Výroční zpráva - Pražská plynárenská as

ppas.cz

Výroční zpráva - Pražská plynárenská as

energie tam,kde ji potřebujeteTato výroční zprávabyla sestavena podle zákonač. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, podlezákona č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu,ve znění pozdějších předpisů,a dle pokynů České národní banky.Veškeré dokumenty a materiály,uváděné ve výroční zprávě,jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.V Praze dne 27. dubna 2006[ 3 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.I. ÚvodÚvodní slovo předsedy představenstvaVážení přátelé,úvodní slova výročních zpráv bývají výčtemudálostí, výsledků a opatření daného roku, tedysouhrnem většiny toho, co je detailněji uvedenov samotné výroční zprávě, či lze zjistit jinaka lépe. Toho vás protentokrát ušetřím a raději sepokusím využít čas, který jste ochotni čtenítohoto úvodu věnovat, k určité obecnější úvazesouvisející s minulým rokem.Pokud se pouze ve zkratce dotknu loňského roku,lze konstatovat následující:Pokračovala liberalizace českého trhu se zemnímplynem – proces, který předem nikdonepovažoval za jednoduchý a jeho průběh zahladký, a také se v tom nikdo nemýlil. Souvisejícísložitá a nákladná opatření jsou denním chlebemmanagementů i řadových zaměstnanců všechplynárenských společností.Ceny plynu rostly v návaznosti na světové cenyropy, což je z české kotliny věc těžko ovlivnitelná.Poté přirozeně následovaly spory částioprávněných zákazníků s dodavateli plynu.S potěšením mohu konstatovat, že v tomtoPražská plynárenská obstála.Přitom nelze opomenout prvek zásadněovlivňující výsledky podnikání v našem oborua to počasí, které se samozřejmě i v roce 2005řídilo svými pravidly.Přes ne vždy snadné podmínky však Pražskáplynárenská plnohodnotně plnila svou úlohudodavatele zemního plynu, odpovědného za jehoplynulou a bezpečnou dodávku zákazníkům, a zdepřipomínám, že tuto odpovědnost ve společnostivnímáme nejen ve vztahu k současnosti, ale takése zřetelem k budoucímu rozvoji pražskéhoregionu.[ 4 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Jako standardní podnikatelský subjekt musíPražská plynárenská průběžně zabezpečovat svoukonkurenceschopnost. Po plném otevření trhu sezemním plynem od 1.1.2007 již bude svádět bojdoslova o každého zákazníka. Působení v hlavnímměstě je navíc charakteristické vyššími nárokyzákazníků na poskytované služby, technickousložitostí výstavby a údržby sítí a nevyhnutelněvyššími náklady, než je tomu v regionech. Rok2005 byl obdobím příprav a také prvníchzkušeností po otevření části trhu s plynemk 1.1.2005.Závěrem dovolte, abych poděkovalmanagementu a všem zaměstnancům Pražsképlynárenské za práci v roce 2005 a rovněž děkujivšem zákazníkům, akcionářům a obchodnímpartnerům za jejich důvěru a spolupráci.Pavel Hurdapředseda představenstvaZa jeden z hlavních způsobů zajištěníkonkurencechopnosti považuji zintenzivněníspolupráce pražských utilitních společností, kteráv budoucnu povede ke komplexní nabídceenergetických a komunálních služeb. V tomtosmyslu v roce 2005 pokračovala spoluprácePražské plynárenské zejména s Pražskouenergetikou. Za velmi cenný pokládám dosavadnípřístup ze strany Magistrátu hl. m. Prahy.[ 5 ]


Pražská plynárenská, a. s.energie tam,kde ji potřebujete[ 6 ]


II.Vybrané údaje o společnosti[ 7 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak. Základní údaje o společnostiObchodní firma: Pražská plynárenská, a. s.Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4PSČ: 145 08IČ: 60193492DIČ:CZ60193492Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 2337Bankovní spojení: ČSOB, a. s. - č. ú.: 916780043/0300Tel: 267 171 111Fax: 267 171 030Obchodní kanceláře: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4Profil společnostiPražská plynárenská, a. s.:je čtvrtou největší plynárenskou distribuční společnostív České republice. Její podíl na trhu zemního plynu v ČRv roce 2005 činil 12,09 %je největším dodavatelem energie v hlavním městě Prazeke dni 31.12.2005 zásobovala zemním plynem438 769 odběrných míst v Praze a příměstských částechokresů Praha – východ, Praha – západ a KladnoPodíl PP, a. s., na trhu zemního plynu v ČR v roce 2005JMP, a. s. 23,49 %SMP, a. s. 18,36 %ČMP, a. s. 0,03 %PP, a. s. 12,09 %STP, a. s. 10,55 %Význam společnosti a přínos regionuPražská plynárenská, a. s., se řadí mezi významné dodavateleenergetických médií pro hlavní město Prahu a její blízké okolí.Jako dodavatel zemního plynu nabízí spolehlivé a bezpečné dodávkysvým konečným zákazníkům.Svými investicemi do distribuční sítě dokázala do dnešních dnůpokrýt převážnou část licenčně vymezeného území. Zemní plynje médium, které se v regionu podílí téměř 80 % na celkové spotřeběpoužitých primárních paliv.Svoji konkurenceschopnost na postupně otevíraném trhu sezemním plynem zakládá Pražská plynárenská, a. s., na poskytováníkomfortních služeb na vysoké úrovni, na spolupráci s ostatnímispolečnostmi, jako je například Pražská energetika, a. s.,nebo na hledání nových možností uplatnění zemního plynu. Jakoekologicky smýšlející společnost prosazuje využívání novýchtechnologií pro spotřebu zemního plynu směřujících k ozdravěníovzduší města. Z tohoto důvodu společnost provozuje na územíhlavního města dvě veřejné plnicí stanice stlačeného zemníhoplynu a využívá, společně se svými dceřinými společnostmi, cca55 vozidel s pohonem na CNG.Podíl jednotlivých druhů palivna energetické spotřebě hl. m. PrahyZČP, a. s. 8,40 %SČP, a. s. 12,61 %VČP, a. s. 10,13 %JČP, a. s. 4,34 %elektřina 30,00 %CZT 19,50 %tuhá paliva 4,80 %kapalná paliva 0,45 %zemní plyn 44,50 %plynná paliva ostatní 0,75 %[ 8 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Tabulka základních ekonomických ukazatelů (2000 – 2005)2000 2001 2002 20031)2004 2005 1)Výnosy společnosti v tis. Kč 5 496 766 7 291 937 7 063 241 6 910 922 7 017 677 7 912 005v tis. EUR 184 554 244 827 237 149 232 035 235 619 265 646Zisk před zdaněním v tis. Kč 243 174 130 506 312 854 387 560 395 539 259 152v tis. EUR 8 165 4 382 10 504 13 012 13 280 8 701Zisk po zdanění v tis. Kč 146 044 96 937 203 551 303 854 286 822 188 450v tis. EUR 4 903 3 255 6 834 10 202 9 630 6 327Vlastní kapitál v tis. Kč 2 736 322 2 773 442 2 918 542 3 019 579 3 028 561 2 927 018v tis. EUR 91 872 93 119 97 990 101 383 101 684 98 275Základní kapitál v tis. Kč* 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907v tis. EUR 48 345 48 345 48 345 48 345 48 345 48 345Evidenční počet zaměstnanců k 31.12. 853 610 586 553 534 540Prodej zemního plynu** v mil. kWh 11 365,6 12 357,0 11 830,7 12 249,3 11 961,4 11 738,6v mil. m 3 1 082,3 1 175,4 1 124,5 1 163,0 1 133,8 1 112,7Počet odběratelů k 31.12. 426 974 429 149 432 883 435 337 437 307 438 152Počet odběrných míst k 31.12. 429 180 431 022 434 607 436 294 437 997 438 769Délka plynovodní sítě v km 3 568 3 657 3 869 4 001 4 147 4 2161)Ekonomické ukazatele za rok 2004 a 2005 jsou vykázány dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2005 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 29,784 Kč/EUR a je použit pro přepočet všech údajů v tabulce pro předchozíléta.* Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku.** Pro přepočet m 3 na kWh v roce 2000 byl použit koeficient 10,501. Od 1.4.2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotkym 3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kWh. Naměřené množství zemního plynu v m 3 je přepočítáno na kWh za použití koeficientu spalného tepla, jehožhodnota je získána od společnosti RWE Transgas, a. s., na základě měsíčního předávacího protokolu.Prodej zemního plynu 2004 a 2005 je vč. prodeje CNG a prodeje zemního plynu určeného k výrobě tepla, v rámci prodeje tepla PP, a. s.Struktura aktiv k 31.12.2005 Struktura pasiv k 31.12.2005Oběžná aktiva + ostatní 44 %Vlastní kapitál 36 %Dlouhodobý majetek 56 %Cizí zdroje + ostatní 64 %[ 9 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Předmět podnikáníDle stanov společnosti je předmět podnikání definován takto:1. Obchod s plynem2. Distribuce plynu3. Distribuce elektřiny4. Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů5. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny6. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob7. Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení8. Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů9. Výroba, opravy a montáž měřidel10. Montáž a opravy měřicí a regulační techniky11. Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat12. Inženýrská činnost v investiční výstavbě13. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování14. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona o živnostenském podnikání)15. Pronájem průmyslového zboží16. Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů17. Automatizované zpracování dat18. Poskytování software19. Školicí činnost v oboru plynových zařízení20. Silniční motorová doprava nákladní21. Opravy stavebních mechanizmů22. Opravy silničních vozidel23. Mechanizační výkony stavebních strojů24. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy25. Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb26. Provozování plynárenského muzea27. Kopírovací služby28. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob29. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany30. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci31. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)32. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady33. Úprava a rozvod užitkové vody34. Výroba a zpracování paliv a maziv35. Povrchové úpravy a svařování kovů36. Truhlářství37. Klempířství38. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení39. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti40. Výuka jazyků41. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží42. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství43. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energies instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW44. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie podléhající licenci45. Obchod s elektřinou46. Pronájem a půjčování věcí movitých47. Nákup a prodej tepla48. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence[ 10 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Vydané cenné papíryZákladní kapitál ve výši 1 439 907 tis. Kč se od data založení společnosti neměnil a je rozdělen na dva druhy akcií.A. Druh: akcie kmenováForma:na majitelePodoba:zaknihovanáPočet kusů:950 338 ksJmenovitá hodnota:1 000 KčCelkový objem emise:950 338 000 KčISIN: CZ 0005084350Akcie jsou přijaty k obchodování na veřejných trzích v ČR: RM–Systém, a. s. Burza cenných papírů Praha, a. s. – vedlejší trhB. Druh: akcie kmenováForma:na jménoPodoba:zaknihovanáPočet kusů:489 569 ksJmenovitá hodnota:1 000 KčCelkový objem emise:489 569 000 KčSIN: 770950001980Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. Popis vlastnické struktury Pražské plynárenské, a. s., k 31.12.2005Společnost Pražská plynárenská, a. s., byla po celý rok 2005 ovládána společností Pražská plynárenská Holding a. s. (se sídlem:U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 26442272). PPH a. s., vlastnila 50,2% podíl na základním kapitálu PP, a. s. MeziPP, a. s., a PPH a. s., nebyla uzavřena ovládací smlouva.Podíl PP, a. s., na podnikání jiných subjektů je uveden v dalších kapitolách.Struktura hlavních akcionářů společnosti Pražská plynárenská, a. s., k 31.12.2005Akcionář Adresa Počet vlastněných Podíl na základnímakcií PP, a. s. kapitálu (v %)Pražská plynárenská Holding a. s. U Plynárny 500, 140 00 Praha 4 722 797 * 50,20RWE Gas International B.V. Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp 709 039 ** 49,24Nizozemské královstvíOst. právnické a fyzické osoby - 8 071 0,56Celkem 1 439 907 100,00*z toho 489 568 akcií na jméno**z toho 1 akcie na jméno[ 11 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Údaje o orgánech společnostiValná hromadaValná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní zúčastněných akcionářů.Řádná valná hromadaŘádná valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2005 schválila rozdělení čistého zisku za rok 2004ve výši 290 234 797,28 Kč. Celkem 3 800 000 Kč bylo převedeno do sociálního fondu, na výplatu tantiém členům dozorčí radya představenstva 9 000 000 Kč, na nerozdělený zisk 252 699,78 Kč a 277 182 097,50 Kč bylo vyplaceno jako dividenda(192,50 Kč před zdaněním na jednu akcii společnosti).Současně byla schválena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004a řádná účetní závěrka.Valná hromada dále schválila doplnění předmětu podnikání společnosti o „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedenídaňové evidence“ a zároveň byly vypuštěny předměty podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Ubytovací službyv podnikové ubytovně“ z důvodu jejich dlouholetého nevyužívání.Došlo i ke změnám v dozorčí radě, které jsou popsány dále.PředstavenstvoPředstavenstvo PP, a. s., je čtyřčlenné. Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Funkčníobdobí jednotlivých členů představenstva je podle stanov pětileté.V průběhu roku 2005 nedošlo v představenstvu k žádným personálním změnám.K 31.12.2005 bylo složení představenstva následující:Pavel HurdaDr. Wolfgang Thon-JacobiIng. Milan FafejtaDr. František Kotulapředseda představenstvamístopředseda představenstvačlen představenstvačlen představenstva[ 12 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Dozorčí radaDozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává jeho členya dohlíží na podnikatelské činnosti společnosti. Je devítičlenná a funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je podle stanovpětileté.Člen dozorčí rady Ing. Lumír Nováček odstoupil ze své funkce s účinností k 16.6.2005 a valná hromada zvolila téhož dne nasvém zasedání na dvě uvolněná místa v dozorčí radě Bc. Ondřeje Pechu a Ing. Dušana Malého. Bc. Ondřej Pecha byl od10.10.2004 do termínu jednání valné hromady náhradním členem dozorčí rady, kterým byl zvolen usnesením dozorčí rady ze7.10.2004.V roce 2005 volili zaměstnanci jednoho člena dozorčí rady za JUDr. Lubomíru Stojkovičovou, které ke dni 13.11.2005 končilofunkční období. JUDr. Stojkovičová byla 9.11.2005 opět zvolena členkou dozorčí rady, a to s účinností od 14.11.2005.K 31.12.2005 bylo složení dozorčí rady následující:Ing. Vratislav LudvíkRNDr. Lubomír HabrnálDipl.-Ing. Michael FehnIng. Stanislav LepkaIng. Dušan MalýFrantišek MaryškaBc. Ondřej PechaJUDr. Lubomíra StojkovičováIng. Marian Veverkapředseda dozorčí radymístopředseda dozorčí radyčlen dozorčí radyčlen dozorčí radyčlen dozorčí radyčlen dozorčí radyčlen dozorčí radyčlenka dozorčí radyčlen dozorčí radyVedení společnostiPředstavenstvo společnosti Pražská plynárenská, a. s., rozhodlo na svém zasedání o změnách na pozicích ředitele pro distribucia obchodního ředitele. S platností od 1.10.2005 byl jmenován ředitelem pro distribuci Ladislav Pospíšil, dosavadní obchodníředitel, a obchodním ředitelem Ing. Josef Hais, dosavadní ředitel pro distribuci.Vedení společnosti v roce 2005:Ing. Milan FafejtaLadislav PospíšilIng. Jiří HamšíkIng. František Vašák, CSc.Ing. Josef Haisgenerální ředitelředitel pro distribuci (do 30.9.2005 obchodní ředitel)finanční ředitelředitel pro strategii a informatikuobchodní ředitel (do 30.9.2005 ředitel pro distribuci)ProkuraProkuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva společně. Prokuristy, oprávněnými jednat za Pražskou plynárenskou,a. s., byli v roce 2005:Ing. Milan FafejtaLadislav PospíšilIng. Jiří HamšíkIng. František Vašák, CSc.[ 13 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Informace o členech orgánů a vedení společnosti v roce 2005(řazeno abecedně podle příjmení) Ing. Milan Fafejta– člen představenstva, generální ředitel a prokurista(nar. 10.7.1951)Po studiích na VŠCHT Praha pracoval postupně v ČSAVjako odborný asistent a ve společnosti Chemopetrol –Benzina Praha jako vedoucí oddělení. V plynárenstvípůsobí od roku 1987 v následujících funkcích:Středočeské plynárny, o. z., ČPP Praha – vedoucí odboruzásobování, Středočeské plynárny, o. z. – ředitelodštěpného závodu, Pražské plynárny, o. z. – ředitelodštěpného závodu. V letech 1994 až 2002 byl předsedoupředstavenstva PP, a. s., členem představenstva jedoposud. Je generálním ředitelem a zároveň od roku2002 prokuristou Pražské plynárenské, a. s. Je členempředstavenstva PPH a. s. Dipl.–Ing. Michael Fehn– člen dozorčí rady(nar. 16.12.1958)V letech 1980 až 1985 absolvoval studium elektrotechnikyna Technické univerzitě v Mnichově. Od roku 1986 působildeset let ve společnosti Bayernwerk AG jako projektovýinženýr a zástupce vedoucího oddělení financovánívelkých projektů. V letech 1991 a 1992 vedl reprezentacespolečnosti Bayernwerk na Slovensku. Ve společnostiEuroBayernwerk pracoval čtyři roky jako vedoucíoddělení finančních záležitostí, kde byl zodpovědný zafinancování mezinárodních projektů.V období 1995 až 1998 byl jednatelem společnostiUmwelt-Energie-Technik, poté jeden rok působil jakoředitel marketingu a prodeje v distribuční společnostiIsar-Amperwerke, dceřiné společnosti Bayernwerk.Od února 1999 působí v České republice, kde se staljednatelem společnosti E.ON Bohemia, s. r. o. V červnutéhož roku byl zvolen členem dozorčí rady Jihomoravskéenergetiky, a. s. Od roku 2001 vykonává funkcimístopředsedy dozorčí rady Jihočeské plynárenské, a. s.,a člena dozorčí rady maďarské distribuční energetickéspolečnosti ÉDÁSZ. V roce 2002 byl jmenován předsedoupředstavenstva společnosti E.ON Czech Holding AG, kteráje vlastníkem majetkových podílů společnosti E.ONv České republice. V roce 2003 byl zvolen do dozorčí radyJihomoravské plynárenské, a. s., a jmenován předsedoudozorčí rady Jihomoravské energetiky, a. s.,a místopředsedou dozorčí rady Moravskéelektroenergetické. V dubnu 2004 se stal členem dozorčírady PPH a. s., a 16.6.2004 byl zvolen valnou hromadoučlenem dozorčí rady PP, a. s.V prosinci 2004 byl zvolen předsedou představenstvaE.ON Česká republika, a. s., a v lednu 2005 předsedoudozorčí rady E.ON Energie, a. s. RNDr. Lubomír Habrnál– místopředseda dozorčí rady(nar. 25.12.1947)Je absolventem Přírodovědecké fakulty UniversityKarlovy, obor inženýrská geologie a hydrogeologie. Tituldoktor přírodních věd získal v roce 1981, za soubor pracív oblasti zakládání staveb. Pracoval v Projektovém ústavuDopravních a Inženýrských staveb, nejdříve jako inženýrpro průzkumné práce, později jako ředitel závodu a ředitelpodniku. V letech 1990 - 1998 pracoval jako ekonomickýnáměstek v Pražských vodovodech a kanalizacích, a. s.V posledním období v rámci rodinné firmy zajišťovalinvestiční projekty v oblasti infrastruktury. Po zvolenízastupitelem v listopadu 2002 se stal uvolněnýmpředsedou Výboru infrastruktury Zastupitelstva hl. m.Prahy. Dále je členem dozorčí rady Kolektory Praha, a. s.,a členem představenstva Trade Centre Praha akciováspolečnost /TCP/.Členem dozorčí rady PP, a. s., je od 18.6.2003 a jejímmístopředsedou pak s účinností od 10.10.2004. Ing. Josef Hais– obchodní ředitel (do 30.9.2005 ředitel pro distribuci)(nar. 2.3.1952)Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultastrojního inženýrství, absolvoval tříletý studijní pobytv Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV.V roce 1982 začal působit na Podnikovém ředitelstvíStředočeských plynáren, následně v Pražské plynárenské,a. s., kde postupně zastával funkce: vedoucí technickékontroly v odboru rozvodu plynu, samostatný konstruktér,hlavní metrolog, vedoucí oddělení měření, vedoucíodboru měření a dispečerských služeb, vedoucí odboruplynárenského dispečinku a pohotovosti. Od 1.12.2004byl v PP, a. s., pověřen řízením úseku ředitele prodistribuci a 1.4.2005 byl jmenován ředitelem prodistribuci. S platností od 1.10.2005 vykonává funkciobchodního ředitele PP, a. s. Ing. Jiří Hamšík– finanční ředitel a prokurista(nar. 12.8.1946)Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha, fakultanárodohospodářská, obor ekonomika průmyslu, Institutoceňování majetku při VŠE, obor oceňování cennýchpapírů. V roce 1986 byl jmenován soudním znalcemz oboru ekonomika – ceny a odhady. V letech 1969 – 1970pracoval v Obvodním kulturním domě Praha 10 ve funkcivedoucí provozu. V letech 1970 – 1983 působil v AUS VNPraha, kde byl postupně mistrem zvuku, vedoucím MTO[ 14 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Ing. Vratislav Ludvík– předseda dozorčí rady(nar. 2.1.1949)Po ukončení Vysoké školy ekonomické nastoupil v roce1973 do společnosti Transgas. Odtud přešel v roce 1984jako vedoucí oddělení perspektivy do koncernu Česképlynárenské podniky, kde nejprve vedl odděleníperspektivního rozvoje a následně se stal poradcemgenerálního ředitele pro koncepci a strategii. V roce 1990byl jmenován do funkce ředitele odboru pro ropu a plynna Federálním ministerstvu hospodářství, od začátku roku1992 se stal náměstkem ministra pro energetiku nejprvena Ministerstvu hospodářství ČR, později na Ministerstvuprůmyslu a obchodu. Odtud odešel na vlastní žádost kekonci roku 1993 a od té doby působí jako konsultant prooblast plynárenství a energetiky. V letech 1989 – 1993působil rovněž jako zástupce českého plynárenství přihospodářském výboru v OSN v Ženevě, v roce 1989 sepodílel na založení prvního česko-dánského joint ventureDancco, kde byl předsedou dozorčí rady a následněi předsedou představenstva. V rámci svého působení naministerstvech byl předsedou energetického výboručlenských zemí tzv. Hexagonály. Momentálně působí jakokonsultant pro zahraniční investory. Členem dozorčí radyPP, a. s., byl zvolen valnou hromadou dne 16.6.2004.Předsedou dozorčí rady se stal s účinností od stejnéhodata. Ing. Dušan Malý– člen dozorčí rady (od 16.6.2005)(nar. 21.3.1974)Vystudoval VŠE v Praze, fakultu financí a účetnictvía MBA na ESCP-EAP – Wirtschaftshochschule v Berlíně.Od roku 1999 pracoval ve společnosti RWE Umwelt CZ napozici vedoucího controllingu. Od roku 2003 působilv oblasti controllingu majetkových účastí společnostiRWE Energy Czech Republic a od roku 2005 zastáváfunkci Head of Controlling společnosti RWE Transgas, a. s.Členem dozorčí rady PP, a. s., byl zvolen valnouhromadou 16.6.2005. František Maryška– člen dozorčí rady(nar. 12.10.1948)Vystudoval SPŠ strojnickou. V plynárenství pracuje odroku 1967. V PP, a. s., včetně jejích právních předchůdcůpracoval postupně jako provozní technik, vrchní mistr sítí,vedoucí odboru provozu rozvodu plynu, vedoucí odborupohotovostní a poruchové služby, vedoucí kancelářeředitele pro distribuci. V současné době pracuje jakovedoucí oddělení smluv s externími investory.Členem dozorčí rady PP, a. s., je od roku 1994. Do dozorčírady byl opakovaně zvolen zaměstnanci společnosti. Ing. Lumír Nováček– člen dozorčí rady (do 16.6.2005)(nar. 30.4.1965)Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojní,obor tepelné a jaderné stroje. Od roku 1989 pracovalv energetice a ochraně životního prostředí a od roku 1993v oblasti financí, kde se specializoval na finanční trhya správu aktiv. V letech 1993 – 1994 pracoval v Českébance, a. s., a od roku 1995 – 1999 v Union bance, a. s.,na pozicích od obchodníka s cennými papíry po řediteleúseku investičního bankovnictví. Od roku 1999 – 2001působil ve funkci ředitele společnosti Investičníspolečnost Union, a. s. V roce 2001 nastoupil dospolečnosti Transgas, a. s. Členem dozorčí rady PP, a. s.,byl zvolen valnou hromadou 16.6.2004. Ze své funkceodstoupil k 16.6.2005. Bc. Ondřej Pecha– člen dozorčí rady(nar. 13.3.1964)Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oborscénografie a Filmovou akademii múzických uměnív Praze obor animovaný film. V letech 1982 – 1997 bylzaměstnán ve studiu Bratři v triku. Autorsky pracoval jakoscénárista, režisér a výtvarník na výrobě řady krátkýchfilmů pro Krátký film Praha. Bakalářské studium na FAMUzakončil v roce 1994. Po odchodu ze studia Bratři v trikupracoval mimo jiné pro studio Duran a ve studiuANIMAX.V současné době pracuje v různých profesích (režisér,výtvarník, animátor) na výrobě kreslenýcha 3D animovaných reklamních spotů pro tuzemskéi zahraniční reklamní agentury.Od roku 1990 je členem Zastupitelstva MČ Praha 3 a odroku 2002 též členem Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde ječlenem finančního výboru a výboru kultury, ochranypamátek a cestovního ruchu. Dále zastává funkci členadozorčí rady v Kongresovém centru Praha, a. s., členadozorčí rady Trade Centre Praha akciová společnost /TCP/,a člena představenstva TCP-Vidoule, a. s. Usnesenímdozorčí rady ze 7.10.2004 byl s účinností od 10.10.2004zvolen náhradním členem dozorčí rady do nejbližšíhojednání valné hromady, na kterém byl 16.6.2005právoplatně zvolen. Od 30.11.2005 je také členem dozorčírady PPH a. s.[ 16 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Ladislav Pospíšil– ředitel pro distribuci a prokurista (do 30.9.2005obchodní ředitel)(nar. 25.8.1945)Vystudoval Průmyslovou školu chemickou. V PP, a. s.,včetně jejích právních předchůdců působí od roku 1963,kde postupně zastával funkce laborant, dělník, mistr,zástupce ředitele závodu pro provoz rozvodných zařízení,vedoucí odboru rozvodných zařízení, vedoucí odborunákupu a prodeje plynu. Od roku 1997 zastával funkciobchodního ředitele. V letech 1997 – 2002 byl členempředstavenstva PP, a. s. Od roku 2003 je prokuristouPražské plynárenské, a. s. S platností od 1.10.2005 působíve funkci ředitele pro distribuci. JUDr. Lubomíra Stojkovičová– členka dozorčí rady(nar. 14.4.1954)Vystudovala Právnickou fakultu UK Praha. Studiumukončila v roce 1978. V plynárenství pracuje od roku1978. V PP, a. s., včetně jejích právních předchůdcůpracovala jako právnička. Od roku 1990 zastává funkcivedoucí odboru právního.Členkou dozorčí rady PP, a. s., je od roku 1995. Do dozorčírady byla opakovaně zvolena zaměstnanci společnosti. Dr. Wolfgang Thon-Jacobi– místopředseda představenstva(nar. 16.9.1956)V roce 1982 ukončil studium hospodářských a sociálníchvěd a doktorát obhájil v roce 1987. V letech 1982 – 1987pracoval jako vědecký pracovník/vedoucí projektu vevýzkumných pracovištích pro sociální záležitostiv Dortmundu. Od roku 1987 působil jako vedoucí projektuve společnosti VEW AG/MEAG. V téže společnosti působildo roku 1995 jako vedoucí personálního controllingua v roce 1997 se ve společnosti VEW Aktiengesellschaft(Holding) stal vedoucím pro personální rozvoj. Od roku1998 do roku 2001 byl zaměstnán u společnostiElektromark AG jako personální ředitel. V letech 2001 –2002 působil jako ředitel ekonomiky a financí/vedoucístřediska pro obchodní servis – Elektromark/Mark-EAktiengesellschaft. Do května 2005 pracoval jako HRředitel v RWE Energy Czech Republic, s. r. o., a RWETransgas, a. s., do září 2005. Od roku 2003 je členempředstavenstva PP, a. s. Je členem představenstva PPH a. s. Ing. František Vašák, CSc.– ředitel pro strategii a informatiku a prokurista(nar. 28.8.1952)Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickouPraha, obor automatizace a řízení chemických procesů.V letech 1976 – 1994 působil jako vědecký pracovníka později i jako vědecký tajemník v Ústavu chemickýchprocesů AV ČR. V roce 1980 získal vědeckou hodnostkandidáta věd. Od roku 1982 do roku 1983 působil jakovědecký pracovník v Institutu všeobecné a anorganickéchemie v Moskvě a v letech 1989 – 1990 a v roce 1994jako hostující profesor v Kanadě na University of BritishColumbia ve Vancouveru. Zde se zabýval automatizacízařízení, zpracováním dat a navrhováním řídicíchsystémů. Poté působil postupně ve společnosti APPSystems, Listy a APP Systems (nyní NESS), kde od roku1995 do roku 1997 zastával funkci ředitele divizemarketingu. V letech 1997 – 1999 působil jako konzultantpro prodej a marketing IT. V letech 1999 – 2000 bylmarketingovým ředitelem společnosti PragoData. V roce2000 nastoupil do Pražské plynárenské, a. s., na funkciasistenta ředitele pro rozvoj a informatiku. V letech 2001 –2003 byl ve funkci výkonného ředitele a jednatelespolečnosti Informační služby – energetika, s. r. o. Od1.1.2004 je ředitelem pro rozvoj a informatiku/ředitelempro strategii a informatiku v PP, a. s. V roce 2004 se stalprokuristou společnosti PP, a. s. Ing. Marian Veverka– člen dozorčí rady(nar. 14.5.1948)Vystudoval VŠE Praha. V letech 1971 – 1973 bylsamostatným odborným referentem Úřadu pro patentya vynálezy. V PP, a. s., včetně jejích právních předchůdcůpracuje od roku 1973. Byl postupně vedoucím odborůplánování, kontroly, ekonomiky, controllingu a služeb prodistribuci. V současné době působí na pozici vedoucíhokanceláře ředitele pro distribuci.Členem dozorčí rady PP, a. s., je od roku 1994. Do dozorčírady byl opakovaně zvolen zaměstnanci společnosti.[ 17 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Údaje o činnostiÚdaje o hlavních oblastech činnostiPP, a. s., byla v roce 2005 jediným prodejcem zemního plynu na území hlavního města Prahy a v některých obcích okresůPraha – východ, Praha – západ a Kladno. Pro hlavní činnosti jsou Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu uděleny licence.Údaje o závislosti společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, kterémají zásadní význam pro podnikatelskou činnost Licence na distribuci plynu č. 220100290, změna 003, ze dne 11.2.2005 s platností od 1.1.2002 do 16.1.2027 včetně. Licence na obchod s plynem č. 240102057 ze dne 21.12.2001 s platností od 10.2.2002 do 25.2.2007 včetně. Licence na výrobu tepelné energie č. 310404186, změna 001 ze dne 27.2.2006 s platností od 7.5.2004 do 22.5.2029 včetně. Licence na rozvod tepelné energie č. 320504773, ze dne 3.1.2006 s platností od 3.1.2006 na dobu 25 let ode dne vznikuoprávnění k výkonu licencované činnosti.Údaje o tržbáchRok 2004 2005Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v tis. Kč 6 922 356 7 816 130v tis. EUR 232 419 262 427Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2005 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 29,784 Kč/EUR.Tržby byly realizovány v tuzemsku a byly vytvořeny v místě sídla společnosti.Rozlišení provozních výnosů podle druhů činnosti(v %)Druh činnosti 2004 2005Tržby za plyn 97,9 98,4Ostatní provozní tržby a výnosy 2,1 1,6 Souhrnný popis nemovitostí vlastněných PP, a. s.Společnost eviduje ke dni 31.12.2005 dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 7 662 367 tis. Kč (257 265 tis. EUR).Odepisovaný majetek je ze 45,7 % odepsán a oprávky činí 3 378 350 tis. Kč (113 428 tis. EUR). Zůstatková účetní hodnota majetkuje 4 284 017 tis. Kč (143 836 tis. EUR).U dlouhodobého hmotného majetku jsou nejdůležitější skupinou stavby (zahrnují plynárenská zařízení, budovy regulačníchstanic a ostatní budovy), dále pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí (zahrnují zejména dopravní prostředky,plynoměry, přepočítávače plynu, výpočetní techniku, měřicí přístroje).Součástí evidence je i jiný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a poskytnuté zálohy nadlouhodobý hmotný majetek.Podrobnější údaje z účetní evidence tohoto majetku jsou uvedeny ve finanční části výroční zprávy.Společnost majetek plně využívá ke své podnikatelské činnosti, pouze malé procento nebytových prostor nebo pozemků jesmluvně pronajímáno cizím subjektům.O dlouhodobý hmotný majetek společnost řádně pečuje a průběžně ho udržuje ve velmi dobrém technickém stavu a zabezpečujeprovozování plynárenských zařízení.[ 18 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, zahájených během posledních dvou účetních období, která mělanebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnostiŽádná taková řízení neexistují.Údaje o investicíchVšechny investice byly financovány z vlastních zdrojů a byly umístěny na území ČR.Investice v roce 2005 (mimo finančních)Pořizovací cena(v mil. Kč) (v mil. EUR)Místní sítě 242,0 8,1Kotelny 21,0 0,7Rozvodné stavby 37,1 1,2Technologické stavby 8,5 0,3Ostatní investice 119,6 4,0Celkem 428,2 14,3Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2005 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 29,784 Kč/EUR.Finanční investice v roce 2005V roce 2005 odkoupila PP, a. s., 50% podíl ve společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., od druhého akcionáře společnosti- RWE Energy AG. Dále PP, a. s., založila dvě dceřiné společnosti, ve kterých je jediným vlastníkem:Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Budoucí investiceCelkové investice na rok 2006 jsou plánovány ve výši 399,7 mil. Kč, tj. 13,8 mil. EUR. 1Od 1.1.2007, kdy zahájí činnost dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s, člen koncernu Pražská plynárenská,a. s., bude převážná část investic financována z interních zdrojů této společnosti.Informace o politice výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období, jestliže jsouvýznamnéPP, a. s., neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků.*Údaje o přerušeních v podnikáníPodnikání nebylo přerušeno.Informace o tom, zda má společnost organizační složku v zahraničíPP, a. s., nemá organizační složku v zahraničí.*1Plánovaný kurs Kč/EUR je převzat z podnikatelského záměru společnosti a pro rok 2006 činí 29,00 Kč/EUR.* Informace od dceřiných společností nebyly obdrženy.[ 19 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnancůRok 2003 2004 2005Počet zaměstnanců 568 547 527Principy odměňování vedoucích osobTantiémy a odměny členů představenstva a dozorčí rady schvaluje valná hromada. Odměny ředitelů společnosti schvalujepředstavenstvo. Prokuristé za výkon své funkce nepobírají žádné odměny. Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů společnosti k 31.12.2005(v tis. Kč)Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti*Mzdové náklady 0 0 10 988Pojištění zdravotní a sociální za organizaci 0 0 3 862Nepeněžní plnění** 165 222 462Tantiémy 4 000 5 000 0Odměny členům statutárních a ostatních orgánů 2 946 3 756 0* jedná se o 5 ředitelů společnosti** za používání služebních automobilů i pro soukromé účely, zdaňované podle zákona o daních z příjmůInformace o počtu akcií ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob a členů dozorčírady, včetně osob těmto osobám blízkých k 31.12.2005Členové orgánů, vedení společnosti a osoby jim blízké vlastnili k 31.12.2005 celkem 252 ks akcií společnosti. Údaje o finanční situaci a vlastnických podílechÚčetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahuÚčetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu, přehledu o změnáchvlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích, včetně přílohy k účetní závěrce, jsou uvedeny ve finanční části výročnízprávy. Dále je v kapitole „Ostatní finanční informace“ uvedena účetní závěrka v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty veformě srovnávacích tabulek za posledních šest účetních období.Hospodářský výsledek připadající na 1 akciiV připojené tabulce je uveden nekonsolidovaný a konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období po zdanění připadajícína 1 akcii.(v Kč)Rok 2003 2004 2005Nekonsolidovaný zisk na akcii 211 199 131Konsolidovaný zisk na akcii X 206 137Pozn.: zisk na akcii v letech 2004 a 2005 je vykázán dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.[ 20 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Výše dividendy za poslední tři období(v Kč)Rok 2002 2003 2004Výše dividendy na 1 akcii 135 204 192,5Za rok 2005 bude výše případné dividendy schválena na řádné valné hromadě společnosti, plánované na den 7.6.2006.Obchodní společnosti, ve kterých Pražská plynárenská, a. s., vlastní podíl na základním kapitálu přesahující objemově10 % vlastního kapitálu Pražské plynárenské, a. s.Není takových.Obchodní společnosti, ve kterých Pražská plynárenská, a. s., v roce 2005 přímo vlastnila více než 10 % základníhokapitáluInformační služby – energetika, a. s.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 26420830www.ise.czSpolečnost s ručením omezeným vznikla dne 20. prosince 2000. Byla založena mateřskou společností Pražskou plynárenskou,a. s., k pronájmu hardware a software, automatizovanému zpracování dat, poskytování software, školící a poradenskéčinnosti v oblasti informačních technologií, montáži, údržbě a servisu telekomunikačních zařízení. Dceřiná společnost Informačníslužby – energetika, s. r. o., byla rozhodnutím jediného společníka Pražské plynárenské, a. s., přeměněna na akciovouspolečnost. Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu změny právní formy nabylo právní moci dne 3. ledna 2005. Základníkapitál společnosti je 2 000 000 Kč, podíl Pražské plynárenské, a. s., činí 100 %.Předmět podnikání podle stanov společnosti: automatizované zpracování dat montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení výroba, instalace a opravy elektronických zařízení školící a poradenská činnost v oblasti informačních technologií zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb kopírovací práce koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) pronájem hardware a software poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) poskytování telekomunikačních služebOrgány a vedení společnosti k 31.12.2005:Ing. František Vašák, CSc. – předseda představenstvaIng. Eva Klírová, CSc. – členka představenstva a ředitelkaIng. Oldřich Nechanický – člen představenstvaIng. Jana Hnízdilová – předsedkyně dozorčí radyIng. Ludmila Rosecká – členka dozorčí radyIng. Marek Sukup – člen dozorčí rady[ 21 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Vybrané ekonomické údaje:(v tis. Kč)2005 2004Aktiva 54 712 18 890Pasiva 54 712 18 890Vlastní kapitál 9 103 7 731Cizí zdroje 45 609 11 158Výnosy 86 597 54 737Náklady* 80 356 50 486Zisk po zdanění 4 487 3 048Pozn.: údaje jsou auditované a vykázané dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.*Náklady neobsahují daň z příjmů za běžnou činnost.Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 26459434www.opravypz.czSpolečnost byla založena mateřskou společností Pražská plynárenská, a. s., a vznikla dne 11. června 2001. Předmětem podnikáníbyla montáž, oprava, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny, přípravné prácepro stavby, inženýrská činnost v investiční výstavbě, pronájem a půjčování věcí movitých, činnost technických poradců v oblastistrojírenství, hutnictví, energetiky, zprostředkování služeb, velkoobchod a specializovaný maloobchod. Základní kapitálspolečnosti činil 200 000 Kč, podíl Pražské plynárenské, a. s., byl 100 %. Dceřiná společnost Opravy plynárenských zařízení,s. r. o., projevila záměr sloučit se s dceřinou společností Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s. Sloučení proběhlo ke dni 1. září2005. Toto sloučení znamenalo zrušení společnosti Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., bez likvidace. Z tohoto důvodu jižnejsou uváděny hlavní ekonomické výsledky za rok 2005.Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s.adresa: U Plynárny 1450/2a, Praha 4IČ: 47116471www.ppr.czSpolečnost vznikla 4. ledna 1993. Pražská plynárenská, a. s., ji založila společně s francouzskou společností Gaz de FranceInternational pro výstavbu a rekonstrukce plynovodních sítí. Základní kapitál společnosti je 15 080 300 Kč. V roce 2004 odkoupilaPražská plynárenská, a. s., 50% podíl ve společnosti Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s., od druhého akcionáře Gaz deFrance International a stala se tak 100% vlastníkem této společnosti. Dne 1.9.2005 byla společnost sloučena fúzí se společnostíOpravy plynárenských zařízení, s. r. o., která byla další dceřinou společností Pražské plynárenské, a. s. SpolečnostPraha–Paříž Rekonstrukce, a. s., se stala nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění zrušené obchodní společnostibez likvidace. Dne 15.12.2005 byl rozhodnutím jediného akcionáře změněn název společnosti na Pražská plynárenskáServis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., a k datu zveřejnění této výroční zprávy nebyla změna názvuspolečnosti zapsána do obchodního rejstříku.Předmět podnikání podle stanov společnosti: montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení projektová činnost ve výstavbě koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provádění staveb, jejich změn a odstraňování pronájem a půjčování věcí movitých pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz[ 22 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Orgány a vedení společnosti k 31.12.2005:Luděk Hons – předseda představenstva a ředitelPavel Vacík – místopředseda představenstvaLadislav Pospíšil – člen představenstvaIng. Jaroslav Kohoutek – předseda dozorčí radyJaroslava Ernestová – členka dozorčí radyIng. Denisa Melicharová – členka dozorčí radyVybrané ekonomické údaje:(v tis. Kč)2005 2004Aktiva 74 198 43 001Pasiva 74 198 43 001Vlastní kapitál 40 051 35 775Cizí zdroje 34 116 7 217Výnosy 220 972 48 170Náklady* 215 919 48 955Zisk po zdanění 4 036 - 862Pozn.: údaje jsou auditované a vykázané dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.*Náklady neobsahují daň z příjmů za běžnou činnost.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 27403505100% dceřiná společnost vznikla na základě požadavku vyplývajícího z přijaté legislativy (právní oddělení provozovatele distribučnísoustavy). Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. prosince 2005, a její činnost bude zahájena od1. ledna 2007 v souladu s platnou legislativou.Předmět podnikání podle stanov společnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 ŽZ distribuce plynu – tato činnost však není zapsána v obchodním rejstříku, protože společnost dosud nezískala licenciOrgány společnosti k 31.12.2005:Ladislav Pospíšil – člen představenstvaIng. Jiří Hamšík – člen dozorčí radyIng. František Vašák, CSc. – člen dozorčí radyIng. Josef Hais – člen dozorčí radyVybrané ekonomické údaje:(v tis. Kč)2005 2004Aktiva 2 001 XPasiva 2 001 XVlastní kapitál 2 001 XCizí zdroje 0 XVýnosy 1 XNáklady 0 XZisk po zdanění 1 XPozn.: údaje jsou auditované a vykázané dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.[ 23 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 27436551Společnost byla založena Pražskou plynárenskou, a. s., jako jediným zakladatelem 23. listopadu 2005 a vznikla zápisem doobchodního rejstříku 15. března 2006. Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč a podíl PP, a. s., činí 100 %.Předmět podnikání podle zakladatelské listiny: zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod skladování zboží a manipulace s nákladem technicko-organizační činnost v oblasti PO poskytování služeb v oblasti BOZP inženýrská činnost v investiční výstavbě pronájem a půjčování věcí movitých správa a údržba nemovitostí realitní činnost údržba motorových vozidel a jejich příslušenství silniční motorová doprava osobní a dalšíOrgány společnosti k 15.3.2006:Lenka Poklopová – jednatelkaIng. Jiří Hamšík – člen dozorčí radyIng. Marta Ptáčková – členka dozorčí radyJaroslav Knobloch – člen dozorčí radyPrometheus, energetické služby, s. r. o.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 63072599www.prometheusgas.czSpolečnost vznikla 8. března 1995. Pražská plynárenská, a. s., ji založila společně s německou společností RWE Energie AG.Základní kapitál společnosti je 18 000 000 Kč, podíl Pražské plynárenské, a. s., činil 50 %. Na základě smlouvy o převodu50% obchodního podílu RWE Energy AG na společníka PP, a. s., se dne 29. listopadu 2005 (do obchodního rejstříku zapsáno12. prosince 2005), stala jediným vlastníkem společnosti Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání dle společenské smlouvy: montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej pronájem a leasing zařízení na výrobu tepla, chladu a elektrické energie poradenská činnost v oblasti vytápění, regulace a klimatizace objektů pronájem a leasing měřicí a regulační techniky pro plynová zařízení vodoinstalatérství a topenářství výroba tepelné energie distribuce plynu[ 24 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Orgány a vedení společnosti k 31.12.2005:Ing. Josef Hais - jednatelIng. Jiří Weinberger – ředitelLadislav Slaný – předseda dozorčí radyIng. Jaroslav Kohoutek – člen dozorčí radyThomas Merker – člen dozorčí radyIng. Ludmila Rosecká – členka dozorčí radyVybrané ekonomické údaje:(v tis. Kč)2005 2004Aktiva 52 837 51 851Pasiva 52 837 51 851Vlastní kapitál 40 991 41 297Cizí zdroje 10 305 9 275Výnosy 66 750 77 802Náklady* 49 979 57 341Zisk po zdanění 12 694 15 053Pozn.: údaje jsou auditované a vykázané dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.*Náklady neobsahují daň z příjmů za běžnou činnost.GAS s. r. o.adresa: Komenského nám. 1619, ŘíčanyIČ: 61506192www.gasinfo.czSpolečnost vznikla 16. června 1994. Pražská plynárenská, a. s., ji založila společně s ostatními sedmi plynárenskými distribučnímispolečnostmi pro zajišťování činnosti v oblasti plynárenské techniky, předpisů a informatiky, obchodní činnosti a ubytovacíchslužeb. Základní kapitál společnosti je 26 782 000 Kč, podíl Pražské plynárenské, a. s., činil 10,8 %. Dne 29. září 2005prodala Pražská plynárenská, a. s., svůj podíl ve společnosti Českému plynárenskému svazu.Obchodní společnosti, ve kterých Pražská plynárenská, a. s., nepřímo vlastní více než 10 % základního kapitáluNení takových.Informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorůmOdměny auditorům za ověření nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2005 činily 795 tis. Kč (nekonsolidovaná),100 tis. Kč (konsolidovaná) a 535 tis. Kč za konzultační služby.[ 25 ]


Pražská plynárenská, a. s.energie tam,kde ji potřebujete[ 26 ]


III.Zpráva představenstvao podnikatelské činnosti společnostia o stavu jejího majetku[ 27 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak. Plynárenství v roce 2005V sektoru plynárenství došlo k podstatným změnám v souvislosti s implementací evropské Směrnice 2003/55/EC pro vnitřnítrh s plynem do legislativy ČR. Mezi základní legislativní předpisy, které měly podstatný vliv na změny v roce 2005 patří novelaEnergetického zákona ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizovánítrhu s plynem, ale i doplňující předpisy, které tvoří řády provozovatelů soustav (Řád provozovatele přepravní soustavy,Řády provozovatelů distribučních soustav a Řád provozovatele podzemních zásobníků) a další navazující předpisy.V návaznosti na legislativní změny došlo od 1. ledna 2005 k částečnému otevření trhu s plynem pro konečné zákazníky, jejichžroční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3 a pro všechny držitele licencena výrobu elektřiny, při kombinované výrobě elektřiny a tepla, v rozsahu své spotřeby pro tuto výrobu. Na základě platnéhoenergetického zákona připravovala Pražská plynárenská, a. s., nezbytné kroky pro oddělení provozovatele distribuční soustavyod ostatních činností vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, tzv. právní unbundling, který bude dokončenk 1. lednu 2007. Podstatné události roku 2005Leden Dne 30.12.2004 nabylo účinnosti aktualizované znění Energetického zákona 1) , zákonem 670/2004 Sb. Dne 1. ledna nabyla účinnosti Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. Od 1. ledna vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačníhoúřadu č. 13/2004. Byly zahájeny společné odečty spotřeby plynu a elektrické energie společností ODEM, a. s., pro odběratele kategorie maloodběratel. Dne 3. ledna došlo ke změně právní formy dceřiné společnosti Informační služby - energetika ze společnosti s ručenímomezeným na akciovou společnost.Únor Dne 8. února se konala 2. valná hromada Pražského sdružení pro zemní plyn. V areálu Pražské plynárenské, a. s., byla 23. února slavnostně otevřena nová plnicí stanice stlačeného zemního plynu, kteráje přístupná i motoristické veřejnosti.Březen Dne 1. března byla usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0248 schválena Územní energetická koncepce hl. m. Prahy. Pražská plynárenská, a. s., se zúčastnila jako spoluvystavovatel s Pražskou energetikou, a. s., veletrhu ECO CITY. Dne 24. března vydala PP, a. s., vnitřním předpisem Program opatření k zajištění nediskriminačního přístupu do distribučnísoustavy.Duben Od 1. dubna vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačníhoúřadu č. 1/2005. Probíhala soutěž se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské, a. s., o zájezd do Řecka a Říma.1)Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění.[ 28 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Květen Pražská plynárenská, a. s., navázala spolupráci s čínskou firmou TIANJIN SUPPLY & MARKETING COOPERATION v oblastivýroby plynoměrů a distribuce plynu.Červen Pod názvem „Spolu dětem“ uspořádala Pražská plynárenská, a. s., spolu s Pražskou energetikou, a. s., 4. června Dětskýden v pražské ZOO. Dne 16. června se konala řádná valná hromada, na které došlo ke změnám ve složení dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s.,a ke změně v předmětu podnikání společnosti.Červenec Od 1. července vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačníhoúřadu č. 3/2005. Do trvalého provozu byla uvedena nová velmi vysokotlaká regulační stanice Pražské plynárenské, a. s., v Horních Měcholupech.Září Ke dni 1. září došlo k fúzi dvou dceřiných společností PP, a. s., Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s., a Opravy plynárenskýchzařízení, s. r. o. Nástupnická dceřiná společnost nese název Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s. Ve dnech 20. – 24. září se Pražská plynárenská, a. s., účastnila 16. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. PP, a. s., uspořádala ve spolupráci s poskytovatelem výhod se Zákaznickou kartou PP, a. s., soutěž o wellness pobyt v LázníchVelichovky.Říjen Od 1. října vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačníhoúřadu č. 5/2005. Byly provedeny mimořádné odečty spotřeby plynu u odběratelů kategorie domácnost a maloodběratel se spotřebou nad3 000 m 3 /rok z důvodu výraznější změny ceny plynu.Listopad Ve dnech 7. – 9. listopadu proběhly volby nového člena dozorčí rady PP, a. s. Členkou dozorčí rady PP, a. s., volenou zaměstnancise s platností od 14. listopadu stala JUDr. Lubomíra Stojkovičová. Ve dnech 22. – 26. listopadu představila svoje aktivity Pražská plynárenská, a. s., v rámci expozice Pražské energetiky, a. s.,na odborném veletrhu AQUA-THERM. 23. listopadu byla založena 100% dceřiná společnost Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražskáplynárenská, a. s.Prosinec S účinností od 1. prosince upravila Pražská plynárenská, a. s., zálohové platby domácnostem v souvislosti s novými cenamizemního plynu, které stanovil Energetický regulační úřad k 1. říjnu 2005. 6. prosince se v Celetné ulici rozsvítilo 93 plynových lamp, z tohoto počtu bylo 43 lamp nových a 50 zrekonstruovaných. 7. prosince vznikla zápisem do obchodního rejstříku 100% dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., členkoncernu Pražská plynárenská, a. s. Pražská plynárenská, a. s., otevřela 8. prosince v ulici Ve Smečkách v Praze 1 Galerii Smečky.[ 29 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Vývoj kurzu akciíGrafické zobrazení vývoje kurzu akcií PP, a. s., na BCPP a v RM-Systému 2002 – 20055 0004 5004 0003 5003 000Cena (v Kč)2 5002 0001 5001 000500BCPPRM-Systém014.2.200214.4.200214.6.200214.8.200214.10.200214.12.200214.2.200314.4.200314.6.200314.8.200314.10.200314.12.200314.2.200414.4.200414.6.200414.8.200414.10.200414.12.200414.2.200514.4.200514.6.200514.8.200514.10.200514.12.200514.2.2006DatumBurza cenných papírů PrahaNa BCPP v roce 2005 docházelo ke korekci kurzu akcií PP, a. s., a to v rozmezí od 2 470 Kč do 3 827 Kč. Nebyla zde však zobchodovánažádná akcie.RM-Systém PrahaV roce 2005 bylo v RM–Systému zobchodováno 184 kusů akcií PP, a. s. To potvrzuje dosavadní trend poklesu v počtu zobchodovanýchakcií. Cena akcií dosáhla maximální hodnoty 4 620 Kč v polovině září. Za tuto cenu bylo zobchodováno dne14.9.2005 osm kusů akcií. Minimální kurz akcií PP, a. s., nepřesáhl v dubnu 2005 hodnotu 3 125,10 Kč. Při tomto kurzu bylyzobchodovány dne 27.4.2005 dva kusy akcií.[ 30 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Organizační schéma PP, a. s., k 31.12.2005generální ředitelkancelář představenstvaa generálního ředitelesamostatné oddělenípodnikatelských záměrůúsek ředitele pro distribuci úsek obchodního ředitele úsek finančního ředitele úsek ředitele pro strategiia informatikukancelář ředitelepro distribucikancelářobchodního ředitelekancelářfinančního ředitelekancelář ředitele prostrategii a informatikuodbor ekonomikypro distribuciodbor marketingua nákupu plynusamostatné oddělenísprávy majetkuodbor personálníodbor plynárenskéhodispečinku a pohotovostiodbor obchodní odbor controllingu odbor auditu a systémůřízeníodbor správyplynárenského majetkuodbor velkoodběruodbor financováníodbor řízení informatikyodbor měřenía řešení plynofikacestředisko fakturace plynustředisko účtárenodbor prodeje teplaa tržního partnerstvíodbor právnístředisko služebodbor Public Relationssamostatné oddělenístrategických analýz[ 31 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Výsledek hospodaření před zdaněním(v mil. Kč)Rok 2005 Porovnání Rok 2004Plán Skutečnost Skut. 05 - Skut. 05 - SkutečnostPlán 05 Skut. 04VH provozní 261,0 267,5 6,5 - 140,2 407,7VH finanční - 14,8 - 8,3 6,5 3,9 - 12,2VH mimořádný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VH celkem 246,2 259,2 13,0 - 136,3 395,5(v mil. EUR)Rok 2005 Porovnání Rok 2004Plán Skutečnost Skut. 05 - Skut. 05 - SkutečnostPlán 05 Skut. 04VH provozní 8,8 9,0 0,2 - 4,7 13,7VH finanční - 0,5 - 0,3 0,2 0,1 - 0,4VH mimořádný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VH celkem 8,3 8,7 0,4 - 4,6 13,3Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2005 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 29,784 Kč/EUR.Dosažení vyššího výsledku hospodaření oproti plánu o 13,0 mil. Kč (5,2 %) bylo ovlivněno nárůstem provozního VH o 6,5 mil.Kč a zároveň došlo ke snížení ztráty z finančního VH o 6,5 mil. Kč.Výsledek hospodaření v porovnání s předchozím rokem byl nižší o 136,3 mil. Kč (34,5 %), zejména vlivem poklesu provozníhoVH o 140,2 mil. Kč při snížení ztráty finančního VH o 3,9 mil. Kč. Výnosy(v mil. Kč)Rok 2005 Porovnání Rok 2004Plán Skutečnost Skut. 05 - Skut. 05 - SkutečnostPlán 05 Skut. 04Tržby za plyn* 7 342,0 7 758,2 416,2 898,0 6 860,2z toho - VO 2 416,6 2 567,2 150,6 303,1 2 264,1- SO 1 127,7 1 176,4 48,7 151,6 1 024,8- MO 1 093,1 1 266,8 173,7 243,9 1 022,9- DOM 2 704,6 2 747,8 43,2 199,4 2 548,4Ostatní provozní tržby a výnosy 120,9 129,1 8,2 - 18,9 148,0Provozní výnosy celkem 7 462,9 7 887,3 424,4 879,1 7 008,2Finanční výnosy 17,5 24,7 7,2 15,2 9,5Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Výnosy celkem 7 480,4 7 912,0 431,6 894,3 7 017,7*licencovaná činnost[ 32 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(v mil. EUR)Rok 2005 Porovnání Rok 2004Plán Skutečnost Skut. 05 - Skut. 05 - SkutečnostPlán 05 Skut. 04Tržby za plyn 246,5 260,5 14,0 30,2 230,3z toho - VO 81,1 86,2 5,1 10,2 76,0- SO 37,9 39,5 1,6 5,1 34,4- MO 36,7 42,5 5,8 8,2 34,3- DOM 90,8 92,3 1,5 6,7 85,6Ostatní provozní tržby a výnosy 4,1 4,3 0,2 - 0,7 5,0Provozní výnosy celkem 250,6 264,8 14,2 29,5 235,3Finanční výnosy 0,6 0,8 0,2 0,5 0,3Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Výnosy celkem 251,2 265,6 14,4 30,0 235,6Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2005 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 29,784 Kč/EUR.Oproti plánu došlo ke zvýšení tržeb za plyn o 416,2 mil. Kč (5,6 %) vlivem cenových úprav ERÚ v průběhu roku 2005, při nižšímprodeji plynu o 126,8 mil. kWh.Oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení tržeb za plyn o 898,0 mil. Kč (13,1 %) zejména z důvodu úprav prodejníchcen ze strany ERÚ při nižším prodeji plynu o 232,7 mil. kWh.Ostatní provozní výnosy byly oproti plánu vyšší o 8,2 mil. Kč zejména vlivem vyšších výnosů z prodeje materiálu o 6,9 mil.Kč, vyšších náhrad za právní zastupování o 1,4 mil. Kč (vyšší úspěšnost při vymáhání pohledávek), vyšších výnosů z aktivaceinvestičního majetku o 1,4 mil. Kč, vyšších výnosů z pojistného plnění o 0,5 mil. Kč, vyšších výnosů z nevyplacených přeplatkůo 0,5 mil. Kč a vyšších výnosů z prodeje tepla o 0,9 mil. Kč (dřívější zahájení prodeje tepla z kotelen ve vlastnictví PP, a. s.).Na druhé straně byly nižší výnosy z pronájmů o 6,5 mil. Kč především z důvodu nerealizace pronájmu prostor a zařízení společnostiMEPOS, a. s., jejíž zahájení činnosti bylo předpokládáno od 1.10.2005.Zvýšení finančních výnosů o 7,2 mil. Kč bylo způsobeno vyššími příjmy z dividend od dceřiných společností o 1,3 mil. Kča odprodejem cenných papírů společnosti GAS s. r. o., ve výši 5,7 mil. Kč.Oproti minulému roku byly ostatní provozní výnosy nižší o 18,9 mil. Kč především z důvodu snížení výnosů z pronájmůo 12,5 mil. Kč (ukončení pronájmu RWE, snížení pronajatých prostor společnosti PPR, a. s., vyšší výnosy z pronájmu licencíSW), snížení výstavby kotelen na zakázku o 2,7 mil. Kč a nižších tržeb z technického školení o 0,4 mil. Kč. Dále došlo ke sníženívýnosů z prodeje majetku o 6,7 mil. Kč, prodeje materiálu o 4,4 mil. Kč, výnosů z nevyplacených přeplatků o 1,8 mil. Kč,výnosů z pojistného plnění o 1,0 mil. Kč (v roce 2004 obdržela PP, a. s., plnění za škody způsobené povodněmi v roce 2002)a výnosů z odepsaných pohledávek o 3,4 mil. Kč (v roce 2004 obdržela PP, a. s., výnos z konkurzu Union banky). Na druhéstraně se zde projevilo zvýšení výnosů z prodeje tepla o 11,2 mil. Kč (větší počet provozovaných kotelen) a vyšší výnosy z náhradza právní zastupování o 0,8 mil. Kč.Zvýšení finančních výnosů o 15,2 mil. Kč bylo způsobeno vyššími příjmy z dividend od dceřiných společností o 9,7 mil. Kča odprodejem cenných papírů společnosti GAS s. r. o., ve výši 5,7 mil. Kč.[ 33 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Nákladybez daně z příjmu za běžnou činnost(v mil. Kč)Rok 2005 Porovnání Rok 2004Plán Skutečnost Skut. 05 - Skut. 05 - SkutečnostPlán 05 Skut. 04Nákup plynu pro distribuci 5 989,3 6 432,6 443,3 939,8 5 492,8Ostatní provozní náklady 1 212,6 1 187,2 - 25,4 79,5 1 107,7Provozní náklady celkem 7 201,9 7 619,8 417,9 1 019,3 6 600,5Finanční náklady 32,3 33,0 0,7 11,3 21,7Mimořádné náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Náklady celkem 7 234,2 7 652,8 418,6 1 030,6 6 622,2(v mil. EUR)Rok 2005 Porovnání Rok 2004Plán Skutečnost Skut. 05 - Skut. 05 - SkutečnostPlán 05 Skut. 04Nákup plynu pro distribuci 201,1 216,0 14,9 31,6 184,4Ostatní provozní náklady 40,7 39,8 - 0,9 2,6 37,2Provozní náklady celkem 241,8 255,8 14,0 34,2 221,6Finanční náklady 1,1 1,1 0,0 0,4 0,7Mimořádné náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Náklady celkem 242,9 256,9 14,0 34,6 222,3Průměrný kurs Kč/EUR za rok 2005 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 29,784 Kč/EUR.Zvýšení nákladů na nákup plynu pro distribuci oproti plánu roku 2005 o 443,3 mil. Kč (7,4 %) bylo ovlivněno především cenovýmiúpravami ERÚ v průběhu roku 2005 při nižším nákupu plynu o 129,7 mil. kWh.Zvýšení nákladů na nákup plynu pro distribuci o 939,8 mil. Kč (17,1 %) oproti roku 2004 bylo způsobeno cenovými úpravamiERÚ při nižším množství nakoupeného plynu o 238,1 mil. kWh.Ostatní provozní náklady byly oproti plánu nižší o 25,4 mil. Kč především z důvodu nižších nákladů na služby o 27,1 mil. Kč(odložení vzniku společnosti MEPOS, a. s., nižší náklady na měření, propagaci a reklamu, poradenskou činnost a nákladů nazajištění provozu budov), nižšího salda tvorby a zúčtování opravných položek a odpisu nedobytných pohledávek o 8,2 mil. Kč,nižších nákladů na odpisy o 1,0 mil. Kč (vliv výše struktury a doby začlenění investic), nižší spotřebě materiálu o 0,5 mil. Kč(především materiálu k plynoměrům), při zvýšených nákladech na prodej materiálu o 6,2 mil. Kč (kompenzace ve výnosech),osobních nákladech o 3,2 mil. Kč (nerealizace převodu zaměstnanců do společnosti MEPOS, a. s.) a vlivem tvorby rezervy naunbundling ve výši 1,9 mil. Kč.Nárůst finančních nákladů o 0,7 mil. Kč byl způsoben proúčtováním hodnoty cenných papírů společnosti GAS s. r. o., ve výši3,1 mil. Kč a nižšími náklady na úroky o 2,6 mil. Kč.Oproti skutečnosti minulého roku se ostatní provozní náklady zvýšily o 79,5 mil. Kč, především vlivem zvýšení salda tvorbya vyúčtování opravných položek a odpisu nedobytných pohledávek o 20,8 mil. Kč, zvýšení odpisu investičního majetkuo 30,6 mil. Kč (vliv investiční politiky minulých let, vliv vyššího počtu cejchovních výměn), zvýšení nákladů na službyo 14,6 mil. Kč (zvýšení nájemného za kolektory, nákladů na odečty z důvodu odečítání typových denních diagramů dle požadavkůERÚ a denní odečítání oprávněných zákazníků dle energetického zákona č. 458/2000 a vyhlášky č. 673/2004 v platnémznění, nákladů na propagaci a reklamu, nákladů na poradenskou činnost v souvislosti s unbundlingem společnosti, nákladů naprovoz a údržbu IT), zvýšení osobních nákladů o 7,9 mil. Kč a nákladů na spotřebovaný materiál o 9,9 mil. Kč (vyšší náklady naprodej tepla vlivem rozšiřování počtu provozovaných kotelen, vyšší cena a spotřeba energií ve vlastních objektech). V roce[ 34 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.2005 byla vytvořena rezerva ve výši 1,9 mil. Kč na unbundling. Na druhé straně došlo ke snížení nákladů na prodaný materiálo 4,1 mil. Kč a zůstatkové ceny prodaného majetku o 4,4 mil. Kč (v roce 2005 odprodej pozemku, budovy a instalovaného měřícíhozařízení Předávací stanice Sibřina).Nárůst finančních nákladů o 11,3 mil. Kč byl způsoben vyšší hodnotou nákladových úroků o 8,2 mil. Kč v důsledku vyššíhočerpání úvěrů a proúčtováním hodnoty cenných papírů společnosti GAS s. r. o., ve výši 3,1 mil. Kč. Finanční situacePP, a. s., je finančně stabilní společností, neboť i v roce 2005 plnila všechny své závazky vůči dodavatelům, odběratelům, státnímurozpočtu, bankovním institucím a zaměstnancům vždy v dohodnutých lhůtách splatnosti. Společnost kryje své finančnípotřeby jednak z vlastních zdrojů (odpisy a čistý zisk) a jednak z cizích zdrojů formou čerpání bankovních úvěrů. V roce 2005společnost čerpala výlučně krátkodobé úvěry, jelikož tyto maximálně vyhovují průběhu cash flow společnosti, které je výrazněovlivněno sezónními výkyvy, spojenými s prodejem plynu. Minimální výše úvěru 511,8 mil. Kč byla čerpána v měsíci lednu,nejvyšší čerpání úvěru proběhlo v prosinci ve výši 1 881,7 mil. Kč, z čehož vyplývá, že maximální výkyv cash flow společnostičinil 1 369,9 mil. Kč. Průměrná denní výše úvěru byla v roce 2005 na úrovni 1 296,1 mil. Kč, a oproti průměrné dennívýši úvěru v roce 2004 (802,4 mil. Kč), znamená tato hodnota nárůst o 493,7 mil. Kč. Porovnáním stavu úvěru k 31.12.2005(1 683,8 mil. Kč) se stavem úvěru k 31.12.2004 (1 111,3 mil. Kč) je jeho navýšení o 572,5 mil. Kč.Rozhodující vliv na nárůst úvěru mělo razantní zvýšení cen plynu k 1.10.2005, v jehož rámci vzrostla nákupní cena plynuo 27,65 %. Úprava záloh u zákazníků kategorie domácnost a maloodběratel na úroveň odpovídající vyšším cenám plynu senedá provést okamžitě, ale probíhá postupně každý měsíc vždy u těch odběratelů, kteří jsou odečítáni a vyfakturováni.Následně spolu s fakturou je jim zaslána i nově vypočítaná hodnota zálohy korespondující s aktuální cenou plynu a výší odběruplynu zákazníka. K růstu plateb od maloodběratelů a domácností bude tedy docházet s časovým odstupem postupněv průběhu celého roku 2006 tak, jak bude probíhat fakturace jednotlivých zákazníků. Vzniklý deficit mezi vyššími výdaji za nákupplynu a postupným promítáním vyšších cen do záloh způsobuje navýšení čerpání úvěru. K nárůstu stavu úvěru přispívárovněž investiční výstavba, zhoršená platební morálka odběratelů a trvalý vliv změny zákona o DPH, dle které se odvádí DPHz každé přijaté zálohy od odběratelů.V roce 2005 využívala společnost služeb 3 bankovních ústavů: Československé obchodní banky, a. s., Citibank, a. s.,a Komerční banky, a. s. Přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS)Pražská plynárenská, a. s., je emitentem kótovaných cenných papírů obchodovaných na oficiálním regulovaném trhu v Českérepublice a vztahuje se na ni povinnost od roku 2005 účtovat a sestavovat účetní závěrky podle Mezinárodních standardůúčetního výkaznictví.PP, a. s., zahájila od 1. ledna 2005 v souladu s platnou legislativou účtování primárně dle IAS/IFRS.Pražská plynárenská, a. s., provádí povinně konsolidaci účetní závěrky s dceřinými společnostmi v souladu s IAS/IFRS ve zněnípřijatém EU.PP, a. s., vede ve svém účetním informačním systému sekundárně účtování podle Českých účetních standardů, které je podkladempro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob.[ 35 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Obchod s plynemVýsledky obchodní činnosti byly v roce 2005 ovlivněny:a) pozitivně marketingovými a obchodními aktivitami společnosti, dalším zefektivněním a rozšířením služeb zákazníkům, napojením nových odběratelů,b) negativně z hlediska prodeje plynu nepříznivými klimatickými podmínkami, přechodem některých odběratelů na centrální zásobování teplem a jiná paliva, zhoršenou ekonomickou situací řady odběratelů, a to zejména u kategorií VO a SO, která měla za následek omezení výrobynebo ukončení jejich činnosti, dále vlivem zvyšování cen vstupů (pracovní síla) dochází ke stěhování výroby do jiných regionů, úspornými opatřeními odběratelů, která souvisí s uplatňováním nových technologií snižujících spotřebu zemního plynu, zateplovánímobjektů, regulace otopných soustav v důsledku energetických auditů, PT, a. s. – největší odběratel postupně snižuje energetickou potřebu a v maximální možné míře využívá dálkové teplo z elektrárnyv Mělníku, růstem ceny plynu.Nákup plynuNa základě Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu, uzavřené dne 19.2.1998, nakupovala Pražská plynárenská, a. s., v roce2005 zemní plyn od jediného dodavatele, a to od společnosti RWE Transgas, a. s.Objem dodaného zemního plynu byl v roce 2005 nižší o 128,5 mil. kWh, než předpokládal plán, a to především v důsledkuklimatických podmínek.(v mil. kWh)2005 2005 2005 2004 2004 % % %Plán Skutečnost Přepočtená Skutečnost Přepočtená Přepoč. skut. Skutečnost Skutečnostskutečnost skutečnost 2005/přepoč. 2005/ 2005/skut. 2004 skuteč. 2004 plán 200512 200,2 12 071,7 12 142,3 12 298,7 12 670,0 95,8 98,2 98,95Přepočtená skutečnost – nákup zemního plynu přepočtený na dlouhodobý teplotní průměr v regionu. PP, a. s., ukazatel používá pro porovnání objemuodebraného plynu ve víceletém časovém období.Čtvrtletí 2005 2005 2005 2004 2004 2004mil. kWh % z roku Průměrná mil. kWh % z roku Průměrnáteplota °C teplota °CI. 5 355,9 44,3 0,9 5 375,9 43,7 1,4II. 1 650,8 13,7 14,2 1 774,6 14,4 13,2III. 915,5 7,6 17,6 965,0 7,9 18,0IV. 4 149,5 34,4 4,7 4 183,2 34,0 0,7Rok 12 071,7 100,0 9,4 12 298,7 100,0 9,4[ 36 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.2000 Vývoj prodeje zemního plynu v průběhu roku 20051 861,7(v mil. kWh zaokrouhleno)1 807,11 747,81 598,915001 450,61000783,8778,4517,9500302,7267,8361,5260,30ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec[ 37 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Prodej plynu(v mil. kWh zaokrouhleno)2005 2005 2004 % %Plán Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost2005/2004 2005/Prodej plán 2005Velkoodběratelům 4 244,4 4 243,2 4 414,2 96,1 100,0Středním odběratelům 1 989,8 1 922,9 1 936,8 99,3 96,6Maloodběratelům 1 793,1 1 937,8 1 795,3 107,9 108,1Domácnostem 3 821,6 3 618,2 3 808,5 95,0 94,7Prodej ZP - licencovaná činnost 11 848,9 11 722,1 11 954,8 98,1 98,9Prodej tepla* 14,1 14,9 5,2 286,5 105,7Prodej CNG 1,5 1,6 1,4 114,3 106,7Celkem 11 864,5 11 738,6 11 961,4 98,1 98,9*Prodej tepla je prodej zemního plynu určeného k výrobě tepla v rámci prodeje tepla PP, a. s.OdběrateléPočet Počet Rozdíl Počet Počet Rozdílodběratelů odběratelů odběrných odběrnýchKategorie 2005 2004 míst 2005 míst 2004Velkoodběratel 142 143 - 1 228 233 - 5Střední odběratel 1 041 1 044 - 3 1 572 1 598 - 26Maloodběratel 37 470 36 209 + 1 261 37 470 36 217 + 1 253Domácnosti 399 499 399 911 - 412 399 499 399 949 - 450Celkem 438 152 437 307 + 845 438 769 437 997 + 772Počet odběrných míst kategorie VO se oproti roku 2004 celkově snížil o 5:a) v průběhu roku 2005 došlo k poklesu o 7 odběrných míst v kategorii VO: 4 odběrná místa byla převedena do kategorie SO 1 odběrné místo bylo převedeno do kategorie SO (následně na prodej tepla PP, a. s.) 2 odběrná místa byla zrušenab) v průběhu roku 2005 došlo současně v této kategorii k nárůstu o 2 odběrná místa: 2 odběrná místa vznikla nověPočet odběrných míst v kategorii SO se oproti roku 2004 celkově snížil o 26:a) v průběhu roku 2005 došlo k poklesu celkem o 96 odběrných míst v kategorii SO: 1 odběrné místo bylo sloučeno se stávajícím odběrným místem v kategorii SO 6 odběrných míst bylo převedeno na prodej tepla PP, a. s. 10 odběrných míst bylo zrušeno 79 odběrných míst bylo vzhledem k výši odběru převedeno do kategorie MOb) v průběhu roku 2005 došlo současně v této kategorii k nárůstu o 70 odběrných míst: vzniklo 46 nových odběrných míst 19 odběrných míst bylo převedeno z kategorie MO 5 odběrných míst bylo převedeno z kategorie VO[ 38 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Úbytek odběrných míst v kategorii DOM je dán zejména tím, že při rekonstrukci obytných domů soukromými majiteli je řešenajejich plynofikace centrální kotelnou místo plynofikací jednotlivých bytů. Nárůst odběrných míst v kategorii MO oprotiroku 2004 může být způsoben faktem, že některé developerské a stavební společnosti po dostavbě objektu uzavřou nejdřívepro jednotlivé byty nebo rodinné domy smlouvu na své jméno v kategorii MO. V rámci následného prodeje bytů nebodomků konkrétním osobám pak dochází k převodu do kategorie DOM. Lze předpokládat, že se jedná o cca 700 – 1000 odběrnýchmíst. Nákup a prodej zemního plynu v PP, a. s., v roce 2005nákupprodej(v mil. kWh)12 071,711 738,6VO4 243,2SOMO1 922,91 937,8DOM3 618,2teploCNG14,91,602 0004 0006 0008 00010 00012 00014 000Rozdíl mezi nákupem a prodejem zemního plynu tvoří vlastní spotřeba plynu na regulačních stanicích a objektech, technologické ztráty a bilanční rozdíly. Prodej tepla v roce 2005Výroba v tis. GJ 42,2Tržby v mil. Kč 15,5Investice v mil. Kč 21,0Počet provozovaných plynových kotelen 33- z toho zprovozněno koncem roku 2005 13[ 39 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Marketing a péče o zákazníky PlynofikaceProjekt „zahušťování“ pokračoval v roce 2005 v obcích Dobřejovice, Dolní Břežany, Horní Jirčany, Nupaky, Roztoky u Prahya Vestec. Tento projekt podpořilo Pražské sdružení pro zemní plyn.V průběhu roku 2005 pokračovala plošná plynofikace v souladu s investičním plánem PP, a. s., a v koordinaci se stavbamidalších investorů v městských částech Slivenec, Koloděje, Suchdol – Šárecké údolí, Řeporyje, Liboc, Čakovice. V rámci dalšíhorozšiřování území vymezeného licencí a zahušťování sítí PP, a. s., bylo v roce 2005 provedeno zpracování 11 generelníchřešení a studií plynofikace, včetně aktualizací. Nově byla započata plynofikace v obcích Bášť a Dobročovice.Investorem pokračující plynofikace byla jak PP, a. s., tak i smluvní subjekty. S těmito smluvními partnery bylo v roce 2005uzavřeno 115 smluv o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní, na základě kterých PP, a. s., tato plynárenská zařízenív následujících letech odkoupí. Péče o zákazníkyNa pracovišti call centra a v obchodních kancelářích byly přijímány objednávky na služby v terénu. V předem objednanémtermínu mohli zákazníci, při návštěvě pověřeného pracovníka v místě svého bydliště nebo v sídle své firmy, uzavřít smlouvuo dodávce a odběru zemního plynu, včetně osazení plynoměru, uskutečnit převod plynoměru, ukončit smlouvu, objednat výměnuv případě poruchy měřidla nebo objednat úřední přezkoušení měřidla.V rámci spolupráce PP, a. s., a tzv. „tržních partnerů“ měli zákazníci možnost využívat služeb těchto firem. Jednalo se např.o služby v oblastech realizace odběrného plynového zařízení na „klíč“, projekční činnosti, montáže odběrného plynového zařízení,o služby specializovaných prodejců plynových spotřebičů, dále o revize plynových zařízení, realizace plynovodů a plynovodníchpřípojek. Největší zájem projevili zákazníci o firmy nabízející revize plynových zařízení a o specializované prodejceplynových spotřebičů.Pro zákazníky byla k dispozici společná obchodní kancelář s PRE, a. s., v paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a společnázákaznická linka 840 555 333.Pro vyřízení některých svých požadavků, mohli zákazníci využívat i alternativní způsoby kontaktu, jako např. elektronické formulářena www.ppas.cz.Zákazníkům byly nadále nabízeny služby v oblasti výstavby nových plynových kotelen, jejich rekonstrukcí a prodeje tepla. VýstavyPražská plynárenská, a. s., se v roce 2005 již počtvrté prezentovala na zářijovém veletrhu FOR ARCH, poprvé zde však mělav rámci projektu „Spolu pro Prahu“ propojenou expozici s Pražskou energetikou, a. s. Pražská plynárenská, a. s., mj. vystavovalaautomobil Škoda Fabia Combi s přestavěným pohonem na zemní plyn a dále exponáty zaměřené na alternativní způsobyvyužití zemního plynu. Jednalo se o plynový krb, domácí plnicí stanici zemního plynu pro automobily s pohonem na CNGa o plynový infrazářič.Dále se Pražská plynárenská, a. s., jako spoluvystavovatel s Pražskou energetikou, a. s., zúčastnila v březnu 2005 veletrhuECO CITY a v listopadu 2005 pak veletrhu AQUA-THERM. Dárcovství a sponzoringPražská plynárenská, a. s., již tradičně ve sféře kultury, sportu, životního prostředí, školství, vědy a sociální oblasti spolupracujes renomovanými subjekty, které neodmyslitelně patří k hlavnímu městu. Stále více projektů se uskutečňuje ve spoluprácis Pražskou energetikou, a. s., v rámci projektu „Spolu pro Prahu“. V roce 2005 tak byla např. podpořena Tělovýchovná jednotaSpastic Sport Praha (podpora činnosti postižených sportovců), oslava Dne dětí „Spolu dětem“ v pražské ZOO, výstavaZdeňka Buriana, mládežnická kopaná či slavnostní ohňostroj k ukončení roku.V oblasti dárcovství jsou dlouhodobě podporovány např. tyto subjekty: Klinika popáleninové medicíny Fakultní nemocniceKrálovské Vinohrady, Fakultní nemocnice na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole prostřednictvím Nadace „Národ dětem“(péče o onkologicky nemocné děti), Nadace sestry Akvinely (péče o těžce mentálně postižené), Svaz paraplegiků - CentrumParaple, Nadace Naše dítě, Dětský domov v Dolních Počernicích, Nadační fond pomocná ruka (pomoc handicapovaným spoluobčanům),Sue Ryder (pečovatelsko - kulturní centrum v Michelském dvoře), Jedličkův ústav (dlouhodobá zápůjčka automobilu),Občanské sdružení Užitečný život (letní tábor pro integrovanou skupinu mladých lidí). Poprvé byly v roce 2005 podpořeny:Komunitní centrum Motýlek (pomoc dětem s handicapy), Švejcarův nadační fond dětem či Nemocnice Milosrdnýchsester sv. K. Boromejského.[ 40 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.V rámci sponzorských aktivit pokračovala spolupráce např. s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana, Národním technickýmmuzeem, Národním muzeem, Divadlem Bez zábradlí, pražskou ZOO či Pražskou komorní filharmonií, podpořen byl exhibičnízávod horských kol na Malé Straně či Pražská tyčka. Byla také navázána nová spolupráce např. s HC Sparta Praha, v rámciMemoriálu Josefa Odložila či mezinárodního festivalu Letní Letná. Podnikový časopisČasopis „U Plynárny 500“ vyšel poprvé v roce 1997 k výročí 150 let plynárenství v Praze. Od roku 2000 až dodnes vychází jakoměsíčník. Časopis je určen současným i budoucím odběratelům, obchodním partnerům, zástupcům státní správy a samosprávya také samozřejmě zaměstnancům Pražské plynárenské, a. s., i jejím dceřiným společnostem. V elektronické podoběje také k dispozici na internetových stránkách www.ppas.cz. Zákaznické kartyPP, a. s., již od konce roku 2001 nabízí svým zákazníkům z kategorie domácnost, kteří nemají vůči PP, a. s., žádné finanční závazky,Zákaznickou kartu Pražské plynárenské, a. s. S touto kartou, která je součástí mezinárodního systému CityPower-Card,mohli zákazníci využívat zajímavé slevy z oblasti volného času i užití zemního plynu u 86 poskytovatelů výhod. Počet držitelůzákaznické karty překročil v roce 2005 čtyřicetitisícovou hranici. Spolupráce s ostatními energetickými subjekty Nadále probíhala jednání se společností Pražská energetika, a. s., o přípravě založení společné dceřiné společnostiMEPOS, a. s., pro obsluhu malých zákazníků. PP, a. s., spolupracovala se společností SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., na přípravě Územníenergetické koncepce hl. m. Prahy. V rámci podpory alternativního uplatnění zemního plynu v moderních technologiích a v netradičních odvětvích spolupracovalaPP, a. s., s výrobci a dodavateli těchto produktů. V roce 2005 pokračovala spolupráce s Pražským sdružením pro zemní plyn, jehož je PP, a. s., aktivním členem.K 31.12.2005 mělo toto sdružení 126 členů. Členy sdružení jsou instalatérské a montážní firmy, projektanti, revizní technici,výrobci a prodejci plynových spotřebičů a další profese, které mají vztah k výrobě, montáži nebo provozu plynárenskýcha plynových zařízení. Na základě mandátních smluv provedli v roce 2005 tržní partneři pro PP, a. s., 3 431 demontážía opětovného osazení plynoměrů, včetně jejich plombování, a uzavřeli 112 smluv o dodávce a odběru zemního plynu,včetně osazení plynoměru. V roce 2005 pokračovaly společné odečty spotřeby plynu a elektrické energie ve spolupráci s PRE, a. s., prostřednictvímfirmy ODEM, a. s., u kategorie domácnost. Na začátku roku 2005 započaly společné odečty i v kategorii maloodběratel. PP, a. s., spolupracovala s ostatními distribučními společnostmi, společností RWE Transgas, a. s., společností Plynoprojekt,a. s., a ERÚ na zpracování typových diagramů dodávky pro vyhodnocování spotřeby odběratelů s měřením typuC (bez záznamu hodnot spotřeby). V dubnu 2005 pokračovala spolupráce se společností Eltodo Citelum, Kolektory Praha, a. s., Trade Centre Praha akciováspolečnost, a PP, a. s., jejímž výsledkem byl vznik studie proveditelnosti „Plynového osvětlení v Praze“. Finálním zpracovatelemtéto studie byla společnost Eltodo EG, a. s. Na základě této studie bylo koncem roku 2005 převedeno elektrickéosvětlení v Celetné ulici na osvětlení plynové. Koncem roku 2005 také začala rekonstrukce osmiramenné plynové lampyna Hradčanském náměstí. Na základě podnětu Magistrátu hl. m. Prahy nechala PP, a. s., ve spolupráci s akademickým sochařem Antonínem Kašparemvytvořit nová litinová víka zemního modulu Habr s logem hl. města Prahy a naší společnosti. Postupně budou stávajícíplastová víka měněna za litinová. Stejně jako v předchozích letech spolupracovala PP, a. s., s Českým plynárenským svazem a Českou plynárenskou unií.Český plynárenský svaz je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. Českáplynárenská unie je profesní organizace držitelů státní autorizace na rozvod plynu. Spolupráce v oblasti informatiky, certifikace činností společností, odborných akcí a vzdělávání pokračovala také se společnostíGAS s. r. o.[ 41 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Životní prostředíPP, a. s., přistupuje zodpovědně k ochraně životního prostředí důslednou kontrolou dodržování všech postupů při prováděnísvých podnikatelských činností. Rozšiřováním aktivit, spojených s širším užitím zemního plynu v nejrůznějších oborech,a technickými opatřeními k úspoře jeho spotřeby, napomáhá PP, a. s., ochraně ovzduší při výrobě energií.Spalování zemního plynu ve srovnání s ostatními fosilními palivy výrazně snižuje zatížení ovzduší emisemi skleníkových plynů,jak je patrné z následující tabulky a grafu.*Porovnání emisí znečišťujících látek vztažených k energii, vyrobené z jednotlivých druhů paliv - graf(v kg/GJ)Palivo/Emise NOx CO SO2 TZL CxHyZemní plyn 0,039 0,004 0,000 0,001 0,004Hnědé uhlí 0,210 0,223 1,000 0,054 0,092Dřevo 0,158 0,219 0,018 0,095 0,055Topné oleje 0,086 0,018 0,224 0,014 0,01110,90,80,70,6TZL – tuhé znečišťující látkyCxHy – uhlovodíkyzemní plynhnědé uhlídřevotopné olejekg.GJ -10,50,40,30,20,10NOx CO SO2 TZL CxHyznečišťující látky Sanace staré ekologické zátěžeHorninové prostředí a podzemní voda jsou v areálech PP, a. s., tak jako v řadě lokalit v České republice, kontaminovány v důsledkupředchozí průmyslové činnosti. Jedná se o ekologické zátěže, vzniklé v letech 1926 až 1975, kdy byl v michelském areáluvyráběn svítiplyn.V roce 1995 byl proveden ekologický audit, při kterém byla prokázána výrazná kontaminace v areálu Michle. Fond národníhomajetku ČR se zavázal, že uhradí společnosti účelně vynaložené náklady na splnění ekologických závazků, a své závazky plní.Celkem jím bylo doposud uhrazeno 101 500 290 Kč (3 407 880 EUR). Vozidla s pohonem na stlačený zemní plynV PP, a. s., a jejích dceřiných společnostech je v průměru provozováno 55 vozidel na zemní plyn. PP, a. s., vlastní a provozujeprostřednictvím dceřiné společnosti Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., dvě plnicí stanice CNG. Celkový výdej zemního plynuz těchto plnicích stanic dosáhl v roce 2005 výše 1,769 mil. kWh (167,7 tis. m 3 ), z toho zákazníkům PP, a. s., 1,618 mil. kWh(153,4 tis. m 3 ).* Informace od dceřiných společností nebyly obdrženy.[ 42 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Provoz a obnova plynárenské soustavyProvozně technická situaceK 31.12.2005 provozovala PP, a. s., 4 216 km plynovodních sítí, 250 regulačních stanic a 5 038 domovních regulátorů.Délka plynovodů včetně přípojek(v km)VTL STL NTL Celkem378 2 333 1 505 4 216Zhodnocení roku 2005 z hlediska zabezpečení provozu a zásobování plynemDenní maximum zemního plynu, sjednané ve smlouvě s RWE Transgas, a. s., bylo pro období od 1.1.2005 do 31.12.2005 stanovenove výši 8,670 mil. m 3 (91,044 mil. kWh). K překročení sjednaného denního maxima nedošlo.V průběhu celého roku nevznikla nutnost vyhlašování regulačních opatření. Zásobování zemním plynem bylo plynulé a bezpečné.Provozní útvary PP, a. s., spolu s dceřinými společnostmi OPZ, s. r. o., PPR, a. s., a ostatními dodavatelskými firmami opravilycelkem 2 131 poruch na plynárenském zařízení. Dále bylo odstraněno 2 894 poruch na plynoměrech.Příznivým faktorem při výstavbě a rekonstrukcích plynovodní sítě bylo používání polyetylénového potrubí o vyšší životnosti,bezpečnosti a provozní spolehlivosti.Zvýšení přepravní kapacity NTL plynovodů bylo řešeno převodem systému na vyšší tlakovou hladinu s následnou možnostírozšíření stávajících odběrů a připojení dalších potenciálních zákazníků.Přínosem pro zajištění bezpečného provozu plynárenských zařízení byla průběžně probíhající kontrola těsnosti sítě v ročnímcyklu a diagnostické sledování stavu plynovodní sítě. Statistický přehled likvidace úniků a poruch v roce 2005Úniky a poruchyPočetNa plynárenských zařízeních celkem 2 131z toho na VTL plynovodech 10na STL plynovodech, přípojkách 520na domovních regulátorech (v majetku PP, a. s.) 630na NTL plynovodech, přípojkách 956na RS 15Na plynoměrech 2 894Na odběrném plynovém zařízení (které není v majetku PP, a. s.) 5 626Ostatní zásahy 4 033Celkem 14 684[ 43 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. InformatikaV oblasti informatiky byla v roce 2005 soustředěna pozornost na další rozvoj systémů pro podporu obchodních činností a přípravyna liberalizovaný trh s plynem. Pokračoval projekt Zákaznického informačního systému pro liberalizaci, který bude pokrývatpotřeby „obchodníka“ a „distributora“ při otevírání trhu s plynem.Pro podporu nominací byl vybrán a implementován nový informační systém Lancelot.Výrazné zlepšení kvality hovorů v call centru a tím i zlepšení služeb bylo dosaženo přechodem na nový systém Cisco.V podnikovém informačním systému SAP R/3 Enterprise byly realizovány nové účetní okruhy pro dceřiné společnosti PP, a. s.,a celý systém byl doplněn o konsolidovanou účetní závěrku. Byly rovněž implementovány nové moduly PS a IM.Všechny systémy byly upravovány v souvislosti s vývojem legislativy a nových uživatelských potřeb.Analýza zavedení internetového portálu, zpracovaná koncem roku, vytváří předpoklady pro jeho realizaci v příštím roce.V oblasti HW bylo zakoupeno nové diskové pole HP XP 10000 a nový zálohovací systém IBM, které umožní pokrytí narůstajícíchpožadavků na ukládání dat, jejich archivaci a podstatné zvýšení jejich bezpečnosti a dostupnosti. Personální práce a sociální oblastK 31.12.2005 bylo v PP, a. s., zaměstnáno celkem 560 zaměstnanců, z toho 250 mužů a 310 žen. Z tohoto počtu bylo 20 osobv mimoevidenčním stavu (mateřská a rodičovská dovolená). V evidenčním stavu 540 zaměstnanců bylo zahrnuto 465 technickohospodářskýchpracovníků a 75 zaměstnanců dělnických profesí. V PP, a. s., bylo evidováno celkem 14 zaměstnanců sezdravotním znevýhodněním, z tohoto počtu není žádný zaměstnanec osobou zvlášť postiženou. Z celkového počtu zaměstnancůbylo 11 absolventů středních a vysokých škol s celkovou praxí kratší než dva roky, z toho 4 absolventi v půlroční nástupnípraxi. Zaměstnána byla 1 osoba pobírající důchod s pracovní smlouvou na dobu určitou.Provádění personální a sociální práce probíhalo s cílem snižovat fluktuaci zkvalitňováním individuálního přístupu ke každémuzaměstnanci, prohlubovat stabilizaci zaměstnanců a umožňovat jim jejich kvalifikační a profesní rozvoj. Počet zaměstnancůbyl ovlivňován především přirozeným úbytkem zaměstnanců, kterým vznikl nárok na důchod. Pro odchody do SD platilyi pro rok 2005 zvýhodněné podmínky, které byly sjednány a zakotveny v kolektivní smlouvě.Srovnání struktury zaměstnanecké základny v letech 2000 - 2005 je uvedeno v následující tabulce:Celk. kmen. stav Muži Ženy ES MES THP Děl. OZZ Absolventi Důch.31.12.2000 867 512 355 853 14 595 258 22 15 331.12.2001 627 295 332 610 17 507 103 17 16 231.12.2002 610 274 336 586 24 499 87 17 13 231.12.2003 576 248 328 553 23 473 80 18 18 131.12.2004 557 244 313 534 23 457 77 15 12 131.12.2005 560 250 310 540 20 465 75 14 11 1V oblasti sociální práce byl podle sociálního programu kladen důraz na preventivní zdravotní péči. Zaměstnancům bylo poskytnutoočkování proti chřipce a potravinové doplňky stravy, dále byly realizovány odborné přednášky týkající se rizikovýchnemocí a péče o zdravotní stav.[ 44 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Bezpečnost a ochrana zdraví při práciV souvislosti s aplikací dotčených mezinárodních úmluv, norem evropského práva a řadou českých právních předpisů je v PP,a. s., věnována velká pozornost pracovním podmínkám neohrožujícím životy, zdraví a majetek. Prioritou je bezpečná a zdravínepoškozující práce zaměstnanců na základě prováděné identifikace, hodnocení a eliminace rizik. Cílem BOZP a PO je tedypráce bez škod na zdraví a majetku, s nároky na úroveň životního prostředí, s vysokou produktivitou a pohodou při plněnípracovních úkonů. BOZP je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení),bezpečností technických zařízení, vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy a v neposlednířadě požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. Dle vyjádření Státního úřadu bezpečnosti práce (Inspektorátupráce) je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v PP, a. s., hodnocena velmi pozitivně. Kolektivní vyjednáváníPracovněprávní, mzdové a jiné nároky zaměstnanců PP, a. s., byly uspokojovány v souladu s kolektivní smlouvou platnou naobdobí od 1.2.2003 do 31.3.2005 vč. osmi sjednaných dodatků, které řešily především mzdovou oblast.Nová kolektivní smlouva byla sjednána na období od 1.4.2005 do 31.1.2007. V oblasti pracovněprávní čerpali např. zaměstnancidovolenou na zotavenou v délce jednoho týdne nad rámec zákoníku práce, další pracovní volno s náhradou mzdy a využívalimožnosti v oblasti stravování, které jim poskytoval zaměstnavatel. V průběhu platnosti kolektivní smlouvy byl na základěpředchozího kolektivního vyjednávání sjednán závazek zaměstnavatele zajistit v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004minimální 4,5% meziroční nárůst průměrného výdělku a zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. V kolektivnísmlouvě je sjednána i tvorba sociálního fondu. Kolektivní vyjednávání probíhalo ve vzájemné shodě, vedení společnostise snaží vyjít vstříc reálným požadavkům zástupců zaměstnanců.[ 45 ]


Pražská plynárenská, a. s.energie tam,kde ji potřebujete[ 46 ]


IV. Důležité události I. čtvrtletí roku 2006[ 47 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Dle novely Energetického zákona je oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si dodavateleplynu a má právo přístupu k přepravní soustavě, distribučním soustavám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodůma volné akumulaci.Od 1.1.2006 jsou za podmínek stanovených příslušným zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkoudomácností.Energetický regulační úřad reguluje od 1.1.2006 kromě cen pro domácnosti také ceny pro oprávněné zákazníky.Chráněným zákazníkem je každý konečný zákazník*, který není oprávněným zákazníkem.Na základě cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu byly s účinností od 1.1.2006 a poté od 1.4.2006** pro konečnézákazníky Pražské plynárenské, a. s., stanoveny nové ceny zemního plynu.* Konečným zákazníkem je fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro vlastní spotřebu, případně, která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzickéči právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku.** Aktuální ceny zemního plynu jsou uvedeny na internetových stránkách Pražské plynárenské, a. s., www.ppas.cz. Výsledky I. čtvrtletí 2006Informace uvedené v této kapitole se vztahují pouze ke společnosti Pražská plynárenská, a. s.Nákup plynu(v mil. kWh)01-03/2006 01-03/2005 %Přepočtená Přepočtená Přep.skuteč. Skuteč. Skut.06/Plán Skuteč. skuteč. Skuteč. skuteč. 06/05 06/05 Plán 064 940,0 5 779,0 5 149,8 5 355,9 5 120,9 100,6 107,9 117,0Přepočtená skutečnost – nákup zemního plynu přepočtený na dlouhodobý teplotní průměr v regionu. PP, a. s., ukazatel používá pro porovnání objemu odebranéhoplynu ve víceletém časovém období. Prodej plynu bez CNG a prodeje tepla(v mil. kWh)01-03/2006 01-03/2005 %Skutečnost Skut. 2006/Plán Skutečnost Skutečnost 2006/2005 Plán 2006Prodej - VO 1 727,1 1 817,3 1 781,7 102,0 105,2- SO 852,4 939,5 855,2 109,9 110,2- MO 715,2 995,2 820,3 121,3 139,1- DOM 1 498,6 1 857,7 1 745,6 106,4 124,0Celkem 4 793,3 5 609,7 5 202,8 107,8 117,0[ 48 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Nákladybez daně z příjmu za běžnou činnost(v mil. Kč)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostNákup plynu pro distribuci 3 269,9 3 797,4 527,5 116,1 2 490,3Ostatní provozní náklady 314,7 279,2 - 35,5 88,7 267,4Provozní náklady celkem 3 584,6 4 076,6 492,0 113,7 2 757,7Finanční náklady 11,8 9,3 - 2,5 78,8 7,5Mimořádné náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Náklady celkem 3 596,4 4 085,9 489,5 113,6 2 765,2(v mil. EUR)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostNákup plynu pro distribuci 114,3 132,7 18,4 116,1 87,1Ostatní provozní náklady 11,0 9,8 - 1,2 88,7 9,3Provozní náklady celkem 125,3 142,5 17,2 113,7 96,4Finanční náklady 0,4 0,3 - 0,1 78,8 0,3Mimořádné náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Náklady celkem 125,7 142,8 17,1 113,6 96,7Průměrný kurs za I. čtvrtletí 2006 je 28,600 Kč/EUR. Nákup plynu(v mil. Kč)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostNákup plynu 3 283,6 3 812,0 528,4 116,1 2 497,9z toho: za množství pro distribuci 3 131,6 3 659,1 527,5 116,8 2 356,5za množství ostatní 13,7 14,6 0,9 106,6 7,6stálý plat 138,3 138,3 0,0 100,0 133,8(v mil. EUR)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostNákup plynu 114,8 133,2 18,4 116,1 87,3z toho: za množství pro distribuci 109,5 127,9 18,4 116,8 82,4za množství ostatní 0,5 0,5 0,0 106,6 0,2stálý plat 4,8 4,8 0,0 100,0 4,7Průměrný kurs za I. čtvrtletí 2006 je 28,600 Kč/EUR.[ 49 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Výnosy(v mil. Kč)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostTržby za plyn 3 837,5 4 498,1 660,6 117,2 3 044,1Ostatní provozní tržby a výnosy 37,9 40,3 2,4 106,3 22,9Provozní výnosy celkem 3 875,4 4 538,4 663,0 117,1 3 067,0Finanční výnosy 0,1 0,2 0,1 200,0 0,2Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Výnosy celkem 3 875,5 4 538,6 663,1 117,1 3 067,2(v mil. EUR)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostTržby za plyn 134,2 157,2 23,0 117,2 106,4Ostatní provozní tržby a výnosy 1,3 1,4 0,1 106,3 0,8Provozní výnosy celkem 135,5 158,6 23,1 117,1 107,2Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Výnosy celkem 135,5 158,6 23,1 117,1 107,2Průměrný kurs za I. čtvrtletí 2006 je 28,600 Kč/EUR. Tržby za plyn(v mil. Kč)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostVO 1 304,3 1 379,1 74,8 105,7 949,8SO 658,4 736,2 77,8 111,8 460,3MO 583,1 797,9 214,8 136,8 484,5DOM 1 291,7 1 584,9 293,2 122,7 1 149,5Celkem 3 837,5 4 498,1 660,6 117,2 3 044,1(v mil. EUR)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostVO 45,6 48,2 2,6 105,7 33,2SO 23,0 25,7 2,7 111,8 16,1MO 20,4 27,9 7,5 136,8 16,9DOM 45,2 55,4 10,2 122,7 40,2Celkem 134,2 157,2 23,0 117,2 106,4Průměrný kurs za I. čtvrtletí 2006 je 28,600 Kč/EUR.[ 50 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Výsledek hospodaření(v mil. Kč)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostVH provozní 290,8 461,8 171,0 158,8 309,3VH finanční - 11,7 - 9,1 2,6 77,8 -7,3VH mimořádný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VH celkem 279,1 452,7 173,6 162,2 302,0(v mil. EUR)01-03/2006 Rozdíl 01-03/2005Plán Skutečnost Skut./Plán % SkutečnostVH provozní 10,2 16,1 5,9 158,8 10,8VH finanční - 0,4 - 0,3 0,1 77,8 - 0,3VH mimořádný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VH celkem 9,8 15,8 6,0 162,2 10,5Průměrný kurs za I. čtvrtletí 2006 je 28,600 Kč/EUR. Oznámení o výměně akcií mezi společnostmi RWE a E.ONNa zasedání dozorčí rady PP, a. s., dne 22.2.2006 informoval její člen Dipl. - Ing. Michael Fehn o uzavření dohody o výměněpodílů v plynárenství mezi společnostmi E.ON a RWE. Společnost E.ON Czech Holding AG získá od společnosti RWE GasInternational B. V., podíl 49,24 % v PP, a. s., a dále zvýší své podíly na hlavním akcionáři PP, a. s., společnosti Pražská plynárenskáHolding a. s., o podíl RWE Energy AG z 24 % na 49 %.K datu vyhotovení výroční zprávy neobdržela PP, a. s., žádné další informace.[ 51 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Změny v orgánech dceřiných společnostíDne 22.3.2006 schválilo představenstvo PP, a. s., při výkonu působnosti jediného akcionáře (společníka) změny v orgánechněkterých dceřiných společností.Nové složení orgánů:Informační služby – energetika, a. s.Ing. Oldřich Nechanický – předseda představenstvaIng. Eva Klírová, CSc. – členka představenstvaIng. Monika Bartoňová – členka představenstvaIng. František Vašák, CSc. – předseda dozorčí radyIng. Zuzana Kašparovská – členka dozorčí radyIng. Jaroslav Kohoutek – člen dozorčí radyPraha–Paříž Rekonstrukce, a. s.Luděk Hons – předseda představenstvaPavel Vacík – člen představenstvaIng. Jan Příbek – člen představenstvaLadislav Pospíšil – předseda dozorčí radyIng. Jaroslav Kohoutek – člen dozorčí radyJiří Klímek – člen dozorčí radyPražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Lenka Poklopová – jednatelka, ředitelkaIng. Jiří Hamšík – předseda dozorčí radyIng. Tomáš Fiala – člen dozorčí radyIng. Jaroslav Kohoutek – člen dozorčí radyPrometheus, energetické služby, s. r. o.Ing. Josef Hais – jednatelLadislav Slaný – předseda dozorčí radyIng. Jaroslav Kohoutek – člen dozorčí radyIng. Ludmila Rosecká – členka dozorčí rady Organizační změny k 1.4.2006V souvislosti s pokračující optimalizací organizační struktury PP, a. s., došlo k vnitřní restrukturalizaci společnosti. Jedná se zejménao snížení počtu odborných útvarů přímo podřízených odbornému řediteli, a tím o snížení počtu středního managementu, a dáleo vyčlenění dalších specifických činností do dceřiných společností.[ 52 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Organizační schéma PP, a. s., s platností od 1.4.2006generální ředitelkancelář představenstvaa generálního řediteleodborPublic Relationsúsek ředitele pro distribuciředitel pro distribuciúsek obchodního řediteleobchodní ředitelúsek finančního ředitelefinanční ředitelúsek ředitele pro strategiia informatikuředitel pro strategiia informatikukancelář ředitelepro distribucikancelářobchodního ředitelekancelářfinančního ředitelekancelář ředitele prostrategii a informatikuodbor dispečinkua údržby sítíodbor nákupu plynua prodeje VO a SOodbor ekonomikyodbor interníhoauditu a personalistikyodbor správydistribuční soustavyodbor prodeje plynuMO a DOModbor právníodbor procesůa systémů řízení[ 53 ]


Pražská plynárenská, a. s.energie tam,kde ji potřebujete[ 54 ]


V. Informace o očekávané situaci[ 55 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak. Informace o očekávané situaci v roce 2006Informace jsou čerpány z podnikatelského záměru společnosti pro rok 2006 schváleného představenstvem dne 2.2.2006a projednaného dozorčí radou dne 22.2.2006. Hospodářská situaceV roce 2006 se očekává dosažení zisku před zdaněním ve výši 278,882 mil. Kč, a to v následující struktuře (v závorkách proporovnání uvedena skutečnost 2005): zisk z provozní činnosti ve výši 303,220 mil. Kč (267,490 mil. Kč), ztráta z finanční činnosti ve výši 24,338 mil. Kč (ztráta 8,338 mil. Kč), celkově očekávaný zisk společnosti před zdaněním ve výši 278,882 mil. Kč (259,152 mil. Kč), zisk společnosti po zdanění ve výši 211,951 mil. Kč (188,450 mil. Kč). Finanční situaceV roce 2006 je predikován pro první pololetí nárůst čerpání krátkodobých úvěrů z titulu sezónnosti prodeje plynu a z tituludalšího zvýšení cen plynu od 1.1.2006 (nákupní cena plynu navýšena o 9,37 % oproti cenám z 1.10.2005). Dojde ke zvětšeníjiž existujícího deficitu mezi vyššími výdaji za nákup plynu a mezi platbami od domácností a maloodběratelů, u nichž docházík postupnému promítání vyšších cen plynu do záloh v průběhu celého roku, tak jak probíhá fakturace plynu. Dle predikce vývojecash flow dosáhne čerpání úvěrů maximální úrovně v březnu 2006.Ve druhém pololetí roku 2006 je očekáván pokles čerpaných krátkodobých úvěrů nejen vlivem standardního sezónního vývojecash flow, ale zejména díky postupnému vyrovnávání deficitu mezi výdaji na nákup plynu a postupným zvyšováním zálohovýcha doplatkových plateb od domácností a maloodběratelů na základě zvýšení cen plynu k 1.10.2005 a k 1.1.2006.Předpokládané čerpání úvěru k 31.12.2006 je na úrovni 1 593 mil. Kč.Krytí úvěrových potřeb společnosti je zajištěno úvěrovými linkami u Československé obchodní banky, a. s., Citibank, a. s.,a Komerční banky, a. s.[ 56 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Finanční rizika vyplývající z činnosti PP, a. s.Charakter činností PP, a. s., s sebou nese vznik kreditního, úrokového a likvidního rizika. Měnovému riziku není společnostvystavena, neboť veškeré transakce probíhají v českých korunách.Kreditní rizikoKreditní riziko společnosti je spjato s úhradou plateb za dodaný plyn ze strany odběratelů. K minimalizaci tohoto rizika přispívázejména systém vymáhání pohledávek, kdy jsou zákazníci velmi rychle po uplynutí splatnosti upomínáni, potom je pohledávkapředána externím firmám k mimosoudnímu vymáhání. V případě nesplacení dluhu je přerušena dodávka plynua pohledávka je vymáhána soudní cestou. V mezidobí od odeslání I. upomínky až po soudní vymáhání je zároveň zákazníkůmnabízena možnost uzavření splátkového kalendáře. V roce 2005 byl zaveden nový nástroj vymáhání pohledávek polhůtě splatnosti - tzv. exekutorské zápisy. Touto formou vymáhání lze předejít zdlouhavému právnímu procesu a v okamžikuneplnění ze strany zákazníka dle exekutorského zápisu bude možno zahájit ihned exekuční vymáhání.K rozvahovému dni neexistuje v naší společnosti žádné významné kreditní riziko.Úrokové rizikoCash flow společnosti je značně ovlivněno sezónními výkyvy při prodeji plynu. K jejich pokrytí jsou čerpány krátkodobéúvěry s plovoucí sazbou, odvozenou od hodnoty mezibankovní sazby PRIBOR (Praque Interbank Offered Rate). Společnostprůběžně sleduje situaci na finančních trzích, hodnotí možnosti zajištění se proti růstu úrokových sazeb formou finančníchderivátů.Riziko likvidityObezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně likvidních prostředků, dostupnosti financovánía možnosti uzavřít tržní pozice. Pružnost financování společnosti je zajišťována prostřednictvím sjednaných úvěrových lineku třech významných bank, kterými společnost pokrývá výkyvy ve svém cash flow.Stav likvidity je podporován systémem zálohových plateb, přičemž velkoodběratelé platí dekádní zálohy, maloodběrateléa domácnosti hradí zálohy v měsíčních intervalech. U všech kategorií je při stanovování záloh přihlíženo ke spotřebě v minulosti,sezónnosti a ceně plynu. Obchodní politikaV roce 2006 bude nadále pokračovat projekt spolupráce s PRE, a. s., „Spolu pro Prahu“, a to zejména v oblasti společnýchzákaznických kanceláří, call centra, společných odečtů a fakturace a vymáhání pohledávek, s cílem dalšího rozšíření poskytovanýchslužeb zákazníkům obou společností a uplatnění synergických efektů.V kategoriích VO a SO není v roce 2006 očekáván nárůst počtu odběratelů. Výše prodeje zemního plynu však bude pozitivněovlivněna klimatickými podmínkami, jak již signalizuje I. čtvrtletí roku. V souvislosti se změnou způsobu platby za kapacituv liberalizovaném trhu s plynem bude věnována pozornost správnému sjednání potřebné výše kapacity.V kategoriích MO a DOM lze předpokládat nárůst počtu odběratelů a odběru zemního plynu z důvodu plynofikace dalších lokalitzejména v okrajových částech Prahy a vzhledem k postupnému zahušťování sítě. Lidské zdrojeV roce 2006 je kromě mírného poklesu počtu zaměstnanců vlivem odchodů do důchodů předpokládané i snížení stavu zaměstnanců,související se vznikem nových dceřiných společností v rámci Koncernu PP v souvislosti s přípravami na oddělenídistribuce.[ 57 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Řádná valná hromadaŘádná valná hromada společnosti za rok 2005 se uskuteční dne 7.6.2006. Bude na ní projednána mj. zpráva představenstvao podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrkaa rozhodnuto o rozdělení zisku roku 2005. Příprava na liberalizaci trhu s plynem – unbundlingRok 2005 znamenal pro PP, a. s., pokračující přípravy na liberalizaci trhu s plynem a z ní vyplývající unbundling. V souvislostis naplněním legislativních požadavků ČR byl v rámci společnosti vytvořen externí a interní Program opatření, v němž sePP, a. s., zavázala přijmout opatření k zajištění nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě pro ostatní účastníky trhu.V rámci stanovených termínů probíhalo naplňování přijatých opatření s cílem zajistit nediskriminační přístup a připravit úsekředitele pro distribuci na vyčlenění do samostatného právního subjektu dle § 59a) Energetického zákona 1) . Na základě doporučeníERÚ bylo plánované vyčlenění úseku ředitele pro distribuci (zajištění provozu distribuční soustavy) odloženo a budeprovedeno v termínu do 1.1.2007. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 7.12.2005. Společnost do konce roku 2005 nezahájila svoji podnikatelskoučinnost.Budoucí uspořádání v rámci Koncernu PP bude takové, že mateřská společnost Pražská plynárenská, a. s., bude držitelem licenceERÚ na obchod s plynem, dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská,a. s., bude provozovatelem distribuční soustavy a držitelem licence na distribuci plynu. Koncern Pražská plynárenská, a. s.Mateřská společnost PP, a. s., a její dceřiné společnosti budou vystupovat jako členové koncernu PP, a. s. V rámci koncernuPP, a. s., bude uplatňováno centrální strategické a finanční řízení.Koncern PP, a. s., budou tvořit tyto společnosti:Název společnostiPoznámkaPražská plynárenská, a. s. Mateřská společnost - centrála koncernu PP, a. s.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Dceřiná společnost – vznikla dne 7.12.2005,člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.činnost zahájí od 1.1.2007 (termín právního unbundlingu)Informační služby – energetika, a. s.Stávající dceřiná společnostPražská plynárenská Servis distribuce, a. s., Jedná se o změnu názvu firmy Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s.člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Prometheus, energetické služby, s. r. o.Stávající dceřiná společnostPražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., Dceřiná společnost – vznikla 15.3.2006člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.MEPOS, a. s.Plánovaná nová dceřiná společnost – ze strany akcionářů PP, a. s.,a PRE, a. s., dosud nepadlo definitivní rozhodnutí o termínu založenía zahájení podnikatelské činnosti (z uvedeného důvodu není společnostuvedena ve schématu plánovaného koncernu PP, a. s.)1)Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění.[ 58 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Plánované schéma koncernu Pražská plynárenská, a. s., v roce 2006Pražská plynárenská, a. s.100 %Pražská plynárenskáDistribuce, a. s., člen koncernu Pražskáplynárenská, a. s.100 %Pražská plynárenskáServis distribuce, a. s., člen koncernuPražská plynárenská, a. s.100 %Prometheus,energetické služby, s. r. o.100 %Informační služby -energetika, a. s.100 %Pražská plynárenskáSpráva majetku, s. r. o., člen koncernuPražská plynárenská, a. s.společnost dosud nezahájila činnostspolečnosti zahájily činnostobchodslužbydistribuce a správa sítí[ 59 ]


Pražská plynárenská, a. s.energie tam,kde ji potřebujete[ 60 ]


VI.Finanční část[ 61 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ZPRÁVA AUDITORA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCENEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKAspolečnosti Pražská plynárenská, a. s.,zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictvíIAS/IFRS k 31.12.2005PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCEspolečnosti Pražská plynárenská, a. s.,zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictvíIAS/IFRS k 31.12.2005ZPRÁVA AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKAza skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s.,zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictvíIAS/IFRS k 31.12.2005PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCEza skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s.,zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictvíIAS/IFRS k 31.12.2005[ 62 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 1. března 2006(v tis. Kč)31.12.2005 31.12.2004označení AKTIVA řád Brutto Korekce Netto Nettoa b c 1 2 3 4AKTIVA CELKEM (ř. 002+003+031+063)=ř. 067 001 11 814 758 - 3 765 993 8 048 765 7 905 061A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0B. Dlouhodobý majetek (ř. 004+013+023) 003 8 019 495 - 3 541 043 4 478 452 4 376 124B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) 004 200 411 - 153 960 46 451 47 697B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0B.I.3. Software 007 200 411 - 153 960 46 451 47 697B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0B.I.5. Goodwill 009 0 0 0 0B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) 013 7 662 367 - 3 378 350 4 284 017 4 197 056B.II.1. Pozemky 014 128 925 0 128 925 125 800B.II.2. Stavby 015 6 007 167 - 2 412 434 3 594 733 3 557 030B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 332 358 - 964 274 368 084 290 056B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 54 138 - 1 642 52 496 17 096B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 115 073 0 115 073 184 442B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 24 706 0 24 706 22 632B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) 023 156 717 - 8 733 147 984 131 371B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 55 060 0 55 060 25 057B.III.2. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem 025 0 0 0 9 000B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 885 0 885 3 244B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 536 0 536 700B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 200 0 200 67B.III.8. Investice do nemovitostí 030 100 036 - 8 733 91 303 93 303[ 64 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 1. března 2006(v tis. Kč)31.12.2005 31.12.2004označení AKTIVA řád Brutto Korekce Netto Nettoa b c 1 2 3 4C. Oběžná aktiva (ř. 032+039+048+058) 031 3 787 898 - 224 950 3 562 948 3 519 423C.I. Zásoby (ř. 033 až 038) 032 24 305 - 471 23 834 20 028C.I.1. Materiál 033 23 911 - 471 23 440 19 917C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0C.I.3. Výrobky 035 0 0 0 0C.I.4. Zvířata 036 0 0 0 0C.I.5. Zboží 037 24 0 24 0C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 370 0 370 111C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) 039 1 705 0 1 705 1 758C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 491 0 491 580C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 1 214 0 1 214 1 178C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0C.II.7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) 048 3 734 248 - 224 479 3 509 769 3 473 136C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 487 440 - 224 479 262 961 157 666C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 573 045 0 573 045 449 492C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 11 326 0 11 326 12 073C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 2 658 206 0 2 658 206 2 853 087C.III.9. Jiné pohledávky 057 4 231 0 4 231 818C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) 058 27 640 0 27 640 24 501C.IV.1. Peníze 059 384 0 384 590C.IV.2. Účty v bankách 060 15 823 0 15 823 12 740C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 11 433 0 11 433 11 171C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0D.I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) 063 7 365 0 7 365 9 514D.I.1. Náklady příštích období 064 7 364 0 7 364 9 513D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0D.I.3. Příjmy příštích období 066 1 0 1 1[ 65 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 1. března 2006(v tis. Kč)označení PASIVA řád 31.12.2005 31.12.2004a b c 5 6PASIVA CELKEM (ř. 068+085+118)=ř. 001 067 8 048 765 7 905 061A. Vlastní kapitál (ř. 069+073+078+081+084) 068 2 927 018 3 028 561A.I. Základní kapitál 069 1 439 907 1 439 907A.I.1. Základní kapitál 070 1 439 907 1 439 907A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0A.II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) 073 0 0A.II.1. Emisní ážio 074 0 0A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 0 0A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 0 0A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079+080) 078 451 823 451 823A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 451 823 451 823A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 082+083) 081 846 838 850 009A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 846 838 850 009A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 0 0A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 188 450 286 822B. Cizí zdroje (ř. 086+091+102+114) 085 5 116 136 4 871 105B.I. Rezervy (ř. 087 až 090) 086 20 452 69 759B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087 0 0B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089 18 552 69 759B.I.4. Ostatní rezervy 090 1 900 0B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 092 až 101) 091 282 929 233 902B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 911 956B.II.6. Vydané dluhopisy 097 0 0B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0B.II.8. Dohadné účty pasívní 099 0 0B.II.9. Jiné dlouhodobé závazky 100 60 602 64 122B.II.10. Odložený daňový závazek 101 221 416 168 824[ 66 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 1. března 2006(v tis. Kč)označení PASIVA řád 31.12.2005 31.12.2004a b c 5 6B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 3 128 938 3 456 101B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 668 304 540 307B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 106 427 324B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 14 586 13 840B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 6 335 5 731B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 2 505 2 172B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 2 434 841 2 891 543B.III.9. Vydané dluhopisy 111 0 0B.III.10. Dohadné účty pasívní 112 1 467 2 184B.III.11. Jiné závazky 113 473 0B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 1 683 817 1 111 343B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 1 683 817 1 111 343B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0C.I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 5 611 5 395C.I.1. Výdaje příštích období 119 712 85C.I.2. Výnosy příštích období 120 4 899 5 310[ 67 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHUFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 1. března 2006(v tis. Kč)Skutečnost v účetním obdobíOznačení TEXT č. řádku 2005 2004a b c 1 2I. Tržby za prodej zboží 001 1 424 2 825A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 924 1 351+ Obchodní marže 003 500 1 474II. Výkony 004 7 822 149 6 925 779II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 7 814 706 6 919 531II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 006 0 0II.3. Aktivace 007 7 443 6 248B. Výkonová spotřeba 008 6 969 080 6 004 404B.1. Spotřeba materiálu a energie 009 6 497 713 5 547 589B.2. Služby 010 471 367 456 815+ Přidaná hodnota 011 853 569 922 849C. Osobní náklady 012 246 719 238 781C.1. Mzdové náklady 013 176 234 172 598C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014 6 702 5 164C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 015 60 574 58 942C.4. Sociální náklady 016 3 209 2 077D. Daně a poplatky 017 4 957 4 488E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018 318 327 287 749III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 020+021) 019 43 164 54 212III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 2 656 9 342III.2. Tržby z prodeje materiálu 021 40 508 44 870F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 023+024) 022 41 547 50 080F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 023 2 701 7 140F.2. Prodaný materiál 024 38 846 42 940G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexníchnákladů příštích období (+/-) 025 10 528 - 84 207IV. Ostatní provozní výnosy 026 20 571 25 346H. Ostatní provozní náklady 027 27 736 97 746V. Převod provozních výnosů 028 0 0I. Převod provozních nákladů 029 0 0* Provozní výsledek hospodaření [ř. 011-012-017-018+019-022-(+/-025)+026-027+(-028)-(-029)] 030 267 490 407 770[ 68 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHUFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 1. března 2006(v tis. Kč)Skutečnost v účetním obdobíOznačení TEXT č. řádku 2005 2004a b c 1 2VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 5 707 0J. Prodané cenné papíry a podíly 032 3 142 0VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 034+036) 033 18 276 8 625VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem 034 18 276 8 625VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 035 0 0VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 036 0 0VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 037 11 7K. Náklady z finančního majetku 038 0 0IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 039 0 0L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 040 0 0M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 041 0 0X. Výnosové úroky 042 693 845N. Nákladové úroky 043 27 325 19 379XI. Ostatní finanční výnosy 044 10 38O. Ostatní finanční náklady 045 2 568 2 367XII. Převod finančních výnosů 046 0 0P. Převod finančních nákladů 047 0 0* Finanční výsledek hospodaření[(ř. 031-032+033+037-038+039-040-(+/-041)+042-043+044-045+(-046)-(-047)] 048 - 8 338 - 12 231Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 050+051) 049 70 702 108 717Q.1. - splatná 050 18 109 69 761Q.2. - odložená 051 52 593 38 956** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 030+048-049) 052 188 450 286 822XIII. Mimořádné výnosy 053 0 0R. Mimořádné náklady 054 0 0S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 056+057) 055 0 0S.1. - splatná 056 0 0S.2. - odložená 057 0 0* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 053-054-055) 058 0 0W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 059 0 0*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 052+058-059) 060 188 450 286 822**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 030+048+053-054) 061 259 152 395 539[ 69 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCEPodle mezinárodních standardů účetního výkaznictví k 31. prosinci 2005ZákonnýVýkaz o změnách vlastního kapitálu Základní Kapitálové rezervní Ostatní Nerozdělenýkapitál fondy fond fondy zisk Celkemtis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčZůstatek k 1. lednu 2004 1 439 907 0 451 823 0 1 153 750 3 045 480Rozdělení zisku 0 0 0 0 0 0Vyplacené dividendy 0 0 0 0 - 293 741 - 293 741Vyplacené tantiémy 0 0 0 0 - 6 000 - 6 000Převod na závazky vůči zaměstnancům 0 0 0 0 - 4 000 - 4 000Bezúplatně přijatý DHM 0 0 0 0 0 0Přijaté příspěvky na investice 0 0 0 0 0 0Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 286 822 286 822Zůstatek k 31. prosinci 2004 1 439 907 0 451 823 0 1 136 831 3 028 561Zůstatek k 1. lednu 2005 1 439 907 0 451 823 0 1 136 831 3 028 561Rozdělení zisku 0 0 0 0 0 0Vyplacené dividendy 0 0 0 0 - 277 182 - 277 182Vyplacené tantiémy 0 0 0 0 - 9 000 - 9 000Převod na závazky vůči zaměstnancům 0 0 0 0 - 3 800 - 3 800Bezúplatně přijatý DHM 0 0 0 0 0 0Přijaté příspěvky na investice 0 0 0 0 0 0Ostatní 0 0 0 0 - 11 - 11Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 188 450 188 450Zůstatek k 31. prosinci 2005 1 439 907 0 451 823 0 1 035 288 2 927 018Rok 2005 Výnosy Náklady Zisk(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Celkem 7 912 005 7 723 555 188 450Většinoví akcionáři 3 971 826 3 877 225 94 601Menšinoví akcionáři 3 940 179 3 846 330 93 849Rok 2004 Výnosy Náklady Zisk(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Celkem 7 017 677 6 730 855 286 822Většinoví akcionáři 3 522 874 3 378 889 143 985Menšinoví akcionáři 3 494 803 3 351 966 142 837[ 70 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Přehled o peněžních tocíchPeněžní toky z provozní činnosti2005 2004tis. Kčtis. KčÚčetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 259 152 395 539A.1. Úpravy o nepeněžní operace 346 687 295 236A.1.1. Odpisy stálých aktiv 330 324 371 736A.1.2. Změna stavu opravných položek 10 528 - 84 207A.1.3. Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv - 2 520 - 2 202A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku - 18 277 - 8 625A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 26 632 18 534A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnamioběžných prostředků a mimořádnými položkami 605 839 690 775A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu - 382 266 - 470 099A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti - 53 252 - 665 648A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti - 327 050 187 917A.2.3. Změna stavu zásob - 1 964 7 632A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 223 573 220 676A.3. Úroky vyplacené - 27 168 - 19 379A.4. Úroky přijaté 693 845A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost - 75 258 - 109 602A.6. Mimořádné příjmy a výdaje a uhrazená splatná daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 18 277 8 625A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 140 117 101 165Peněžní toky z investiční činnostiB.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 428 171 - 458 820B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 363 9 342B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 419 808 - 449 478Peněžní toky z finanční činnostiC.1. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků 568 908 642 593C.2. Změna stavu vlastního kapitálu - 286 078 - 299 585C.2.2. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0C.2.3. Vyplacené dividendy - 286 078 - 299 585C*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti 282 830 343 008Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 3 139 - 5 305Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 24 501 29 806Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 27 640 24 501[ 71 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Rozdíly mezi IAS/IFRS a Českými účetními standardy k 31.12.2004Položka rozvahy IAS/IFRS České účetní standardy Rozdíly(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)AKTIVA celkem 7 905 061 7 894 858 + 10 203Dlouhodobý nehmotný majetek 47 697 55 842 - 8 145Dlouhodobý hmotný majetek 4 197 056 4 268 497 - 71 441Dlouhodobý finanční majetek 131 371 38 289 + 93 082Krátkodobé pohledávky 3 473 136 3 474 673 - 1 537Časové rozlišení 9 514 11 270 - 1 756PASIVA celkem 7 905 061 7 894 858 + 10 203Jiné dlouhodobé závazky 64 122 61 482 + 2 640Krátkodobé závazky 3 456 101 3 446 686 + 9 415Kapitálové fondy 0 69 028 - 69 028Ostatní fondy 0 4 279 - 4 279Rezervy 69 759 94 334 - 24 575Odložená daň 168 824 167 812 + 1 012Nerozdělený zisk minulých let 850 009 751 579 + 98 430Zisk běžného období 286 822 290 234 - 3 412[ 72 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY1 Všeobecné informacePražská plynárenská, a. s., (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne31. prosince 1993 a její sídlo je v Praze 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08.Předmětem podnikání je dle Stanov Společnosti:1. Obchod s plynem2. Distribuce plynu3. Distribuce elektřiny4. Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů5. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny6. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob7. Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení8. Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů9. Výroba, opravy a montáž měřidel10. Montáž a opravy měřící a regulační techniky11. Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat12. Inženýrská činnost v investiční výstavbě13. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování14. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona o živnostenském podnikání)15. Pronájem průmyslového zboží16. Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů17. Automatizované zpracování dat18. Poskytování software19. Školící činnost v oboru plynových zařízení20. Silniční motorová doprava nákladní21. Opravy stavebních mechanizmů22. Opravy silničních vozidel23. Mechanizační výkony stavebních strojů24. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy25. Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb26. Provozování plynárenského muzea27. Kopírovací služby28. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob29. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany30. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci31. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)32. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady33. Úprava a rozvod užitkové vody34. Výroba a zpracování paliv a maziv35. Povrchové úpravy a svařování kovů36. Truhlářství37. Klempířství38. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení39. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti40. Výuka jazyků41. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží42. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství43. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonemjednoho zdroje nad 50 kW44. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie podléhající licenci45. Obchod s elektřinou46. Pronájem a půjčování věcí movitých47. Nákup a prodej tepla48. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceIČ Společnosti je 60193492.[ 73 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Složení představenstva k 31. prosinci 2005 bylo následující:Hurda Pavel předseda zvolen s účinností od 10. října 2004Thon-Jacobi Wolfgang, Dr. místopředseda zvolen s účinností od 30. dubna 2003Fafejta Milan, Ing. člen zvolen s účinností od 1. července 2002Kotula František, Dr. člen zvolen s účinností od 1. ledna 2004Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2005 bylo následující:Ludvík Vratislav, Ing. předseda zvolen s účinností od 16. června 2004Habrnál Lubomír, RNDr. místopředseda zvolen s účinností od 18. června 2003Fehn Michael, Dipl. – Ing. člen zvolen s účinností od 16. června 2004Lepka Stanislav, Ing. člen zvolen s účinností od 16. června 2004Malý Dušan, Ing. člen zvolen s účinností od 16. června 2005Maryška František člen zvolen s účinností od 28. května 2004Pecha Ondřej, Bc. člen zvolen s účinností od 16. června 2005Stojkovičová Lubomíra, JUDr. člen zvolena s účinností od 14. listopadu 2005Veverka Marian, Ing. člen zvolen s účinností od 17. srpna 2004Společnost je organizačně členěna tak, že generálnímu řediteli jsou podřízeny čtyři úseky, řízené jednotlivě ředitelem pro distribuci, obchodním ředitelem,finančním ředitelem a ředitelem pro strategii a informatiku.2 Účetní postupy(a) Základní zásady zpracování účetní závěrkyÚčetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními účetními standardy (dále IAS/IFRS). Účetní závěrka je sestavena v historických cenách kroměníže uvedených případů. Cenné papíry (mimo podílů v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem) jsou vykázány v pořizovací hodnotě. Částkyv účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.(b) Dlouhodobý nehmotný majetek ve vlastnictví SpolečnostiNakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jehopředpokládané životnosti.Společnost uplatňuje tyto roční odpisové sazby:Software 25 %Ocenitelná práva 25 %Zřizovací výdaje 20 %Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 25 %Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je od 5 do 60 tis. Kč za položku, je odepisován sazbou50 %. Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok s pořizovací cenou do 5 tis. Kč, je účtován do nákladů při spotřebě.Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položkuna tuto zpětně získatelnou hodnotu.(c) Dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví SpolečnostiNakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízenímsouvisející. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.Majetková aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Pozemky získané před rokem1993 byly přeceněny nezávislým znalcem na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 393/1991 Sb.Dlouhodobý hmotný majetek včetně majetku, jehož pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je odpisován metodou rovnoměrných odpisůna základě jeho předpokládané životnosti.[ 74 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Společnost uplatňuje tyto roční odpisové sazby:Budovy (vyjma budov regulačních stanic) 2,0 %Budovy regulačních stanic 4,0 %Plynovody, plynovodní přípojky 3,3 %Regulační stanice-technologie 12,5 %Plynoměry 12,5 %Výpočetní technika 25,0 %Motorová vozidla osobní 25,0 %Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč 50,0 %Pozemky nejsou odepisovány.Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetkupřesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno.Hmotný majetek (vyjma výpočetní techniky), jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je od 10 do 40 tis. Kč za položku, je odepisovánsazbou 50 %. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřeběa je veden v operativní evidenci.Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položkuna tuto zpětně získatelnou hodnotu.(d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivemSpolečnost s rozhodujícím vlivem je podnik ovládaný Společností, jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosyz jeho činnosti.Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.(e) Ostatní cenné papíry a podílySpolečnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelnécenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti.Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které Společnost drží za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk z cenovýchrozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.Dlužné cenné papíry, které Společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti, jsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti a zahrnutydo stálých aktiv, pokud jejich splatnost nenastane během 12 měsíců od data účetní závěrky.Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu a které mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat penízenebo se změní úrokové sazby, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do stálých aktiv, pokud vedení Společnosti nezamýšlíjejich prodej během 12 měsíců od data účetní závěrky, nebo pokud mohou být prodány za účelem získání peněžních prostředků. V těchto případechjsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje.Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou.Ostatní cenné papíry jsou oceňovány pořizovací cenou. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě posudkuznalce nebo na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Společnosti.(f) ZásobyNakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízenímtěchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. Metoda váženéhoaritmetického průměru spočívá v přepočítávání ceny materiálu váženým průměrem při každém příjmu na sklad včetně příjmu vratkou.Dochází k výpočtu průměrného jednotkového ocenění konkrétního druhu zásob na skladě. Průměrují se (při každém úbytku) jednotlivé ceny použitépro ocenění přírůstku a vahami jsou jednotlivá množství daného druhu zásob, která byla příslušnou cenou oceněna.Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob.zásoby bez pohybu nejméně 1 rok - Z1zásoby bez pohybu nejméně 2 roky - Z2výsledná OP = Z2 – 0,5* (Z1 – Z2)[ 75 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(g) PohledávkyPohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek.Doba po splatnosti Výše opravné položky (%)1 – 3 měsíce 53 – 6 měsíců 206 – 12 měsíců 50více než 12 měsíců 100(h) Přepočet cizích měnTransakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány pevným kursem platným v první pracovní den pololetí, ve kterém byla transakceprovedena.Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky.Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.(i) Účtování nákladů a výnosůNáklady na nákup zemního plynu vycházejí ze skutečně dodaného množství za příslušné období a z fakturace za takto prodaný plyn. Dodávky plynuprobíhají na základě smluvního vztahu s dodavatelem a cena plynu se řídí příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ)platným vždy pro určité časové období.Tržby z prodeje zemního plynu vycházejí z ocenění dodávek plynu jednotlivým kategoriím odběratelů dle Cenového rozhodnutí ERÚ platného v dobědodávky. Tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.Dodávky zemního plynu pro kategorii velkoodběr a střední odběr jsou fakturovány jednou měsíčně na základě provedených měření spotřeby.V kategoriích domácnosti a maloodběr je odečet spotřeby u každého odběrného místa prováděn kontinuálně 1krát za 12 měsíců a odečty probíhajív průběhu celého roku.Výnosy u těchto kategorií se měsíčně skládají z tržeb získaných fakturací za skutečnou spotřebu a z výnosů za tzv. nevyfakturovaný plyn.Nevyfakturovaný plyn je položka získaná výpočtem, kdy od celkového nákupu zemního plynu Společností je odečtena skutečná měsíční fakturace,vlastní a technologická spotřeba zemního plynu, spotřeba na pohon vozidel a bilanční rozdíly.(j) LeasingNajatý majetek, u něhož Společnost přebírá základní rizika plynoucí z jeho vlastnictví, je klasifikován jako finanční pronájem. Tento majetek je oceňovánsoučasnou hodnotou budoucích splátek, sníženou o oprávky, popř. o opravné položky.(k) RezervySpolečnost tvoří rezervy tehdy, pokud vznikl Společnosti právní nebo konstruktivní závazek jako výsledek minulých událostí a je pravděpodobný peněžníodtok ze Společnosti.(l) Penzijní připojištěníSpolečnost v současné době poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, a to zaměstnancům spořícím 299 Kč a méně ve výši150 Kč a zaměstnancům spořícím 300 Kč a více ve výši 400 Kč. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvodydo státního rozpočtu.(m) Odložená daňOdložená daň se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odloženádaňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že bude možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.(n) Spřízněné stranySpřízněnou stranou Společnosti se rozumí: podniky, které se Společností tvoří skupinu podniků, akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a podniky, kde tito akcionáři mají podstatnýnebo rozhodující vliv, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodujícívliv, podniky, které mají společného člena vedení se Společností.Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 16.[ 76 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(o) Následné událostiDopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytlydoplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovémdni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.(p) Segmentové výkaznictvíSegmentem je rozpoznatelná složka Společnosti, která se zabývá poskytováním jednotlivého výrobku nebo služby nebo skupiny příbuzných výrobkůnebo služeb, a která čelí rizikům a dosahuje výnosnosti odlišné od rizik a výnosnosti jiných segmentů.Segmentové výkaznictvíK 31.12.2005 Velkoodběr a střední odběr Maloodběr Domácnosti Ostatní segmenty*Segment (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Výnosy 3 743 628 1 266 752 2 747 804 17 227Náklady 3 409 512 1 067 012 1 955 976 9 367Marže za prodej plynu 334 116 199 740 791 828 7 860Pohledávky 202 361 124 603 114 965 3 135Závazky vůči dodavateli plynu 291 849 91 727 171 231 778Opravná položka k pohledávkám 32 567 104 970 78 151 0K 31.12.2004 Velkoodběr a střední odběr Maloodběr Domácnosti Ostatní segmenty*Segment (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Výnosy 3 288 838 1 022 916 2 548 373 6 193Náklady 2 918 017 824 876 1 749 878 3 363Marže za prodej plynu 370 821 198 040 798 495 2 830Pohledávky 106 792 108 205 105 326 1 211Závazky vůči dodavateli plynu 215 020 67 580 126 155 573Opravná položka k pohledávkám 33 020 94 087 74 059 0* jedná se o prodej tepla a CNGOstatní náklady nejsou přímo přiřaditelné jednotlivým segmentům.Vzhledem k tomu, že Společnost působí pouze na území Prahy nebo jejím blízkém okolí, má pouze jeden územní segment.Územní segment Praha a okolí 2005 2004(tis. Kč)(tis. Kč)Výnosy z prodeje plynu 7 775 411 6 866 320Náklady na prodej plynu 6 441 867 5 496 134Zisk 1 333 544 1 370 186Aktiva 8 048 765 7 905 061Výdaje na pořízení aktiv 860 963 465 450[ 77 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.3 Dlouhodobý nehmotný majetekPořizovací cena1. ledna 2005 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2005tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčSoftware 170 447 29 964 0 200 411Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 29 964 29 964 0Celkem 170 447 59 928 29 964 200 411Oprávky 1. ledna 2005 Odpisy Vyřazení 31. prosince 2005tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčSoftware 122 750 31 210 0 153 960Celkem 122 750 31 210 0 153 960Zůstatková hodnota 47 697 46 451Společnost pořídila v roce 2005 nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 62 tis. Kč.4 Dlouhodobý hmotný majetekPořizovací cena 1. ledna 2005 Přírůstky Vyřazení 31. prosince 2005tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčPozemky 125 800 3 190 65 128 925Stavby 5 814 837 209 529 17 199 6 007 167Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 266 121 196 012 129 775 1 332 358Jiný dlouhodobý hmotný majetek 17 901 36 237 0 54 138Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 184 442 375 600 444 969 115 073Poskytnuté zálohy 22 632 305 824 303 750 24 706Celkem 7 431 733 1 126 392 895 758 7 662 367Oprávky Odpisy a ZC Tvorba1. ledna vyřazeného opravné položky 31. prosince2005 majetku Vyřazení k majetku 2005tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčStavby 2 257 807 168 982 15 387 1 032 2 412 434Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 976 065 119 261 131 561 509 964 274Jiný dlouhodobý hmotný majetek 805 837 0 0 1 642Celkem 3 234 677 289 080 146 948 1 541 3 378 350Zůstatková hodnota 4 197 056 4 284 017[ 78 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.5 Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivemMajetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem představují investice do kmenových akcií a podíl na základním kapitálu. Společnostnemá žádné zahraniční dceřiné nebo přidružené společnosti.K 31. prosinci 2005:PříjemPodíl na Výsledek z dividendPočet Nominální Pořizovací základním hospodaření Vlastní v roceakcií hodnota cena kapitálu v roce 2005 kapitál 2005ks Kč tis. Kč % tis. Kč**) tis. Kč**) tis. KčInformační služby - energetika, a. s. ***) 20 100 000 100 100 4 471 10 863 2 960Prometheus, energetické služby, s. r. o. 0 0 27 502 100 13 038 40 379 6 500Praha-Paříž 500 10 000Rekonstrukce, a. s. *) 201 606 50 25 458 100 3 213 39 385 8 816Pražská plynárenská Distribuce, a. s., 2 1 000 000 2 000 100 0 2 000 0člen koncernu PP, a. s. ****)Celkem 55 060 20 722 92 627 18 276Opravná položka 0Zůstatková hodnota 55 060*) Ke dni 1.9.2005 nabyla právní moci fúze společností PPR, a. s., a OPZ, s. r. o., (rozhodné datum bylo 1.1.2005) a došlo k výmazu společnosti OPZ, s. r. o., z Obchodního rejstříku. Dividendyjsou za rok 2004 i od OPZ, s. r. o.**) Výsledky jsou zpracovány podle Českých účetních standardů a ke dni účetní závěrky neauditované.***) Ke dni 1.1.2005 byla společnost transformována na a. s. a navýšila základní kapitál na 2 000 tis. Kč z vlastních zdrojů.****) Dne 7.12.2005 vznikla dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Společnost v roce 2005 realizovala příjem z dividend ze svých majetkových účastí ve společnostech s podstatným a rozhodujícím vlivem ve výši18 276 tis. Kč (2004: 8 625 tis. Kč).U žádné z uvedených dceřiných nebo přidružených společností nejsou rozdíly mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími právy.Společnost dosud nevytvářela opravnou položku na snížení hodnoty majetkových účastí v dceřiných společnostech.V roce 2005 došlo ke sloučení fúzí dceřiných společností Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., a Opravy plynárenských zařízení, s. r. o. V roce 2005 byl odkoupenzbývající 50% podíl ve společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o.K 31. prosinci 2004:Výsledekhospodaření Vlastní PříjemPodíl na v roce 2004 kapitál z dividendPočet Nominální Pořizovací základním tis. Kč tis. Kč v roceakcií hodnota cena kapitálu dle Českých dle Českých 2004ks Kč tis. Kč % účet. standardů účet. standardů tis. KčInformační služby - energetika, s. r. o. 0 0 100 100 4 311 7 705 3 300*Prometheus, energetické služby, s. r. o. 0 0 9 000 50 19 928 40 339 3 113Praha-Paříž 500 10 000Rekonstrukce, a. s. 201 606 50 24 757 100 - 1 069 35 931 700Opravy plynárenských zařízení, s. r. o. 0 0 200 100 8 212 9 294 2 000Celkem 34 057 31 382 93 269 9 113Opravná položka 0Zůstatková hodnota 34 057*) z této částky není odečtena vrácená 15% srážková daň z vyplacených dividend za rok 2002 dceřiné společnosti ISE, s. r. o., ve výši 488 tis. Kč.[ 79 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.6 Ostatní dlouhodobý a krátkodobý finanční majetekOstatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)K 31. prosinci 2005: Počet cenných Nominální Pořizovacípapírů hodnota cenaks tis. Kč tis. KčTuzemské akcieTECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod 1 100 100Pražská energetika, a.s. 1 1 2Dlouhodobé směnky k inkasu 41 783Celkem 885Pozn.: Akcie Technoexportu v listinné podobě byla zničena. V současnosti probíhá umořovací řízení a po jeho skončení bude akcie obnovena. Vlastnické právo k podílu nebylo dotčeno.K 31. prosinci 2004: Počet cenných Nominální Pořizovacípapírů hodnota cenaks tis. Kč tis. KčTuzemské akcieTECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod 1 100 100Pražská energetika, a.s. 1 1 2Tuzemské vkladyGas, s.r.o. 3 142 3 142Celkem 3 243 3 244V roce 2005 byl podíl ve společnosti GAS s. r. o., prodán Českému plynárenskému svazu.PůjčkyV roce 2002 poskytla Společnost dlouhodobou půjčku na 10 let společnosti GAS s. r. o., ve výši 1 000 tis. Kč. Její zůstatek k 31. prosinci 2005 je 500 tis. Kč(2004: 600 tis. Kč) se splatností delší než 1 rok, 100 tis. Kč (2004: 100 tis. Kč) se splatností do 1 roku a 100 tis. Kč po splatnosti (2004: 0 tis. Kč).Investice do nemovitostíSpolečnost pronajímá část prostor budovy v Praze 1, Národní třída č. 38 cizím subjektům.Pro oceňování byl použit model s pořizovací hodnotou.Stav ke dni 31. prosince 2005 je následující:Pořizovací cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 100 036Oprávky v účetní hodnotě* (tis. Kč) 8 733Zůstatková cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 91 303Tržní hodnota určená znalcem (tis. Kč) 50 764Tržby za pronájem nebytových prostor (tis. Kč) 9 096Poměrná část nákladů na údržbu (tis. Kč) 106Stav ke dni 31. prosince 2004 je následující:Pořizovací cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 100 036Oprávky v účetní hodnotě* (tis. Kč) 6 733Zůstatková cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 93 303Tržní hodnota určená znalcem (tis. Kč) Nebylo oceněnoTržby za pronájem nebytových prostor (tis. Kč) 9 169Poměrná část nákladů na údržbu (tis. Kč) 114* použitá sazba 2 %Majetek je pronajímán na základě nájemných smluv na dobu určitou resp. neurčitou a žádný nájemce nemá smluvně zajištěno právo na odkup pronajímanýchprostor.Tržní cena celé budovy je ve výši 185 001 tis. Kč a cena pozemku 57 464 tis. Kč. Majetek byl oceněn výnosovou metodou. V ocenění není zohledněnvliv věcného břemene užívání podzemních garáží.[ 80 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Vklad do NadaceVklad do Nadačního fondu Galerie Ve Smečkách, Praha 1 byl ve výši 36 tis. Kč,z toho 10 tis. Kč majetkový vklad,26 tis. Kč náklady spojené se založením.Dlouhodobé směnky k inkasuSpolečnost vlastní dlouhodobé směnky k inkasu ve výši 783 tis. Kč za splátkový prodej kotelen na výrobu tepla.Celkové příjmy z ostatního dlouhodobého finančního majetku byly:2005 2004tis. Kčtis. KčPříjmy z akcií 0 0Příjmy z obligací 0 0Příjmy z pronájmu nebytových prostor 9 096 9 169Celkové příjmy 9 096 9 169Krátkodobý finanční majetek (cenné papíry k obchodování)Společnost nemá ke dni účetní závěrky žádné cenné papíry k obchodování, pouze vlastní bankovní depozitní směnky ČSOB v hodnotě 10 789 tis. Kča směnky k inkasu krátkodobé ve výši 644 tis. Kč.7 Zásoby31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčMateriál 23 875 22 206Materiál na cestě 36 24Zboží na skladě 24 0Poskytnuté zálohy na zásoby 370 111Celkem 24 305 22 341Opravná položka - 471 - 2 313Zůstatková hodnota 23 834 20 028Hodnota prodeje materiálu za rok 2005 je 38 846 tis. Kč (2004: 42 940 tis. Kč)Hodnota prodeje zboží za rok 2005 je 924 tis. Kč (2004: 1 351 tis. Kč)Změnu opravné položky k zásobám lze analyzovat následovně:2005 2004tis. Kčtis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 2 313 2 459Tvorba opravné položky 471 2 313Zrušení opravné položky - 2 313 - 2 459Konečný zůstatek k 31. prosinci 471 2 313Přebytky a manka při inventarizaci zásob v roce 2005 nebyly zjištěny.Ke dni 3.1.2006 byl materiál ze skladu plynárenského materiálu Společnosti vyskladněn a prodán dceřiné společnosti Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s.[ 81 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.8 Pohledávky31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčPohledávky z obchodního styku - do splatnosti 190 178 115 826- po splatnosti 297 262 257 390487 440 373 216Dohadné položky aktivní 2 658 206 2 853 087Krátkodobé poskytnuté zálohy 11 326 12 073Jiné pohledávky - do splatnosti 574 110 450 310- po splatnosti 3 166 0577 276 450 310Opravné položky na pochybné pohledávky - 224 479 - 215 550Čistá hodnota krátkodobých pohledávek 3 509 769 3 473 136Dlouhodobé pohledávky 1 705 1 758Čistá hodnota celkových pohledávek 3 511 474 3 474 894Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturovaný prodej plynu:31. prosince 2005 31. prosince 2004Dohadný účet tis. Kč tis. KčNevyfakturovaná dodávka plynu - maloodběratelé 294 390 626 344Nevyfakturovaná dodávka plynu - domácnosti 2 363 816 2 226 743Ostatní dohadné účty - aktivní 0 0Celkem 2 658 206 2 853 087Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:2005 2004tis. Kčtis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 215 550 299 611Tvorba opravné položky 20 424 7 068Zrušení opravné položky - 11 495 - 91 129Konečný zůstatek k 31. prosinci 224 479 215 550Náklady příštích obdobíNáklady příštích období se skládají z následujících položek:31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčTechnická podpora informačních systémů 4 802 3 922Kolky 1 509 2 661Předplatné tisku 82 0Pojištění 490 472Propagace 100 291Nájemné 66 1 506Ostatní 315 661Celkem 7 364 9 513[ 82 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.9 Vlastní kapitálSchválené a vydané akcie Počet 31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčKmenové akcie v hodnotě 1 000 Kč, plně splacené 1 439 907 1 439 907 1 439 907Hlavní akcionáři společnosti:31. prosince 2005 31. prosince 2004Pražská plynárenská Holding a. s.* 50,20 % 50,20 %RWE Gas International B.V., Nizozemské království 49,24 % 49,24 %Ostatní akcionáři (méně než 20 %) 0,56 % 0,56 %100 % 100 %* akcionářská struktura společnosti Pražská plynárenská Holding a. s.:- 51 % Hlavní město Praha- 25 % RWE Energy Aktiengesellschaft- 24 % E.ON Czech Holding AGZměny stavu vlastního kapitáluZákonný rezervní fond nelze rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. V souladu s příslušnými ustanoveními stanov a obchodníhozákoníku má Společnost vytvořen od roku 1994 zákonný rezervní fond ve výši 451 823 tis. Kč a dále jej nedoplňuje (hodnota 31,4 % ze základníhokapitálu byla způsobena změnou privatizačního projektu).10 RezervyRezerva na Ostatnídaň z příjmů rezervy Celkemtis. Kč tis. Kč tis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 2005 69 759 0 69 759Tvorba rezerv 18 552 1 900* 20 452Zrušení rezerv - 69 759 0 - 69 759Konečný zůstatek k 31. prosinci 2005 18 552 1 900 20 452*Jedná se o rezervu na unbundling, což je závazek Společnosti vyhovět novým legislativním požadavkům, zejména Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlechpro vnitřní trh se zemním plynem. Zásadní změnou bude vyčlenění části podniku vykonávající monopolní činnosti (distribuce plynu) do samostatného právního subjektu.Této zásadní změně, která je předpokládaná ke dni 1.1.2007, bude předcházet množství příprav v průběhu roku 2006. Provedení těchto připrav je nezbytné pro další fungování podniku.V rámci vkladu části podniku do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., budou převedeni i zaměstnanci dosavadního úseku ředitelepro distribuci v počtu 192 osob. Předpokládá se, že žádné z dosavadních funkčních míst nebude při převodu zrušeno.Rezerva na Ostatnídaň z příjmů rezervy Celkemtis. Kč tis. Kč tis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 2004 38 726 0 38 726Tvorba rezerv 69 759 0 69 759Zrušení rezerv - 38 726 0 - 38 726Konečný zůstatek k 31. prosinci 2004 69 759 0 69 759[ 83 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.11 Závazky31. prosince 31. prosince2005 2004tis. Kčtis. KčZávazky z obchodního styku - do splatnosti 665 447 534 797- po splatnosti 2 857 5 510668 304 540 307Krátkodobé přijaté zálohy 2 434 841 2 891 543Jiné závazky - do splatnosti 25 793 24 251- po splatnosti 0 025 793 24 251Krátkodobé závazky celkem 3 128 938 3 456 101Dlouhodobé závazky 61 513 65 078Odložený daňový závazek 221 416 168 824Dlouhodobé závazky celkem 282 929 233 902Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 3 411 867 3 690 003Dlouhodobé závazky vznikly při nákupu plynárenského rozvodného zařízení vybudovaného cizím investorem.Součástí krátkodobých závazků k 31. prosinci 2005 nejsou žádné směnky k úhradě.Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.Společnost nemá žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, žádné splatné závazkyz veřejného zdravotního pojištění ani žádné evidované daňové nedoplatky po splatnosti u Finančního úřadu pro Prahu 4.12 Úvěry a ostatní půjčky31. prosince 31. prosince2005 2004tis. Kčtis. KčBankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku) 1 683 817 1 111 343Dlouhodobé úvěry se splatností 1 – 5 let 0 0Úvěry celkem 1 683 817 1 111 343K 31. prosinci 2005 čerpala Společnost krátkodobé úvěry splatné do 1 roku u ČSOB ve výši 712 000 tis. Kč (2004: 766 000 tis. Kč), CITIBANK ve výši362 000 tis. Kč (2004: 49 000 tis. Kč) a KB ve výši 400 000 tis. Kč (2004: 0 tis. Kč).Společnost má dále k 31.12.2005 kontokorentní úvěr u CITIBANK ve výši 209 817 tis. Kč (2004: 296 343 tis. Kč).[ 84 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.13 Daň z příjmůDaňový náklad zahrnuje:2005 2004tis. Kčtis. KčRozdíl opravného přiznání za minulé období - 443 2Vytvoření rezervy na daň z příjmu 18 552 69 759Splatnou daň 18 109 69 761Dodatečnou daň 0 0Odloženou daň 52 593 38 956Celkem 70 702 108 717Splatná daň za rok 2005 byla vypočítána následovně:Zisk před zdaněním* 259 152 395 539Zvýšení výnosů za prodej vlastních výrobků a služeb 1 532 0Zvýšení nákladů na služby - 6 508 - 2 706Snížení nákladů na odpisy 2 204 1 970Snížení tržeb za prodej dlouhodobého majetku - 1 532 0Snížení zůstatkové ceny prodaného majetku 2 146 0Snížení nákladů na úroky 157 214Ostatní 424 0Zisk před zdaněním** 257 575 395 017Daňově neuznatelné náklady celkem 40 507 60 239Z toho Odpis pohledávek nedaňový 7 981 28 979Dary 4 716 2 679Opravné položky k pohledávkám 6 266 9 372Odměny představenstva a dozorčí rady 6 702 5 438Služby daňově neuznatelné 7 246 7 091Ostatní příspěvky nepovinného členství 1 810 2 700Ostatní 5 786 3 980Položky snižující základ daně celkem 225 958 205 049Přijaté dividendy s konečnou srážkovou daní 18 276 8 625Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy 191 951 146 351Dary 3 796 2 679Ostatní 11 935 47 394Daňový základ 72 124 250 207Daň před slevami 18 752 70 058Uplatněné slevy 200 299Sazba daně z příjmů právnických osob*** 26 % 28 %Daň z příjmů právnických osob 18 552 69 759Rozdíl opravného přiznání za minulé období - 443 2Splatná daň z příjmů právnických osob 18 109 69 761* zisk dle IAS/IFRS** předběžný zisk dle Českých účetních standardů*** meziročně se snížila daň z příjmu právnických osob o 2 % podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůK 31.12.2004 byla vytvořena rezerva na daň z příjmu za rok 2004 ve výši 69 759 tis. Kč.Skutečná daňová povinnost za rok 2004 byla 69 316 tis. Kč.[ 85 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Pro výpočet odložené daňové pohledávky a závazku byla použita sazba 24 %. Výpočet lze analyzovat následovně:Odložený daňový závazek z titulu dlouhodobého majetku31. prosince 31. prosince2005 2004tis. Kčtis. KčZůstatková cena DNM neuznatelného dle IFRS - 2 304 - 1 957Zůstatková cena leasingu 2 986 4 923Nájemné leasing - 595 - 1 955Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku 236 096 190 699Celkem 236 183 191 710Odložená daňová pohledávka z titulu:Daňově neodčitatelná část opravných položek k pohledávkám 14 161 15 896Daňově neodčitatelná opravná položka k materiálu 113 601Výnosy ze smluvních pokut 37 0Ostatní daňově neuznatelné rezervy 456 6 389Celkem 14 767 22 886Čistý odložený daňový závazek 221 416 168 82414 Členění výnosů podle odvětvíVýnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:2005 2004tis. Kčtis. KčObchodní činnost IProdej zemního plynu a ostatních energií - tuzemsko 7 775 411 6 866 320Obchodní činnost IIPoskytování služeb - tuzemsko 39 295 53 211Celkový prodej vlastních produktů a služeb 7 814 706 6 919 531Prodeje zboží 1 424 2 825Jiné 71 179 85 806Celkem 7 887 309 7 008 162Kurzové zisky a ztrátySpolečnost měla v roce 2005 kurzové ztráty ve výši 260 tis. Kč (2004: 271 tis. Kč),kurzové zisky ve výši 6 tis. Kč (2004: 26 tis. Kč).[ 86 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.15 Analýza zaměstnancůPočet zaměstnanců 31.12.2005 31.12.2004Počet členů představenstva 4 4Průměrný počet ostatních členů vedení 26 22Průměrný počet ostatních zaměstnanců 500 524Celkem* 530 550* součet včetně členů představenstvaVedení Ostatní Celkemtis. Kč tis. Kč tis. Kč2005Mzdové náklady 28 047 148 187 176 234Odměny členům vedení a ost. 2 946 3 756 6 702Náklady na sociální zabezpečení 9 451 51 123 60 574Ostatní sociální náklady 264 2 945 3 209Celkem 40 708 206 011 246 7192004Mzdové náklady 23 683 148 915 172 598Odměny členům vedení a ost. 1 897 3 267 5 164Náklady na sociální zabezpečení 8 314 50 628 58 942Ostatní sociální náklady 221 1 856 2 077Celkem 34 115 204 666 238 781Členům představenstva Společnosti a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné úvěry. Hlavním akcionářům a ostatním členůmvedení nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné úvěry.Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchto automobilů v roce2005 činila 15 585 tis. Kč (2004: 13 215 tis. Kč).Odměna členům představenstva Společnosti činila 2 946 tis. Kč (2004: 1 897 tis. Kč).Odměna členům dozorčí rady Společnosti činila 3 756 tis. Kč (2004: 3 267 tis. Kč).Tantiémy členům představenstva Společnosti činily 4 000 tis. Kč (2004: 3 000 tis. Kč).Tantiémy členům dozorčí rady Společnosti činily 5 000 tis. Kč (2004: 3 000 tis. Kč).Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2004 a 2005 akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádnédalší plnění jak v peněžní, tak v naturální formě.Klíčové vedení společnosti má v manažerské smlouvě uvedenu konkurenční doložku požitku po ukončení pracovního poměru ve Společnosti ve výši1 roční mzdy.[ 87 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.16 Transakce se spřízněnými stranamiSpolečnost se podílela na těchto transakcích s podniky ve skupině, ve kterých má rozhodující nebo podstatný vliv (viz poznámka 5):2005 2004tis. Kčtis. KčVýnosy:Poskytování služeb včetně pronájmu majetku 12 436 11 161Prodej zboží a materiálu 18 407 19 349Prodej plynu – včetně nevyfakturovaného 7 533 6 582Prodej majetku 25 87Jiné (úroky přijaté, tržby CNG, smluvní pokuty) 1 254 771Celkové výnosy 39 655 37 950Náklady:Nákup služeb 223 946 246 547Nákup materiálu a majetku 11 006 7 949Úroky 54 5Celkové náklady 235 006 254 501Investice:Pořízení investic 82 019 41 469Všechny tyto transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.Společnost vykazovala tyto zůstatky s podniky ve skupině:31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčPohledávky za Prometheus, energ. služby, s. r. o. 590 518Pohledávky z obchodního styku za ISE, a. s. 2 245 1 625Pohledávky z obchodního styku za PPR, a. s.* 16 063 6 193Dlouhodobé pohledávky za PPR, a. s.* 0 13 300Krátkodobé poskytnuté zálohy za PPR, a. s.* 536 202Pohledávky celkem 19 434 21 838Závazky vůči Prometheus, energ. služby, s. r. o. 5 331 6 362Dlouhodobé závazky vůči Prometheus, energ. služby, s. r. o. 2 285 0Krátkodobé přijaté zálohy Prometheus, energ. služby, s. r. o. 182 40Závazky vůči ISE, a. s. 37 531 7 446Dlouhodobé přijaté zálohy ISE, a. s. 5 5Závazky vůči PPR, a. s.* 9 080 24 793Závazky celkem 54 414 38 646* včetně společností OPZ, s. r. o., a PPD, s. r. o.Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Jiné pohledávky a závazky za spřízněnými stranaminevznikly. Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.17 Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazkySpolečnost neuzavřela žádné významné investiční přísliby, a to ani mimosmluvně.[ 88 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.18 Potenciální závazkyProti Společnosti nejsou vedeny ani připravovány žádné soudní spory, které by významně ovlivnily výsledek hospodaření.Společnost neeviduje potenciální závazek vyplývající z možných významných budoucích nákladů, které souvisejí s minulým obdobím a které mohouvzniknout jako následek poškození životního prostředí a újmy na zdraví zaměstnanců.Společnost poskytla záruky za úvěrové linky, které mohou čerpat dceřiné společnosti následovně:Ručení ve prospěch společnosti Výše záruky Ručení Ručenítis. Kč od doInformační služby - energetika, a. s. 2 500 17.6.2004 30.6.2008Opravy plynárenských zařízení, s.r.o. 4 800 27.9.2001 27.10.2005Prometheus, energetické služby, s.r.o. 30 000 3.12.2002 3.1.2006Ke dni 31. prosince 2005 nečerpala žádná dceřiná společnost úvěr.Kromě výše uvedených potenciálních závazků si vedení Společnosti není vědomo žádných jiných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2005.19 Následné událostiPo datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2005.Společnost založila novou dceřinou společnost Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., s předpokládanýmzahájením činnosti od 1.4.2006.Společnost nebyla do dne účetní závěrky zapsána do Obchodního rejstříku. Do nové společnosti budou převedeni zaměstnanci útvaru střediska služeb.Sklad plynárenského materiálu Společnosti byl prodán ke dni 3.1.2006 dceřiné společnosti Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s.20 Přehled o peněžních tocíchSpolečnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lzesnadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Hotovost a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích jsou analyzoványtakto:31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčPokladní hotovost, peníze na cestě a ceniny 384 590Účty v bankách 15 823 12 740Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku 11 433 11 171Hotovost a peněžní ekvivalenty 27 640 24 50121 Zisk na akciik 31.12.2005 k 31.12.2004Počet kmenových akcií (ks) 1 439 907 1 439 907Počet vlastních akcií (ks) 0 0Čistý zisk (Kč) 188 451 565 286 821 827Čistý zisk na kmenovou akcii (Kč) 130,87 199,19Čistý ziskČistý zisk na kmenovou akcii = -–––––––––––––––––––––––Počet kmenových akcií[ 89 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Schválení účetní závěrkyTato účetní závěrka byla z pověření představenstva schválena a podepsána a nikdo už tuto účetní závěrku nemá právo měnit.V Praze dne 1. března 2006Pavel Hurda Ing. Milan Fafejta Ing. Jiří Hamšíkpředseda představenstva člen představenstva finanční ředitela generální ředitel[ 90 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2006(v tis. Kč)31.12.2005 31.12.2004označení AKTIVA řád Brutto Korekce Netto Nettoa b c 1 2 3 4AKTIVA CELKEM (ř. 002+003+031+063)=ř. 067 001 11 938 603 - 3 843 760 8 094 843 7 947 959A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0B. Dlouhodobý majetek (ř. 004+013+023) 003 8 086 886 - 3 612 599 4 474 287 4 394 409B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) 004 202 218 - 155 547 46 671 48 452B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0B.I.3. Software 007 202 218 - 155 547 46 671 48 452B.I.4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0B.I.5. Goodwill 009 0 0 0 0B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) 013 7 783 011 - 3 448 319 4 334 692 4 248 642B.II.1. Pozemky 014 131 514 0 131 514 128 389B.II.2. Stavby 015 6 039 886 - 2 420 001 3 619 885 3 581 990B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 411 189 - 1 023 680 387 509 311 468B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 54 138 - 1 642 52 496 17 096B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 122 015 - 2 996 119 019 186 829B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 24 269 0 24 269 22 870B.II.9. Goodwill 022 0 0 0 0B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 029a) 023 101 657 - 8 733 92 924 97 315B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0B.III.2. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem 025 0 0 0 0B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 885 0 885 3 244B.III.4. Jiný dlouhodobý finanční majetek 027 536 0 536 700B.III.5. Investice do nemovitostí 028 100 036 - 8 733 91 303 93 304B.III.6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 67B.III.7. Pořízení dlouhodobého finančního majetku 029a 200 0 200 0E Goodwill*) 030 171 0 171 171[ 92 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2006(v tis. Kč)31.12.2005 31.12.2004označení AKTIVA řád Brutto Korekce Netto Nettoa b c 1 2 3 4C. Oběžná aktiva (ř. 032+039+048+058) 031 3 843 939 - 231 161 3 612 778 3 543 173C.I. Zásoby (ř. 033 až 038) 032 27 205 - 471 26 734 21 993C.I.1. Materiál 033 24 912 - 471 24 441 20 724C.I.2. Nedokoončená výroba a polotovary 034 1 813 0 1 813 987C.I.3. Výrobky 035 41 0 41 0C.I.4. Zvířata 036 0 0 0 42C.I.5. Zboží 037 69 0 69 129C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 370 0 370 111C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) 039 1 781 0 1 781 1 847C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 491 0 491 632C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 1 290 0 1 290 1 215C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0C.II.7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) 048 3 749 396 - 230 690 3 518 706 3 465 091C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 492 022 - 230 690 261 332 147 905C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 581 150 0 581 150 450 522C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 14 143 0 14 143 12 207C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 2 657 669 0 2 657 669 2 853 414C.III.9. Jiné pohledávky 057 4 412 0 4 412 1 043C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) 058 65 557 0 65 557 54 242C.IV.1. Peníze 059 805 0 805 747C.IV.2. Účty v bankách 060 53 319 0 53 319 42 324C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 11 433 0 11 433 11 171C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0D.I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) 063 7 607 0 7 607 10 206D.I.1. Náklady příštích období 064 7 605 0 7 605 10 181D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0D.I.3. Příjmy příštích období 066 2 0 2 25[ 93 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2006(v tis. Kč)označení PASIVA řád 31.12.2005 31.12.2004a b c 5 6PASIVA CELKEM (ř. 068+085+118)=ř. 001 067 8 094 843 7 947 959A. Vlastní kapitál (ř. 069+073+078+081+084) 068 2 957 409 3 068 281A.I. Základní kapitál 069 1 441 807 1 439 907A.I.1. Základní kapitál 070 1 441 807 1 439 907A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0A.II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) 073 32 32A.II.1. Emisní ážio 074 32 32A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 0 0A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 0 0A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079+080) 078 453 314 453 197A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 453 314 453 197A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 082+083) 081 864 722 879 239A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 864 722 879 239A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 0 0A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 197 534 295 906B. Cizí zdroje (ř. 086+091+102+114) 085 5 130 250 4 873 614B.I. Rezervy (ř. 087 až 090) 086 27 340 69 759B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087 0 0B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0B.I.4. Ostatní rezervy 090 27 340 69 759B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 092 až 101) 091 280 479 233 876B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 335 340B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 0 0B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 906 951B.II.6. Vydané dluhopisy 097 0 0B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0B.II.8. Dohadné účty pasívní 099 0 0B.II.9. Jiné dlouhodobé závazky 100 58 917 64 122B.II.10. Odložený daňový závazek 101 220 321 168 463[ 94 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVAFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2006(v tis. Kč)označení PASIVA řád 31.12.2005 31.12.2004a b c 5 6B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 3 138 614 3 458 636B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 657 047 526 063B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 908 1 802B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 21 989 20 384B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 10 966 9 702B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 7 720 6 099B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 2 437 487 2 891 705B.III.9. Vydané dluhopisy 111 0 0B.III.10. Dohadné účty pasívní 112 1 876 2 773B.III.11. Jiné závazky 113 621 108B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 1 683 817 1 111 343B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 1 683 817 1 111 343B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0C.I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 7 184 6 064C.I.1. Výdaje příštích období 119 2 285 755C.I.2. Výnosy příštích období 120 4 899 5 309*) řádek 030 - Goodwill se načítá do řádku 001 - Aktiva celkem[ 95 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHUFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2006(v tis. Kč)Skutečnost v účetním obdobíOznačení TEXT č. řádku 2005 2004a b c 1 2I. Tržby za prodej zboží 001 4 265 2 398A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 4 463 6 513+ Obchodní marže 003 - 198 - 4 115II. Výkony 004 7 850 502 6 952 035II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 7 842 180 6 946 420II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 006 879 - 633II.3. Aktivace 007 7 443 6 248B. Výkonová spotřeba 008 6 844 856 5 894 230B.1. Spotřeba materiálu a energie 009 6 499 341 5 555 937B.2. Služby 010 345 515 338 293+ Přidaná hodnota 011 1 005 448 1 053 690C. Osobní náklady 012 334 478 323 697C.1. Mzdové náklady 013 237 339 233 072C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014 7 266 5 554C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 015 82 558 82 471C.4. Sociální náklady 016 7 315 2 600D. Daně a poplatky 017 6 722 5 327E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018 332 353 299 642III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 020+021) 019 31 219 39 087III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020 2 788 10 294III.2. Tržby z prodeje materiálu 021 28 431 28 793F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24) 022 47 382 51 362F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 023 2 998 7 544F.2. Prodaný materiál 024 44 384 43 818G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexníchnákladů příštích období (+/-) 025 12 295 -86 532IV. Ostatní provozní výnosy 026 21 529 31 407H. Ostatní provozní náklady 027 31 697 99 765V. Převod provozních výnosů 028 0 0I. Převod provozních nákladů 029 0 0* Provozní výsledek hospodaření [ř. 011-012-017-018+019-022-(+/-025)+026-027+(-028)-(-029)] 030 293 269 430 923[ 96 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHUFirma: Pražská plynárenská, a. s.Identifikační číslo: 60193492Právní forma: akciová společnostRozvahový den: 31. prosince 2005Datum sestavení účetní závěrky: 31. března 2006(v tis. Kč)Skutečnost v účetním obdobíOznačení TEXT č. řádku 2005 2004a b c 1 2VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 5 707 0J. Prodané cenné papíry a podíly 032 3 142 0VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 034+036) 033 0 0VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem 034 0 0VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 035 0 0VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 036 0 0VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 037 11 7K. Náklady z finančního majetku 038 0 0IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 039 0 0L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 040 0 0M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 041 0 0X. Výnosové úroky 042 1 058 717N. Nákladové úroky 043 27 524 19 698XI. Ostatní finanční výnosy 044 77 0O. Ostatní finanční náklady 045 2 769 2 907XII. Převod finančních výnosů 046 0 0P. Převod finančních nákladů 047 0 0* Finanční výsledek hospodaření[(ř. 031-032+033+037-038+039-040-(+/-041)+042-043+044-045+(-046)-(-047)] 048 - 26 582 - 21 881Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 050+051) 049 75 164 113 136Q.1. - splatná 050 25 606 75 379Q.2. - odložená 051 49 558 37 757** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 030+048-049) 052 191 523 295 906Z. Odpis goodwillu *) 052a - 6 011 0XIII. Mimořádné výnosy 053 0 0R. Mimořádné náklady 054 0 0S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 056+057) 055 0 0S.1. - splatná 056 0 0S.2. - odložená 057 0 0* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 053-054-055) 058 0 0W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 059 0 0*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 052+058-059) 060 197 534 295 906**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 030+048+053-054) 061 266 687 409 042*) řádek 052 - Odpis goodwillu se načítá do řádku 060 - Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)[ 97 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCEZa skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s., zpracovaná podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS.K datu 31. prosince 2005Výkaz o změnách vlastního kapitáluKonsolidovaný celekZákonnýKoncern PP, a. s. Základní Kapitálové rezervní Ostatní Nerozdělenýkapitál fondy fond fondy zisk Celkemtis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčZůstatek k 1. lednu 2004 1 439 907 32 452 892 0 1 183 894 3 076 725Plnění rezervních fondů 0 0 304 0 - 304 0Vyplacené dividendy 0 0 0 0 - 293 741 - 293 741Vyplacené tantiémy 0 0 0 0 - 6 610 - 6 610Tvorba sociálního fondu 0 0 0 0 - 4 000 - 4 000Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 295 906 295 906Zůstatek k 31. prosinci 2004 1 439 907 32 453 196 0 1 175 145 3 068 280Zůstatek k 1. lednu 2005 1 439 907 32 453 196 0 1 175 145 3 068 280Úprava počátečního stavu z důvodu změny 0 0 0 0 - 11 418 - 11 418metody konsolidace*Navýšení základního kapitálu společnosti ISE 1 900 0 0 0 - 1 900 0Plnění rezevních fondů 0 0 118 0 - 118 0Vyplacené dividendy 0 0 0 0 - 283 682 - 283 682Vyplacené tantiémy 0 0 0 0 - 9 505 - 9 505Tvorba sociálního fondu 0 0 0 0 - 3 800 - 3 800Ostatní 0 0 0 0 0 0Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 197 534 197 534Zůstatek k 31. prosinci 2005 1 441 807 32 453 314 0 1 062 256 2 957 409*V roce 2004 Pražská plynárenská, a. s., vlastnila 50% podíl ve společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., a pro účetní závěrku byla použita metoda poměrné konsolidace.V roce 2005 odkoupila Pražská plynárenská, a. s., 50% podíl ve společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., a pro účetní závěrku byla použita metoda plné konsolidace.Rok 2005 Výnosy Náklady Zisk(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Celkem 7 920 379 7 722 845 197 534Většinoví akcionáři 3 976 030 3 876 868 99 162Menšinoví akcionáři 3 944 349 3 845 977 98 372Rok 2004 Výnosy Náklady Zisk(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Celkem 7 025 651 6 729 745 295 906Většinoví akcionáři 3 526 877 3 378 332 148 545Menšinoví akcionáři 3 498 774 3 351 413 147 361[ 98 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Přehled o peněžních tocíchKonsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPeněžní toky z provozní činnostiÚčetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 266 687 409 042A.1. Úpravy o nepeněžní operace 380 516 298 029A.1.1. Odpisy stálých aktiv 344 025 383 629A.1.2. Změna stavu opravných položek 12 380 - 101 831A.1.3. Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv - 2 355 - 2 750A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 26 466 18 981A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnamioběžných prostředků a mimořádnými položkami 647 204 707 071A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu - 396 921 - 449 733A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti - 76 553 - 614 757A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti - 317 468 156 179A.2.3. Změna stavu zásob - 2 899 8 845A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 250 283 257 338A.3. Úroky vyplacené -27 367 - 19 541A.4. Úroky přijaté 1 058 717A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost - 84 095 - 120 666A.6. Mimořádné příjmy a výdaje a uhrazená splatná daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 139 879 117 848Peněžní toky z investiční činnostiB.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 418 045 - 457 297B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 495 10 294B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 409 550 - 447 003Peněžní toky z finanční činnostiC.1. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků 567 219 617 049C.2. Změna stavu vlastního kapitálu - 286 233 - 300 725C.2.2. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0C.2.3. Vyplacené dividendy - 286 233 - 300 725C*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti 280 986 316 324Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 11 315 - 12 831Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 54 242 67 073Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 65 557 54 242[ 99 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY1 Všeobecné informaceKonsolidační celek tvoří následující dceřiné společnosti, které Pražská plynárenská, a. s., ovládá a v nichž vlastní 100 % akcionářských práv, resp. podílů.Tento celek společností tvoří koncern Pražská plynárenská, a. s. (dále koncern PP, a. s.):Pražská plynárenská, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 31. prosince 1993 a její sídlo je v Praze 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08.IČ Společnosti je 60193492.Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., vznikla dne 4.1.1993. Zakladateli byla Pražská plynárenská, a. s., společně s francouzskou společností Gaz de FranceInternational, od které Pražská plynárenská a. s., v roce 2004 odkoupila 50% podíl a stala se tak 100% vlastníkem. V roce 2005 se tato dceřiná společnostsloučila fúzí s další dceřinou společností Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., která byla zrušena bez likvidace.Sídlo společnosti je U Plynárny 1450/2a, Praha 4.IČ společnosti je 47116471.Prometheus, energetické služby, s. r. o., vznikla 8.3.1995. Zakladateli byla Pražská plynárenská, a. s., společně s německou společností RWE EnergieAG, od které Pražská plynárenská, a. s., v roce 2005 odkoupila 50% podíl a stala se tak 100% vlastníkem.Sídlo společnosti je U Plynárny 500, Praha 4.IČ společnosti je 63072599.Informační služby – energetika, a. s., vznikla 20.12.2000 se 100% vlastnictvím Pražské plynárenské, a. s.Sídlo společnosti je U Plynárny 500, Praha 4.IČ společnosti je 264 20 830.Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., vznikla dne 11. června 2001 se 100% vlastnictvím Pražské plynárenské, a. s. Tato společnost byla v roce 2005sloučena fúzí se společností Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., s rozhodným dnem k 1.1.2005. Společnost zanikla bez likvidace.Sídlo společnosti bylo U Plynárny 500, Praha 4.IČ společnosti je 264 59 434.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., vznikla dne 7.12.2005, kdy nabyl právní moci zápis do Obchodního rejstříku,ve 100% vlastnictví PP, a. s.Sídlo společnosti je Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08.IČ společnosti je 274 03 505.a) Předmět podnikání konsolidovaných společností:Předmětem podnikání Pražské plynárenské, a. s., je dle stanov společnosti:1. Obchod s plynem2. Distribuce plynu3. Distribuce elektřiny4. Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů5. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny6. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob7. Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení8. Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů9. Výroba, opravy a montáž měřidel10. Montáž a opravy měřicí a regulační techniky11. Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat12. Inženýrská činnost v investiční výstavbě13. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování14. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zákona o živnostenském podnikání)15. Pronájem průmyslového zboží16. Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů17. Automatizované zpracování dat18. Poskytování software19. Školící činnost v oboru plynových zařízení20. Silniční motorová doprava nákladní[ 100 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.21. Opravy stavebních mechanizmů22. Opravy silničních vozidel23. Mechanizační výkony stavebních strojů24. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy25. Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb26. Provozování plynárenského muzea27. Kopírovací služby28. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob29. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany30. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci31. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)32. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady33. Úprava a rozvod užitkové vody34. Výroba a zpracování paliv a maziv35. Povrchové úpravy a svařování kovů36. Truhlářství37. Klempířství38. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení39. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti40. Výuka jazyků41. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží42. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství43. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednohozdroje nad 50 kW44. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie podléhající licenci45. Obchod s elektřinou46. Pronájem a půjčování věcí movitých47. Nákup a prodej tepla48. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidencePředmětem podnikání Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., je podle stanov společnosti:1. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení2. Projektová činnost ve výstavbě3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování5. Pronájem a půjčování movitých věcí6. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících jejich řádný provozPředmětem podnikání Prometheus, energetické služby, s. r. o., je dle společenské smlouvy:1. Montáž, opravy revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb3. Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb4. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej5. Pronájem a leasing zařízení na výrobu tepla, chladu a elektrické energie6. Poradenská činnost v oblasti vytápění, regulace a klimatizace objektů7. Pronájem a leasing měřící a regulační techniky pro plynová zařízení8. Vodoinstalatérství a topenářství9. Výroba tepelné energie10. Distribuce plynuPředmětem podnikání Informační služby – energetika, a. s., podle stanov společnosti je:1. Automatizované zpracování dat2. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení3. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení4. Školící a poradenská činnost v oblasti informačních technologií5. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb6. Kopírovací práce7. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.)8. Pronájem hardware a software9. Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)10. Poskytování telekomunikačních služeb[ 101 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Předmětem podnikání Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., v roce 2004 bylo podle stanov:1. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu Oprávnění2. Přípravné práce pro stavby3. Inženýrská činnost v investiční výstavbě4. Pronájem a půjčování věcí movitých5. Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky6. Zprostředkování služeb7. Velkoobchod8. Specializovaný maloobchod9. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů10. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení11. Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení12. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platných Oprávnění13. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení14. Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení15. Projektování elektrických zařízení16. Zprostředkování obchodu17. Zpracování dat, služby databank, správa sítí18. Testování, měření a analýzy19. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení20. Výroba, opravy a montáž měřidel21. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb myslivosti22. Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníPředmětem podnikání Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., podle stanov společnosti je:1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenského zákona.2. Distribuce plynu – tato činnost však není zapsána v Obchodním rejstříku, protože společnost dosud nezískala licenci.b) Metody konsolidace účetnictví společností v koncernu PP, a. s.:Informační služby - energetika, a. s., a Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., jsou konsolidovány plnou metodou za roky 2004 a 2005.Prometheus, energetické služby, s. r. o., poměrnou metodou konsolidace za rok 2004 a plnou metodou konsolidace za rok 2005.Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., plnou metodou pouze za rok 2004.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., plnou metodou konsolidace pouze za rok 2005.c) Složení představenstev společností:Složení představenstva Pražská plynárenská, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Hurda Pavel předseda zvolen s účinností od 10. října 2004Thon-Jacobi Wolfgang, Dr. místopředseda zvolen s účinností od 30. dubna 2003Fafejta Milan, Ing. člen zvolen s účinností od 1. července 2002Kotula František, Dr. člen zvolen s účinností od 1. ledna 2004Složení představenstva Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Hons Luděk předseda zvolen s účinností od 22. října 2004Vacík Pavel místopředseda zvolen s účinností od 16. prosince 2005Pospíšil Ladislav člen zvolen s účinností od 16. prosince 2005Složení vedení Prometheus, energetické služby, s. r. o., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Hais Josef, Ing. jednatel zvolen s účinností od 1. dubna 2004Složení představenstva Informační služby – energetika, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Vašák František, Ing., CSc. předseda zvolen s účinností od 3. ledna 2005Klírová Eva, Ing. člen zvolena s účinností od 20. července 2005Nechanický Oldřich, Ing. člen zvolen s účinností od 3. ledna 2005[ 102 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Složení představenstva Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Pospíšil Ladislav člen zvolen s účinností od 7. prosince 2005Složení vedení Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., k 31. prosinci 2004 bylo následující:Hons Luděk jednatel zvolen s účinností od 14. prosince 2001d) Složení dozorčích rad společností:Složení dozorčí rady Pražská plynárenská, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Ludvík Vratislav, Ing. předseda zvolen s účinností od 16. června 2004Habrnál Lubomír, RNDr. místopředseda zvolen s účinností od 18. června 2003Fehn Michael, Dipl.–Ing. člen zvolen s účinností od 16. června 2004Lepka Stanislav, Ing. člen zvolen s účinností od 16. června 2004Malý Dušan, Ing. člen zvolen s účinností od 16. června 2005Maryška František člen zvolen s účinností od 28. května 2004Pecha Ondřej, Bc. člen zvolen s účinností od 16. června 2005Stojkovičová Lubomíra, JUDr. člen zvolena s účinností od 14. listopadu 2005Veverka Marian, Ing. člen zvolen s účinností od 17. srpna 2004Složení dozorčí rady Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Kohoutek Jaroslav, Ing. předseda zvolen s účinností od 22. října 2004Ernestová Jaroslava místopředseda zvolena s účinností od 22. října 2004Melicharová Denisa, Ing. člen zvolena s účinností od 22. října 2004Složení dozorčí rady Prometheus, energetické služby, s. r. o., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Slaný Ladislav předseda zvolen s účinností od 18. června 2004Kohoutek Jaroslav, Ing. místopředseda zvolen s účinností od 22. srpna 2005Merker Thomas člen zvolen s účinností od 27. června 2002Rosecká Ludmila, Ing. člen zvolena s účinností od 18. června 2004Složení dozorčí rady Informační služby – energetika, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Hnízdilová Jana, Ing. předseda zvolena s účinností od 3. ledna 2005Rosecká Ludmila, Ing. člen zvolena s účinností od 3. ledna 2005Sukup Marek, Ing. člen zvolen s účinností od 3. ledna 2005Složení dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., k 31. prosinci 2005 bylo následující:Hamšík Jiří, Ing. člen zvolen s účinností od 7. prosince 2005Hais Josef, Ing. člen zvolen s účinností od 7. prosince 2005Vašák František, Ing., CSc. člen zvolen s účinností od 7. prosince 2005Složení dozorčí rady Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., k 31. prosinci 2004 bylo následující:Ernestová Jaroslava předseda zvolena s účinností od 21. května 2004Kohoutek Jaroslav, Ing. místopředseda zvolen s účinností od 21. května 2004Melicharová Denisa, Ing. člen zvolena s účinností od 21. května 2004[ 103 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.e) Organizační členění společností:Pražská plynárenská, a. s., je organizačně členěna tak, že generálnímu řediteli jsou podřízeny čtyři úseky, řízené jednotlivě ředitelem pro distribuci,obchodním ředitelem, finančním ředitelem a ředitelem pro strategii a informatiku.Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., je organizačně členěna tak, že generálnímu řediteli jsou podřízeny čtyři útvary, řízené jednotlivě vedoucím útvarusprávy plynovodů, vedoucím útvaru měření a metrologie, vedoucím ekonomicko-obchodního útvaru a vedoucím útvaru zásobování a služeb.Prometheus, energetické služby, s. r. o., je organizačně členěna tak, že řediteli je podřízeno pět středisek, řízených jednotlivě účetním - ekonomem,vedoucím střediska cejchovních výměn plynoměrů, vedoucím projektu CPC, vedoucím střediska vymáhání pohledávek a vedoucím střediskaobchodně-technických služeb.Informační služby – energetika, a. s., je organizačně členěna tak, že řediteli je podřízeno pět oddělení, jednotlivě řízených vedoucími oddělení podporysystémů, podpory aplikací, podpory uživatelů, ekonomiky a financí a obchodu a marketingu.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Do této společnosti nebyli ke dni účetní závěrky převedeni zaměstnanci současného úseku Ředitele pro distribuci Pražské plynárenské, a. s.Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., byla organizačně členěna tak, že řediteli byly podřízeny čtyři útvary, řízené jednotlivě vedoucím útvaru správyplynovodů, vedoucím útvaru regulace a měření, vedoucím ekonomického útvaru a vedoucím útvaru dopravy a zásobování.Schéma Pražské plynárenské, a. s., a jejích dceřiných společností k 31.12.2005Pražská plynárenská, a. s.100 %Prometheus, energetické služby, s. r. o.100 %Informační služby – energetika, a. s.100 %Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.100 %Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s.k 31.12.2004Pražská plynárenská, a. s.50 %Prometheus, energetické služby, s. r. o.100 %Informační služby – energetika, s. r. o.100 %Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.100 %Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s.[ 104 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.2 Účetní postupy(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky za konsolidovaný koncern PP, a. s.Účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními účetními standardy (dále IAS/IFRS). Účetní závěrka je sestavena v historických cenách kroměníže uvedených případů. Cenné papíry (mimo podílů v podnicích s rozhodujícím vlivem) jsou vykázány v pořizovací hodnotě. Částky v účetní závěrcea v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.(b) Dlouhodobý nehmotný majetek ve vlastnictví koncernu PP, a. s.Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jehopředpokládané životnosti.Společnosti koncernu PP, a. s., uplatňují tyto roční odpisové sazby:Software 25 %Ocenitelná práva 25 %Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 25 %Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je od 5 do 60 tis. Kč za položku je odepisován sazbou50 %. Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok s pořizovací cenou do 5 tis. Kč, je účtován do nákladů při spotřebě.Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položkuna tuto zpětně získatelnou hodnotu.(c) Dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví koncernu PP, a. s.Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízenímsouvisející. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.Majetková aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Pozemky získané před rokem1993 byly přeceněny nezávislým znalcem na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 393/1991 Sb.Dlouhodobý hmotný majetek, včetně majetku jehož pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů nazákladě jeho předpokládané životnosti.Společnosti koncernu PP, a. s., uplatňují tyto roční odpisové sazby:Budovy (vyjma budov regulačních stanic) 2,0 %Budovy regulačních stanic 4,0 %Plynovody, plynovodní přípojky 3,3 %Regulační stanice-technologie 12,5 %Plynoměry 12,5 %Výpočetní technika 25,0 %Motorová vozidla osobní 25,0 %Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč 50,0 %Kotelny na výrobu a prodej tepla a součásti kotelen (plynovodní přípojky, budovy kotelen a jiný majetek charakteru 6,7 %technického zhodnocení pronajatého majetku) s uzavřenou smlouvou o pronájmu na 15 letPozemky nejsou odepisovány.Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetkupřesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno.Hmotný majetek (vyjma výpočetní techniky), jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je od 10 do 40 tis. Kč za položku, je odepisovánsazbou 50 %. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřeběa je veden v operativní evidenci.Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položkuna tuto zpětně získatelnou hodnotu.[ 105 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivemSpolečnost s rozhodujícím vlivem je podnik ovládaný koncernem PP, a. s., jehož finanční a provozní procesy koncern PP, a. s., může ovládat s cílemzískávat přínosy z jeho činnosti.Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.(e) Ostatní cenné papíry a podílyKoncern PP, a. s., rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelnécenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti.Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které koncern PP, a. s., drží za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat ziskz cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.Dlužné cenné papíry, které koncern PP, a. s., zamýšlí a je schopen držet do splatnosti, jsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti a zahrnutydo stálých aktiv, pokud jejich splatnost nenastane během 12 měsíců od data účetní závěrky.Cenné papíry a podíly, které bude koncern PP, a. s., vlastnit po neurčitou dobu a které mohou být prodány v případě, že koncern PP, a. s., bude potřebovatpeníze nebo se změní úrokové sazby, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do stálých aktiv, pokud vedení koncernuPP, a. s., nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců od data účetní závěrky, nebo pokud mohou být prodány za účelem získání peněžních prostředků.V těchto případech jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení koncernu PP, a. s., určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízenía pravidelně ji přehodnocuje.Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány pořizovací cenou zvýšenouo úrok. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány pořizovací cenou. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno nazákladě posudku znalce nebo na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením koncernu PP, a. s.(f) ZásobyNakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízenímtěchto zásob (zejména dopravné, atd.). Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá koncern PP, a. s., metodu váženého průměru. Metoda váženéhoaritmetického průměru spočívá v přepočítávání ceny materiálu váženým průměrem při každém příjmu na sklad včetně příjmu vratkou.Dochází k výpočtu průměrného jednotkového ocenění konkrétního druhu zásob na skladě. Zprůměrují se (při každém úbytku) jednotlivé ceny použitépro ocenění přírůstku a vahami jsou jednotlivá množství daného druhu zásob, která byla příslušnou cenou oceněna.Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob.zásoby bez pohybu nejméně 1 rok - Z1zásoby bez pohybu nejméně 2 roky - Z2výsledná OP = Z2 – 0,5* (Z1 – Z2)[ 106 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(g) PohledávkyPohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek.Doba po splatnosti Výše opravné položky (%)1 – 3 měsíce 53 – 6 měsíců 206 – 12 měsíců 50více než 12 měsíců 100(h) Přepočet cizích měnTransakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány pevným kursem platným v první pracovní den pololetí, ve kterém byla transakceprovedena.Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky.Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.(i) Účtování nákladů a výnosůNáklady na nákup zemního plynu vycházejí ze skutečně dodaného množství za příslušné období a z fakturace za takto prodaný plyn. Dodávky plynuprobíhají na základě smluvního vztahu s dodavatelem a cena plynu se řídí příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ)platným vždy pro určité časové období.Tržby z prodeje zemního plynu vycházejí z ocenění dodávek plynu jednotlivým kategoriím odběratelů dle Cenového rozhodnutí ERÚ platného v dobědodávky. Tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.Dodávky zemního plynu pro kategorii velkoodběr a střední odběr jsou fakturovány jednou měsíčně na základě provedených měření spotřeby.V kategoriích domácnosti a maloodběr je odečet spotřeby u každého odběrného místa prováděn kontinuálně 1krát za 12 měsíců a odečty probíhajív průběhu celého roku.Výnosy u těchto kategorií se měsíčně skládají z tržeb získaných fakturací za skutečnou spotřebu a z výnosů za tzv. nevyfakturovaný plyn.Nevyfakturovaný plyn je položka získaná výpočtem, kdy od celkového nákupu zemního plynu koncernem PP, a. s., je odečtena skutečná měsíční fakturace,vlastní a technologická spotřeba zemního plynu, spotřeba na pohon vozidel a bilanční rozdíly.(j) LeasingNajatý majetek, u něhož koncern PP, a. s., přebírá základní rizika plynoucí z jeho vlastnictví, je klasifikován jako finanční pronájem. Tento majetek jeoceňován současnou hodnotou budoucích splátek, sníženou o oprávky, popř. o opravné položky.(k) RezervyKoncern PP, a. s., tvoří rezervy tehdy, pokud vznikl koncernu PP, a. s., současný závazek (smluvní nebo mimosluvní) jako výsledek minulých událostí,je pravděpodobný peněžní odtok z koncernu PP, a. s., a částka závazku může být spolehlivě odhadnuta.(l) Penzijní připojištěníPražská plynárenská, a. s., v současné době poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, a to zaměstnancům spořícím 299 Kča méně ve výši 150 Kč a zaměstnancům spořícím 300 Kč a více ve výši 400 Kč měsíčně. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnostpravidelné odvody do státního rozpočtu.Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, a to zaměstnancům spořícím 200 Kč a více ve výši500 Kč. Dále poskytuje zaměstnancům příspěvek na životní pojištění ve výši 600 Kč měsíčně. K financování státního důchodového pojištění hradí společnostpravidelné odvody do státního rozpočtu.Prometheus, energetické služby, s. r. o., poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, a to podle věku a doby do odchodu dostarobního důchodu diferencovaně ve výši 100 až 300 Kč měsíčně. K financování státního důchodového pojištění hradí společnost pravidelné odvodydo státního rozpočtu.Informační služby - energetika, a. s., poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, a to zaměstnancům spořícím 300 Kč a víceve výši 325 Kč. K financování státního důchodového pojištění hradí společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., poskytovala v roce 2004 svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění, a to zaměstnancům spořícím200 Kč a více ve výši 500 Kč. Dále poskytovala zaměstnancům příspěvek na životní pojištění ve výši 600 Kč měsíčně. K financování státního důchodovéhopojištění hradila společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.[ 107 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(m) Odložená daňOdložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odloženádaňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že bude možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.(n) Spřízněné stranySpřízněnou stranou koncernu PP, a. s., se rozumí: akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u koncernu PP, a. s., a podniky, kde tito akcionáři mají podstatnýnebo rozhodující vliv, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodujícívliv, podniky, které mají společného člena vedení s koncernem PP, a. s.(o) Následné událostiDopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení konsolidované účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tytoudálosti poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovémdni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.[ 108 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.(p) Segmentové výkaznictvíSegmentem je rozpoznatelná složka koncernu PP, a. s., která se zabývá poskytováním jednotlivého výrobku nebo služby nebo skupiny příbuznýchvýrobků nebo služeb a která čelí rizikům a dosahuje výnosnosti odlišné od rizik a výnosnosti jiných segmentů.OpravyIT služby a výstavbaKe dni 31.12.2005 Velkoodběr včetně plynárenských Prodej Ostatnía střední odběr Maloodběr Domácnosti pronájmu IT zařízení tepla segmentySegment (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Výnosy 3 743 628 1 266 752 2 747 804 8 881 16 753 32 674 103 887Náklady na prodej resp. další subdodávky 3 409 512 1 067 012 1 955 976 1 814 7 203 18 280 0Marže za prodej plynu 334 116 199 740 791 828 0 0 0 0Pohledávky 202 361 124 603 114 965 4 615 5 957 10 364 29 157Závazky vůči dodavateli plynu 291 849 91 727 171 231 0 0 778 0Opravná položka k pohledávkám 32 567 104 970 78 151 2 221 3 364 11 415OpravyIT služby a výstavbaKe dni 31.12.2004 Velkoodběr včetně plynárenských Prodej Ostatnía střední odběr Maloodběr Domácnosti pronájmu IT zařízení tepla segmentySegment (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)Výnosy 3 288 838 1 022 916 2 548 373 10 370 22 275 12 401 120 478Náklady na prodej resp. další subdodávky 2 918 017 824 876 1 749 878 3 151 11 163 8 034 0Marže za prodej plynu 370 821 198 040 798 495 0 0 0 0Pohledávky 106 792 108 205 105 326 1 296 4 896 3 191 38 741Závazky vůči dodavateli plynu 215 020 67 580 126 155 0 0 573 0Opravná položka k pohledávkám 33 020 94 087 74 059 0 0 0 19 376Územní segment hl. město Praha a okolíKonsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. (tis. Kč) (tis. Kč)Výnosy 7 919 608 7 021 611Náklady 7 722 578 6 727 756Zisk 197 030 293 855Aktiva 8 094 843 7 947 959Výdaje na pořízení aktiv 418 045 457 297Územní segment mimopražskýKonsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. (tis. Kč) (tis. Kč)Výnosy 771 4 040Subdodávky 267 1 989Přidaná hodnota 504 2 051[ 109 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.3 Dlouhodobý nehmotný majetekPřírůstekz tituluPořizovací cena odkupu 50 %1. ledna podílu spol. 31. prosinceKonsolidovaný celek 2005 Přírůstky Prometheus Vyřazení 2005Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčSoftware 172 276 29 745 197 0 202 218Celkem 172 276 29 745 197 0 202 218Přírůstekoprávekz tituluOprávky odkupu 50 %1. ledna podílu spol. 31. prosinceKonsolidovaný celek 2005 Odpisy Prometheus Vyřazení 2005Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčSoftware 123 824 31 528 195 0 155 547Celkem 123 824 31 528 195 0 155 547Zůstatková hodnota 48 452 46 6714 Dlouhodobý hmotný majetekPřírůstekz tituluPořizovací cena odkupu 50 %1. ledna podílu spol. 31. prosinceKonsolidovaný celek 2005 Přírůstky Prometheus Vyřazení 2005Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčPozemky 128 389 3 190 0 65 131 514Stavby 5 843 879 208 573 4 633 17 199 6 039 886Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 331 244 195 908 16 396 132 359 1 411 189Jiný dlouhodobý hmotný majetek 17 901 36 237 0 0 54 138Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 188 085 375 256 3 643 444 969 122 015Poskytnuté zálohy 22 870 305 149 0 303 750 24 269Celkem 7 532 368 1 124 313 24 672 898 342 7 783 011Přírůstekoprávekz titulu TvorbaOprávky odkupu 50 % opravné1. ledna podílu spol. položky 31. prosinceKonsolidovaný celek 2005 Odpisy Vyřazení Prometheus k majetku 2005Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. KčStavby 2 261 889 170 440 15 387 2 027 1 032 2 420 001Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 019 776 129 548 136 467 10 314 509 1 023 680Jiný dlouhodobý hmotný majetek 805 837 0 0 0 1 642Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 256 0 0 1 256 484 2 996Celkem 3 283 726 300 825 151 854 13 597 2 025 3 448 319Zůstatková hodnota 4 248 642 4 334 692[ 110 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.5 Ostatní dlouhodobý a krátkodobý finanční majetekOstatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)K 31. prosinci 2005:Počet cenných Nominální PořizovacíKonsolidovaný celek papírů hodnota cenaKoncern PP, a. s. ks tis. Kč tis. KčTuzemské akcieTECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod 1 100 100Pražská energetika, a. s. 1 1 2Dlouhodobé směnky k inkasu 41 783Celkem 885Pozn.: Akcie Technoexportu v listinné podobě byla zničena. V současnosti probíhá umořovací řízení a po jeho skončení bude akcie obnovena. Vlastnické právo k podílu nebylo dotčeno.K 31. prosinci 2004:Počet cenných Nominální PořizovacíKonsolidovaný celek papírů hodnota cenaKoncern PP, a. s. ks tis. Kč tis. KčTuzemské akcieTECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod 1 100 100Pražská energetika, a. s. 1 1 2Tuzemské vkladyGAS s. r. o. 3 142 3 142Celkem 3 243 3 244V roce 2005 prodala Pražská plynárenská, a. s., podíl ve společnosti GAS s. r. o., Českému plynárenskému svazu.PůjčkyV roce 2002 poskytla Pražská plynárenská, a. s., dlouhodobou půjčku na 10 let společnosti GAS s. r. o., ve výši 1 000 tis. Kč. Její dlouhodobý zůstatekk 31. prosinci 2005 je 500 tis. Kč.Ostatní dceřiné společnosti půjčku neposkytly.Investice do nemovitostíSpolečnost pronajímá část prostor budovy v Praze 1, Národní třída č. 38, cizím subjektům.Pro oceňování byl použit model pořizovací hodnoty.Stav ke dni 31. prosince 2005 je následující:Pořizovací cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 100 036Oprávky v účetní hodnotě* (tis. Kč) 8 733Zůstatková cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 91 303Tržní hodnota určená znalcem (tis. Kč) 50 764Tržby za pronájem nebytových prostor (tis. Kč) 9 096Poměrná část nákladů na údržbu (tis. Kč) 106Stav ke dni 31. prosince 2004 je následující:Pořizovací cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 100 036Oprávky v účetní hodnotě* (tis. Kč) 6 732Zůstatková cena v účetní hodnotě (tis. Kč) 93 304Tržní hodnota určená znalcem (tis. Kč) Nebylo oceněnoTržby za pronájem nebytových prostor (tis. Kč) 9 169Poměrná část nákladů na údržbu (tis. Kč) 114* použitá sazba 2 %Majetek je pronajímán na základě nájemních smluv na dobu určitou, resp. neurčitou, a žádný nájemce nemá smluvně zajištěno právo na odkup pronajímanýchprostor.Tržní cena celé budovy je ve výši 185 001 tis. Kč a cena pozemku 57 464 tis. Kč. Majetek byl oceněn výnosovou metodou. V ocenění není zohledněnvliv věcného břemene z užívání podzemních garáží.[ 111 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Vklad do Nadačního fonduMajetkový vklad do Nadačního fondu Galerie Smečky, Praha 1, byl ve výši 36 tis. Kčz toho 10 tis. Kč majetkový vklad,26 tis. Kč náklady spojené se založením.Dlouhodobé směnky k inkasuSpolečnost vlastní dlouhodobé směnky k inkasu ve výši 783 tis. Kč za splátkový prodej kotelen na výrobu tepla.Celkové příjmy z ostatního dlouhodobého finančního majetku byly:Konsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPříjmy z akcií 0 0Příjmy z obligací 0 0Příjmy z pronájmu nebytových prostor 9 096 9 169Celkové příjmy 9 096 9 169Krátkodobý finanční majetek (cenné papíry k obchodování)Koncern PP nemá ke dni účetní závěrky žádné cenné papíry k obchodování, pouze vlastní bankovní depozitní směnky ČSOB v hodnotě 10 789 tis. Kča směnky k inkasu krátkodobé ve výši 644 tis. Kč.6 ZásobyKonsolidovaný celek 31. prosince 2005 31. prosince 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčMateriál 24 912 23 037Nedokončená výroba 1 813 987Výrobky 41 42Zboží 69 129Poskytnuté zálohy na zásoby 370 111Celkem 27 205 24 306Opravná položka - 471 - 2 313Zůstatková hodnota 26 734 21 993Hodnota prodaného materiálu za rok 2005 je 44 384 tis. Kč (2004: 43 818 tis. Kč)Hodnota prodaného zboží za rok 2005 je 4 463 tis. Kč (2004: 6 512 tis. Kč)Změnu opravné položky k zásobám lze analyzovat následovně:Konsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 2 313 2 459Tvorba opravné položky 471 2 313Zrušení opravné položky - 2 313 - 2 459Konečný zůstatek k 31. prosinci 471 2 313Přebytky a manka při inventarizaci zásob v roce 2005 nebyly zjištěny.Ke dni 3.1.2006 byl materiál ze skladu plynárenského materiálu Pražské plynárenské, a. s., vyskladněn a prodán dceřiné společnosti Praha–PařížRekonstrukce, a. s.[ 112 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.7 PohledávkyKonsolidovaný celek 31. prosince 2005 31. prosince 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPohledávky z obchodního styku - do splatnosti 198 404 104 516- po splatnosti 293 618 258 090492 022 362 606Dohadné položky aktivní 2 657 669 2 853 414Krátkodobé poskytnuté zálohy 14 143 12 207Jiné pohledávky - do splatnosti 582 396 451 565- po splatnosti 3 166 0585 562 451 565Opravné položky na pochybné pohledávky 230 690 214 701Čistá hodnota krátkodobých pohledávek 3 518 706 3 465 091Dlouhodobé pohledávky 1 781 1 847Čistá hodnota celkových pohledávek 3 520 487 3 466 938Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturovaný prodej plynu:31. prosince 2005 31. prosince 2004Dohadný účet tis. Kč tis. KčNevyfakturovaná dodávka plynu - maloodběratelé 293 851 626 344Nevyfakturovaná dodávka plynu - domácnosti 2 363 816 2 226 743Ostatní dohadné účty - aktivní 2 327Celkem 2 657 669 2 853 414Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:Konsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 214 701 302 065Tvorba opravné položky 24 107 7 147Zrušení opravné položky - 8 118 - 94 511Konečný zůstatek k 31. prosinci 230 690 214 701Náklady příštích obdobíNáklady příštích období se skládají z následujících položek:Konsolidovaný celek 31. prosince 2005 31. prosince 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčTechnická podpora informačních systémů 4 812 3 939Kolky 1 509 2 661Předplatné tisku 91 6Pojištění 650 663Propagace 100 291Nájemné 72 1 513Ostatní 371 1 108Celkem 7 605 10 181[ 113 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.8 Vlastní kapitálPražská plynárenská, a. s. Počet 31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčKmenové akcie v hodnotě 1 000 Kč, plně splacené 1 439 907 1 439 907 1 439 907Hlavní akcionáři Pražské plynárenské, a. s.:31. prosince 2005 31. prosince 2004Pražská plynárenská Holding a. s.* 50,20 % 50,20 %RWE Gas International B.V., Nizozemské království 49,24 % 49,24 %Ostatní akcionáři (méně než 20 %) 0,56 % 0,56 %100 % 100 %*) akcionářská struktura společnosti Pražská plynárenská Holding a. s.:31. prosince 2005 31. prosince 2004Hlavní město Praha 51 % 51 %RWE Energy Aktiengesellschaft 25 % 25 %E.ON Czech Holding AG 24 % 24 %100 % 100 %Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s. Počet 31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčKmenové akcie v hodnotě 10 000 Kč, plně splacené 500 5 000 5 000Kmenové akcie v hodnotě 50 Kč, plně splacené 201 606 10 080 10 080Informační služby - energetika, a. s. Počet 31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčKmenové akcie v hodnotě 100 000 Kč, plně splacené 20 2 000 0K datu 2.1.2005 činil základní kapitál společnosti 100 tis. Kč a Pražská plynárenská, a. s., měla 100 %. K datu 3.1.2005 došlo ke změně právní formyspolečnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V roce 2004 měla Pražská plynárenská, a. s., 100% podíl.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s Počet 31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčKmenové akcie v hodnotě 1 000 000 Kč, plně splacené 2 2 000 0Prometheus, energetické služby, s. r. o. 31. prosince 2005 31. prosince 2004tis. Kčtis. KčZákladní kapitál 18 000 18 000Podíl PP, a. s. 100 % 50 %Opravy plynárenských zařízení, s. r. o. 31. prosince 2004tis. KčZákladní kapitál 200Podíl PP, a. s. 100 %Společnost Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., se v roce 2005 spojila fúzí se společností Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., a zanikla bez likvidace.Zákonný rezervní fond nelze rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. V souladu s příslušnými ustanoveními stanov a obchodníhozákoníku má koncern PP, a. s., vytvořen rezervní fond ve výši 453 314 tis. Kč.[ 114 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.9 RezervyRezerva na OstatníKonsolidovaný celek daň z příjmů rezervy CelkemKoncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 2005 69 759 0 69 759Tvorba rezerv 25 292 2 048* 27 340Zrušení rezerv - 69 759 0 - 69 759Konečný zůstatek k 31. prosinci 2005 25 292 2 048 27 340*Jedná se o rezervu (ve výši 1 900 tis. Kč) na unbundling, což je závazek koncernu Pražské plynárenské, a. s., vyhovět novým legislativním požadavkům, zejména Směrnici Evropskéhoparlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Zásadní změnou bude vyčlenění části podniku vykonávající monopolní činnosti (distribuceplynu) do samostatného právního subjektu.Této zásadní změně, která je předpokládaná ke dni 1.1.2007, bude předcházet množství příprav v průběhu roku 2006. Provedení těchto příprav je nezbytné pro další fungování podniku.V rámci vkladu části podniku do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s,. budou převedeni i zaměstnanci dosavadního úseku ředitele prodistribuci v počtu 192 osob. Předpokládá se, že žádné z dosavadních funkčních míst nebude při převodu zrušeno.Dále byla vytvořena rezerva ve výši 148 tis. Kč na prohraný soudní spor.Rezerva na OstatníKonsolidovaný celek daň z příjmů rezervy CelkemKoncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. KčPočáteční zůstatek k 1. lednu 2004 38 726 0 38 726Tvorba rezerv 69 759 0 69 759Zrušení rezerv - 38 726 0 - 38 726Konečný zůstatek k 31. prosinci 2004 69 759 0 69 75910 Závazky31. prosince 31. prosinceKonsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčZávazky z obchodního styku - do splatnosti 654 190 520 542- po splatnosti 2 857 5 521657 047 526 063Krátkodobé přijaté zálohy 2 437 487 2 891 705Jiné závazky - do splatnosti 44 080 40 868- po splatnosti 0 0Krátkodobé závazky celkem 3 138 614 3 458 636Dlouhodobé závazky 60 158 65 413Odložený daňový závazek 220 321 168 463Dlouhodobé závazky celkem 280 479 233 876Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 3 419 093 3 692 512Součástí krátkodobých závazků k 31. prosinci 2005 nejsou žádné směnky k úhradě.Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem koncernu PP, a. s.Společnosti koncernu PP, a. s., nemají žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, žádnésplatné závazky z veřejného zdravotního pojištění ani žádné evidované daňové nedoplatky po splatnosti u Finančního úřadu pro Prahu 4.[ 115 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.11 Úvěry a ostatní půjčky31. prosince 31. prosinceKonsolidovaný celek 2005 2004Koncernu PP, a. s. tis. Kč tis. KčBankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku) 1 683 817 1 111 343Dlouhodobé úvěry se splatností 1 – 5 let 0 0Úvěry celkem 1 683 817 1 111 343Koncern PP, a. s., ke dni 31. prosinci 2005 čerpal krátkodobé úvěry splatné do 1 roku u:- ČSOB ve výši 712 000 tis. Kč (2004: 766 000 tis. Kč)- CITIBANK ve výši 362 000 tis. Kč (2004: 49 000 tis. Kč)- KB ve výši 400 000 tis. Kč (2004: 0 tis. Kč)Koncern PP, a. s., má dále k 31.12.2005 kontokorentní úvěr u CITIBANK ve výši 209 817 tis. Kč (2004: 296 343 tis. Kč).12 Daň z příjmůDaňový náklad zahrnuje:2005 2004tis. Kčtis. KčSplatnou daň 25 606 75 379Dodatečnou daň 0 0Odloženou daň 49 558 37 757Celkem 75 164 113 136Splatná daň za rok 2005 byla vypočítána následovně:Zisk před zdaněním konsolidovaný dle IFRS 266 687 409 042Zisk před zdaněním očištěný o konsolidační úpravy dle IFRS 287 219 417 163Korekce nákladů 297 -511Korekce výnosů 575 67Zisk před zdaněním dle ČÚS 288 091 416 719Daňově neuznatelné náklady celkem 44 589 61 909Položky snižující základ daně celkem 231 640 209 864Daň z příjmů právnických osob 25 606 75 37931. prosince 31. prosince2005 2004tis. Kčtis. KčOdložený daňový závazek z titulu dlouhodobého majetku:Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku 237 854 191 892Ostatní 139 195Korekce IFRS - 85 1 154Celkem 237 908 193 241Odložená daňová pohledávka z titulu:Daňově neodčitatelná část opravných položek k pohledávkám 14 472 15 960Daňově neodčitatelná opravná položka k materiálu 113 601Ostatní 617 6 446Celkem 15 202 23 007Čistý odložený daňový závazek nekonsolidovaný 222 706 170 234Dopad vyloučení vzájemných vazeb na odloženou daň 2 385 1 771Čistý odložený daňový závazek 220 321 168 463[ 116 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.13 Členění výnosů podle odvětvíVýnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:Konsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčObchodní činnost IProdej zemního plynu a ostatních energií - tuzemsko 7 784 770 6 870 836Obchodní činnost IIOstatní výnosy za prodej vlastních výrobků a služeb - tuzemsko 57 410 75 584Celkový prodej vlastních produktů a služeb 7 842 180 6 946 420Prodeje zboží 4 265 2 398Jiné 67 923 76 833Celkem 7 914 368 7 025 651Kurzové zisky a ztrátyKoncern PP, a. s., měl v roce 2005 kursové ztráty ve výši 269 tis. Kč (2004: 302 tis. Kč),kursové zisky ve výši 71 tis. Kč (2004: 40 tis. Kč).14 Analýza zaměstnanců v konsolidovaném celkua) Počet zaměstnancůKonsolidovaný celekKoncern PP, a. s. 31.12.2005 31.12.2004(5 společností) (5 společností)Počet členů představenstva a jednatelů 12 9Průměrný počet ostatních členů vedení 39 35Průměrný počet ostatních zaměstnanců 723 711Celkem (součet včetně členů představenstva) 774 755Z toho jednotlivé společnosti:Pražská plynárenská, a. s. 31. 12. 2005 31. 12. 2004Počet členů představenstva 4 4Průměrný počet ostatních členů vedení 26 22Průměrný počet ostatních zaměstnanců 500 524Celkem (součet včetně členů představenstva) 530 550Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s. 31. 12. 2005 31. 12. 2004Počet členů představenstva 3 3Průměrný počet ostatních členů vedení 5 3Průměrný počet ostatních zaměstnanců 133 16Celkem (součet včetně členů představenstva) 141 22Prometheus, energetické služby, s. r. o. 31. 12. 2005 31. 12. 2004Počet členů vedení - jednatel 1 1Průměrný počet ostatních členů vedení 7 4Průměrný počet ostatních zaměstnanců 46 24Celkem (součet včetně jednatele) 54 29Informační služby - energetika, a. s. 31. 12. 2005 31. 12. 2004Počet členů představenstva 3 0Průměrný počet ostatních členů vedení 1 2Průměrný počet ostatních zaměstnanců 44 37Celkem (součet včetně členů představenstva) 48 39Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., neměla ke dni 31.12.2005 žádné zaměstnance, pouze představenstvoa dozorčí radu dle článku 1 c,d) - Všeobecné informace.[ 117 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Opravy plynárenských zařízení, s. r. o. 31.12.2005 31.12.2004Počet členů vedení - jednatel 0 1Průměrný počet ostatních členů vedení 0 4Průměrný počet ostatních zaměstnanců 0 110Celkem (součet včetně jednatele) 0 115Společnost Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., se v roce 2005 spojila fúzí se společností Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., a zanikla bez likvidace.b) Mzdové a ostatní nákladyKonsolidovaný celek Vedení Ostatní CelkemKoncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. Kč2005Mzdové náklady 34 846 202 493 237 339Odměny členům vedení a ost. 3 126 4 140 7 266Náklady na sociální zabezpečení 11 979 70 579 82 558Ostatní sociální náklady 648 6 667 7 315Celkem 50 599 283 879 334 478Konsolidovaný celek Vedení Ostatní CelkemKoncern PP, a. s. tis. Kč tis. Kč tis. Kč2004Mzdové náklady 33 773 199 299 233 072Odměny členům vedení a ost. 2 167 3 387 5 554Náklady na sociální zabezpečení 12 233 70 238 82 471Ostatní sociální náklady 349 2 251 2 600Celkem 48 522 275 175 323 697Členům představenstva Pražské plynárenské, a. s., a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky. Hlavním akcionářůma ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky.Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Pražské plynárenské, a. s., jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchto automobilův roce 2005 činila 15 585 tis. Kč (2004: 13 215 tis. Kč).Odměna členům představenstva Pražské plynárenské, a. s., činila 2 946 tis. Kč (2004: 1 897 tis. Kč).Odměna členům dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s., činila 3 756 tis. Kč (2004: 3 267 tis. Kč).Tantiémy členům představenstva Pražské plynárenské, a. s., činily 4 000 tis. Kč (2004: 3 000 tis. Kč).Tantiémy členům dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s., činily 5 000 tis. Kč (2004: 3 000 tis.Kč).Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2004 a 2005 akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádnédalší plnění jak v peněžní, tak v naturální formě.Klíčové vedení společnosti má v manažerské smlouvě uvedenu konkurenční doložku požitku po ukončení pracovního poměru ve výši 1 roční mzdy.Členům představenstva Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky. Hlavním akcionářůma ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky.Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchtoautomobilů v roce 2005 činila 2 490 tis. Kč (2004: 723 tis. Kč).Odměna členům představenstva Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., činila 0 tis. Kč (2004: 0 tis. Kč).Odměna členům dozorčí rady Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., činila 0 tis. Kč (2004: 0 tis. Kč).Tantiémy členům představenstva Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., činily 100 tis. Kč (2004: 300 tis. Kč) a tantiémy členům dozorčí rady činily 250 tis. Kč(2004: 0 tis. Kč).Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2004 a 2005 akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnutožádné další plnění jak v peněžní, tak v naturální formě.Klíčové vedení společnosti má v manažerské smlouvě uvedenu konkurenční doložku požitku po ukončení pracovního poměru ve společnosti ve výši1 roční mzdy.[ 118 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Členům vedení společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky.Společníkům a ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky.Řediteli společnosti je k dispozici služební vozidlo v pořizovací ceně 245 tis. Kč (2004: 245 tis. Kč). Jednateli společnosti bylo k dispozici do 31.8.2005služební vozidlo v pořizovací ceně 599 tis. Kč.Odměna jednateli Prometheus, energetické služby, s. r. o., činila 180 tis. Kč (2004: 90 tis. Kč) a další naturální plnění v částce 43 tis. Kč.Odměna členům dozorčí rady Prometheus, energetické služby, s. r. o., činila 240 tis. Kč (2004: 120 tis.Kč).Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady Prometheus, energetické služby, s. r. o., nebyly poskytnuty.Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2004 a 2005 společníkům, členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnutožádné další plnění jak v peněžní, tak v naturální formě.Klíčové vedení společnosti má v manažerské smlouvě uvedenu konkurenční doložku požitku po ukončení pracovního poměru ve společnosti ve výši1 roční mzdy.Členům představenstva Informační služby – energetika, a. s., a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky. Hlavnímakcionářům a ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v letech 2004 a 2005 žádné půjčky.Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Informační služby – energetika, a. s., jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cenatěchto automobilů v roce 2005 činila 934 tis. Kč (2004: 934 tis. Kč).Odměna členům představenstva Informační služby – energetika, a. s., činila 180 tis. Kč (2004: 0 tis. Kč) a odměna členům dozorčí rady činila 144 tis. Kč(2004: 0 tis. Kč).Tantiémy řediteli Informační služby – energetika, a. s., v roce 2005 činily 45 tis. Kč.Tantiémy jednateli Informační služby - energetika, s. r. o., v roce 2004 činily 40 tis. Kč.Tantiémy členům dozorčí rady Informační služby – energetika, a. s., činily 110 tis. Kč (2004: 100 tis. Kč).Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2004 a 2005 akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádnédalší plnění jak v peněžní, tak v naturální formě.Klíčové vedení společnosti nemá v manažerské smlouvě uvedenu konkurenční doložku požitku po ukončení pracovního poměru ve společnosti.Jednatelům společnosti Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v roce 2004 žádné půjčky. Hlavnímu společníkovia ostatním členům vedení nebyly poskytnuty v roce 2004 žádné půjčky.Vedoucím pracovníkům byly v roce 2004 k dispozici služební vozidla v pořizovací ceně 2 029 tis. Kč.Odměna jednatelům společnosti Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., činila v roce 2004 270 tis. Kč a odměna členům dozorčí rady činila 0 tis. Kč.Tantiémy jednateli Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., v roce 2004 činily 70 tis. Kč.Tantiémy členům dozorčí rady činily 100 tis. Kč.Kromě výše uvedeného nebylo v roce 2004 společníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádné dalšíplnění jak v peněžní, tak v naturální formě.Členům představenstva a dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., nebyly vyplaceny žádnéodměny a tantiémy.Rovněž nebylo poskytnuto žádné další plnění jak v peněžní, tak v naturální formě.[ 119 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.15 Transakce se spřízněnými stranamiPro účely závěrky se za spřízněnou stranu považují následující společnosti:Pražská plynárenská Holding a. s.RWE Energy AktiengesellschaftRWE Energy Czech Republic s. r. o.RWE Energy Customer Services CZ a. s.Konsolidovaný celek 2005 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčVýnosy:Poskytování služeb včetně pronájmu majetku 8 903 16 493Prodej vlastních výrobků, zboží a materiálu 221 178Celkové výnosy 9 124 16 671Náklady:Nákup služeb 24 588Celkové náklady 24 588Všechny tyto transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.Koncern PP, a. s., vykazoval tyto zůstatky se spřízněnými podniky:Konsolidovaný celek 31. prosince 2005 31. prosince 2004koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPohledávky za Pražská plynárenská Holding a. s. 20 26Pohledávky za RWE Energy Aktiengesellschaft 516 620Pohledávky za RWE Energy Customers Services CZ 645 0Pohledávky za RWE Energy Czech Republic s. r. o. 0 2 907Pohledávky celkem 1 181 3 553Závazky za RWE Energy Aktiengesellschaft 481 1 479Dlouhodobé přijaté zálohy RWE Energy Czech Republic s. r. o. 0 55Závazky celkem 481 1 534Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Jiné pohledávky a závazky za spřízněnými stranaminevznikly. Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.16 Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazkyPražská plynárenská, a. s., i všechny dceřiné společnosti neuzavřely žádné významné investiční přísliby, a to ani mimosmluvně.17 Podnikové kombinacePraha-Paříž Rekonstrukce, a. s.Dne 1. července 2004 byl odkoupen 50% podíl od Gaz de France International a Pražská plynárenská, a. s., se stala 100% vlastníkem. Pořizovací cenapodílu byla 18 237 tis. Kč. Tento 50% podíl obsahoval částku 7 540 tis. Kč základního kapitálu, částku 32 tis. Kč emisního ážia, částku 811 tis. Kč zákonnéhorezervního fondu a částku nerozdělného zisku ve výši 9 683 tis. Kč. V době akvizice měla společnost ztrátu běžného účetního období ve výši– 503 tis. Kč, aktiva ve výši 42 000 tis. Kč a závazky ve výši 5 866 tis. Kč. Na 50% podíl připadala ztráta běžného období 251 tis. Kč, aktiva ve výši 21 000tis. Kč a závazky ve výši 2 933 tis. Kč. Celý hospodářský výsledek roku 2004 připadl Pražské plynárenské, a. s. Při odkoupení vznikl goodwill ve výši 171tis. Kč.Dne 1. ledna 2005 byla tato společnost sloučena fúzí s dceřinou společností Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., která byla zrušena bez likvidace.[ 120 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Prometheus, energetické služby, s. r. o.Na základě smlouvy o převodu 50% obchodního podílu od RWE Energy AG na společníka Pražská plynárenská, a. s., se dne 29. listopadu 2005 stalaPražská plynárenská, a. s., jediným vlastníkem. Pořizovací cena 50% podílu byla 18 501 tis. Kč. Podíl zahrnoval částku 9 000 tis. Kč základního kapitáluspolečnosti, částku 900 tis. Kč zákonného rezervního fondu a částku nerozděleného zisku ve výši 14 613 tis. Kč. Zisk běžného období k datu akvizicebyl 20 728 tis. Kč, aktiva celkem 55 544 tis. Kč a závazky 6 519 tis. Kč. Na 50% podíl připadal zisk běžného období ve výši 10 364 tis. Kč, aktiva ve výši27 772 tis. Kč a cizí zdroje ve výši 3 260 tis. Kč.Při akvizici vznikl záporný goodwill ve výši 6 011 tis. Kč, který byl odepsán do konsolidovaného hospodářského výsledku roku 2005.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Vznikla dne 7.12.2005. Pražská plynárenská, a. s., vložila do vlastního kapitálu peněžní vklad ve výši 2 000 tis. Kč. Při založení společnosti vlivem nákladůsouvisejících s vkladem vznikl kladný goodwill ve výši 342 Kč.18 Účasti ve společných podnicíchKoncern PP, a. s., nemá žádné podmíněné závazky z titulu 50% vlastnictví společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., k 31.12.2004 a podíly napodmíněném kapitálovém závazku.K 31.12.2005 nemá Pražská plynárenská, a. s., žádné podíly ve společných podnicích.19 Účetní politiky, změny v účetních odhadech, chybyKonsolidovaná účetní závěrka koncernu PP, a. s., je zpracována v souladu s IAS/IFRS. Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu pokračováníspolečností v činnosti (Going concern).Při nákupu 50% podílu ve společnosti Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., k 1. červenci 2004 nebyla v pořizovací ceně akvizice zahrnuta částka 700 tis. Kč,vzhledem k tomu že smluvní strany předpokládaly, že prodávajícímu přísluší podíl na zisku za období roku 2003 ve formě dividendy, kterou schválilavalná hromada. Následně vyplynulo, že tato valná hromada nebyla usnášeníschopná, neboť prodávajícího zastupovala členka dozorčí rady, což je zakázánoprávním řádem ČR. V důsledku toho nenáležela prodávajícímu dividenda za rok 2003, a proto byla uzavřena dohoda o narovnání – smír, na základěkterého musela Pražská plynárenská, a. s., doplatit částku 700 tis. Kč prodávajícímu – Gaz de France International. O tuto částku byla po zaplacenív roce 2005 následně pořizovací cena navýšena.K opravě této chyby došlo ve výkazech roku 2004 a to tak, že částka 701 304,00 Kč, včetně bankovních poplatků s platbou souvisejících, byla zahrnutado pořizovací ceny akvizice při výpočtu goodwillu a zároveň byl vykázán závazek ve stejné výši.20 Potenciální závazkyProti koncernu PP, a. s., nejsou vedeny ani připravovány žádné soudní spory, které by významně ovlivnily výsledek hospodaření.Proti společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., je veden soudní spor o náhradu spojenou s pracovním úrazem v předpokládané výši148 tis. Kč.Koncern PP, a. s., neeviduje potenciální závazky vyplývající z možných významných budoucích nákladů, které souvisejí s minulým obdobím a kterémohou vzniknout jako následek poškození životního prostředí a újmy na zdraví zaměstnanců.Kromě výše uvedených potenciálních závazků si vedení koncernu PP, a. s., není vědomo žádných jiných potenciálních závazků společností koncernuPP, a. s., ke dni 31. prosince 2005.[ 121 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.21 Následné událostiPo datu účetní závěrky nedošlo u Pražské plynárenské, a. s., a jejích dceřiných společností k žádným událostem, které by měly dopad na účetní závěrkuk 31. prosinci 2005.Pražská plynárenská, a. s., založila novou dceřinou společnost Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,s předpokládaným zahájením činnosti od 1.4.2006.Tato společnost nebyla do dne účetní závěrky zapsána do Obchodního rejstříku – rozhodnutí o zápisu do Obchodního rejstříku nabylo právní moci15.3.2006.Do nové společnosti budou převedeni zaměstnanci útvaru střediska služeb.Sklad plynárenského materiálu Pražské plynárenské, a. s., byl prodán ke dni 3.1.2006 dceřiné společnosti Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s.Společnost Informační služby - energetika, a. s., navýšila dne 2.2.2006 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působení mimořádné valné hromadyrezervní fond na výši 165 767,67 Kč z nerozděleného zisku minulých let.22 Přehled o peněžních tocíchKoncern PP, a. s., sestavil přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, kterýlze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Hotovost a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích jsouanalyzovány takto:Konsolidovaný celek 31. prosince 2005 31. prosince 2004Koncern PP, a. s. tis. Kč tis. KčPokladní hotovost, peníze na cestě a ceniny 805 747Účty v bankách 53 319 42 324Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku 11 433 11 171Hotovost a peněžní ekvivalenty 65 557 54 24223 Zisk na akciik 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004Počet kmenových akcií (ks) 1 439 907 1 439 907Počet vlastních akcií (ks) 0 0Čistý zisk (Kč) 197 533 973 295 905 833Čistý zisk na kmenovou akcii (Kč) 137,18 205,50Čistý ziskČistý zisk na kmenovou akcii = –––––––––––––––––––––––Počet kmenových akcií[ 122 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Schválení účetní závěrkyTato konsolidovaná účetní závěrka koncernu PP, a. s., byla z pověření představenstva Pražské plynárenské, a. s., schválena a podepsána a nikdo užtuto účetní závěrku nemá právo měnit.V Praze dne 31. března 2006Pavel Hurda Ing. Milan Fafejta Ing. Jiří Hamšíkpředseda představenstva člen představenstva finanční ředitela generální ředitel[ 123 ]


Pražská plynárenská, a. s.energie tam,kde ji potřebujete[ 124 ]


VII.Ostatní finanční informace[ 125 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Informace uvedené v této kapitole se vztahují pouze ke společnosti Pražská plynárenská, a. s.ROZVAHA 2004 - 2005 dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS(v tis. Kč)Označení Text 2004 2005Aktiva celkem 7 905 061 8 048 765A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0B Dlouhodobý majetek 4 376 124 4 478 452B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 47 697 46 451B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 197 056 4 284 017B.III. Dlouhodobý finanční majetek 131 371 147 984B.III.1. Z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 25 057 55 060C Oběžná aktiva 3 519 423 3 562 948C.I. Zásoby 20 028 23 834C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 758 1 705C.III. Krátkodobé pohledávky 3 473 136 3 509 769C.IV. Krátkodobý finanční majetek 24 501 27 640D.I. Časové rozlišení 9 514 7 365Pasiva celkem 7 905 061 8 048 765A Vlastní kapitál 3 028 561 2 927 018A.I. Základní kapitál 1 439 907 1 439 907A.II. Kapitálové fondy 0 0A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 451 823 451 823A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 850 009 846 838A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období + 286 822 + 188 450B Cizí zdroje 4 871 105 5 116 136B.I. Rezervy 69 759 20 452B.II. Dlouhodobé závazky 233 902 282 929B.III. Krátkodobé závazky 3 456 101 3 128 938B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 111 343 1 683 817B.IV.1. Z toho: bankovní úvěry dlouhodobé 0 0C.I. Časové rozlišení 5 395 5 611[ 126 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.ROZVAHA 2000 - 2003 dle českých účetních standardů(v tis. Kč)Označení Text 2000 2001 2002 2003Aktiva celkem 6 249 609 7 015 538 6 846 356 7 010 930A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0B Dlouhodobý majetek 3 558 756 3 885 119 4 109 061 4 198 869B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 64 502 62 669 60 573 51 488B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 477 492 3 801 110 4 027 724 4 126 616B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16 762 21 340 20 764 20 765B.III.1. Z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 200 400 400 400C Oběžná aktiva 923 464 *) 3 120 577 *) 2 728 205 2 799 627C.I. Zásoby 20 229 31 423 25 446 27 514C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 418 43 372 33 369 23 429C.III. Krátkodobé pohledávky 250 090 *) 2 950 956 *) 2 637 814 2 718 879C.IV. Krátkodobý finanční majetek 650 727 94 826 31 576 29 805D.I. Časové rozlišení 1 767 389 *) 9 842 *) 9 090 12 434Pasiva celkem 6 249 609 7 015 538 6 846 356 7 010 930A Vlastní kapitál 2 736 322 2 773 442 2 918 542 3 019 579A.I. Základní kapitál 1 439 897 1 439 907 1 439 907 1 439 907A.II. Kapitálové fondy 68 330 68 330 68 330 68 893A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 456 345 455 773 455 748 455 459A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 625 706 712 495 751 006 751 466A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období + 146 044 + 96 937 + 203 551 + 303 854B Cizí zdroje 3 476 606 *) 4 214 353 *) 3 902 686 3 985 594B.I. Rezervy 64 019 *) 0 *) 40 108 63 301B.II. Dlouhodobé závazky 54 522 *) 157 512 *) 224 327 214 520B.III. Krátkodobé závazky 2 858 065 *) 3 027 841 *) 3 150 831 3 259 773B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 500 000 1 029 000 487 420 448 000B.IV.1. Z toho: bankovní úvěry dlouhodobé 500 000 500 000 0 0C.I. Časové rozlišení 36 681 *) 27 743 *) 25 128 5 757*) v roce 2003 došlo, kromě upřesnění názvů některých položek, ke změně legislativy pro vykazování:- dohadných účtů aktivních (nyní v krátkodobých pohledávkách), které byly dříve vykazovány v oddílu D-ostatní aktiva (nyní D.I. časové rozlišení),- dohadných účtů pasivních (nyní v krátkodobých závazcích), které byly dříve vykazovány v oddílu C-ostatní pasiva (nyní C.I. časové rozlišení),- odloženého daňového závazku (nyní v dlouhodobých závazcích), který byl dříve vykazován v rezervách,a proto byly pro srovnání překlasifikovány údaje za roky 2001 a 2002 na metodiku roku 2003.[ 127 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2004 - 2005 dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS(v tis. Kč)Označení Text 2004 2005I+II Výkony a prodej zboží 6 928 604 7 823 573I+II.1. z toho: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 6 922 356 7 816 130II.3. Aktivace 6 248 7 443A+B Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží 6 005 755 6 970 004+ Přidaná hodnota 922 849 853 569C Osobní náklady 238 781 246 719E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 287 749 318 327G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní - 84 207 + 10 528oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)III+IV Jiné provozní výnosy 79 558 63 735D+F+H Jiné provozní náklady 152 314 74 240* Provozní výsledek hospodaření 407 770 267 490M Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0ve finanční oblasti (+/-)VI+VII+VIII+IX+X+XI Jiné finanční výnosy 9 515 24 697J+K+L+N+O+Q Jiné finanční náklady 130 463 103 737* Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmů - 120 948 - 79 040za běžnou činnost** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + 286 822 + 188 450XIII Mimořádné výnosy 0 0R+S Mimořádné náklady včetně daně z příjmů 0 0z mimořádné činnosti* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0*** Výsledek hospodaření za účetní období + 286 822 + 188 450[ 128 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2000 - 2003 dle českých účetních standardů(v tis. Kč)Označení *) Text 2000 2001 2002 2003I+II Výkony a prodej zboží 5 166 990 6 959 698 6 708 996 6 831 914I+II.1. z toho: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 5 155 171 6 951 209 6 702 996 6 824 376II.3. Aktivace 11 819 8 489 6 000 7 538A+B Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží 4 337 661 6 172 067 5 802 357 5 852 302+ Přidaná hodnota 829 329 787 631 906 639 979 612C Osobní náklady 265 043 254 866 214 734 229 364E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 262 809 275 606 259 049 288 543G *) Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek + 25 062 + 41 003 + 38 791 + 26 776v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích obdobíIII+IV Jiné provozní výnosy 77 623 105 199 82 861 71 466D+F+H Jiné provozní náklady 88 515 107 592 82 159 91 179* Provozní výsledek hospodaření + 265 523 + 213 763 + 394 767 + 415 216M *) Změna stavu rezerv a opravných položek 0 + 92 - 3 354 0ve finanční oblasti (+/-)VI+VII+VIII+X+XI Jiné finanční výnosy 247 131 4 726 6 943 7 542J+N+O+Q Jiné finanční náklady 367 271 123 249 200 814 118 904* Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmů - 120 140 - 118 615 - 190 517 - 111 362za běžnou činnost** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + 145 383 + 95 148 + 204 250 + 303 854XIII Mimořádné výnosy 744 2 238 8 0R+S Mimořádné náklady včetně daně z příjmů 83 449 707 0z mimořádné činnosti* Mimořádný výsledek hospodaření + 661 + 1 789 - 699 0*** Výsledek hospodaření za účetní období + 146 044 + 96 937 + 203 551 + 303 854*) Označení součtových položek i jejich názvy vycházejí z legislativní úpravy pro rok 2003.Vyznačené položky jsou ve všech letech překlasifikovány na metodiku roku 2003. VYBRANÉ FINANČNĚ EKONOMICKÉ UKAZATELE 2004 - 2005Údaje jsou vykázané dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.k 31.12.2004 k 31.12.2005Rentabilita aktiv (zisk po zdanění / celková aktiva) 0,036 0,023Rentabilita vlastního kapitálu (zisk po zdanění / vlastní kapitál) 0,095 0,064Rentabilita tržeb (zisk po zdanění / (tržby + výkony)) 0,041 0,024Běžná likvidita ((oběžná A + ost. A - zásoby - pohl. po 180 dnech splatnosti) / krát. závazky) 0,958 1,057Bilanční likvidita (stálá aktiva / (dl. závazky + dl. bank. úvěry + rezervy + vlastní kapitál)) 1,313 1,386Míra zadluženosti (cizí zdroje včetně ostatních pasiv / celková aktiva) 0,617 0,636Úrokové krytí (zisk před úroky a daněmi / nákladové úroky) 21,411 10,484Čistý zisk na 1 akcii (Kč) (zisk po zdanění / počet akcií) 199,195 130,877[ 129 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.VIII. Zpráva auditora k výroční zprávě Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Pražská plynárenská, a. s.Na základě provedeného auditu jsme dne 31. 3. 2006 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výročnízprávy na stranách 86 až 128, zprávu následujícího znění:„Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2005 společnosti Pražská plynárenská, a. s., identifikovanév této konsolidované účetní závěrce. Za sestavení této konsolidované účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán společnostiPražská plynárenská, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce.Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenoujistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobemprovedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzenípoužitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti konsolidovanéúčetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace společnosti k 31. 12. 2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření (a cash flow) za rok 2005 v souladus účetními předpisy platnými v České republice a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS).“Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Pražskáplynárenská, a. s., k 31. 12. 2005. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Pražská plynárenská,a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získatstřední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazovánípracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrkaposkytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenýmiosobami společnosti Pražská plynárenská, a. s., k 31. 12. 2005.Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědnýstatutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výročnízprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komoryauditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetnízávěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou jsme přesvědčeni,že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenoukonsolidovanou účetní závěrkou.Datum vypracování zprávy: 27. 4. 2006BDO CS s.r.o.Zastoupená partnery:Doc. Ing. Jan DoležalIng. Vlastimil Hokr, CSc.Auditor, osvědčení č. 0070 Auditor, osvědčení č. 0071[ 130 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.IX. Zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2005 včetně stanoviska k účetní závěrce, konsolidované účetní závěrcea návrhu na rozdělení zisku za rok 2005.Činnost dozorčí rady v roce 2005 vycházela z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a platných stanov společnostia byla zaměřena na kontrolu výkonu působnosti představenstva a podnikatelské činnosti společnosti.V personálním složení dozorčí rady došlo v roce 2005 k několika změnám.Ze své funkce odstoupil s účinností k 16.6.2005 člen dozorčí rady Ing. Lumír Nováček a valná hromada zvolila téhož dne nasvém zasedání na dvě uvolněná místa v dozorčí radě Bc. Ondřeje Pechu a Ing. Dušana Malého. Bc. Ondřej Pecha byl od10.10.2004 do termínu jednání valné hromady náhradním členem dozorčí rady, kterým byl jmenován usnesením dozorčí radyze 7.10.2004.V roce 2005 volili zaměstnanci jednoho člena dozorčí rady za JUDr. Lubomíru Stojkovičovou, které ke dni 13.11.2005 končilofunkční období. JUDr. Stojkovičová byla 9.11.2005 opět zvolena členkou dozorčí rady, a to s účinností od 14.11.2005.V personálním složení představenstva nedošlo v roce 2005 k žádným změnám.Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena ve smyslu stanov zejména na průběžné sledování vývojehospodaření společnosti a naplňování podnikatelského záměru, vývoje stavu pohledávek po lhůtě splatnosti, plnění investičníhoplánu a rozvoje plynofikace, mzdové a sociální politiky společnosti.Dozorčí rada neshledala při své kontrolní činnosti žádné podstatné nedostatky v práci představenstva, ani jiné aktivity, kteréby byly v rozporu se zájmy akcionářů a vedly by v konečném důsledku ke znehodnocení akcií Pražské plynárenské, a. s.Dozorčí rada rovněž nezaznamenala u jednotlivých členů představenstva žádné střety zájmů ani porušení zásad etického jednáníči nedodržování platných legislativních předpisů a norem. Dozorčí rada pozitivně hodnotí spolupráci s představenstvemvčetně účasti zástupců představenstva na jednáních dozorčí rady. Všechny požadavky a doporučení dozorčí rady pro představenstvobyly vždy a ve stanoveném termínu představenstvem zabezpečeny a respektovány.Podle článku 23, odst. 3, písm. b) stanov společnosti přezkoumala dozorčí rada roční účetní závěrku k 31.12.2005 a konsolidovanouúčetní závěrku k 31.12.2005, obě ověřené auditorskou firmou BDO CS s. r. o., seznámila se s výroky auditora a projednalanávrh představenstva na rozdělení zisku roku 2005. Při přezkoumání roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrkyneshledala dozorčí rada žádné závady a ze strany členů dozorčí rady nebyly vzneseny žádné závažné připomínky.Na základě těchto skutečností se dozorčí rada seznámila se závěry auditora a doporučuje valné hromadě účetní závěrkui konsolidovanou účetní závěrku Pražské plynárenské, a. s., za rok 2005 schválit a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhupředloženého představenstvem společnosti.V Praze dne 27. dubna 2006Ing. Vratislav Ludvíkpředseda dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s.[ 131 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.X. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávua ověření účetní závěrkyPavel Hurda,předseda představenstva společnosti PP, a. s.,aIng. Milan Fafejta,člen představenstvaa generální ředitel společnosti Pražská plynárenská, a. s.,prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnitpřesné a správné posouzení společnosti Pražská plynárenská, a. s., nebyly vynechány.Pavel Hurdapředseda představenstvaIng. Milan Fafejtačlen představenstvaÚčetní závěrku společnosti za rok 2005 ověřila firma BDO CS s. r. o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4,IČ: 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279 a v seznamuauditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018.Jméno auditora:Ing. Vlastimil Hokr, CSc., osvědčení č. 0071,JUDr. Anna Konečná, osvědčení č. 0477.Konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2005 ověřila firma BDO CS s. r. o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00Praha 4, IČ: 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279 a v seznamuauditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018.Jméno auditora:Ing. Vlastimil Hokr, CSc., osvědčení č. 0071,JUDr. Anna Konečná, osvědčení č. 0477.[ 132 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.XI. ZkratkyAAktivaa. s. Akciová společnostAV ČR Akademie věd České republikyBCPP Burza cenných papírů PrahaBOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práciBP, s. p. Bytový podnik, s. p.CNG Stlačený zemní plynCPC CityPower-CardCZT Centrální zásobování teplemČSAV Československá akademie vědČMP, a. s. Českomoravská plynárenská, a. s.ČPP Český plynárenský podnikČRČeská republikaČSOB, a. s. Československá obchodní banka, a. s.DHM Drobný hmotný majetekDNM Drobný nehmotný majetekDIČDaňové identifikační čísloDOM Domácnost - fyzická osoba odebírající plyn pro jinénež podnikatelské účelyDPH Daň z přidané hodnotyERÚ Energetický regulační úřadESEvidenční stavEUEvropská unieEUR Euro – společná měnová jednotka Evropské unieFAMU Filmová akademie múzických umění v Prazehl. m. Praha Hlavní město PrahaIAS/IFRS Mezinárodní účetní standardyIČIdentifikační čísloISIN Identifikační číslo, pod kterým je akcie vedena veStředisku cenných papírůISE, a. s. Informační služby – energetika, a. s.ITInformační technologieJČP, a. s. Jihočeská plynárenská, a. s.JMP, a. s. Jihomoravská plynárenská, a. s.MČMěstská částMES Mimoevidenční stavmil. MilionMO Maloodběratel - fyzická nebo právnická osobaodebírající plyn pro podnikatelské účely s ročnímodběrem do 630 MWh zemního plynuMP ČR Ministerstvo průmyslu České republikyMTO Materiálně technické odděleníNTL Nízkotlaký (do 0,005 MPa)OKD Ostravsko-karvinské dolyo. p. s. Obecně prospěšná společnostOPZ, s. r. o. Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.OSN Organizace spojených národůo. z. odštěpný závodOZZ Osoby zdravotně znevýhodněnéPOPožární ochranaPP, a. s. Pražská plynárenská, a. s.PPD, s. r. o. Provoz a plynofikace dopravy, s. r. o.PPH a. s. Pražská plynárenská Holding a. s.PPR, a. s. Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s.PRE, a. s. Pražská energetika, a. s.PS, a. s. Pražské služby, a. s.PSČ Poštovní směrovací čísloPSZP Pražské sdružení pro zemní plynPT, a. s. Pražská teplárenská, a. s.PVK, a. s. Pražské vodovody a kanalizace, a. s.PZPlynárenské zařízeníRM-Systém Organizátor veřejného trhu CPRSRegulační staniceSb.Sbírka zákonů České republikySČP, a. s. Severočeská plynárenská, a. s.SDStarobní důchodSIN Identifikační číslo, pod kterým je akcie vedenave Středisku cenných papírůSMP, a. s. Severomoravská plynárenská, a. s.SOStřední odběratel - fyzická či právnická osobas ročním odběrem od 630 MWh do 4 200 MWhzemního plynus. p. Státní podnikSPŠ Střední průmyslová školaSREP Sdružení pro racionální a ekologické využívánízemního plynus. r. o. Společnost s ručením omezenýmSTL Středotlaký (0,005 - 0,4 MPa)STP, a. s. Středočeská plynárenská, a. s.THP Technicko hospodářský pracovníktis.TisícTZL Tuhé znečišťující látkyUKUniverzita Karlova v PrazeVČP, a. s. Východočeská plynárenská, a. s.VHVýsledek hospodařeníVOVelkoodběratel - fyzická či právnická osoba s ročnímodběrem nad 4 200 MWh zemního plynuVŠE Vysoká škola ekonomická v PrazeVŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeVTL Vysokotlaký (0,4 - 4 MPa)ZCZůstatková cenaZČP, a. s. Západočeská plynárenská, a. s.ZISZákaznický informační systémZPZemní plynŽZŽivnostenský zákon[ 133 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.XII. Zpráva o vztazíchmezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatnímiosobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) za rok 2005zpracovaná představenstvem společnosti Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 60193492.Tato zpráva je zpracována představenstvem ovládané osoby ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů. Zprávu vypracovalo představenstvo dle § 66a citovaného zákona s přihlédnutím k ustanovení§ 17 téhož zákona, které se týká obchodního tajemství, a na základě skutečnosti, že nebyla uzavřena ovládací smlouvadle § 66a, odst. 7, obchodního zákoníku.ÚvodZ přiloženého grafického vyjádření akcionářské struktury Pražské plynárenské, a. s., vyplývá základní provázanost propojenýchosob. Z grafu je patrné, že ovládající osobu (Pražská plynárenská Holding a. s.) ovládá další osoba, a tou je hl. m. Prahas podílem 51 % na základním kapitálu ovládající osoby.Ze stanov společnosti PPH a. s., vyplývá, že o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada100 % hlasů všech akcionářů (kterými jsou k 31.12.2005 hl. m. Praha, RWE Energy Aktiengesellschaft a E.ON CzechHolding AG). Akcionáři v tomto případě jednají ve shodě a splňují ustanovení § 66a, odst. 3, písm. c) ObchZ. a jsou rovněžovládající osobou ve vztahu ke společnosti PPH a. s.Představenstvo společnosti PP, a. s., z uvedených důvodů v této zprávě popisuje vztahy mezi:- PP, a. s., a PPH a. s., (ovládaná a ovládající osoba),- propojenými osobami, tj. PP, a. s., a osobami ovládajícími ovládající osobu,- propojenými osobami, tj. PP, a. s., a jejími dceřinými společnostmi.1. Základní pojmy 1.1. Osoby ovládající ovládající osobuOsoby jednající ve shodě:Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1,RWE Energy Aktiengesellschaft, se sídlem Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN,E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstraße 2, D-80335, München, SRN. 1.2. Ovládající osobaOvládající osobou byla v roce 2005 společnost Pražská plynárenská Holding a. s., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, IČ 26442272.V roce 2005 dosahoval podíl ovládající osoby výše 50,20 % na základním kapitálu ovládané osoby. 1.3. Ovládaná osobaJe jí společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ 60193492. 1.4. Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobamiV tomto oddílu jsou vyjmenovány pouze osoby, které měly v roce 2005 vztah s ovládanou osobou ve smyslu § 66a, odst. 9, obchodního zákoníku.1.4.1. Organizace a společnosti, ve kterých mělo hl. m. Praha rozhodující majetkový podílPro jejich velký počet jsou tyto osoby uvedeny až dále v jednotlivých kapitolách zprávy.1.4.2. Dceřiné společnosti, ve kterých v roce 2005 byla PP, a. s., většinovým společníkem nebo akcionářemInformační služby - energetika, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 141 00 Praha 4, IČ 26420830.Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., se sídlem U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ 47116471.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, IČ 27403505 1 .Prometheus, energetické služby, s. r. o., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, IČ 63072599. 2Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, IČ 26459434. 31)Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 7.12.2005 a činnost zahájí dle příslušných ustanovení Energetického zákona (Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkáchpodnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění) dne 1.1.2007.2)Na základě smlouvy o převodu 50% obchodního podílu RWE Energy Aktiengesellschaft na společníka Pražská plynárenská, a. s., ze dne 21. listopadu 2005 sePražská plynárenská, a. s., stala od 12. prosince 2005 100% vlastníkem společnosti.3)Ke dni 1. září 2005 byl proveden výmaz společnosti Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., z obchodního rejstříku v důsledku fúze ve formě sloučení se společnostíPraha–Paříž Rekonstrukce, a. s., s rozhodným dnem sloučení 1.1.2005. Sloučení znamenalo zrušení společnosti Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.,bez likvidace.[ 134 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. 1.5. Propojené osobyJsou jimi všechny osoby uvedené v bodech 1.1. až 1.4.2. Popis vztahů mezi propojenými osobami 2.1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami, platné v roce 20052.1.1. Smlouvy uzavřené mezi osobami uvedenými v bodě 1.1. a PP, a. s.2.1.1.1. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a hl. m. Prahou nebo jí ovládanými osobamia) smlouvy o odběru plynuDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, Praha 9Kolektory Praha, a.s. Pešlova 3, čp. 341, Praha 9Kongresové centrum Praha, a. s. 5. května 65, Praha 4Obecní dům, a. s. nám. Republiky 1090/5, Praha 1Pražské služby, a.s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost (TCP) Blanická 1008/28, Praha 2Inženýring dopravních staveb, a. s. Na Moráni 3/360, Praha 2Pražská strojírna, a. s. Sokolovská 115, Praha 8Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1Centrum odborné přípravy technickohospodářské Poděbradská 1, Praha 9Českoslovanská akademie obchodní Resslova 5, Praha 2Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše Resslova 8, Praha 2Dětské centrum "Paprsek"Šestajovická 580/19, Praha 9 – HloubětínDětský domovSmržovská 77, Praha 9 – KlánoviceDětský domovNárodních hrdinů 1, Praha 9 - Dolní PočerniceDětský domov Charlotty MasarykovéU Včely 176, Praha 5 – ZbraslavDivadlo na Vinohradech náměstí Míru 1450/7, Praha 2Divadlo pod Palmovkou Zenklova 566/34, Praha 8Divadlo Spejbla a Hurvínka Dejvická 919/38, Praha 6Divadlo v Dlouhé Dlouhá 39, Praha 1Domov důchodců BořanoviceK Ubytovně 65, BořanoviceDomov důchodců ĎábliceKubíkova 1698/11, Praha 8 - ĎábliceDomov důchodců KobylisyMirovická 1027/19, Praha 8 – KobylisyDomov důchodců Praha 4Sulická 1085/53, Praha 4 – KrčDomov důchodců Praha 4 – HájeK Milíčovu 734/1, Praha 4 - HájeDomov důchodců Praha 4 – ChodovDonovalská 2222/31, Praha 4 - ChodovDomov důchodců Praha 6Šolínova 513/3, Praha 6 - DejviceDomov důchodců Praha 10 – MalešiceRektorská 577/5, Praha 10 - MalešiceDomov důchodců Praha 10 - Zahradní MěstoSněženková 2973/8, 106 16 Praha 10 - ZáběhliceDomov mládeže Pobřežní 6, Praha 8Domov mládeže Ditrrichova 15, Praha 2Domov mládeže Lovosická 42, Praha 9Domov mládežeStudentská 10, Praha 6 - DejviceDům dětí a mládeže hl.m.PrahyKarlínské nám. 316/7, Praha 8 - KarlínDům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10Dům dětí a mládeže Praha 2 Na Smetance 1, Praha 2Dům dětí a mládeže Praha 3 Na Balkáně 100, Praha 3Dům dětí a mládeže Praha 5 Štefánikova 11, Praha 5Dům dětí a mládeže Praha 6 – SuchdolRohová 540, Praha 6 - SuchdolDům dětí a mládeže Praha 8 Přemyšlenská 1102, Praha 8Galerie hlavního města Prahy Mickiewiczova 234/3, Praha 6[ 135 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium Botičská 1, Praha 2Gymnázium Arabská 14, Praha 6Gymnázium Sladkovského nám. 8, Praha 3GymnáziumU Libeňského zámku 1, Praha 8 - LibeňGymnázium Voděradská 2, Praha 10Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9Gymnázium Ústavní 400, Praha 8Gymnázium Postupická 3150, Praha 4Gymnázium Budějovická 680, Praha 4Gymnázium Nad Alejí 1952, Praha 6Gymnázium Českolipská 373, Praha 9Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9Gymnázium a Sportovní gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7Gymnázium a Sportovní gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10Gymnázium Elišky KrásnohorskéOhradní 55, Praha 4 - MichleGymnázium Christiana DoppleraZborovská 45/621, Praha 5 - SmíchovGymnázium Jan KepleraParléřova 2/118, Praha 6 – HradčanyGymnázium Jana Nerudy Hellichova 3, Praha 1Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475, Praha 5Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského nám. 8, Praha 3Gymnázium Opatov Konstantinova 1500, Praha 4Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 966/36, Praha 1Hasičský záchranný sbor hl. m. PrahySokolská 1595/62, Praha 2 - Nové MěstoHudební divadlo v Karlíně Křižíkova 283/10, Praha 8Hudební škola hlavního města Prahy Komenského náměstí 9, Praha 3Institut městské informatiky hl. m. PrahyVyšehradská 57, Praha 2 - Nové MěstoIntegrovaná střední škola Učňovská 100/1, Praha 9Integrovaná střední škola Náhorní 1, Praha 8Integrovaná střední škola technická – COP Beranových 140, Praha 9Inženýrská a realitní organizace PrahaV jámě 639/12, Praha 1 - Nové MěstoJedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. PrahyV pevnosti 13/4, Praha 2 – VyšehradKarlínské gymnázium Pernerova 25, Praha 8Konzervatoř Duncan centre Branická 41, Praha 4Lesy hl. m. Prahy Práčská 1885, Praha 10Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, Praha 1Městská divadla pražská (Divadlo ABC, ROKOKO) Lazarská 11/6, Praha 2Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 98/1, Praha 1Městská nemocnice následné péčeK Moravině 343/6, Praha 9 – VysočanyMěstské centrum sociálních služeb a prevenceChelčického 842/39, Praha 3 – ŽižkovMinor Vodičkova 6, Praha 1Muzeum hlavního města Prahy Kožná 475/1, Praha 1Národní kulturní památka Vyšehrad V pevnosti 159/5b, Praha 2Obchodní akademie Dušní 7, Praha 1Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4, Praha 6Obchodní akademie Hovorčovická 1281, Praha 8Obchodní akademie Heroldovy sady 1, Praha 10Obchodní akademie Vinohradská 38, Praha 2Obchodní akademie Svatoslavova 6, Praha 4Odborné učiliště a Praktická škola Vratislavova 6, Praha 2Palata - Domov pro zrakově postiženéNa Hřebenkách 737/5, Praha 5 - SmíchovPohřební ústav hl. m. PrahyStaroměstské nám. 608/10, Praha 1 - Staré MěstoPomocná škola Rooseveltova 8, Praha 6Pražská botanická zahradaNádvorní 134, Praha 7 – TrojaPražská informační služba Betlémské náměstí 251/2, Praha 1Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1, Praha 1[ 136 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Pražské lázněHloubětínská 80/32, Praha 14 - HloubětínSmíchovská střední průmyslová škola Preslova 25, Praha 5Speciální mateřská škola Drahaňská 779/7, Praha 8Speciální mateřská škola Sevřená 56, Praha 4Speciální mateřská školaNa Lysinách 6, Praha 4 – PodkovičkySpeciální mateřská školaLitvínovská 300, Praha 9 – ProsekSpeciální mateřská škola a Speciální pedagogické centrumDeylova 3/223, Praha 5 – MotolSpeciální školy Moskevská 29, Praha 10Speciální školyChotouňská 476, Praha 10 – MalešiceSpeciální školy Boleslavova 1, Praha 4Speciální školy Kupeckého 576, Praha 4Speciální školy Za Invalidovnou 3, Praha 8Speciální školyMochovská 570, Praha 9 – HloubětínSpeciální školy Aloyse Klara Vídeňská 28, Praha 4Speciální školy Karla Herforta Josefská 4, Praha 1Speciální školy pro sluchově postižené Výmolova 169, Praha 5Speciální školy pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2Speciální školy pro zrakově postižené náměstí Míru 19, Praha 2Speciální školy pro žáky s více vadami Starostrašnická 45, Praha 10Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učeníU Boroviček 1, Praha 6 - ŘepySpeciální základní škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování Na Zlíchově 19, Praha 5Správa pražských hřbitovůVinohradská 294/212, Praha 10 – StrašniceSpráva služeb městské policie hl. m. Prahy Korunní 98, Praha 10Středisko praktického vyučování zlatnické Seydlerova 2451, Praha 13Střední hotelová škola Vršovická 43, Praha 10Střední odborná škola – Praha 3 U Vinohradského hřbitova 2471/3, Praha 3Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Drtinova 3, Praha 5Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Weilova 4, Praha 10Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Lipí 1911, Praha 9Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Zelený pruh 1294, Praha 4Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Učňovská 1, Praha 9Střední odborné učiliště Ohradní 57, Praha 4Střední odborné učiliště U Krbu 521, Praha 10Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Praha-RadotínPod Klapicí 11/15, Praha 5 - RadotínStřední odborné učiliště elektrotechnickéNovovysočanská 48, Praha 9 - VysočanyStřední odborné učiliště energetické Poděbradská 12, Praha 9Střední odborné učiliště nábytkářské a technické Nový Zlíchov 1, Praha 5Střední odborné učiliště obchodní Belgická 29, Praha 2Střední odborné učiliště obchodu a služeb Za Černým Mostem 3, Praha 9Střední odborné učiliště služeb Novovysočanská 501/5, Praha 9Střední odborné učiliště technickéDubečská 43, Praha 10 - StrašniceStřední odborné učiliště technické Průhonická 8, Praha 10Střední odborné učiliště telekomunikační Jesenická 1, Praha 10Střední odborné učiliště zemědělskéU Závodiště 1, Praha 5 - Velká ChuchleStřední průmyslová škola Na Třebešíně 2299, Praha 10Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 30, Praha 2Střední průmyslová škola potravinářské technologie Podskalská 10, Praha 2Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3, Praha 1Střední průmyslová škola stavební Dušní 17, Praha 1Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Družstevní ochoz 3, Praha 4Střední průmyslová škola strojnická Novoborská 2, Praha 9Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města PrahyBetlémská 4, Praha 1 - Staré MěstoStřední průmyslová škola technologie masa Navrátilova 15, Praha 1Střední technická škola hlavního města PrahyRadlická 115, Praha 5 - JinoniceStřední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Alšovo nábřeží 6, Praha 1Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4Studentský zdravotní ústav PrahaSpálená 78/12, Praha 1 - Nové MěstoŠvandovo divadlo na Smíchově Štefánikova 6 a 7/57, Praha 5Technická správa komunikacíŠtefánikova 23, Praha 5 - Smíchov[ 137 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Ústav dopravního inženýrství hl. města PrahyBolzanova 1615/1, Praha 1 - Nové MěstoÚstav sociální péče Praha 1Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá StranaÚstav sociální péče Praha 4Sulická 1597/48, Praha 4 - KrčÚtvar rozvoje hlavního města Prahy Hradčanské náměstí č. 8, Praha 1Vyšší odborná škola a obchodní akademie pro studující při zaměstnání Podskalská 10, Praha 2Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní Masná 18, Praha 1Vyšší odborná škola a Výtvarná škola Václava Hollara Hollarovo náměstí 2, Praha 3Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Hellichova 22, Praha 1Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium Evropská 33, Praha 6Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1, Praha 3Vyšší zdravotnická škola Duškova 7, Praha 5Základní umělecká škola Ilji Hurníka Slezská 21, Praha 2Základní umělecká škola Praha 1 Biskupská 12, Praha 1Základní umělecká škola Praha 1 U Půjčovny 4, Praha 1Základní umělecká škola Praha 10 Olešská 2295, Praha 10Základní umělecká škola Praha 10Trhanovské náměstí 8, Praha 10 - HostivařZákladní umělecká škola Praha 3 Štítného 5, Praha 3Základní umělecká škola Praha 3 Koněvova 214, Praha 3Základní umělecká škola Praha 4Dunická 3136, Praha 4 - SpořilovZákladní umělecká škola Praha 4Lounských 4/129, Praha 4 - NusleZákladní umělecká škola Praha 5K Brance 72, Praha 5 - StodůlkyZákladní umělecká škola Praha 5Na Popelce 18, Praha 5 - KošířeZákladní umělecká škola Praha 6 Nad Alejí 28, Praha 6Základní umělecká škola Praha 6 U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Praha 6Základní umělecká škola Praha 8 Klapkova 25, Praha 8Zdravotnická záchranná služba hl. m. PrahyKorunní 2456/98, Praha 10 - VinohradyZoologická zahrada v PrazeU Trojského zámku 120/3, Praha 7 - TrójaZvláštní školaVachkova 941, Praha 10 - UhříněvesZvláštní škola a Pomocná školaBártlova 83, Praha 9 - Horní PočerniceZvláštní škola a Praktická škola Vokovická 3, Praha 6Zvláštní škola a Praktická škola V Olšinách 67, Praha 10Zvláštní škola a Praktická škola Vinohradská 54, Praha 2Zvláštní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7[ 138 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Dluhy za odběr plynuDětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1:dluh k 31.12.2005 v celkové výši 256 966,50 Kč.Jde o původní nedoplatek za dvě zúčtovací období ve výši 408 395 Kč (jistina). Dne 11.2.2005 uzavřel odběratel dohodu o splátkách na obanedoplatky a v současné době řádně splácí dle splátkového kalendáře.Vůči žádné další organizaci ovládané hl. m. Prahou nemá PP, a. s., pohledávky po splatnosti za odebraný zemní plyn.b) ostatní smlouvyHl. m. Praha: smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, o provozování, o spolupráci, kupní smlouva, o přeložce, jiná smlouvaDopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.: smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, smlouva na zřízení věcného břemene, smlouvao zajištění a provedení přeložkyKolektory Praha, a. s.: smlouva o nájmu nebytových prostorPražská vodohospodářská společnost, a. s.: smlouva o spolupráciPražské služby, a. s.: smlouva o propagaciTRADE CENTRE PRAHA akciová společnost (TCP): smlouva o ostraze v paláci Adria, smlouva o nájmu – parkovací stání garáže TETAInženýring dopravních staveb, a. s.: smlouvy o zajištění a provedení přeložky, dodatek ke smlouvě o provedení přeložkyDětský domov, ul. Národních hrdinů: darovací smlouvaDům dětí a mládeže, ul. Urbánkova: smlouva o provozování přípojkyJedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy, ul. V Pevnosti: darovací smlouva, smlouva o nájmu movité věciMěstská knihovna v Praze, Mariánské nám.: smlouva o pronájmu nebytových prostor budovy – BrusnicePražská informační služba, Betlémské nám.: smlouva o spolupráciStudentský zdravotní ústav Praha, ul. Spálená: smlouva o propagaciTechnická správa komunikací: smlouvy o nájmu nemovitostí, o provedení přeložky, o trvalém umístění sítí, smlouva budoucí o zřízení věcnéhobřemene, smlouva o zřízení věcného břemene, dohoda o výměně datZoologická zahrada v Praze: smlouvy o propagaciPražská energetika, a. s.: smlouva o spolupráci, o pronájmu výkladních skříní (Adria), zřízení bílé linky, garážových stání, o vzájemném poskytnutídat, o dodávce elektrické energie2.1.1.2. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a společností RWE Energie AG 4Společenská smlouva s RWE Energie AG o založení dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., ve které oba společnícivlastnili shodně 50% podíl na základním kapitálu.V roce 2005 byla uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., ze společnosti RWEEnergy Aktiengesellschaft na společníka Pražská plynárenská, a. s.2.1.1.3. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a společností RWE Energy Czech Republic, s. r. o.V roce 2005 bylo v platnosti celkem 15 smluv - smlouva o poskytování služeb podatelny, o nájmu věcí movitých, podnájmu parkovacích stání,nájmu nebytových prostor, pronájem bytu, provozování telefonních linek.2.1.2. Smlouvy uzavřené mezi osobou uvedenou v bodech 1.2. a PP, a. s.Smlouvy mezi PP, a. s., a PPH a. s.:a) Smlouva o poskytování služeb.b) Smlouva o nájmu nebytových prostor a o pronájmu věcí movitých.c) Smlouva o úhradě nákladů spojených s provozováním telefonní linky.2.1.3. Smlouvy mezi PP, a. s., a dceřinými společnostmi, ve kterých je PP, a. s., většinovým společníkem nebo akcionářemInformační služby – energetika, a. s.V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 21 smluv a dodatků ke smlouvám – dodatek smlouvy na kompletní zpracování digitálních dat plynárenskýchzařízení, dodatky smluv o nájmu movitých věcí, o pronájmu prostor a pozemku, o nájmu výpočetní techniky, o nájmu parkovací plochy,o úhradě nákladů na provoz telefonních linek, o poskytování služeb, licenční smlouva a smlouva o údržbě, smlouva o dílo. Z předchozíchobdobí zůstává v platnosti 25 smluv a dodatků ke smlouvám. Společnost ISE, a. s., vykazovala vůči PP, a. s., k 31.12.2005 pohledávkyve výši 37 531 tis. Kč (+ dlouhodobá poskytnutá záloha ve výši 5 tis. Kč) a závazky ve výši 2 245 tis. Kč.Praha–Paříž Rekonstrukce, a. s.V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 36 smluv a dodatků ke smlouvám, včetně dodatků ke smlouvám, které byly původně uzavřeny se společnostíOpravy plynárenských zařízení, s. r. o. Převážně se jedná o smlouvy na opravy a rekonstrukce plynárenského zařízení, dále smlouva naodvoz suti, smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích stání a pozemků. Z období 2001 až 2004 přešly na společnost 3 smlouvy, kterébyly uzavřeny s OPZ, s. r. o. K 31.12.2005 vykazovala společnost závazky vůči PP, a. s., ve výši 16 063 tis. Kč (536 tis. Kč uhrazené zálohy)a pohledávky za PP, a. s., ve výši 9 080 tis. Kč.4)Majetková účast byla v rámci koncernu RWE převedena na RWE Energy Aktiengesellschaft.[ 139 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 7.12.2005 a činnost zahájila 1.1.2007. Pro účely zápisu společnosti do obchodního rejstříkubyla v roce 2005 uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor a věcí movitých.Prometheus, energetické služby, s. r. o.V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 10 smluv a dodatků ke smlouvám – na vymáhání pohledávek, o dílo na výměnu plynoměrů, o nájmuparkovací plochy v areálu PP, a. s., o nájmu nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst, o úhradě nákladů spojených s provozovánímtelefonních linek, o poskytování služeb. Z předchozích účetních období je v platnosti 11 smluv. V prosinci 2005 byla uzavřena smlouva mezispolečnostmi Pražská plynárenská, a. s., Prometheus, energetické služby, s. r. o., Informační služby – energetika, a. s., a Všeobecnou fakultnínemocnicí v Praze o darování lékařských přístrojů. V průběhu roku 2005 byly ukončeny 3 smlouvy mezi PP, a. s., a Prometheus, energetickéslužby, s. r. o. K 31.12.2005 vykazovala společnost závazky k PP, a. s., ve výši 590 tis. Kč a pohledávky za PP, a. s., ve výši 4 421 tis. Kč a dálepohledávky z titulu leasingových smluv dlouhodobé ve výši 2 285 tis. Kč a krátkodobé ve výši 1 092 tis. Kč (vykázáno podle IAS/IFRS).Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 25 smluv a dodatků ke smlouvám – především o dodávce stlačeného zemního plynu, na provozování kotelen,o provozování plnicích stanic CNG, zajišťování pravidelných prohlídek, kontrol, revizí, zkoušek a dalších údržbových prací, na dodávkuprací, modernizace a opravy plynovodů. Platné smlouvy, včetně 3 platných smluv z období 2001 až 2004 přešly na společnost Praha-PařížRekonstrukce, a. s., při fúzi těchto společností. Sloučení znamenalo zrušení společnosti Opravy plynárenských zařízení, s. r. o., bez likvidace.Všechna plnění vyplývající ze smluv uvedených v oddílu „2.1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami platné v roce 2005” byla v roce2005 poskytována a závazky vyplývající ze smluv byly řádně hrazeny (kromě případů uvedených v oddílu 2.1.1.1.a). Poskytování služeb, vyplývajícíchze smluv, bylo za ceny tržně obvyklé. Odběr zemního plynu, vyplývající z uzavřených smluv, byl za ceny regulované. Z těchtosmluv nevznikla ovládané osobě žádná újma. 2.2. Jiné právní úkonyV roce 2005 nebylo takových. 2.3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněna ovládanou osobouVšechna ostatní opatření vyplývala z uplatňování akcionářských práv na zasedání řádné valné hromady společnosti PP, a. s., konané dne16.6.2005. Na valné hromadě bylo rozhodnuto o rozdělení čistého zisku za rok 2004 ve výši 290 234 797,28 Kč. Celkem 3 800 000 Kč bylopřevedeno do sociálního fondu, na výplatu tantiém členům dozorčí rady a představenstva 9 000 000 Kč, na nerozdělený zisk 252 699,78 Kča 277 182 097,50 Kč bylo vyplaceno jako dividenda. Současně byla schválena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnostia o stavu jejího majetku za rok 2004 a řádná účetní závěrka.Valná hromada dále schválila doplnění předmětu podnikání společnosti o „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňovéevidence“ a zároveň byly vypuštěny předměty podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Ubytovací služby v podnikové ubytovně“z důvodu jejich dlouholetého nevyužívání. Došlo k rekonstrukci dozorčí rady. 2.4. Další skutečnosti2.4.1. Spolupráce PP, a. s., a PRE, a. s.Dnem 23.7.2003 byl podpisem smlouvy mezi Pražskou plynárenskou, a. s., a Pražskou energetikou, a. s., oficiálně zahájen projekt „Spolu proPrahu“. Došlo k vytvoření pracovních týmů pro řešení spolupráce v oblasti obchodních kanceláří, call centra, společných odečtů, fakturacea vymáhání pohledávek, vše za podpory jednotné informační technologie.V roce 2004 byla otevřena společná obchodní kancelář v paláci Adria a zprovozněny také internetové stránky pražských společností PP, a. s.,PRE, a. s., PT, a. s., PVK, a. s., a PS, a. s., na adrese www.spoluproprahu.cz, které zastřešuje Magistrát hl. m. Prahy. Byla uvedena do provozujednotná telefonní zákaznická linka PP, a. s., a PRE, a. s.V září 2004 došlo k zahájení společného provádění odečtů spotřeby plynu a elektrické energie u zákazníků kategorie domácnost. Od ledna2005 byla spolupráce dále rozšířena i na provádění společných odečtů u zákazníků kategorie maloodběratel.V roce 2005 pokračovala spolupráce PP, a. s., a PRE, a. s., především v oblasti plánování založení společné dceřiné obchodní společnostiMEPOS.[ 140 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.2.4.2. Další vztahy s RWE a E.ON2.4.2.1. Vztah s RWE Transgas, a. s. (ovládaný společností RWE Gas International B. V.)Zemní plyn nakupuje PP, a. s., od jediného dodavatele, a tím je RWE Transgas, a. s., na základě Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu,uzavřené dne 19.2.1998. Nákup zemního plynu byl pro rok 2005 řešen Dodatkem ke smlouvě. Dále jsou v platnosti smlouvy na parkování,o předání bezpečnostního certifikátu, podnájem parkování TETA, převod leasingu osobních vozidel, o postoupení práv a závazků, o postoupenínesplaceného leasingu, o nájmu tělocvičny, podmínkách provozu propojené přepravní soustavy přepravce a distribuční soustavy distributora.2.4.2.2. Spolupráce v rámci ČPUČeská plynárenská unie byla v roce 1994 založena českými plynárenskými distribučními společnostmi a státním podnikem Český plynárenskýpodnik, o. z., Transgas, jako nezávislá a dobrovolná profesní organizace právnických osob. Věnuje se rozvoji podnikatelského prostředív oblasti plynárenství. Členy unie jsou plynárenské společnosti, jejichž akcionáři jsou mj. společnosti RWE a E.ON. PP, a. s., se podílí naspolupráci v rámci pracovních skupin.2.4.3. Členové orgánů PP, a. s.V představenstvu a dozorčí radě společnosti PP, a. s., působily během roku 2005 osoby, které zároveň byly v orgánech či v zaměstnaneckémpoměru propojených společností. Jedná se o:a) členy představenstvaIng. Milan Fafejta – člen představenstva PP, a. s., generální ředitel PP, a. s., člen představenstva PPH a. s.Pavel Hurda – předseda představenstva PP, a. s., zastupitel hl. m. Prahy, člen Rady MČ Praha 3, předseda dozorčí rady Pražské služby, a. s.,člen představenstva Pražská strojírna, a. s.Dr. Wolfgang Thon-Jacobi – místopředseda představenstva PP, a. s., člen představenstva PPH a. s., HR ředitel v RWE Energy Czech Republic,s. r. o. (do května 2005) a RWE Transgas, a. s. (do září 2005)Dr. František Kotula – člen představenstva PP, a. s., člen představenstva PPH a. s.,b) členy dozorčí radyRNDr. Lubomír Habrnál - místopředseda dozorčí rady PP, a. s., zastupitel hl. m. Prahy, člen představenstva Trade Centre Praha akciováspolečnost /TCP/, člen dozorčí rady Kolektory Praha, a. s.Dipl.-Ing. Michael Fehn – člen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., předseda představenstva E.ON Czech Holding AG, předsedapředstavenstva E.ON Česká republika, a. s.Ing. Stanislav Lepka – člen dozorčí rady PP, a. s., Head of Internal Services & Purchasing RWE Transgas, a. s.Ing. Dušan Malý – člen dozorčí rady PP, a. s. (od 16.6.2005), Head of Controlling RWE Transgas, a. s.Ing. Lumír Nováček – člen dozorčí rady PP, a. s. (do 16.6.2005), ředitel pro controlling RWE Transgas, a. s. (do 19.5.2005)Bc. Ondřej Pecha – člen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s. (od 30.11.2005), Zastupitel hl. m. Prahy, člen zastupitelstva MČPraha 3, člen dozorčí rady v Kongresovém centru Praha, a. s., člen dozorčí rady Trade Centre Praha akciová společnost /TCP/, člen představenstvaTCP-Vidoule, a. s.Představenstvo společnosti PP, a. s., si není vědomo, že by některý člen orgánů společnosti ovlivňoval rozhodnutí představenstva či dozorčírady ve prospěch ovládající osoby či osoby ovládané stejnou ovládající osobou.[ 141 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.3. Zkratkya. s. akciová společnostč. čísloč.p.číslo popisnéČPUČeská plynárenská unieČRČeská republikahl. m. Prahahlavní město PrahaISE, a. s. Informační služby – energetika, a. s.mj.mimo jinénám.náměstíObchZ.zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkodst.odstavecOPZ, s.r.o. Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.písm.písmenoPP, a. s. Pražská plynárenská, a. s.PPH a. s. Pražská plynárenská Holding a. s.PRE, a. s. Pražská energetika, a. s.PS, a. s. Pražské služby, a. s.PT, a. s. Pražská teplárenská, a. s.PVK, a. s. Pražské vodovody a kanalizace, a. s.s. r. o. společnost s ručením omezenýmSb.sbírkaSRNSpolková republika Německotis.tisíctj.to jeul.ulice[ 142 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.4. Grafické vyjádření vztahu Pražské plynárenské, a. s., a propojených osob k 31.12.2005Hlavní město Praha51 %RWE Energy Aktiengesellschaft25 % 24 %Pražská plynárenská Holding a. s.E.ON Czech Holding AG50,20 %RWE Gas International B. V.49,24 % 0,56 %Pražská plynárenská, a. s.ostatní akcionáři100 %Informační služby -energetika, a. s.100 % 100 % 100 %Praha - Paříž Rekonstrukce,a. s.Prometheus, energetickéslužby, s. r. o.Pražská plynárenskáDistribuce, a. s.,člen koncernuPražská plynárenská, a. s.[ 143 ]


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 • PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.V Praze dne 22. února 2006Pavel HurdaIng. Milan Fafejtapředseda představenstvačlen představenstvaPražská plynárenská, a. s. Pražská plynárenská, a. s.Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osoboua ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)Dozorčí rada po přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 konstatuje, že zpráva byla vypracovánapředstavenstvem společnosti Pražská plynárenská, a. s., v souladu s § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, veznění pozdějších předpisů. Dozorčí rada si není vědoma, že by některý člen orgánů společnosti ovlivňoval rozhodnutí představenstvači dozorčí rady ve prospěch ovládající osoby či osoby ovládané stejnou ovládající osobou.V Praze dne 27. dubna 2006Ing. Vratislav Ludvíkpředseda dozorčí radyPražská plynárenská, a. s.[ 144 ]


Pražská plynárenská, a. s.Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08Česká republikatel.: +420 267 171 111fax.: +420 267 171 030www.ppas.czFotografie © archiv PP, a. s.Design © Josef Malý© Active Partners 2006


www.ppas.cz

More magazines by this user
Similar magazines