Smlouva o spolupráci v projektu Řemesla jako cesta k rovnému ...

harrachov.cz

Smlouva o spolupráci v projektu Řemesla jako cesta k rovnému ...

Smlouva o spolupráci v projektu Řemesla jako cesta k rovnémuvzdělávání – CZ.1.07/1.2.04/03.00031. Účastníci smlouvySmluvní strany této smlouvy, kterými jsou :Dodavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody, o. s.Švermova 32, 460 10, Liberec 10IČ : 46 74 73 62, telefon: 482 750 515jednající prostřednictvím Mgr. Jolany StáňovéaOdběratel: Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov512 46 Harrachov, Nový Svět 77IČ: 00854808 , telefon: 481 528 134jednající prostřednictvím Mgr. Aleny Bervicové (ředitelka školy)se dohodli, že spolu uzavřou tuto smlouvu o spolupráci a projevili vůli řídit se všemi jejímiustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky2. Předmět smlouvyPředmětem této smlouvy je spolupráce 7. ročníku Základní školy Dr. h. c. Jana MasarykaHarrachov (dále jen odběratel) v celoročním projektu Řemesla jako cesta k rovnémuvzdělávání (zkrácený název Cestou řemesla) - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.04/03.0003,financovaném grantovými prostředky OPVK ve školním roce 2011/2012.3. Práva a povinnosti smluvních stran1) Dodavatel je povinen jmenovat koordinátora projektu, který zajistí včasné a dostatečnéinformace o přípravě a realizaci aktivit projektu odběrateli:- seznámení odběratele s projektem,- navrhne harmonogram pravidelných koordinačních a metodických schůzeks odběratelem, podle harmonogramu pak koordinační schůzky svolává a organizuje,- sestaví ve spolupráci s odběratelem harmonogram realizace vzdělávacích programůprojektu pro třídu spolupracující v projektu.2) Odběratel je povinen jmenovat školního koordinátora, který v době realizace projektuzajistí:- sladění náplně vzdělávacího cyklu projektu se školním vzdělávacím programem,- tvorbu individuálních plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,- odborné metodické a obsahové připomínky při vývoji metodiky vzdělávacích programů,


- prostory pro realizaci vybraných programů v rámci IVC.Školní koordinátor se účastní seminářů pro pedagogy realizovaných v rámci projektu.Školní koordinátor organizačně zajišťuje účast žáků školy na domluvených programechvýukového cyklu (souhlas rodičů s účastí žáků na programech i mimo areálu školy, komunikacese žáky). Je po celou dobu programů zodpovědný za bezpečnost a chování žáků, nebylo-livýslovně stanoveno jinak.4. Finanční podmínkyDodavatel realizuje projekt z finančních prostředků dotace OPVK. Zavazuje se účelně as ohledem na ceny obvyklé využít finančních prostředků dotace podporujících účast školyna přípravy a realizaci vzdělávacích programů, a to dle projektového rozpočtu.Na odběratele nejsou kladeny žádné finanční závazky.5. Závěrečná ustanoveníKoordinátor projektu: Mgr. Jolana Stáňová, jolana.stanova@cmelak.cz, 777 749 314.Školní koordinátor: Mgr. Dana Nechanická, dananechanicka@centrum.cz, 721 648 049Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních.Obě smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a žetato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadněnevýhodných podmínek. Na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.Tato smlouva může být ukončena vzájemnou domluvou nebo písemnou výpovědí smlouvy.V případě zrušení smlouvy z důvodů neodvratitelných událostí (tzn. vyšší moci) se stornopoplatek neúčtuje. V ostatních případech zrušení účasti ve spolupráci v projektu Cestouřemesla před jeho ukončením je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli uhrazení nákladůna přípravy a realizaci vzdělávacích programů v přímé souvislosti se zapojenou třídouodběratele.V Harrachově dne 1. 9. 2011Za dodavatele:Jolana Stáňovákoordinátorka projektu Cestou řemeslaČmelák – Společnost přátel přírody, o.s.Za odběratele:Mgr. Alena Bervicováředitelka školy.…………………………………………..………………………………………….

More magazines by this user
Similar magazines