Kompetence k učení v projektu Nautilus - Scio

scio.cz

Kompetence k učení v projektu Nautilus - Scio

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠNAUTILUSNaučíme tě učit seaneb Jak nemítze školy ponorkuTato publikace byla vytvořena v rámci projektu „Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k učení)“CZ.1.07/1.1.00/14.0218. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


2OBSAHÚvodní slovo ……………………………………….........................……….. 3Kompetence k učení v projektu NAUTILUS …………………..................... 4Test klíčové kompetence k učení ………………....................................….. 10Pracovní sešit Ostrovní dobrodružství ……....................................……….. 13E-learningový kurz NAUTILUS s detektivem Vrbou …………………...... 33Začlenění témat do pracovních materiálů pro žáky …………….................. 48Použitá literatura a další zdroje ………………………………………...…. 50Autoři: PhDr. Jitka Fořtíková, Mgr. Hana Hradilová,Mgr. Zuzana Týnková, Mgr. Andrea VedralováVydavatel: www.scio.cz, s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8Rok vydání: 2012Vydavatel dává svolení k využívání i kopírování částí publikace,a to výhradně bezúplatně ke vzdělávacím účelům.


3Milé kolegyně a kolegové,v projektu Nautilus (Naučíme Tě Učit Se) jsme pro Vaše žáky připravili učební materiály,které Vám pomohou v rozvoji jejich dovednosti učit se. Pro snazší a úspěšné využitítěchto materiálů ve výuce je pro Vás připravena i tato metodická příručka.Cílem manuálu je představit Vám naše komplexní pojetí klíčové kompetence k učenía jednotlivé materiály do výuky pro rozvoj této kompetence, které projekt nabízí. Testklíčové kompetence k učení, pracovní sešit i e-learningový kurz jsou primárně určenypro žáky v období přechodu z prvního na druhý stupeň základní školy, tedy pro žákypátých a šestých ročníků. Využít je však můžete s úspěchem i v ročníku sedmém.Mezi nejlepší způsoby, jak si osvojit nové postupy, patří samozřejmě vlastní zážitek.Předpokládáme proto, že pro mnohé z Vás bude tento manuál sloužit jako doplněkk prezenčním i e-learningovým kurzům, které jsme pro Vás v projektu Nautiluspřipravili. Metodická doporučení a postupy, jež materiál nabízí, pak můžete tvořivěvyužívat při rozvoji studijních dovedností svých žáků s hlubším porozuměním tématu.Přejeme Vám i vašim žákům mnoho úspěchů a příjemných zážitků při učení.AutořiPoznámky:1. Pokud je v textu použito slovo žák, rozumí se jím také žákyně. Stejnětak se v textu používá slovo učitel, kterým se rozumí profesní skupina,tzn. učitel i učitelka2. V textu jsou používané tyto zkratky: PS (pracovní sešit),EL (e-learningový kurz), KK (klíčová kompetence k učení).


4Kompetence k učení v projektu NautilusŽáci přicházejí do školy s mnoha individuálními zkušenostmi z oblasti školního, ale především neformálníhoučení. V průběhu svého života se dokázali, ať již sami, nebo prostřednictvím lidí ze svého okolí, naučit mnohopotřebných dovedností i znalostí. Každý z nich má pro učení specifické schopnosti a používá vlastní postupya strategie. V budoucnu bude klást rychle se měnící globalizovaná společnost vysoké nároky na jejich schopnostiučit se novému v závislosti na jejich dalším profesním i osobním směřování. Tyto nároky si s ohledemna dynamiku vývoje mnoha vědních oborů i společnosti samé nejspíš nedokážeme dnes představit. Jaká jetedy při rozvoji kompetence k učení žáků úloha školy a učitelů?Koncepce vyučovacích i metodických materiálů vytvořených v rámci projektu Nautilus, která vychází zezkušeností žáků a učitelů i platných školských dokumentů, vede žáky k tomu, aby nahlédli svou schopnost učitse v kontextu celoživotního učení, navázali na své dosavadní zkušenosti z formálního i neformálního učenía vědomě je chtěli a dokázali dále rozvíjet. Koncepce obsahuje dvanáct oblastí, které jsou v praxi nedílnousoučástí schopnosti učit se:• Motivace k učení• Metakognice a učební styl• Organizace a plánování• Paměť a koncentrace• Myšlenkové operace• Kreativita• Kritické myšlení, práce s textem• Psaní poznámek• Informační zdroje a práce s nimi• Písemná prezentace• Ústní prezentace• Osobnostní předpokladyMotivace k učeníMotivací rozumíme hybnou sílu, která usměrňuje chování a jednání (z latinského movere = hýbati). Chápemeji tedy jakou nezbytnou aktivitu na straně žáka při učení, a proto toto téma často zařazujeme na úvod jednotlivýchpracovních materiálů pro žáky a opakovaně se objevuje i v kapitolách dalších. Žáky vedeme k náhleduna učení v širokých souvislostech. S motivací souvisí i hloubkový či povrchový přístup žáků k učení a z nějvyplývající jejich učební strategie, které jsou také součástí této oblasti. Pozornost žáků obracíme k vlastnímuučení prostřednictvím sebehodnocení a přijímání hodnotící zpětné vazby z okolí. V souvislosti s hodnocenímnabízíme žákům způsob přijímání vlastních chyb při učení jako přirozenou součást učebního procesu a informacipro další postup.Metakognice a vlastní učební stylRozvoj metakognice, jako schopnosti vhledu do vlastního procesu učení, jeho zhodnocení a zefektivnění, je jednímz předpokladů vědomého rozvoje kompetence k učení žáka. Bez této schopnosti nedojde u žáků k zvnitřněnínových znalostí o procesu učení a jejich začlenění do vlastního učení, proto je toto téma součástí každé z lekcíči kapitol. Pro žáky pojmenováváme metakognici jako „přemýšlení o vlastním učení”. Zprostředkujeme jimzde v praktické podobě i základní informace o individuálním učebním stylu se zaměřením na smyslovou percepci(učební styl s preferencí vizuálního, auditivního či kinestetického/taktilního kanálu vnímání) a globálníči analytický přístup.


5Organizace a plánováníSchopnost stanovení vlastních priorit a cílů a vytvoření plánu k jejich dosažení je potřebná také při studiu.Neméně důležité je zajištění si vhodných podmínek pro jejich uskutečnění a správné časové rozvržení. V tétooblasti jsou žáci vedeni k promyšlenému plánování i realizaci svých cílů nejen ve škole. Jsou také vedenik správným reakcím na možné neúspěchy, nutné změny a stresové situace.Paměť a koncentraceBez paměti si učení lze těžko představit. Také schopnost koncentrace je pro vědomé učení nezbytná. Koncentracipozornosti chápeme jako zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na objekt nebo děj. Pozornosts pamětí úzce souvisí. Pracovní materiály vedou žáky k osvojení principů efektivního učení doma i veškole. Nabízejí jim výběr koncentračních technik i způsobů relaxace. Praktickou pomůckou jsou i návody navytváření vlastních mnemotechnických pomůcek.Myšlenkové operaceDovedností užívat vhodně myšlenkové operace pro učení rozumíme žákovy předpoklady pro kvalitní učenípomocí analyticko-syntetických postupů a logického myšlení. Jde především o schopnost pozorování, kategorizace,sumarizace a zobecňování, stanovování kritérií, hodnocení a nalézání vztahů, schopnost představivostii tvorbu analogií a odhad. Vzhledem k rozsahu oblasti i zaměření projektu jsou žáci vedeni zejména k reflexitěchto myšlenkových operací a jejich vědomému užívání při učení a řešení problémů.KreativitaKreativitou rozumíme soubor schopností umožňujících produkci nových, neobvyklých, ale užitečných řešenía myšlenek. V pracovních materiálech je pokryta jak ve verbální, tak i neverbální rovině. Žáci jsou metodamipodporujícími tvořivost vedeni k rozvoji fluence myšlení (plynulosti toku nápadů), jeho flexibilitě i originalitě.Vzhledem k technickému omezení zpětné vazby při použití on-line prostředí jsou tyto metody zahrnuty zejménado pracovních materiálů pro prezenční využití.Kritické myšlení, práce s textemKritické myšlení chápeme jako myšlení nezávislé, které žák provádí samostatně a které má vztah k jeho individuálnímmyšlenkám. Patří sem schopnost identifikovat skutečnost a subjektivní názor, určení relevance,celistvosti a přesnosti uvedených informací, stanovení výhod a nevýhod i posouzení důvěryhodnosti zdroje.Žáci jsou vedeni k rozvoji těchto dovedností i v neverbální rovině, ale zejména při práci s textem. Seznamujíse s účinnými metodami získávání informací z textu. Jsou vedeni k aktivnímu čtení, tvorbě otázek i deduktivnímuzpůsobu práce.Psaní poznámekPsaní poznámek je důležitou součástí procesu učení jak ve škole, tak mimo ni. Ochota a/nebo zvyk dělat sipoznámky vypovídají o způsobu zpracování a uchování informací, částečně také o plánování (poznámky jakoexterní paměť pro budoucnost). Žáci si mohou vyzkoušet i méně obvyklé způsoby psaní poznámek, jako jetvorba myšlenkových map.Informační zdroje a práce s nimiV této oblasti se zaměřujeme na schopnosti žáka pracovat s informacemi v tištěných a elektronických materiálech.Patří sem zejména účelné a bezpečné vyhledávání informací v knihovně a na internetu, posuzovánídůvěryhodnosti informace podle jejího zdroje i obsahu a odlišení primárních a druhotných informačníchzdrojů. Pozornost je věnována také dovednosti citovat primární zdroj informací.


6Písemná prezentacePísemná prezentace vyžaduje zejména schopnost plánování, přípravy a realizace písemného materiálu(zohlednění předmětu, účelu, volby vhodného jazyka, formy a doplňkového materiálu, soudržnost písemnéhoprojevu). Žáci jsou seznámeni s postupy pro zvládnutí těchto i dalších formálních dovedností, které s písemnýmprezentováním souvisejí. Jsou vedeni k využití těchto postupů v praxi. Součástí této oblasti je také obecnápříprava žáků na formu písemného ověřování jejich znalostí.Ústní prezentaceSchopnost prezentovat získané poznatky ústní formou představují především verbální vyjadřování, neverbálníprojev a práce se zpětnou vazbou. Pracovní materiály vedou žáky k zvládnutí ústní prezentace ve všech těchtooblastech. Připravují je na mluvený projev před rozmanitým publikem i prezentaci s využitím audiovizuálnítechniky. Zmíněny jsou praktické tipy, příklady z praxe i rady, jak vyzrát na trému.Osobnostní předpokladyOsobnostní předpoklady pro učení jako soubor interpersonálních a intrapersonálních dovedností zaměřujemena vyjasnění hodnot, hledání silných stránek žáka a rozvoj spolupráce při učení s druhými. Z osobnostníchpředpokladů intrapersonálních je důraz kladen na aktivní přístup, převzetí odpovědnosti za vlastní učení,rozvoj vytrvalosti a sebejistoty. Do skupiny interpersonálních dovedností pak řadíme schopnost spolupráce,komunikace a empatie při učení.Některým popsaným oblastem je věnována samostatná lekce či kapitola, jiné prostupují pracovními materiálya žáci s nimi pracují průběžně. Všechny materiály připravené v projektu neobsahují každou z oblastí a vzájemněse tak doplňují. Informace v nich se překrývají pouze částečně a jsou žákům podávány rozmanitými formamitak, abyste mohli s žáky využít pracovní sešity i e-learningovou formu vzdělávání a obsah nebyl totožný. Proověřování úrovně kompetence učení žáků v testu jsme vybrali zúžený modul deseti oblastí (testových domén),které lze v rámci nastavených parametrů testového prostředí kompetentně změřit. Přehledné začlenění jednotlivýchoblastí do konkrétních výstupů projektu ukazuje tabulka na straně 48.


7Přiřazení oblastí kompetence k učeníprojektu Nautilus k RVP ZŠProjekt Nautilus RVP pro ZŠMotivace k učeníMotivaceFormální a neformální učeníHloubkový a povrchový styl učení- má pozitivní vztah k učení;- řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiua celoživotnímu učení;- kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nichStrategie učeníUčení v souvislostechZískávání zpětné vazbyHodnocení, sebehodnoceníPráce s chybouMetakognice a vlastní učební stylMetakogniceIndividuální US – VAK,globální / analytický- poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určípřekážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledkysvého učení a diskutuje o nich;- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metodya strategieOrganizace a plánováníStanovení cílů, priorit- plánuje, organizuje své učení;- naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalitPlánováníČasové rozvrženíRozhodování, řešení změnZvládání stresuZvládání neúspěchuPaměť a koncentraceKoncentrační a relaxační techniky- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby,metody a strategiePaměťEfektivní učení


9Informační zdroje a práce s nimiKnihovnické a elektronické informační systémy- vyhledává informace a na základě jejich pochopení, propojenía systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčíchčinnostech a praktickém životěVyhledávání informací – klíčová slova, operátoryNetiketa, autorské právoCitace zdrojePísemná prezentaceje obsahem kompetence komunikativníPlánování, příprava a realizace písemnéhoprojevuPříprava na písemný testÚstní prezentaceje obsahem kompetence komunikativníPříprava a realizace ústní prezentaceVokální podání, gesta, mimikaAudiovizuální prezentaceZískání a vyhodnocení zpětné vazbyZvládnutí trémyOsobnostní předpokladyAnalýza silných stránek- řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímustudiu a celoživotnímu učeníVyjasnění hodnotRozvoj osobního rámce pro aktivní přístupPrincipy spolupráce, komunikaceRozvoj empatie a tolerance při učeníUčební kontraktPoznámka:S využitím Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v aktuálním znění.


10Test klíčové kompetence k učeníProjekt NAUTILUS nabízí také diagnostický nástroj, který měří žákovu schopnost učit se. Jak bychom mohliklíčovou kompetenci k učení zlepšovat, kdybychom nemohli změřit, jaká je její aktuální úroveň? Test primárněpřinese informace o úrovni kompetence k učení samotnému žákovi, může ovšem stejně dobře posloužitučitelům jako zpětná vazba pro sledování úrovně a rozvoje souboru učebních dovedností v průběhu studia.V rámci projektu je vhodné využít test pro každého žáka dvakrát. Poprvé žák projde testem před zapojením doprojektových aktivit, aby změřil svou vstupní úroveň. Druhé měření by mohl provést na konci projektovýchaktivit, do kterých se zapojil, aby mohl porovnat, jak mu aktivity projektu pomohly ke zlepšení cílové kompetence.Test je vytvořen tak, aby hodnotnou informaci o úrovni jeho studijních dovedností i doporučení projejich další rozvoj žákovi přinesl i v rámci jednorázového měření.Kompetence k učení není jedna izolovaná dovednost, je komplexem celé řady dílčích dovedností. Proto testneměří jen „jednu veličinu“, ale nabízí deset dílčích testových domén (oblastí), které měří nejen různé učebnídovednosti, ale i postoje žáka a jeho přístup k učení. Z toho důvodu test obsahuje dvě základní části: testovoua dotazníkovou. Testová část měří žákovy schopnosti, dovednosti a studijní potenciál prostřednictvím praktickýchúloh. Dotazníková část hodnotí více postojovou charakteristiku a osobnostní profil žáka. Žák si zdevybírá na čtyřbodové škále, jak dané tvrzení odpovídá jeho přístupu a postoji k učení.V rámci vývoje testu jsme analyzovali všech dvanáct oblastí kompetence k učení dle koncepce projektuNAUTILUS a následně jsme vybrali zúžený modul deseti oblastí (testových domén), které můžeme v rámcinastavených parametrů testového prostředí kvalifikovaně změřit. Test klíčové kompetence k učení obsahujenásledujících 10 oblastí:- myšlenkové operace- kritické myšlení- paměť a koncentrace- informační zdroje a práce s nimi- organizace a plánování- osobnostní předpoklady (interpersonální a intrapersonální charakteristiky)- motivace k učení- metakognice a učební styl- ústní a písemná prezentace- práce s textem a psaní poznámekPozitiva a rizika vývoje testuVýhodou nabízeného testu je především jeho schopnost hodnotit 10 v 1 – měří deset oblastí kompetencek učení jedním uceleným nástrojem. Žák tak bude moci v cca 90 minutách svého času (tedy během dvouvyučovacích hodin) zjistit, jak je na tom v deseti oblastech, které jsou součástí komplexu dovedností tvořícíchkompetenci k učení. Bude moci snadno posoudit, jak vypadá profil jeho klíčové kompetence k učení (výstupembude grafické znázornění všech dílčích dosažených výsledků). Uvidí také, jaká je jeho aktuální úroveňtěchto studijních dovedností v porovnání s širokým spektrem testovaných žáků, přičemž však nebude konfrontováns porovnáváním výsledků mezi jednotlivými žáky. Další výhodu přináší on-line podoba testu –jeho uživatelsky přívětivé prostředí pro žáky, dostupnost, možnost okamžitého získání výsledků (test je zpracovávána automaticky vyhodnocován v on-line prostředí, výstupy lze tisknout i ukládat k dalšímu použití).Jsme si ale také vědomi, že zmíněných deset oblastí lze jen obtížně komplexně změřit jedním soubornýmnástrojem, o to více, že na většinu těchto oblastí již existují samostatné, obsažnější diagnostické metody.


11Snažíme se přesto, aby zúžená podoba nástroje pro jednotlivé oblasti byla co možná nejpřesnější, aby žákoviskutečně přinesla individualizovaný výsledek. Věříme také, že položky testu jsou co možná nejvíce variabilní,aby test žáky také bavil. Zájem o předložený nástroj, jak doufáme, zvýší kvalitu jeho zpracování žákem.Cílová skupina testuCílovou skupinou pro test jsou žáci 5. a 6. ročníků základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletýchgymnázií), případně žáci 7. ročníku. Samostatný test v rámci projektu nabízíme i starší věkové kategoriižáků.Popis pojetí jednotlivých domén testu klíčové kompetence k učeníJsme si vědomi omezení, které přinášejí testové položky v on-line prostředí s nemožností individuálníhovyhodnocení výsledků hodnotitelem (test je vyhodnocován v rámci přednastavení automaticky), proto jsouněkteré domény testu pojaty úžeji, než by bylo zapotřebí pro jejich obecnější vyhodnocení. Následující popisyoblastí kompetence k učení tedy nepřinášejí komplexní pojetí zvolených 10 domén klíčové kompetencek učení, ale upravené pojetí odpovídající možnostem testového zadání.1. Myšlenkové operaceTato oblast je v testu pokryta jak ve verbální, tak v neverbální rovině. Jde především o schopnosti kategorizacea zobecňování, stanovení kritérií a nalézání vztahů. V neverbální oblasti test hodnotí schopnost prostorovéa plošné představivosti (rozstříhané tvary, výřezy v obrázcích), hledání souvislostí mezi geometrickými tvary,tvorbu obrázkových analogií atp. Zejména neverbální oblast odpovídá obecnějšímu zaměření kompetencek učení, než nabízejí projektové učební materiály.2. Kritické myšleníTuto doménu pokrývají úlohy hodnotící schopnost rozlišení mínění (subjektivní názor) a faktů (objektivnískutečnosti). Schopnost žáka pracovat s informacemi ověřují úlohy na hledání nesrovnalostí a rozporův předložené informaci a oblast praktického úsudku – řešení nesrovnalostí v předložených obrázcích (např.chybějící stín).3. Paměť a koncentraceÚlohy na koncentraci pozornosti jsou typově úkoly, které žákům v rychlém sledu předkládají předměty, a cílemje co nejrychleji reagovat na jejich vymezené znaky, tvary, barvy. Paměť pro účely předloženého testudefinujeme jako schopnost ukládat, uchovávat a následně si podle potřeby vybavovat informace. V testu jsmevytvořili položky reagující zejména na krátkodobou paměť vizuální (zapamatování si schématu, obrázku apod.,reprodukce či identifikování viděného). Tuto oblast naplňují úlohy Brainbox (rekapitulace viděného na obrázkuna základě otázek týkajících se obrázku). Střednědobou paměť testuje soubor úloh Příběh.4. Informační zdroje a práce s nimiV této oblasti se zaměřujeme na schopnosti studenta pracovat s informacemi v tištěných a elektronickýchmateriálech (znalost účelu, práce s citací). Do této domény patří také posuzování důvěryhodnosti informacepodle jejího zdroje a obsahu a vyhledávání v knihovně a na internetu.5. Organizace a plánováníOrganizaci učení chápeme v pojetí testu jako schopnost žáka stanovit si konkrétní cíl (naučit se na písemku,osvojit si slovíčka z 8. lekce, sestavit model sluneční soustavy), plánovat si učení a pak podle plánupostupovat. Položky se ptají na strategie, které žák při plánování učení volí (organizovaný x nárazovýstyl učení). Součástí běžné přípravy žáka jsou také domácí úkoly, tady zkoumáme žákův postoj k nim. Dotéto oblasti testu jsme zařadili i odolnost vůči stresu (paralyzování x vyburcování) a schopnost pracovats časem.


126. Osobnostní předpoklady pro učení (interpersonální a intrapersonální dovednosti)Osobnostní předpoklady zahrnují dvě samostatné domény, které popisují kvality osobnosti ve směru dovnitř(intrapersonální kvality) a ven (spolupráce při učení). Do intrapersonálních kvalit řadíme analýzu silnýchstránek, schopnost překonávat překážky při učení náročného učiva a vlastní odpovědnost za učení. Spolupracípři učení míníme schopnost komunikace s druhými, naslouchání a princip spolupráce.7. Motivace k učeníV této oblasti si klademe otázku, co to je, co žáka vede, pudí či nutí se učit. Zvolili jsme tři hlavní motivačníohniska. Jsou to: a) učení, ve kterém žák vidí smysl, b) význam a role tématu (atraktivita x neatraktivita školnílátky) a c) poměr mezi vnitřní a vnější motivací k učení (touha poznávat x vnější požadavky).8. Metakognice a učební stylV našem pojetí představuje tři základní subdomény:1) způsob zpracování informací (hloubkový x povrchový přístup k učení – souvisí také s učebním stylem)2) plánování a efektivita učení (plánování učení a získávání zpětné vazby o vlastním učení)3) schopnost zvládání náročného učiva, stresu při učení (předvídání výsledků procesu učení).Podobně jako jiné domény vede i tato k zamyšlení žáka nad jeho přístupem k práci a zodpovědnosti za učeníobecně.9. Ústní a písemná prezentaceSchopnost prezentovat získané poznatky ústní formou představují především verbální vyjadřování, neverbálníprojev a práce se zpětnou vazbou. Hodnocení v rámci testu zahrnuje schopnost plánování písemného materiálu(zohlednění předmětu, publika, účelu, volby vhodného jazyka), schopnost udržení soudržnosti písemnéhoprojevu (např. napsat atraktivní úvod, rozvést plynulý děj a následně jej vhodně uzavřít) a přípravy na písemnétesty.10. Práce s textem, psaní poznámekDoména zkoumá způsob, kterým žák informaci zachycuje, kóduje a uchovává. Zkoumá, jak žák kóduje informacedo psané podoby – což probíhá většinou během vyučování (formou psaní poznámek), ale i mimoškolu. Pro účely tohoto testu rozumíme psanou podobou jak klasický text, tak nejrůznější poznámky, náčrtky,myšlenkové mapy apod. Doménu tvoří tři oblasti, ve kterých se blíže zaměřujeme na to: a) zda a jakýmzpůsobem žák informace strukturuje, b) zda a nakolik uplatňuje vlastní systém při tvorbě poznámek a c) co hok psaní poznámek vede (povinnost x zájem).První tři domény z tohoto popisu jsou zahrnuty do testové části; zbylé tvoří dotazníkovou část testu. V průběhucelého testu se v jednotlivých úlohách některé oblasti prolínají.Vyhodnocení testu pro žákaŽák obdrží v rámci absolvování celého testu dvě základní hodnocení:1) souhrnný skór za všechny domény testu i dotazníku testu kompetence k učení;2) individualizovanou informaci o svých výsledcích včetně doporučení, jak se dále rozvíjet v dílčích10 testovaných oblastech klíčové kompetence k učení.Obsahem je:Grafické znázornění profilů jednotlivých dovedností a postojů žáka v rámci měřené kompetence k učení.U každé z 10 oblastí také slovní zhodnocení dané oblasti v podobě popisu, jak vypadá 100% zvládnutí danékompetence.K slovnímu hodnocení také „teploměr“ znázorňující, na jaké hladině mezi dvěma extrémy se aktuálně jehodaná schopnost nachází.Doporučení, jak lze konkrétní oblast zlepšovat/trénovat/měnit.Předpokládáme možnost administrace testu ve dvou samostatných částech (testová a dotazníková část). Celkovévyhodnocení ale žáci dostanou až ve chvíli, kdy vyplní obě části testu, protože některé části se prolínajía nelze je tedy vyhodnotit samostatně.


13Pracovní sešit Ostrovní dobrodružstvíTo, že držíte v rukou pracovní sešit (resp. metodický materiál k němu), znamená, že téma „učení se“ považujeteza důležité. Nabízíme vám proto ve formě příběhu účinný materiál pro práci se skupinou žáků (třídou), aťjiž k výuce zaměřené primárně na rozvoj studijních dovedností, nebo k rozvíjení těchto dovedností při běžnévýuce většiny vyučovacích předmětů. Kompetenci k učení vnímáme jako komplexní dovednost, která zahrnujecelou řadu oblastí. Dvanáct kapitol pracovního sešitu žákům přibližuje ty nejdůležitější z nich.Jak je sešit koncipován a jak s ním pracovatPracovní sešit je připraven tak, aby byl univerzálně použitelný. Není vázán na žádný konkrétní vyučovacípředmět a jakkoli některá témata budou blízká učitelům určitých aprobací (tomu není možné se zcela vyhnout),může s ním stejně dobře pracovat vyučující libovolného předmětu. Stejně tak je možné, aby se na prácis pracovním sešitem v jedné třídě podílelo více učitelů, kteří si vyberou témata, jež je oslovují, anebo taková,jež je možné dobře propojit právě s daným předmětem.Vzhledem k věkové skupině žáků, pro než je sešit určen, jsme považovali za důležité zdůraznit, že učeníje proces, který běžně prožívají mimo školu. Proto jsou učební situace nejprve umístěny do mimoškolníhoprostředí a teprve následně přenášeny do učení školního. Zde je úloha Vás, učitelů, nezastupitelná.Sešit je dvanáctidílným příběhem čtyř kamarádů, kteří mají možnost vydat se s vědeckou expedicí na ostrov,kde se mnohému učí. Můžete s ním pracovat mnoha způsoby. Může se stát náplní samostatného kurzu, můžetekaždý týden probrat jednu lekci (nebo její část), můžete ji použít jako úvod do hodiny, můžete celé téma realizovatna adaptačním kurzu či škole v přírodě anebo zvolit jakoukoli, pro Vás vhodnou kombinaci.Ať už zvolíte jakkoli, je dobré začít první lekcí (tématem motivace). Jednotlivé lekce jsou sice dále seřazenyv logickém sledu, není však bezpodmínečně nutné, abyste toto pořadí zachovávali. Jen vy sami nejlépe znátesvé žáky a víte, co potřebují. Vybírejte tedy žákům ta cvičení, která jsou pro ně užitečná. Není nutné probrats dětmi úplně vše, některá cvičení můžete zařadit jako doplňková, některá vynechat. Volnost, s níž můžetes tímto materiálem nakládat, je totiž zcela v duchu našeho přesvědčení, že každý se učíme trochu jinak a ženeexistuje jediný „správný“ postup vhodný pro každého.V celém sešitě je kladen důraz na metakognici. Ptejte se žáků, jak se učí oni sami, neboť poznání sebe samaa tedy i vlastního způsobu učení je klíčem k úspěšnému učení. Jen výjimečně proto najdete v metodice„správné řešení“. Jde nám především o poznání procesu učení jako takového, nikoli o nalezení jedinéhosprávného řešení, které ostatně většinou neexistuje. Mějte proto prosím na paměti, že reflexe a diskuze nadrůzností odpovědí je nesmírně důležitou součástí práce s žáky. Právě vědomí této různosti bude obohacenímjak pro žáky samotné, tak i pro Vás. Získáte tak větší přehled o tom, jak se Vaši žáci učí, a tím také, jak jimlépe vědění předávat.Za velmi důležité považujeme vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém jedině mohou žáci otevřeněa spontánně objevovat své učení. Nehodnoťte tedy prosím jejich odpovědi a ponechte jim možnost bezpečněse vyjádřit.


14Struktura lekcíKaždá lekce začíná úvodním textem. Mimoškolní příběh je úvodem do tématu a první úkoly směřují buďpřímo k článku, či z něj vycházejí. Teprve následně se téma obrací do školní praxe.V červeně ohraničených rámečcích (šipkách) po straně naleznete doplňující otázky, tipy a témata přesahujícído jednotlivých vyučovacích předmětů či do praxe obecně. Také s nimi můžete pracovat podle své potřebya zařadit je, pokud to budete považovat za vhodné.V celém sešitě naleznete u jednotlivých cvičení pro snazší orientaci v žákovských aktivitách pět ikon:Diskutujte Úkol Zamysli se Vyzkoušej si OtázkaV závěru každé lekce je prostor pro reflexi a závěrečné shrnutí označený modro – moudro. Do volného polesi žáci zapíší zobecňující závěr z probrané lekce. Záměrně jsou zde použity pouze nedokončené věty, aby sižáci mohli svými vlastními slovy zapsat podstatné. Námět na možné (nikoli však jediné!) dokončení vět najdetev části věnované jednotlivým kapitolám. Veďte žáky k tomu, aby myšlenku formulovali vlastními slovy.Jejich zápisy se proto budou navzájem lišit a pro žáky bude jejich vzájemné sdílení reflexí obsahu kapitolyi vzájemným obohacením.Druhý barevný obdélník nadepsaný o mně – pro mě je prostorem pro reflexi. Měl by obsahovat osobní vyjádřeníkaždého žáka o tom, co z tématu si vezme pro sebe. Co je pro něj nové, co ho zaujalo, na čem by chtěl dálepracovat, jak on sám toto téma vnímá, co se o svém učení dozvěděl apod. Ponechte žákům volnost, zda semchtějí psát (hesla nebo i celé věty) nebo např. kreslit.Ve většině lekcí je ještě prostor zcela volný, se kterým opět můžete naložit mnoha způsoby. Můžete semzapisovat zajímavé postřehy, které ve třídě zazněly, nechat dětem prostor pro poznámky nebo jej využítjinak.


15Přehled obsahu jednotlivých lekcí PS NAUTILUSČ. lekce Název lekce Oblast KKkUPoslechové texty a materiálpro cvičení1 Velká Motivace k učení soubor: kapitola_1_úvodní_textpříležitost2 Před odletem Organizacesoubor: doprava.wavea plánování3 Začínáme Paměť a koncentrace soubor: skokan.wavesoubor: hudebnas.wavesoubor: souřadnice.doc4 První výpravy Paměť a koncentrace soubor:4_kimova_hra_zvukove_efekty_wave5 Masožravky Informační zdroje soubor: kapitola_5_Stromy_zabijácia práce s nimi6 Kde ty věcijsou?Organizacea plánovánísoubor:kapitola_6_vzajemne_uceni_mravenci7 Hodněnožky Metakognicea učební stylsouborukapitola_7_ucebni_styly8 Domorodci Kritické myšlení,práce s textem9 Pilot Motivace k učení10 ? Myšlenkové operace11 (Ne)pořádek Psaní poznámek12 Zpátky doma Písemná a ústníprezentacesouboru:kapitola12_referat_priklad_spatne_praxePoznámka: Všechny poslechové soubory najdete na webových stránkách projektu www.nautilus.scio.cz


16Doporučené metodické postupyk jednotlivým lekcímV doporučených postupech k jednotlivým kapitolám uvádíme konkrétní metodická doporučení pro jednotlivéaktivity, jejich varianty, případně doplňkové aktivity navazující.Kapitola 1Velká příležitost (téma: motivace)Jak již bylo řečeno výše, doporučujeme touto kapitolou začít. Cílem je seznámit žáky s příběhem a dětskýmipostavami, které budou vystupovat v celém sešitě. Přivést je k rozpoznání toho, že každý máme jiné motivypro své činnosti – učení nevyjímaje. Ty vycházejí z naší osobní charakteristiky a mnoha dalších okolností. Jedobré o nich vědět, být připraven je pojmenovat a uvědomit si, že některé z nich učení usnadňují, jiné komplikují.Ještě dříve, než se žáci seznámí s textem, můžete zařadit evokační diskuzi k tématu – učení. Můžete jim položitotázky, o čem asi celý sešit bude, co už o učení žáci vědí a co se chtějí dozvědět. Užitečné bude, zapíší-li si svéodpovědi a porovnají je na závěr kurzu s tím, co se skutečně dozvěděli, a uvidí tak svůj pokrok.Úvodní textNabízíme vám několik možností, jak se seznámit s příběhem a postavami úvodního textu. Je možné nechatžáky si text přečíst nebo si poslechnout nahrávku (soubor: kapitola_1_úvodní_text). Alternativou je rozdělenížáků do 4 skupin, které necháte sledovat vždy jen jednu postavu (v takovém případě sdělte žákům, že v příběhuvystupují právě čtyři postavy). Žáci si též mohou současně při poslechu barevně podtrhávat v textu, co jednotlivépostavy říkají. Je možné také číst text po částech a nechat žáky předvídat, jak se bude děj vyvíjet.KomiksDo bublin komiksu vepíší (nakreslí) žáci typickou reakci, cokoli, co postavu charakterizuje. Lze citovatz textu, psát vlastními slovy vyjádření, kreslit… Porovnejte, jak se jejich vyjádření liší. Prázdný obrys jepříležitostí, aby vyjádřili svůj vlastní názor a postoj v podobné situaci. Žáci se též mohou rozdělit do skupinpodle toho, s kým se ztotožňují, a hledat, co z takového postoje je jejich vlastní (pravděpodobnou) reakcí a cojejich přáním.SMS zprávyJak už jsme zmínili, nehledáme jediné správné řešení a právě u tohoto cvičení se žáci nejspíše v odpovědíchneshodnou. Diskutujte s nimi, proč si myslí, že autorem je právě ten, koho uvádějí. Vlastní SMS žáků můžebýt vhodným zamyšlením nad tím, koho osloví, na koho se obrátí se žádostí o radu.Tabulka str. 5Odpovědi do tabulky musí žáci vymyslet sami, nelze je (až na výjimky) nalézt v textu. Přishrnutí položte důraz na to, že každý jsme jiný a každý má své místo v týmu – to platí i protřídu.Tabulka str. 6Zde žáci vyvodí motivy a doplní je o vlastní pohled. Veďte žáky k zamyšlení nad tím, zdaznají své reakce a proč je důležité znát sám sebe – i v učení. Jak by se změnila motivace,kdyby děti v příběhu jely na ostrov na dovolenou (za zábavou)?


17Po této části je vhodné zařadit reflexi. Ptejte se, jaké důvody (obecně) mají lidé pro své konání, pro to, aby seněčemu naučili, aby získali nové dovednosti. Každá motivace je legitimní. Všechny naše charakteristiky majísvá pro a proti. Dbejte na to, abyste skončili reflexi pozitivně.Úkol navíc: Jakmile budou mít žáci vytvořeny charakteristiky dětí, můžete zařadit jako aktivitu na „zvednutíze židlí“ např. „4 rohy“ – do každého rohu učebny umístěte jeden seznam povahových vlastností (např. dětíz příběhu) a vyzvěte žáky, aby si z nich vybrali a postavili se do některého z nich. Diskutujte s nimi, proč stojíprávě u této charakteristiky.Cvičení str. 6Rozhodovací situace a třídění rád/a-nerad/a je transferem do vlastního života žáků a jejichučení. Otázkám na důvody, kdy se žáci učili něco rádi či naopak neradi, věnujte pozornost,zde se o sobě mohou hodně dozvědět. Veďte je k hledání mimoškolních učebních situací.Modro – moudroPodle vyspělosti žáků můžete zvolit závěrečnou debatu od úrovně „existují důvody proč se učit, každý mámesvůj“ až po pokus definovat motivaci, včetně dělení na vnější a vnitřní.O motivaci už vím, že…… je tím, co mi dodá energii k tomu, abych něco udělal/a.… je důvodem, proč něco udělat.… bez ní jde učení i práce velmi těžko.… podle toho, jaká je, se liší i moje chuť něco dělat.…Kapitola 2Před odletem (téma: plánování)Cílem této kapitoly je ukázat žákům, že i v učebním procesu má plánování své místo, a přivést je k možnostem,jak si své vlastní učení naplánovat.Úvodní textNechte žáky seznámit se s krátkým textem (nevynechejte ho), protože první úkol vychází z příběhu.Cvičení str. 9V tomto cvičení se žáci snaží rozvrhnout si úkoly do týdenního plánu. Jejich úkolem je pracovatse zde vytištěným rozvrhem a počítat s omezeními, která jsou zde uvedena (termíny,úřední hodiny). I tady se jejich odpovědi mohou lišit. Je na vás, zda povolíte variantu „jedenden se omluvím ze školy“, a nebo (lépe) necháte žáky samotné, aby zvážili, zda před odletemvynechat zábavu (kino), či zubaře.Cvičení str. 10Toto cvičení můžete zařadit např. pro rychlejší žáky, je vhodné i pro skupinovou práci. Stejnědobře může posloužit jako východisko pro úvahu nad tím, co všechno (jaké pomůcky) sipotřebuji připravit, abych se mohl/a naučit zadané téma (zvolte podle aktuálního tématuv některém předmětu – nebo zadejte skupinám různá témata).


18Cvičení str. 10V tomto cvičení žáci plánují čas odjezdu. Opět nehledáme správné řešení. Může být dobrýmpříkladem toho, že ačkoli si pečlivě rozvrhneme jak vše stihnout, mohou nám vstoupit doplánů i nečekané okolnosti. Chcete-li, můžete využít další nahrávku (soubor doprava.wave),na které je aktuální hlášení o dopravním omezení na cestě. Můžete ji žákům pustit až ve chvíli,kdy už začnou pracovat.Cvičení str. 10Zde bude zajímavé hovořit s žáky zejména o způsobech, jak si své aktivity plánují a jaképomůcky používají (vhodný moment pro inspiraci od spolužáků a reflexi do části o mně – promě), nakolik jsou ve svých aktivitách samostatní, zda potřebují vedení, a nebo dokonce všenechávají v rukou rodičů. Inspirující může být moment, kdy uvedené příklady rozlišíte napovinnosti a zábavu. Toto cvičení považujeme za stěžejní pro transfer do učebního procesu.Jako úkol navíc si mohou žáci naplánovat svůj skutečný týden a to, co všechno se musí naučit či stihnout. Jetéž možné zadat jako domácí úkol sledovat své aktivity po dobu jednoho týdne a přivést tak žáky k zamyšleníse nad využíváním svého času.Modro – moudroV diskuzi nad kapitolou plánování je dobré zmínit nejen důležitost plánu a jeho dodržování, ale také flexibilitupři jeho změnách. Protože v pracovním sešitě není samostatná kapitola věnována stanovování cílů, je dobrézmínit je právě na tomto místě.O plánování jsem se dozvěděl/a…… že je dobré si rozmyslet, co všechno chci stihnou a kdy.… je dobré si najít způsob, jak a kam si vše poznamenat, abych na nic nezapomněl/a.… že je užitečné plánovat si i učení.Kapitola 3Začínáme (téma: paměť I.)Cílem této kapitoly je přivést žáky k uvědomění si toho, že chtějí-li se něco naučit, musí se na to soustředit.A že je stejně tak třeba nalézat v tom, co se učí, smysl, zákonitost či propojení nového s již známým. POZOR– tato kapitola není o mnemotechnikách – těm je věnována kapitola 4., a proto se jim zde vyhněte.Úvodní (první) textKrátký text je úvodem k prvnímu cvičení.Cvičení str. 12Na kartičkách v příloze najdete jména nejen těch dospělých, kteří jsou zmíněni v úvodnímtextu, ale také těch, kteří se v příběhu ještě objeví. Můžete je použít dle vlastního uvážení.Úkol je určen jako trénink pro zapamatování (to, kde se nabízí spojitost – zelená jako tričkonebo pokud např. znají světlovlasou Jitku apod. – si nejspíš žáci zapamatují snáze). Nezadávejtetento úkol jako soutěž, aby si žáci nehledali vědomě pomůcky, jak si jména či profese zapamatovat. Můžetejej však využít také jako nácvik slušného představování se a zdvořilostních situací.


19Druhý textV diskuzi nad tímto textem můžete žáky přimět k zamyšlení nad tím, proč Jarda reagoval emotivně, a pojmenovatprávě soustředění jako jedno ze stěžejních témat této kapitoly.Cvičení str. 13Čtený text zvolte podle toho, co právě s dětmi probíráte ve svém předmětu, jako nahrávkumůžete použít jeden z textů v přiložených souborech (skokan.wave nebo hudebnas.wave).Důležité je, aby si žáci snažili zapamatovat oba a tříštili svou pozornost.Cvičení str. 13Tento úkol je cvičením soustředění se na jednu věc, jsem-li rušen/a. Pro diktát můžete použítsouřadnice zajímavých míst – ze souboru souřadnice.doc. Zde uvádíme i krátký text o tom,která místa to jsou (můžete je tak využít v zeměpise):1. Mariánský příkop – 11°21′0″ s. š., 142°12′0″ v. d.• nejhlubší místo na zemském povrchu• hloubka přes 10 000 m• vznikl tektonickou aktivitou• velmi výrazná zóna zemětřesení a sopečné aktivity v okolí2. Velký bariérový útes – 18°17′10″ j. š., 147°42′0″ v. d.• největší korálový útes na světě• zapsán na seznamu UNESCO• nachází se zde podobné množství živočišných druhů jako v deštném pralese (nejvíce na světě)3. Beringův průliv – 66°0′0″ s. š., 169°0′0″ z. d.• průliv, který odděluje Asii od Severní Ameriky• dostal jméno po ruském mořeplavci V. Beringovi• v poslední době ledové došlo k poklesu hladiny světového oceánu -> bylo tedy možné přejít z Asie doAmeriky suchou nohou => mělo velký vliv na migraci původních obyvatel Ameriky4. Gibraltarský průliv – 35°58′18″ s. š., 5°29′9″ z. d.• průliv mezi Evropou (Španělskem) a Afrikou (Marokem)• zajímavostí je, že na africkém pobřeží leží ještě 2 města, která náleží Španělsku – Ceuta a Melilla• Gibraltar je zámořské území Velké Británie5. Panamský průplav – 9°4′48″ s. š., 79°40′48″ z. d.• byl dokončen v roce 1914 – byl stavěn Američany a Francouzi• propojuje Atlantický a Tichý oceán• jsou přes něj pouze 2 mosty6. Záliv La Plata – 35°40′0″ j. š., 55°47′0″ z. d.• důležitý záliv v Jižní Americe• ústí do něj dvě významné řeky – Paráná a Uruguay• u zálivu se nachází také hlavní město Argentiny Buenos Aires7. Severní pól – 90°0′0″ s. š., 0°0′0″ v. d.• nejsevernější místo na Zemi• podle pohádek je to sídlo Santa Clause• první na něm stanul americký polárník Robert Peary v roce 1909


208. Jezero Loch Ness – 57°18′0″ s. š., 4°27′0″ z. d.• druhé největší jezero ve Skotsku• jezero údajně obývá příšera, která vypadá jako dinosaurus• první zmínky o příšeře jsou již z 6. století9. Santorini – 36°25′0″ s. š., 25°26′0″ v. d.• sopečné souostroví v Egejském moři• několik let před naším letopočtem zničil ostrov Théra velmi silný výbuch sopky -> nyní je pozůstatek ostrovarozdělen na menší ostrůvky a nazýván Santorini• podle pověstí zničil tento výbuch mínojskou civilizaci -> z toho plyne pověst o Atlantidě10. Velikonoční ostrov – 27°6′31″ j. š.,109°21′11″ z. d.• nachází se v Tichém oceánu• je známý pro sochy moai -> obří kamenné hlavy vytesané do kamenů11. Trója – 39°57′27″ s. š., 26°14′20″ v. d.• bájné město ležící na západním pobřeží dnešního Turecka• slavné město, bitva o něj je popsána v Homérově Iliadě• objevil ji známý archeolog Henrich Schliemann v roce 187112. Kanál La Manche – 50° 0′ 0″ s. š., 2° 0′ 0″ z. d.• průliv, který odděluje Velkou Británii od Evropy (od Francie)• původ jména je z francouzštiny a znamená „rukáv“• pod kanálem je postaven tzv. Eurotunnel, který spojuje Londýn a francouzské město Calais13. Grand Canyon – 36°6′0″ s. š., 112°6′0″ z. d.• kaňon vytvořený řekou Colorado v americkém státě Arizona• jeden z prvních národních parku v USA• snad nejznámější turistická atrakce v Americe14. Poloostrov Yucatán – 18°50′42″ s. š., 89°7′32″ z. d.• poloostrov ve východním Mexiku• v minulosti zde žily nejstarší indiánské civilizace• nacházíme tady velké množství archeologických vykopávek, starých chrámů apod.15. Mekka – 21°25′0″ s. š., 39°49′0″ v. d.• město, které se nachází v Saudské Arábii• je poutním místem muslimů -> každý muslim na světě by měl alespoň jedenkrát za život podniknout svatoupouť do Mekky• v mešitě uprostřed náměstí v Mecce se nachází posvátný černý kámen, pravděpodobně mimozemskéhopůvoduÚkol str. 13Tento úkol je reflexí s cílem pojmenovat soustředění jako klíčový moment pro zapamatování.


21Třetí text + úkoly str. 14Žáci se mohou pokusit překreslit obrázek nejprve bez jakéhokoli zadání. Pokud ale dostanou(napodruhé) za úkol zkusit v něm najít smysl, mohou objevit (např. po otočení vzhůru nohama)v obrázku symboliku: želva, stůl se židlemi, palma, slunečník, kanoe, banán atd. Anizde nenabízíme jedno správné řešení, ale pokud si žák najde v obrázku smysl, jeho překreslenímu půjde lépe.Cvičení str. 14Také zde se žáci snaží o zapamatování nejprve bez zjevné souvislosti. Je možné, že někteřížáci odhalí matematickou souvislost v číselné řadě – dejte jim možnost se o to pokusit (řešení:vynásobit 2 a odečíst 50).Modro – moudroV diskuzi nad kapitolou přiveďte žáky ke klíčovým pojmům – soustředění a nalézání smyslu. Pokuste ses žáky pojmenovat, které podněty (vizuální, akustické) každého žáka individuálně ruší, jak poznají, že jejichpozornost je odváděna jinam atd. Při nalézání smyslu dbejte na to, aby žáci znali konkrétní cíl, proč je důležitése téma učit a k čemu jim to může být v životě užitečné.Už vím, že když se chci něco naučit…… musím dávat pozor.… musím se na to soustředit.… je dobré vědět, proč se téma učím.… pomůže mi, když najdu smysl v tom, co se učím.… a má to svou zákonitost, pomůže mi to.Kapitola 4První výpravy (téma: paměť II.)Cílem této kapitoly je ukázat žákům některé běžné mnemotechnické pomůcky. Tedy – co dělat, když z nějakéhodůvodu selže (nebo nelze použít) postup, který si osvojili ve 3. kapitole. Mnohé jistě žáci znají a tak zde vícenež v jiných kapitolách platí doporučení o výběru vhodných cvičení právě podle toho, co vaši žáci potřebují.Úvodní (první) textKrátký text je také v této kapitole úvodem k prvnímu cvičení.Cvičení str. 17Jednou z možností je vytvoření příběhu. Např: Po klikaté stezce vylezl had na vrchol kopce,podíval se dolů a tam uviděl jezero, ve kterém plavaly ryby, po obloze přeletěl pták a zazpíval.Pokud povzbudíte žáky k tvorbě vlastního příběhu, jistě vymyslí i další.Cvičení str. 17Zde je dobré žákům zdůraznit, že mnemotechnika je pomůckou, nikoli standardním učebnímpostupem. Tam, kde existuje logická či věcná souvislost, není třeba mnemotechnik!


22Úkol str. 18Tento úkol je nabídkou nejběžnějších mnemotechnik. Můžete ho dobře realizovat veskupinách. Užitečné bude, zkusí-li si žáci též vytvořit vlastní pomůcky (podle typů zdenabízených) na témata, která jsou pro ně ve výuce právě aktuální.Úkoly str. 19V obou cvičeních si žáci uvědomují, že události a fakta, které mají emoční náboj, které sejich osobně dotýkají nebo které jim něco či někoho známého připomínají, si pamatují snáze,mnohdy aniž by o to usilovali. V reflexi je dobré využít právě tohoto aspektu pro transfer doučení.V kapitole není zařazena tzv. Kimova hra, kterou mnozí žáci znají. Nabízíme vám její audio-variantu (v souborukapitola_4_kimova_hra_zvukove_efekty_wave), zvukovou nahrávku, kterou můžete použít jako cvičeník zapamatování.Modro – moudroZávěrečná reflexe kapitoly by měla být nejen shrnutím různých mnemotechnických pomůcek, ale zejménaopětovným zdůrazněním, že jsou vhodné tam, kde logická souvislost není. Veďte žáky přednostně k tomu,aby nalézali skutečné souvislosti. Každopádně tvorba mnemotechnik může být pro žáky i vhodným cvičenímkreatitivy.Když si chci něco zapamatovat...… a nedaří se mi to, mohu použít některou mnemotechniku.… najdu si souvislost i tam, kde ve skutečnosti není.… vytvořím si pomůcku.Kapitola 5Masožravky (téma: elektronické informační zdroje a práce s nimi)Cílem této kapitoly je přivést žáky nejen k možnostem, které nabízejí elektronické zdroje, zejména internet,ale především k otázce důležitosti ověřování pravdivosti informací. Toto je jediná kapitola z pracovníhosešitu, ve které žáci nutně potřebují přístup k PC s připojením k internetu.Úvodní textKrátký text je v této kapitole pouze motivační. Přesto, že cvičení pracují s tématem masožravých rostlin, lzejej vynechat a nahradit textem k tématu vaší výuky.První cvičení str. 22Třídění do kategorií nabízejí různé vyhledavače odlišné, a tak můžete zadat práci veskupinách. K zadání můžete využít i pojmy k vyhledávání podle tématu, které právě probíráte(viz následující cvičení).Druhé cvičení str. 22Právě v tomto cvičení může každý žák pracovat samostatně, doporučujeme použít různévyhledavače a různé klíčové pojmy. Žáci sami by měli vyvodit důležitost vhodné volbyklíčového slova. Cvičení je výbornou příležitostí použít právě téma, které je aktuální vevašem předmětu, ale i mimo školu. Vhodné je výsledky společně shrnout (např. na tabuli čiflipchart), aby měli žáci možnost vidět celou škálu možností a porovnat výsledky.


23První cvičení str. 23Toto cvičení lze zařadit např. jako úkol navíc pro rychlé žáky.Druhé cvičení str. 23Cvičení je stěžejní pro celou kapitolu a doporučujeme ještě před jeho řešením přivést žákyk tomu, aby „vypnuli monitor a zapnuli hlavu“. Spoléhání na vlastní schopnosti a dovednostije tím, co bychom právě před monitorem PC měli akcentovat – žáci se často rychle pouštějído virtuálního světa dříve, než se nad problémem zamyslí. Druhým důležitým tématem jeověřování informací z různých zdrojů.Třetí cvičení str. 23Pokud je vám (nebo vašim žákům) téma masožravých rostlin vzdálené, můžete si obdobutohoto cvičení připravit na vám blízké téma.Cvičení str. 24V tomto cvičení se kromě již zmíněného ověřování a kritického posuzování obsažených informacímají žáci seznámit s možnostmi, které pro studium nabízí obrazový záznam, mohouúčelně pracovat s možností opakovaného poslechu, zastavení atd.Pokud by se stalo, že příspěvek bude z webových stránek smazán, je nahrán v souboru:kapitola_5_Stromy_zabijáci.Cvičení str. 25Třídění informací bude věnována kapitola 11, zde však doporučujeme upozornit na vhodnéčlenění materiálu, který vyhledáváme (např. rovnou si vytvořit kategorie pro texty, videa,obrázky…), ihned při ukládání do PC, na nutnost zálohování dat a uvádění zdrojů (citací).Modro – moudroV závěrečné reflexi kapitoly (kromě předností internetu) zdůrazněte nutnost ověřování informací, vhodnostvolby dalšího zpracování a nezastupitelnou roli vlastního kritického úsudku.Internet je dobrý zdroj informací, ale...… ne všechny informace jsou zde pravdivé.… musím si dát dobrý pozor, jestli jsem nalezl/a to, co jsem opravdu hledal/a, potřeboval/a.… musím si ověřit, jestli informace, kterou jsem našel/našla, je pravdivá.… když nebudu používat rozum, sám o sobě mi nepomůže.Kapitola 6Kde ty věci jsou? (témata: organizace pracovního prostoru, spolupráces vrstevníky)Cílem této kapitoly je ukázat výhodnost členění, resp. uspořádání vlastního pracovního/učebního prostorua možnosti vrstevnického učení. Může být dobrou příležitostí k tréninku vhodné komunikace a sociálníchdovedností.Úvodní (první) textMůžete ho použít jako evokaci k tématu, žáci jistě najdou také podobné vlastní příklady.


24Cvičení str. 27Zde dětem zadejte jednoduchý úkol, při kterém buď nejsou zcela jasná pravidla, nebo jezáměrně nezadáte jasně. Cílem je „vyvolat chaos“ jako situaci, ze které přirozeně vzejdepotřeba nastavení pravidel. Např. na každou lavici položte jeden barevný fix a dětemzadejte úkol nakreslit do sešitu značku každým z nich. Sešity leží na žákovských lavicícha nepřemísťují se, stejně jako fixy, a žáci se pohybují mezi lavicemi. Jen některým žákůmale sdělte, že smějí po použití odnést fix na jinou lavici, a jiným, že smějí mít v ruce i dvanajednou.Cvičení str. 27Kromě pravidel stanovených zákonem (tam bude jejich odůvodnění snadné) se zaměřte i nasituace ve kterých se uplatňují tzv. nepsaná pravidla. Používejte zejména mimoškolní situace(proč hledáme v supermarketu jogurty u mléka, a ne u ponožek, nebo proč ve skříninedáváme trička dohromady s čepicemi). Diskutujte s dětmi o tom, jak a proč je dobře siuspořádat svůj prostor pro učení – zejména s ohledem na individuální potřeby (každémuvyhovuje něco jiného, neexistuje správné řešení).Cvičení str. 27Pokud zadáte toto cvičení jako domácí úkol (ideálně ještě dříve, než budete tuto kapitolus dětmi ve škole probírat) – nekomentujte to, jak „by měl“ stůl vypadat. Diskuze nad tím –kdo stůl před fotografováním uklidil a zejména proč – může být velmi přínosná.Druhý textKrátký úvod do situací (zde spíše školních) by měl směřovat k úkolu na str. 28.Cvičení str. 28Toto cvičení sice zdánlivě vybočuje z linie kapitoly, ale je zde zařazeno proto, aby si žáciuvědomili, že jsou spolutvůrci pracovní atmosféry. V prostředí přátelském a bezpečném jeučení pochopitelně mnohem efektivnější. Reflexe po skončení tohoto cvičení by tak mělasměřovat právě k tomuto cíli.Třetí textTento text uvozuje část kapitoly věnovanou vrstevnickému učení.Cvičení str. 29Všechny zde zmíněné příklady jsou ukázkou situací, které je možné zvládnout tak, jak jsouzadány, ale s pomocí (obecně) je jejich splnění snazší nebo vede k lepšímu výsledku. Jeevokací k následujícímu cvičení.Cvičení str. 29Toto cvičení může být brainstormingem. Na tomto místě je dobré zkušenost „pomoci“ převéstdo učebního tématu. Můžete zde také zmínit situace, kdy, jak a koho je dobré (vhodné, možné)o pomoc požádat.Cvičení str. 29Žáci utvoří dvojice, každý dostane jeden text, který si nastuduje, aniž ho někomu ukáže.Jeho úkolem je vybrat a naučit spolužáka nejdůležitější poznatky z textu. V závěru aktivityvyplňují oba žáci (každý zvlášť) test. Společně reflektují, jak se jim společné učení zdařilo.Texty k tomuto cvičení naleznete v souboru: kapitola_6_vzajemne_uceni_mravenci.


25Cvičení str. 29Opět zdůrazňujeme, že ani v tomto případě není jedno správné řešení, a tak žáci budou shledávatspolupráci s vrstevníky užitečnou v různých situacích. Stejně tak se podle osobnícharakteristiky i předchozí zkušenosti mohou někteří žáci spolupráci s vrstevníky spíše vyhýbat.Podporujte proto různost žákovských odpovědí a ukazujte jejich pozitiva.Modro – moudroV závěrečné reflexi kapitoly můžete vytěžit z osobní zkušenosti žáků a akcentovat zde různost jejichodpovědí.Místo, kde se učím…… je dobré si uspořádat, abych věděl/a, co kde mám.… by mi mělo vyhovovat.… má také vliv na to, jak dobře se mi bude učit.Lidé, s nimiž se učím…… jsou součástí mého učení.… mi mohou pomoci a také já jim.Když se učím sám/sama…… (ne)vyhovuje mi… (zde zcela ponecháváme prostor pro metakognitivní žákovské postřehy).Kapitola 7Hodněnožky (téma: soustředění, rovnováha mezi koncentrací a odpočinkem,učební styly)Cílem této kapitoly je přivést žáky k uvědomění si faktu, že není možné se soustředit libovolně dlouho, žepozornost s časem klesá a že je třeba vyvážit čas k soustředěné práci odpočinkem. Žáci by si měli uvědomit,co každého konkrétně ruší, a také to, jak to poznají.Úvodní textNa tento text se přímo odvoláváme ve cvičení na str. 32 a 34, a proto doporučujeme seznámit se s ním v úvodulekce.Cvičení str. 32Doporučujeme zadat žákům, aby procházeli řady postupně a nehledali nejprve jeden znaka pak další. Je na vás, jak dlouho necháte žáky pracovat, resp. kolik řádků necháte žákyoznačit. Doporučujeme však stanovit časový limit. Stejně tak není třeba počítat, kolik jesprávný výsledek, postačí, když dojdou k různým výsledkům. Vlevo vedle oranžového polesi žáci mohou pod symboly své výsledky zapsat. Na závěr žáci reflektují, jak je pro ně dlouhésoustředění obtížné.Cvičení str. 32Na tuto otázku jistě žáci odpovědí sami.Cvičení str. 32Z odpovědí můžete vytvořit seznam k vyvěšení ve třídě, který žáci mohou použít jako inspiraci.


26Cvičení str. 32Toto je jedno ze stěžejních cvičení kapitoly. Nechte žáky pracovat samostatně, porovnáníodpovědí přináší následující cvičení.Cvičení str. 33Různé způsoby eliminace rušivých vlivů podle návrhů žáků mohou být podnětem k dalšímuzpracování (plakát k vyvěšení ve třídě apod.).Cvičení str. 33Zmiňovaným „cvičením“ v zadání otázky se zde myslí úvodní cvičení ze str. 32.Obrázek na str. 33Na obrázku jsou děti, které se učí každé trochu odlišně. Můžete nechat žáky nejprve prohlédnout si obrázeka pod něj si zapsat poznámky o tom, jak se Petr a Alena učí, co jim vyhovuje. To, co by možná Petra rušilo(zvuková kulisa do sluchátek), nejspíš Alena naopak potřebuje.Cvičení str. 34Pro inspiraci nabízíme přehlednou tabulku s individuálními učebními styly. Naleznete ji v samostatnémsouboru: kapitola_7_ucebni_styly.Po tomto cvičení můžete zařadit následující aktivitu (škálování): V dostatečně velkém prostoru vymezte (stačípomyslně) osu a její střed. Zpravidla postačí učebna na délku. Vyzvěte žáky, aby se na této ose sami zařadilitak, jak jim vyhovuje vámi zvolený faktor od extrému přes střed až k druhému extrému. Např. od úplnéhoticha až po hlasitou reprodukovanou hudbu. Tak, jak budete zadávat jednotlivé faktory, se žáci budou samipřemísťovat. Pokaždé je vyzvěte, aby si prohlédli, kdo stojí blízko nich. Můžete se vždy několika z nichzeptat, proč stojí právě na místě, kam se postavili. Na závěr v diskuzi k cvičení dojdou pravděpodobně samižáci ke zjištění, že každý z nich preferuje pro učení jiné podmínky.Modro – moudroV závěrečné reflexi dbejte na metakognitivní aspekt této kapitoly. Sebepoznání je klíčový moment pro dalšírozvoj žáka. Mnohokrát jsme zmínili, že neexistuje správné řešení a každý jsme jiný, pro tuto kapitolu to všakplatí dvojnásob.Když se chci soustředit…… musím si vytvořit takové podmínky, aby mě nic nerušilo. (Lze i konkrétně.)… měl/a bych být odpočatý/odpočatá.… dlouho, musím si udělat přestávku.Při učení mi vyhovuje…… zde zcela ponecháváme prostor pro metakognitivní žákovské postřehy (např. ticho, chladno, neformálníprostředí atd.).


27Kapitola 8Domorodci (téma: práce s textem)Cílem kapitoly je ukázat některé základní možnosti práce s textem. Připomínáme, že příběh i ostrov jsousmyšlené, není třeba pátrat, kde asi leží či o jaký kmen domorodců se jedná. Stejně tak je fiktivní i publikace,která je zde uvedena jako zdroj (na str. 36).Úvodní textMůžete žáky nechat se s textem nejen seznámit, ale též je následně vyzvat k dramatizaci uvozujícíhopříběhu.Cvičení str. 36Po seznámení s texty by měli žáci odhalit, že styl i použité prostředky se liší podle žánru.Vědecký článek používá jiný jazyk než vyprávění cestovatele. Nechte žáky přečíst si texty bezbližšího zadání. Při prvním seznámení s textem by neměli hledat žádné konkrétní odpovědi.Cvičení str. 39První (vědecký) článek má na začátku vynecháno místo pro název, anotaci a klíčová slova,žáci je mohou vepsat rovnou nad článek. Po stranách je volné místo pro výběr nejdůležitějšíchpojmů a na str. 37 připraven prostor pro druhou citaci (z cestopisného článku).Cvičení str. 39Cestopisný text by měl žáky vybízet k dramatizaci a uměleckému zpracování a může býtvhodným cvičením kreativity.Cvičení str. 39Toto cvičení vybízí k soustředěnému čtení. Žáci by v reflexi měli odhalit, že čtou-li s konkrétnímcílem, čtou jinak než při prvním seznamování s neznámým textem.Cvičení str. 39Toto cvičení je mimo jiné příležitostí připomenout, že ne vše se nutně musíme z textu dozvěděta že je někdy nutné hledat další doplňující informace jinde. Někdy ji dokonce ani nemusímenalézt (viz odpověď na druhou otázku).Cvičení str. 39Cvičení je úvodem k následující otázce na str. 40.Cvičení str. 40Toto je opět příležitost pro rozvíjení kreativity žáků nad obsahem kapitoly.


28Modro – moudroPráce s textem nabízí mnohem víc, než je zde možné v jedné kapitole nabídnout. Za užitečné však považujemepřipravit žáky na správné zacházení se zdroji (citace).Podle toho, jaké mám zadání, čtu…… text jinak. Někdy zběžně, jindy se soustředím na to, co v textu hledám.Když potřebuji, tak si text různě…… podtrhávám, vypisuji důležité nebo neznámé pojmy, dělám si poznámky.Se zdroji se zachází tak, že…… se uvádějí (citují).Kapitola 9Pilot (téma: práce s chybou)Cílem kapitoly je zbavit žáky strachu z chyby. Chyba je přirozenou součástí učení a někdy jí nelze předejít.Dvojnásob zde platí, že v bezpečném prostředí se žáci nebojí chybovat a z chyb se poučit.Úvodní (první) textNevynechejte ho, neboť obsahuje důležitou informaci pro první cvičení – žákům to však rozhodněnesdělujte!Cvičení str. 42Cvičení, ve kterém pravděpodobně někteří žáci udělají chybu, protože spotřeba je udánav l/100 km, ale měřítko mapy je v mílích (převodní vztah najdou žáci právě v úvodním textu).Nechte je udělat chybu a nechte je následně tuto chybu odhalit. Pokud ji nenajdou, nápovědouje druhý text.Druhý textTento text je východiskem pro následující cvičení.Cvičení str. 42Tabulka nemusí být vyplněná kompletně, za důležité však považujeme, aby žáci reflektovalinejen chyby v příběhu, ale zejména své vlastní. Nebojte se příkladů z mimoškolního učení.Žáci tak jistě najdou chyby z nedostatečného procvičení (učiva, ale i např. při hře na hudebnínástroj), špatného vyhodnocení situace (použití nesprávného postupu), nepochopení zadáníatd.Cvičení str. 43V příkladu 1) je přepis koalovití – kokakolovití. V příkladě 2) se numerická chyba při třetímsčítání promítá do konečného výsledku, ačkoli další operace jsou již bez chyby. V příkladě 3)je špatně zapsáno symbolické označení v závěru popisu.Cvičení str. 43V tomto cvičení se žáci zamýšlejí nad závažností chyb. Měli by odhalit situace, které jsouběžnou součástí učení, které mohou mít nepříjemné důsledky, ale i takové, které mohou býtvysloveně nebezpečné (život ohrožující). Volné řádky využijte k doplnění dalších příkladů.


29Cvičení str. 44Výroky v bublinách můžete nechat žáky vybarvit podle toho, zda jsou podporující nebo odsuzující.Chyba v podporujícím prostředí neodrazuje žáka od učení!Modro – moudroChyba má v současné školní praxi bohužel často příchuť selhání. Zdůrazněte proto v reflexi, že v případechučení se něčemu novému je nezbytnou součástí tohoto procesu.Už vím, že chyba…… je běžná věc.… je něco, čemu se při učení málokdy vyhnu.… má různé důvody.… může být různě závažná, někdy vůbec, ale jindy může mít vážné důsledky.… je něco, čeho se nemusím bát.Kapitola 10? (téma: kladení otázek)V této kapitole se věnujeme nejen správnému postupu při kladení otázek, ale i samotnému faktu, že kladeníotázek ostatním i sobě samému je důležitou součástí procesu učeníÚvodní textyV této kapitole jsou dva odlišné texty bezprostředně za sebou. Můžete s nimi žáky nechat seznámit v úvodulekce nebo až po prvním cvičení.Cvičení str. 46Cvičení je evokací a brainstormingem na téma Otázky. Opět se nebojte opustit školní témata,zapisujte žákovské postřehy na tabuli či flipchart.Cvičení str. 46Jakmile žáci odhalí převahu otevřených, resp. uzavřených otázek v úvodních textech, zkusteje nechat formulovat, čím se liší. Nechte je přemýšlet i nad situacemi, kdy je dobré použítotevřené a kdy uzavřené otázky. Jako doplňující cvičení můžete napsat na tabuli několikodpovědí (včetně „ano“ a „ne“) a nechte žákům tvořit otázky k nim.Cvičení str. 46Cvičení nabízí kromě tématu kladení otázek také přesah sociální – kdy a komu neodpovídata jak (zdvořilé odmítnutí).Cvičení str. 46Můžete jej použít jako úvod k dalšímu cvičení nebo zařadit jen, považujete-li to za užitečné.Cvičení str. 46Před zadáním úkolu formulujte pravidla pro zadavatele otázek (zakažte vulgarity apod.).Doporučujeme dodržet pokyn o čtení dotazů vyučujícím a nesvěřovat roli některému z žáků.Máte tak možnost ovlivnit výběr otázek, které přečtete, ale také zajistit, aby se jedno témaneopakovalo.


30Cvičení str. 47Opět nabízíme cvičení kreativity, které žákům poskytne možnost tvořivého přístupu k základnímutématu kapitoly.Cvičení str. 47Kromě procvičení se v kladení otázek je zde dobrá příležitost oslovit žáky, kteří nejsou premianty.Cvičení str. 47Toto cvičení můžete zařadit jako doplňkové.Modro – moudroPodle vyspělosti žáků můžete v závěrečné reflexi téma otázek obohatit o třídění otázek (otevřené a uzavřené,návodné, řečnické, … ale i otázky zbytečné).Už vím, že zeptat se…… není ostuda.… je užitečné.… znamená dozvědět se.… dobře není samozřejmé.… dobře je půl úspěchu.Podle toho, jak se zeptám…… dostanu různé odpovědi.Kapitola 11(Ne)pořádek (téma: třídění zápisků, poznámky)V této kapitole se věnujeme různým způsobům, jak si vést a třídit písemné zápisy.Úvodní textNabízíme text pokračování příběhu, je však možné jej zcela vynechat.Cvičení str. 50Nejprve nechte žáky brainstormovat. Teprve až napíší pojmy, které je napadají, vezměte si napomoc pojmy z přílohy. Hledejte takové, které spolu souvisí, a dávejte je k sobě. Cvičení jeúvodem pro tvorbu myšlenkových map (str. 51). Dodržte proto doporučení pracovat nejprves lístečky, které lze snadno přemístit.Cvičení str. 50Nechte žáky číst v mapě a klást (si) otázky. Nenechte je předčasně obrátit se k textu v následujícímcvičení (přesto, že mapa se k textu vztahuje). Žáci by si měli uvědomit, jak odlišná jeobrazová (grafická) informace a kde je dobré ji použít.


31Cvičení str. 51Vybrat nejdůležitější pojmy může být pro žáky obtížné. Pokud to bude třeba, rozdělte jim textna několik kratších úseků.Cvičení str. 51Dbejte na to, aby výpisky v tomto cvičení nebyly opisováním vět, ale skutečnýmzestručněním.Cvičení str. 51Pokud pojmové mapy s dětmi nepoužíváte, doporučujeme po seznámení s pojmovou mapouuvedenou v tomto cvičení zaměnit pořadí následujících dvou cvičení. Seznamte nejprve žákys pravidly pro tvorbu pojmových map, nechte je takovou vytvořit a teprve poté se vraťte kecvičení (zamysli se na str. 52), kde porovnáte různé formy uspořádání zápisů.Cvičení str. 52Cvičení je reflexí této kapitoly. Pro efektivitu tohoto cvičení je opět třeba mít na paměti jehometakognitivní aspekt.Cvičení str. 52Pokud pojmové mapy s dětmi běžně používáte, můžete toto cvičení zařadit jako úkol prorychlejší žáky.Modro – moudroUspořádání poznámek je nezbytná součást učebního procesu. Volba formy a způsobu třídění informací je opětdo značné míry dána osobní preferencí. Nechte proto žáky, aby odhalili, co jim samotným vyhovuje.Utřídění zápisků…… je nutné, abych se vyznal/a v tom, co se učím.… je možné mnoha způsoby.… mi pomáhá si zapamatovat to důležité.… je vytvoření osnovy, podle které se pak lépe učivo naučím.Kapitola 12Zpátky doma (téma: prezentace)Závěrečná kapitola není návodem, jak technicky vytvořit počítačovou prezentaci nebo referát. Žáci se zdemají zamyslet nad tím, jaké použít prostředky a jakých chyb se vyvarovat.Úvodní textyTyto krátké texty jsou východiskem pro první cvičení. Můžete je nechat žáky nejprve přečíst samostatněa poté znovu a nahlas (ve cvičení zamysli se str. 54).Cvičení str. 54Až žáci pojmenují rozdíly v úvodních textech, nechte je přečíst oba nahlas s patřičnýmpřednesem (jak by se mohly obě situace odehrát).


32Cvičení str. 54Nahrávku naleznete v souboru: kapitola12_referat_priklad_spatne_praxe. Nechte žáky odhalitběžné chyby (obsah neodpovídá názvu – tedy zadání, používání neznámých slov, přednesatd.).Cvičení str. 54S odhalením chyb žáci pravděpodobně nebudou mít potíže, soustřeďte se na tipy, jak špatnéslidy vylepšit.Cvičení str. 56Můžete nechat žáky představovat si podle čteného popisu a teprve potom je nechat podívatse na obrázek.Cvičení str. 56Pokud chcete, můžete zvolit i jiný vhodný obrázek (nemusí jít o zvíře). Cílem je zažít pocit,jak mnoho slov je třeba k popisu něčeho, co je zcela zřejmé z jediného pohledu na obrázek.Cvičení str. 56Logickým zakončením lekce je tvorba vlastního referátu či prezentace. Téma volte podleaktuální potřeby z vašeho předmětu nebo z mimoškolních oblastí.Modro – moudroPři reflexi kapitoly shrňte základní pravidla pro prezentaci. Žáci by si měli uvědomit, že správně prezentovatznamená ukázat, že tématu skutečně rozumějí. Nestačí však jen umět, ale také umět to ukázat.Když si chci připravit dobrý referát nebo prezentaci…… musím si dobře rozmyslet, co všechno v něm bude.… musím se soustředit na podstatné.… musím vědět, o čem mluvím.… musí obsahovat správné informace.… vyberu vhodný obrázek, protože je lepší než dlouhý popis.


33E-learning pro žáky ZŠKaždá lekce vychází z teorie popsané v metodice a soustředí se na rozvoj jedné z oblastí kompetence k učení,přičemž tak jako v reálném životě nelze jednu kompetenci oddělit od ostatních. Žák musí tedy využívatvšechny své znalosti a dovednosti, které mu pomohou vyřešit detektivní případ.Součástí každé lekce je Příručka pro detektiva. Žák na její využití může být upozorněn v průběhu jednélekce, ale může ji využívat kdykoli má pocit, že by mu mohla být užitečná. Příručka detektiva odkazuje nejenna speciální postupy, které detektivovi usnadňují vyřešení případu, ale i na obecné zákonitosti učení.Další složkou v každé lekci je Kartotéka. V této podobě je kartotéka seznamem cizích slov i pojmů, které byžák mohl využít při odhalování zločinů. Záměrně se do Kartotéky ani Příručky detektiva nelze „prokliknout“přímo z lekce. Žák by měl být veden k tomu, aby podle informací v lekci dokázal vyhledat text v Příručce neboKartotéce a dokázal efektivně pracovat s dalšími zdroji.Bez psaní poznámek se žák neobejde v žádné lekci. Těm, kteří zvládají práci na klávesnici, nabízíme Deníkdetektiva. Text, který sem žák napíše, se průběžně ukládá, žák se tedy může kdykoli vrátit ke svým zápiskůmi z jiných lekcí.On-line studium přepokládá, že každý z žáků bude mít přístup k PC s internetovým připojením a hlasovýmvýstupem. Zde uvádíme technické parametry, jejichž zajištění je potřebné pro realizaci kurzu:- internetový prohlížeč: Internet Explorer 7+, Firefox 8+- rozlišení obrazovky: minimum 1024 x 768 full screen- povolené javascripty a cookie- Flash Player: minimálně verze 10.0, optimálně 11.0 (poslední aktuální verze je 11.2)- doporučení k hardwaru: paměť RAM 2GB+, procesor 1.5 GHz+, připojení k internetu 2Mb (záleží i na počtusoučasně připojených uživatelů)Doporučený postup práce s e-learningemKaždou lekci by měl žák vyplňovat individuálně. Všechny lekce jsou koncipovány tak, aby žáci při prácisamostatně uvažovali, dávali si informace do souvislostí a pracovali se zdroji, které jsou součástí každé lekce.Jedna lekce by měla žákovi trvat 20-45 minut. Jednotlivé lekce na sebe vzájemně nenavazují a lze je variabilněvyužívat vzhledem k aktuálním potřebám žáků a uvážení pedagoga.Některé slidy vyžadují otevřenou odpověď žáků. Zde je třeba dbát na to, aby vlastními slovy vepsali odpověď.Po dokončení ji vždy mohou porovnat s reakcí detektiva – průvodce. U uzavřených odpovědí (porovnávání,zamykání správných výrazů, přiřazování) může žák pokračovat v lekci jen po správném vyřešení úlohy. Pokudse nedaří úkol správně dokončit, detektiv poskytuje radu, jak postupovat dál a následně je možné porovnats řešením, které systém ukáže. E-learning provází žáka, aniž by učitel musel znát všechny detektivní zápletkya řešení.Součástí každé práce s e-learningem by mělo být představení lekce, samostatná práce s e-learningem a jejízávěrečná reflexe a sebehodnocení. V Příručce detektiva je vždy nastoleno téma, kterému je v lekci dán největšíprostor.


34Přehled obsahu jednotlivých lekcí e-learningu pro žáky NAUTILUSČ. lekce Název lekce Oblast KK Detektivní příběh1 Mozek, emoce aučeníMotivace k učeníZvládání stresuPřístup k učeníSebehodnocení2 Jak dorazit k cíli Organizace a plánováníStanovení cílů a prioritPorovnávání – zrakové vnímání,paměť3 Hypotézy a jejichověřováníNalézání vztahůUrčování příčin a následkůOdhadDeduktivní myšlení4 Psaní poznámek Psaní poznámekTřídění informací a organizovánípoznámekVyhledávání informací5 Zdravý životnístyl6 Učební styly,teoriemnohočetnéinteligenceOsobnostní předpoklady pro učení –uspokojení základních biologickýchpotřeb pro zefektivnění procesuučeníMetakogniceVlastní učební styl7 Plánování Stanovení cílů a prioritPlánováníČasové rozvrženíStanovení kritériíPřesnost, celistvost informace8 Kladení otázek Formulace otázekDedukceHodnocení informacíDůvěryhodnost – posouzenídůvěryhodnosti zdrojeIdentifikace skutečností a míněníÚnos domácího mazlíčkaPašerákŽhářTajemství vzácné soškyDopingem k vítězstvíPodvodníčciDědictví paní SlunečnéKrádeže v drůbežárně9 KompenzačnístrategieStrategie v učeníNalézání vztahůOdhadStanovení kritériíTvorba analogiíPodpora jazykového citu - celostní aintuitivní odhadování kontextu.Kapsář v metru


3510 Malování prozapamatováníSpecifické metody psaní poznámekUčení v souvislostechHledání vztahůTvorba analogiíKategorizace - třídění11 Pozornost Koncentrační technikyVyhledávání informací12 Autoregulace Analýza silných stránekVyjasnění hodnotRozvoj osobního rámce pro aktivnípřístup k učení13 PaměťovéstrategiePaměťEfektivní učeníLogické souvislostiHledání vztahůMnemotechniky14 Příprava na testy Plánování, příprava a realizacepísemného testuZvládnutí trémySebehodnocení15 Zrakové vnímání Efektivní učeníStanovení kritériíDeduktivní myšleníZraková paměť a zrakové vnímáníNalézání vztahů16 Sluchové vnímání Efektivní učeníStanovení kritériíDeduktivní myšleníSluchová paměť a sluchové vnímáníNalézání vztahů17 Kreativita Fluence myšleníFlexibilní myšleníOriginalita myšleníVražda v RemízkověHadiHackerPočítačoví pirátiTajná chodbaZloděj uměníVýtržníci na stadiónuŠkolení


36Doporučené metodické postupy k jednotlivýmlekcím1. lekce Mozek, emoce a učeníTato lekce vychází z teorie Susan Kovalikové Integrovaná tematická výuka. V úvodu je možné zmínit základníprincipy této teorie. Jednou z metakognitivních strategií je i znalost toho, jak funguje náš mozek a proč seněkteré informace naučíme snadno a s jinými máme obtíže. Žák zde pochopí, že nerespektování biologickýchzákonitostí vede k neefektivitě učení. Seznámí se s tím, jak se připravit na učení a přitom zakomponovat conejvíce prvků učení usnadňujících, aby bylo úsilí vložené do výuky maximálně zužitkováno.Pochopí, že aby byl proces učení efektivní:1) nesmíme pociťovat ohrožení – žák bude přemýšlet nad tím, jak vytvořit bezpečné prostředí pro učení, jakjeho vlastní emoce zasahují do procesu učení.2) to, co se učíme, musí mozek vyhodnotit jako smysluplné – žák pochopí nutnost hledat v učeném smyslvzhledem k vlastním potřebám, zájmům, k vlastní budoucnosti, či prosté radosti z poznávání.V lekci žáci pomáhají detektivovi hledat uneseného psa. V první fázi budou žáci porovnávat, jak lidé reagujíve stresu a jaká z reakcí je nejvhodnější pro konstruktivní řešení problému. Žáci mohou v lekci využít Deníkdetektiva a zapisovat si klíčová fakta zjištěná po rozhovorech se zúčastněnými. Tato fakta následně srovnávajía vyhodnocují vzhledem k dalším okolnostem. Detektiv – průvodce zde vždy koriguje reakci žáka v případě,že je chybná.Doporučte žákům práci s Kartotékou – mohou zde vyhledat potřebná fakta ve článcích: Rozdělení SPZ podlekrajů, Pokojové rostliny. Lekce je doplněna kapitolou Jak mohou emoce ovlivnit výpovědi svědků v Příručcemladého detektiva, s tímto textem lze pracovat i samostatně po ukončení e-learningové lekce Únos domácíhomazlíčka.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Co si z případu odnášíš?Shodovaly se reakce party lidí v příběhu s vašimi zjištěními na začátku hodiny?Kdo se tedy učí nejlépe? Kdo nejlépe řeší problémy?Naučil/a ses něco nového, nad čím budeš přemýšlet při domácí přípravě?2. lekce Jak dorazit k cíliV této lekci se detektiv vydává po stopách pašeráka Mikeše v Jizerských horách. Lekci je možné uvést brainstormingem.(Pravidla brainstormingu: Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden. Zveřejněné nápady byneměly být nikým komentovány ani hodnoceny.) Formulujte otázku: „K čemu je dobré plánovat?“ Všechnozapisujte na tabuli. Po fázi vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů ze všech zapsaných. Po ukončeníaktivity lze žákům představit lekci krátkým výkladem: „Cíle mohou být dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobécíle nám určují směr cesty. Krátkodobé cíle nám pomáhají, abychom průběžně kontrolovali, jestli jsou našekroky správné, a zhodnotili, jak se nám daří. Dlouhodobým cílem např. může být: ‚Chci se stát pilotem‘. Abychommohli cíle dostát, musíme si určit jednotlivé kroky, které nás k cíli dovedou.“Žák se prostřednictvím lekce učí formulovat cíle a zdůvodnit stanovené priority. Rozvíjí zde své volní vlastnostia pracovní návyky prostřednictvím monitorování a vyhodnocování stanovených cílů. Učí se rozpoznat,zda stanovené cíle mají vlastnosti, které je předurčují k tomu, aby mohly být naplněny. Zároveň mají možnostdozvědět se zajímavé informace o pašeráctví v Jizerských horách.


37Při práci s lekcí je nutné využívat Kartotéku, konkrétně článek Pašeráctví v Jizerských horách. Zde najdoužáci odpověď na otázku ze 7. slidu (výraz, jakým se dříve označovali pašeráci: PAŠÍŘ) a pak mohou vypracovatnavazující úkoly týkající se zboží, které bylo pašováno. Lekce je doplněna kapitolou Jak dorazit k cíliv Příručce mladého detektiva, s tímto textem lze pracovat i samostatně po ukončení e-learningové lekcePašerák.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Jak se vám v rámci lekce dařilo myslet na cíle stanovené detektivem Vrbou?Byly pro vás jeho cíle srozumitelné?Pochopili jste důvod, proč si je stanovil?Uvědomili jste si něco o vlastním plánování?Co z lekce by se dalo využít při přípravě na školní povinnosti?Dozvěděli jste se po lekci něco o tom, jak by mělo stanovování cílů vypadat a na co je třeba myslet?3. lekce Hypotézy a jejich ověřováníŽáci se v průběhu této lekce učí tvořit hypotézy a ověřovat je, aby uměli lépe vysvětlit příčiny jevů a přemýšleto ověřování, důsledcích a závěrech. V úvodu seznamte žáky s definicí hypotézy. (Hypotéza znamená výpověď,jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň formulovanou tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.)Pokud se snažíme ověřit hypotézu, je nejprve nutné posbírat veškerá fakta.Společně s žáky hledejte odpovědi na otázky:Kde můžeme zjišťovat informace?Jak informace shromažďujete?Jak zacházíte s informacemi, které jsou shodné, a jak s těmi, které jsou v rozporu?Podle čeho rozpoznáte, že informaci můžete důvěřovat?Následná práce s lekcí poskytne žákům možnost samostatně vytvářet hypotézy k příběhu Žhář. Žáci nejprvepodle dostupných informací vyplní tabulku. Dokud není tabulka správně vyplněná, nemůže žák pokračovatv lekci. Je ale možné vrátit se na předchozí slidy a znovu si potřebné informace vyhledat. Doporučte žákům,aby si informace z tabulky zkopírovali nebo opsali pro další použití. Dále stanovují hypotézy ohledně určenížháře. Postupně se k nim dostávají další důkazy, které mohou potvrdit nebo vyvrátit jejich původní domněnky.Výpovědi svědků a výsledky ze „stopování“ si žáci průběžně ověřují. Mohou využít Příručku mladého detektiva– Postup při detektivním vyšetřování. V závěru ověřují, které z hypotéz byly potvrzeny a které vyvráceny,pojmenují žháře (HONZA) a určí jeho motivy podle Kartotéky a článku Žhářství.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Co si z případu odnášíš?Vytvořil/a sis už na začátku hypotézu o tom, kdo by mohl být žhářem?Jaké kroky ti pomohly v tom, abys svou hypotézu potvrdil/a nebo vyvrátil/a?Co se ti dařilo?Proč si to myslíš?Na co jsi nemohl/a přijít?Kde byl zádrhel?Dalo se to dělat jinak? Pokud ano, jak?Naučil/a ses něco nového? Uvědom si hlavně na postupy, které můžeš použít i jinde/jindy.


384. lekce Psaní poznámekŽák si vyzkouší zpracovávat poznámky ze slyšeného, čteného materiálu. Vyzkouší si zapsat postup prácea následně si ověří srozumitelnost zápisu. V úvodu hodiny je vhodné zařadit práci s článkem Jak si psátpoznámky/zápis, který je uveden v Příručce mladého detektiva. Vyložte a zároveň ilustrujte podle uvedenélekce na tabuli, jak by mělo efektivní psaní poznámek vypadat. Žáci si mohou zkusit samostatně na list papíru.Zároveň je vhodné upozornit, že existuje i jiný způsob zápisu, který koresponduje s učebním stylem každéhožáka a zápisky tak mohou být velmi individuální – od tabulek k názorným kresbám.V samotné lekci detektiv s žákem hledá ztracenou sošku. Žák nejprve v psaném textu vyhledává klíčové informace.Upozorněte na to, že informace by se měly vztahovat k problému, který řešíme. Dále žák informaceporovnává se svědectvím, jež je pouze ve zvukové podobě. Informace využije k nalezení sošky. Na hlavolamusi vyzkouší zápis pracovního postupu. Je vhodné předeslat důležitost systematického a důsledného sledovánípředvedeného postupu, žáci se k němu mohou vracet, dokud sami nezjistí, jak hlavolam vyřešit.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Dařil se vám výběr klíčových/důležitých informací z textu?Pokud byste měli dostatek času a neomezené možnosti, jak by vypadaly vaše poznámky podle textu? Proč?Máte s psaním poznámek podle textu nějaké zkušenosti ze školy, z domácí přípravy?Jak se vám zapisují poznámky z výkladu učitelů?Existuje něco, co vás brzdí nebo vám překáží v psaní poznámek z výkladu?Daly by se tyto překážky nějak odstranit?Zápis postupu práce byl určitě pro mnohé nejobtížnější. Jak se vám to dařilo? Jakou strategii jste zvolili?Byla úspěšná?Změníte svůj dosavadní styl psaní poznámek podle zkušenosti z této lekce? Pokud ano, proč a jak?5. lekce Zdravý životní stylŽáci se zde seznámí s podmínkami pro efektivní učení na poli zdravého životního stylu: zdravá strava – projevyorganismu při dodržování zásad zdravé výživy a při nedodržování. Pochopí důležitost pitného režimua spánku. Pochopí nesmyslnost zneužívání návykových látek ve vztahu k učení a vlastnímu rozvoji. Lekci jemožné zahájit společnou diskuzí nad otázkou: Souvisí zdravý životní styl s učením? Jak může strava, pitnýrežim, pravidelné cvičení ovlivnit naši duševní výkonnost?Lekce nás uvádí na sportovní soustředění, detektiv má společně s žákem odhalit sportovce, kteří zneužívajídoping. Musí sledovat chování a projevy sportovců v průběhu sportovního soustředění a na základě nepřímýchdůkazů odhalit pachatele. V každém slidu bude moci určit několik sportovců, kteří nedodržují vše tak, jak byměli. Sportovec, který bude označen ve všech slidech, je pachatelem. Je vhodné využít články Doping a Desetiboj,jež žák najde v Kartotéce. Na koncentraci pozornosti je náročnější cvičení týkající se porovnávánívýsledků v desetiboji – zde žák vyhledává sportovce, jehož výkon stoupnul více než je obvyklé (důsledekdopingu). Označen by měl být ZDENĚK. V Příručce detektiva je doporučena práce s článkem Jak být propráci fit.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Našel/Našla ses v některém ze sportovců? V kterém, proč?Daří se vám dodržovat zdravý životní styl?Co byste mohli dělat jinak a lépe? Proč to nejde?Proč jsme řešili zdravý životní styl ve vztahu k učení?


396. lekce Učební styly, teorie mnohočetné inteligenceŽáci se v lekci seznámí se s teorií multičetné inteligence a pochopí, do jaké míry může ovlivňovat preferencejednoho z druhů inteligence proces učení. Cílem lekce je, aby si žáci uvědomili svou vlastní hodnotu, dokázalirozpoznat, v čem se lišíme a co nás spojuje, přemýšleli nad tím, jaký smysl mají rozdíly mezi lidmi, jak jedůležité, abychom rozvíjeli co nejvíce vlastní potenciál tím, že poznáme své silné a slabé stránky.Úvodem do lekce může být aktivita Jsem originál. (Popis aktivity: Vyučující požádá žáky, aby si vybrali psacípotřebu – vysvětlí jim, že mají pečlivě zvážit svůj výběr – barvu, délku, způsob, jakým píše. Měli by umětpřesně určit, čím je proti jiným specifická/jiná. Po pečlivém prohlédnutí ji vloží zpět do krabice. Vyučujícípromíchá tužky a rozmístí je tak, aby byly pro všechny dobře viditelné. Nechá každého žáka, aby si našel„svou tužku“. Diskutujte: Co vám pomohlo najít tužku? Jste si jisti, že jste si našli tu svou? Předpokládejme,že vaši spolužáci jsou tyto tužky. Existují vlastnosti, které vám pomohou odlišit jednoho od druhého? Líbí sevám tyto rozdíly a podobnosti? Jaké problémy mohou nastat, pokud by byli všichni stejní? Jakým způsobemjste zvláštní nebo unikátní vy?)Žák v lekci pomáhá detektivovi odhalit činy recidivistů podle stylu jejich přemýšlení a učení. Společněs obviněnými si tak zkouší zapamatovat obtížný text a hledá učební strategie, které mu vyhovují nejvíce.Doporučeným článkem v Příručce mladého detektiva je: Jak se učíme? Zde mohou žáci získat další doplňujícíinformace o multičetné inteligenci, zároveň text pomůže při řešení některých úkolů v lekci.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Jak jste si vy nejlépe zapamatovali nesmyslnou větu z lekce?Dokázali byste po této lekci určit, jaký druh inteligence upřednostňujete? Odráží se tato preference v některémpředmětu?Lze uplatnit např. matematickou inteligenci v hudební výchově a naopak? Jak?Jak lze uplatnit tělesně-pohybovou inteligenci při domácí přípravě?Odnesete si nějaký poznatek z této lekce do domácí přípravy?7. lekce PlánováníŽáci budou v této lekci přemýšlet nad svým vlastním pracovním tempem, budou si umět smysluplně rozvrhnoutčas vzhledem k povinnostem, které mají a volnému času. Pochopí důležitost nastolení pravidelnostiv domácí přípravě na školu. Vyzkouší si určit priority – rozdělit záležitosti na ty, které ovlivnit mohou, a kterénikoli, a stanovit pořadí úkolů vzhledem k jejich důležitosti. Zkusí si vytvořit plán a realizovat jej. Lekci lzepředstavit samostatným zamyšlením každého žáka nad vlastními cíli a plány. Můžete využít podobný pracovnímateriál, žáci jej nejprve samostatně vyplní a následně se spolužáky o tématu diskutují.........................................................................................................................................................................Můj cíl v je dosáhnout .Vypiš, jaké překážky ti mohou stát v cestě:


40Podtrhni ty, které není ve tvé moci ovlivnit – počítej s nimi, ale přestaň se jimi trápit.Vypiš ty, které ovlivnit můžeš:Překážky, které mistojí v cestěZpůsob, jak jeodstranímCo k tomu budupotřebovatDo kdy je odstraním.................................................................................................................................................................V případu Dědictví paní Slunečné žáci nejprve plánují schůzky s dědici a dále se snaží určit priority tak, abyse dědictví dostalo do správných rukou. V Kartotéce se lekci věnuje článek Vidimace, Závěť.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Bylo pro vás něco z lekce obtížné? Co a proč?Byl detektiv Vrba ve svých plánech zásadový? Proč to bylo důležitý? Dělali byste něco jinak? Jak?8. lekce Kladení otázekŽáci v lekci pochopí, proč je důležité umět klást otázky a jaká pravidla kladení otázek má. Vytvoří si takdostatečné komunikační a tázací dovednosti. V úvodu můžete s žáky zkusit jednoduchou aktivitu, kterápředstaví základní pravidla pro tvorbu otázek. Zadejte téma DELFÍN (nebo jakékoli jiné), žáci mají za úkolvymyslet minimálně 10 otázek vztahující se k tématu. Ještě před samotnou prací je seznamte s pravidly protvorbu otázek .Pravidla pro tvorbu otázek:a) Nezdržuj se odpověďmi nebo hodnocením otázek.b) Zapiš všechny otázky, i takové, kde jedna vede k druhé.c) Nehledej jiné formulace, piš, co tě napadne.d) Stanov si 3–4 otázky, které tě zajímají a na které chceš hledat odpověď.e) Vydej se jedním směrem – vyber si jednu otázku a vymýšlej k ní další.f) Přeměň uzavřené otázky (ano–ne) na otevřené (co, proč, jak, z jakého důvodu, …).Následně žáci vyhledají pomocí různých zdrojů odpovědi na minimálně 4 otázky. Každý žák prezentujepřed třídou otázku a svou odpověď na ni. Snaží se, aby byl poznatek vždy jiný než ten, který byl již řečenspolužáky.Detektiv v lekci Kladení otázek řeší, kdo stojí za krádežemi v drůbežárně. Logickou dedukcí a vhodnýmpoložením otázek žáci odhalují, v jakém místě drůbežárny je možné, aby mizela kuřata. Odpovědi na svéotázky porovnávají s dalšími důkazy, zejména pak s fakturami. Je vhodné, aby využili Kartotéku – článekFaktura, kde zjistí, jak by měla vypadat a čeho si všímat. Upozorněte i na článek Storno. Dále je možné využítPříručku detektiva a článek Jak se ptát.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Kdy jste v lekci využili svou schopnost ptát se?Co by mělo předcházet vlastnímu položení otázky?Kdy je vhodné využívat otázky uzavřené (ano–ne)? Kdy alternativní (a, nebo b)? Kdy využíváme otázekotevřených?Máte nějakou vlastní zkušenost s kladením otázek doma, ve škole, s vrstevníky?


419. lekce Kompenzační strategiePro efektivní učení je velmi důležitá schopnost celostního a intuitivního odhadování kontextu, jazykový cita tvořivé používání synonym a opisů místo chybějícího výrazu. Žáci se v lekci budou učit, jak reprodukovatsložitější text, ve kterém se vyskytují výrazy, jež jim nejsou tolik srozumitelné. Dále si budou vytvářet analogiemezi jevy v příběhu, bude podpořena samostatná reprodukce.V úvodu napište na tabuli „KOMPENZACE – náhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění“. Zadejte úkolve dvojici: „Přemýšlejte nad tím, kdy lze kompenzaci využít ve školní práci. Vytvořte definici, která budejednoduše a přitom výstižně popisovat, co jste vymysleli.“ Žáci představí své definice třídě a společně diskutují,jak chápou jednotlivé definice – shoduje se pochopení definice spolužáků s tím, co tím chtěli autoři říct?Následuje společné shrnutí definic: Učíte se z učebnice text jako básničku, nebo máte jiné strategie? Proč jedůležité „umět si převést text do vlastní řeči”? Jakým způsobem to může pomoci při učení?Lekce se z velké části odehrává v pražském metru, detektiv hledá zloděje peněženky a využívá při tomvýpovědí svědků, které jsou mnohdy nesrozumitelné, nebo se v nich vyskytují výrazy, jež žáci nemusí znát.Dále se žáci musí zorientovat v plánku metra. Výpovědi a fakta následně porovnávají. V lekci si žáci zkusípráci s detektorem lži – i zde budou vytvářet vhodné otázky, zkusí si metodu I.N.S.E.R.T. Doporučujemepodívat se v Příručce detektiva zejména na články Jak využívat metodu I.N.S.E.R.T. při studiu textu a Jakpracovat s polygrafem.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Jak jste rozuměli všem aktérům detektivky?Máte ve svém okolí někoho, jehož projev pro vás není příliš srozumitelný? Jak se s tím vypořádáváte? Mátenějaké rady pro své spolužáky?Je mezi vašimi učebnicemi nějaká, ve které se absolutně nevyznáte? Co vás mate? Co byste mohli sami změnit,aby pro vás byla srozumitelnější a vy jste se daný předmět učili snadněji?10. lekce Malování pro zapamatováníLekce si neklade za cíl naučit žáky mentální mapování. Žáci se zde naučí hledat vazby mezi získanými informacemia souvislostmi a oprostit se tak od zažitého modulu strukturovaných poznámek. Poznají, že zápispoznámek může vypadat i jinak. V této lekci je navržen jednoduchý postup, jak si při třídění informacípomáhat základy mentálního mapování.Pro zahájení e-learningu seznamte žáky se základní tvorbou mentálních map. Můžete využít článku Postup přivytváření mentálních map, který najdete v Příručce mladého detektiva. Využijte obecné téma, např. dovolená.Instruujte žáky a názorně předveďte: „Připravte si papír a nejméně tři barvy. Hlavní téma/obrázek napište/nakresletedoprostřed papíru. Ke každému klíčovému slovu uděláme jednu větev – každá větev může mít jinoubarvu, které se následně při dalším větvení držíme. Píšeme výstižná klíčová slova nebo krátká slovní spojení.např. Dovolená- kde- kdy- s kým- balení…Dodržujete i následující pravidla: Používáme raději velká tiskací písmena, píšeme čitelně, klíčová slova ozdobímeobrázky a piktogramy pro lepší zapamatování, dále větvíme klíčová slova – pokud nám nestačí papír,nastavíme jej dalším připevněným izolepou. Nezdržujeme se překreslováním. Využíváme šipky a podobnésymboly, jež zdůrazňují jednotlivé vztahy a souvislosti. Nezapomínejme, že každá mentální mapa je originál,který nelze srovnávat s jinými.“


42Posledním krokem je vystavení a představení všech mentálních map. V lekci řešíme tentokrát případ vraždy.Majitel zahradnického centra v Remízkově byl nalezen mrtev. Žáci zkoumají vztahy mezi obyvateli městaa poslouchají různá svědectví. V průběhu celé lekce zdůrazňujte, aby žáci hledali vazby mezi lidmi i jednotlivýmiindiciemi a vše si pečlivě zapisovali formou jednoduché mentální mapy. V lekci je představenarozrůstající se mentální mapa, kterou by měli žáci postupně tvořit. Pokud je jejich zápis odlišný, ale správný,zdůrazněte, že každá mentální mapa by měla být originálem a není směrodatné, zda se odlišuje od verze v e-learningové lekci. Pro vyřešení případu žákům pomůže článek Balistika uvedený v Kartotéce.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Vyhovuje vám tento způsob zaznamenání informací? V čem ano, v čem ne?Měli jste s tímto způsobem vlastní zkušenosti?V kterých předmětech by se dal tento způsob využít?Pomohl by vám tento způsob více při učení?V čem spatřujete výhody mentálního mapování proti tradičnímu zápisu poznámek?11. lekce PozornostŽáci se prostřednictvím lekce učí rozpoznat podněty, které ruší jejich pozornost. V průběhu jednotlivých aktivitposilují koncentraci pozornosti, selektivitu a rozsah pozornosti. Podle Příručky pro mladého detektivaa článku Jak se lépe a déle soustředit můžete krátce vyložit, za jakých okolností dokážeme nejlépe koncentrovatsvou pozornost. Dále můžete společně diskutovat, co nejvíce ruší pozornost žáků a co jim v soustředěnínaopak pomáhá.Detektivní příběh Hadi navozuje spoustu situací, ve kterých musí žáci soustředit svou pozornost. Hledajízloděje exotických hadů. Je třeba si nejprve zapamatovat charakteristiky jednotlivých hadů v úvodním slidu– upozorněte žáky na možnost zjistit si o hadech více v Kartotéce. Dále už mohou žáci postupovat podledoporučení detektiva – průvodce, pokud některý z úkolů není vyřešen správně, detektiv vždy napoví, případněukáže správnou odpověď.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Vyplývá z nových poznatků něco pro vaše společné učení ve třídě?Vyplývá z nových poznatků něco pro vaše samostatné učení doma?Odhalili jste některé překážky, které vám brání v soustředění, a dokážete najít způsob, jak tyto překážkyodstranit?12. lekce AutoregulaceCílem lekce je, aby se žáci zamysleli nad vlastními silnými a slabými stránkami a společně diskutovali, jak jemožné vzít zodpovědnost za dosažení vlastních cílů do svých rukou. Zamyslí se sami nad sebou a uvědomísi přitom, že musí rozhodovat o svých činech, měnit své strategie ve prospěch těch účinnějších. V úvoduvysvětlete pojem autoregulace (autoregulace: sebezdokonalování, dosahování svých možností, dodržovánípravidel uvědoměním si vlastní odpovědnosti, identifikováním svých předností, ale i rezerv, problémů,nedostatků a chyb a stanovováním případné adekvátní korekce a nápravy a odstraňováním bariér, které učeníznesnadňují) a diskutujte, proč je potřebná právě ve vztahu k učení. Žáci mohou ve dvojicích diskutovato svých silných a slabých stránkách s důrazem na to, jak své silné stránky podpořit a soustředit se na to, coje jejich priorita, čemu se chtějí věnovat do budoucna. Mohou diskutovat i o tom, jak je jejich slabé stránkyomezují a co je třeba dělat, aby tomu tak nebylo.Lekce tentokrát neřeší detektivní případ, ale zamýšlí se nad vlastnostmi člověka, který si je vědom svýchvlastních silných stránek a má potřebu se neustále rozvíjet. Detektiv tak společně s žáky bude přemýšlet,


43jak vyřešit některé z šifer a hlavolamů. Žáci mohou zároveň v Kartotéce zjistit, jak tvořit nebo luštit šifry, zjistíinformace o nejlepších hackerech a v Příručce mladého detektiva (Jak řídit sám sebe) si mohou přečíst o tom,jak rozvíjet své silné stránky.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Proč je dobré znát své silné a slabé stránky?Co pro vás znamená slovní spojení „převzít zodpovědnost za vlastní rozvoj“?Máte chuť tuto zodpovědnost převzít?Jaké povinnosti z toho vyplývají?Je snazší přenést zodpovědnost na druhé? O čem vypovídá toto chování?Jak se projevuje ve společnosti?13. lekce Paměťové strategieCílem celé lekce je budovat u žáků metapaměť. (Metapaměť: představy a znalosti o možnostech a vlastnostechvlastní paměti individua a o různých strategiích zapamatování si pro různé situace a různé obsahy paměti,např. využíváním mnemotechnických pomůcek.) Žáci budou seznámeni se základními principy úspěšnéhoukládání informací do krátkodobé i dlouhodobé paměti. Seznámí se s některými mnemotechnikami, kteréusnadňují zapamatování, pochopí, že logické zdůvodnění a porozumění souvislostem je nejefektivnějšímzpůsobem, jak si zapamatovat informace dlouhodobě.Pro představení lekce diskutujte s žáky nad otázkou:Jaké metody využíváte, abyste si informaci dobře zapamatovali?Které z těchto používáte a které z nich opravdu fungují:Opakovaně si vypisovat poznámkyPodtrhávání klíčových slov a snaha říct vše, co k nim vímeUčit se nazpaměť jako básničkuZodpovídat otázky pod textem, nebo si otázky podle textu vymýšletOpakovat si se spolužákyPoužívat mnemotechnické pomůckyPročítat si informace z různých zdrojů a doplňovat si poznámkyNahrávat si na diktafon a pouštět siPoužívat myšlenkové mapyDalší…?V samotné lekci mají žáci za úkol odhalit výrobce nelegálních CD. Upozorněte žáky na lekci Jak si informaceco nejlépe zapamatovat v Příručce detektiva. Zde najdou návody, jak si mohou zapamatovat požadované informace– fakta, obrázky, čísla. Velmi jim to pomůže pro práci s lekcí. Díky lekci se žáci poučí o tom, co to jepirátství, nebo jak mohou legálně stahovat hudbu a filmy z internetu – veškeré informace naleznou v Kartotéce(Rozpoznání pirátského produktu).Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Co si zapamatujete snadno, co hůře?Které cvičení vám šlo nejlépe? Jakou strategii jste použili? Poradili jste si s mnemotechnikami?Co jste si nemohli zapamatovat? Proč? Bylo to špatně zvolenou strategií? Šlo by to jinak?Kterou dovednost, jež zde byla procvičována, můžete využít i ve škole?


4414. lekce Příprava na zkouškyŽáci pochopí, že bez důkladné přípravy nemusí být v testu úspěšní. Zjistí, jaké kroky je třeba podniknout, abymohli předejít případným neúspěchům při testování.Začněte lekci společným zamyšlením nad tím, jaká zkouška žáky v nejbližší době čeká, a jak se na ni conejlépe připravit. Doporučujeme pro další diskuzi pracovat s Příručkou mladého detektiva (Jak se připravitna zkoušky/testy). Žáci mohou samostatně vyplnit jednotlivé okruhy, po každém následuje diskuze ve dvojicia ve třídě.V e-learningové lekci žáci společně s detektivem řeší, jak najít cestu z tajné chodby. Dostávají základní instrukce– je dobré předeslat, aby se na ně soustředili, protože jim usnadní samotnou cestu chodbou. V té jižbudou časově omezeni a nebude takový prostor pro přemýšlení – musí „jít na jistotu“ jako při zkouškách.Samotné úkoly v tajné chodbě odpovídají nejčastějším typům otázek v testech. O speleologii se žáci mohoudozvědět více v Kartotéce.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Máte před zkouškou trému? Máte osvědčené tipy, jak se jí zbavit?Jak se připravujete na testy, zkoušení? Nahodile těsně před zkouškou, nebo průběžně? V čem jsou výhodypravidelné přípravy?Jaký způsob testů vám nejvíce vyhovuje? Jaké hodnocení se vám zdá být nejvíce spravedlivé?15. lekce KreativitaLekce probudí v žácích představivost, zjistí, jaké jsou fáze tvůrčího procesu, a vyzkouší si jednoduché techniky,které umožní dívat se na věci z různých úhlů pohledu, řešit úlohy kreativně, s nadhledem a bez ostychuz neúspěchů.V Úvodním slovu můžete hledat společné vlastnosti tvořivých lidí – porovnejte návrhy žáků s vlastnostmikreativních lidí, které definovali Dacey a Lennon (tolerance vůči dvojznačnosti, stimulační svoboda,funkční svoboda, flexibilita, ochota riskovat, preference zmatku, prodleva uspokojení, oproštění od stereotypu,vytrvalost, odvaha). Lekce tentokrát neřeší žádný detektivní případ. S detektivem se žáci vydají naškolení, které pomůže uvolnit kreativitu. Žák má možnost vyzkoušet si mnoho technik, které kreativitu rozvíjí.Nejprve se soustředíme na vlastnosti kreativních lidí. Dále budou žáci řešit úkoly především otevřené, u nichžse nepředpokládá jen jedna správná odpověď, ale naopak je oceňována originalita. Žáci mohou v průběhulekce diskutovat ve skupince o svých odpovědích. Opět se mohou inspirovat a načerpat nové informace v Kartotéce(Sarančata, Gekon, Ledňáček, Lopuch, Šinkansen, Žralok, Čokoláda aj.). Zároveň je vhodné využít textv Příručce mladého detektiva Jak objevit svou kreativitu.Návrh otázek pro závěrečnou sebereflexi a vyhodnocení:Jaká cvičení z lekce vám nejvíce vyhovovala? Proč?Jak rozvíjíte svou kreativitu ve škole, doma, v zájmových kroužcích?Co vám brání být kreativní?Co vás nejlépe motivuje ke kreativním nápadům?


4516. a 17. lekce Zrakové vnímání a sluchové vnímáníTyto dvě lekce lze kombinovat volně s kteroukoli lekcí, jsou zaměřeny pouze na procvičení zrakového a sluchovéhovnímání, které je zvláště ve škole velmi důležité. Zároveň v nich žák řeší problémy, hledá souvislosti,vytváří a ověřuje hypotézy. Před započetím lekcí je možné zařadit např. diagnostiku učebního stylu – diagnostikupreferovaného kanálu vnímání Jaký je můj učební styl.Lekce Zrakové vnímání nám představuje recidivistku, u které hledáme ukradené předměty. Jedná se o vzácnékousky – žáci se tak mohou seznámit např. s Giuseppem Arcimboldem (Kartotéka). Jak název lekce napovídá,úkoly budou směřovány k zrakovému a prostorovému vnímání a zrakové paměti (zde lze odkázat na Příručkumladého detektiva – Jak si informace co nejlépe zapamatovat).V lekci Sluchové vnímání hledá detektiv s žáky výtržníky na stadiónu. Tato lekce se neobejde bez sluchátekpro každého žáka – mnoho úkolů je zde doprovázeno jen zvukovými efekty, které nejsou vzhledemk procvičovaným oblastem podpořeny textem ke čtení.Aktivita Jaký je můj učební stylCílem lekce je, aby žák zvládnul popsat vizuální, auditivní a kinestetický učební styl, uměl vyhodnotit svůjučební styl a dokázal určit činnosti, které jsou vhodné pro každý z učebních stylů (VAK).Materiály a zdroje:Dotazník učebního stylu VAK – okopírovaná sada pro každého žákaPsací potřebyPopis aktivity:Vysvětlete, že stojí za povšimnutí, že každý se lépe učíme jiným způsobem, někdo rád čte a má úhlednépomůcky, jiný raději vytváří modely a věci si rovnou zkouší a někteří žáci pečlivě poslouchají ve třídě a diskutujío tématu. Učební styly berou právě toto v úvahu a neupřednostňují jednoho žáka před druhým – každýby měl ve škole dostat stejnou šanci si informace zapamatovat. Pokud to není možné, měl by žák sám vědět,jak se učí nejefektivněji, a tomu přizpůsobit svou domácí přípravu.Diskutujte o tom, jak si žáci nejlépe zapamatují informace. Můžete zvolit brainstorming a žáci zapisují všechnystrategie, které jim pro zapamatování pomáhají.Nechte žáky přečíst Přílohu Dotazník učebního stylu VAK, poté diskutujte: Který učební styl si myslíte, že jevám nejbližší? Které z bodů brainstormingu se objevují i v přílohách, jež jste dostali?Žáci tipují, jaký učební styl je jim nejbližší – nejprve diskutují ve skupinkách, poté se hlásí ke stylu vyřčenémuvyučujícím.Žáci si vyplní Dotazník učebního stylu VAK a vyhodnotí. V následující fázi se přesvědčte, zda žáci rozumíučebním stylům natolik dobře, aby zkusili ohodnotit druhé. Žáci chodí po třídě a žádají od svých spolužáků,aby tipovali, jaký učební styl preferují. Spolužáci mohou „verdikt“ psát na druhou stranu Dotazníku.Po ukončení aktivity diskutujte s žáky, zda se liší jejich vyhodnocení formou Dotazníku od posouzení jejichučebního stylu spolužáky. Nechte je zamyslet se nad tím, k jakému názoru se přiklání a proč.


46Dotazník učebního stylu VAKJméno:Každý preferujeme jiný učební styl. Jeho znalost nám pomáhá objevit své silné stránky a učit se efektivněji.Označte každý výrok, se kterým se ztotožňujete. Váš dominantní učební styl je ten, u kterého máte označenonejvíce výroků.Vizuální styl učení__1. Slovní instrukce potřebuji zopakovat.__2. Sleduji mimiku a gestikulaci přednášejícího.__3. Rád/a si píši poznámky, ze kterých se později učím.__4. Nejlépe si pamatuji to, co mám v písemné podobě nebo v podobě obrázků.__5. Mám úhledný sešit bez gramatických chyb.__6. Televizi a rádio si pouštím nahlas.__7. Vyhledávám diagramy a obrázky.__8. Upřednostňuji informace, které jsou prezentovány vizuálně – flip, interaktivní tabule.__9. Rád/a vytvářím grafy, obrázky k poznámkám.__10. Dobře se orientuji v mapách.__11. V hlavě si představuji obrazy, scény věcí, které si mám zapamatovat.__12. Upřednostňuji písemné pokyny před ústními.__13. Mám rád/a skládanky, puzzle.__14. V písních se nesoustředím na slova.__15. Jsem dobrý/á ve výtvarném umění.Sluchový styl učení__1. Upřednostňuji slovní pokyny.__2. Raději si poslechnu výklad, než abych četl/a z učebnice.__3. Lépe chápu, když čtu nahlas.__4. Mám rád/a slovní hříčky, hry se slovíčky, rýmy.__5. Raději poslouchám rádio, než aby četl/a noviny.__6. Často zpívám, mumlám.__7. Nemám rád/a čtení z monitoru počítače.__8. Dokážu dobře odlišit dva podobné zvuky/tóny.__9. Vyžaduji další vysvětlení diagramů, grafů, map.__10. Rád/a mluvím s ostatními.__11. Mluvím sám k sobě.__12. Jsem schopen/na opakovat celé rozhovory.__13. Raději si poslechnu hudbu, než abych šel/šla do galerie výtvarného umění.__14. Při četbě si pomáhám prstem.__15. Rád/a vyprávím vtipy, příběhy .


47Hmatový/Kinestetický styl učení__1. Rád/a na věci sahám.__2. Sbírám věci.__3. Hodně gestikuluji, mluvím rukama.__4. Stále něco dělám (hraju si s tužkou, houpu se na židli, podupávám nohou).__5. Jsem sportovně zdatný/á, mám koordinované pohyby.__6. Rozebírám a skládám věci.__7. Při učení rád/a stojím, pohybuji se.__8. Mám rád/a hudbu v pozadí.__9. Jsem manuálně zručný/á.__10. Rád/a žvýkám a jím při učení.__11. Učím se prostřednictvím pohybu a poznáváním prostředí kolem sebe.__12. Mohu být považován/a za hyperaktivní/ho.__13. Do sešitu spíše „čmárám“, aby byla ruka v pohybu.__14. Informace, které získávám, si dávám v hlavě „do pohybu“, vidím je „v akci“.__15. Rád/a vše hned zkouším, než aby si o tom četl/a nebo to poslouchal/a.HodnoceníSpočítejte počty označených výroků u každé kategorie. Váš dominantní učební styl je ten, u kterého máteoznačeno nejvíce výroků. Nikdo z nás nejsme vyhranění. Můžete se dobře učit pomocí kombinace dvou stylůučení, můžete dokonce využívat i všechny tři způsoby.Vizuální Auditivní KinestetickýNázory spolužáků:Vizuální Auditivní KinestetickýSebehodnocení:Vizuální Auditivní KinestetickýJaký je vámi nejvyužívanější učení styl?Druhý nejvyužívanější?Nyní, když znáte své učební styly, přemýšlejte, jak můžete zlepšit své studijní návyky?1.2.3.4.


48Začlenění témat do pracovních materiálůNautilus pro žákyMotivacek učeníMetakognicea učební stylOrganizacea plánováníPaměťa koncentraceMyšlenkovéoperacePS ZŠ PS SŠ EL ZŠ EL SŠ test ZŠ test SŠ1. kap. 1. kap. Únos domácíhomazlíčka7. kap. 2. kap. Podvodníčci,Zloděj umění,Výtržníci nastadionu2., 6.kap.3., 4.kap.3. kap. Pašerák,Dědictví paníSlunečné4. kap. Hadi,Počítačoví piráti10. kap. 5. kap. Žhář,Krádežev drůbežárně2. lekce ano ano8. lekce ano ano4., 5. lekce ano ano6., 7. lekce ano ano9. lekce ano anoKreativita - 6. kap. Školení - - -Kritickémyšlení,Práce s textemPsanípoznámekInformačnízdrojea práce s nimiPísemnáprezentaceÚstníprezentaceOsobnostnípředpoklady8. kap. 7. kap. Kapsářv metru11. kap. 9. kap. Tajemství vzácnésošky,Vraždav Remízkově11. lekce ano ano12. lekce ano ano5. kap. 8. kap. Hadi 10. lekce ano ano12. kap. 10. kap. Tajná chodba 14. lekce ano ano12. kap. 11. kap. - - ano ano9. kap. 12. kap. Hacker,Dopingemk vítězství3., 13.,(15.-18.)lekceanoano


49Poznámky:1. Témata se v jednotlivých kapitolách či lekcích částečně prolínají, opakují. V přehledu jsou uvedena číslalekcí, v nichž je téma dominantní, případně jinde zastoupeno není.2. Kreativitu chápeme jako nedílnou součást kompetence k učení, přesto jsme ji z důvodů technickéhoomezení nezařadili do většiny výstupů v on-line prostředí (test, e-learning).3. PS ZŠ: Kreativita je ve svém praktickém zaměření součástí celého pracovního sešitu a v metodickýchdoporučeních najdete v mnoha cvičeních konkrétní postup, jak ji rozvíjet. Není pro ni proto vyčleněna samostatnákapitola.4. EL ZŠ: Oblast Práce s informacemi je v e-learningu zastoupena ve všech lekcích tím, že žáci vyhledávajíinformace v kartotéce a Příručce detektiva.5. EL ZŠ: Jednotlivé lekce jsou uvedeny svými názvy, neboť e-learning není lineární a učitelé i žáci mohouřešit „detektivní příběhy“ v libovolném pořadí.6. EL SŠ: Lekce 15.–18. jsou navazující. Bez osobního profilu, který žák získá ukončením předchozíchlekcí, není možné je procházet.


50Použitá literatura a další zdrojeBelz, Horst a Marco Siegrist. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.Berger, Elisabeth a Hildegard Fuchs. Učíme děti učit se: Praktické využití poznatků o školní komunikaci,učení a prezentaci. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-854-7.Buzan, Tony. Mentální mapování. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-200-6.Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-534-3.Čechová, Barbara, Matěj Seifert a Andrea Vedralová. Nápadník pro výuku dle učebních stylů. 1. vyd. Praha:www.scio.cz, 2011. ISBN 978-80-7430-059-2.Dacey J. S., Lennon, K. H. Kreativita. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-903-9.de Bono, Edward. Šest klobouků aneb Jak myslet. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-128-7.Fischer, Robert. Učíme děti myslet a učit se: Praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-966-6.Hejný, Milan, Darina Jirotková a Jana Kratochvílová. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových.JČMF, 2006.Kasíková, Hana a Žák, Vojtěch. Učíme děti učit se: Manuál pro evaluaci výuky podporující kompetencik učení. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. Dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/12_Ucime_deti_ucit_se.pdf.Kellenberger, Kaspar a Best, Thomas. Motivační program „ZZ“: Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPJ, 2005.Königová, Marie. Tvořivost: Techniky a cvičení. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1652-7.Kovalik, Susan; Olsen, Karen D. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995. 304 s. ISBN 80-901873-1-5.Plachetka, J. Velký slovník citátů a přísloví. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-1132-3.Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.100 s. [cit. 2012-08-23]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-87000-11-3.Rámcový vzdělávací program pro odborné vzdělávání č. j. 33-57-E/01. [online]. Praha: NUOV, 2007. 100 s.[cit. 2012-08-23]. Dostupné z WWW: .Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogickýv Praze, 2007. 126 s. [cit. 2012-08-22]. Dostupné z WWW:.


51Trpišovská, D. Úvod do psychologie. Ústí nad Labem: UJEP, 1996. ISBN 80-7044-123-2.Vágnerová, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0841-3.Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. 1: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3023-3.Žák, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0457-5.Zahraniční literatura:Barwood, Tom. Learning to learn. 1. vyd. Teachers Pocketbooks, 2005. ISBN 978-1-903776-64-3.Endres, Wolfgang. Die Endres Lernmethodik. 1. vyd. Weinheim bei Basel: Beltz Verlag, 2001. ISBN 978.Geuenich, Bettina. Prüfungen bestehen. 1. vyd. München: Compakt Verlag, 2010. ISBN 978-3-8174-7281-9.Langer, Nicole. Referate und Vorträge halten. 1. vyd. München: Compakt Verlag, 2009. ISBN 978-3-8174-7282-6.Neuburger, Rahild. Lernblockaden bewaltigen. 1. vyd. München: Compakt Verlag, 2009. ISBN 978-3-8174-7897-2.Novak, Kaja. Lernstrategien anwenden. 1. vyd. München: Compakt Verlag, 2010. ISBN 978-3-8174-7283-3.Solms, Andrea. Konzentration trainieren. Geuenich, 1. vyd. München: Compakt Verlag, 2011. ISBN 978-3-8174-7280-2.Solms, Andrea. Konzentration trainieren. Geuenich, 1. vyd. München: Compakt Verlag, 2011. ISBN 978-3-8174-7280-2.Zintl, Viola. Lernen mit Systém: Effektiver Lernen in der Pflege. 2. vyd. München: Elsevier, 2006. ISBN978-3-437-26241-8.Jiné zdroje:http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2757/reseni_problemu.pdfhttp://www.gifted.uconn.edu/sem/typeiips.htmlhttp://www.orlita.cz/detail.php?clanek=76http://suewebik.net/sklad/prezentace-godin.rtfhttp://www.svse-praha.cz/prilohyarchiv/623/4_cteni_psani.pdfhttp://www.uspesnaprezentace.cz/tvorba-prezentace/ms-powerpoint/pravidla-pro-tvorbu-snimku/?finded_text=5 x 5

More magazines by this user
Similar magazines