číslo 04/2010 - CFO Club

cfoclub.cz

číslo 04/2010 - CFO Club

Vydává CFO Club ve spolupráci s T ÝDENÍKEM EURO | www.cfoclub.cz | www.EURO.czCFONewsletterRočník IV., číslo 4/2010, 30. 4. 2010Vážení čtenáři,finanční ředitelé a manažeři,od 7. dubna 2010 zná Klub finančních ředitelůsvé nejlepší finanční ředitele pro rok2009. Jsem velmi rád, že v anketě „Finančníředitel roku“ zvítězil zástupce průmyslupan Václav Dostál ze společnosti Vítkovice,a.s., neboť právě průmysl zasáhla krizenejvíce. Opět musím konstatovat, že oceněníse nachází ve správných rukou stejně jakoocenění „Talent roku“, které získala paníHelena Hostková ze společnosti ČEPRO,a.s. Kdybych však měl soudit podle diskusenominovaných finančních ředitelů v předvečervyhlášení výroční ceny, udělil bychprvní cenu všem. Jak se nominovaní ředitelénapříč jednotlivými odvětvími vypořádalis krizí, bylo ohromující. Nikdo si nestěžovalna dopady krize, jako tomu bylo při minulýchklubových diskusích. Tentokrát všichnihovořili o realizovaných opatřeních, kterávedou ke zmírnění dopadů krize nebo ji dokonceuchopí jako výhodu. Ať už se jednaloo změnu zákaznického portfolia, o změnuv obsluze zákazníků, nový přístup k rizikům,dramatické snižování nákladů, vždy to bylinovativní přístup, který posunul firmu kupředu.I když společnosti většinou zaznamenalypokles tržeb (s výjimkou společnostiHome Credit), udržely si nebo dokoncezvýšily své marže a dosáhly mimořádnýchhospodářských výsledků. O výkonnosti firemv jednotlivých odvětvích budeme hovořiti během dalšího klubového večera, kdy sepokusíme srovnat výkonnost průmyslu, banka státních podniků.Jste srdečně zváni!Dean Brabec,prezident Klubu finančních ředitelůSlavnostní večer s vyhlášením výroční ceny„Finanční ředitel roku“Vyhlášením výsledků vyvrcholil dne7. dubna na slavnostním večeru v GrandHotelu Bohemia již pátý ročník prestižníhoocenění „Finanční ředitel roku“. Nejvícehlasů odborné veřejnosti a titul „Finančníředitel roku 2009“ získal VáclavDostál ze společnosti Vítkovice Holding,cenu „Talent roku“ si odnesla HelenaHostková, finanční ředitelka společnostiČEPRO.Na úvod večera proběhlo vyhlášení kategorie„Talent roku“. Ocenění, které udělujeRada Klubu, získala Helena Hostková,finanční ředitelka společnosti ČEPRO. Radaocenila především její podíl na růstu hodnotyspolečnosti, úspěšnou implementaci systémuSAP a nastavení procesů k řízení cashflow. Ocenění jí předal loňský vítěz PatrikCholeva a prezident Klubu Dean Brabec,Managing Director CEE Arthur D. Little.Poté již následovalo vyhlášení výsledků hlavníkategorie „Finanční ředitel roku 2009“.Vítěze vybírala odborná veřejnost ze sedminominovaných. Při nominaci Rada CFOClubu přihlédla zejména k hospodářskýmvýsledkům firmy, k podílu na řízení a ovlivněnívýsledků společnosti či ke zlepšení ekonomickévýkonnosti.Na třetím místě se umístila Sonia Slavtchevaze společnosti Home Credit. Nominovánabyla za úspěšné řízení rozvoje podnikui v dobách finanční krize, výraznou úsporunákladů v rámci restrukturalizace společnosti,implementaci nového komplexníhokonceptu reportingu a plánování a za optimalizacifinanční strategie při zahraničníexpanzi.Druhé místo obsadil ředitel divize financespolečnosti ČEZ Martin Novák. Nominacizískal za vynikající hospodářské výsledky pocelou dobu působení ve společnosti, úspěšnouoptimalizaci a centralizaci finančních služebskupiny, zavedení nového systému řízenírizik, zajišťování prodeje elektřiny na několiklet dopředu a za úspěšnou zajišťovací strategiiv oblasti cizích měn.Vítězem a pátým držitelem titulu „Finančníředitel roku“ se stal Václav Dostál, finančníředitel společnosti Vítkovice Holding,a to za finanční restrukturalizaci a dosaženíVíce informací naleznete na www.cfoclub.cz« 1 »


Vydává CFO Club ve spolupráci s T ÝDENÍKEM EURO | www.cfoclub.cz | www.EURO.czatmosféru večera, kterým provázela DanielaPísařovicová, se postarala jazzová skupinaDayDream Band Petra Hanzlíka. Večerbyl zakončen velikonočně laděným rautema ochutnávkou doutníků Davidoff a vínznačky Phant a Ferdinand Pieroth.V podvečer před samotným vyhlášením výsledkůzasedli nominovaní ředitelé k diskusina téma „Jak se vypořádali s krizí v roce2009 a jaké jsou plány pro rok 2010?“Více se o tomto setkání dozvíte nahttp://cfoclub.cz/cz/aktuality/zname-viteze-prestizni-ankety-financni-reditel-roku-2009-1127.htmlstabilního růstu klíčových společností skupiny,zabezpečení finančních zdrojů skupinya jejich optimalizaci v době krize, úspěšnédlouhodobé finanční řízení holdingu při naplňovánírůstové investiční strategie, za vybudovánínové IT strategie celé skupiny i jejínaplňování a v neposlední řadě za restrukturalizacia podstatné snížení IT nákladů veskupině.Všichni ocenění byli odměněni množstvímhodnotných darů od partnerů. O příjemnouRádi bychom srdečně poděkovali všem partnerům,kteří věnovali hodnotné dary oceněnýmv anketě Finanční ředitel roku 2009.Velký dík patří i společnosti HOUSE OFWINE, s.r.o., která na galavečeru uspořádalaochutnávku vín zdarma. „Vína byla velmikvalitní, milovníkům vín je mohu jen doporučit,“uvedl Dean Brabec, prezident Klubu.Více o zmiňovaných značkách nawww.phant.cz.Rozhovor s vítězem prestižního ocenění„Finanční ředitel roku 2009“ Václavem DostálemDB: Pane Dostále, ještě jednou gratulujik získanému ocenění, jakou váhu mu přikládáteve Vaší dlouholeté kariéře?VD: Velice si vážím tohoto ocenění. Nikdyjsem netoužil po zviditelňování své osobya dlouho jsem se rozmýšlel, jestli nominaci přijmu.V této zemi je určitě dost dobrých finančníchředitelů. Chtěl bych touto cestou poděkovatvšem, kteří mě považovali za nejlepšíhoa dali mi svůj hlas. Život jde dále, zůstane midobrý pocit z důvěry lidí, které jsem nezklamal.DB: Jste nejlepším finančním ředitelem zarok 2009 v České republice, co jste muselvykonat pro získání tohoto oceněnía jak se Vaše práce liší od práce ostatníchfinančních ředitelů?VD: Myslím, že jsem ušel kus cesty, od programátorave Vagonce Studénka přes působenív Komerční bance, abych se vrátil zpětdo výrobní společnosti.Setkával jsem se s různými lidmi a nabíralzkušenosti, což je za všech okolností nesmírněužitečné. Člověk musí v životě udělatjeden krok vzad, aby pak udělal dva krokyvpřed. Víte, vždy se zamýšlím, ve které fázi sezrovna nacházím. Nedokážu takto zhodnotitrozdíly mezi mou prací a prací ostatních finančníchředitelů.Jsem přesvědčen, že důležité je zachovat sizdravý selský rozum, pracovitost a zodpovědnost.Na první místo bych však dal velkoumíru pokory v tom dobrém slova smyslu.Nemyslím tím podlézavost vůči nadřízenému,čekání na to, jakým směrem se pohneInzercev newsletteruCFO ClubuV případě Vašeho zájmu o inzertníprostor v newsletteru Klubufinančních ředitelů nás neváhejtekontaktovat na cfoclub@cfoclub.czči na 222 310 084.Cena podvalu o velikosti70 x 210 mm činí 35.000,- Kč.« 2 »


Vydává CFO Club ve spolupráci s T ÝDENÍKEM EURO | www.cfoclub.cz | www.EURO.czjeho hlava, aby se pak člověk mohl rychlepřizpůsobit dané situaci. Myslím tím schopnostnaslouchat a vést lidi příkladem, což semi, myslím, ve Vítkovicích podařilo a stáledaří.DB: Které klíčové parametry si musífinanční ředitel hlídat během krize,aby eliminoval rizika související s poklesempoptávky, neochotou bank poskytovatzdroje, klesajícími cenamina trhu a zhoršující se platební morálkou?VD: Předesílám, že na neočekávané situace jepotřeba se připravovat už v době, kdy se firmědaří. Je to doba, kdy prosazení změn a jejichrealizace jsou nejméně bolestivé. Je vždypotřeba udržovat v určité rovnováze poskytováníslužeb s přiměřeným řízením nákladůa zdrojů. Mluvím o rozumném řízení nákladůa zdrojů (lidských a finančních) tak, abyv době, kdy krize pomine, mohl být rychleakcelerován růst společnosti. To se nám zatímdaří.DB: Jak na Vaše ocenění reagovali Vašispolupracovníci, kolegové a rodina?VD: Moje žena a 4 děti vědí nejlépe, jakoumám práci. Proto cena pro nejlepšího finančníhoředitele roku patří především jim.Z reakce kolegů vnímám názor, že jsem siocenění zasloužil. Věřím, že jejich reakce bylaupřímná.DB: Co byste doporučil finančním ředitelům,aby udělali pro získání takového ocenění?VD: Finančním i jiným manažerům přejivlastnosti, o kterých zde hovoříme. Lidé dělajív podstatě dva druhy chyb. Jeden druh jez neznalosti, druhý z nedbalosti.Přeji všem co nejméně chyb z neznalostia pokud budou opakovat chyby z nedbalosti,pak ať raději opustí dráhu manažera.DB: Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnohoúspěchů na poli pracovním i rodinném.Co nás čekáv nejbližší době2. června – Grand Hotel Bohemia19:00 – Společenský diskusní večer na téma„Je výkonnost bank srovnatelná s privátníči státní správou? Kde hledat rezervy?“17. května – TOP HOTEL Praha –VII. Fórum Zlaté koruny na téma Ekonomikaversus politika anebVOLBY 2010.Vystoupí: P. Nečas, M. Kalousek,C. Svoboda, M. Zeman, J. Hanák,M. Mejstřík, J. Mühlfeit a další. CFO Clubjako partner akce nabízí členům zvýhodněnévstupné. Více informací a přihláška nawww.zlatakoruna.info/forum21. května – Grand Hotel Bohemia 09:30– The New Value IntegratorRole dnešních finančních ředitelů procházívývojem.Nahlédněme, kam podle názoru tisíce devítiset z nich tento vývoj směřuje.Společnost IBM nedávno v osobních rozhovorechs finančními řediteli a vedoucími finančníchoddělení z 81 zemí zjistila důležitépoznatky, které by dnešní vedoucí pracovníciměli znát. Například 83% finančníchředitelů se podílí na řízení rizik a jejich eliminaci,zatímco pouze 72% z nich pomáhádefinovat strategii řízení informací.Ve svém průzkumu Global CFO Studyz roku 2010, který je nejrozsáhlejší studií tohotodruhu, společnost IBM uvádí čtyři klíčovéprofily vymezení finančního řízení vefirmách a zprostředkovává náhled na způsobyuvažování a priority finančních ředitelů.V neposlední řadě studie poskytuje souhrndůležitých informací, které manažeři potřebujípro své rozhodování.Tento průzkum není jen povinnou četbou– jde o inspirativního průvodce na cestěk chytřejšímu řízení financí.Akce je pro všechny zájemce zdarma,registrujte se, prosím, na:ibm.com/cz/events/cfo2010« 3 »


Vydává CFO Club ve spolupráci s T ÝDENÍKEM EURO | www.cfoclub.cz | www.EURO.czPředstaveníčlena KlubuJan ČUPAGenerální ředitelAXA ASSISTANCE CZVe společnosti pracuje již 8 let, ve funkci generálníhoředitele působí třetím rokem. Dofirmy nastoupil jako právník v právním oddělení.Za dobu svého úspěšného působeníse mu podařilo stabilizovat firmu a vytvořitretailovou linii obchodu. Do budoucnaplánuje řadu zajímavých projektů v oblastizdravotnictví a rozšiřování retailové sítě.Můžete stručně charakterizovat činnostVaší společnosti v České republice?Společnost AXA ASSISTANCE působí načeském trhu déle než deset let. Za tu dobuse výrazně změnila její pozice na trhu.Z úzce specializovaného dodavatele asistenčníchslužeb pro pojišťovny se postupněpřeměnila v respektovanou značku napoli zdravotní, právní a technické asistencea zároveň dynamicky vstoupila na trh specializovanýchpojišťoven s nabídkou pojištěníprávní ochrany.Jak se projevila krize ve Vašem oborua jaké dopady měla na Vaši společnost?Redukovali jste, resp. inovovali, portfolioVašich produktů?I když by se dal čekat opak, tolik zmiňovanákrize trh našich nejvýznamnějšíchzákazníků v segmentu pojišťoven výraznějinezasáhla. Avšak v souvislosti s níse na trhu začal rozvíjet nový trend, kdypojišťovny požadují kompletní řešení pojistnýchudálostí. Nechtějí oddělovat asistenci,likvidaci a další služby. Jako příkladuvedu nabídku služeb očekávanou při haváriivozidla: odtah vozidla, přistavení náhradníhovozidla pro klienta do servisu,on-line nahlášení události, likvidace, úhradanákladů servisu, navrácení náhradníhovozidla a převzetí opraveného vozu. Pokudcelý řetězec služeb kontroluje jeden dodavatel,proces se výrazně zrychlí a tím i zlevní.Outsourcing těchto služeb umožňujepojišťovnám plně se soustředit na zákazníka.Přinesla krize nějaký nový specifickýprodukt, který Vás překvapil?Dlouhodobě se na trhu mění poptávkapo asistenčních službách ze strany klientůpojišťoven. Od konce 90. let začal postupněrozvoj nejprve ve využívání technickéasistence vozidel, poté i domácí (homeassistance), právní a zdravotní asistence.Čas, kdy tyto asistence plně rozvinou svůjpotenciál na českém trhu, ještě přijde, alejiž dnes lze říci, že v činnosti asistenčníchslužeb nastal posun od „pomoci v kritickésituaci“ po komfortní asistenci pomáhajícílidem řešit běžné problémy v každodennímživotě.PROFIL ČLENARADY KLUBUPetr BrávekŘeditel ITČeská spořitelna, a.s.Kariéru zahájil jako projektový manažerve Švýcarsku. Po návratu do Čech pracovaljedenáct let pro rakouskou bankovnískupinu HVB (dříve Bank AustriaCreditanstalt) postupně v oblastech IT,Operations, Finance a Private Banking.Poté se dva roky podílel na transformaciLetiště Praha na pozici CIO a CFO. Nyníje zpět v bankovnictví. V mezinárodníbankovní skupině ERSTE, do které patříi Česká spořitelna, řídí IT společnosti.Petře, pracoval jsi pro státní podnik(Letiště Praha), nyní pracuješ pro zahraničníspolečnost. Jaké jsou rozdíly v přístupuk práci v mezinárodní korporaci(Spořitelna/Erste) a ve státním podniku?Před svým příchodem do státního podnikuLetiště Praha jsem pracoval jedenáct letpro zahraniční banku. Po příchodu na letištědo mé odpovědnosti spadala oblast financía IT. Úkolem bylo připravit LetištěPraha na privatizaci, a proto byla největšíprioritou mezinárodní transparentnost jakv oblasti financí, tak v IT. Zavedení mezinárodníchúčetních standardů, přeceněnímajetku, implementace mezinárodněuznávaného ERP systémua podobně. Letiště sepřetvářelo tak, aby maximalizovalosvoji hodnotu.Takže úkoly byly obdobnéúkolům v mezinárodníkorporaci. Specifikem bylasamozřejmě regulace, kteréletiště v oblasti stanovovánípoplatků podléhá.Jak se liší nastavení finančníchprocesů a činnostiCFO v těchto společnostech?Procesy v oblasti financíjsou již v obou společnostechobdobné se silnourolí finančního controllingu.Kvalitní plánováníje základem úspěchu ekonomickyřízených společností.Zásadní rozdílyv oblasti řízení společnostív současné době nevidím.« 4 »Která témata by dle tvéhonázoru měla být diskutovánav Klubu více a kudy by se mělKlub dále ubírat?Podle mne je pro členy zajímavá diskuses atraktivními hosty na aktuální témata.Třeba diskuse s Milošem Zemanem o ekonomickékrizi. Dále bychom se měli věnovatzajímavým tématům jako je hodnotaznačky podniku, hodnota podniku na finančníchtrzích atd. Ale ani speciality, jakoubyla třeba diskuse o ekonomickém významupodpory uměleckých festivalů, byneměly chybět.

More magazines by this user
Similar magazines