Výsledky hospodaření - CFO Club

cfoclub.cz

Výsledky hospodaření - CFO Club

Výsledky hospodařeníVývoj výnosů, nákladů a ziskuCelkové výnosy (14 482,5 mil. Kč) poklesly v meziročním srovnání o 1 625,0 mil. Kč (o 10,1 %). Z nichpodléhá cenové regulaci 98,4 % (14 250,4 mil. Kč). Objemem nejvýznamnější položku tvoří výnosy zasystémové služby (8 336,3 mil. Kč).Výše tržeb, resp. nákladů, závisí na faktorech z hlediska ČEPS, a.s., neovlivnitelných a vykazuje značnouvolatilitu.Struktura výnosů v jednotlivých letech (mil Kč)2007 2006 2005 2004Provozní výnosy 14 384,6 15 862,1 15 828,7 15 209,7Finanční výnosy 97,9 245,4 146,3 96,2Mimořádné výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0Celkem výnosy 14 482,5 16107,5 15,975,0 15 305,9Z hlediska struktury ovlivnily pokles výnosů z provozní činnosti zejména tržby za rezervaci volné kapacity napřeshraničních profilech, které probíhají formou aukcí. Dosáhly o 1 131,1 mil. Kč nižší hodnoty proti roku 2006.Zásadní vliv na objem výnosů z aukcí má především skokové sblížení velkoobchodních cen elektřiny v ČRs cenami v Německu. Dalším vlivem snižujícím objem výnosů z aukcí je změna rozložení fyzických tokůelektřiny v regionu, která zapříčinila zásadní snížení kapacit ve směru do Rakouska.I v roce 2008 bude pokračovat pokles výnosů u aukcí s přímým dopadem do výsledku hospodaření běžnéhoroku.Objem výnosů za rok 2007 dále ovlivnilo rozhodnutí o nepodepsání multilaterální dohody o vyrovnání azúčtování přeshraničních toků elektrické energie s platností od dubna 2007. Důvodem tohoto rozhodnutí bylaskutečnost, že nový návrh výpočtu kompenzací za použití cizích přenosových soustav při mezinárodnímobchodu s elektřinou dostatečné nerespektoval fyzikální a obchodní kritéria tranzitu a znevýhodňoval zeměvyvážející elektřinu včetně ČR. Dle expertního stanoviska ČEPS, a.s., odporoval platným evropským předpisům(Nařízení č. 1228/2003 ES). Výnosy z ITC byly nižší o 248,4 mil. Kč.V listopadu byl přijat celoevropský mechanismus finančních kompenzací za přeshraniční toky (ITC) pro roky2008 a 2009.Snížení tržeb za rezervaci kapacity pro tuzemské zákazníky souvisí s příspěvkem z aukcí (jak uvedeno níže).Čistý zisk z výnosů aukcí za rok 2007 bude použit v souladu s Nařízením EU 1228/2003, čl. 6, bod 6 a dlePostupu ERÚ ze září 2005 následovně :Po odečtění příspěvku na rezervaci (1 300 mil. Kč), zúčtování ITC, případné ztráty z regulovaných činností a pozdanění bude zůstatek výsledku hospodaření převeden do „připojovacího fondu“ určeného na údržbu a posílenípřeshraničních propojovacích kapacit. Výše přídělu musí být předložena ke schválení ERÚ a následně valnéhromadě ČEPS, a.s. Pravidla pro čerpání prostředků z tohoto fondu jsou dána dohodou s ERÚ. V roce 2007 bylona tyto akce vynaloženo celkem 413,5 mil. Kč.Finanční výnosy meziročně poklesly o 147,5 mil. Kč (o 60,1 %) a tvoří je zejména kursové zisky a výnosyz ukládaných dočasně volných finančních prostředků. V roce 2006 byl objem finančních výnosů ovlivněnprodejem cenných papírů, byly vyšší i výnosy z ukládaných dočasně volných finančních prostředků.


Struktura nákladů v jednotlivých letech (mil Kč)2007 2006 2005 2004Provozní náklady 12 421,2 12 415,9 12 564,1 12 560,9Finanční náklady 113,8 193,6 107,7 66,6Mimořádné náklady 0,0 0,0 0,0, 0,0Náklady celkem 12 535,0 12609,5 12 671,8 12 627,5Celkové náklady bez daně z příjmů (12 535,0 mil. Kč) meziročně poklesly o 74,6 mil. Kč (o 0,6 %), z tohoprovozní náklady vzrostly o 5,3 mil. Kč a finanční náklady poklesly o 79,9 mil. Kč. V rámci provozníchnákladů souvisejících přímo s tržbami za služby provozovatele PS byly vyšší pouze náklady na nákup elektrickéenergie na krytí ztrát vlivem vyšších cen. V rámci těchto provozních nákladů poklesly především náklady naregulační energii včetně odchylek, které byly v roce 2006 způsobeny složitými provozními situacemiv přenosové soustavě v průběhu roku. Ostatní provozní náklady vzrostly o 92,8 mil. Kč, z toho o 45,1 mil. Kčodpisy, o 38,3 mil. Kč výkonová spotřeba.Pokles finančních nákladů proti roku 2006 o 79,9 mil. Kč, tj. o 41,2 % je ovlivněn v převážné míře nákupemcenných papírů v roce 2006.Daň z příjmů je součtem splatné a odložené daně (40,4 mil. Kč).Splatná daň (587,3 mil. Kč) poklesla meziročně o 352,4 mil. Kč při stejné sazbě 24 % .Odložená daň (-546,9 mil. Kč) zvyšuje netto hospodářský výsledek a má charakter odložené daňové pohledávky.V porovnání s rokem 2006 vzrostla o 447,0 mil. Kč.Čistý zisk dosáhl výše 1 907,2 mil. Kč, tj pokles o 750,9 mil. Kč (o 28,3%).Výsledek hospodaření před zdaněním (1 947,5 mil. Kč) poklesl proti roku 2006 o 1 550,4 mil. Kč, tj. o 44,3 %především vlivem nižších výnosů. Z toho provozní zisk (1 963,4 mil. Kč) klesl o 1 482,8 mil. Kč a finančnívýsledek hospodaření (-15,9 mil Kč) o 67,6 mil. Kč.Provozní výsledek hospodaření poklesl především vlivem nižších výnosů z rezervace volné kapacity napřeshraničních profilech a ze zúčtovacího mechanismu ITC.Pokles finančního výsledku hospodaření (o 67,6 mil. Kč) byl ovlivněn vývojem kursových zisků a ztrát apoklesem výnosových úroků včetně výnosů z krátkodobého finančního majetku, které poklesly o 36 mil. Kč(nižší objem ukládaných dočasně volných finančních prostředků).Fúze ENIT, a.s., se projevila ve výsledku hospodaření ziskem 1,3 mil. Kč.Struktura majetku (v mil. Kč)2007 2006 2005 2004Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v 16 312,9 15 868,2 15 634,4 16 071,2užíváníDlouhodobý finanční majetek 0,1 2,1 2,1 2,1Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotnýmajetek vč. záloh 1 141,5 1 216,2 789,8 862,9Oběžná aktiva 2 316,1 2 083,3 5 172,8 2 758,4Časové rozlišení aktiv 16,0 9,9 18,1 16,3Aktiva celkem 19 786,6 19 179,7 21 617,2 19 710,9Základní kapitál 10 534,9 10 534,9 13 034,7 13 034,7Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2 597,9 1 889,4 743,2 185,5Výsledek hospodaření minulých let 963,4 229,2 229,2 0,0Výsledek hospodaření běžného účet. období 1 907,2 2 658,1 2 455,0 1 941,6


Dlouhodobé závazky 1 798,0 2 344,0 2 443,9 2 641,3Krátkodobé závazky 1 474,2 1 280 7 2 312,6 1 796,8Bankovní úvěry a výpomoci 380,0Rezervy a ostatní pasiva 131,0 243,4 398,6 111,0Pasiva celkem 19 786,6 19 179,7 21 617,2 19 710,9Struktura majetku ČEPS, a.s., netto (mil. Kč) :Bilanční suma, tj. celková výše netto aktiv, resp. pasiv v průběhu roku 2007 vzrostla o 606,8 mil. Kč, z tohopředstavuje 33,1 mil. Kč vliv fúze ENIT, a.s.Z hlediska cenové regulace pokračoval příznivý trend v oblasti dlouhodobého majetku uváděného do užívání,v porovnání se stavem k 31. 12. 2006 došlo k růstu o 444,7 mil. Kč.Dlouhodobý finanční majetek se snížil o 2,0 mil. Kč – vliv fúze ENIT, a.s.Oběžná a ostatní aktiva meziročně vzrostla o 238,8 mil. Kč. Rozhodují vliv na růst oběžných aktiv mělo zvýšeníobjemu pohledávek vůči státu za daň z příjmů.Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů jsou závislé na objemu obchodů za rezervaci přenosové kapacityna přeshraničních profilech - aukcích.Pohledávky po lhůtě splatnosti z obchodní činnosti činily k 31. 12. 2007 celkem 18 mil. Kč a z hlediska objemutržeb jsou nevýznamné. V lednu 2008 byly všechny pohledávky s výjimkou nedobytné pohledávky (10 mil. Kč)splaceny.Meziroční růst vlastního kapitálu o 691,7 mil. Kč ovlivnily příděly fondům ve výši 708,5 a nárůst nerozdělenéhovýsledku hospodaření minulých let (o 734,2 mil. Kč), proti tomu poklesl výsledek hospodaření běžného roku o751 mil. Kč. V roce 2007 byl realizován povinný příděl do rezervního fondu společnosti ve výši 5 % čistéhozisku (132,9 mil. Kč), příděl do sociálního fondu (7,8 mil. Kč) a příděl do připojovacího fondu (574,9 mil. Kč),jehož prostředky jsou postupně využívány na údržbu a rozšíření přeshraničních propojovacích kapacit.Hlavním důvodem minimálního růstu cizích zdrojů (o 22,3 mil. Kč) bylo čerpání bankovních úvěrů a zvýšeníkrátkodobých závazků z obchodní činnosti, proti tomu poklesl odložený dlouhodobý závazek.Společnost vytvořila k 31.12.2007 rezervu ve výši 11,0 mil. Kč na nevyčerpanou dovolenou z minulých let.V průběhu roku byly zúčtovány rezervy související s náklady ITC mechanismu a s daní z převodu nemovitostí.Časové rozlišení pasiv kleslo o 107,2 mil. Kč a je tvořeno výnosy za rezervaci volné kapacity na přeshraničníchprofilech za leden a únor 2008.Společnost v průběhu roku hradila veškeré závazky včas a k 31.12.2007 neměla žádné závazky po lhůtěsplatnosti.Investiční činnostV roce 2007 vynaložila společnost na pořízení dlouhodobého majetku 2 080,5 mil. Kč, tj. o 267,6 mil. Kč méněnež v roce 2006.Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na rekonstrukci a modernizaci sdruženého vedení 400 a 220 kVmezi rozvodnami Čechy-Střed a Bezděčín a na rekonstrukci a přechod na dálkové ovládání rozvoden Sokolnice,Výškov, Chrást, Týnec, Dasný a Hradec.Přehled čerpání investičních nákladů v období 2004-2007 (v mil Kč)2007 2006 2005 2004Investice celkem 2 080,5 2 348,1 1 462,8 1 231,4


z toho:investiční akce 2 059,6 2 345,5 1 438,7 1 230,6výkup pozemků 19,5 206 24,1 0,8fúze ENIT, a.s.L 1,4 0,0 - -Převážná část všech investic byla financována z vlastních zdrojů, v druhé polovině roku byl čerpán dlouhodobýbankovní úvěr. Stav tohoto úvěru k 31. 12. 2007 činil 380 mil. Kč.Do užívání byl v roce 2007 převeden majetek v hodnotě 2 175,1 mil. Kč, z toho fúze ENIT, a.s., 40,7 mil. Kč(1 963,8 mil. Kč v roce 2006).Financování společnosti a peněžní tokyFinancování aktivit společnosti probíhalo v průběhu roku 2007 bez významných výkyvů. Splatné závazky bylyuhrazeny v platných termínech. Dočasně volné finanční prostředky byly krátkodobě zhodnocovány s využitímminimálně rizikových produktů peněžního trhu (termínované vklady, depozitní směnky, správa portfolia ).V červnu byly z vlastních zdrojů vyplaceny dividendy a tantiémy v hodnotě 1 146,9 mil. Kč, v červenci srážkovádaň z dividend 90,6 mil. Kč. Výplatou dividend významně poklesl objem zhodnocovaných volných finančníchprostředků a společnost začala v průběhu druhého pololetí využívat dle potřeby kontokorentní úvěrové linky.V rámci řízení rizik krátkodobé likvidity má společnost uzavřeny smlouvy o kontokorentních úvěrech v celkovévýši 550 mil. Kč.V září uzavřela společnost smlouvu na poskytnutí střednědobého úvěru ve výši 1,2 mld. Kč se splatností 5 let as možností čerpání do 30. 6. 2008. V říjnu bylo čerpáno 400,0 mil. Kč zejména na úhradu závazků z tituluinvestičních faktur. V prosinci byla zaplacena 1. splátka 20,0 mil. Kč, úroky z tohoto úvěru včetně poplatků (3,7mil. Kč) byly kapitalizovány.Peněžní toky (v mil. Kč)2007 2006 2005 2004Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 009,3 3 614,9 4 053,7 3 370,0Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 107,5 -2 500,3 -1 177,7 -1 089,1Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -864,6 -3 808,6 -1 154,7 -1 523,5Peněžní tok z provozní činnosti poklesl o 605,6 mil. Kč a dosáhl hodnoty 3 009,3 mil. Kč. Jeho snížení bylozpůsobeno především nižším účetním ziskem z běžné činnosti před zdaněním a změnou stavu pohledávek(pohledávky vůči státu - daň z příjmů).Čistá výše peněžních prostředků použitých na investiční činnost dosáhla 2 107,5 mil. Kč. Výdaje na pořízenídlouhodobého majetku klesly o 267,6 mil. Kč a dosáhly hodnoty 2 080,5 mil. Kč. Současně se snížily závazkyz investiční činnosti o 49,1 mil. Kč. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku byly vyšší o 14,6 mil.Kč.Peněžní toky vztahující se k finanční činnosti dosáhly hodnoty – 864,6 mil. Kč (dáno zejména výplatou dividenda přídělu do sociálního fondu a čerpáním střednědobého úvěru v hodnotě 380 mil. Kč).Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů (v %)2007 2006 2005 2004Stupeň odepsanosti HIM a NIM v užívání (HC)* x) 59,8 57,8 57,4Stupeň odepsanosti HIM a NIM v užívání 49,7 44,4 41,5 37,0Míra krytí investičního majetku 93,4 89,6 100,2 89,5Celková zadluženost (bez rezerv) 19,1 20,1 23,7 23,0Dlouhodobá zadluženost k 31. 12. (bez odloženého 1,5 0,0 0,0 0,0daňového závazku)Rentabilita vlastního kapitálu brutto 12,4 22,7 20,1 16,4Rentabilita aktiv brutto 10,1 18,9 16,3 13,2Krytí stálých aktiv 91,7 89,6 100,2 89,5Celková likvidita 139,3 138,8 194,2 146,9Provozní nákladovost 86,4 78,3 79,4 82,6


Provozní nákladovost bez vlivu odpisů 74,3 67,6 67,8 70,6*/ HC – historické ceny, tj. původní ceny před přeceněnímx) ještě doplním až budu mít číslaVe vývoji hodnot sledovaných ukazatelů ČEPS, a.s., došlo v průběhu roku 2007 ke zhoršení některýchukazatelů, především vlivem snížení zisku. I přesto je hospodaření společnosti na dobré úrovni a společnost budemoci po schválení návrhu na rozdělení čistého zisku valnou hromadou vyplatit dividendy.

More magazines by this user
Similar magazines