PP Výroční zpráva 2007 - Pražská plynárenská as

ppas.cz

PP Výroční zpráva 2007 - Pražská plynárenská as

Tato výroční zpráva byla sestavena podlezákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, veznění pozdějších předpisů, podle zákonač. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovémtrhu, ve znění pozdějších předpisů,zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů, a dle pokynůČeské národní banky.Veškeré dokumenty a materiály, uváděnéve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídlespolečnosti.V Praze dne 22. dubna 2008


První pražská plynárna v Karlíně na obraze neznámého amatérského umělceKarlínská plynárna stála poblíž Negrelliho viaduktu


16 0 L E T23OBSAHI.ÚVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Úvodní slovo předsedy představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Historie a vývoj pražského plynárenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7II.VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Základní údaje o společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Údaje o orgánech a vedení společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Údaje o činnosti a finanční situaci společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21III.ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTISPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU . . . . . . . . . . . . . 25IV.DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI I. ČTVRTLETÍ ROKU 2008 . . . . . . . . . . . 43V.INFORMACE O OČEKÁVANÉ SITUACI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Informace o očekávané situaci v roce 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46VI.FINANČNÍ ČÁST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Zpráva auditora k nekonsolidované účetní závěrce. . . . . . . . . . . . . . . 52Nekonsolidovaná účetní závěrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Příloha k nekonsolidované účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce. . . . . . . . . . . . . . . . 82Konsolidovaná účetní závěrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Příloha ke konsolidované účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87VII.OSTATNÍ FINANČNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Rozvaha 2002 – 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Výkaz zisku a ztráty 2002 – 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120VIII.ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ. . . . . . . . . . . . . . . . 123IX.ZPRÁVA DOZORČÍ RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127X.ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY . . . . . . . . . . . . . . . . . 128XI.ZKRATKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129XII.ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI . . . . 130


Historický plakát (Plynárenské muzeum v Praze)


I. ÚVOD16 0 L E T45Úvodní slovo předsedypředstavenstvaVážení přátelé,s potěšením mohu konstatovat, že rok 2007 byl pro Pražskouplynárenskou, a. s., rokem úspěšným. Přes nepříznivé klimaticképodmínky ve vztahu k prodeji plynu se podařilo překročitplánovaný hospodářský výsledek, a za to děkuji managementu,členům orgánů a všem zaměstnancům.Rok 2007 vidím ve vztahu k Pražské plynárenské ve dvou základníchsouvislostech. První z nich je souvislost historická- 160. výročí pražského i českého plynárenství, které jsme siv loňském roce připomněli. Od 15. září 1847, kdy bylo v pražskýchulicích rozžehnuto prvních více než 200 plynovýchlamp, prošlo plynárenství významným vývojem. Výsledkemje současné široké využití zemního plynu pro domácí i technologickéúčely. Málokdy si v každodenním shonu a záplavězpráv o nových objevech a technických vymoženostech mámepříležitost uvědomit, že za zdánlivě samozřejmými věcmi jakojsou vytápění, teplá voda nebo komfortní vaření, je tvořivosta trpělivá práce několika generací našich předchůdců. K jejichúsilí se proto vracíme také fotografiemi doprovázejícími tutovýroční zprávu.Druhá souvislost je naopak pro podnikání v plynárenství vysoceaktuální. Tato výroční zpráva reflektuje první rok fungováníkoncernu PP, a. s., po unbundlingu, tedy rok samostatnéčinnosti dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.Tomu odpovídají příslušná data za Pražskou plynárenskou, kteráse z tohoto důvodu liší od předchozích let. Jmenujme hospodářskývýsledek či počet zaměstnanců odpovídající rozdělenípůvodní společnosti, která do 31. 12. 2006 zabezpečovalaobchodní a další činnosti společně s provozováním distribučnísoustavy.Jedním z témat, která hýbou současným plynárenstvím, je pohonautomobilů na zemní plyn. Pražská plynárenská, a. s., spatřujev tomto způsobu užití plynu významnou podnikatelskoupříležitost, a také možnost přispět ke zlepšení stavu ovzdušív našem hlavním městě. V prosinci roku 2007 jsme otevřeliprvní půjčovnu automobilů na zemní plyn v České republice.Zájem firem i jednotlivců překonal naše očekávání. Do vozovéhoparku pražských společností začala být začleňována vozidlasloužící pro zabezpečení komunálních služeb. Věřím také,že pohon na zemní plyn najde v brzké době široké uplatněnív pražské městské hromadné dopravě. Pražská plynárenská serovněž podílí na rozvoji sítě plnicích stanic tak, aby byly postupnědostupné rovnoměrně po celém území hlavního města.Jsem potěšen, že projekt rozšiřování pohonu na zemní plynmá plnou podporu klíčových akcionářů společnosti, za což jimděkuji.Závěrem dovolte, abych poděkoval všem zákazníkům, akcionářůma obchodním partnerům za důvěru a spolupráci.Pavel Hurdapředseda představenstva


Historický plakát (Plynárenské muzeum v Praze)


16 0 L E T67Historie a vývoj pražského plynárenstvíPražské plynárenství má dlouhou historii, jejíž začátek je datován rokem 1847, kdy byla v předměstské obci Karlín uvedena do provozuprvní plynárna pro veřejné osvětlení pražských ulic. Díky tomu se dne 15. září v ulicích Prahy rozsvítilo prvních více než 200 plynovýchlamp.Pražská plynárenská, a. s., tak v roce 2007 oslavila 160. výročí plynárenství v Praze.Mezi další významné mezníky v pražském plynárenství patří:• V roce 1867 byla uvedena do provozu první obecní plynárna na rozhraní Žižkova a Vinohrad, která převzala provoz a správu veřejnéhoplynového osvětlení pražských ulic a náměstí a také dodávku pro většinu soukromníků.• V roce 1927 byla obcí pražskou dokončena v Praze – Michli největší a nejmodernější karbonizační plynárna tehdejšího Československa.Její areál je doposud využíván Pražskou plynárenskou, a. s., k zajištění části svých činností a je sídlem jejích dceřinýchspolečností.• V roce 1947 byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu. Tím započala další etapa rozvojeplynárenství postavená na rušení lokálních plynáren a napojování obcí na velkokapacitní zdroje dálkovými plynovody.• V roce 1968 byl postaven velkokapacitní špičkový zdroj svítiplynu také v Praze – Měcholupech.• V letech 1974 - 1988 v Praze probíhala záměna svítiplynu za zemní plyn. Tím nastoupila nová modernější, ekologičtější a bezpečnějšíéra plynárenství.• Pražská plynárenská, a. s., vznikla dne 31. prosince 1993 z bývalých Pražských plynáren, odštěpného závodu státního podnikuČeské plynárenské podniky.• V roce 1994 byla zahájena privatizace českých plynárenských společností. Z odštěpných závodů s. p. ČPP byly vytvořeny akciovéplynárenské společnosti.• V roce 1996 byl odstaven poslední výrobní zdroj svítiplynu v Praze, a tím byla po 149 letech ukončena éra výroby svítiplynu v Praze.• V roce 2002 byl zahájen návrat plynového pouličního osvětlení do ulic historického centra Prahy.• Od 1. ledna 2007 došlo k plnému otevření trhu se zemním plynem v České republice a činnost zahájila dceřiná společnost Pražskáplynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., čímž byl splněn legislativní požadavek na právní odděleníregulované činnosti distribuce zemního plynu od obchodu s touto komoditou.• Pražská plynárenská, a. s., zahájila projekt na podporu užití stlačeného zemního plynu (CNG) pro pohon automobilů. Dne 3. prosince2007 byl v areálu PP, a. s., v Michli zahájen provoz první půjčovny automobilů s pohonem na CNG v ČR.


Žižkovská plynárna – první obecní plynárna


16 0 L E T69VYBRANÉ ÚDAJEO SPOLEČNOSTI


Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak.Základní údaje o společnostiObchodní firma: Pražská plynárenská, a. s.Sídlo:Národní 37, Praha 1 – Nové MěstoPSČ: 110 00IČ: 60193492DIČ:CZ60193492Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 2337Bankovní spojení: ČSOB, a. s. – č. ú.: 916780043/0300Tel: 267 171 111Fax: 267 171 030Obchodní kanceláře: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4Profil společnostiPP, a. s., je čtvrtou největší regionální plynárenskou obchodní společností v České republice a nejvýznamnějším dodavatelem plynu proprůmyslové podniky, podnikatele a domácnosti na území hlavního města Prahy a okolí. Prioritní snahou vedení společnosti a všechzaměstnanců je udržet vysoký standard moderní společnosti komerčního zaměření, která je schopna pružně reagovat na proměnlivépožadavky svých zákazníků, při plném respektování pravidel oddělení obchodu s plynem od distribuce. Hlavním cílem všech zaměstnancůje zvyšování kvality veškerých poskytovaných služeb v nově vytvořeném konkurenčním prostředí a trvalé zlepšování ekonomickýchukazatelů.Význam společnosti a přínos regionuPražská plynárenská, a. s., se jako nástupce předchozích plynárenských společností v Praze řadí mezi energetické společnosti s dlouholetoupůsobností v regionu a je významným dodavatelem energetických médií pro hlavní město Prahu a její blízké okolí. Jako dodavatelzemního plynu nabízí spolehlivé a bezpečné dodávky svým konečným zákazníkům po celé České republice. Zemní plyn je médium, kterése v regionu podílí téměř 80 % na celkové spotřebě použitých primárních paliv.Stejně jako ostatní síťové společnosti prošla PP, a. s., v průběhu desítek let vývojem, ve kterém se odráží společenské změny a dosaženýtechnologický pokrok. Od původních prostých rozvodů svítiplynu první plynárny v 19. století se do současnosti významně rozšířila síťplynovodů s moderními regulačními stanicemi.Zásobování zemním plynem přináší výhody všem spotřebitelům od domácností až po velké odběratele. Ve srovnání s ostatními palivymá zemní plyn mnoho předností. Vyznačuje se vysokou výhřevností, efektivitou dopravy i rozvodu až do míst konečné spotřeby, vysokouúčinností energetických přeměn, možností automatizace spalovacích procesů, a tím i příslušné výroby, a v neposlední řadě i přínosempro zlepšení životního prostředí. Silně znečišťující zdroje na pevná paliva byly nahrazeny ekologičtějšími plynovými zařízeními. Efektzlepšování kvality ovzduší je však narušován negativním vlivem narůstající automobilové dopravy. To je jedním z důvodů, proč společnostspolu s ostatními plynárenskými společnostmi usiluje o širší využití zemního plynu v dopravě. PP, a. s., provozuje na území hlavníhoměsta dvě veřejné plnicí stanice stlačeného zemního plynu a využívá, společně se svými dceřinými společnostmi, desítky vozidels pohonem na CNG.Základní filosofií PP, a. s., vycházející z rostoucích zkušeností s liberalizací energetických trhů, je neustálé zvyšování efektivity, produktivity,úspora nákladů a poskytování kvalitních služeb, které jsou základem stálého růstu společnosti a její konkurenceschopnosti.V roce 2007 došlo ke značnému rozšíření nabízených produktů a služeb. PP, a. s., pokračuje ve spolupráci s ostatními společnostmi,jako například s Pražskou energetikou, a. s., v projektu Spolu pro Prahu, a současně stále vyhledává nové možnosti kooperace s dalšímiměstskými podniky.Snahou společnosti je udržení a rozšíření současné spolupráce s výrobci a dodavateli zařízení využívajících zemní plyn. Mezi hlavní cílePražské plynárenské, a. s., patří zvyšování podílu všech způsobů použití zemního plynu a zlepšení životního prostředí v pražské aglomeraci.Pro zlepšení kvality života Pražanů společnost podporuje kulturní, sportovní, charitativní, společenské a další akce ve spoluprácis Magistrátem hlavního města Prahy. V oblasti plynofikace veřejné dopravy PP, a. s., spolupracuje mimo Magistrátu hlavního městaPrahy s dalšími významnými institucemi a podnikatelskými subjekty, jako jsou např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., a MPO.


Základní ekonomické ukazatele (2002 – 2007)16 0 L E T1011Výnosy společnostiZisk před zdaněnímZisk po zdaněníVlastní kapitálZákladní kapitálEvidenční počet zaměstnancůk 31. 12.Průměrný přepočtený stavzaměstnanců2002 2003 2004 1) 2005 1) 2006 1) 2007 1)v tis. Kč 7 063 241 6 910 922 7 017 677 7 912 005 9 538 920 8 593 732v tis. EUR 254 421 248 935 252 780 284 994 343 596 309 550v tis. Kč 312 854 387 560 395 539 259 152 444 070 155 388v tis. EUR 11 269 13 960 14 247 9 335 15 996 5 597v tis. Kč 203 551 303 854 286 822 188 450 338 453 361 944v tis. EUR 7 332 10 945 10 331 6 788 12 191 13 037v tis. Kč 2 918 542 3 019 579 3 028 561 2 927 018 3 075 619 3 145 498v tis. EUR 105 127 108 767 109 090 105 433 110 785 113 302v tis. Kč* 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907v tis. EUR 51 866 51 866 51 866 51 866 51 866 51 866586 553 534 540 420 258599 568 547 527 471 262Prodej zemního plynu**v mil. kWh 11 830,7 12 249,3 11 961,4 11 738,6 11 261,4 10 706,2v mil. m 3 1 124,5 1 163,0 1 133,8 1 112,7 1 068,6 1 015,7Počet odběratelů k 31. 12. 432 883 435 337 437 307 438 152 439 201 441 735Počet odběrných míst k 31. 12. 434 607 436 294 437 997 438 769 439 817 442 4021)Ekonomické ukazatele za rok 2004 – 2007 jsou vykázány dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.Průměrný kurz Kč/EUR za rok 2007 je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 27,762 Kč/EUR a je použit pro přepočet všech údajů v tabulce pro předchozí léta.* Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku.** Od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m 3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kWh. Naměřené množstvízemního plynu v m 3 je přepočítáno na kWh za použití koeficientu spalného tepla, jehož hodnota je získávána od společnosti RWE Transgas Net, s. r. o., na základěměsíčního předávacího protokolu.Prodej zemního plynu 2004 – 2007 je vč. prodeje CNG a prodeje zemního plynu určeného k výrobě tepla, v rámci prodeje tepla PP, a. s.Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii(v Kč)Rok 2005 2006 2007Nekonsolidovaný zisk na akcii 131 235 251Konsolidovaný zisk na akcii 137 219 331Výše dividendy za poslední tři období(v Kč)Rok 2004 2005 2006Výše dividendy na 1 akcii 192,5 122 193Předmět podnikáníHlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s plynem.Detailní předmět podnikání je uveden v příloze k nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy.Údaje o přerušeních v podnikáníPodnikání nebylo přerušeno.


Vydané cenné papíryZákladní kapitál ve výši 1 439 907 tis. Kč se od data založení společnosti neměnil a je rozdělen na dva druhy akcií.Druh akcie kmenová akcie kmenováForma na majitele na jménoPodoba zaknihovaná zaknihovanáPočet kusů 950 338 ks 489 569 ksJmenovitá hodnota 1 000 Kč 1 000 KčCelkový objem emise 950 338 000 Kč 489 569 000 KčISIN/SIN CZ 0005084350 770950001980Další informaceAkcie jsou přijaty k obchodování naveřejných trzích v ČR:• Burza cenných papírů Praha, a. s.– hlavní trh,*• RM-SYSTÉM, a. s.Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlasvalná hromada.* S účinností od 1.7.2007 došlo z rozhodnutí burzovní komory Burzy cenných papírů Praha, a. s., ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu, tzn. společnosti obchodovanéna vedlejším trhu byly k tomuto datu převedeny na trh hlavní.Vlastnická struktura Pražské plynárenské, a. s., k 31. prosinci 2007Společnost Pražská plynárenská, a. s., byla po celý rok 2007 ovládána společností Pražská plynárenská Holding a. s. (se sídlem:U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 26442272). PPH a. s. vlastnila 50,2% podíl na základním kapitálu PP, a. s. Mezi PP, a. s.,a PPH a. s. nebyla uzavřena ovládací smlouva.Struktura hlavních akcionářů společnosti Pražská plynárenská, a. s., k 31. prosinci 2007AkcionářPražská plynárenská Holding a. s.AdresaU Plynárny 500140 00 Praha 4Počet vlastněnýchakcií PP, a. s.Podíl na základním kapitálu(v %)722 797* 50,20E.ON Czech Holding AGDenisstrasse 280335 Mnichov710 551** 49,35Spolková republika NěmeckoOst. právnické a fyzické osoby - 6 559 0,45Celkem 1 439 907 100,00* z toho 489 568 akcií na jméno** z toho 1 akcie na jméno


Kapitálové účasti16 0 L E T1213Následující společnosti jsou 100% dceřinými společnostmi Pražské plynárenské, a. s.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.(V této společnosti PP, a. s., vlastní podíl na základním kapitálu přesahující objemově 10 % vlastního kapitáluPražské plynárenské, a. s.)adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 27403505www.ppdistribuce.czPražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.adresa: U Plynárny 1450/2a, Praha 4IČ: 47116471www.ppsd.czPrometheus, energetické služby, s. r. o.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 63072599www.prometheusgas.czPražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.adresa: U Plynárny 500, Praha 4, MichleIČ: 27436551www.ppsm.czInformační služby – energetika, a. s.adresa: U Plynárny 500, Praha 4IČ: 26420830www.ise.czPragoplyn, a. s.adresa: Jungmannova 36/31, Praha 1 – Nové MěstoIČ: 27933318Mimo výše uvedených společností nevlastnila Pražská plynárenská, a. s., přímo ani nepřímo žádnou společnost, kde by podíl přesáhl10 % základního kapitálu.Podrobné informace k dceřiným společnostem PP, a. s., jsou uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí tétovýroční zprávy.PP, a. s., neměla v roce 2007 organizační složku v zahraničí.


Údaje o orgánech a vedení společnostiValná hromadaValná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní zúčastněných akcionářů.Řádná valná hromada, konaná dne 26. června 2007Akcionáři schválili rozdělení čistého zisku za rok 2006 ve výši 338 452 589,72 Kč. Celkem 3 000 000 Kč byly převedeny do sociálníhofondu, 277 902 051 Kč bylo vyplaceno jako dividenda. Na jednu akcii společnosti tak připadlo 193 Kč před zdaněním. Na tantiémáchbylo vyplaceno 10 442 600 Kč. Částka 47 107 938,72 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.Současně byla schválena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2006, řádnáa konsolidovaná účetní závěrka.Dále bylo schváleno vypuštění předmětů podnikání „Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob“, „Revizní zkouš kyprovozní způsobilosti zdvihacího zařízení“, „Výroba, opravy a montáž měřidel“, „Montáž a opravy měřící a regulační techniky“ a vestanovách byla doplněna působnost představenstva o „uzavírat jménem společnosti jako zaměstnavatele kolektivní smlouvu“.PředstavenstvoPředstavenstvo PP, a. s., je čtyřčlenné. Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Funkční obdobíjednotlivých členů představenstva je podle stanov pětileté.Dne 1. července 2007 skončilo funkční období člena představenstva Ing. Milana Fafejty, který byl dozorčí radou dne 26. června 2007opětovně zvolen, a to s účinností od 2. července 2007.K 31. prosinci 2007 bylo složení představenstva následující:Pavel Hurda, předseda představenstvaEckart Baum, místopředseda představenstvaIng. Milan Fafejta, člen představenstvaDr. František Kotula, člen představenstvaDozorčí radaDozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává jeho členy a dohlíží napodnikatelské činnosti společnosti. Je devítičlenná a funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je podle stanov pětileté.Ve dnech 8. a 9. ledna 2007 volili zaměstnanci Pražské plynárenské, a. s., nové členy dozorčí rady za stávající členy, Františka Maryškua Ing. Mariana Veverku. Jmenovaní jsou od 1. ledna 2007 zaměstnanci dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., členkoncernu Pražská plynárenská, a. s., a nemohli proto dále vykonávat dosavadní funkci člena dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s.Novými členy dozorčí rady se stali Ing. Marta Ptáčková a Miroslav Vránek, a to s účinností od 9. ledna 2007.K 31. prosinci 2007 bylo složení dozorčí rady následující:Dipl. -Ing. Michael Fehn, předseda dozorčí radyRNDr. Lubomír Habrnál, místopředseda dozorčí radyKarel Dietrich-Nespesny, člen dozorčí radyPeter Ficht, člen dozorčí radyBc. Ondřej Pecha, člen dozorčí radyLorenz Pronnet, člen dozorčí radyIng. Marta Ptáčková, členka dozorčí radyJUDr. Lubomíra Stojkovičová, členka dozorčí radyMiroslav Vránek, člen dozorčí rady


Vrcholové vedení společnosti16 0 L E T1415Personální složení vedení společnosti se v roce 2007 nezměnilo.Vedení společnosti v roce 2007:Ing. Milan Fafejta, generální ředitelIng. Josef Hais, obchodní ředitelIng. Jiří Hamšík, finanční ředitelIng. František Vašák, CSc., ředitel pro strategii a informatikuProkuraProkuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva společně. Prokuristy, oprávněnými jednat za Pražskou plynárenskou, a. s.,byli v roce 2007:Ing. Milan FafejtaIng. Josef HaisIng. Jiří HamšíkIng. František Vašák, CSc.Ladislav Pospíšil ** Představenstvo dne 20. prosince 2006 odvolalo z funkce prokuristy Ladislava Pospíšila v souvislosti s tím, že od 1. ledna 2007 vykonává funkci řediteledceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Odvolání nabylo účinnosti dne 19. února 2007výmazem z obchodního rejstříku.Pohled na Michelskou plynárnu v době jejího vznikuPohled na hořící plynojem v Michli dne 6. 1. 1961


Informace o členech orgánů a vedeníspolečnosti v roce 2007(řazeno abecedně podle příjmení)Eckart Baummístopředseda představenstva (od 8. 11. 2006)(nar. 26. 6. 1969)Před zahájením a během studií na University of Humbersidev Hullu (Velká Británie) a FH v Münsteru (Německo) nabýval zkušenostipostupně ve společnostech BMW AG (Španělsko a Německo),Banque Nationale de Paris SA (Lucembursko) a AMISA(Santiago de Chile / Lima). Po ukončení studia od září 1995 doprosince 1997 pracoval ve společnosti E.ON Energie AG, hlavníspráva v Mnichově, v oddělení projekt financí / fúzí a akvizic (mezinárodních).Od ledna 1998 do října 2001 pracoval jako FinancialController, Senior Finance Manager v secondament to AmataPower / Bangkok, Thajsko. Od listopadu 2001 do prosince 2004zastával funkci vedoucí controllingu / financí ve společnosti E.ONBohemia / Praha, Česká republika. Od ledna 2003 je jednatelemspolečnosti Ško-Energo Fin, s. r. o. Od června 2004 je členem dozorčírady společnosti Teplárna Kyjov, a. s., od července 2004 jejejím místopředsedou. Od ledna 2005 zastává funkci finančníhoředitele (finance, účetnictví, daně) ve společnosti E.ON Českárepublika / České Budějovice. Od září 2006 je členem představenstvaPP, a. s., a od listopadu 2006 je jeho místopředsedou.Od 26. 6. 2007 je předsedou dozorčí rady Pražská plynárenskáDistribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,a od 30. 7. 2007 je předsedou představenstva společnosti Pragoplyn,a. s.Ing. Milan Fafejtačlen představenstva, generální ředitel a prokurista(nar. 10. 7. 1951)Po studiích na VŠCHT Praha pracoval postupně v ČSAV jakoodborný asistent a ve společnosti Chemopetrol – Benzina Prahajako vedoucí oddělení. V plynárenství působí od roku 1987v následujících funkcích: Středočeské plynárny, o. z., ČPP Praha– vedoucí odboru zásobování, Středočeské plynárny, o. z. – ředitelodštěpného závodu, Pražské plynárny, o. z. – ředitel odštěpnéhozá vodu. V letech 1994 až 2002 byl předsedou představenstvaPP, a. s., členem představenstva je doposud. Je generálním ředitelema od roku 2002 zároveň prokuristou Pražské plynárenské,a. s. Je členem představenstva PPH a. s. a od 26. 6. 2007je členem dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., členkoncernu Pražská plynárenská, a. s.Dipl. -Ing. Michael Fehnpředseda dozorčí rady (od 9. 5. 2006)(nar. 16. 12. 1958)V letech 1980 až 1985 absolvoval studium elektrotechniky naTechnické univerzitě v Mnichově. Od roku 1986 působil deset letve společnosti Bayernwerk AG jako projektový inženýr a zástupcevedoucího oddělení financování velkých projektů. V letech 1991a 1992 vedl reprezentace společnosti Bayernwerk na Slovensku.Ve společnosti EuroBayernwerk pracoval čtyři roky jako vedoucíoddělení finančních záležitostí, kde byl zodpovědný za financovánímezinárodních projektů. V období 1995 až 1998 byl jednatelemspolečnosti Umwelt-Energie-Technik, poté jeden rok působil jakoředitel marketingu a prodeje v distribuční společnosti Isar-Amperwerke,dceřiné společnosti Bayernwerk. Od února 1999 působív České republice, kde se stal jednatelem společnosti E.ON Bohemia,s. r. o. Od roku 2002 do roku 2007 vykonával funkci místopředsedydozorčí rady Jihočeské plynárenské, a. s. V roce 2002 byljmenován předsedou představenstva společnosti E.ON Czech HoldingAG. V roce 2003 byl zvolen do dozorčí rady Jihomoravské plynárenské,a. s. V dubnu 2004 se stal členem dozorčí rady PPH a. s.,od července 2007 je jejím místopředsedou. V červnu 2004 bylzvolen valnou hromadou členem dozorčí rady PP, a. s., a od května2006 je jejím předsedou. V prosinci 2004 byl zvolen předsedoupředstavenstva E.ON Česká republika, a. s. V lednu 2005 bylzvolen předsedou dozorčí rady E.ON Energie, a. s. Je jednatelemspolečnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH a jednatelemspolečnosti E.ON Česká republika, s. r. o. (právní nástupce zanikléspolečnosti E.ON Česká republika, a. s.).Peter Fichtčlen dozorčí rady (od 21. 9. 2006)(nar. 12. 11. 1959)Od roku 1981 do roku 1987 studoval v Německu právní vědy nauniverzitě Erlangen. Od roku 1987 do roku 1990 byl zaměstnánjako právní koncipient u vrchního zemského soudu Norimberk.V roce 1990 absolvoval druhou státní zkoušku z práva. Je zapsánjako advokát. V roce 1990 nastoupil do firmy BayernwerkAG v Mnichově, kde pracoval zpočátku jako koncipient v osobnímoddělení. V roce 1991 přešel jako zástupce oddělení do oddělení„Koordinace personálního plánování a personálního rozvoje“.V letech 1997 – 1999 převzal vedení oddělení „Personálnía hospodářské zásadní otázky“ a v personální unii místo zástupceodboru „Personální záležitosti koncernu“ a „Vedoucí pracovnícikoncernu“. V letech 1999 – 2000 vedl oddělení „Personálnízásadní otázky a rozvoj“ a v personální unii jako zástupce vedoucíhoodboru „Personální záležitosti koncernu“ a „Vedoucípracovníci koncernu“. Po sloučení firmy Bayernwerk AG s firmouPreussenElectra AG a po vzniku společnosti E.ON Energie AG převzalv roce 2000 vedení odboru „Vedoucí pracovníci koncernu“.V roce 2002 byl jmenován členem vedení společnosti E.ON EnergieAG. V květnu 2004 byl jmenován členem představenstva E.ONCzech Holding AG, Mnichov, a v personální unii členem představenstvaE.ON Česká republika, a. s., v České republice. V lednu2005 byl zvolen členem dozorčí rady společnosti E.ON Distribuce, a. s.,od března 2005 je jejím místopředsedou. V srpnu 2004 byl zvolenčlenem dozorčí rady společnosti E.ON Energie, a. s. V dubnu 2005byl jmenován jednatelem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.(právní nástupce zaniklé společnosti E.ON Česká republika, a. s.). Odzáří 2006 je členem dozorčí rady společnosti PP, a. s. Od dubna 2007je členem dozorčí rady společnosti PPH a. s. Je rovněž jednatelemspolečnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH.


RNDr. Lubomír Habrnálmístopředseda dozorčí rady(nar. 25. 12. 1947)Je absolventem Přírodovědecké fakulty University Karlovy, oborinženýrská geologie a hydrogeologie. Titul doktor přírodních vědzískal v roce 1981 za soubor prací v oblasti zakládání staveb.Pracoval v Projektovém ústavu Dopravních a Inženýrských staveb,nejdříve jako inženýr pro průzkumné práce, později jako ředitel závodua ředitel podniku. V letech 1990 – 1998 pracoval jako ekonomickýnáměstek v Pražských vodovodech a kanalizacích, a. s.V posledním období v rámci rodinné firmy zajišťoval investiční projektyv oblasti infrastruktury. Po zvolení zastupitelem v listopadu2002 se stal uvolněným předsedou Výboru infrastruktury Zastupitelstvahl. m. Prahy. Od listopadu 2003 je členem představenstvaTrade Centre Praha akciová společnost /TCP/. Od června 2004do června 2007 byl členem dozorčí rady Kolektory Praha, a. s. Odčervna 2007 je členem dozorčí rady společnosti Ostravské vodárnya kanalizace a. s. Členem dozorčí rady PP, a. s., je od 18. 6. 2003a jejím místopředsedou pak s účinností od 10. 10. 2004.Ing. Josef Haisobchodní ředitel a prokurista(nar. 2. 3. 1952)Vystudoval České vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství,absolvoval tříletý studijní pobyt v Ústavu teoretickýchzákladů chemické techniky ČSAV. V roce 1982 začal působit naPodnikovém ředitelství Středočeských plynáren, následně v Pražsképlynárenské, a. s., kde postupně zastával funkce: vedoucí technickékontroly v odboru rozvodu plynu, samostatný konstruktér,hlavní metrolog, vedoucí oddělení měření, vedoucí odboru měřenía dispečerských služeb, vedoucí odboru plynárenského dispečinkua pohotovosti. V roce 2004 byl ředitelem společnosti Prometheus,energetické služby, s. r. o., a jejím jednatelem až do ledna 2007.Od prosince 2004 řídil úsek pro distribuci v PP, a. s., a v říjnu2005 byl jmenován jejím obchodním ředitelem. Členem dozorčírady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražskáplynárenská, a. s., byl od prosince 2005 do března 2007. V roce2006 se stal prokuristou společnosti PP, a. s., a od 30. 7. 2007 ječlenem dozorčí rady společnosti Pragoplyn, a. s.Ing. Jiří Hamšíkfinanční ředitel a prokurista(nar. 12. 8. 1946)Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha, fakulta národohospodářská,obor ekonomika průmyslu, Institut oceňování majetkupři VŠE, obor oceňování cenných papírů. V roce 1986 byljmenován soudním znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady.V letech 1969 – 1970 pracoval v Obvodním kulturním domě Praha10 ve funkci vedoucí provozu. V letech 1970 – 1983 působilv AUS VN Praha, kde byl postupně mistrem zvuku, vedoucím MTOa ekonomickým náměstkem. V letech 1983 – 1985 působil na MPČR jako vedoucí odborný referent – specialista. V letech 1985 –1991 působil v Českých plynárenských podnicích ve funkci asistentaředitele a následně vedoucího kanceláře generálního ředitele.Od roku 1991 do roku 1993 pracoval ve společnosti ADEKO jakoředitel divize pro strategii a rozvoj. V letech 1993 – 1994 působil16 0 L E Tve funkci obchodního ředitele ve společnosti ALL IN REAL ESTATELEASING. V Investiční společnosti Sportvest, a. s., pracoval v letech1994 – 1999 jako specialista pro oblast marketingu a průzkumutrhu a později jako zástupce generálního ředitele. Od roku1996 do roku 1999 byl vedoucím úseku strategického portfoliaa následně vedoucím oddělení dceřiných společností ve společnostiSazka, a. s. V roce 1999 přešel do společnosti Inservis, a. s.,kde do roku 2000 působil jako konzultant specialista. V letech2000 – 2003 zastával funkci ředitele společnosti Prometheus,energetické služby, s. r. o., a jednatelem společnosti byl v letech2002 – 2005. Od roku 2004 je finančním ředitelem Pražské plynárenské,a. s., a zároveň prokuristou společnosti. Členem dozorčírady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražskáplynárenská, a. s., byl od prosince 2005 do března 2007. Od roku2006 je předsedou dozorčí rady Pražská plynárenská Správa majetku,s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Pavel Hurdapředseda představenstva(nar. 14. 3. 1946)Po absolvování gymnázia a SPŠ stavební se zaměřením na pozemnístavitelství pracoval jako stavbyvedoucí, stavební dozor, zástupceinvestora a v dalších funkcích v podnicích Pozemní stavby,Pražská stavební obnova aj. Po roce 1990 pracoval jako ředitelBP, s. p., jako člen představenstva a ředitel Správy komunálníhomajetku Prahy 3, a. s., později jako předseda dozorčí rady téžespolečnosti. Působí jako zastupitel na Magistrátu hl. m. Prahy. Ječlenem zastupitelstva a Rady MČ Prahy 3. Má dlouholeté zkušenostiz působení ve funkcích předsedy, místopředsedy nebo členaorgánů akciových společností. V letech 2003 – 2004 byl členemdozorčí rady PP, a. s. Od roku 2004 je předsedou představenstvaPP, a. s. Od prosince 2003 do června 2007 byl předsedou dozorčírady společnosti Pražské služby, a. s. Od září 2007 je místopředsedoupředstavenstva společnosti Pražská strojírna, a. s. Od30. 7. 2007 je předsedou dozorčí rady společnosti Pragoplyn, a. s.Mimo to je také členem statutárních orgánů celé řady dalších společností.Dr. František Kotulačlen představenstva(nar. 18. 3. 1947)Absolvoval 4 semestry Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku1969 až 1974 studoval ekonomii ve Frankfurtu nad Moh., J. W.Goe the Universität. V roce 1974 složil diplomovou zkoušku na tit.Diplom-Kaufmann a v roce 1978 obhájil doktorát v oboru Hospodářskévědy - Dr. rer. pol. V letech 1978 – 1979 působil v auditorskéspolečnosti Treuverkehr AG. Od roku 1979 do roku 1990pracoval na Vrchním úřadě Spolkového Ministerstva hospodářství(BAW), Energetická sekce. Od roku 1991 působil ve funkci poradcečeskoslovenského ministra hospodářství v otázkách energetiky,v dozorčí radě OKD a dále jako vedoucí československé, pozdějičeské reprezentace společnosti Ruhrgas AG v Praze. Od roku2004 je členem představenstva PP, a. s. Od roku 2004 je členempředstavenstva PPH a. s., od 14. 6. 2007 jeho místopředsedou.Od 30. 7. 2007 je členem dozorčí rady společnosti Pragoplyn, a. s.1617


Karel Dietrich-Nespesnyčlen dozorčí rady (od 21. 9. 2006)(nar. 3. 5. 1964)V roce 1998 ukončil studium podnikové ekonomie na FH Würzburg.V letech 1997 – 1998 absolvoval při studiu praxi u Rödl& Partner a DATEV e. V. v Norimberku. V letech 1998 – 1999 absolvovaltrainee program u Energieversorgung Oberfranken AG.V letech 2000 – 2003 pracoval v E.ON Bohemia, s. r. o., kde postupnězastával funkce – projektový vedoucí a vedoucí strategiea rozvoje. V letech 2001 – 2005 působil v Jihomoravské energetice,a. s.: od ledna 2001 do prosince 2002 ředitel sekce Strategiea rozvoj, od dubna 2002 do ledna 2003 člen představenstva,od ledna 2003 do ledna 2005 místopředseda představenstvaa od ledna 2005 do srpna 2005 předseda představenstva. Odčervence 2001 působí ve společnosti Teplárna Kyjov, a. s.: od července2001 do června 2002 člen představenstva, od června 2002do června 2003 místopředseda představenstva a od června 2003předseda představenstva. Od srpna 2004 je členem dozorčí radyE.ON Energie, a. s., a členem dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s.Od září 2004 je členem představenstva E.ON Czech Holding AG.V lednu 2005 byl zvolen členem představenstva E.ON Česká republika,a. s. Od září 2006 je členem dozorčí rady Pražská plynárenská,a. s. Od dubna 2007 je jednatelem společnosti E.ONČeská republika, s. r. o. (právní nástupce zaniklé společnosti E.ONČeská republika, a. s.). Je rovněž jednatelem společnosti E.ONCzech Holding Verwaltungs GmbH.Bc. Ondřej Pechačlen dozorčí rady(nar. 13. 3. 1964)Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor scénografiea Filmovou akademii múzických umění v Praze obor animovanýfilm. V letech 1982 – 1997 byl zaměstnán ve studiu Bratři v triku.Autorsky pracoval jako scénárista, režisér a výtvarník na výroběřady krátkých filmů pro Krátký film Praha. Bakalářské studium naFAMU zakončil v roce 1994. Po odchodu ze studia Bratři v trikupracoval mimo jiné pro studio Duran a ve studiu ANIMAX. V současnédobě pracuje v různých profesích (režisér, výtvarník, animátor)na výrobě kreslených a 3D animovaných reklamních spotůpro tuzemské i zahraniční reklamní agentury. Od roku 1990 ječlenem Zastupitelstva MČ Praha 3, kde v současné době zastáváfunkci člena rady. Od roku 2002 je též členem Zastupitelstva hl.m. Prahy a je předsedou výboru pro kulturu a volný čas. Dále zastáváfunkci člena dozorčí rady v Kongresovém centru Praha, a. s.,člena dozorčí rady Trade Centre Praha akciová společnost /TCP/,a člena představenstva TCP - Vidoule a. s. Usnesením dozorčí radyze 7. 10. 2004 byl s účinností od 10. 10. 2004 zvolen náhradnímčlenem dozorčí rady PP, a. s., do nejbližšího jednání valné hromady,na kterém byl 16. 6. 2005 právoplatně zvolen. Od roku2005 je také členem dozorčí rady PPH a. s.Ladislav Pospíšilprokurista PP, a. s., (do 19. 2. 2007), ředitel Pražská plynárenskáDistribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.(od 1. 1. 2007)(nar. 25. 8. 1945)Vystudoval Průmyslovou školu chemickou. V PP, a. s., včetně jejíchprávních předchůdců působí od roku 1963, kde postupně zastávalfunkce laborant, dělník, mistr, zástupce ředitele závodu pro provozrozvodných zařízení, vedoucí odboru rozvodných zařízení, vedoucíodboru nákupu a prodeje plynu. Od roku 1997 zastával funkciobchodního ředitele. V letech 1999 – 2005 byl členem dozorčírady společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. V letech1997 – 2002 byl členem představenstva PP, a. s. V letech 2003– 2006 byl prokuristou Pražské plynárenské, a. s. Od října 2005působil ve funkci ředitele pro distribuci. Od roku 2005 je členempředstavenstva společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., a od 1. 1. 2007 jejímředitelem. Od roku 2006 je předsedou dozorčí rady společnostiPražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražskáplynárenská, a. s.Lorenz Pronnetčlen dozorčí rady (od 6. 10. 2006)(nar. 13. 1. 1963)V letech 1984 až 1990 absolvoval studium Podnikového hospodářstvína Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Od roku1990 pracoval deset let ve společnosti Bayernwerk AG (nyní E.ONEnergie AG) v oddělení financování, jako zástupce vedoucíhooddělení financování a později jako vedoucí oddělení financováníprojektů. V letech 2000 a 2001 vedl sekci financování ve společnostiE.ON Energie AG. Od prosince 1999 působí v České republice,kde se stal jednatelem společnosti Energetika Invest, s. r. o.,se sídlem v Českých Budějovicích a členem dozorčí rady společnostiJihočeská Energetika, a. s. V únoru 2001 se stal jednatelemspolečnosti E.ON Bohemia, s. r. o. Dále se v listopadu téhož rokustal členem představenstva E.ON Czech Holding AG v Mnichově.V prosinci 2004 byl zvolen místopředsedou představenstva společnostiE.ON Česká republika, a. s. Od ledna 2005 je členemdozorčí rady společnosti E.ON Energie, a. s., od března 2005 jejejím místopředsedou. Od ledna 2005 je předsedou dozorčí radyspolečnosti E.ON Distribuce, a. s., a v září 2006 byl zvolen členemdozorčí rady Teplárny České Budějovice, a. s. V říj nu 2006 bylzvolen členem dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. Od dubna2007 je členem dozorčí rady PPH a. s. Od května 2007 je členemdozorčí rady Energetika Malenovice, a. s., a Teplárna Otrokovice,a. s. Je jednatelem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. (právnínástupce zaniklé společnosti E.ON Česká republika, a. s.). Jerovněž jednatelem společnosti E.ON Czech Holding VerwaltungsGmbH.Ing. Marta Ptáčkováčlenka dozorčí rady (od 9. 1. 2007)(nar. 25. 2. 1952)Vystudovala VŠE v Praze, fakultu obchodní, obor zahraniční obchod.V letech 1975 – 1978 byla zaměstnána na Ministerstvufinancí ČR jako vedoucí odborný referent specialista. V období1979 – 1988 působila jako vedoucí finančního odboru ve Stavebnímstrojírenství a lehké prefabrikace, trust podniků. V letech1989 – 1997 pracovala v Českém plynárenském podniku – Transgas,kde od roku 1992 působila na pozici ekonomické náměstkyně.V období 1997 – 2005 zastávala funkci ředitelky Česképlynárenské unie. V PP, a. s., působí jako vedoucí odboru ekono-


miky (od 1. 4. 2008 vedoucí odboru finanční politiky). Členkoudozorčí rady PP, a. s., je od 9. 1. 2007 a od 30. 7. 2007 je členkoupředstavenstva společnosti Pragoplyn, a. s.JUDr. Lubomíra Stojkovičováčlenka dozorčí rady(nar. 14. 4. 1954)Vystudovala Právnickou fakultu UK Praha. Studium ukončila v roce1978. V plynárenství pracuje od roku 1978. V PP, a. s., včetnějejích právních předchůdců pracovala jako právnička. Od roku1990 zastává funkci vedoucí odboru právního. Členkou dozorčírady PP, a. s., je od roku 1995.Ing. František Vašák, CSc.ředitel pro strategii a informatiku a prokurista(nar. 28. 8. 1952)Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou Praha, oborautomatizace a řízení chemických procesů. V letech 1976 – 1994působil jako vědecký pracovník a později i jako vědecký tajemníkv Ústavu chemických procesů AV ČR. V roce 1980 získal vědeckouhodnost kandidáta věd. Od roku 1982 do roku 1983 působil jakovědecký pracovník v Institutu všeobecné a anorganické chemiev Moskvě a v letech 1989 – 1990 a v roce 1994 jako hostujícíprofesor v Kanadě na University of British Columbia ve Vancouveru.Zde se zabýval automatizací zařízení, zpracováním dat a navrhovánímřídicích systémů. Poté působil postupně ve společnostiAPP Systems, Listy a APP Systems (nyní NESS), kde od roku 199516 0 L E Tdo roku 1997 zastával funkci ředitele divize marketingu. V letech1997 – 1999 působil jako konzultant pro prodej a marketing IT.V letech 1999 – 2000 byl marketingovým ředitelem společnostiPragoData. V roce 2000 nastoupil do Pražské plynárenské, a. s.,na funkci asistenta ředitele pro rozvoj a informatiku. V letech 2001– 2003 byl ve funkci výkonného ředitele a jednatele společnostiInformační služby – energetika, s. r. o. Od roku 2004 je ředitelempro rozvoj a informatiku / ředitelem pro strategii a informatiku(od 1. 4. 2008 ředitelem pro informatiku) v PP, a. s., a zároveňprokuristou společnosti. Členem dozorčí rady Pražská ply nárenskáDistribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,byl od prosince 2005 do března 2007. Od roku 2005 byl předsedoupředstavenstva společnosti Informační služby – energetika, a. s.,a od roku 2006 je předsedou její dozorčí rady.Miroslav Vránekčlen dozorčí rady (od 9. 1. 2007)(nar. 1. 11. 1971)Po ukončení studia na Střední odborné škole postupně pracovalv letech 1990 – 1991 ve společnostech Elektromont Praha, a. s.,Filmový podnik hl. m. Prahy, a. s., Pražská energetika, a. s. Od roku1991 pracoval v PP, a. s., postupně jako provozně technický pracovník,technik odečtů, technik odečtů a verifikace dat, vedoucíreferátu odečtů, vedoucí Provozu obchodně technického, vedoucíodd. obchodního, referent obchodu. V současné době pracujejako vedoucí kanceláře obchodního ředitele. Členem dozorčí radyPP, a. s., je od 9. 1. 2007.1819


Informace o počtu akcií ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucíchosob a členů dozorčí rady, včetně osob těmto osobám blízkých k 31. prosinci 2007Představenstvo Dozorčí rada Vrcholové vedení*Počet akcií PP, a. s. 9 174 1* Jedná se o 3 odborné ředitele společnosti.Principy a úroveň odměňování vedoucích osob a členů dozorčí radyVýši a principy odměňování vedoucích osob a členů dozorčí rady navrhuje představenstvo společnosti. Výbor pro odměňování nenízřízen.V níže uvedených příjmech vedení a orgánů společnosti jsou uváděny částky jednotlivě za vedení společnosti, představenstvo a dozorčíradu dle výkonu příslušné funkce.Vrcholové vedení společnosti*Ředitelé společnosti mají uzavřenu pracovní smlouvu. Obsah smlouvy schvaluje představenstvo. V této smlouvě jsou upraveny podmínkypro poskytování:• Pevné základní – zaručené měsíční mzdy a pohyblivé nezaručené roční mzdy. (Pohyblivá nezaručená mzda je určena zaměstnavatelempro každý kalendářní rok v procentech pevné základní – zaručené mzdy a její konečná výše je závislá na splnění nebo nesplněníjmenovitých úkolů vytýčených pro ten který kalendářní rok statutárním orgánem. Pohyblivá nezaručená mzda a jmenovitéúkoly jsou na každý kalendářní rok stanoveny statutárním orgánem a uzavírány dodatkem k pracovní smlouvě.)• Služebního vozu s možností využití pro soukromé účely.• Odchodného odvíjejícího se od platné kolektivní smlouvy.Za rok 2007 obdrželi ředitelé společnosti v peněžních příjmech částku ve výši 11 090 tis. Kč a v nepeněžních příjmech** částku ve výši510 tis. Kč.Prokuristé za výkon své funkce nepobírají žádné odměny.Členové představenstvaČlenové představenstva mají uzavřenu smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena představenstva. Smlouvu schvaluje dozorčí rada,odměny členů představenstva pak valná hromada. V této smlouvě jsou upraveny podmínky poskytování:• Měsíční odměny spojené s výkonem funkce. O případném krácení odměny při nesplnění povinností rozhoduje představenstvo.• Služebního vozu s možností využití pro soukromé účely.Členové představenstva mají nárok na podíl ze zisku z hospodářského výsledku roku – tantiému. O její případné výši rozhoduje valnáhromada.Za rok 2007 obdrželi členové představenstva v peněžních příjmech částku ve výši 8 577 tis. Kč a v nepeněžních příjmech** částku vevýši 184 tis. Kč.Členové dozorčí radyČlenové dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady. Smlouvu a odměny schvaluje valnáhromada. Měsíční odměny, uvedené ve smlouvě, je možné krátit v případě neplnění povinností. O zkrácení odměny a rozsahu tohotokrácení rozhoduje představenstvo na návrh dozorčí rady. Členové dozorčí rady mají nárok na podíl ze zisku z hospodářského výsledkuroku – tantiému. O její případné výši rozhoduje valná hromada.Za rok 2007 obdrželi členové dozorčí rady v peněžních příjmech částku ve výši 8 550 tis. Kč a v nepeněžních příjmech** částku ve výši66 tis. Kč.* Jedná se o 4 ředitele společnosti.** Za používání služebních automobilů i pro soukromé účely, zdaňované podle zákona o daních z příjmů.Střety zájmů – členové orgánů společnosti a vrcholové vedeníNebylo takových.


Údaje o činnosti a finanční situaci společnosti16 0 L E T2021Údaje o hlavních oblastech činnostiPP, a. s., byla v roce 2007 nejvýznamnějším prodejcem zemního plynu na území hlavního města Prahy a v některých přilehlých obcíchokresů Praha – východ a Praha – západ.Po úplné liberalizaci trhu s plynem v ČR se PP, a. s., připravila na prodej mimo zónu Pražské plynárenské Distribuce, a. s., člen koncernuPražská plynárenská, a. s., a již v roce 2007 uzavřela první smlouvy na prodej mimo tuto domácí zónu.Pro hlavní činnosti jsou Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu uděleny licence.Údaje o závislosti společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebofinančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost• Licence na obchod s plynem č. 240605149 ze dne 11. ledna 2007 s platností na 5 let od 26. února 2007.• Licence na výrobu tepelné energie č. 310404186, změna 003 ze dne 6. června 2007 s platností od 7. května 2004 do 22. května2029 včetně.• Licence na rozvod tepelné energie č. 320504773, změna 001 ze dne 25. srpna 2006 s platností od 25. ledna 2006 do 25. ledna2031 včetně.• Licence na distribuci elektřiny č. 120101616, změna 001 ze dne 25. srpna 2006 s platností od 1. ledna 2002 do 16. ledna 2027včetně.Údaje o tržbáchRok 2006 2007v tis. Kč 9 437 501 8 528 879Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zbožív tis. EUR 339 943 307 214Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2007 a činí 27,762 Kč/EUR.Tržby byly realizovány v tuzemsku.Rozlišení provozních výnosů podle druhů činnosti(v %)Druh činnosti 2006 2007Tržby za plyn 98,3 95,0Ostatní provozní tržby a výnosy 1,7 5,0Údaje o investicíchVšechny investice byly financovány z vlastních zdrojů a byly umístěny na území ČR.Investice v roce 2007 (mimo finančních)Pořizovací cenav mil. Kčv mil. EURKotelny 15,4 0,6Rozvodné stavby 16,7 0,6Ostatní investice 86,6 3,1Celkem 118,7 4,3Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2007 a činí 27,762 Kč/EUR.


Finanční investice v roce 2007Finanční investice v roce 2007 tvořily zejména:• investice do dceřiné společnosti PPD, a. s., jež proběhla formou vkladu majetku a závazků PP, a. s., ve výši cca 3 370,2 mil. Kč dotéto společnosti,• kapitálový vklad do nově založené dceřiné společnosti Pragoplyn, a. s., ve výši 10,0 mil. Kč.Informace o politice výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů v běžném účetnímobdobí, jestliže jsou významnéPP, a. s., neprováděla výzkum ani vývoj nových výrobků ani postupů.Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, zahájených během posledních dvouúčetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnostiProti PP, a. s., nebyla vedena žádná taková řízení, která by měla podstatný vliv na hospodářský výsledek společnosti.Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahuÚčetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu, přehledu o změnách vlastníhokapitálu a přehledu o peněžních tocích, včetně přílohy k účetní závěrce, jsou uvedeny ve finanční části výroční zprávy. Dále je v kapitole„Ostatní finanční informace“ uvedena účetní závěrka v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve formě srovnávacích tabulekza posledních šest účetních období.Informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorůmOdměny auditorům uhrazené v roce 2007 činily:• 403 650 Kč za audit individuální účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2006,• 370 000 Kč za audit konsolidované účetní závěrky 2006,• 251 550 Kč za průběžný audit účetnictví roku 2007,• 90 750 Kč za poradenství v roce 2007.


16 0 L E T23Libeňský plynojem – modelPohled na plynárnu v Horních Měcholupech na olejomalbě od malíře Černého-Klatovského


Historický plakát (Plynárenské muzeum v Praze)


16 0 L E T2025ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVAO PODNIKATELSKÉČINNOSTI SPOLEČNOSTIA O STAVU JEJÍHO MAJETKU


Budovy plynárny v MichliHlavní vjezd do Michelské plynárny, pohled na sousoší od L. Šalouna


Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak.16 0 L E T2627Plynárenství v roce 20071. ledna 2007 byla v České republice dokončena liberalizace trhu se zemním plynem, kdy byl trh otevřen i pro kategorii domácnosti.Tím se stali všichni koneční zákazníci oprávněnými zákazníky. Další událostí, úzce spjatou s liberalizací trhu se zemním plynem, bylozahájení podnikatelské činnosti samostatných distribučních společností. V případě pražského regionu se jednalo o novou společnostPražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., čímž byla naplněna povinnost vyplývající z energetickéhozákona, kterou byla PP, a. s., vázána v procesu unbundlingu.1. ledna 2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typovýchdiagramů dodávek plynu, která nahradila vyhlášku č. 673/2004 Sb. a vyhlášku č. 542/2005 Sb. Vyhláška č. 524/2006 Sb. byla od17. července 2007 změněna vyhláškou č.184/2007 Sb.Na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o cenách plynů vstoupily od1. ledna 2007 v platnost regulované ceny zemního plynu. 1. dubna 2007 začalo platit nové Cenové rozhodnutí Energetického regulačníhoúřadu č. 1/2007. Regulace se od tohoto data týká pouze určitých složek ceny zemního plynu.Dne 30. července 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Pragoplyn, a. s., jejímž jediným zakladatelem a akcionářemje Pražská plynárenská, a. s.Podstatné události roku 2007Leden• Od 1. ledna jsou za podmínek stanovených příslušným zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci. Dle energetickéhozákona je oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo přístupuk přepravní soustavě, distribučním soustavám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a volné akumulaci.• K 1. lednu nabyla účinnosti vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typovýchdiagramů dodávek plynu, která nahradila vyhlášku č. 673/2004 Sb. a vyhlášku č. 542/2005 Sb.• Od 1. ledna vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro všechny zákaznické kategorie.V I. čtvrtletí 2007 pokračovala cenová regulace, a to na základě Cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006o cenách plynů, kterým byly stanoveny ceny na období od 1. ledna 2007 do 31. března 2007.• K 1. lednu zahájila podnikatelskou činnost společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.(dceřiná společnost PP, a. s.). Tato změna se v organizační struktuře PP, a. s., projevila zrušením úseku ředitele pro distribuci, kterýbyl jakožto definovaná část podniku vyčleněn do zmíněné dceřiné společnosti.• Dne 1. ledna bylo zavedeno v rámci koncernu PP, a. s., sdružování finančních prostředků (cash pooling), což umožnilo Pražsképlynárenské, a. s., snížit úvěrové zatížení od bank.• Ve dnech 8. a 9. ledna se uskutečnily volby členů dozorčí rady PP, a. s., zaměstnanci společnosti.• Od ledna do března probíhala propagační kampaň PP, a. s., v souvislosti s úplným otevřením trhu se zemním plynem.Únor• V únoru došlo k celkové rekonstrukci prostor a vybavení obchodní kanceláře Adria, čímž došlo k výraznému zlepšení prostředí prozaměstnance i pro zákazníky, a tím i poskytovaných služeb a prezentace naší společnosti. V rámci této rekonstrukce bylo také vespolupráci s MHMP nově vytvořeno pracoviště pro obsluhu zákazníků v rámci projektu Opencard.• Dne 28. února nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu u dceřiné společnosti Pražská plynárenskáDistribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., do které byla vložena část podniku mateřské společnosti Pražská plynárenská,a. s., „úsek ředitele pro distribuci“.Březen• Dne 26. března byla podepsána pětiletá Smlouva o uskladnění plynu se společností RWE Gas Storage, s. r. o.• Poprvé byly sjednány vlastní přepravní kapacity na základě měsíčních smluv s RWE Transgas Net, s. r. o.• Ve spolupráci s ostatními regionálními plynárenskými společnostmi byla uzavřena Smlouva o spolupráci při evidenci a fakturacizákazníků, jednotlivých účastníků smlouvy odebírajících stlačený zemní plyn (CNG) z plnicích stanic CNG pro pohon motorovýchvozidel.


Duben• Od 1. dubna vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro všechny zákaznické kategorie. Od tohoto data není cena plynu odspolečnosti RWE Transgas, a. s., jako dominantního dovozce stanovena Energetickým regulačním úřadem na čtvrtletní bázi, jakotomu bylo v období regulace, ale je měsíčně určována cenovým vzorcem v závislosti na vývoji cen ropných derivátů a černého uhlína světových trzích a na kurzu české koruny vůči euru a americkému dolaru. PP, a. s., na základě těchto cen vytváří, v závislosti nastruktuře svého zákaznického portfolia, ceník pro jednotlivé segmenty odběratelů.• Od 1. dubna vstoupilo v platnost Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2007 ze dne 28. února 2007o cenách plynů.• V dubnu byl zahájen provoz 182 nově vybudovaných plynových lamp pouličního osvětlení.Květen• 27. května se v areálu O2 Žlutých lázní v Praze – Podolí konal ve spolupráci s Pražskou energetikou, a. s., již tradiční Dětský den.• Ve spolupráci s firmou UNIDATAZ, s. r. o., došlo v květnu ke spuštění jednotného platebního systému na území ČR CNGCardCentrum.Červen• Od 1. června vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro všechny zákaznické kategorie.• Dne 26. června se konala řádná valná hromada Pražské plynárenské, a. s.Červenec• Dne 17. července nabyla účinnosti vyhláška č. 184/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizovánítrhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.• Dnem 30. července vznikla zápisem do obchodního rejstříku společnost Pragoplyn, a. s., jejímž jediným zakladatelem a akcionářemje Pražská plynárenská, a. s.Srpen• Pražská plynárenská, a. s., začala nabízet zákazníkům zprostředkování slevy na nákup plynových kotlů, zásobníků, regulací a topenářskéhozboží ve spolupráci s vybranými prodejci a možnost zapůjčení detektoru unikajících plynů, kterým si mohou zkontrolovatmožné netěsnosti na plynové instalaci.Září• Od 1. září vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro zákazníky kategorie VO a SO.• Od 1. září vstoupilo v platnost Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2007 ze dne 10. srpna 2007, kterým sezměnilo Cenové rozhodnutí č. 11/2006, o cenách plynů, ve znění cenového rozhodnutí č. 1/2007.• V září oslavila Pražská plynárenská, a. s., 160leté výročí pražského plynárenství.• V září proběhla ve spolupráci s partnery karty soutěž se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské, a. s., o zahraniční zájezd a dalšíceny.Říjen• Od 1. října vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro všechny zákaznické kategorie.• Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, s. r. o., a vybranými úřady městskýchčástí Prahy a přilehlých obcí, nabízí od října odběratelům zemního plynu kategorie MO a DOM novou službu – tzv. „mobilníobchodní kancelář“.• Dne 2. října proběhly volby prezidia a dozorčí komise České plynárenské unie na období 2007 – 2009. Členem prezidia se stal členpředstavenstva PP, a. s., Ing. Milan Fafejta, a členem dozorčí komise obchodní ředitel PP, a. s., Ing. Josef Hais.• Dne 30. října Pražská plynárenská, a. s., obsadila se svou webovou prezentací druhé místo oborového žebříčku Energie v soutěžiWeb-Top100.• Dne 31. října byla podepsána Rámcová smlouva s RWE Transgas, a. s., o koupi a prodeji zemního plynu a dvě Dílčí smlouvy o prodejia nákupu zemního plynu.


Listopad16 0 L E T2829• Od 1. listopadu vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro zákazníky kategorie VO a SO.• Od listopadu mají zákazníci kategorie MO a DOM možnost komunikovat s Pražskou plynárenskou, a. s., prostřednictvím SMS zpráv.Prosinec• Od 1. prosince vstoupily v platnost nové ceny zemního plynu pro zákazníky kategorie VO a SO.• Dne 3. prosince společnost Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Správa majetku,s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., otevřela v Michli první půjčovnu vozidel s pohonem na stlačený zemní plynv České republice. Současně byla zahájena související komunikační kampaň.• Dne 14. prosince byly uzavřeny roční přepravní smlouvy pro rok 2008 s RWE Transgas Net, s. r. o.• V prosinci se rozsvítilo dalších 101 plynových lamp v historickém centru Prahy.Vývoj kurzu akciíBurza cenných papírů Praha, a. s. (BCPP)Na BCPP, a. s., v roce 2007 docházelo ke korekci kurzu akcií PP, a. s., a to v rozmezí od 4 531 Kč do 5 020 Kč. Nebyly však zobchodoványžádné akcie.RM-SYSTÉM, a. s.V roce 2007 bylo v RM–SYSTÉMu, a. s., zobchodováno 82 kusů akcií PP, a. s. To potvrzuje pokračující trend poklesu počtu zobchodovanýchakcií. Cena akcií dosáhla maximální hodnoty 5 191 Kč koncem března a minimální hodnoty 4 001,20 Kč koncem června.Organizační schéma PP, a. s., k 31. prosinci 2007


Zrekonstruované nádvoří budovy NárodníPohled na nádvoří budovy Národní směrem k průjezdu do Charvátovy ulice


Výsledek hospodaření před zdaněním16 0 L E T3031Výsledek hospodařeníSkutečnost2007Skutečnost2006(v mil. Kč)Porovnánískutečnost 07/06VH provozní 184,5 467,5 -283,0VH finanční -29,1 -23,4 -5,7VH celkem 155,4 444,1 -288,7Výsledek hospodařeníSkutečnost2007Skutečnost2006(v mil. EUR)Porovnánískutečnost 07/06VH provozní 6,6 16,8 -10,2VH finanční -1,0 -0,8 -0,2VH celkem 5,6 16,0 -10,4Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2007 a činí 27,762 Kč/EUR.V roce 2007 dochází k propadu výsledku hospodaření z důvodu realizace zisku z distribuce v dceřiné společnosti PPD, a. s.VýnosyVýnosySkutečnost2007Skutečnost2006(v mil. Kč)Porovnánískutečnost 07/06Provozní výnosy celkem 8 576,4 9 519,9 -943,5z toho: Tržby za plyn* 8 146,6 9 358,1 -1 211,5Finanční výnosy 17,3 19,0 -1,7Výnosy celkem 8 593,7 9 538,9 -945,2VýnosySkutečnost2007Skutečnost2006(v mil. EUR)Porovnánískutečnost 07/06Provozní výnosy celkem 308,9 342,9 -34,0z toho: Tržby za plyn* 293,4 337,1 -43,7Finanční výnosy 0,6 0,7 -0,1Výnosy celkem 309,5 343,6 -34,1Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2007 a činí 27,762 Kč/EUR.* licencovaná činnost


NákladyNáklady*Skutečnost2007Skutečnost2006(v mil. Kč)Porovnánískutečnost 07/06Provozní náklady celkem 8 391,9 9 052,4 -660,5z toho: Nákup plynu pro distribuci 6 355,7 7 813,8 -1 458,1Finanční náklady 46,4 42,4 4,0Náklady celkem 8 438,3 9 094,8 -656,5Náklady*Skutečnost2007Skutečnost2006(v mil. EUR)Porovnánískutečnost 07/06Provozní náklady celkem 302,3 326,1 -23,8z toho: Nákup plynu pro distribuci 228,9 281,5 -52,6Finanční náklady 1,7 1,5 0,2Náklady celkem 304,0 327,6 -23,6Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2007 a činí 27,762 Kč/EUR.* bez daně z příjmu za běžnou činnostFinanční situaceSpolečnost PP, a. s., v roce 2007 opětovně prokázala finanční stabilitu tím, že plnila v předepsaných termínech všechny své finančnízávazky vůči odběratelům, dodavatelům, bankám, státním institucím i zaměstnancům.Ve financování společnosti proběhla v roce 2007 zásadní změna: kromě využívání cizích zdrojů financování prostřednictvím bankovníchúvěrů a vlastních zdrojů (odpisy a čistý zisk) získala společnost v lednu 2007 další finanční zdroj zavedením systému sdružování finančníchprostředků společností koncernu PP, a. s. – cash pooling. Podstatou tohoto systému je soustředění peněžních prostředků všechčlenů koncernu na jednom bankovním účtu a jejich možné vzájemné čerpání za výhodnější úrokové sazby. Pro PP, a. s., znamenalozavedení tohoto systému možnost čerpání volných peněžních prostředků od dceřiných společností za nižší úrokové sazby než u banky,čímž bylo dosaženo výrazného snížení objemu čerpání bankovních úvěrů a úspory úrokových nákladů (o 2,2 mil. Kč v roce 2007).Dceřiné společnosti zde naopak zhodnotily své přechodné volné prostředky o cca 1,7 mil. Kč lépe než při ukládání v bance. Čerpánípeněžních prostředků z cash poolingu se tak stalo vedle čerpání bankovních úvěrů dalším významným zdrojem financování PP, a. s.Společnost v průběhu celého roku 2007 čerpala jak bankovní úvěry, tak peněžní prostředky z cash poolingu. Bankovní úvěry byly čerpá nyformou krátkodobých úvěrů převážně na denní bázi. Čerpání krátkodobých úvěrů umožňuje společnosti maximálně operativně vykrývatprůběh jejího cash flow, které je výrazně ovlivněno sezónními výkyvy, spojenými s prodejem plynu. Minimální úrovně úvěru v roce 2007bylo dosaženo v měsíci lednu (791,6 mil. Kč), nejvyšší objem úvěru byl pak čerpán v měsících dubnu a květnu (2 170,2 mil. Kč), cožznamená, že maximální výkyv cash flow PP, a. s., činil 1 378,6 mil. Kč. Průměrná denní výše úvěru v roce 2007 byla na úrovni1 599,2 mil. Kč a oproti průměrné denní výši úvěru v roce 2006 (1 755,7 mil. Kč) představuje tato hodnota pokles o 156,5 mil. Kč.Tento pokles je dán zejména extrémně mírnou zimou v I. čtvrtletí 2007 (nižší výdaje na nákup plynu oproti konstantním zálohám odmaloodběratelů a domácností). Stav úvěru k 31. prosinci 2007 (1 256,1 mil. Kč) ve srovnání se stavem úvěru k 31. prosinci 2006(820,3 mil. Kč) ale vykazuje nárůst o 435,8 mil. Kč, přičemž stejně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 došlo k mimořádnému posunutermínu úhrady za nakoupený plyn od RWE Transgas, a. s., z měsíce prosince do měsíce ledna. Nárůst stavu úvěru k 31. prosinci 2007oproti stavu ke stejnému dni předchozího roku byl způsoben jednak růstem ceny plynu ve IV. čtvrtletí 2007 a jednak značným objemempřeplatků, které byly po fakturaci postupně vypláceny maloodběratelům a domácnostem. Tento mimořádný objem přeplatků vznikl tím,že roční hodnota záloh u těchto odběratelů, v důsledku mírné zimy v I. čtvrtletí 2007, významně převyšovala skutečnou roční spotřebuplynu těchto zákazníků.V roce 2007 společnost využívala služeb 3 bankovních ústavů: Československé obchodní banky, a. s., Citibank, a. s., a Komerční banky, a. s.


Souhrnný popis nemovitostí vlastněných PP, a. s.16 0 L E TSpolečnost eviduje ke dni 31. prosinci 2007 nemovitosti v pořizovací ceně 919 714 tis. Kč (bez nemovitostí určených k prodeji).Jedná se především o budovu Národní 37 a areál v Praze Michli. Zůstatková hodnota nemovitostí ve vlastnictví společnosti je714 068 tis. Kč.Obchod s plynemVýsledky obchodní činnosti byly v roce 2007 ovlivněny:a) pozitivně• marketingovými a obchodními aktivitami společnosti,• rozšířením dodavatelského portfolia,• získáním skladovací kapacity,• dalším zefektivněním a rozšířením služeb zákazníkům,• získáním nových odběratelů,b) negativně• z hlediska prodeje plynu výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami v první polovině roku,• úspornými opatřeními ze strany odběratelů, která vycházejí z aplikování nových technologií, zaměřených na snížení spotřeby zemníhoplynu, poklesu energetické náročnosti budov a regulace otopných soustav v souvislosti s energetickými audity,• poklesem energetické poptávky největšího odběratele PT, a. s.3233Nákup plynuV roce 2007 nakupovala Pražská plynárenská, a. s., zemní plyn od společnosti RWE Transgas, a. s., a to na základě Smlouvy o prodejia nákupu zemního plynu, uzavřené dne 19. února 1998. V I. až III. čtvrtletí roku 2007 byl zemní plyn nakupován také od společnostiVEMEX, s. r. o., na základě Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu uzavřené dne 30. srpna 2006. Od 1. dubna 2007 byl zemní plynnakupován od společnosti Petr Lamich – LAMA, na základě Smlouvy o dodávce a odběru zemního plynu uzavřené dne 29. března 2007.Objem dodaného zemního plynu byl v roce 2007 nižší o 670,4 mil. kWh, než předpokládal plán, a to především v důsledku nepříznivýchklimatických podmínek zejména v I. čtvrtletí.Plán2007Skutečnost2007Skutečnost2006Skutečnost 2007/skutečnost 2006%(v mil. kWh)Skutečnost 2007/plán 2007%11 670,5 11 000,1 11 582,3 95,0 94,3V roce 2007 si společnost Pražská plynárenská, a. s., pronajala podzemní zásobník plynu.Skutečnost 2007mil. kWhNákup plynu bez zásobníku 10 716,6Počáteční stav zásobníku 0vtláčení + 284,6těžba -1,1Konečný stav zásobníku 283,5Nákup plynu celkem 11 000,1


Nákup plynu po čtvrtletíchČtvrtletí2007 2006mil. kWh % z roku Průměrnáteplota °Cmil. kWh % z roku Průměrnáteplota °CI. 4 024,4 36,6 5,4 5 778,9 49,9 -1,3II. 1 319,2 12,0 16,2 1 666,6 14,4 14,1III. 1 334,3 12,1 17,4 815,9 7,0 19,3IV. 4 322,2 39,3 3,3 3 320,9 28,7 7,4Rok 11 000,1 100,0 10,8 11 582,3 100,0 9,9Prodej plynuKategoriePlán2007Skutečnost2007Skutečnost2006Skutečnost2007/2006%(v mil. kWh)Skutečnost2007/plán 2007%Velkoodběratel 4 171,9 3 554,5 3 911,7 90,9 85,2Střední odběratel 1 930,1 1 743,0 1 856,9 93,9 90,3Maloodběratel 1 668,0 1 792,7 1 908,4 93,9 107,5Domácnost 3 551,0 3 200,7 3 561,3 89,9 90,1Prodej plynu na krytí BR, VS, TZpro PPD313,0 289,8 92,6Virtuální prodejní bod 99,0Prodej ZP – licencovanáčinnost11 634,0 10 679,7 11 238,3 95,0 91,8Prodej tepla * 24,6 23,7 21,1 112,3 96,3Prodej CNG 1,6 2,8 2,0 140,0 175,0Celkem 11 660,2 10 706,2 11 261,4 95,1 91,8* Prodej tepla je prodej zemního plynu určeného k výrobě tepla v rámci prodeje tepla PP, a. s.Vývoj prodeje zemního plynu v průběhu roku 2007


Tržby z prodeje plynu16 0 L E T3435Jedná se o tržby z prodeje na základě licence skupiny 24 – obchod s plynem, kromě toho společnost realizovala ještě tržby ve výši31,8 mil. Kč za prodej tepla a CNG.(v mil. Kč)Skutečnost2007Skutečnost2006Porovnánískutečnost 07/06Tržby za plyn celkem* 8 146,6 9 358,1 -1 211,5Velkoodběratel 2 527,2 3 095,4 -568,2Střední odběratel 1 290,2 1 518,2 -228,0Maloodběratel 1 368,2 1 589,4 -221,2Domácnost 2 733,1 3 155,1 -422,0Prodej plynu na krytí BR, VS, TZ pro PPD 175,3 175,3Virtuální prodejní bod 52,6 52,6Skutečnost2007Skutečnost2006(v mil. EUR)Porovnánískutečnost 07/06Tržby za plyn celkem* 293,4 337,1 -43,7Velkoodběratel 91,0 111,5 -20,5Střední odběratel 46,5 54,7 -8,2Maloodběratel 49,3 57,3 -8,0Domácnost 98,4 113,6 -15,2Prodej plynu na krytí BR, VS, TZ pro PPD 6,3 6,3Virtuální prodejní bod 1,9 1,9Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2007 a činí 27,762 Kč/EUR.* licencovaná činnostOdběrateléKategoriePočet odběratelůPočet odběrných míst2007 2006 Rozdíl 2007 2006 RozdílVelkoodběratel 132 138 -6 216 224 -8Střední odběratel 1 061 1 027 +34 1 607 1 557 +50Maloodběratel 39 131 38 035 +1 096 39 168 38 035 +1 133Domácnost 401 411 400 001 +1 410 401 411 400 001 +1 410Celkem 441 735 439 201 +2 534 442 402 439 817 +2 585


Nákup a prodej zemního plynu v PP, a. s., v roce 2007Rozdíl mezi nákupem a prodejem zemního plynu tvoří vtláčení do podzemního zásobníku a vlastní spotřeba plynu.Prodej tepla v roce 2007Výroba v tis. GJ 65,5Tržby v mil. Kč 29,0Investice v mil. Kč 15,4Počet provozovaných plynových kotelen 44- z toho zprovozněno koncem roku 2007 6


Marketing a péče o zákazníky16 0 L E T3637Péče o zákazníkyZákazníci kategorií Maloodběratel a Domácnost měli k vyřízení svých požadavků možnost využívat zákaznickou linku 840 555 333,která je společná s PRE, a. s., a dvě obchodní kanceláře U Plynárny 500, Praha 4 a v paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1, která jerovněž společná s PRE, a. s. V rámci této obchodní kanceláře byl v říjnu 2007 zprovozněn tzv. „informační kiosek“, jehož prostřednictvímse zákazníci mohou bezplatně připojit na internetové stránky Pražské plynárenské, a. s., dceřiných společností a dalších vybranýchsubjektů, získat tak potřebné informace a využít služby poskytované prostřednictvím internetu.Ve spolupráci s Českou poštou, s. p., zajišťovala Pražská plynárenská, a. s., bezplatně svým zákazníkům kategorie Domácnost „spojovacíčísla“ nutná k realizaci plateb prostřednictvím SIPO.Od října 2007 byla pro zákazníky kategorie Domácnost a Maloodběratel, zejména z okrajových městských částí a přilehlých obcí,k dispozici mobilní obchodní kancelář. Jedná se o upravený dodávkový automobil, který v pravidelných intervalech navštěvuje celkem26 městských částí a obcí. Mobilní obchodní kancelář poskytuje pro zákazníky služby v obdobném rozsahu, jako běžná obchodníkancelář.Zákazníci měli k vyřízení svých požadavků možnost využívat i alternativní způsoby kontaktu, např. prostřednictvím elektronických formulářůna www.ppas.cz, e-mailu, faxu, písemného kontaktu a dále (od listopadu 2007) i SMS zprávy pro nahlášení samoodečtu neboúpravu výše zálohové platby.Prostřednictvím zákaznického dispečinku byly přijímány objednávky na služby v terénu. V rámci této služby byl požadavek zákazníkarealizován formou návštěvy pověřeného pracovníka v předem sjednaném termínu na odběrném místě nebo v sídle firmy. Touto formouměli zákazníci možnost uzavřít novou smlouvu související s dodávkou a odběrem zemního plynu včetně osazení plynoměru, ukončitstávající smlouvu, objednat výměnu měřidla nebo jeho úřední přezkoušení aj. Invalidní a tělesně postižení zákazníci měli možnostprostřednictvím zmíněných služeb v terénu vyřizovat veškeré záležitosti související s odběrem zemního plynu.Zákazníkům byly k dispozici služby související se zajištěním vybudování, úpravy, opravy nebo rekonstrukce odběrného plynového zařízení,opravy spotřebičů nebo revize. Uvedené služby byly zajišťovány ve spolupráci s dceřinou společností PPSD, a. s., nebo tržnímipartnery v rámci Pražského sdružení pro zemní plyn.Stávajícím i potenciálním zákazníkům byly zprostředkovávány slevy na nákup plynových spotřebičů, regulací a topenářského zbožíve spolupráci s vybranými prodejci a Pražská plynárenská, a. s., byla dále potenciálním zákazníkům nápomocna při zajištění dotacehl. města Prahy na změnu vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie.Zákazníci měli možnost využít bezplatné zapůjčení přenosného detektoru úniku zemního plynu a nabízen byl i příspěvek na instalacipevného detektoru úniku zemního plynu ve výši 2 500 Kč.Zákazníkům byly nadále nabízeny služby v oblasti výstavby nových plynových kotelen, jejich rekonstrukcí a prodeje tepla.V rámci podpory a propagace alternativního využití zemního plynu pokračovala Pražská plynárenská, a. s., v projektu Zelená budoucnost.Projekt je určen pro střední školy zaměřené na dopravu, stroje a strojní zařízení.Vozidla s pohonem na stlačený zemní plynMezi plynárenskými společnostmi zaujímá Pražská plynárenská, a. s., přední místo v prosazování zemního plynu v dopravě. V Pražsképlynárenské, a. s., a jejích dceřiných společnostech je v současné době 49 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) včetně vozidel CNGautopůjčovny, která čítá 20 automobilů značky Fiat (12 x Fiat Panda, 8 x Fiat Multipla).Pražská plynárenská, a. s., vlastní a provozuje prostřednictvím dceřiné společnosti Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., členkoncernu Pražská plynárenská, a. s., dvě plnicí stanice stlačeného zemního plynu, které jsou na území hlavního města Prahy. Na plnicíchstanicích stlačeného zemního plynu bylo v roce 2007 prodáno 181 977,51 kg zemního plynu, což je 2 823 tis. kWh.Dalším důležitým krokem k rozvoji CNG, přispěla Pražská plynárenská, a. s., tím, že se podílela na spuštění jednotného platebníhosystému CNG CardCentrum na území ČR.V případě zájmu z řad motoristické veřejnosti jsou zájemcům vystavovány CNG zákaznické karty, které jsou automaticky zapojeny dosystému CNG CardCentrum. Tyto karty jsou vystavovány zdarma a mají neomezenou platnost. K 31. prosinci 2007 bylo v oběhu celkem157 ks CNG zákaznických karet, z toho 41 ks bylo vydáno pro potřeby koncernu PP, a. s.V prosinci 2007 byla ve spolupráci s dceřinou společností PPSM, s. r. o., zprovozněna první půjčovna automobilů s pohonem CNG v ČR.Další významnou propagační akcí, bylo předvádění vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn – CNG. Tyto vozy byly předvedeny přiDnech pražského plynárenství a v rámci oslav 160 let pražského plynárenství. Vozidla CNG autopůjčovny byla využita v rámci akceE.ON Pražská lyže v prosinci 2007.


Zákaznické kartyV rámci věrnostního programu Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s., určeného pro zákazníky kategorie Domácnost, kteří nemajívůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky, se meziročně zvýšil počet vystavených karet o 8 172 ks. K 31. prosinci 2007bylo evidováno celkem 55 637 ks zákaznických karet a 72 partnerů této karty. Karta je určena k identifikaci jejího držitele u partnerůZákaznické karty, tj. prodejců a poskytovatelů služeb, kteří držitelům karet nabízejí zajímavé cenové výhody a zvýhodněná plnění.Sponzorské aktivity a dárcovstvíPražská plynárenská, a. s., se v oblasti sponzorování a dárcovství dlouhodobě zaměřuje na podporu subjektů především z oblastíkultury, sportu, životního prostředí, školství, vědy a sociální oblasti na území Prahy. Těmito aktivitami oslovuje cílovou skupinu svékomunikační strategie, tedy obyvatele žijící v metropoli a jejím blízkém okolí.Některé projekty uskutečňuje ve spolupráci s Pražskou energetikou, a. s., nebo se společností E.ON Česká republika, s. r. o.V roce 2007 podpořila Pražská plynárenská, a. s., formou finančního daru například tyto subjekty:• Nadace Národ dětem (péče o onkologicky nemocné děti)• Nadační fond Pomoc popáleným (vybavení jednotky intenzivní péče)• Domov sv. Karla Boromejského (zakoupení kyslíkového přístroje)• Spastic Handicap Sport (činnost postižených sportovců)V rámci propagace spolupracovala PP, a. s., v loňském roce mimo jiné se subjekty z následujících oblastí:Kultura• Nadační fond Festival spisovatelů Praha (konání festivalu)• Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik (soutěž Grafika roku)• Agentura A.K.L. (výstava World Press Photo)Sport• Český veslařský svaz (Primátorky 2007)• Sport Fit Studio „B“ (Zimní a Letní Pražská tyčka)Životní prostředí• Zoologická zahrada hl. m. Prahy (podpora chovu plameňáků)Galerie SmečkyV průběhu roku 2007 bylo v Galerii Smečky realizováno 6 tématických výstav. Čtyři výstavy prezentovaly umělce, jejichž díla jsou součástíunikátní sbírky české koláže Pražské plynárenské, a. s. Galerie Smečky hostila také unikátní výstavu DADA East?, kterou realizovalNadační fond Festival spisovatelů Praha. V Galerii Smečky byl touto výstavou slavnostně zahájen 17. ročník Festivalu spisovatelů Praha.Další hojně navštěvovanou výstavou byla prezentace umělců Divadla Járy Cimrmana, která oslavovala 40 let činnosti divadla a současnětaké 160 let pražského plynárenství.Prostory Galerie Smečky byly v průběhu roku také využívány k pořádání společenských setkání, např. setkání vedení PP, a. s., s VIPpartnery, k obchodním jednáním, poradám nebo uměleckým večerům.Podnikový časopisČasopis „U Plynárny 500“ vyšel poprvé v roce 1997 k výročí 150 let plynárenství v Praze. Od roku 2000 vychází jako měsíčník. Časopis jeurčen současným i budoucím odběratelům, obchodním partnerům, zástupcům státní správy a samosprávy a také samozřejmě zaměstnancůmcelého koncernu Pražská plynárenská, a. s. V návaznosti na změnu sídla společnosti došlo od ledna 2007 ke změně názvu časopisua aktuálně vychází pod názvem „U Plynárny“. V elektronické podobě je k dispozici i na internetových stránkách www.ppas.cz.Plynárenské muzeumPražská plynárenská, a. s., provozuje od roku 1999 v michelském areálu muzeum, které se jako jediné v České republice věnuje plynárenství.Plynárenské muzeum je častým objektem návštěv základních i středních škol, odborníků, cizinců i běžných občanů, kteří se


16 0 L E Tzajímají o historii obecně nebo o vývoj techniky a energetiky. Plynárenské muzeum seznamuje návštěvníky s historií a vývojem světovéhoa českého plynárenství, od jeho počátků až po současnost. Muzeum je rozčleněné do několika sekcí – od těžby a výroby plynuaž po jeho užití k nejrůznějším účelům. Nacházejí se zde originály i modely různých plynárenských a plynových zařízení i historicképlynové spotřebiče.Plynové pouliční osvětleníPlynové světlo se po 17 letech začalo do Prahy vracet v roce 2002. Záměrem Magistrátu hl. m. Prahy je nahradit v historicky a turistickyexponovaných částech Prahy stávající elektrické veřejné osvětlení plynovým. Obnova historického plynového osvětlení je i v souladu sezásadami památkové péče a Prahu jednoznačně obohacuje. Pražským historickým uličkám dodává osvětlení z plynových lamp atmosférutepla a romantiku starých časů.V roce 2007 pokračovala spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy a společností Eltodo-Citelum, s. r. o., při obnově plynového osvětlenív historickém centru Prahy. V dubnu 2007 bylo zprovozněno 182 nových plynových lamp v Železné a Rytířské ulici, části ulic Hlavsova,Jilská a Karlova, na Malém náměstí a části Staroměstského náměstí a Uhelného trhu. V prosinci 2007 se rozsvítilo 58 nových plynovýchlamp na Ovocném trhu a 43 v Karlově ulici. Historický střed města tak na konci roku ozařovalo plynem 410 plynových luceren.U vchodu do areálu Pražské plynárenské, a. s., v Michli a na nádvoří u hlavní budovy bylo u příležitosti 160letého výročí pražskéhoplynárenství zprovozněno 5 nových venkovních historických plynových lamp.Spolupráce s ostatními energetickými subjekty3839• V rámci podpory alternativního uplatnění zemního plynu v moderních technologiích a v netradičních odvětvích spolupracovalaPP, a. s., s výrobci a dodavateli těchto produktů.• Po celý rok 2007 probíhala spolupráce s ERÚ a MPO zejména v oblasti tvorby cenových rozhodnutí, tvorby novely vyhlášky, kterouse stanovují pravidla pro organizování trhu s plynem a na projektu novely energetického zákona.• Tak jako v předchozích letech pokračovala PP, a. s., ve spolupráci s Českým plynárenským svazem a Českou plynárenskou unií. Českýplynárenský svaz je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. Česká plynárenská unieje zájmové sdružení právnických osob s licencí na obchod, přepravu, distribuci nebo uskladňování zemního plynu.• Nadále probíhala spolupráce se společností Pražská energetika, a. s., a to zejména v rámci společné zákaznické kanceláře v Adriia zákaznické linky 840 555 333. Dceřiná společnost PPD, a. s., dále spolupracovala s PRE, a. s., v oblasti odečtů.• Pokračovala spolupráce na zavádění plynového osvětlení v historickém centru Prahy se společností Eltodo-Citelum, s. r. o.Provoz a obnova plynárenské soustavyNa základě legislativního požadavku (právní oddělení provozovatele distribuční soustavy) zajišťuje od 1. ledna 2007 bezpečný a spolehlivýprovoz plynárenských zařízení dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.InformatikaČinnosti v oblasti informatiky byly v roce 2007 zaměřeny do oblastí rozvíjejícího se liberalizovaného trhu s plynem, spolupráce v pražskémregionu a na obměnu zastaralých technologií.Všechny systémy byly upravovány v souvislosti s vývojem legislativy a nových uživatelských potřeb.Pro podporu oddělených činností obchodu a distribuce na liberalizovaném trhu s plynem byl vyřešen způsob komunikace s operátorempro bilancování a nominace a byl implementován systém pro podporu cenotvorby. Dále byla dokončena inovace geografického informačníhosystému, který je integrovaný se systémem údržby.V rámci příprav na inovaci zákaznického informačního systému a systému CRM byla zpracována studie proveditelnosti, která řeší tutoinovaci v podmínkách pražského regionu.Řešení, které bude realizováno v dalších letech, sleduje sjednocování služeb Pražanům do Portálu města Prahy s využitím jednotnýchtechnologií a systémů informační bezpečnosti s MHMP. Na těchto společných základech tak byla řešena další etapa Portálu PP, a. s.,s autentizovaným přístupem zákazníků a etapa implementace systému informační bezpečnosti.Byla dokončena inovace počítačové sítě a posílen perimetr sítě PP, a. s. Byly rovněž obměněny servery pro ERP systém.


Řízení lidských zdrojůPersonální práce a sociální oblastK 31. prosinci 2007 bylo v PP, a. s., zaměstnáno celkem 290 zaměstnanců, z toho 59 mužů a 231 žen. Z tohoto počtu bylo 32 osobv mimoevidenčním stavu (mateřská a rodičovská dovolená). V evidenčním stavu 258 zaměstnanců bylo zahrnuto 257 technicko-hospodářskýchpracovníků a 1 zaměstnanec dělnické profese.Provádění personální a sociální práce probíhalo s cílem snižovat fluktuaci zkvalitňováním individuálního přístupu ke každému zaměstnanci,prohlubovat stabilizaci zaměstnanců a umožňovat jim jejich kvalifikační a profesní rozvoj. Počet zaměstnanců byl ovlivňovánpředevším přirozeným úbytkem zaměstnanců, kterým vznikl nárok na starobní důchod. Pro odchody do starobního důchodu bylyzaměstnancům v roce 2007 poskytovány zvýhodněné podmínky – motivační program.Srovnání struktury zaměstnanecké základny v letech 2002 – 2007 je uvedeno v následující tabulce:CelkovýkmenovýstavMuži Ženy ES MES THP Děl. OZZ AbsolventiDůch.31. 12. 2002 610 274 336 586 24 499 87 17 13 231. 12. 2003 576 248 328 553 23 473 80 18 18 131. 12. 2004 557 244 313 534 23 457 77 15 12 131. 12. 2005 560 250 310 540 20 465 75 14 11 131. 12. 2006 447 161 286 420 27 419 1 10 15 131. 12. 2007 290 59 231 258 32 257 1 1 13 2Pozn. Celkový kmenový stav zaměstnanců k 31. prosinci 2007 byl výrazně ovlivněn vyčleněním části zaměstnanců do dceřiné společnosti PPD, a. s., která zahájila činnostk 1. lednu 2007.V oblasti sociální práce byl podle sociálního programu kladen důraz na preventivní zdravotní péči. Zaměstnancům bylo poskytnutoočkování proti chřipce a potravinové doplňky stravy, dále byly realizovány odborné přednášky týkající se rizikových nemocí a péčeo zdravotní stav.Kolektivní vyjednáváníPracovněprávní, mzdové a jiné nároky zaměstnanců PP, a. s., byly uspokojovány v souladu s kolektivní smlouvou platnou na obdobíod 1. října 2006 do 31. ledna 2009. Dne 2. května 2007 byla sjednána podniková kolektivní smlouva platná do 31. ledna 2009, kterásjednotila nároky zaměstnanců PP, a. s., a jejích dceřiných společností. V oblasti pracovněprávní čerpali např. zaměstnanci dovolenouna zotavenou v délce jednoho týdne nad rámec zákoníku práce, další pracovní volno s náhradou mzdy a využívali možnosti v oblastistravování, které jim poskytoval zaměstnavatel. V podnikové kolektivní smlouvě byl převzat závazek zaměstnavatele z původní kolektivnísmlouvy PP, a. s., zajistit v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 minimální 2,8% meziroční nárůst průměrného výdělku nad úroveňinflace za rok 2006 zveřejněné Českým statistickým úřadem. V podnikové kolektivní smlouvě je sjednána nejen tvorba sociálníhofondu, ale nově i možnosti čerpání prostředků tohoto fondu. Kolektivní vyjednávání probíhalo ve vzájemné shodě, vedení společnostise snaží vyjít vstříc reálným požadavkům zástupců zaměstnanců.Bezpečnost a ochrana zdraví při práciBezpečnost a ochrana zdraví při práci, která je v rámci celého koncernu PP, a. s., smluvně zajišťována společností Pražská plynárenskáSpráva majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., je integrovanou součástí všech strategických činností, přičemž se zvýrazňujenejen právní a sociální, ale také ekonomický význam. Základem systému řízení v oblasti BOZP v PP, a. s., je pochopení možnýchzdravotních a bezpečnostních rizik, vznikajících působením zaměstnanců, nebezpečných vlastností strojů, zařízení, látek a prostředí.PP, a. s., dosahuje vyšší úrovně BOZP s ohledem na systematické uplatňování politiky managementu při řešení úkolů analyzování, hodnocenía řízení rizik. Cílem systémového přístupu řízení v oblasti BOZP v PP, a. s., nadále zůstává práce beze škod na zdraví a majetku,s nároky na úroveň životního prostředí, s vysokou produktivitou a pohodou při plnění pracovních úkonů.


Životní prostředí16 0 L E T4041PP, a. s., přistupuje zodpovědně k ochraně životního prostředí důslednou kontrolou dodržování všech postupů při provádění svých podnikatelskýchčinností. Rozšiřováním aktivit, spojených s širším užitím zemního plynu v nejrůznějších oborech, a technickými opatřenímik úspoře jeho spotřeby, napomáhá PP, a. s., ochraně ovzduší při výrobě energií.Spalování zemního plynu ve srovnání s ostatními fosilními palivy výrazně snižuje zatížení ovzduší emisemi skleníkových plynů.Sanace staré ekologické zátěžeHorninové prostředí a podzemní voda jsou v areálech PP, a. s., tak jako v řadě lokalit v České republice, kontaminovány v důsledkupředchozí průmyslové činnosti. Jedná se o ekologické zátěže, vzniklé v letech 1926 až 1975, kdy byl v michelském areálu vyráběnsvítiplyn.V roce 1995 byl proveden ekologický audit, při kterém byla prokázána výrazná kontaminace v areálu Michle. Fond národního majetkuČR se zavázal, že uhradí společnosti účelně vynaložené náklady na splnění ekologických závazků, a své závazky plní. Celkem jím bylodoposud uhrazeno 106 482 092 Kč (3 835 533,9 EUR).V roce 2007 bylo ministerstvem financí investováno do likvidace starých ekologických zátěží 3 206 437 Kč (115 497,3 EUR). V současnédobě probíhá II. etapa sanačních prací, která se týká dokončení sanačního zásahu v areálu Michle v sektoru „E“ a vyčištění prostorubývalé „naftalínky“.Řízení rizik ve společnosti PP, a. s.V roce 2007 byl ve společnosti zaveden jednotný systém řízení rizik. Jeho základním cílem je ošetření a eliminace rizik, která vznikajíspolečnosti při plnění jejího poslání ve vazbě na ekonomické výsledky (tj. zajistit plynulou dodávku plynu, zvyšovat hodnotu společnostia generovat svým akcionářům přiměřený zisk).Systém řízení rizik zahrnuje ošetření rizik strategických, tržních, kreditních, procesních i provozních prostřednictvím svého nejvyššíhoorgánu – Rizikového výboru PP, a. s.Takto propracovaná politika řízení rizik vede pak ve svých důsledcích ke zvýšení efektivity řízení společnosti.Objekt dehtárny v Michli před a po rekonstrukci


Automobil Fiat Multipla poháněný stlačeným zemním plynemČeský osobní automobil Wikov ze 30. let poháněný stlačeným svítiplynem


16 0 L E T3843DŮLEŽITÉ UDÁLOSTII. ČTVRTLETÍ ROKU 2008


Změny na trhu se zemním plynem• Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb.,o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož část čtyřicátá pátáobsahuje ustanovení o dani ze zemního plynu a některýchdalších plynů. Tento zákon ukládá konečnému spotřebiteli povinnostpřiznat a zaplatit daň dnem dodání plynu nebo dnemspotřeby plynu.V souvislosti s účinností zákona byla za účelem zajištění informovanostizákazníků realizována informační kampaň.• Od 1. ledna 2008 vstoupily v platnost nové ceny zemního plynupro všechny zákaznické kategorie.• Od 1. ledna 2008 vstoupilo v platnost Cenové rozhodnutíEnergetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu2007 o cenách plynů, které bylo dále upraveno Cenovýmrozhodnutím č. 1/2008, platným od 7. ledna 2008.• Dne 1. ledna 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 321/2007 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech proorganizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typovýchdiagramů dodávek plynu.• Od 1. února a 1. března 2008 vstoupily v platnost nové cenyzemního plynu pro zákazníky kategorie VO a SO.Služby pro zákazníkyV únoru 2008 byla zprovozněna portálová aplikace, prostřednictvímkteré si zákazníci kategorie MO a DOM mohou sjednat přesnýtermín návštěvy obchodní kanceláře.Vozidla s pohonem na stlačenýzemní plynV lednu 2008 byl zahájen společný projekt Magistrátu hl. m. Prahy,Pražské plynárenské, a. s., a Pražských služeb, a. s., který máza cíl postupnou obměnu současných vozů pro svoz odpadu a čištěníulic s naftovým pohonem za vozy na zemní plyn. Představenabyla 3 nová CNG vozidla pro svoz komunálního odpadu MercedesEconic. Praha se tak zařadila mezi další evropské metropole, které užvýhody komunálních vozů na tento ekologický pohon využívají.Po Pražských službách začala v březnu 2008 využívat automobilyna zemní plyn také městská společnost Kolektory Praha, a. s.CNG vozidla budou sloužit při zásazích například na pěší zóněči Staroměstském náměstí. Kolektory Praha, a. s., si automobilyod Pražské plynárenské, a. s., pronajaly z nové půjčovny vozů nazemní plyn.Prodej části majetku PP, a. s.V únoru 2008 se uskutečnil prodej části nemovitého majetkuPP, a. s., v Praze 4 – Michli, a to pozemků a obytných domů. Majetekzakoupila společnost Metrostav, a. s., která byla vybrána nazákladě doporučení organizátora výběrového řízení, společnostiBALENO real spol. s r. o.


16 0 L E T4045INFORMACEO OČEKÁVANÉ SITUACI


Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidovanéúčetní závěrce, pokud není uvedeno jinak.Informace o očekávané situaciv roce 2008Finanční situaceV roce 2008 bude společnost čerpat krátkodobé úvěry od banki peněžní prostředky od dceřiných společností v rámci cash poolingu,přičemž peněžní prostředky z cash poolingu se budou nacelkovém denním objemu úvěru podílet v průběhu celého rokuhodnotou cca 500 – 600 mil. Kč. Pro I. pololetí 2008 je predikovánpostupný nárůst objemu čerpaných úvěrů od bank vlivem sezónníhocharakteru prodeje plynu. Dle očekávaného vývoje cashflow bude celková hodnota úvěru (tj. bankovní úvěr a prostředkyz cash poolingu) na maximální úrovni v květnu, kdy čerpanýúvěr dosáhne výše 2 439,7 mil. Kč. Tato hodnota je ve srovnánís hodnotou maximálního úvěru v roce 2007 vyšší o 269,5 mil. Kč,což je dáno zejména předpokládaným vyšším nákupem plynuv I. čtvrtletí 2008 oproti extrémně teplé zimě v roce 2007. VeII. po loletí je očekáváno v souvislosti se sezónností prodeje plynupostupné snižování objemu čerpaných úvěrů až na hodnotu cca1 500,0 mil. Kč k 31. prosinci 2008.Krytí úvěrových potřeb společnosti je zajištěno 3 úvěrovými linkami,sjednanými u Československé obchodní banky, a. s., Citibank,a. s., a Komerční banky, a. s., v celkovém objemu 3,3 mld. Kč.InvesticeCelkové investice na rok 2008 jsou plánovány ve výši 194,2 mil. Kč,tj. 7,1 mil. EUR*. V tomto roce bude probíhat rozvoj v oblastechCNG (nové veřejné plnicí stanice CNG, CNG pomaluplnicí zařízenía CNG automobily) a IT (implementace zákaznického systémuSAP IS-U).* Plánovaný kurz Kč/EUR je převzat z podnikatelského záměru společnosti a prorok 2008 činí 27,50 Kč/EUR.Obchodní politikaSpolečnost PP, a. s., bude v souvislosti se vzrůstající cenou zemníhoplynu klást důraz na minimalizaci negativních dopadů nakonečné zákazníky. Dále pak využije všech možností nového obchodníhoprostředí na liberalizovaném trhu pro udržení stávajícíchzákazníků.Vzhledem k postupnému zahušťování plynovodní sítě, probíhajícívýstavbě, obchodní politice společnosti a plynofikaci dalších lokalitje očekáván mírný nárůst počtu odběratelů v kategoriích MOa DOM, naopak na kategorie VO a SO by tento fakt neměl mítvýrazný vliv.I v roce 2008 bude pokračovat spolupráce s ERÚ a MPO zejménav oblasti tvorby novely vyhlášek a na projektu novely energetickéhozákona.


16 0 L E TV roce 2008 bude nadále pokračovat spolupráce s PRE, a. s., popř. dalšími subjekty v rámci projektu „Spolu pro Prahu“ a to zejménav oblasti společné obchodní kanceláře a zákaznické linky. Kromě subjektů v rámci projektu „Spolu pro Prahu“ bude Pražská plynárenská,a. s., v oblasti poskytování služeb zákazníkům úzce spolupracovat i s tržními partnery v rámci Pražského sdružení pro zemní plyna dále i subjekty působícími mimo energetický trh, jako jsou např. Česká pošta, s. p., Sazka, a. s., aj.V roce 2008 bude věnována pozornost rozvoji využití CNG v oblasti dopravy. Nová CNG vozidla, tentokrát určená pro údržbu a čištěníkomunikací, se objeví v ulicích Prahy již v dubnu a do konce roku 2008 Pražské služby, a. s., plánují nákup dalších pěti svozových vozůs pohonem na zemní plyn. Všechny vozy budou využity zejména v emisemi nejzatíženějších oblastech města, hlavně v centru, a počításe s nimi i na směnný provoz tak, aby byly co nejvíce využity.Lidské zdrojeV roce 2008 bude společnost pokračovat v činnostech podporujících zvýšení spokojenosti a stabilizace zaměstnanců. Personální prácebude dále zaměřena na zkvalitnění individuálního přístupu ke každému zaměstnanci s důrazem na zvyšování jejich kvalifikace a profesnírozvoj.V roce 2008 není předpokládáno výraznější snížení stavu zaměstnanců.Řádná valná hromadaŘádná valná hromada společnosti za rok 2007 se uskuteční dne 10. června 2008. Bude na ní projednána mj. zpráva představenstvao podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a rozhodnutoo rozdělení zisku roku 2007.Koncern Pražská plynárenská, a. s.Mateřská společnost PP, a. s., a její dceřiné společnosti budou vystupovat jako členové koncernu PP, a. s. V rámci koncernu PP, a. s.,bude uplatňováno centrální strategické a finanční řízení.4647


Plánované schéma koncernu Pražská plynárenská, a. s., v roce 2008


16 0 L E T49Nová plnicí stanice stlačeného zemního plynu v MichliKompresní stanice stlačeného svítiplynu v Michelské plynárně (před budovou vlevo)


Historické knihy (Plynárenské muzeum v Michli)


16 0 L E T51FINANČNÍ ČÁSTZpráva auditora k nekonsolidované účetní závěrceNekonsolidovaná účetní závěrkaspolečnosti Pražská plynárenská, a. s., zpracovaná podle Mezinárodníchstandardů účetního výkaznictví IAS/IFRS k 31. 12. 2007Příloha k nekonsolidované účetní závěrcespolečnosti Pražská plynárenská, a. s., zpracovaná podle Mezinárodníchstandardů účetního výkaznictví IAS/IFRS k 31. 12. 2007Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrceKonsolidovaná účetní závěrkaza skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s., zpracovanápodle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS k 31. 12. 2007Příloha ke konsolidované účetní závěrceza skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s., zpracovanápodle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS k 31. 12. 2007


16 0 L E T5253


Nekonsolidovaná účetní uzávěrkaPražská plynárenská, a. s.Nekonsolidovaná rozvaha ke dni 31. prosince 2007Pozn. 31. prosince 2007tis. KčAKTIVADlouhodobá aktiva31. prosince 2006tis. KčPozemky, budovy a zařízení 4.1. 921 760 4 378 205Investice do nemovitostí 4.2. 87 302 89 303Nehmotná aktiva 4.3. 62 748 31 434Finanční investice 4.4. 3 441 105 61 166Ostatní dlouhodobá aktiva 4.5. 288 657 294 809Dlouhodobá aktiva – celkem 4 801 572 4 854 917Krátkodobá aktivaZásoby 4.6. 167 927 12 753Pohledávky z obchodního styku 4.7. 3 880 040 3 036 541Daňové pohledávky 4.8. 490 062 497 453Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 4.9. 10 335 30 367Ostatní aktiva 4.10. 6 239 6 591Krátkodobá aktiva – celkem 4 554 603 3 583 705Aktiva určená k prodeji 4.11. 27 471 0AKTIVA CELKEM 9 383 646 8 438 622VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKYVlastní kapitálZákladní kapitál 4.12. 1 439 907 1 439 907Fondy ze zisku 4.13. 451 823 451 823Nerozdělený zisk 4.14. 1 253 768 1 183 889Vlastní kapitál – celkem 3 145 498 3 075 619Dlouhodobé závazkyZávazky z obchodního styku 4.15. 6 990 28 881Odložený daňový závazek 4.16. 21 374 260 575Dlouhodobé závazky – celkem 28 364 289 456Krátkodobé závazkyZávazky z obchodního styku 4.17. 4 927 970 4 168 492Ostatní závazky 4.18. 1 275 723 847 491Daňové závazky 4.19. 1 478 23 564Rezervy 4.20. 4 613 34 000Krátkodobé závazky – celkem 6 209 784 5 073 547VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 9 383 646 8 438 622


Pražská plynárenská, a. s.Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztrát za rok končící 31. prosince 2007Pozn. 31. prosince 2007tis. Kč16 0 L E T31. prosince 2006tis. KčTržby 4.21. 8 528 879 9 437 501Nakoupený plyn, materiál a služby související s dodávkamiplynu4.22. 7 837 459 7 832 901Ostatní provozní výnosy 4.23. 47 539 82 477Osobní náklady 4.24. 150 592 248 975Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4.25. 85 922 293 041Ostatní provozní náklady 4.26. 317 998 677 523Provozní hospodářský výsledek 184 447 467 5385455Finanční náklady 4.27. 46 373 42 410Finanční výnosy 4.28. 17 314 18 942Finanční hospodářský výsledek -29 059 -23 468Zisk před zdaněním 4.29. 155 388 444 070Daň z příjmů 4.30. 206 556 -105 617Hospodářsky výsledek po zdanění 361 944 338 453Zisk na akcii (Kč) 251,37 235,05Pražská plynárenská, a. s.Přehled o změnách vlastního kapitáluZákladní kapitál Zákonný rezervnív tis. Kč fond v tis. KčNerozdělený ziskv tis. KčCelkemv tis. KčPoznámka 4.12. 4.13. 4.14.Stav k 1. 1. 2006 1 439 907 451 823 1 035 288 2 927 018Vyplacené dividendy 0 0 -175 668 -175 668Vyplacené tantiémy 0 0 -9 000 -9 000Převod na závazky vůči zaměstnancům 0 0 -3 700 -3 700Ostatní 0 0 -1 484 -1 484Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 338 453 338 453Stav k 31. 12. 2006 1 439 907 451 823 1 183 889 3 075 619Vyplacené dividendy 0 0 -277 902 -277 902Vyplacené tantiémy 0 0 -10 443 -10 443Převod na závazky vůči zaměstnancům 0 0 -3 000 -3 000Ostatní 0 0 -720 -720Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 361 944 361 944Stav k 31. 12. 2007 1 439 907 451 823 1 253 768 3 145 498


Pražská plynárenská, a. s.Přehled o peněžních tocích ke dni 31. prosince 2007I – XII 2007Pen. tok v tis. KčI – XII 2006Pen. tok v tis. KčStav peněžních prostředků na počátku účet. období 30 367 27 640Zisk před zdaněním 155 388 444 070Úpravy o nepeněžní operace 92 802 363 962Odpisy dlouhodobých aktiv a pohledávek 112 361 364 438Změna stavu oprav. pol., rezerv, čas. rozliš. -45 322 -13 143Zisk z prodeje dlouhodobých aktiv -985 -8 269Výnosy z dividend a podílů na zisku -9 566 -17 657Vyúčtované nákladové (+) výnosové (-) úroky 36 314 38 593Čistý peněžní tok z provozní čin. před zd., změnami prac. kap. 248 190 808 032Změna potřeby pracovního kapitálu -210 904 682 014Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (brutto) -879 824 -387 618Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 836 085 1 063 629Změna stavu zásob (brutto) -167 165 6 003Čistý peněž. tok z provoz. činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 37 285 1 490 046Výdaje z plateb úroků -42 488 -39 581Přijaté úroky (+) 6 122 1 245Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky mínus vratky daně -64 329 12 351Čistý peněžní tok z provozní činnosti -63 410 1 464 061Výdaje spojené s pořízením dlouhodobých aktiv -118 664 -410 826Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 1 603 13 065Čistý peněžní tok z investiční činnosti -117 061 -397 761Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků 439 718 -896 143Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky -288 845 -185 087Vyplacené dividendy a tantiémy vč. zaplacené srážkové daně -288 845 -185 087Přijaté dividendy a podíly na zisku 9 566 17 657Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 160 439 -1 063 573Čisté zvýšení, resp. snížení, peněž. prostředků -20 032 2 727Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci účet. období 10 335 30 367


Příloha účetní závěrky16 0 L E T56571. Základní informace o Společnosti1.1. Název, sídlo a země registrace SpolečnostiPražská plynárenská, a. s. (v dalším textu „Společnost“), byla založena Fondem národního majetku České republiky jako akciová společnosta byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, dne 31. prosince 1993.Sídlem Společnosti je Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, Česká republika.Společnost je od roku 1996 kotována na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha.1.2. Hlavní podnikatelská činnostSpolečnost je podnikem veřejných služeb, jejímž hlavním předmětem je nákup a prodej plynu, který reprezentuje podstatnou částvýnosů Společnosti. Společnost primárně zajišťuje prodej plynu v regionu hlavního města Prahy a okolí.V rámci koncernu Pražská plynárenská, a. s., do kterého patří Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Pražská plynárenská Servis distribuce,a. s., Prometheus, energetické služby, s. r. o., Informační služby – energetika, a. s., Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o.,a Pragoplyn, a. s., Společnost zajišťuje následující služby:• Obchod s plynem• Distribuce elektřiny• Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny• Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů• Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat• Inženýrská činnost v investiční výstavbě• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze č. 2 a 3 cit. zák.)• Pronájem průmyslového zboží• Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů• Automatizované zpracování dat• Poskytování software• Školící činnost v oboru plynových zařízení• Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti• Opravy stavebních mechanizmů• Opravy silničních vozidel• Mechanizační výkony stavebních strojů• Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy• Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb• Provozování plynárenského muzea• Kopírovací služby• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob• Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany• Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady• Úprava a rozvod užitkové vody• Povrchové úpravy a svařování kovů• Truhlářství• Klempířství• Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti• Výuka jazyků• Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží• Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství• Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonemjednoho zdroje nad 50 kW


• Výroba tepelné energie podléhající licenci• Pronájem a půjčování věcí movitých• Hostinská činnost• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence• Výroba a zpracování paliv a maziv• Rozvod tepelné energie podléhající licenci• Vedení spisovny1.3. Změny v hlavních podnikatelských činnostechNa základě Direktivy Evropské unie a energetického zákona Společnost provedla k 1. 1. 2007 oddělení distribuční soustavy, kterouve formě nepeněžitého vkladu vložila do založené společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Tato dceřiná společnost se od1. 1. 2007 stala provozovatelem distribuční soustavy.1.4. Statutární orgán SpolečnostiStatutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Ke dni schválení finančních výkazů bylo složení představenstva Společnosti následující:FunkceJméno, příjmení, datum vzniku funkcePředseda představenstva Pavel Hurda, den vzniku funkce: 10. 10. 2004, den vzniku členství v představenstvu: 10. 10. 2004Člen představenstva Ing. Milan Fafejta, den vzniku členství v představenstvu: 2. 7. 2007Člen představenstva Eckart Baum, den vzniku členství v představenstvu: 21. 9. 2006Člen představenstva Dr. František Kotula, den vzniku členství v představenstvu: 1. 1. 2004Za Společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva nebo dva členové představenstva.1.5. ProkuraProkuristé jednají a podepisují za Společnost vždy nejméně dva společně. Ke dni schválení finančních výkazů byla prokura udělenanásledujícím osobám:• Ing. Josef Hais• Ing. Milan Fafejta• Ing. Jiří Hamšík• Ing. František Vašák, CSc.1.6. Dozorčí radaKe dni schválení finančních výkazů byla dozorčí rada tvořena následujícími členy:• Ing. Marta Ptáčková• Miroslav Vránek• JUDr. Lubomíra Stojkovičová• RNDr. Lubomír Habrnál• Dipl.-Ing. Michael Fehn• Bc. Ondřej Pecha• Karel Dietrich-Nespesny• Peter Ficht• Lorenz Pronnet


1.7. Hlavní vlastníci Společnosti16 0 L E T5859Hlavními vlastníky Společnosti jsou Pražská plynárenská Holding a. s. a E.ON Czech Holding AG.Název vlastníkaVýše podílu (%)Stav k 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2006Pražská plynárenská Holding a. s. 50,20 50,20E.ON Czech Holding AG 49,35 49,35Ostatní 0,45 0,45Celkem 100,00 100,002. Standardy a interpretace platné v běžném účetním obdobíPři sestavování účetní závěrky za účetní období končící dne 31. 12. 2007 Společnost postupovala podle Mezinárodních standardůúčetního výkaznictví ve znění schváleném Evropskou unií (dále „IFRS“) a podle interpretací platných v roce 2007.3. Základní předpoklady sestavení finančních výkazů a významné účetní zásady3.1. Funkční měna a měna prezentace finančních výkazůFunkční měnou a měnou prezentace finančních výkazů Společnosti je koruna česká (Kč). Hodnoty ve finančních výkazech, není-li řečenojinak, jsou uváděny v tisících korun českých (tis. Kč).3.2. Předpoklad trvání podnikuFinanční výkazy byly sestaveny za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.3.3. Prohlášení o shoděFinanční výkazy jsou sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví.3.4. Základ pro sestavení finančních výkazůFinanční výkazy byly sestaveny, není-li v dalším textu uvedeno jinak, na základě historických pořizovacích cen.3.5. Změny účetních zásad a účetních odhadůÚčetní zásady jsou konzistentní se zásadami používanými v předchozím účetním roce. V běžném období Společnost neprovedla žádnézměny účetních zásad a účetních odhadů.3.6. Vykazování výnosůVýnosy se oceňují v reálné získatelné hodnotě anebo vymahatelné protihodnotě a jsou snižovány o slevy. Do výnosů není zahrnovánoDPH.3.6.1. Prodej plynuVýnosy z prodeje plynu jsou vykazovány po splnění následujících podmínek:• Společnost postoupila na kupujícího významná rizika a užitky plynoucí z vlastnictví,• Společnost nadále neovládá a nekontroluje předávaný plyn,• výnosy a náklady vynaložené na jejich dosažení lze spolehlivě ocenit,• ekonomické užitky spojené s transakcí budou patřit subjektu.


3.6.2. Poskytování služebVýnosy plynoucí ze smluv o poskytování služeb se vykazují na základě stavu plnění služeb.3.6.3. Výnosy z dividend a úrokové výnosyVýnosy z dividend jsou vykazovány v okamžiku vzniku práva na jejich příjem.3.7. Nehmotný majetek3.7.1. Oceňování nehmotného majetkuNehmotný majetek se vykazuje v pořizovací ceně po odečtení oprávek a opravných položek.Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena za položku je menší než částka 5 000 Kč, je účtován do nákladů při spotřebě.3.7.2. Amortizace nehmotného majetkuOdpisy se účtují rovnoměrně po dobu odhadované ekonomické životnosti. Doba ekonomické životnosti se prověřuje vždy na konciúčetního období a je uvedena v následující tabulce:Kategorie nehmotného majetkuDoba ekonomické životnosti (počet let)Software 4Ocenitelná práva 4Zřizovací výdaje 5Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4Nehmotný majetek nabytý samostatně, jehož pořizovací cena za položku je větší než částka 5 000 Kč a zároveň nepřevyšuje částku60 000 Kč, je odepisován rovnoměrně po dobu dvou let.3.8. Majetkové účastiMajetkové účasti se oceňují pořizovací cenou.3.9. Pozemky, budovy a zařízení3.9.1. OceněníPořízené pozemky, budovy a zařízení jsou vykazovány v pořizovací ceně snížené o kumulované oprávky a ztráty ze snížení hodnotymajetku ve smyslu IAS 36 Znehodnocení aktiv.Pořizovací cena pozemků, budov a zařízení zahrnuje cenu pořízení sní ženou o případné slevy, a je navýšena o náklady s pořízenímsouvisející.Do nákladů souvisejícími s pořízením patří přímo vynaložené náklady na dovoz a uvedení majetku do provozuschopného stavu, nákladysouvisející s demontáží, odstraněním a demolicí stávajících pozemků, budov a zařízení včetně nákladů vynaložených na uvedenízasaženého prostředí do původního stavu.Do pořizovací ceny pozemků, budov a zařízení nepatří náklady vynaložené na propagaci nového produktu či služby, administrativnínáklady a jiné režijní náklady.Náklady na opravy a údržbu pozemků, budov a zařízení se vykazují do výkazu zisku a ztrát v období, ve kterém vznikly.Technické zhodnocení pozemků, budov a zařízení přesahující částku 40 000 Kč za jednotku a za účetní období zvyšuje jejich účetníhodnotu.Zařízení, jehož jednotková pořizovací cena nepřevyšuje částku 10 000 Kč, je považováno za zásoby a účtováno do nákladů při spotřebě;je vedeno v operativní evidenci.


3.9.2. Odpisy16 0 L E T6061Budovy a zařízení jsou odpisovány metodou rovnoměrných odpisů na základě předpokládané doby životnosti. Odpisy připadající naúčetní období jsou vykazovány do výkazu zisku a ztrát tohoto období.Od 1. 1. 2007 byl první odpis u majetku pořízeného v roce 2007 uplatněn již v měsíci zařazení majetku do užívání. K 31. 12. 2006 sejednalo o měsíc následující po zařazení do užívání.Doba životnosti odpovídající jednotlivým kategoriím budov a zařízení se prověřuje vždy na konci účetního období a je uvedena v následujícítabulce:KategorieDoba ekonomické životnosti (počet let)Budovy (vyjma budov regulačních stanic) 50Budovy regulačních stanic 25Plynovody, plynovodní přípojky 30Regulační stanice – technologie 8Plynoměry 8Výpočetní technika 4Motorová vozidla osobní 4Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč 2Pozemky nejsou odepisovány.Zařízení ve finančním pronájmu se odepisuje po dobu předpokládané životnosti stejně jako majetek vlastní, anebo po dobu trvání příslušnéhopronájmu podle toho, která doba je kratší.3.9.3. Vyřazení pozemků, budov a zařízeníZisk nebo ztráta z prodeje nebo vyřazení určité položky pozemků, budov a zařízení se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetníhodnotou předmětného aktiva a vykáže se ve výkazu zisku a ztrát.3.10. Investice do nemovitostí3.10.1. DefiniceInvestice do nemovitostí je majetek určený k získání nájemného resp. na kapitálové zhodnocení.3.10.2. Oceňování, odepisování a test na znehodnoceníInvestice do nemovitostí se oceňují a odepisují (kromě pozemků) stejným způsobem jako majetek zařazený do třídy Pozemky, budovya zařízení.Test na snížení hodnoty a účtování o znehodnocení se provádí stejně jako u majetku zařazeného do třídy Pozemky, budovy a zařízení.3.11. Dlouhodobý majetek určený k prodejiDlouhodobý majetek a vyřazované skupiny aktiv a závazků se klasifikují jako majetek určený k prodeji za předpokladu, že lze jejichúčetní hodnotu účinněji realizovat prodejem než nepřetržitým používáním. Tato podmínka se považuje za splněnou tehdy, když jeprodej velice pravděpodobný, přičemž majetek resp. skupina aktiv a závazků určených k prodeji je k prodeji okamžitě a ve stavu, vekterém se právě nachází. Vedení Společnosti musí usilovat o realizaci prodeje, přičemž je velice pravděpodobné, že se prodej uskutečnído jednoho roku od data této klasifikace.Dlouhodobý majetek resp. skupina aktiv a závazků určených k prodeji se oceňuje účetní hodnotou majetku anebo reálnou hodnotoupo odečtu nákladů na prodej podle toho, která hodnota je nižší.3.12. Znehodnocení hmotného a nehmotného majetkuKe každému datu sestavení finančních výkazů Společnost posuzuje účetní hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby určila, zdaexistují náznaky, že hodnota předmětného majetku se snížila. V případě výskytu těchto náznaků se vypracuje odhad návratné hodnotypředmětného majetku, aby se určil rozsah případných ztrát ze snížení jeho hodnoty.Majetek s neomezenou dobou ekonomické životnosti a majetek, který zatím není možné použít, se testuje na snížení hodnoty přikaždém náznaku možného snížení jeho hodnoty, avšak minimálně jednou za rok.


Návratná hodnota se rovná reálné hodnotě snížené o náklady na prodej nebo použitelné hodnotě podle toho, která hodnota je vyšší. Při posuzovánípoužitelné hodnoty se odhad budoucích peněžních toků diskontuje na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby před zdaněním, kterávyjadřuje aktuální tržní hodnotu peněz a rizik pro něj specifických.Je-li odhad návratné hodnoty majetku nižší než jeho účetní hodnota, sníží se účetní hodnota majetku na jeho návratnou hodnotu. Ztráta ze sníženíhodnoty se zaúčtuje do výkazu zisku a ztrát, jen pokud se tento majetek nevede v přeceněné hodnotě.3.13. ZásobyZásoby se vykazují v pořizovací ceně anebo čisté realizační hodnotě podle toho, která je nižší. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenupořízení a jiné náklady, vynaložené na uvedení zásob do současného stavu a umístění.Čistá realizační hodnota zahrnuje předpokládanou prodejní cenu zásob sníženou o všechny odhadované náklady na realizaci prodeje.Hodnota vyskladňovaných zásob se oceňuje za pomoci principu váženého aritmetického průměru.3.14. Finanční majetek3.14.1. Peníze a peněžní ekvivalentyPenězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další krátkodobá vysocelikvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být pohotově převedena na hotovost.3.14.2. OstatníOstatní finanční majetek, se kterým Společnost běžně přichází do styku a který lze považovat za finanční aktiva ve smyslu standarduIAS 39 Finanční nástroje: Vykazování a Oceňování, se klasifikuje do následujících kategorií:• investice držené do splatnosti,• poskytnuté úvěry a půjčky, pohledávky.3.14.2.1. Investice držené do splatnostiSměnky a dluhopisy s fixními nebo variabilními platbami a fixní splatností v době nad tři měsíce, které Společnost plánuje a je schopnadržet do splatnosti, se klasifikují jako investice držené do splatnosti. Při vykazování se oceňují amortizovanými náklady pomocí metodyefektivní úrokové míry po zohlednění snížení hodnoty, přičemž výnosy se vykazují pomocí principu efektivního výnosu.3.14.2.2. Poskytnuté úvěry a půjčky, pohledávkyPohledávky, se kterými Společnost běžně přichází do styku, jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku.Část dlouhodobých pohledávek, která je splatná v době do jednoho roku, je vykázána v krátkodobých pohledávkách.3.14.3. Snížení hodnoty finančního majetkuKe každému datu sestavení finančních výkazů Společnost posuzuje účetní hodnotu finančního majetku, aby určila, zda existují náznaky,že hodnota předmětného majetku se snížila. V případě výskytu těchto náznaků se vypracuje odhad návratné hodnoty předmětnéhomajetku, aby se určil rozsah případných ztrát ze snížení jeho hodnoty.Je-li odhad návratné hodnoty majetku nižší než jeho účetní hodnota, sníží se účetní hodnota majetku na jeho návratnou hodnotu.Ztráta ze snížení hodnoty se zaúčtuje do výkazu zisku a ztrát, jen pokud se tento majetek nevede v přeceněné hodnotě.Účetní hodnota finančního majetku se snižuje o ztrátu ze snížení hodnoty, kromě pohledávek z obchodního styku, u kterých se účetníhodnota snižuje pomocí účtu opravných položek.Změny účetní hodnoty opravných položek se vykazují ve výkazu zisku a ztrát.Doba po splatnostiVýše opravné položky1 – 3 měsíce 5 %3 – 6 měsíců 20 %6 – 12 měsíců 50 %Více než 12 měsíců 100 %3.14.4. Ukončení vykazování finančního majetkuSpolečnost ukončí vykazování finančního majetku tehdy, když vyprší smluvní práva na peněžní toky z majetku nebo když Společnostztratí kontrolu nad tímto majetkem a převede všechna podstatná rizika a užitky spojené s tímto majetkem na jiný subjekt.


3.15. Závazky16 0 L E T62633.15.1. Oceňování závazkůKrátkodobé závazky se oceňují v nominální hodnotě.Část dlouhodobých závazků, která je splatná v době do jednoho roku, je vykázána v krátkodobých závazcích.3.15.2. Závazky z dividendDividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku.3.15.3. Ukončení vykazování závazkůSpolečnost ukončuje vykazování závazků pouze v případě, když jsou její závazky splaceny nebo zrušeny.3.16. RezervyRezerva se vytvoří v případě, že Společnost má bezpodmínečný závazek, který je výsledkem minulých událostí, přičemž je pravděpodobné,že skupina bude muset tento závazek vyrovnat a že jeho výši je možné spolehlivě ocenit.Hodnota vykazovaných rezerv se určuje na základě nejlepšího odhadu potřebné úhrady současného závazku k rozvahovému dni pozohlednění rizik a nejistot spojených s předmětným závazkem.3.17. LeasingLeasing se kvalifikuje jako finanční pronájem pouze v případě, že rizika a užitky spojené s držením příslušného aktiva přechází na nájemcea pronajímatel předáním tohoto aktiva se zbavuje jeho kontroly. Jakýkoli jiný leasing je kvalifikován jako operativní pronájem.3.17.1. Společnost jako pronajímatelSpolečnost neměla v průběhu roku končícího dnem 31. 12. 2007 žádný finanční pronájem, ve kterém by vystupovala v roli pronajímatele.Nájemné z operativního pronájmu se vykazuje rovnoměrně po dobu trvání nájemního vztahu. Přímé náklady vynaložené na uzavřenínového smluvního vztahu jsou časově rozlišovány po dobu jeho trvání.3.17.2. Společnost jako nájemceMajetek pořizovaný formou finančního pronájmu se vykazuje jako majetek v reálné hodnotě na začátku pronájmu anebo v současnéhodnotě minimálních leasingových splátek podle toho, která hodnota je nižší. Závazek vůči pronajímateli se vykazuje jako závazek z finančníhopronájmu. Leasingové splátky se skládají ze splátky jistiny a úroku. Finanční náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztrát.Nájemné z operativního pronájmu se vykazuje v nákladech rovnoměrně po dobu trvání pronájmu.3.18. Výpůjční nákladyVýpůjční náklady související s přijatými úvěry a půjčkami jsou účtovány do výkazu zisku a ztrát v období, ve kterém vznikly.3.19. Zahraniční měnyTransakce v jiné měně, než je funkční měna toho subjektu jsou účtovány pomocí směnného kurzu vyhlašovaného Českou národníbankou (ČNB) k datu uskutečnění účetního případu.Při sestavování finančních výkazů se majetek a závazky denominované v zahraničních měnách přepočítávají směnným kurzem vyhlašovanýmČNB k datu rozvahy.Kurzové rozdíly se účtují do výkazu zisku a ztrát v období, ve kterém vznikly.3.20. Důchodové, nemocenské a zdravotní pojištěníPojistné na sociální zabezpečení zahrnující nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanostia zdravotní pojištění připadající na základě souvisejících právních předpisů na zaměstnavatele je vykazováno do výkazu zisku a ztrátv období, se kterým časově a věcně souvisí.


3.21. Úrazové pojištěníÚrazové pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je vykazováno do výkazu ziskua ztrát v období, se kterým časově a věcně souvisí.3.22. Životní pojištění a penzijní připojištěníV rámci personální politiky Společnost poskytuje svým zaměstnancům měsíční příspěvky na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění,náklady s tím související jsou vykazovány do výkazu zisku a ztrát v období, se kterým časově a věcně souvisí.Výše příspěvku na kapitálové životní pojištění nebo penzijní připojištění:Výše měsíční úložky zaměstnance (Kč)Měsíční příspěvek zaměstnavatele (Kč)299 a méně 150300 a více 600Kombinovaný příspěvek zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění:Výše měsíční úložky zaměstnance (Kč) Měsíční příspěvek zaměstnavatele nakapitálové životní pojištění (Kč)Měsíční příspěvek zaměstnavatele napenzijní připojištění (Kč)299 a méně 75 75300 a více 300 3003.23. DaněDaň z příjmů zahrnuje daň splatnou a odloženou.3.23.1. Splatná daňSplatná daň se vypočítá na základě zdanitelného zisku za běžné účetní období. Zdanitelný zisk se odlišuje od zisku, vykazovanéhove výkazu zisku a ztrát z důvodu, že nezahrnuje položky výnosů, resp. nákladů, které nejsou zdanitelné nebo jsou odpočitatelné odzákladu daně v jiných účetních obdobích.Závazek Společnosti vyplývající z daně splatné se vypočítává pomocí daňových sazeb, platných k rozvahovému dni.3.23.2. Odložená daňOdložená daň se vykazuje na základě rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a závazků vykázanou ve finančních výkazech a příslušnýmdaňovým základem použitým pro výpočet zdanitelného zisku. Odložené daňové závazky se vykazují všeobecně za všechny dočasnérozdíly; odložené daňové pohledávky se vykazují za všechny odpočitatelné dočasné rozdíly za podmínky existence pravděpodobnosti,že vznikne zdanitelný zisk, vůči kterému bude možné uplatnit dočasné rozdíly odpočitatelné od základu daně.Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy k rozvahového dni a je snižována za podmínky, že není pravděpodobné,že vzniknou zdanitelné příjmy, které by postačovaly pro opětovné získání části nebo celé původní výše pohledávek.Odložené daňové pohledávky a závazky se určují pomocí daňové sazby, platnost které je předpokládána v době zúčtování závazku,resp. realizace pohledávky. Ocenění odložených daňových závazků a pohledávek zohledňuje daňový dopad související s předpokladem,že k rozvahovému dni Společnost získá, resp. uhradí, hodnotu svých aktiv a závazků.Odložené daňové pohledávky a závazky se navzájem započítávají.3.23.3. Splatná a odložená daň za účetní obdobíSplatná a odložená daň se účtují do výkazu zisku a ztrát, kromě případů, kdy souvisí s položkami, které se účtují přímo do vlastníhokapitálu.


3.24. Segmentové výkaznictví16 0 L E T64653.24.1. Uplatnění standardu IAS 14 Segmentové výkaznictvíStandard IAS 14 Segmentové výkaznictví vyžaduje, aby subjekt identifikoval segmenty na základě posouzení rizik a užitků.3.24.2. Identifikace segmentůVykázané segmenty Společnosti jsou následující:• nákup a prodej plynu: velkoodběr, maloodběr, domácnost a ostatní,• segment služeb.Segment nákupu a prodeje plynu zajišťuje nákup a prodej plynu včetně souvisejících činností. Výnosem segmentu jsou výnosy tříděnépodle typu odběru.Segment služeb poskytuje ostatním segmentům a společnostem ve skupině podniku Pražská plynárenská obslužné činnosti a administrativníčinnosti, jejichž výčet je v článku 1. Základní informace o Společnosti. Výnosem segmentu jsou tržby za poskytnuté služby.Účetní zásady týkající se vykazovaných segmentů se shodují s účetními zásadami Společnosti uvedenými výše.4. Poznámky k nekonsolidovaným finančním výkazům4.1. Pozemky, budovy a zařízeníPozemky, budovya zařízenív tis. KčPozemky Stavby Samostatnémovité věcia souborymovitýchvěcíJiný DHMNedokonč.DHMZálohy naDHMCelkemPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 128 925 6 007 167 1 332 358 54 138 115 073 24 706 7 662 367Přírůstky 1 710 200 848 98 026 6 234 348 177 199 472 854 467Úbytky -898 -10 909 -92 864 0 -295 025 -193 676 -593 372Stav k 31. 12. 2006 129 737 6 197 106 1 337 520 60 372 168 225 30 502 7 923 462Přírůstky 641 50 665 32 772 5 554 59 328 35 168 184 128Úbytky 0 0 -34 782 -12 -90 125 -33 835 -158 754Vklad 0 -5 421 713 -957 169 0 -121 542 -26 956 -6 527 380Aktiva určená k prodeji -27 125 -9 597 0 0 0 0 -36 722Stav k 31. 12. 2007 103 253 816 461 378 341 65 914 15 886 4 879 1 384 734Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtováníStav k 1. 1. 2006 0 2 412 434 964 274 1 642 0 0 3 378 350Odpisy 0 135 550 118 478 2 373 0 0 256 401Opravné položky 0 1 495 0 2 317 0 0 3 812Oprávky k úbytkům 0 -7 003 -85 400 +16 0 0 -92 387Přeúčtování 0 0 -919 0 0 0 -919Stav k 31. 12. 2006 0 2 542 476 996 433 6 348 0 0 3 545 257Odpisy 0 16 845 38 038 2 691 0 0 57 574Opravné položky 0 -627 0 -2 317 0 0 -2 944Oprávky k úbytkům 0 -9 816 -24 440 +104 0 0 -34 152Oprávky k vkladu 0 -2 333 981 -759 529 0 0 0 -3093 510Oprávky k aktivům určenýmk prodeji0 -9 251 0 0 0 -9 251Přeúčtování 0 0 0 0 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 0 205 646 250 502 6 826 0 0 462 974Zůstatková hodnota 2006 129 737 3 654 630 341 087 54 024 168 225 30 502 4 378 205Zůstatková hodnota 2007 103 253 610 815 127 839 59 088 15 886 4 879 921 760Společnost pořídila v roce 2007 hmotný majetek v hodnotě do 10 tis. Kč účtovaný přímo do nákladů v částce 2 103 tis. Kč.


Opravné položky k majetkuNa základě testu na snížení hodnoty DHM (v rámci aplikace IAS 36) byly u některých kotelen identifikovány náznaky, že je jejich účetníhodnota vyšší než zpětně získatelná částka, která by byla získána prostřednictvím užívání či prodeje těchto kotelen.Na základě tohoto testu byla snížena hodnota následujících kotelen:Opravné položky k majetku v tis. KčÚčetní hodnotaSnížení hodnotyPenězotvorná jednotkaKotelna Ryšánka 2 000 1 495Kotelna Vítkov 3 492 1 593Kotelna Záběhlice 5 262 724Stav k 31. 12. 2006 10 754 3 812Kotelna Ryšánka 1 834 449Kotelna Hamr 2 556 418Stav k 31. 12. 2007 4 390 867Zůstatková hodnota 2006 10 754 3 812Zůstatková hodnota 2007 4 390 867K žádnému dalšímu znehodnocení majetku v průběhu roku 2007 nedošlo.Technické zhodnoceníV roce 2007 byl dlouhodobý majetek technicky zhodnocený ve výši 62 892 tis. Kč. Z toho byl dlouhodobý nehmotný majetek zhodnocenve výši 11 580 tis. Kč (systémy SAP, Lancelot, ZIS) a dlouhodobý hmotný majetek ve výši 51 312 tis. Kč (rekonstrukce areálu Michle,Adria, počítačová síť).Majetek pořizovaný na finanční leasingK 31. 12. 2007 eviduje společnost majetek pořizovaný na finanční leasing (klimatizace a vzduchotechnika v Galerii Smečky) v pořizovacíceně 3 563 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k 31. 12. 2007 je 2 948 tis. Kč. Výše minimálních leasingových splátek jepopsána v bodu 4.15.Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.


4.2. Investice do nemovitostí16 0 L E T6667Společnost pronajímá část prostor budovy v Praze 1, Národní 37, cizím subjektům. Pro oceňování byl použit model s pořizovací hodnotou.Investice do nemovitostíStavbyCelkemv tis. KčPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 100 036 100 036Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2006 100 036 100 036Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2007 100 036 100 036Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtováníStav k 1. 1. 2006 8 733 8 733Odpisy 2 000 2 000Opravné položky 0 0Oprávky k úbytkům 0 0Přeúčtování 0 0Stav k 31. 12. 2006 10 733 10 733Odpisy 2 001 2 001Opravné položky 0 0Oprávky k úbytkům 0 0Přeúčtování 0 0Stav k 31. 12. 2007 12 734 12 734Zůstatková hodnota 2006 89 303 89 303Zůstatková hodnota 2007 87 302 87 302Majetek je pronajímán na základě nájemných smluv na dobu určitou resp. neurčitou a žádný nájemce nemá smluvně zajištěno právo naodkup pronajímaných prostor. Tržní cena celé budovy je ve výši 175 146 tis. Kč (2006: 170 770 tis. Kč) a cena pozemku 54 403 tis. Kč(2006: 53 044 tis. Kč). Ocenění bylo zpracováno výnosovou metodou.


4.3. Nehmotná aktivaNehmotná aktivaSoftware Nedokončený DNM Celkemv tis. KčPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 200 411 0 200 411Přírůstky 19 570 19 570 39 140Úbytky -10 -19 570 -19 580Stav k 31. 12. 2006 219 971 0 219 971Přírůstky 22 000 57 656 79 656Úbytky 0 -22 000 -22 000Stav k 31. 12. 2007 241 971 35 656 277 627Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtováníStav k 1. 1. 2006 153 960 0 153 960Odpisy 34 587 0 34 587Opravné položky 0 0 0Oprávky k úbytkům -10 0 -10Přeúčtování 0 0 0Stav k 31. 12. 2006 188 537 0 188 537Odpisy 26 342 0 26 342Opravné položky 0 0 0Oprávky k úbytkům 0 0 0Přeúčtování 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 214 879 0 214 879Zůstatková hodnota 2006 31 434 0 31 434Zůstatková hodnota 2007 27 092 35 656 62 748Společnost pořídila v roce 2007 nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 493 tis. Kč.4.4. Finanční investiceFinanční investicev tis. KčPodíly v ovládanýchpodnicíchOstatní dlouhodobécenné papírya podílyJiný dlouhodobýfinanční majetekCelkemPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 53 259 102 268 53 629Přírůstky 7 537 0 0 7 537Úbytky 0 0 0 0Stav k 31. 12. 2006 60 796* 102 268 61 166Přírůstky 3 380 171** 0 0 3 380 171Úbytky 0 0 -232 -232Stav k 31. 12. 2007 3 440 967 102 36 3 441 105Zůstatková hodnota 2006 60 796 102 268 61 166Zůstatková hodnota 2007 3 440 967 102 36 3 441 105* Jedná se o 100% majetkové podíly v dceřiných společnostech Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu PP, a. s., dále jen PPD, Pražská plynárenská Servisdistribuce, a. s., člen koncernu PP, a. s., dále jen PPSD, Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu PP, a. s., dále jen PPSM, Prometheus, energetickéslužby, s. r. o., Pragoplyn, a. s., Informační služby – energetika, a. s.** Jedná se o nepeněžitý vklad do dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu PP, a. s., ve výši 3 370 171 tis. Kč a vklad do základníhokapitálu společnosti Pragoplyn, a. s., ve výši 10 000 tis. Kč.


4.5. Ostatní dlouhodobá aktiva16 0 L E T6869Ostatní dlouhodobá aktivav tis. KčDlouhodobépohledávkyz obchodních vztahůDlouhodobéposkytnutézálohyDlouhodobé pohl.za ovl. a řízenýmiosobamiCelkemPořizovací hodnota / nominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 36 375 1 308 257 126* 294 809Stav k 31. 12. 2007 30 241 1 290 257 126 288 657*V roce 2006 byla tato záloha vykázána v krátkodobých pohledávkách z obchodního styku.4.6. ZásobyZásoby oceňované v pořizovacíMateriál Zboží Poskytnuté zálohyCelkemceně v tis. Kčna zásobyHodnota zásob v pořizovací ceněStav k 1. 1. 2006 23 911 24 370 24 305Přírůstky 69 790 62 498 70 350Úbytky -75 714 -42 -597 -76 353Stav k 31. 12. 2006 17 987 44 271 18 302Přírůstky 175 228 3 045 711 178 984Úbytky -25 903 -3 075 -381 -29 359Stav k 31. 12. 2007 167 312 14 601 167 927Opravné položky k 31. 12. 2006 5 549 0 0 5 549Opravné položky k 31. 12. 2007 0 0 0 0Zůstatková hodnota 2006 12 438 44 271 12 753Zůstatková hodnota 2007 167 312 14 601 167 927Hodnota prodeje materiálu za rok 2007 je 0 Kč (2006: 14 465 tis. Kč).Hodnota prodeje zboží za rok 2007 je 4 296 tis. Kč (2006: 1 575 tis. Kč).Přebytky a manka při inventarizaci zásob v roce 2007 nebyly zjištěny.4.7. Pohledávky z obchodního stykuPohledávky z obchodního stykuv tis. KčPohledávkyz obchodníhostykuOstatníposkytnutézálohyDohadnéúčty aktivníJinépohledávkyPříjmypříštíchobdobíCelkemPořizovací hodnota / nominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 376 196 9 961 2 814 765 5 433 532 3 206 887Stav k 31. 12. 2007 439 223 629 664 2 925 584 5 353 42 621 4 042 445Odpisy, opravné položky, oprávky k pohybu, přeúčtováníOdpisy 0 0 0 0 0 0Opravné položky 170 346 0 0 0 0 170 346Přeúčtování 0 0 0 0 0 0Stav k 31. 12. 2006 170 346 0 0 0 0 170 346Odpisy 0 0 0 0 0 0Opravné položky 162 405 0 0 0 0 162 405Přeúčtování 0 0 0 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 162 405 0 0 0 0 162 405Zůstatková hodnota 2006 205 850 9 961 2 814 765 5 433 532 3 036 541Zůstatková hodnota 2007 276 818 629 664 2 925 584 5 353 42 621 3 880 040


Pohledávky z obchodního styku– splatnost v tis. KčPohledávkyz obchodníhostykuOstatníposkytnutézálohyDohadné účtyaktivníJinépohledávkyCelkemSplatnostStav k 31. 12. 2006 376 196 9 961 2 814 765 5 433 3 206 355z toho do lhůty splatnosti 109 426 9 961 2 814 765 5 433 2 939 585z toho méně než 12 měsíců po splatnosti 118 417 0 0 0 118 417z toho více než 12 měsíců po splatnosti 148 353 0 0 0 148 353Stav k 31. 12. 2007 439 223 629 664 2 925 584 5 353 3 999 824z toho do lhůty splatnosti 208 384 629 664 2 925 584 5 353 3 768 985z toho méně než 12 měsíců po splatnosti 88 320 0 0 0 88 320z toho více než 12 měsíců po splatnosti 142 519 0 0 0 142 5194.8. Daňové pohledávkyDaňové pohledávky v tis. Kč Daňové pohledávky CelkemNominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 497 453 497 453Stav k 31. 12. 2007 490 062 490 062Daňové pohledávky jsou z titulu daně z přidané hodnoty ve výši 479 366 tis. Kč (2006: 497 453 tis. Kč) a z titulu daně z příjmu, kdyzálohy na daň ve výši 42 965 tis. Kč byly započítány se závazkem ve výši 32 269 tis. Kč.4.9. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalentyPeněžní prostředky a peněžníekvivalenty v tis. KčPeníze Účty v bankách Ostatní CelkemNominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 341 9 755 20 271 30 367Stav k 31. 12. 2007 382 9 721 232 10 335Peněžní prostředky jsou denominovány v korunách českých.4.10. Ostatní aktivaOstatní aktiva v tis. Kč Náklady příštích období CelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 6 591 6 591Stav k 31. 12. 2007 6 239 6 239


4.11. Aktiva určená k prodeji16 0 L E T7071Dne 6. 12. 2007 představenstvo Společnosti ve věci výběru developera na část areálu Pražské plynárenské, a. s., v Praze 4 – Michli, nakterém jsou umístěny obytné budovy - vily a další stavby, na základě doporučení organizátora výběrového řízení, firmy BALENO realspol. s r. o., po projednání v dozorčí radě Společnosti, vybralo společnost Metrostav, a. s. Uzavření kupní smlouvy se očekává v I. čtvrtletíroku 2008.Aktiva určená k prodeji v tis. Kč Pozemky Stavby CelkemPořizovací hodnotaStav k 31. 12. 2006 0 0 0Přírůstky 27 125 9 597 36 722Úbytky 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 27 125 9 597 36 722Oprávky k úbytkůmStav k 31. 12. 2006 0 0 0Oprávky 0 9 251 9 251Stav k 31. 12. 2007 0 9 251 9 251Zůstatková hodnota 2006 0 0 0Zůstatková hodnota 2007 27 125 346 27 4714.12. Základní kapitálZákladní kapitál v tis. Kč Základní kapitál CelkemNominální hodnotaStav k 1. 1. 2006 1 439 907 1 439 907Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2006 1 439 907 1 439 907Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2007 1 439 907 1 439 907Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2007Základní kapitál Společnosti je 1 439 907 000 Kč a k 31. 12. 2007 je rozdělen na 950 338 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě1 000 Kč a na 489 569 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou veřejně obchodovatelné.Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě, mají omezenou převoditelnost a k jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlasvalná hromada po projednání v představenstvu a dozorčí radě.V průběhu roku 2007 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu.Forma akcií 2007 2006Počet kusů Nominálníhodnota (Kč)Počet kusů Nominálníhodnota (Kč)Na majitele 950 338 1 000 950 338 1 000Na jméno 489 569 1 000 489 569 1 000


4.13. Fondy ze ziskuFondy ze zisku v tis. Kč Zákonný rezervní fond CelkemÚčetní hodnotaStav k 1. 1. 2006 451 823 451 823Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2006 451 823 451 823Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2007 451 823 451 823Rezervní fond Společnosti je vytvořen v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a obchodního zákoníku ve výši 451 823 tis. Kč (hodnota31,4 % ze základního kapitálu byla způsobena změnou privatizačního projektu). Rezervní fond do výše stanovené § 217 odst. 2obchodního zákoníku slouží pouze ke krytí ztrát společnosti. Zbývající část rezervního fondu slouží i k opatřením, která mají překonatnepříznivý průběh jejího hospodaření. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčírady. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou a lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.4.14. Nerozdělený ziskNerozdělený zisk v tis. KčNerozdělený ziskminulých letHV běžného účetníhoobdobíCelkemÚčetní hodnotaStav k 1. 1. 2006 846 838 188 450 1 035 288Přírůstky 0 338 453 338 453Úbytky -1 402 -188 450 -189 852Stav k 31. 12. 2006 845 436 338 453 1 183 889Přírůstky 47 108 361 944 409 052Úbytky -720 -338 453 -339 173Stav k 31. 12. 2007 891 824 361 944 1 253 7684.15. Závazky z obchodního styku – dlouhodobéZávazky z obchodního stykuDlouhodobé Jiné dlouhodobé závazkyCelkem– dlouhodobé – splatnost v tis. Kčpřijaté zálohySplatnostStav k 31. 12. 2006 1 983 26 898 28 881z toho splatno do 5 let 1 983 26 898 28 881z toho splatno po 5 letech 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 6 523 467 6 990z toho splatno do 5 let 6 523 467 6 990z toho splatno po 5 letech 0 0 0Celkem k 31. 12. 2006 1 983 26 898 28 881Celkem k 31. 12. 2007 6 523 467 6 990


16 0 L E TZávazky z leasinguv tis. KčLeasingové splátkySoučasná hodnota minimálníchleasingových splátekÚčetní hodnota 2007 2006 2007 2006Leasingové platby splatné od 1 rokudo 5 let493 1 190 467 1 092Leasingové platby splatné za vícenež 5 let0 0 0 0Dlouhodobý závazek celkem 493 1 190 467 1 0924.16. Odložený daňový závazek7273Odložený daňový závazek a odloženádaňová pohledávka v tis. Kč31. 12. 2007 Účtování do VHv roce 200731. 12. 2006 Účtování do VHv roce 2006PoložkaOdložený daňový závazek z titulurozdílných zůstatkových cen34 446 250 536 284 982 -48 798Daňově neodčitatelná část opravnýchpoložek k pohledávkám-11 998 -1 649 -13 646 -514Daňově neodčitatelná opravná položkak materiálu0 -1 332 -1 332 1 219Daňově neuznatelné rezervy -1 074 -7 086 -8 160 7 704Ostatní 0 -1 268 -1 269 1 230Celkem 21 374 239 201 260 575 -39 1594.17. Závazky z obchodního styku – krátkodobéZávazky z obchodního styku– krátkodobé v tis. KčZávazkyz obchodníchvztahůKrátkodobépřijaté zálohyDohadné účtypasivníCelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 1 223 171 2 941 756 3 565 4 168 492Stav k 31. 12. 2007 1 421 921 2 936 390 569 659 4 927 970Závazky z leasingu v tis. Kč Minimální leasingové splátky Současná hodnota minimálníchleasingových splátekÚčetní hodnota 2007 2006 2007 2006Leasingové platby splatné do 1 roku 690 1 162 624 1 011Krátkodobý závazek celkem 690 1 162 624 1 011Závazky z obchodního stykuZávazky z obchodníchKrátkodobé přijaté Dohadné účtyCelkem– krátkodobé – splatnost v tis. KčvztahůzálohypasivníSplatnostStav k 31. 12. 2006 1 223 171 2 941 756 3 565 4 168 492z toho splatno do 6 měsíců 1 223 152 2 941 756 3 565 4 168 473z toho splatno od 6 měsíců do 1 roku 19 19Stav k 31. 12. 2007 1 421 921 2 936 390 569 659 4 927 970z toho splatno do 6 měsíců 1 421 915 2 936 390 569 659 4 927 964z toho splatno od 6 měsíců do 1 roku 6 6Celkem k 31. 12. 2006 1 223 171 2 941 756 3 565 4 168 492Celkem k 31. 12. 2007 1 421 921 2 936 390 569 659 4 927 970


4.18. Ostatní závazkyOstatní závazkyv tis. KčZávazkyke společníkůmZávazkyk zaměst.Závazky zesoc. zab.a zdrav.poj.BankovníúvěryVýnosypříštíchobdobíJinézávazkyVýdajepříštíchobdobíCelkemÚčetní hodnotaStav k 1. 1. 2006 427 14 586 6 335 1 683 817 4 899 473 712 1 711 249Přírůstky 178 180 147 894 79 231 45 489 3 331 14 562 460 469 147Úbytky -178 105 -149 244 -78 977 -909 000 -2 278 -14 589 -712 -1 332 905Stav k 31. 12. 2006 502 13 236 6 589 820 306 5 952 446 460 847 491Přírůstky 283 182 109 231 58 340 1 256 109 108 864 48 447 2 013 1 866 186Úbytky -283 039 -111 138 -61 219 -820 306 -113 138 -48 654 -460 -1 437 954Stav k 31. 12. 2007 645 11 329 3 710 1 256 109 1 678 239 2 013 1 275 723Bankovní úvěry v tis. Kč 2007 2006Název instituce Jistina Úroková míra Splatnost Jistina Úroková míra SplatnostČSOB 628 017 plovoucí 25. 4. 2008 565 000 plovoucí 25. 4. 2007CITIBANK 0 plovoucí 14. 1. 2009 255 306 plovoucí 13. 1. 2008Komerční banka 0 plovoucí 31. 12. 2008 0 plovoucí 31. 12. 2007Úvěry od ovládaných osob2007 2006(cash pooling) v tis. KčJistina Úroková míra Splatnost Jistina Úroková míra SplatnostCash pooling 628 092 plovoucí - - - -Zásadní změnou v oblasti financování koncernu PP bylo v roce 2007 zavedení systému sdružování finančních prostředků členů koncernuPP – cash pooling. Podstatou tohoto systému je soustředění peněžních prostředků všech členů koncernu na jednom bankovnímúčtu a jejich možné vzájemné čerpání za výhodnější úrokové sazby. Pro PP znamenalo zavedení tohoto systému možnost čerpánívolných peněžních prostředků od dceřiných společností za nižší úrokové sazby než u banky, čímž bylo dosaženo snížení objemu čerpáníbankovních úvěrů a úspora úrokových nákladů.4.19. Daňové závazkyDaňové závazky v tis. Kč Daňové závazky CelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 23 564 23 564Stav k 31. 12. 2007 1 478 1 478Daňové závazky jsou z titulu daně z příjmů fyzických osob 1 456 tis. Kč (2006: 2 560 tis. Kč) a daně silniční 22 tis. Kč (2006: 16 tis. Kč).


4.20. Rezervy16 0 L E T7475Rezervy v tis. Kč Ostatní rezervy CelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2005 1 900 1 900Tvorba rezerv 34 000 34 000Čerpání rezerv -1 900 -1 900Stav k 31. 12. 2006 34 000 34 000Tvorba rezerv 4 613 4 613Čerpání rezerv -34 000 -34 000Stav k 31. 12. 2007 4 613 4 613Zůstatková hodnota 2006 34 000 34 000 *Zůstatková hodnota 2007 4 613 4 613 *** Největší částku tvoří rezerva na unbundling (výše 20 000 tis. Kč).** Jedná se o rezervu na nevybranou dovolenou.4.21. TržbyTržby v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Účetní hodnotaProdej zemního plynu celkem 8 178 390 9 388 168- velkoodběr* 4 045 281 4 619 216- maloodběr 1 368 146 1 583 820- domácnost 2 733 115 3 155 097- ostatní 31 848 30 035Služby 346 193 47 758Ostatní tržby 4 296 1 575Celkem 8 528 879 9 437 501* Zahrnuje velkoodběr, střední odběr, prodej PPD na krytí bilančních ztrát a vlastní spotřeby, prodej na virtuálním bodě.4.22. Nakoupený plyn, materiál a služby související s dodávkami plynuNakoupený plyn, materiál a služby31. 12. 2007 31. 12. 2006související s dodávkami plynu v tis. KčVelkoodběr – celkem* 3 975 143 4 011 764z toho náklady na nákup plynu 3 388 504 4 011 764distribuční poplatek 574 534pronájem zásobníku 12 105Maloodběr – celkem 1 317 379 1 327 094z toho náklady na nákup plynu 1 057 728 1 327 094distribuční poplatek 256 496pronájem zásobníku 3 155Domácnost – celkem 2 525 796 2 476 774z toho náklady na nákup plynu 1 888 495 2 476 774distribuční poplatek 631 664pronájem zásobníku 5 637Ostatní 19 141 14 327z toho náklady na nákup plynu 15 930 14 327distribuční poplatek 3 149pronájem zásobníku 62Spotřeba odorantu 2 942Celkem 7 837 459 7 832 901* Zahrnuje velkoodběr, střední odběr, prodej PPD na krytí bilančních ztrát a vlastní spotřeby, prodej na virtuálním bodě.


4.23. Ostatní provozní výnosyOstatní provozní výnosy v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Prodej dlouhodobého majetku 1 602 13 066Prodej materiálu 0 14 465Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení 10 615 10 353Výnosy z odepsaných pohledávek 7 332 2 058Výnosy z odepsaných přeplatků 2 157 2 434Náhrady soudních poplatků 19 582 14 389Přijaté dary a příspěvky na investice 445 14 078Ostatní 5 806 11 634Celkem 47 539 82 4774.24. Osobní nákladyOsobní náklady v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Mzdové náklady 101 843 178 337Odměny členům orgánů společnosti 6 685 6 530Náklady na sociální a zdravotní pojištění 38 762 59 776Sociální náklady 3 302 4 332Celkem 150 592 248 975Osobní náklady v tis. Kč Počet* MzdovénákladyPojistné naSZ a ZPOdměnyčlenům orgánůSociálnínákladyOsobnínáklady celkemZaměstnanci 451 153 178 50 986 0 3 715 207 879Vedení společnosti 20 25 159 8 790 0 617 34 566Orgány společnosti 12 0 0 6 530 0 6 530Celkem 2006 483 178 337 59 776 6 530 4 332 248 975Zaměstnanci 249 81 783 31 736 0 2 727 116 246Vedení společnosti 13 20 060 7 026 0 575 27 661Orgány společnosti 13 0 0 6 685 0 6 685Celkem 2007 275 101 843 38 762 6 685 3 302 150 592Celkem 2006 483 178 337 59 776 6 530 4 332 248 975Celkem 2007 275 101 843 38 762 6 685 3 302 150 592* Počet zaměstnanců, vedení a orgánů společnosti vychází z průměrného přepočteného stavu za příslušný rok. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generálníředitel, odborní ředitelé a vedoucí odborných útvarů.Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plněníPůjčky poskytnuté zaměstnancům byly k 31. 12. 2007 v souhrnné výši 130 tis. Kč a jednalo se o půjčky pro 13 zaměstnanců.Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení Společnosti nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádnépůjčky ani úvěry.Příspěvky na penzijní připojištění byly v roce 2007 poskytovány členům DR volených zaměstnanci a dvěma členům vedení.Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchto automobilův roce 2007 činila 10 319 tis. Kč (2006: 13 618 tis. Kč).


4.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku16 0 L E T7677Odpisy dlouhodobého nehmotného31. 12. 2007 31. 12. 2006a hmotného majetkuv tis. KčOdpisy plynovodů 26 113 413Odpisy regulačních stanic 0 21 659Odpisy ostatního plynárenského majetku 0 63 586Odpisy budov a staveb (mimo budovregulačních stanic a plynovodů)16 819 18 495Odpisy dopravních prostředků 6 924 7 182Odpisy software 26 341 34 587Odpisy výpočetní techniky 19 619 18 596Odpisy vybavení budov 1 289 914Odpisy ostatní 14 904 14 609Celkem 85 922 293 041Odpisy zahrnují i odpisy investic do nemovitostí a zůstatkovou cenu likvidovaného majetku.4.26. Ostatní provozní nákladyOstatní provozní náklady v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Spotřeba materiálu 17 300 32 275Spotřeba energie 12 334 25 026Opravy a udržování 28 323 156 659Propagace 16 498 15 179Soudní a mimosoudní vymáhání 44 840 37 572Služby spojené s informačními systémy 46 733 46 113Telekomunikační poplatky, poštovné, SIPO 26 618 17 059Ostraha a úklid 11 989 16 607Podnikový časopis, inzerce, public relations 8 005 9 753Odpisy pohledávek 33 771 73 455Opravné položky -10 983 -45 243Odečet plynu 0 15 118Služby spojené se zpracováním dat, akvizičníčinnost, verifikace údajů o odběratelích9 525 5 668Nájemné 9 783 49 639Náklady na stravování 6 397 7 134Poradenství, překlady a tlumočení, auditorskéslužby, vzdělávání zaměstnanců8 254 31 644Inspekce a kontrola budov, revize a ostatníslužby spojené s budovami a pozemky7 123 5 878Studie 4 739 7 866Služby spojené s výměnou a s údržbouplynoměrů0 49 103Ostatní provozní náklady 36 749 121 018Celkem 317 998 677 5234.27. Finanční nákladyFinanční náklady v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Úroky 44 061 39 838Ostatní finanční náklady 2 312 2 572Celkem 46 373 42 410


4.28. Finanční výnosyFinanční výnosy v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Výnosy z dceřiných společností 9 566 17 657Výnosové úroky 7 747 1 245Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 5Ostatní finanční výnosy 1 35Celkem 17 314 18 9424.29. Zisk před zdaněnímZisk před zdaněním v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Zisk před zdaněním 155 388 444 070Celkem 155 388 444 0704.30. Daň z příjmůDaň z příjmů v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Daň z příjmů - splatná -32 645 -66 458Daň z příjmů - odložená 239 201 -39 159Celkem 206 556 -105 6174.31. Zisk na akciiZisk na akcii 31. 12. 2007 31. 12. 2006Průměrný počet kmenových akciíza účetní rok (ks)1 439 907 1 439 907Zisk na akcii (Kč / 1 ks akcie) 251,37 235,05


5. Další skutečnosti16 0 L E T78795.1. Podmíněné závazkyProti Společnosti nejsou vedeny ani připravovány žádné soudní spory, které by významně ovlivnily výsledek hospodaření.Společnost neeviduje potenciální závazek vyplývající z možných významných budoucích nákladů, které souvisejí s minulým obdobíma které mohou vzniknout jako následek poškození životního prostředí a újmy na zdraví zaměstnanců.Společnost poskytla záruky za úvěrové linky, které mohou čerpat dceřiné společnosti následovně:Ručení ve prospěch společnostiVýše záruky Ručení od Ručení do(v tis. Kč)Informační služby – energetika, a. s. 2 500 17. 6. 2004 30. 6. 2008Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. - - -Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. - - -Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. - - -Pragoplyn, a. s. - - -Prometheus, energetické služby, s. r. o. - - -Ke dni 31. prosince 2007 nečerpala žádná dceřiná společnost úvěr.V souvislosti s dlouhodobou strategií představenstva Pražské plynárenské, a. s., ohledně redukce pracovních míst koncernu PP, a. s.,obsažené v „Podnikatelském záměru 2008 – 2010 PP a koncernu PP“ schváleném představenstvem PP, a. s., na jeho zasedání dne21. 11. 2007 a vzatém na vědomí DR PP, a. s., dne 6. 12. 2007, rozhodla Pražská plynárenská, a. s., vyhlásit ke dni 1. 1. 2009 motivačníprogram pro všechny zaměstnance koncernu PP, a. s., kteří jsou v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.Motivační program má za cíl motivovat zaměstnance, kterým v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 vznikne nárok na starobní důchod(SD) dosažením věku stanoveného pro přiznání nároku na řádný starobní důchod, k odchodu do SD a to k poslednímu dni měsíce, vekterém dosáhnou věkové hranice stanovené pro přiznání řádného SD, nebo dobrovolnému ukončení pracovního poměru k 31. 3. 2009u zaměstnanců, kteří dosáhnou věkové hranice stanovené pro přiznání řádného SD v roce 2010.Ukončení pracovního poměru v obou výše uvedených případech bude podpořeno vyplacením mimořádné odměny, jejíž výše je závislána době trvání nepřetržitého pracovního poměru zaměstnance v koncernu PP, a. s., tak, jak je tato doba definovaná v kolektivní smlouvě.Vzhledem k tomu, že společnost má nejistotu v předpokladu počtu zaměstnanců, kteří uvedenou nabídku využijí, pouze předpokládá, ženáklady na realizaci tohoto programu nepřesáhnou částku ve výši 5 442 tis. Kč.Kromě výše uvedených potenciálních závazků si vedení Společnosti není vědomo žádných jiných potenciálních závazků Společnostik 31. prosinci 2007.5.2. Spřízněné stranyUrčení spřízněné stranySpřízněnou stranou Společnosti se rozumí:• podniky, které se Společností tvoří skupinu podniků,• akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a podniky, kde tito akcionářimají podstatný nebo rozhodující vliv,• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby majípodstatný nebo rozhodující vliv,• podniky, které mají společného člena vedení se Společností.


Transakce s podniky ve skupiněTransakce s podniky ve skupině v tis. Kč2007 2006Výnosy a nákladyPoskytování služeb včetně pronájmu majetku 319 558 21 406Prodej zboží a materiálu 125 12 763Prodej plynu – včetně nevyfakturovaného 182 366 10 412Prodej majetku 55 11 194Jiné (úroky přijaté, tržby CNG, smluvní pokuty) 12 814 850Celkové výnosy 514 918 56 625Nákup služeb 1 557 738 289 379Nákup materiálu a majetku 9 493 12 123Úroky 13 302 69Ostatní náklady 103 241Celkové náklady 1 580 636 301 812Pořízení investic 73 901 118 187Všechny tyto transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.Pohledávky a závazky k podnikům ve skupiněPohledávky a závazky k podnikům ve skupině2007 2006v tis. KčPohledávky z obchodního styku za spol. Prometheus 267 1 135Pohledávky z obchodního styku za spol. ISE 0 1 496Krátkodobé poskytnuté zálohy spol. ISE 292 0Pohledávky z obchodního styku za spol. PPSM 8 836Dlouhodobé pohledávky za spol. PPSM 2 822 3 822Krátkodobé poskytnuté zálohy spol. PPSM 170 3 435Pohledávky z obchodního styku za spol. PPSD 226 5 630Dlouhodobé pohledávky za spol. PPSD 27 106 32 152Krátkodobé poskytnuté zálohy spol. PPSD 0 560Pohledávky z obchodního styku za spol. PPD 27 767 4Krátkodobé poskytnuté zálohy spol. PPD 619 133 0Pohledávky z obchodního styku za spol. Pragoplyn 7 0Pohledávky celkem 677 798 49 070Závazky vůči spol. Prometheus 0 7 336Dlouhodobé závazky vůči spol. Prometheus 0 1 092Krátkodobé přijaté zálohy od spol. Prometheus 721 311Závazky vůči spol. ISE 48 769 28 141Krátkodobé přijaté zálohy od spol. ISE 813 0Dlouhodobé přijaté zálohy od spol. ISE 5 5Závazky vůči spol. PPSM 2 685 6 742Krátkodobé přijaté zálohy od spol. PPSM 743 0Závazky vůči spol. PPSD 107 30 033Krátkodobé přijaté zálohy od spol. PPSD 1 045 49Závazky vůči spol. PPD 57 620 0Krátkodobé přijaté zálohy od spol. PPD 1 769 0Závazky vůči spol. Pragoplyn 0 0Krátkodobé přijaté zálohy od spol. Pragoplyn 34 0Závazky celkem 114 311 73 709Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Jiné pohledávky a závazky zaspřízněnými stranami nevznikly. Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.


5.3. Události po datu účetní závěrky16 0 L E T8081Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly korigující dopad na finanční výkazy k 31. prosinci 2007.Společnost plánuje prodej části majetku v areálu Michle, blíže viz bod 4.11. Aktiva určená k prodeji.5.4. Schválení účetní závěrkyTato účetní závěrka byla z pověření představenstva schválena a podepsána a nikdo už tuto účetní závěrku nemá právo měnit.V Praze dne 7. 2. 2008Dr. František Kotula Ing. Milan Fafejta Ing. Jiří Hamšíkčlen představenstva člen představenstva finanční ředitela generální ředitel


16 0 L E T8283


Konsolidovaná účetní uzávěrkaPražská plynárenská, a. s.Konsolidovaná rozvaha ke dni 31. prosince 2007Pozn. 31. prosince 2007tis. Kč31. prosince 2006tis. KčAKTIVADlouhodobá aktivaPozemky, budovy a zařízení 3.1. 4 507 163 4 426 665Investice do nemovitostí 3.2. 87 302 89 302Nehmotná aktiva 3.3. 62 589 31 273Goodwill 3.4. 171 171Finanční investice 3.5. 138 5 906Ostatní dlouhodobá aktiva 3.6. 3 248 1 847Dlouhodobá aktiva – celkem 4 660 611 4 555 164Krátkodobá aktivaZásoby 3.7. 180 225 19 103Pohledávky z obchodního styku a jiné pohl. 3.8. 3 179 137 3 063 755Daňové pohledávky 3.9. 554 804 493 206Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3.10. 21 514 311 523Ostatní aktiva 3.11. 7 052 7 122Aktiva určená k prodeji 3.12. 27 471 0Krátkodobá aktiva – celkem 3 970 203 3 894 709AKTIVA CELKEM 8 630 814 8 449 873VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKYVlastní kapitálZákladní kapitál 3.13. 1 439 907 1 439 907Fondy ze zisku 3.14. 453 948 453 938Nerozdělený zisk 3.15. 1 363 422 1 184 644Vlastní kapitál – celkem 3 257 277 3 078 489Dlouhodobé závazkyZávazky z obchodního styku a jiné závazky 3.16. 25 638 28 851Odložený daňový závazek 3.17. 271 843 258 780Dlouhodobé závazky – celkem 297 481 287 631Krátkodobé závazkyZávazky z obchodního styku 3.18. 4 330 625 4 149 835Ostatní závazky 3.19. 672 789 871 096Daňové závazky 3.20. 61 741 21 265Rezervy 3.21. 10 901 41 557Krátkodobé závazky – celkem 5 076 056 5 083 753VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 8 630 814 8 449 873


16 0 L E TPražská plynárenská, a. s.Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát za rok končící 31. prosince 2007Pozn. 31. prosince 2007tis. Kč31. prosince 2006tis. KčTržby 3.22. 8 144 369 9 492 343Nakoupený plyn, materiál a služby souvisejícís dodávkami plynu3.23. 6 370 536 7 837 917Ostatní provozní výnosy 3.24. 66 329 76 522Osobní náklady 3.25. 376 050 386 774Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotnéhomajetku3.26. 299 004 306 101Ostatní provozní náklady 3.27. 534 175 573 013Provozní hospodářský výsledek 630 933 465 060Finanční náklady 3.28. 33 637 42 666Finanční výnosy 3.29. 556 1 108Finanční hospodářský výsledek -33 081 -41 5588485Zisk před zdaněním 3.30. 597 852 423 502Daň z příjmů 3.31. 121 733 107 633Hospodářsky výsledek po zdanění 476 119 315 869Zisk na akcii (Kč) 330,65 219,37Pražská plynárenská, a. s.Přehled o změnách vlastního kapitálu – konsolidaceZákladní kapitálv tis. KčFondyv tis. KčNerozdělený ziskv tis. KčCelkemv tis. KčPoznámka 3.13. 3.14. 3.15.Stav k 1. 1. 2006 1 439 907 453 346 1 064 156 2 957 409Vyplacené dividendy 0 0 -175 669 -175 669Vyplacené tantiémy 0 0 -9 660 -9 660Plnění rezervních fondů 0 592 -592 0Převod na závazky vůči zaměstnancům 0 0 -4 125 -4 125Ostatní 0 0 -5 334 -5 334Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 315 869 315 869Stav k 31. 12. 2006 1 439 907 453 938 1 184 645 3 078 490Vyplacené dividendy 0 0 -277 902 -277 902Vyplacené tantiémy 0 0 -10 793 -10 793Plnění rezervních fondů 0 10 -10 0Převod na závazky vůči zaměstnancům 0 0 -3 803 -3 803Ostatní 0 0 -4 834 -4 834Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 476 119 476 119Stav k 31. 12. 2007 1 439 907 453 948 1 363 422 3 257 277


Pražská plynárenská, a. s.Konsolidovaný přehled o peněžních tocích ke dni 31. prosince 2007I – XII 2007Pen. tok v tis. KčI – XII 2006Pen. tok v tis. KčStav peněžních prostředků na počátku účet. období 311 523 65 557Zisk před zdaněním 597 852 423 502Úpravy o nepeněžní operace 299 998 410 263Odpisy dlouhodobých aktiv a pohledávek 299 004 377 813Změna stavu oprav. pol., rezerv, čas. rozliš. -40 850 -5 470Zisk z prodeje dlouhodobých aktiv 11 348 -822Vyúčtované nákladové (+) výnosové (-) úroky 30 496 38 742Čistý peněžní tok z provozní čin. před zd., změnami prac. kap. 897 850 833 765Změna potřeby pracovního kapitálu -137 708 919 150Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (brutto) -161 785 -142 645Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 185 938 1 059 452Změna stavu zásob (brutto) -161 861 2 343Čistý peněž. tok z provoz. činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 760 142 1 752 915Výdaje z plateb úroků -30 928 -39 379Přijaté úroky 432 968Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky mínus vratky daně -71 477 5 285Čistý peněžní tok z provozní činnosti 658 169 1 719 789Výdaje spojené s pořízením dlouhodobých aktiv -465 675 -427 859Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 3 136 1 948Čistý peněžní tok z investiční činnosti -462 539 -425 911Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků -196 224 -862 583Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky -289 415 -185 329Přímé platby na vrub fondů -720 0Vyplacené dividendy a tantiémy vč. zaplacené srážkové daně -288 695 -185 329Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -485 639 -1 047 912Čisté zvýšení, resp. snížení, peněž. prostředků -290 009 245 966Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci účet. období 21 514 311 523


Příloha účetní závěrky16 0 L E T86871. Základní informace1.1. Název, sídlo a informace o založeníPražská plynárenská, a. s. (v dalším textu „Společnost“), byla založena Fondem národního majetku České republiky jako akciová společnosta byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, dne 31. prosince 1993.Sídlem Společnosti je Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, Česká republika.IČ Společnosti je 60193492.Společnost je od roku 1996 kotována na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha.1.2. Hlavní podnikatelská činnostSpolečnost je podnikem veřejných služeb, jejímž hlavním předmětem je nákup a prodej plynu, který reprezentuje podstatnou částvýnosů Společnosti. Společnost primárně zajišťuje prodej plynu v regionu hlavního města Prahy a okolí.V rámci koncernu Pražská plynárenská, a. s., do kterého patří Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Pražská plynárenská Servis distribuce,a. s., Prometheus, energetické služby, s. r. o., Informační služby – energetika, a. s., Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o.,a Pragoplyn, a. s., Společnost zajišťuje následující služby:• Obchod s plynem• Distribuce elektřiny• Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny• Provádění poradenských služeb pro odběratele topných plynů• Poradenství v oblasti měření, regulace a přenosu dat• Inženýrská činnost v investiční výstavbě• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze č. 2 a 3 cit. zák.)• Pronájem průmyslového zboží• Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů• Automatizované zpracování dat• Poskytování software• Školící činnost v oboru plynových zařízení• Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti• Opravy stavebních mechanizmů• Opravy silničních vozidel• Mechanizační výkony stavebních strojů• Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy• Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších placených služeb• Provozování plynárenského muzea• Kopírovací služby• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob• Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany• Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady• Úprava a rozvod užitkové vody• Povrchové úpravy a svařování kovů• Truhlářství• Klempířství• Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti• Výuka jazyků• Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží• Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství


• Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonemjednoho zdroje nad 50 kW• Výroba tepelné energie podléhající licenci• Pronájem a půjčování věcí movitých• Hostinská činnost• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence• Výroba a zpracování paliv a maziv• Rozvod tepelné energie podléhající licenci• Vedení spisovny1.3. Statutární orgán SpolečnostiStatutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Ke dni schválení finančních výkazů bylo složení představenstva Společnosti následující:FunkceJméno, příjmení, datum vzniku funkcePředseda představenstva Pavel Hurda, den vzniku funkce: 10. 10. 2004, den vzniku členství v představenstvu: 10. 10. 2004Člen představenstva Ing. Milan Fafejta, den vzniku členství v představenstvu: 2. 7. 2007Člen představenstva Eckart Baum, den vzniku členství v představenstvu: 21. 9. 2006Člen představenstva Dr. František Kotula, den vzniku členství v představenstvu: 1. 1. 2004Za Společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva nebo dva členové představenstva.1.4. ProkuraProkuristé jednají a podepisují za Společnost vždy nejméně dva společně. Ke dni schválení finančních výkazů byla prokura udělenanásledujícím osobám:• Ing. Josef Hais• Ing. Milan Fafejta• Ing. Jiří Hamšík• Ing. František Vašák, CSc.1.5. Dozorčí radaKe dni schválení finančních výkazů byla dozorčí rada tvořena následujícími členy:• Ing. Marta Ptáčková• Miroslav Vránek• JUDr. Lubomíra Stojkovičová• RNDr. Lubomír Habrnál• Dipl.-Ing. Michael Fehn• Bc. Ondřej Pecha• Karel Dietrich-Nespesny• Peter Ficht• Lorenz Pronnet1.6. Hlavní vlastníci SpolečnostiHlavními vlastníky Společnosti jsou Pražská plynárenská Holding a. s. a E.ON Czech Holding AG.Název vlastníkaVýše podílu (%)Stav k 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2006Pražská plynárenská Holding a. s. 50,20 50,20E.ON Czech Holding AG 49,35 49,35Ostatní 0,45 0,45Celkem 100,00 100,00


2. Základní předpoklady sestavení finančních výkazů a významné účetní zásady2.1. Prohlášení o shoděFinanční výkazy jsou sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví.2.2. Majetkové účasti2.2.1. Skupina/koncernKoncern je představován mateřským podnikem a všemi jeho dceřinými podniky.2.2.2. Mateřský podnikMateřský podnik je podnik, který má jeden nebo více dceřiných podniků.2.2.3. Dceřiná společnostDceřiná společnost je podnik, kde Pražská plynárenská, a. s., uplatňuje rozhodující vliv (viz bod 2.2.4.).2.2.4. Rozhodující vliv16 0 L E TRozhodující vliv (ovládání, kontrola) představuje pravomoc řídit/ovládat finanční a provozní politiky podniku tak, aby ovládající podnikzískal z jeho aktivit prospěch.2.2.5. Nabytí a pozbytí ovládání dceřiného podnikuMateřský podnik zahrnuje do konsolidované účetní závěrky dceřiný podnik od okamžiku, kdy jej začíná ovládat, bez ohledu na to, zda-lije toto datum na počátku účetního období nebo v jeho průběhu. Tento okamžik je definován jako datum akvizice a je rozhodující propočátek konsolidace.Konsolidace je ukončena okamžikem, ke kterému mateřský podnik přestává ovládat dceřiný podnik, tj. přestává rozhodovat o jehofinančních a provozních politikách s cílem získat z jeho činnosti určitý prospěch.2.2.6. Metody konsolidace8889Název společnostiMetoda konsolidace2007Metoda konsolidace2006Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu PP, a. s. Plná metoda Plná metodaPražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu PP, a. s. Plná metoda Plná metodaPrometheus, energetické služby, s. r. o. Plná metoda Plná metodaPražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu PP, a. s. Plná metoda Plná metodaInformační služby – energetika, a. s. Plná metoda Plná metodaPragoplyn, a. s. Plná metoda -2.3. Dceřiné společnosti2.3.1. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. (dále jen PPD)Datum vzniku společnosti: 7. 12. 2005Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500, Praha 4PSČ 145 08IČ: 27403505Zápis v obchodním rejstříku:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356.


Složení statutárního orgánu k 31. 12. 2007:Ladislav PospíšilSložení dozorčího orgánu k 31. 12. 2007:Ing. Milan FafejtaEckart BaumJindřich ZengerHlavní akcionáři:Jediným vlastníkem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., v letech 2006 a 2007byla Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání:• Distribuce plynu• Inženýrská činnost v investiční výstavbě• Montáž měřidel• Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím• Činnost technických poradců v oblasti energetiky• Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenskéhozákona2.3.2. Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. (dále jen PPSD)Datum vzniku společnosti: 4. 1. 1993Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 1450/2a, Praha 4PSČ 140 00IČ: 47116471Zápis v obchodním rejstříku:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1878.Složení statutárního orgánu k 31. 12. 2007:Pavel VacíkIvo KultMilan HabětínSložení dozorčího orgánu k 31. 12. 2007:Ladislav PospíšilIng. Jaroslav KohoutekJiří KlímekHlavní akcionáři:Jediným vlastníkem společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., v letech 2006a 2007 byla Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání:• Projektová činnost ve výstavbě• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb.• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování• Pronájem a půjčování věcí movitých• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění nádob na plyny• Inženýrská činnost v investiční výstavbě• Přípravné práce pro stavby• Výroba, opravy a montáž měřidel• Zprostředkování obchodu a služeb• Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky


16 0 L E T• Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení• Zpracování dat, služby databank, správa sítí• Skladování zboží a manipulace s nákladem• Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy• Projektování elektrických zařízení• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení• Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení• Testování, měření, analýzy a kontroly• Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení2.3.3. Prometheus, energetické služby, s. r. o.Datum vzniku společnosti: 8. 3. 1995Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500, Praha 4PSČ 140 00IČ: 63072599Zápis v obchodním rejstříku:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35900.Funkce jednatele k 31. 12. 2007:Ing. Jiří WeinbergerSložení dozorčího orgánu k 31. 12. 2007:Ladislav SlanýIng. Jaroslav KohoutekIng. Ludmila RoseckáHlavní akcionáři:Jediným vlastníkem společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., v letech 2006 a 2007 byla Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání:• Montáž měřidel• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej• Pronájem a leasing zařízení na výrobu tepla, chladu a elektrické energie• Poradenská činnost v oboru vytápění, regulace a klimatizace objektů• Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb• Pronájem a leasing měřící a regulační techniky pro plynová zařízení• Vodoinstalatérství, topenářství• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny• Výroba tepelné energie2.3.4. Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. (dále jen PPSM)Datum vzniku společnosti: 15. 3. 2006Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500, Praha 4, MichlePSČ 145 08IČ: 27436551Zápis v obchodním rejstříku:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116303.9091


Funkce jednatele k 31. 12. 2007:Lenka PoklopováSložení dozorčího orgánu k 31. 12. 2007:Ing. Jiří HamšíkIng. Jaroslav KohoutekIng. Tomáš FialaHlavní akcionáři:Jediným vlastníkem společnosti Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., v letech 2006a 2007 byla Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání:• Zprostředkování obchodu a služeb• Velkoobchod• Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím• Skladování zboží a manipulace s nákladem• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy• Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany• Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci• Inženýrská činnost v investiční výstavbě• Pronájem a půjčování věcí movitých• Správa a údržba nemovitostí• Realitní činnost• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů• Silniční motorová doprava osobní• Silniční motorová doprava nákladní• Opravy silničních vozidel• Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství• Opravy pracovních strojů• Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami• Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)• Výroba a zpracování paliv a maziv• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady• Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy• Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví• Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží• Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení• Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování• Kopírovací práce• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence• Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny• Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemickýchpřípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce,dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče• Kominictví• Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob


2.3.5. Informační služby – energetika, a. s. (dále jen ISE)16 0 L E T9293Datum vzniku společnosti: 20. 12. 2000Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500, Praha 4PSČ 141 00IČ: 26420830Zápis v obchodním rejstříku:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7946.Složení statutárního orgánu k 31. 12. 2007:Ing. Oldřich NechanickýIng. Eva Klírová, CSc.Ing. Monika BartoňováSložení dozorčího orgánu k 31. 12. 2007:Ing. František Vašák, CSc.Ing. Jaroslav KohoutekIng. Zuzana KašparovskáHlavní akcionáři:Jediným vlastníkem společnosti Informační služby – energetika, a. s., v letech 2006 a 2007 byla Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání:• Pronájem hardware a software• Automatizované zpracování dat• Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)• Školící a poradenská činnost v oblasti informačních technologií• Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení• Kopírovací práce• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.)• Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb• Výkon komunikačních činností na území České republiky:a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)c) služby přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)2.3.6. Pragoplyn, a. s.Datum vzniku společnosti: 30. 7. 2007Sídlo účetní jednotky: Jungmannova 36/31, Praha 1, Nové MěstoPSČ 110 00IČ: 27933318Zápis v obchodním rejstříku:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12177.Složení statutárního orgánu k 31. 12. 2007:Eckart BaumIng. Marta PtáčkováIng. Milan Jadlovský


Složení dozorčího orgánu k 31. 12. 2007:Pavel HurdaDr. František KotulaIng. Josef HaisHlavní akcionáři:Jediným vlastníkem společnosti Pragoplyn, a. s., v roce 2007 byla Pražská plynárenská, a. s.Předmět podnikání:• Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců• Zprostředkování obchodu a služeb• Velkoobchod• Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím• Zpracování dat, služby databank, správa sítí• Obchod s plynem• Obchod s elektřinou2.4. Organizační členění koncernu Pražská plynárenská, a. s.Schéma Pražské plynárenské, a. s., a jejích dceřiných společností k 31. 12. 2007


Schéma Pražské plynárenské, a. s., a jejích dceřiných společností k 31. 12. 200616 0 L E T94952.5. Funkční měna a měna prezentace finančních výkazůFunkční měnou a měnou prezentace finančních výkazů koncernu PP, a. s., je koruna česká (Kč). Hodnoty ve finančních výkazech, není-liřečeno jinak, jsou uváděny v tisících korun českých (tis. Kč).2.6. Předpoklad trvání podnikuFinanční výkazy byly sestaveny za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.2.7. Základ pro sestavení finančních výkazůFinanční výkazy byly sestaveny, není-li v dalším textu uvedeno jinak, na základě historických pořizovacích cen.2.8. Změny účetních zásad a účetních odhadůÚčetní zásady jsou konzistentní se zásadami používanými v předchozím účetním roce. V běžném období koncern PP, a. s., neprovedlžádné změny účetních zásad a účetních odhadů.2.9. Vykazování výnosůVýnosy se oceňují v reálné získatelné hodnotě anebo vymahatelné protihodnotě a jsou snižovány o slevy. Do výnosů není zahrnovánoDPH.2.9.1. Prodej plynuVýnosy z prodeje plynu jsou vykazovány po splnění následujících podmínek:• Společnost koncernu postoupila na kupujícího významná rizika a užitky plynoucí z vlastnictví,• Společnost koncernu nadále neovládá a nekontroluje předávaný plyn,• výnosy a náklady vynaložené na jejich dosažení lze spolehlivě ocenit,• ekonomické užitky spojené s transakcí budou patřit subjektu.


2.9.2. Poskytování služebVýnosy plynoucí ze smluv o poskytování služeb se vykazují na základě stavu plnění služeb.2.9.3. Výnosy z dividend a úrokové výnosyVýnosy z dividend jsou vykazovány v okamžiku vzniku práva na jejich příjem.2.10. Nehmotný majetek2.10.1. Oceňování nehmotného majetkuNehmotný majetek se vykazuje v pořizovací ceně po odečtení oprávek a opravných položek.Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena za položku je menší než částka 5 000 Kč, je účtován do nákladů při spotřebě.2.10.2. Amortizace nehmotného majetkuOdpisy se účtují rovnoměrně po dobu odhadované ekonomické životnosti. Doba ekonomické životnosti se prověřuje vždy na konciúčetního období a je uvedena v následující tabulce:Kategorie nehmotného majetkuDoba ekonomické životnosti (počet let)Software 4Ocenitelná práva 4Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4Zřizovací výdaje 5Nehmotný majetek nabytý samostatně, jehož pořizovací cena za položku je větší než částka 5 000 Kč a zároveň nepřevyšuje částku60 000 Kč, je odepisován rovnoměrně po dobu dvou let.2.11. Pozemky, budovy a zařízení2.11.1. OceněníPořízené pozemky, budovy a zařízení jsou vykazovány v pořizovací ceně snížené o kumulované oprávky a ztráty ze snížení hodnotymajetku ve smyslu IAS 36 Znehodnocení aktiv.Pořizovací cena pozemků, budov a zařízení zahrnuje cenu pořízení sníženou o případné slevy a je navýšena o náklady s pořízenímsouvisející.Do nákladů souvisejícími s pořízením patří přímo vynaložené náklady na dovoz a uvedení majetku do provozuschopného stavu, nákladysouvisející s demontáží, odstraněním a demolicí stávajících pozemků, budov a zařízení včetně nákladů vynaložených na uvedenízasaženého prostředí do původního stavu.Do pořizovací ceny pozemků, budov a zařízení nepatří náklady vynaložené na propagaci nového produktu či služby, administrativnínáklady a jiné režijní náklady.Náklady na opravy a údržbu pozemků, budov a zařízení se vykazují do výkazu zisku a ztrát v období, ve kterém vznikly.Technické zhodnocení budov a zařízení přesahující částku 40 000 Kč za jednotku a za účetní období zvyšuje jejich účetní hodnotu.Zařízení, jehož jednotková pořizovací cena nepřevyšuje částku 10 000 Kč, je považováno za zásoby a účtováno do nákladů při spotřebě;je vedeno v operativní evidenci.2.11.2. OdpisyBudovy a zařízení jsou odpisovány metodou rovnoměrných odpisů na základě předpokládané doby životnosti. Odpisy připadající naúčetní období jsou vykazovány do výkazu zisku a ztrát tohoto období.Od 1. 1. 2007 byl první odpis u majetku pořízeného v roce 2007 uplatněn již v měsíci zařazení majetku do užívání. K 31. 12. 2006 sejednalo o měsíc následující po zařazení do užívání.


16 0 L E TDoba životnosti odpovídající jednotlivým kategoriím budov a zařízení se prověřuje vždy na konci účetního období a je uvedena v následujícítabulce:KategorieDoba ekonomické životnosti (počet let)Budovy (vyjma budov regulačních stanic) 50Budovy regulačních stanic 25Plynovody, plynovodní přípojky 30Regulační stanice – technologie 8Plynoměry 8Výpočetní technika 4Motorová vozidla osobní 4Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč 29697Pozemky nejsou odepisovány.Zařízení ve finančním pronájmu se odepisuje po dobu předpokládané životnosti stejně jako majetek vlastní anebo po dobu trvánípříslušného pronájmu podle toho, která doba je kratší.2.11.3. Vyřazení pozemků, budov a zařízeníZisk nebo ztráta z prodeje nebo vyřazení určité položky pozemků, budov a zařízení se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetníhodnotou předmětného aktiva a vykáže se ve výkazu zisku a ztrát.2.12. Investice do nemovitostí2.12.1. DefiniceInvestice do nemovitostí je majetek určený k získání nájemného resp. na kapitálové zhodnocení.2.12.2. Oceňování, odepisování a test na znehodnoceníInvestice do nemovitostí se oceňují a odepisují (kromě pozemků) stejným způsobem jako majetek zařazený do třídy Pozemky, budovya zařízení.Test na snížení hodnoty a účtování o znehodnocení se provádí stejně jako u majetku zařazeného do třídy Pozemky, budovy a zařízení.2.13. Dlouhodobý majetek určený k prodejiDlouhodobý majetek a vyřazované skupiny aktiv a závazků se klasifikují jako majetek určený k prodeji za předpokladu, že lze jejichúčetní hodnotu účinněji realizovat prodejem než nepřetržitým používáním. Tato podmínka se považuje za splněnou tehdy, když jeprodej velice pravděpodobný, přičemž majetek resp. skupina aktiv a závazků určených k prodeji je k prodeji okamžitě a ve stavu, vekterém se právě nachází. Vedení Společnosti musí usilovat o realizaci prodeje, přičemž je velice pravděpodobné, že se prodej uskutečnído jednoho roku od data této klasifikace.Dlouhodobý majetek resp. skupina aktiv a závazků určených k prodeji se oceňuje účetní hodnotou majetku anebo reálnou hodnotoupo odečtu nákladů na prodej podle toho, která hodnota je nižší.2.14. Znehodnocení hmotného a nehmotného majetkuKe každému datu sestavení finančních výkazů koncern PP, a. s., posuzuje účetní hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby určil,zda existují náznaky, že hodnota předmětného majetku se snížila. V případě výskytu těchto náznaků se vypracuje odhad návratnéhodnoty předmětného majetku, aby se určil rozsah případných ztrát ze snížení jeho hodnoty.Majetek s neomezenou dobou ekonomické životnosti a majetek, který zatím není možné použít, se testuje na snížení hodnoty přikaždém náznaku možného snížení jeho hodnoty, avšak minimálně jednou za rok.Návratná hodnota se rovná reálné hodnotě snížené o náklady na prodej nebo použitelné hodnotě podle toho, která hodnota je vyšší.Při posuzování použitelné hodnoty se odhad budoucích peněžních toků diskontuje na jejich současnou hodnotu pomocí diskontnísazby před zdaněním, která vyjadřuje aktuální tržní hodnotu peněz a rizik pro něj specifických.Je-li odhad návratné hodnoty majetku nižší než jeho účetní hodnota, sníží se účetní hodnota majetku na jeho návratnou hodnotu.Ztráta ze snížení hodnoty se zaúčtuje do výkazu zisku a ztrát, jen pokud se tento majetek nevede v přeceněné hodnotě.


2.15. ZásobyZásoby se vykazují v pořizovací ceně anebo čisté realizační hodnotě podle toho, která je nižší. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenupořízení a jiné náklady, vynaložené na uvedení zásob do současného stavu a umístění.Čistá realizační hodnota zahrnuje předpokládanou prodejní cenu zásob sníženou o všechny odhadované náklady na realizaci prodeje.Hodnota vyskladňovaných zásob se oceňuje za pomoci principu váženého aritmetického průměru.2.16. Finanční majetek2.16.1. Peníze a peněžní ekvivalentyPenězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další krátkodobá vysocelikvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být pohotově převedena na hotovost.2.16.2. OstatníOstatní finanční majetek, se kterým koncern PP, a. s., běžně přichází do styku a který lze považovat za finanční aktiva ve smyslu standarduIAS 39 Finanční nástroje: Vykazování a Oceňování, se klasifikuje do následujících kategorií:• investice držené do splatnosti,• poskytnuté úvěry a půjčky, pohledávky.2.16.2.1. Investice držené do splatnostiSměnky a dluhopisy s fixními nebo variabilními platbami a fixní splatností v době nad tři měsíce, které koncern PP, a. s., plánuje a jeschopen držet do splatnosti, se klasifikují jako investice držené do splatnosti. Při vykazování se oceňují amortizovanými náklady pomocímetody efektivní úrokové míry po zohlednění snížení hodnoty, přičemž výnosy se vykazují pomocí principu efektivního výnosu.2.16.2.2. Poskytnuté úvěry a půjčky, pohledávkyPohledávky, se kterými koncern PP, a. s., běžně přichází do styku, jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku.Část dlouhodobých pohledávek, která je splatná v době do jednoho roku, je vykázána v krátkodobých pohledávkách.2.16.3. Snížení hodnoty finančního majetkuKe každému datu sestavení finančních výkazů koncern PP, a. s., posuzuje účetní hodnotu finančního majetku, aby určil, zda existujínáznaky, že hodnota předmětného majetku se snížila. V případě výskytu těchto náznaků se vypracuje odhad návratné hodnoty předmětnéhomajetku, aby se určil rozsah případných ztrát ze snížení jeho hodnoty.Je-li odhad návratné hodnoty majetku nižší než jeho účetní hodnota, sníží se účetní hodnota majetku na jeho návratnou hodnotu.Ztráta ze snížení hodnoty se zaúčtuje do výkazu zisku a ztrát, jen pokud se tento majetek nevede v přeceněné hodnotě.Účetní hodnota finančního majetku se snižuje o ztrátu ze snížení hodnoty, kromě pohledávek z obchodního styku, u kterých se účetníhodnota snižuje pomocí účtu opravných položek.Změny účetní hodnoty opravných položek se vykazují ve výkazu zisku a ztrát.Doba po splatnostiVýše opravné položky1 – 3 měsíce 5 %3 – 6 měsíců 20 %6 – 12 měsíců 50 %Více než 12 měsíců 100 %2.16.4. Ukončení vykazování finančního majetkuKoncern PP, a. s., ukončí vykazování finančního majetku tehdy, když vyprší smluvní práva na peněžní toky z majetku nebo když koncernPP, a. s., ztratí kontrolu nad tímto majetkem a převede všechna podstatná rizika a užitky spojené s tímto majetkem na jiný subjekt.


2.17. Závazky16 0 L E T98992.17.1. Oceňování závazkůKrátkodobé závazky se oceňují v nominální hodnotě.Část dlouhodobých závazků, která je splatná v době do jednoho roku, je vykázána v krátkodobých závazcích.2.17.2. Závazky z dividendDividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku.2.17.3. Ukončení vykazování závazkůKoncern PP, a. s., ukončuje vykazování závazků pouze v případě, když jsou jeho závazky splaceny nebo zrušeny.2.18. RezervyRezerva se vytvoří v případě, že koncern PP, a. s., má bezpodmínečný závazek, který je výsledkem minulých událostí, přičemž je pravděpodobné,že skupina bude muset tento závazek vyrovnat a že jeho výši je možné spolehlivě ocenit.Hodnota vykazovaných rezerv se určuje na základě nejlepšího odhadu potřebné úhrady současného závazku k rozvahovému dni pozohlednění rizik a nejistot spojených s předmětným závazkem.2.19. LeasingLeasing se kvalifikuje jako finanční pronájem pouze v případě, že rizika a užitky spojené s držením příslušného aktiva přechází na nájemcea pronajímatel se předáním tohoto aktiva zbavuje jeho kontroly. Jakýkoli jiný leasing je kvalifikován jako operativní pronájem.2.19.1. Společnost jako pronajímatelKoncern PP, a. s., neměl v průběhu roku končícího dnem 31. 12. 2007 žádný finanční pronájem, ve kterém by vystupoval v roli pronajímatele.Nájemné z operativního pronájmu se vykazuje rovnoměrně po dobu trvání nájemního vztahu. Přímé náklady vynaložené na uzavřenínového smluvního vztahu jsou časově rozlišovány po dobu jeho trvání.2.19.2. Společnost jako nájemceMajetek pořizovaný formou finančního pronájmu se vykazuje jako majetek v reálné hodnotě na začátku pronájmu anebo v současnéhodnotě minimálních leasingových splátek podle toho, která hodnota je nižší. Závazek vůči pronajímateli se vykazuje jako závazek z finančníhopronájmu. Leasingové splátky se skládají ze splátky jistiny a úroku. Finanční náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztrát.Nájemné z operativního pronájmu se vykazuje v nákladech rovnoměrně po dobu trvání pronájmu.2.20. Výpůjční nákladyVýpůjční náklady související s přijatými úvěry a půjčkami jsou účtovány do výkazu zisku a ztrát v období, ve kterém vznikly.2.21. Zahraniční měnyTransakce v jiné měně, než je funkční měna tohoto subjektu, jsou účtovány pomocí pevného kurzu k datu uskutečnění účetního případu.Při sestavování finančních výkazů se majetek a závazky denominované v zahraničních měnách přepočítávají směnným kurzem vyhlašovanýmČNB k datu rozvahy.Kurzové rozdíly se účtují do výkazu zisku a ztrát v období, ve kterém vznikly.


2.22. Důchodové, nemocenské a zdravotní pojištěníPojistné na sociální zabezpečení zahrnující nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanostia zdravotní pojištění připadající na základě souvisejících právních předpisů na zaměstnavatele je vykazováno do výkazu zisku a ztrátv období, se kterým časově a věcně souvisí.2.23. Úrazové pojištěníÚrazové pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je vykazováno do výkazu ziskua ztrát v období, se kterým časově a věcně souvisí.2.24. Životní pojištění a penzijní připojištěníV rámci personální politiky koncern PP, a. s., poskytuje svým zaměstnancům měsíční příspěvky na kapitálové životní pojištění a penzijnípřipojištění, náklady s tím související jsou vykazovány do výkazu zisku a ztrát v období, se kterým časově a věcně souvisí.Výše příspěvku na kapitálové životní pojištění nebo penzijní připojištění:Výše měsíční úložky zaměstnance (Kč)Měsíční příspěvek zaměstnavatele (Kč)299 a méně 150300 a více 600Kombinovaný příspěvek zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění:Výše měsíční úložky zaměstnance (Kč)Měsíční příspěvek zaměstnavatele Měsíční příspěvek zaměstnavatelena kapitálové životní pojištění (Kč) na penzijní připojištění (Kč)299 a méně 75 75300 a více 300 3002.25. DaněDaň z příjmů zahrnuje daň splatnou a odloženou.2.25.1. Splatná daňSplatná daň se vypočítá na základě zdanitelného zisku za běžné účetní období. Zdanitelný zisk se odlišuje od zisku vykazovanéhove výkazu zisku a ztrát z důvodu, že nezahrnuje položky výnosů, resp. nákladů, které nejsou zdanitelné nebo jsou odpočitatelné odzákladu daně v jiných účetních obdobích.Závazek koncernu PP, a. s., vyplývající z daně splatné se vypočítává pomocí daňových sazeb, platných k rozvahovému dni.2.25.2. Odložená daňOdložená daň se vykazuje na základě rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a závazků vykázanou ve finančních výkazech a příslušnýmdaňovým základem použitým pro výpočet zdanitelného zisku. Odložené daňové závazky se vykazují všeobecně za všechny dočasnérozdíly; odložené daňové pohledávky se vykazují za všechny odpočitatelné dočasné rozdíly za podmínky existence pravděpodobnosti,že vznikne zdanitelný zisk, vůči kterému bude možné uplatnit dočasné rozdíly odpočitatelné od základu daně.Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy k rozvahovému dni a je snižována za podmínky, že není pravděpodobné,že vzniknou zdanitelné příjmy, které by postačovaly pro opětovné získání části nebo celé původní výše pohledávek.Odložené daňové pohledávky a závazky se určují pomocí daňové sazby, platnost které je předpokládána v době zúčtování závazku,resp. realizace pohledávky. Ocenění odložených daňových závazků a pohledávek zohledňuje daňový dopad související s předpokladem,že k rozvahovému dni koncern PP, a. s., získá, resp. uhradí, hodnotu svých aktiv a závazků.Odložené daňové pohledávky a závazky se navzájem započítávají.


2.25.3. Splatná a odložená daň za účetní období16 0 L E T100101Splatná a odložená daň se účtují do výkazu zisku a ztrát, kromě případů, kdy souvisí s položkami, které se účtují přímo do vlastníhokapitálu.2.26. Segmentové výkaznictví2.26.1. Uplatnění standardu IAS 4 Segmentové výkaznictvíStandard IAS 14 Segmentové výkaznictví vyžaduje, aby subjekt identifikoval segmenty na základě posouzení rizik a užitků.2.26.2. Identifikace segmentůVykázané segmenty koncernu PP, a. s., jsou následující:• nákup a prodej plynu: velkoodběr, maloodběr, domácnost a ostatní,• segment služeb včetně distribuce pro ostatní obchodníky.Segment nákupu a prodeje plynu zajišťuje nákup a prodej plynu včetně souvisejících činností. Výnosem segmentu jsou výnosy tříděnépodle typu odběru.Účetní zásady týkající se vykazovaných segmentů se shodují s účetními zásadami koncernu PP, a. s., uvedenými výše.


3. Poznámky ke konsolidovaným finančním výkazům3.1. Pozemky, budovy a zařízeníPozemky, budovya zařízenív tis. KčPozemky Stavby Samostatnémovité věcia souborymovitých věcíJiný DHMNedokonč.DHMZálohy naDHMCelkemPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 131 514 6 039 886 1 411 189 54 138 122 015 24 269 7 783 011Přírůstky 1 710 199 652 107 804 6 233 353 725 195 951 865 075Úbytky -898 -10 924 -68 061 0 -303 606 -193 713 -577 202Stav k 31. 12. 2006 132 326 6 228 614 1 450 932 60 371 172 134 26 507 8 070 884Přírůstky 641 237 657 110 275 5 570 373 377 80 149 807 669Úbytky 0 -829 -63 603 -12 -360 355 -71 804 -496 603Přeúčtování k vkladu 0 -44 221 44 221 0 0 0 0Aktiva určená k prodeji -27 125 -9 597 0 0 0 0 -36 722Stav k 31. 12. 2007 105 842 6 411 624 1 541 825 65 929 185 156 34 852 8 345 228Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtováníStav k 1. 1. 2006 0 2 420 001 1 023 680 1 642 2 996 0 3 448 319Odpisy 0 136 635 130 293 2 373 0 0 269 301Opravné položky 0 1 495 0 2 317 0 0 3 812Oprávky k úbytkům 0 -7 003 -66 311 0 0 0 -73 314Přeúčtování 0 0 -919 16 -2 996 0 -3 899Stav k 31. 12. 2006 0 2 551 128 1 086 743 6 348 0 0 3 644 219Odpisy 0 140 708 126 901 2 693 0 0 270 302Opravné položky 0 -627 0 -2 317 0 0 -2 944Oprávky k úbytkům 0 -3 334 -61 031 0 0 0 -64 365Přeúčtování oprávekk vkladu0 9 729 -9 729 0 0 0 0Oprávky k aktivůmurčeným k prodeji0 -9 251 0 0 0 0 -9 251Přeúčtování 0 0 0 104 0 0 104Stav k 31. 12. 2007 0 2 688 353 1 142 884 6 828 0 0 3 838 065Zůstatková hodnota2006132 326 3 677 486 364 189 54 023 172 134 26 507 4 426 665Zůstatková hodnota2007105 842 3 723 271 398 941 59 101 185 156 34 852 4 507 163Koncern PP, a. s., pořídil v roce 2007 hmotný majetek s hodnotou do 10 tis. Kč účtovaný přímo do nákladů v částce 2 897 tis. Kč.Opravné položky k majetkuNa základě testu na snížení hodnoty DHM (v rámci aplikace IAS 36) byly u společnosti Pražská plynárenská, a. s., u některých kotelenidentifikovány náznaky, že je jejich účetní hodnota vyšší než zpětně získatelná částka, která by byla získána prostřednictvím užívání čiprodeje těchto kotelen.


Na základě tohoto testu byla snížena hodnota následujících kotelen:16 0 L E T102103Opravné položky k majetku v tis. KčÚčetní hodnotaSnížení hodnotyPenězotvorná jednotkaKotelna Ryšánka 2 000 1 495Kotelna Vítkov 3 492 1 593Kotelna Záběhlice 5 262 724Stav k 31. 12. 2006 10 754 3 812Kotelna Ryšánka 1 834 449Kotelna Hamr 2 556 418Stav k 31. 12. 2007 4 390 867Zůstatková hodnota 2006 10 754 3 812Zůstatková hodnota 2007 4 390 867K žádnému dalšímu znehodnocení majetku v průběhu roku 2007 nedošlo.Technické zhodnoceníV roce 2007 byla hodnota technického zhodnocení dlouhodobého majetku 67 152 tis. Kč. Z toho byla hodnota technického zhodnocenídlouhodobého nehmotného majetku 11 450 tis. Kč (systémy SAP, Lancelot, ZIS) a hodnota technického zhodnocení dlouhodobéhohmotného majetku 55 702 tis. Kč (rekonstrukce areálu Michle, Adria, počítačová síť, RS Suchdol).Koncern PP, a. s., nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.3.2. Investice do nemovitostíSpolečnost Pražská plynárenská, a. s., pronajímá část prostor budovy v Praze 1, Národní 37, cizím subjektům. Pro oceňování byl použitmodel s pořizovací hodnotou.Investice do nemovitostí v tis. Kč Stavby CelkemPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 100 036 100 036Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2006 100 036 100 036Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2007 100 036 100 036Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtováníStav k 1. 1. 2006 8 733 8 733Odpisy 2 000 2 000Opravné položky 0 0Oprávky k úbytkům 0 0Přeúčtování 0 0Stav k 31. 12. 2006 10 733 10 733Odpisy 2 001 2 001Opravné položky 0 0Oprávky k úbytkům 0 0Přeúčtování 0 0Stav k 31. 12. 2007 12 734 12 734Zůstatková hodnota 2006 89 303 89 303Zůstatková hodnota 2007 87 302 87 302Majetek je pronajímán na základě nájemných smluv na dobu určitou resp. neurčitou a žádný nájemce nemá smluvně zajištěno právo naodkup pronajímaných prostor. Tržní cena celé budovy je ve výši 175 146 tis. Kč (2006: 170 770 tis. Kč) a cena pozemku 54 403 tis. Kč(2006: 53 044 tis. Kč). Ocenění bylo zpracováno výnosovou metodou.


3.3. Nehmotná aktivaNehmotná aktiva v tis. Kč Software Nedokončený DNM CelkemPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 202 218 0 202 218Přírůstky 19 607 19 607 39 214Úbytky -657 -19 607 -20 264Stav k 31. 12. 2006 221 168 0 221 168Přírůstky 21 353 57 446 78 799Úbytky -58 -21 353 -21 411Stav k 31. 12. 2007 242 463 36 093 278 556Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtováníStav k 1. 1. 2006 155 547 0 155 547Odpisy 34 677 0 34 677Opravné položky 0 0 0Oprávky k úbytkům -329 0 -329Přeúčtování 0 0 0Stav k 31. 12. 2006 189 895 0 189 895Odpisy 26 130 0 26 130Opravné položky 0 0 0Oprávky k úbytkům -58 0 -58Přeúčtování 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 215 967 0 215 967Zůstatková hodnota 2006 31 273 0 31 273Zůstatková hodnota 2007 26 496 36 093 62 589Koncern PP, a. s., pořídil v roce 2007 nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 584 tis. Kč.3.4. GoodwillGoodwill v tis. Kč Goodwill CelkemPořizovací hodnotaStav k 31. 12. 2006 171 171Stav k 31. 12. 2007 171 171Stav k 31. 12. 2006 171 171Stav k 31. 12. 2007 171 1713.5. Finanční investiceFinanční investice v tis. KčOstatní dlouhodobécenné papíry a podílyJiný dlouhodobýfinanční majetekPořizovaný dlouhodobýfinanční majetekCelkemPořizovací hodnotaStav k 1. 1. 2006 885 536 200 1 621Přírůstky 0 0 5 536 5 536Úbytky -551 -500 -200 -1 251Stav k 31. 12. 2006 334 36 5 536 5 906Přírůstky 0 0 0 0Úbytky -232 0 -5 536 -5 768Stav k 31. 12. 2007 102 36 0 138Stav k 31. 12. 2006 334 36 5 536 5 906Stav k 31. 12. 2007 102 36 0 138


3.6. Ostatní dlouhodobá aktiva16 0 L E T104105Ostatní dlouhodobá aktivav tis. KčDlouhodobépohledávkyz obchodních vztahůDlouhodobéposkytnuté zálohyDlouhodobé pohl.za ovl. a řízenýmiosobamiCelkemPořizovací hodnota / nominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 402 1 445 0 1 847Stav k 31. 12. 2007 312 2 936 0 3 2483.7. ZásobyZásoby oceňovanév pořizovací ceně v tis. KčMateriálNedokonč.výrobaVýrobky Zboží Poskytnutézálohy nazásobyCelkemHodnota zásob v pořizovací ceněStav k 31. 12. 2006 24 155 0 355 71 281 24 862Stav k 31. 12. 2007 182 468 0 124 3 850 629 187 071Opravné položky k 31. 12. 2006 5 759 0 0 0 0 5 759Opravné položky k 31. 12. 2007 6 846 0 0 0 0 6 846Zůstatková hodnota 2006 18 396 0 355 71 281 19 103Zůstatková hodnota 2007 175 622 0 124 3 850 629 180 225Hodnota prodeje materiálu za rok 2007 je 19 457 tis. Kč (2006: 25 798 tis. Kč).Hodnota prodeje zboží za rok 2007 je 36 200 tis. Kč (2006: 27 485 tis. Kč).Přebytky a manka při inventarizaci zásob v roce 2007 nebyly zjištěny.3.8. Pohledávky z obchodního stykuPohledávky z obchodníhostyku v tis. KčPohledávkyz obchodníhostykuOstatníposkytnutézálohyDohadnéúčty aktivníJinépohledávkyPříjmypříštíchobdobíCelkemPořizovací hodnota / nominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 403 655 20 105 2 814 260 5 488 4 3 243 512Stav k 31. 12. 2007 390 701 12 502 2 925 359 5 386 13 666 3 347 614Odpisy, opravné položky, oprávky k pohybu, přeúčtováníOpravné položky 179 757 0 0 0 0 179 757Stav k 31. 12. 2006 179 757 0 0 0 0 179 757Opravné položky 168 477 0 0 0 0 168 477Stav k 31. 12. 2007 168 477 0 0 0 0 168 477Stav k 31. 12. 2006 223 898 20 105 2 814 260 5 488 4 3 063 755Stav k 31. 12. 2007 222 224 12 502 2 925 359 5 386 13 666 3 179 137


Pohledávky z obchodníhostyku – splatnost v tis. KčPohledávkyz obchodníhostykuOstatníposkytnutézálohyDohadné účtyaktivníJinépohledávkyCelkemSplatnostStav k 31. 12. 2006 403 655 20 105 2 814 260 5 488 3 243 508z toho do lhůty splatnosti 118 975 20 105 2 814 260 5 488 2 958 828z toho méně než 12 měsíců posplatnosti136 602 0 0 0 136 602z toho více než 12 měsíců posplatnosti148 078 0 0 0 148 078Stav k 31. 12. 2007 390 701 12 502 2 925 358 5 386 3 333 947z toho do lhůty splatnosti 154 921 12 502 2 925 358 5 386 3 098 167z toho méně než 12 měsíců posplatnosti87978 0 0 0 87978z toho více než 12 měsícůpo splatnosti147 802 0 0 0 147 8023.9. Daňové pohledávkyDaňové pohledávky v tis. Kč Daňové pohledávky CelkemNominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 493 206 493 206Stav k 31. 12. 2007 554 804 554 804Daňové pohledávky jsou z titulu daně z přidané hodnoty ve výši 554 804 tis. Kč (2006: 493 206 tis. Kč) a z titulu daně z příjmu, kdyzálohy na daň ve výši 49 754 tis. Kč byly započítány se závazkem ve výši 106 727 tis. Kč.3.10. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalentyPeněžní prostředky a peněžníPeníze Účty v bankách Ostatní Celkemekvivalenty v tis. KčNominální hodnotaStav k 31. 12. 2006 892 290 360 20 271 311 523Stav k 31. 12. 2007 643 20 639 232 21 514Peněžní prostředky jsou denominovány v korunách českých.3.11. Ostatní aktivaOstatní aktiva v tis. Kč Náklady příštích období CelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 7 122 7 122Stav k 31. 12. 2007 7 052 7 052


3.12. Aktiva určená k prodeji16 0 L E T106107Dne 6. 12. 2007 představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a. s., rozhodlo ve věci výběru developera na část areálu Pražsképlynárenské, a. s., v Praze 4 – Michli, na kterém jsou umístěny obytné budovy – vily a další stavby. Na základě doporučení organizátoravýběrového řízení, firmy BALENO real spol. s r. o., po projednání v dozorčí radě Společnosti, vybralo společnost Metrostav, a. s. Prodejse uskutečnil v I. čtvrtletí 2008 za částku 54 200 tis. Kč bez DPH.Aktiva určená k prodeji v tis. Kč Pozemky Stavby CelkemPořizovací hodnotaStav k 31. 12. 2006 0 0 0Přírůstky 27 125 9 597 36 722Úbytky 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 27 125 9 597 36 722Oprávky k úbytkůmStav k 31. 12. 2006 0 0 0Oprávky 0 9 251 9 251Stav k 31. 12. 2007 0 9 251 9 251Zůstatková hodnota 2006 0 0 0Zůstatková hodnota 2007 27 125 346 27 4713.13. Základní kapitál3.13.1. Pražská plynárenská, a. s.Základní kapitál v tis. Kč Základní kapitál CelkemNominální hodnotaStav k 1. 1. 2006 1 439 907 1 439 907Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2006 1 439 907 1 439 907Přírůstky 0 0Úbytky 0 0Stav k 31. 12. 2007 1 439 907 1 439 907Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2007Základní kapitál PP, a. s., je 1 439 907 000 Kč a k 31. 12. 2007 je rozdělen na 950 338 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě1 000 Kč a na 489 569 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou veřejně obchodovatelné.Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě, mají omezenou převoditelnost a k jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlasvalná hromada po projednání v představenstvu a dozorčí radě.V průběhu roku 2007 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu.Forma akcií2007 2006Počet kusů Nominální hodnota (Kč) Počet kusů Nominální hodnota (Kč)Na majitele 950 338 1 000 950 338 1 000Na jméno 489 569 1 000 489 569 1 000


3.13.2. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Základní kapitál PPD, a. s., byl k 31. 12. 2007 ve výši 5 207 000 000 Kč a byl rozdělen na 5 207 ks akcií na jméno v listinné podoběve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.3.13.3. Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Základní kapitál PPSD, a. s., byl k 31. 12. 2007 ve výši 15 080 300 Kč a byl rozdělen na 500 ks akcií na jméno v zaknihované podoběve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 201 606 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 Kč.3.13.4. Prometheus, energetické služby, s. r. o.Základní kapitál společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., byl k 31. 12. 2007 ve výši 18 000 000 Kč.3.13.5. Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Základní kapitál společnosti PPSM, s. r. o., byl k 31. 12. 2007 ve výši 200 000 Kč.3.13.6. Informační služby – energetika, a. s.Základní kapitál ISE, a. s., byl k 31. 12. 2007 ve výši 2 000 000 Kč a byl rozdělen na 20 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 100 000 Kč.3.13.7. Pragoplyn, a. s.Základní kapitál společnosti Pragoplyn, a. s., byl k 31. 12. 2007 ve výši 10 000 000 Kč a byl rozdělen na 10 ks akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.3.14. Fondy ze ziskuFondy ze zisku v tis. Kč Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy CelkemÚčetní hodnotaStav k 1. 1. 2006 453 314 32 453 346Přírůstky 592 0 592Úbytky 0 0 0Stav k 31. 12. 2006 453 906 32 453 938Přírůstky 10 0 10Úbytky 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 453 916 32 453 9483.15. Nerozdělený ziskNerozdělený zisk v tis. Kč Nerozdělený zisk minulých let HV běžného účetního období CelkemÚčetní hodnotaStav k 1. 1. 2006 864 722 197 534 1 062 256Přírůstky 4 053 315 869 319 922Úbytky 0 -197 534 -197 534Stav k 31. 12. 2006 868 775 315 869 1 184 644Přírůstky 18 528 476 119 494 647Úbytky 0 -315 869 -315 869Stav k 31. 12. 2007 887 303 476 119 1 363 422


3.16. Závazky z obchodního styku a jiné závazky – dlouhodobé16 0 L E T108109Závazky z obchodního styku– dlouhodobé – splatnost v tis. KčDlouhodobépřijaté zálohyJiné dlouhodobézávazkyDlouhodobézávazky zobchodního stykuCelkemSplatnostStav k 31. 12. 2006 1 978 26 873 0 28 851z toho splatno do 5 let 1 978 26 873 0 28 851z toho splatno po 5 letech 0 0 0 0Stav k 31. 12. 2007 6 532 18 831 275 25 638z toho splatno do 5 let 6 532 18 831 275 25 638z toho splatno po 5 letech 0 0 0 0Celkem k 31. 12. 2006 1 978 26 873 0 28 851Celkem k 31. 12. 2007 6 532 18 831 275 25 6383.17. Odložený daňový závazekOdložený daňový závazek a odložená31. 12. 2007 31. 12. 2006daňová pohledávka v tis. KčPoložkaOdložený daňový závazek z titulu rozdílnýchzůstatkových cen288 423 285 923Daňově neodčitatelná část opravných položekk pohledávkám-12 570 -14 520Daňově neodčitatelná opravná položkak materiálu-1 438 -2 297Ostatní – daňově neuznatelné rezervy -2 572 -10 326Celkem 271 843 258 7803.18. Závazky z obchodního styku – krátkodobéZávazky z obchodního styku– krátkodobé v tis. KčZávazkyz obchodníchvztahůKrátkodobépřijaté zálohyDohadné účtypasivníCelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 1 204 921 2 941 395 3 519 4 149 835Stav k 31. 12. 2007 1 344 341 2 946 411 39 873 4 330 625Závazky z obchodního styku– krátkodobé – splatnost v tis. KčZávazkyz obchodníchvztahůKrátkodobépřijaté zálohyDohadné účtypasivníCelkemSplatnostStav k 31. 12. 2006 1 204 921 2 941 395 3 519 4 149 835z toho splatno do 6 měsíců 1 204 481 0 0 1 204 481z toho splatno od 6 měsíců do 1 roku 440 0 0 440Stav k 31. 12. 2007 1 344 341 2 946 411 39 873 4 330 625z toho splatno do 6 měsíců 1 344 335 0 0 1 344 335z toho splatno od 6 měsíců do 1 roku 6 0 0 6Celkem k 31. 12. 2006 1 204 921 2 941 395 3 519 4 149 835Celkem k 31. 12. 2007 1 344 341 2 946 411 39 873 4 330 625


3.19. Ostatní závazkyOstatní závazky v tis. KčZávazkykespolečníkůmZávazkyk zaměst.Závazkyze soc.zab.a zdrav.poj.BankovníúvěryVýnosypříštíchobdobíJinézávazkyVýdajepříštíchobdobíCelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 982 23 055 12 011 820 306 5 952 918 7 872 871 096Stav k 31. 12. 2007 260 24 173 11 276 628 017 5 977 1 018 2 068 672 789Bankovní úvěry v tis. Kč 2007 2006Název instituce Jistina Úroková míra Splatnost Jistina Úroková míra SplatnostČSOB 628 017 plovoucí 25. 4. 2008 565 000 plovoucí 25. 4. 2007CITIBANK 0 plovoucí 14. 1. 2009 255 306 plovoucí 13. 1. 2008Komerční banka 0 plovoucí 31. 12. 2008 0 plovoucí 31. 12. 20073.20. Daňové závazkyDaňové závazky v tis. Kč Daňové závazky CelkemÚčetní hodnotaStav k 31. 12. 2006 21 265 21 265Stav k 31. 12. 2007 61 741 61 7413.21. RezervyRezervy v tis. Kč Ostatní rezervy CelkemÚčetní hodnotaStav k 1. 1. 2006 27 340 27 340Tvorba rezerv 41 557 41 557Čerpání rezerv -27 340 -27 340Stav k 31. 12. 2006 41 557 41 557Tvorba rezerv 10 901 10 901Čerpání rezerv -41 557 -41 557Stav k 31. 12. 2007 10 901 10 901Zůstatková hodnota 2006 41 557 41 557Zůstatková hodnota 2007 10 901 10 9013.22. TržbyTržby v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Prodej zemního plynucelkem7 966 576 9 360 171- velkoodběr* 3 863 456 4 613 608- maloodběr 1 367 567 1 589 427- domácnost 2 733 115 3 155 097- ostatní 2 438 2 039Prodej tepla 37 877 39 944Služby 103 716 64 743Ostatní tržby 36 200 27 485Celkem 8 144 369 9 492 343* včetně kategorie střední odběr


3.23. Nakoupený plyn, materiál a služby související s dodávkami plynu16 0 L E T110111Nakoupený plyn, materiál a služby31. 12. 2007 31. 12. 2006související s dodávkami plynuv tis. KčVelkoodběr – celkem 3 223 515 3 906 823z toho náklady na nákup plynu 3 211 410 3 906 823pronájem zásobníku 12 105Maloodběr – celkem 1 060 883 1 282 303z toho náklady na nákup plynu 1 057 728 1 282 303pronájem zásobníku 3 155Domácnost – celkem 1 894 132 2 410 664z toho náklady na nákup plynu 1 888 495 2 410 664pronájem zásobníku 5 637Prodej tepla, CNG a vlastní spotřeba 192 006 238 127z toho náklady na nákup plynu 191 434 238 127pronájem zásobníku 572Celkem 6 370 536 7 837 9173.24. Ostatní provozní výnosyOstatní provozní výnosy v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Prodej dlouhodobého majetku 3 136 1 948Prodej materiálu 19 457 25 798Výnosy ze smluvních pokut a úrokůz prodlení10 629 10 380Výnosy z odepsaných pohledávek 7 358 2 058Výnosy z odepsaných přeplatků 2 157 2 429Náhrady soudních poplatků 19 582 14 389Přijaté dary a příspěvky na investice 445 14 078Ostatní 3 565 5 442Celkem 66 329 76 5223.25. Osobní náklady3.25.1. Konsolidovaný celekOsobní nákladyv tis. KčPočetMzdovénákladyPojistné naSZ a ZPOdměnyčlenůmorgánůSociálnínákladyOsobnínákladycelkemZaměstnanci 758 243 551 80 691 - 8 658 332 900Vedení společnosti 31 33 435 11 676 245 1 017 46 373Orgány společnosti 29 180 63 7 258 - 7 501Celkem 2006 818 277 167 92 430 7 503 9 675 386 774Zaměstnanci 679 220 177 79 671 - 9 958 309 806Vedení společnosti 34 42 347 14 827 60 1 080 58 314Orgány společnosti 41 - - 7 930 - 7 930Celkem 2007 754 262 524 94 498 7 990 11 038 376 050Celkem 2006 818 277 167 92 430 7 503 9 675 386 774Celkem 2007 754 262 524 94 498 7 990 11 038 376 050


3.25.2. Pražská plynárenská, a. s.Půjčky poskytnuté zaměstnancům byly k 31. 12. 2007 v souhrnné výši 130 tis. Kč a jednalo se o půjčky pro 13 zaměstnanců.Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení Společnosti nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádnépůjčky ani úvěry.Příspěvky na penzijní připojištění byly v roce 2007 poskytovány členům DR volených zaměstnanci a dvěma členům vedení.Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchto automobilůčinila 10 319 tis. Kč.3.25.3. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádné půjčky ani úvěry.3.25.4. Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Členům představenstva a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádné úvěry.Členům představenstva jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchto automobilů činila 1 528 tis. Kč.3.25.5. Prometheus, energetické služby, s. r. o.Členům statutárních orgánů a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádné úvěry.Vedoucím pracovníkům jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná pořizovací cena těchto automobilů činila 793 tis. Kč.3.25.6. Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Členům statutárních orgánů a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádné úvěry.Řediteli je k dispozici služební vozidlo v pořizovací ceně 499 tis. Kč.3.25.7. Informační služby – energetika, a. s.Členům statutárních orgánů a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v letech 2006 a 2007 žádné úvěry.3.25.8. Pragoplyn, a. s.Členům statutárních orgánů a členům dozorčí rady nebyly poskytnuty v roce 2007 žádné úvěry.Řediteli je k dispozici služební vozidlo v pořizovací ceně 537 tis. Kč.3.26. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuOdpisy dlouhodobého nehmotného31. 12. 2007 31. 12. 2006a hmotného majetku v tis. KčOdpisy plynovodů 116 886 112 497Odpisy regulačních stanic 3 680 3 642Odpisy ostatního plynárenského majetku 78 631 81 603Odpisy budov a staveb (mimo budovregulačních stanic a plynovodů)20 142 20 496Odpisy dopravních prostředků 10 742 11 649Odpisy software 26 130 34 677Odpisy výpočetní techniky 19 958 18 791Odpisy vybavení budov 1 759 1 518Odpisy ostatní 21 076 21 228Celkem 299 004 306 101Odpisy zahrnují i odpisy investic do nemovitostí a zůstatkovou cenu likvidovaného majetku.


3.27. Ostatní provozní náklady16 0 L E T112113Ostatní provozní náklady v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Spotřeba materiálu a energie 91 465 65 170Náklady na zboží 34 740 28 551Služby 346 764 383 172Daně a poplatky 4 690 5 325Rezervy, opravné položky -13 138 -44 978Zůstatková cena prodaného majetkua materiálu18 748 41 782Ostatní provozní náklady 50 906 93 991Celkem 534 175 573 0133.28. Finanční nákladyFinanční náklady v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Úroky 30 928 39 711Ostatní finanční náklady 2 709 2 955Celkem 33 637 42 6663.29. Finanční výnosyFinanční výnosy v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Výnosové úroky 432 969Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0Ostatní finanční výnosy 124 139Celkem 556 1 1083.30. Zisk před zdaněnímZisk před zdaněním v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Zisk před zdaněním 597 852 423 502Celkem 597 852 423 5023.31. Daň z příjmůDaň z příjmů v tis. Kč 31. 12. 2007 31. 12. 2006Daň z příjmů – splatná 106 945 71 559Daň z příjmů – odložená 14 788 36 074Celkem 121 733 107 6333.32. Zisk na akciiZisk na akcii 31. 12. 2007 31. 12. 2006Průměrný počet kmenových akciíza účetní rok (ks)1 439 907 1 439 907Zisk na akcii (Kč / 1 ks akcie) 330,65 219,37


4. Další skutečnosti4.1. Podmíněné závazkyProti koncernu PP, a. s., nejsou vedeny ani připravovány žádné soudní spory, které by významně ovlivnily výsledek hospodaření.Koncern PP, a. s., neeviduje potenciální závazek vyplývající z možných významných budoucích nákladů, které souvisejí s minulým obdobíma které mohou vzniknout jako následek poškození životního prostředí a újmy na zdraví zaměstnanců.Společnost PP, a. s., poskytla záruky za úvěrové linky, které mohou čerpat dceřiné společnosti následovně:Ručení ve prospěch společnostiVýše záruky Ručení od Ručení do(v tis. Kč)Informační služby – energetika, a. s. 2 500 17. 6. 2004 30. 6. 2008Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. - - -Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. - - -Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. - - -Pragoplyn, a. s. - - -Prometheus, energetické služby, s. r. o. - - -Ke dni 31. prosince 2007 nečerpala žádná dceřiná společnost úvěr.V souvislosti s dlouhodobou strategií představenstva Pražské plynárenské, a. s., ohledně redukce pracovních míst koncernu PP, a. s.,obsažené v „Podnikatelském záměru 2008 – 2010 PP a koncernu PP“ schváleném představenstvem PP, a. s., na jeho zasedání dne21. 11. 2007 a vzatém na vědomí DR PP, a. s., dne 6. 12. 2007, rozhodla Pražská plynárenská, a. s., vyhlásit ke dni 1. 1. 2009 motivačníprogram pro všechny zaměstnance koncernu PP, a. s., kteří jsou v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.Motivační program má za cíl motivovat zaměstnance, kterým v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 vznikne nárok na starobní důchod(SD) dosažením věku stanoveného pro přiznání nároku na řádný starobní důchod, k odchodu do SD a to k poslednímu dni měsíce, vekterém dosáhnou věkové hranice stanovené pro přiznání řádného SD, nebo dobrovolnému ukončení pracovního poměru k 31. 3. 2009u zaměstnanců, kteří dosáhnou věkové hranice stanovené pro přiznání řádného SD v roce 2010.Ukončení pracovního poměru v obou výše uvedených případech bude podpořeno vyplacením mimořádné odměny, jejíž výše je závislána době trvání nepřetržitého pracovního poměru zaměstnance v koncernu PP, a. s., tak, jak je tato doba definovaná v kolektivní smlouvě.Společnost má nejistotu v předpokladu počtu zaměstnanců, kteří uvedenou nabídku využijí, pouze předpokládá, že náklady na realizacitohoto programu nepřesáhnou částku ve výši 14 497 tis. Kč.Kromě výše uvedených potenciálních závazků si vedení Společnosti není vědomo žádných jiných potenciálních závazků skupinyk 31. prosinci 2007.4.2. Události po datu účetní závěrkyPo datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly korigující dopad na finanční výkazy k 31. prosinci 2007.Společnost realizovala prodej části majetku v areálu Michle, blíže viz bod 3.12. Aktiva určená k prodeji.


4.3. Schválení účetní závěrky16 0 L E T114115Tato účetní závěrka byla z pověření představenstva schválena a podepsána a nikdo už tuto účetní závěrku nemá právo měnit.V Praze dne 7. 3. 2008Eckart Baum Ing. Milan Fafejta Ing. Jiří Hamšíkčlen představenstva člen představenstva finanční ředitela generální ředitel


Jiří Kolář – Miróova Luna(ze sbírky Pražské plynárenské)


16 0 L E T117OSTATNÍ FINANČNÍINFORMACE


Informace uvedené v této kapitole se vztahují pouze ke společnosti Pražská plynárenská, a. s.Rozvaha 2004 – 2007 dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS(v tis. Kč)Označení Text 2004 2005 2006 2007Aktiva celkem 7 835 302 8 030 213 8 438 622 9 383 6464.1. Pozemky, budovy a zařízení 4 197 056 4 284 017 4 378 205 921 7604.2. Investice do nemovitostí 93 303 91 303 89 303 87 3024.3. Nehmotná aktiva 47 697 46 451 31 434 62 7484.4. Finanční investice 38 068 56 681 61 166 3 441 1054.5. Ostatní dlouhodobá aktiva 1 758 1 705 294 809 288 657Dlouhodobá aktiva – celkem 4 377 882 4 480 157 4 854 917 4 801 5724.6. Zásoby 20 028 23 834 12 753 167 9274.7. Pohledávky z obchodního styku 3 023 644 2 936 724 3 036 541 3 880 0404.8. Daňové pohledávky 379 733 554 493 497 453 490 0624.9. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 24 501 27 640 30 367 10 3354.10. Ostatní aktiva 9 514 7 365 6 591 6 239Krátkodobá aktiva – celkem 3 457 420 3 550 056 3 583 705 4 554 6034.11. Aktiva určená k prodeji 0 0 0 27 471Vlastní kapitál a závazky celkem 7 835 302 8 030 213 8 438 622 9 383 6464.12. Základní kapitál 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 9074.13. Fondy ze zisku 451 823 451 823 451 823 451 8234.14. Nerozdělený zisk 1 136 831 1 035 288 1 183 889 1 253 768Vlastní kapitál – celkem 3 028 561 2 927 018 3 075 619 3 145 4984.15. Závazky z obchodního styku 65 078 61 513 28 881 6 9904.16. Odložený daňový závazek 168 824 221 416 260 575 21 374Dlouhodobé závazky – celkem 233 902 282 929 289 456 28 3644.17. Závazky z obchodního styku 3 434 034 3 104 612 4 168 492 4 927 9704.18. Ostatní závazky 1 136 633 1 711 249 847 491 1 275 7234.19. Daňové závazky 2 172 2 505 23 564 1 4784.20. Rezervy 0 1 900 34 000 4 613Krátkodobé závazky – celkem 4 572 839 4 820 266 5 073 547 6 209 784


16 0 L E T118119Rozvaha 2002 – 2003 dle českých účetních standardů(v tis. Kč)Označení Text 2002 2003Aktiva celkem 6 846 356 7 010 930A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0B Dlouhodobý majetek 4 109 061 4 198 869B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 60 573 51 488B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 027 724 4 126 616B.III. Dlouhodobý finanční majetek 20 764 20 765B.III.1. Z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách 400 400C Oběžná aktiva*)2 728 205 2 799 627C.I. Zásoby 25 446 27 514C.II. Dlouhodobé pohledávky 33 369 23 429C.III. Krátkodobé pohledávky*)2 637 814 2 718 879C.IV. Krátkodobý finanční majetek 31 576 29 805D.I. Časové rozlišení*)9 090 12 434Pasiva celkem 6 846 356 7 010 930A Vlastní kapitál 2 918 542 3 019 579A.I. Základní kapitál 1 439 907 1 439 907A.II. Kapitálové fondy 68 330 68 893A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 455 748 455 459A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 751 006 751 466A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období + 203 551 + 303 854B Cizí zdroje*)3 902 686 3 985 594B.I. Rezervy*)40 108 63 301B.II. Dlouhodobé závazky*)224 327 214 520B.III. Krátkodobé závazky*)3 150 831 3 259 773B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 487 420 448 000B.IV.1 Z toho: bankovní úvěry dlouhodobé 0 0C.I. Časové rozlišení*)25 128 5 757*)V roce 2003 došlo, kromě upřesnění názvů některých položek, ke změně legislativy pro vykazování:• dohadných účtů aktivních (nyní v krátkodobých pohledávkách), které byly dříve vykazovány v oddílu D-ostatní aktiva (nyní D.I. časové rozlišení),• dohadných účtů pasivních (nyní v krátkodobých závazcích), které byly dříve vykazovány v oddílu C-ostatní pasiva (nyní C.I. časové rozlišení),• odloženého daňového závazku (nyní v dlouhodobých závazcích), který byl dříve vykazován v rezervách, a proto byly pro srovnání překlasifikovány údaje za roky2001 a 2002 na metodiku roku 2003.


Výkaz zisku a ztráty 2004 – 2007 dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS(v tis. Kč)Označení Text 2004 2005 2006 20074.21. Tržby 6 922 356 7 816 130 9 437 501 8 528 8794.22.Nakoupený plyn, materiál a služby souvisejícís dodávkami plynu5 499 873 6 445 463 7 832 901 7 837 4594.23. Ostatní provozní výnosy 85 806 71 178 82 477 47 5394.24. Osobní náklady 238 781 246 719 248 975 150 5924.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 287 749 318 327 293 041 85 9224.26. Ostatní provozní náklady 573 989 609 309 677 523 317 998Provozní hospodářský výsledek 407 770 267 490 467 538 184 4474.27. Finanční náklady 21 746 33 035 42 410 46 3734.28. Finanční výnosy 9 515 24 697 18 942 17 314Finanční hospodářský výsledek -12 231 -8 338 -23 468 -29 0594.29. Zisk před zdaněním 395 539 259 152 444 070 155 3884.30. Daň z příjmů -108 717 -70 702 -105 617 206 556Hospodářský výsledek po zdanění 286 822 188 450 338 453 361 944Zisk na akcii (Kč) 199,19 130,87 235,05 251,37


Výkaz zisku a ztráty 2002 – 2003 dle českých účetních standardů16 0 L E T120121(v tis. Kč)Označení Text 2002 2003I+II Výkony a prodej zboží 6 708 996 6 831 914I+II.1. z toho: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 6 702 996 6 824 376II.3. Aktivace 6 000 7 538A+B Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží 5 802 357 5 852 302+ Přidaná hodnota 906 639 979 612C Osobní náklady 214 734 229 364E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 259 049 288 543G *)Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti+38 791 +26 776a komplexních nákladů příštích obdobíIII+IV Jiné provozní výnosy 82 861 71 466D+F+H Jiné provozní náklady 82 159 91 179* Provozní výsledek hospodaření +394 767 +415 216M *) Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+ / -) -3 354 0VI+VII+VIII+X+XI Jiné finanční výnosy 6 943 7 542J+ N+O+Q Jiné finanční náklady 200 814 118 904* Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmů za běžnou činnost -190 517 -111 362** Výsledek hospodaření za běžnou činnost +204 250 +303 854XIII Mimořádné výnosy 8 0R+S Mimořádné náklady včetně daně z příjmů z mimořádné činnosti 707 0* Mimořádný výsledek hospodaření -699 0*** Výsledek hospodaření za účetní období +203 551 +303 854*)Označení součtových položek i jejich názvy vycházejí z legislativní úpravy pro rok 2003.Vyznačené položky jsou ve všech letech překlasifikovány na metodiku roku 2003.


Jiří Kolář – Svatá Anežka 3(ze sbírky Pražské plynárenské)


VIII. Zpráva auditora k výroční zprávě16 0 L E T122 123


16 0 L E T124125


Jiří Kolář – Svatá Anežka 5(ze sbírky Pražské plynárenské)


IX. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY16 0 L E T126127Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007 včetně stanoviska k účetní závěrce, konsolidované účetní závěrcea návrhu na rozdělení zisku za rok 2007.Činnost dozorčí rady v roce 2007 vycházela z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a platných stanov společnosti a byla zaměřenana kontrolu výkonu působnosti představenstva a podnikatelské činnosti společnosti.V personálním složení dozorčí rady došlo v roce 2007 k následujícím změnám:Ve dnech 8. a 9. ledna 2007 proběhla volba dvou členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Za stávající členy pana Františka Maryškua pana Ing. Mariana Veverku byli zvoleni s účinností od 9. ledna 2007 paní Ing. Marta Ptáčková a pan Miroslav Vránek.Pokud jde o personální složení představenstva, došlo v roce 2007 k následující skutečnosti:Členu představenstva panu Ing. Milanu Fafejtovi skončilo dne 1. července 2007 funkční období. Dozorčí rada jej na svém zasedání dne26. června 2007 opětovně zvolila s účinností od 2. července 2007 členem představenstva.Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena ve smyslu stanov zejména na průběžné sledování vývoje hospodařeníspolečnosti a naplňování podnikatelského záměru, vývoje stavu pohledávek po lhůtě splatnosti, plnění investičního plánu a rozvojemzdové a sociální politiky společnosti.Dozorčí rada neshledala při své kontrolní činnosti žádné nedostatky v práci představenstva, ani jiné aktivity, které by byly v rozporu sezájmy akcionářů a vedly by v konečném důsledku ke znehodnocení akcií Pražské plynárenské, a. s. Dozorčí rada rovněž nezaznamenalau jednotlivých členů představenstva žádné střety zájmů ani porušení zásad etického jednání či nedodržování platných legislativníchpředpisů a norem. Dozorčí rada pozitivně hodnotí spolupráci s představenstvem včetně účasti zástupců představenstva na jednáníchdozorčí rady. Všechny požadavky a doporučení dozorčí rady pro představenstvo byly vždy a ve stanoveném termínu představenstvemrespektovány a zabezpečeny.Podle článku 23, odst. 3, písm. b) stanov společnosti přezkoumala dozorčí rada roční účetní závěrku k 31. 12. 2007 a konsolidovanouúčetní závěrku k 31. 12. 2007, obě ověřené auditorskou firmou BDO Prima Audit s. r. o., seznámila se s výroky auditora a projednalanávrh představenstva na rozdělení zisku roku 2007. Při přezkoumání roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky dozorčí radaneshledala žádné závady a ze strany členů dozorčí rady nebyly vzneseny žádné připomínky.Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a projednala zprávu o podnikatelské činnosti společnostia o stavu jejího majetku.Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku Pražské plynárenské, a. s., za rok 2007 schválita rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.Na základě uvedených skutečností dozorčí rada vyslovuje poděkování členům představenstva a zaměstnancům společnosti za práciv roce 2007.V Praze dne 22. dubna 2008Dipl. -Ing. Michael Fehnpředseda dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s.


X. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZAVÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKYPavel Hurda, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská, a. s.,aIng. Milan Fafejta, člen představenstva a generální ředitel společnosti Pražská plynárenská, a. s.,prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohlyovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Pražská plynárenská, a. s., nebyly vynechány.Pavel Hurdapředseda představenstvaIng. Milan Fafejtačlen představenstvaÚčetní závěrku společnosti za rok 2007 ověřila firma BDO Prima Audit s. r. o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4,IČ: 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279 a v seznamu auditorskýchspolečností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018.Jméno auditora: Ing. Vlastimil Hokr, CSc., osvědčení č. 0071,JUDr. Anna Konečná, osvědčení č. 0477,Ing. Eva Písařová, osvědčení č. 2107.Konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2007 ověřila firma BDO Prima Audit s. r. o., se sídlem Olbrachtova 1980/5,140 00 Praha 4, IČ: 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018.Jméno auditora: Ing. Vlastimil Hokr, CSc., osvědčení č. 0071,JUDr. Anna Konečná, osvědčení č. 0477,Ing. Eva Písařová, osvědčení č. 2107.


XI. ZKRATKYa. s. Akciová společnostAV ČR Akademie věd České republikyBOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práciBR Bilanční rozdílyBP, s. p. Bytový podnik, s. p.CNG Stlačený zemní plynČNB Česká národní bankaČSAV Československá akademie vědČPP Český plynárenský podnikČR Česká republikaČSOB, a. s. Československá obchodní banka, a. s.DHM Dlouhodobý hmotný majetekDNM Dlouhodobý nehmotný majetekDIČ Daňové identifikační čísloDOM Domácnost – fyzická osoba, která odebírá plynk uspokojování své osobní potřeby související s bydlenímnebo osobních potřeb členů její domácnostiDPH Daň z přidané hodnotyDR Dozorčí radaERÚ Energetický regulační úřadES Evidenční stavEUR Euro – společná měnová jednotka Evropské unieFAMU Filmová akademie múzických umění v PrazeGJ Gigajoulhl. m. Praha Hlavní město PrahaIAS/IFRS Mezinárodní účetní standardyIČ Identifikační čísloISIN Identifikační číslo, pod kterým je akcie vedena veStře disku cenných papírůISE, a. s. Informační služby – energetika, a. s.IT Informační technologieKč Koruna českákWh KilowatthodinaMČ Městská částMES Mimoevidenční stavMHMP Magistrát hlavního města Prahymil. Milionmld. MiliardaMO Maloodběratel – konečný zákazník, který není velkoodběratelem,středním odběratelem ani domácnostíMP ČR Ministerstvo průmyslu České republikyMPO Ministerstvo průmyslu a obchoduMTO Materiálně technické odděleníOKD Ostravsko-karvinské dolyo. z. Odštěpný závodOZZ Osoby zdravotně znevýhodněnéPP, a. s. Pražská plynárenská, a. s.PPD, a. s. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernuPražská plynárenská, a. s.PPH a. s. Pražská plynárenská Holding a. s.PPSM, s. r. o. Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., členkoncernu Pražská plynárenská, a. s.PPSD, a. s. Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernuPražská plynárenská, a. s.16 0 L E TPRE, a. s. Pražská energetika, a. s.PSČ Poštovní směrovací čísloPT, a. s. Pražská teplárenská, a. s.RS Regulační staniceSb. Sbírka zákonů České republikySD Starobní důchodSIN Identifikační číslo, pod kterým je akcie vedena veStředisku cenných papírůSO Střední odběratel – fyzická či právnická osoba, jejížodběrné plynové zařízení je připojeno k přepravnínebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrnémmístě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje4 200 MWhs. p. Státní podnikSPŠ Střední průmyslová školas. r. o. Společnost s ručením omezenýmSZ Sociální zabezpečeníTHP Technicko hospodářský pracovníktis. TisícTZ Technologické ztrátyUK Univerzita Karlova v PrazeVH Výsledek hospodařeníVO Velkoodběratel – fyzická či právnická osoba, jejížodběrné plynové zařízení je připojeno k přepravnínebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrnémmístě přesahuje 4 200 MWhVS Vlastní spotřebaVŠE Vysoká škola ekonomická v PrazeVŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeZP Zemní plynZP Zdravotní pojištění128129


XII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍA OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCHMEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMIOSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOUOVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (PROPOJENÉ OSOBY)ZA ROK 2007zpracovaná představenstvem společnosti Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město,IČ: 60193492.Tato zpráva je zpracována představenstvem ovládané osoby ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, dle § 66a citovaného zákona s přihlédnutím k ustanovení § 17 téhož zákona, které se týká obchodního tajemství,a na základě skutečnosti, že nebyla uzavřena ovládací smlouva dle § 66a, odst. 7, obchodního zákoníku.ÚvodZ přiloženého grafického vyjádření akcionářské struktury Pražské plynárenské, a. s., vyplývá základní provázanost propojených osob.Z grafu je patrné, že ovládající osobu (Pražská plynárenská Holding a. s.) ovládá další osoba, a tou je hl. m. Praha s podílem 51 %na základním kapitálu ovládající osoby.Ze stanov společnosti PPH a. s. vyplývá, že o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada 100 %hlasů všech akcionářů (kterými byly k 31. 12. 2007 hl. m. Praha a E.ON Czech Holding AG). Akcionáři v tomto případě jednají ve shoděa splňují ustanovení § 66a, odst. 3, písm. c) obchodního zákoníku a jsou rovněž ovládající osobou ve vztahu ke společnosti PPH a. s.Představenstvo společnosti PP, a. s., z uvedených důvodů v této zprávě popisuje vztahy mezi:• PP, a. s., a PPH a. s. (ovládaná a ovládající osoba),• propojenými osobami, tj. PP, a. s., a osobami ovládajícími ovládající osobu,• propojenými osobami, tj. PP, a. s., a jejími dceřinými společnostmi.1. Základní pojmy1.1. Osoby ovládající ovládající osobuOsoby jednající ve shodě:Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstraße 2, D-80335, München, SRN1.2. Ovládající osobaOvládající osobou byla v roce 2007 společnost Pražská plynárenská Holding a. s., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4,IČ: 26442272.V roce 2007 dosahoval podíl ovládající osoby výše 50,20 % na základním kapitálu ovládané osoby.1.3. Ovládaná osobaJe jí společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492.1.4. Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobamiV tomto oddílu jsou vyjmenovány pouze osoby, které měly v roce 2007 vztah s ovládanou osobou ve smyslu § 66a, odst. 9, obchodníhozákoníku.


1.4.1. Organizace a společnosti, ve kterých mělo hl. m. Praha rozhodující majetkový podíl16 0 L E T130131Pro jejich velký počet jsou tyto osoby uvedeny až dále v jednotlivých kapitolách zprávy.1.4.2. Dceřiné společnosti, ve kterých v roce 2007 byla PP, a. s., většinovým společníkem nebo akcionářemInformační služby – energetika, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 141 00 Praha 4, IČ 26420830Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4,IČ: 47116471Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505 1)Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,IČ: 27436551Prometheus, energetické služby, s. r. o., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, IČ: 63072599Pragoplyn, a. s., se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, IČ: 27933318 2)1.5. Propojené osobyJsou jimi všechny osoby uvedené v bodech 1.1. až 1.4.2. Popis vztahů mezi propojenými osobami2.1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami, platné v roce 20072.1.1. Smlouvy uzavřené mezi osobami uvedenými v bodě 1.1. a PP, a. s.2.1.1.1. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a hl. m. Prahou nebo jí ovládanými osobami2.1.1.1. a) smlouvy o odběru plynuDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9Kolektory Praha, a. s., Pešlova 3, č.p. 341, Praha 9Kongresové centrum Praha, a. s., 5. května 65, Praha 4Obecní dům, a. s., nám. Republiky 1090/5, Praha 1Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost (TCP), Blanická 1008/28, Praha 2Inženýring dopravních staveb, a. s., Na Moráni 3/360, Praha 2Pražská strojírna, a. s., Sokolovská 115, Praha 8Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 102/219, Praha 5Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – TrojaCentrum sociálních služeb Praha, Chelčického 39, Praha 3Českoslovanská akademie obchodní, Resslova 5, Praha 2Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 2Dětské centrum „Paprsek“, Šestajovická 19, Praha 9Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 – KlánoviceDětský domov a Školní jídelna, Národních hrdinů 1, Praha 9 – Dolní PočerniceDětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 – ZbraslavDivadlo na Vinohradech, náměstí Míru 1450/7, Praha 2Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919/38, Praha 6Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 729/39, Praha 1Domov mládeže, Studentská 10, Praha 6 – DejviceDomov mládeže, Pobřežní 6, Praha 8Domov mládeže, Dittrichova 15, Praha 21)Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. 12. 2005 a činnost zahájila dle příslušných ustanovení Energetického zákona (Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkáchpodnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění) dne 1. 1. 2007.2)Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. 7. 2007 a činnost zahájila dne 3. 9. 2007.


Domov mládeže, Lovosická 42, Praha 9Domov mládeže, Neklanova 32, Praha 2Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8Domov pro seniory Elišky Turkyňové, Šolínova 3, Praha 6Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice č. 65, pošta LíbezniceDomov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8Domov pro seniory Krč, Sulická 1085, Praha 4Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/3, Praha 10Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 316/7, Praha 8 – KarlínDům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10Dům dětí a mládeže Praha 12 – Modřany, Urbánkova 3348, Praha 4 – ModřanyDům dětí a mládeže Praha 2, Na Smetance 1, Praha 2Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11, Praha 5Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, Praha 6 – ŘepyDům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol, Rohová 540, Praha 6 – SuchdolGalerie hlavního města Prahy, Mickiewiczova 234/3, Praha 6Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Botičská 1, Praha 2Gymnázium, Arabská 14, Praha 6Gymnázium, U Libeňského zámku 1, Praha 8 – LibeňGymnázium, Voděradská 2, Praha 10Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 5Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8Gymnázium, Postupická 3150, Praha 4Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6Gymnázium, Písnická 760, Praha 4Gymnázium, Českolipská 373, Praha 9Gymnázium, Špitálská 2/700, Praha 9Gymnázium, Omská 1300, Praha 10Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7Gymnázium a Sportovní gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4 – MichleGymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621, Praha 5 – SmíchovGymnázium Jan Keplera, Parléřova 2/118, Praha 6 – HradčanyGymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského nám. 8, Praha 3Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 2 – Nové MěstoHudební divadlo v Karlíně, Křižíkova 283/10, Praha 8Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3Integrovaná střední škola, Náhorní 1, Praha 8Inženýrská a realitní organizace Praha, V jámě 639/12, Praha 1 – Nové MěstoJazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Praha 1, Školská 15Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy, V Pevnosti 4, Praha 2Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, Praha 1Mateřská škola speciální, Na Lysinách 6, Praha 4 – HodkovičkyMěstská divadla pražská (Divadlo ABC, ROKOKO), Lazarská 11/6, Praha 2


Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, Praha 1Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9Minor, Vodičkova 6, Praha 1Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1Národní kulturní památka Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1Obchodní akademie, Kubelíkova 37, Praha 3Obchodní akademie, Krupkovo náměstí 4, Praha 6Obchodní akademie, Hovorčovická 1281, Praha 8Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2Obchodní akademie, Svatoslavova 6, Praha 4Odborné učiliště a Praktická škola, Vratislavova 6, Praha 2Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské nám. 608/10, Praha 1 – Staré MěstoPomocná škola, Praha 6, Rooseveltova 8Pražská informační služba, Betlémské náměstí 251/2, Praha 1Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1Pražské lázně, Hloubětínská 80/32, Praha 14 – HloubětínROPID, regionální organizátor pražské integrované dopravy, Rytířská 406/10, Praha 1 – Staré MěstoSmíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5Speciální mateřská škola, Drahaňská 779/7, Praha 8Speciální mateřská škola, Litvínovská 300, Praha 9 – ProsekSpeciální mateřská škola a Speciální pedagogické centrum, Deylova 3/223, Praha 5 – MotolSpeciální školy, Chotouňská 476, Praha 10 – MalešiceSpeciální školy, Pod Radnicí 5, Praha 5 – KošířeSpeciální školy, Mochovská 570, Praha 9 – HloubětínSpeciální školy Karla Herforta, Josefská 4, Praha 1Speciální školy pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5Speciální školy pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2Speciální školy pro zrakově postižené, náměstí Míru 19, Praha 2Speciální školy pro žáky s více vadami, Starostrašnická 45, Praha 10Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, Praha 6 – ŘepySpeciální základní škola pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 19, Praha 5Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 294/212, Praha 10 – StrašniceSpráva služeb městské policie hl.m. Prahy, Korunní 98, Praha 10Středisko praktického vyučování zlatnické, Seydlerova 2451, Praha 13Střední odborná škola – Praha 3, U Vinohradského hřbitova 2471/3, Praha 3Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Drtinova 3, Praha 5Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Weilova 4, Praha 10Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Lipí 1911, Praha 9Střední odborná škola logistických služeb, Učňovská 100/1, Praha 9Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Zelený pruh 1294, Praha 4Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Učňovská 1, Praha 9Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4Střední odborné učiliště, U Krbu 521, Praha 10Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Praha-Radotín, Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – RadotínStřední odborné učiliště dopravní, K Letišti 278, Praha 6Střední odborné učiliště energetické, Poděbradská 12, Praha 9Střední odborné učiliště nábytkářské a technické, Nový Zlíchov 1, Praha 5Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10Střední odborné učiliště obchodní, Belgická 29, Praha 2Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Za Černým Mostem 3, Praha 9Střední odborné učiliště služeb, Novovysočanská 501/5, Praha 9Střední odborné učiliště zemědělské, U Závodiště 1, Praha 5 – Velká ChuchleStřední průmyslová škola, Na Třebešíně 2299, Praha 10Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 116 0 L E T132133


Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Podskalská 10, Praha 2Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17, Praha 1Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4Střední průmyslová škola strojnická na Proseku, Novoborská 2, Praha 9Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Betlémská 4, Praha 1 – Staré MěstoStřední průmyslová škola technologie masa, Navrátilova 15, Praha 1Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1, Praha 9Střední škola Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská 48, Praha 9 – VysočanyStřední technická škola hlavního města Prahy, Radlická 115, Praha 5 – JinoniceStřední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6, Praha 1Studentský zdravotní ústav Praha, Spálená 12, Praha 1Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Obecní dům, Náměstí Republiky 660/5, Praha 1Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6 a 7/57, Praha 5Technická správa komunikací, Štefánikova 23, Praha 5 – SmíchovÚstav dopravního inženýrství hl. města Prahy, Bolzanova 1615/1, Praha 1 – Nové MěstoÚstav sociální péče Praha 1, Vlašská 25, Praha 1 – Malá StranaÚstav sociální péče Praha 4, Sulická 48, Praha 4 – KrčÚtvar rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Podskalská 10, Praha 2Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1Vyšší odborná škola a Výtvarná škola Václava Hollara, Hollarovo náměstí 2, Praha 3Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha 1Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350, Praha 4Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1, Praha 3Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4Vyšší zdravotnická škola, Duškova 7, Praha 5Základní škola, Boleslavova 1, Praha 4Základní škola a Mateřská škola, Moskevská 29, Praha 10Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 3, Praha 8Základní škola a Střední škola, Kupeckého 576, Praha 4Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Libčická 399, Praha 8Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2Základní umělecká škola Praha 1, Biskupská 12, Praha 1Základní umělecká škola Praha 1, U Půjčovny 4, Praha 1Základní umělecká škola Praha 10, Olešská 2295, Praha 10Základní umělecká škola Praha 10, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 – HostivařZákladní umělecká škola Praha 3, Štítného 5, Praha 3Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 100/1, Praha 9Základní umělecká škola Praha 4, Dunická 3136, Praha 4 – SpořilovZákladní umělecká škola Praha 4, Lounských 4/129, Praha 4 – NusleZákladní umělecká škola Praha 5, K Brance 72, Praha 5 – StodůlkyZákladní umělecká škola Praha 5, Na Popelce 18, Praha 5 – KošířeZákladní umělecká škola Praha 6 – Petřiny, Nad Alejí 28, Praha 6Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Praha 6Základní umělecká škola Praha 8 – Klapkova, Klapkova 25, Praha 8Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby, Korunní 98, Praha 10Zoologická zahrada v Praze, U trojského zámku 120/3, Praha 7 – TrójaZvláštní škola, Vachkova 941, Praha 10 – UhříněvesZvláštní škola, Slezská 68, Praha 3Zvláštní škola a Pomocná škola, Bártlova 83, Praha 9 – Horní PočerniceZvláštní škola a Praktická škola, Vokovická 3, Praha 6Zvláštní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7


Dluhy za odběr plynu16 0 L E T134135Vůči žádné organizaci ovládané hl. m. Prahou nemá PP, a. s., pohledávky po splatnosti za odebraný zemní plyn.2.1.1.1. b) ostatní smlouvyHl. m. Praha: smlouva o propagaciPražské služby, a. s.: smlouva o reklamě a propagaciDětský domov a Školní jídelna, ul. Národních hrdinů: darovací smlouvaJedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy, ul. V pevnosti: darovací smlouva, smlouva o pronájmu automobiluMČ Praha 3: darovací smlouvaStudentský zdravotní ústav Praha, ul. Spálená: smlouva o propagaciZoologická zahrada v Praze, ul. U trojského zámku: smlouva o propagaciMěstská knihovna v Praze, Mariánské nám.: smlouva o pronájmu nebytových prostor budovy BrusniceMuzeum hlavního města Prahy, ul. Kožná: smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětůmTRADE CENTRE PRAHA akciová společnost (TCP): smlouva o pronájmu vč. dodatků, dodatek ke smlouvě o ostraze objektu Jungmannova31Technická správa komunikací: smlouva o vzájemné výměně dat2.1.1.2. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a společností E.ON Czech Holding AGV roce 2007 nebylo takových.2.1.2. Smlouvy uzavřené mezi osobou uvedenou v bodech 1.2. a PP, a. s.Smlouvy mezi PP, a. s., a PPH a. s.:a) Smlouva o poskytování služebb) Smlouva o nájmu nebytových prostor a o pronájmu věcí movitýchc) Smlouva o úhradě nákladů spojených s provozováním telefonní linky2.1.3. Smlouvy mezi PP, a. s., a dceřinými společnostmi, ve kterých je PP, a. s., většinovým společníkem neboakcionářemInformační služby – energetika, a. s.V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 20 smluv a dodatků ke smlouvám – smlouva o nájmu věcí movitých včetně jednoho dodatku,smlouva o dílo na první etapu zavedení systému řízení informační bezpečnosti, na zpracování studie proveditelnosti nasazení novéhoZIS PP, a. s., na zajištění služeb popisu a správy firemních procesů, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o podnájmu nebytovýchprostor, pojištění majetku podnikatelů, pojištění odpovědnosti za škodu, pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škoduzpůsobenou členy orgánů právnických osob a dodatky ke smlouvám o poskytování služeb, o pronájmu prostor a pozemku, o úhraděnákladů spojených s provozováním telefonních linek a o poskytování telekomunikačních služeb. V průběhu roku 2007 byla ukončena1 smlouva včetně jejích dodatků. Z předchozích období zůstává v platnosti 42 smluv a dodatků ke smlouvám.Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 10 smluv a dodatků ke smlouvám – smlouva o zajištění služeb popisu a správy firemních procesů,o nájmu motorových vozidel a mechanizmů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích stání a o sdružování finančních prostředkův rámci koncernu Pražská plynárenská, a. s. V průběhu roku 2007 byla ukončena 1 smlouva. Z předchozích období zůstává v platnosti128 smluv a dodatků ke smlouvám.Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 7 smluv a dohod – smlouva o poskytování služeb závodního stravování, o úpisu akcií – zvýšenízákladního kapitálu PPD, a. s., úpisem akcií, o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a. s., o vkladučásti podniku, dohoda o zaplacení rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, o zaplacení pohledávky,o vypořádání platby za práce a služby v oblasti legislativy, techniky, předpisů a tech. normalizace na základě smlouvy o dílo s ČPS.Z předchozích období zůstává v platnosti 25 smluv a dodatků.


Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 38 smluv a dodatků, z toho byly v průběhu roku 4 ukončeny – jedná se o smlouvy o dílo na deratizaci,dezinfekci, dezinsekci, úklid archivu, stěhování archivu, provozování stanice CNG, výměna oken, opravy v areálu Michle, rozvaděč(serverovna) a smlouvy o zpracování osobních údajů, o nájmu oplocení, o provozování autopůjčovny, o poskytování servisních a revizníchslužeb – plnička CNG a dodatky ke smlouvám o dílo na provádění revizí, údržby a servisních služeb klimatizace, vzduchotechniky,kogenerační jednotky, na zajištění poskytování komplexních servisních služeb a dodávek spotřebního materiálu na kopírovací stroje,na zajištění úklidových a zahradnických prací, na provádění výměny sběrných nádob pro ženskou hygienu, na svoz a odvoz poštovníchzásilek, o úhradě nákladů spojených s provozováním telefonních linek, na provádění činnosti energetika, o nájmu nebytových prostora o výkonu činností (komplexní smlouva). V průběhu roku 2007 bylo ukončeno 5 smluv uzavřených v předešlém roce. Z předchozíchúčetních období je v platnosti 94 smluv a dodatků ke smlouvám.Prometheus, energetické služby, s. r. o.V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 13 smluv a dodatků – jedná se o smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru ZP nad4 200 000 kWh, o sdružených službách dodávky a odběru ZP a smlouvy o nájmu nebytových prostor, pozemků a parkovacích stánía movitých věcí, včetně 3 dodatků, a dodatky ke smlouvám o poskytování služeb, o provozu telefonních linek a o nájmu nebytovýchprostor pozemků a parkovacích míst. V průběhu roku 2007 byly ukončeny 2 smlouvy včetně jejich 16 dodatků a 1 dodatek ke smlouvěuzavřené v roce 2007. Z předchozích účetních období je v platnosti 39 smluv a dodatků ke smlouvám.Pragoplyn, a. s.V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 21 smluv – jedná se především o smlouvy o podnájmu nebytových prostor, o nájmu věcí movitých,o nájmu nebytových prostor, o nájmu motorových vozidel a mechanismů, o nájmu výpočetní a kopírovací techniky, o poskytování účetnícha finančních služeb, o poskytování telekomunikačních služeb, o poskytování telefonních služeb, o poskytování služeb podatelny,o poskytování služeb (Poskytnutí práv na užívání programů a služeb IT), na zajištění služeb popisu a správy firemních procesů, o poskytováníslužeb závodního stravování, na zajištění a zpracování kompletní personální a mzdové agendy, o provádění akviziční činnosti,podnikání v odvětví plynárenství a související s uskladňováním plynu, o přenosu odpovědnosti za odchylku a smlouvy o dodávce a odběruzemního plynu.Všechna plnění vyplývající ze smluv uvedených v oddílu 2.1. „Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami platné v roce 2007” bylav roce 2007 poskytována a závazky vyplývající ze smluv byly řádně hrazeny. Poskytování služeb, vyplývajících ze smluv, bylo za cenytržně obvyklé. Odběr zemního plynu, vyplývající z uzavřených smluv, byl do 31. 3. 2007 za ceny regulované. Z těchto smluv nevzniklaovládané osobě žádná újma.2.2. Jiné právní úkonyV roce 2007 nebylo takových.2.3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněna ovládanou osobouVšechna ostatní opatření vyplývala z uplatňování akcionářských práv na zasedání řádné valné hromady společnosti PP, a. s., konanédne 26. 6. 2007.2.4. Další skutečnosti2.4.1. Spolupráce PP, a. s., a PRE, a. s.V roce 2007 pokračovala spolupráce mezi Pražskou plynárenskou, a. s., a Pražskou energetikou, a. s., v rámci projektu „Spolu pro Prahu“,pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Konkrétně se spolupráce týkala společné obchodní kanceláře, zákaznické linky a společnýchodečtů.2.4.2. Další vztahy s E.ON2.4.2.1. Vztahy se členy skupiny E.ONV roce 2007 byly se společností E.ON Česká republika, s. r. o., uzavřeny tyto dodatky: dodatek ke smlouvě o nájmu salonků na Národní37, dodatek k podnájemní smlouvě na parkování v paláci „TETA“, dodatek ke smlouvě o pronájmu části prvního a druhého patra– Národní 37. Nadále zůstala v roce 2007 v platnosti smlouva o odběru zemního plynu.


2.4.2.2. Spolupráce v rámci ČPU16 0 L E T136137Česká plynárenská unie byla v roce 1994 založena českými plynárenskými distribučními společnostmi a státním podnikem Český plynárenskýpodnik, o. z., Transgas, jako nezávislá a dobrovolná profesní organizace právnických osob. Věnuje se rozvoji podnikatelskéhoprostředí v oblasti plynárenství. Členy unie jsou plynárenské společnosti, jejichž akcionáři jsou mj. společnosti RWE a E.ON. PP, a. s., ječlenem a podílí se na spolupráci zejména v rámci pracovních skupin.2.4.3. Členové orgánů PP, a. s.V představenstvu a dozorčí radě společnosti PP, a. s., působily během roku 2007 osoby, které byly zároveň členy orgánů či v zaměstnaneckémpoměru propojených, popř. jiných společností. Jedná se o:a) členy představenstvaEckart Baummístopředseda představenstva PP, a. s., člen dozorčí rady Teplárna Kyjov a. s., jednatel Ško-Energo Fin, s. r. o.,předseda představenstva Pragoplyn, a. s., předseda dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., členkoncernu Pražská plynárenská, a. s.Ing. Milan Fafejta člen představenstva PP, a. s., generální ředitel PP, a. s., člen představenstva PPH a. s., člen dozorčí rady Pražskáplynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.Pavel Hurdapředseda představenstva PP, a. s., zastupitel hl. m. Prahy, člen Rady MČ Praha 3, předseda dozorčírady Pražské služby, a. s., místopředseda představenstva Pražská strojírna, a. s., předseda dozorčí radyPragoplyn, a. s.Dr. František Kotula člen představenstva PP, a. s., místopředseda představenstva PPH a. s., člen dozorčí rady Pragoplyn, a. s.b) členy dozorčí radyDipl. -Ing. Michael Fehn předseda dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH,předseda představenstva E.ON Czech Holding AG, jednatel E.ON Česká republika, s. r. o., předseda dozorčírady E.ON Energie, a. s., člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a. s.Peter Fichtčlen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH, členpředstavenstva E.ON Czech Holding AG, člen dozorčí rady E.ON Energie, a. s., místopředseda dozorčí radyRNDr. Lubomír HabrnálE.ON Distribuce, a. s., jednatel E.ON Česká republika, s. r. o.místopředseda dozorčí rady PP, a. s., zastupitel hl. m. Prahy, člen představenstva Trade Centre Praha akciováspolečnost (TCP), člen dozorčí rady Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.Karel Dietrich-Nespesny člen dozorčí rady PP, a. s., jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH, člen představenstva E.ON CzechHolding AG, člen dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s., člen dozorčí rady E.ON Energie, a. s., jednatel E.ONČeská republika, s. r. o.Bc. Ondřej PechaLorenz Pronnetčlen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., zastupitel hl. m. Prahy, člen zastupitelstva a rady MČPraha 3, člen dozorčí rady Kongresové centrum Praha, a. s., člen dozorčí rady Trade Centre Praha akciováspolečnost (TCP), člen představenstva TCP – Vidoule, a. s.člen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH, členpředstavenstva E.ON Czech Holding AG, předseda dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s., místopředseda dozorčírady E.ON Energie, a. s., jednatel E.ON Česká republika, s. r. o.Ing. Marta Ptáčková členka dozorčí rady PP, a. s. (od 9. 1. 2007), členka představenstva Pragoplyn, a. s.Představenstvo společnosti PP, a. s., si není vědomo, že by některý člen orgánů společnosti ovlivňoval rozhodnutí představenstva čidozorčí rady ve prospěch ovládající osoby či osoby ovládané stejnou ovládající osobou.


3. Zkratkya. s. Akciová společnostCNG Compressed natural gas – stlačený zemní plynč.p. Číslo popisnéČPS Český plynárenský svazČPU Česká plynárenská uniehl. m. Praha Hlavní město PrahaIČIdentifikační čísloITInformační technologiekWh KilowatthodinaMČ Městská částo. z. Odštěpný závodPP, a. s. Pražská plynárenská, a. s.PPD, a. s. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.PPH a. s. Pražská plynárenská Holding a. s.PRE, a. s. Pražská energetika, a. s.s. r. o. Společnost s ručením omezenýmSb. SbírkaSRN Spolková republika NěmeckoZIS Zákaznický informační systémZP Zemní plyn


4. Grafické vyjádření vztahu Pražské plynárenské, a. s., a propojených osobk 31. 12. 200716 0 L E T138139


V Praze dne 29. ledna 2008Pavel HurdaIng. Milan Fafejtapředseda představenstvačlen představenstvaPražská plynárenská, a. s. Pražská plynárenská, a. s.Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osoboua ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)Dozorčí rada po přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 konstatuje, že zpráva byla vypracována představenstvemspolečnosti Pražská plynárenská, a. s., v souladu s § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů. Dozorčí rada si není vědoma, že by některý člen orgánů společnosti ovlivňoval rozhodnutí představenstva či dozorčí rady veprospěch ovládající osoby či osoby ovládané stejnou ovládající osobou.V Praze dne 3. března 2008Dipl. -Ing. Michael Fehnpředseda dozorčí radyPražská plynárenská, a. s.


Historický plakát (Plynárenské muzeum v Praze)

More magazines by this user
Similar magazines