUJe sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativě prokazatelný?Ano, od počtu spravovaných položek v jednotlivých pasportech po sledování vytíženosti mapového serveru.Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?Ano. Registrujeme kladné ohlasy na poradě garantů GIS, na poradě vedoucích odborů i v tisku.Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?Velmi dobře prostřednictvím webu města, novin královédvorské radnice, periodika (Krkonošské noviny), odbornéhočasopis Geobusiness a osobním informováním občanů při mapování.str. 22/23


projekty????Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?Ano. Poměr ceny evidovaného majetku k nákladům na pořízení aplikace a sběr dat, okamžitá dostupnost informacív prostředí webového prohlížeče.Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?Projekt má dlouhodobé trvání (doba neurčitá).2 – PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXEMůže být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?Ano, pro samosprávu (majetek obce, transparentnost) i státní správu (památky ve správním obvodu ORP -> pro podporu cestovníhoruchu, vazba na ÚAP a stavební řízení).Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejnésprávy?Ano, na setkání starostů obcí správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem, setkání uživatelů realizátora (zákazníci z řadveřejné správy), v informačním bulletinu realizátora (T-info), dotační projekt Královéhradeckého kraje (týká se pouze pasportupamátek).3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUPJedná se o projekt, který umožňuje přístup / využití více kanály (způsoby) současně?Není vícekanálový.4 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (POPIŠTE DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ)Projekt byl realizován v souladu s koncepcí rozvoje GIS města Dvůr Králové nad Labem. S ohledem na dostupnost informacízainteresovaných stran či otevřený přístup v poskytování informací veřejnosti byly zvoleny webové technologie. Využití databázePostGISu posouvá dále možnosti MapServeru při publikaci prostorových dat.D - POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORAPopište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.Jediným „limitem“ technické realizace je provozní technologie T-WIST, ve které jsou prezentované pasporty vyvinuty.Jde o vlastní vývojovou platformu realizátora, která integruje jednotlivé komponenty informačního systému (databázovéaplikace, mapy, …) v jednom uživatelském prostředí, jímž je webový prohlížeč.Dalším důležitým aspektem je nastavení pravidel aktualizace pořízených dat (ať už vlastními pracovníky organizacenebo externím zpracovatelem), aby prvotní investice do celého systému nepřišla vniveč. Aktuálnost a správnost publikovanýchdat je totiž zcela zásadním kritériem pro hodnocení přínosů celého řešení.V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?Zpracování a vedení městských pasportů bylo v minulosti záležitostí ryze desktopových aplikací. Migrace celého aplikačníhořešení na webovou platformu přineslo variabilní přístup ke zpracovaným datům v textové i grafické podoběneomezenému počtu uživatelů jak z řad odborných pracovníků (editorů vlastních dat), tak i samotné laické veřejnosti.Pomocí nastavení široké škály přístupových práv může každý uživatel vidět celý pasport, ale editovat jen vybranou část.Inspirativní je změna uložení dat. Dosud byla grafická data pasportu uložena v SHP souborech a tabulková v databázi.To přinášelo komplikace při údržbě dat (nutnost kontroly integrity dat) a omezovalo možnosti vizualizace v mapovémprojektu. Nově jsou data ukládána do geodatabáze, kde jsou atributy a geometrie uloženy ve stejné tabulce, přičemžstále zůstala zachována možnost exportu dat do standardního formátu SHP.Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?Libovolný pasport z uvedeného řešení je možné implementovat opakovaně bez ohledu na rozsah zájmového územía související data.Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?V současnosti probíhá implementace prezentovaných pasportů v různém rozsahu u dalších uživatelů z řad úřadů veřejnésprávy.Byly řešeny tyto pasportizační úlohy: pasport komunikací (PaKom), pasport zeleně (PaZel), pasport veřejného osvětlení(PaVO) a pasport památek (PaPam). Pasport památek jako projekt pro celé území správního obvodu ORP byl finančně podpořenKrálovéhradeckým krajem a je navíc dostupný všem 27 obcím obvodu ORP.str. 24/25

More magazines by this user
Similar magazines