Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci – výuka ... - NIDM

userfiles.nidm.cz

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci – výuka ... - NIDM

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci – výuka zážitkemMinimální kompetenční profil: Lektor prevence a první pomoci v oblasti práce s dětmi a mládežíOrganizace: Prázdninová škola Lipnice o. s.A. Cíl vzdělávacího programuPřipravit absolventa na výuku první pomoci zážitkovou metodou:předat znalosti o život ohrožujících stavech, dostatečných pro bezchybný výklad ahodnocení nácvikových situacíu absolventů vzdělávacího programu Poskytovatel první pomoci upevnit základnídovednosti získané v předchozím vzdělávacím programuprakticky nacvičit organizaci, provádění a vytěžování zážitkových metodKonkrétní cíleAbsolvent bude:mít znalosti alespoň v rozsahu metodického manuálu (život ohrožující stavy)umět odpovídat na laické dotazy (ty co se objevují opakovaně)umět připravit přednášku na základní témataumět se při výkladu vyhnout základním chybám, které by mohly vést k ohrožení životamít praktické dovednosti v základních tématech (život ohrožující stavy - viz níže)umět připravit strukturovaný výklad, umí shrnout téma, umí odpovídat na průběžnédotazy, dodržet strukturu přednáškyumět rozlišovat a vhodně použije jednotlivé formy zážitkových technik (demonstrace,simulace, nácvik, mikrosimulace, malá a velká simulace)znát základní výukové pomůcky a práci s materiálem na kurzu, umí pracovat s hlasem,umí zaujmout účastníky, umí vhodně používat obrázky a schémata, umí psát čitelně naflipchartumět reflektovat základní chyby účastníků při simulacích (život ohrožující stravy)umět rozebrat malou simulaci nebo demonstraci (1 zachránce:1 figurant)znát rizika zážitkových metod, bude si vědom individuálního prožívání výkladu i nácvikuB. Cílová skupinaCílovou skupinou jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží.Požadavky na účastníkyVěk účastníka je min. 18 let, má ukončené základní vzdělání, vlastní zájem účasti na vzdělávacímprogramu, předpoklady pro lektorskou činnost (osobnostní).Počet účastníkůDoporučený počet je 15, maximální počet je 18, optimum je stanoveno na 16 účastníků. Účastníkprokáže znalosti a dovednosti v rozsahu minimálního kompetenčního profilu Pracovník pracující vorganizaci poskytující výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež – oblast první pomoci aprevence (průřezová kompetence).


C. Forma vzdělávacího programu včetně hodinové dotaceVzdělávací program realizován prezenční formou, doporučeno je rozdělení na tři části. Mezijednotlivými částmi probíhá samostudium zadaných témat (viz Povinná literatura)Formy vzděláváníJe využito skupinové formy a při přípravě vlastních zážitkových technik se s účastníky pracujeindividuálně po předchozím týmovém řešení formou workshopu.Hodinová dotace vzdělávacího programuCelková časová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin.D. Metody vzdělávánípřednáška s integrovaným nácvikem dovednostídemonstrace použití dovedností a znalostí účastníkemnácvikové situace (simulace) s následným rozboremřízená diskuseCharakteristika simulační metody:simulace je prostředek k fixaci dovedností a motivací k dalšímu studiusimulace není forma zkoušení, příležitost prožít si možné chyby je podporou pozdějšíhosprávného postupuzpětná vazba lektorem je poskytována v co nejmenších skupináchklíčové dovednosti jsou účastníkem používány v simulacích opakovaněE. Didaktické prostředkyJe třeba zajistit základní kancelářské potřeby (flipchart, papíry, fixy) a dataprojektor, audiotechniku,notebook.Jako didaktické pomůcky jsou využity: video a audio nahrávky autorizované pro výuku první pomoci;výukové plakáty (Člověk zevnitř, 3 kroky první pomoci); resuscitační pomůcky; resuscitační manekýn– dospělý – realistický; resuscitační manekýn – cvičný; resuscitační manekýn – kojenec; příslušenstvík resuscitačním manekýnům – desinfekce, plíce; cvičné autolékárny a lékárny; cvičný zdravotnickýmateriál (obvazy, rukavice, šátky atd.); Karimatky a podložní plachty pro nácvik venku; ukázkyzdravotnického materiálu a techniky (epipen, AED, glukagon, středisková lékárna, obvazy); maskovacímateriál a muláže pro simulace (umělá krev); kazuistikyDále viz část J. Materiální a technické zabezpečení.F. InovativnostVzdělávací program je inovativní v rozsahu a komplexnosti využití metody simulace pro vzdělávání,který umožňuje účastníkům s podporou lektorů individuálně rozvíjet vlastní dovednosti. V kontextuvzdělávacích aktivit pro lektory (školitele) první pomoci není tento přístup běžně používán. Voblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázánys minimálním kompetenčním profilem.


G. Popis vzdělávacího programuObsah a hodinová dotace vzdělávacích modulůModul 1 (6 hodin)Anotace: cílem prvního modulu je ujasnění priorit ve výuce první pomoci a dramaturgie výuky včetněpoužití zážitkuRozpis probíraných témat: sjednocení terminologie a obsahových prvků výuky; teoretický rozborpostupu první pomoci „Tři kroky“; dramaturgie kurzu; použití simulací a nácviků ve výuce; přípravazážitkových technik; zpracování zážitku a rozborModul 2 (10 hodin)Anotace: modul č. 2 je zaměřen na jednotlivé zážitkové techniky, velká část je věnována simulacímRozpis probíraných témat: organizační, dramaturgická a psychická náročnost simulací; cíle simulací -;instrukce figurantům i záchranářům; výběr témat simulací, složitost a náročnost jednotlivýchmodelových situacíModul 3 (14 hodin)Anotace: cílem modulu č. 3 je teoretický podklad jednotlivých témat první pomociRozpis probíraných témat: zhodnocení situace (důraz na bezpečnost); okamžité a druhotné vyšetření(důraz na kontrolu dýchání a sledování stavu); zhodnocení bezvědomí (škálování, výstupy);resuscitace (rozpoznání nutnosti, kvalita, modifikace postupu u dětí, ochranné pomůcky,defibrilátor); zhodnocení mechanismu úrazu (vnitřní zranění, páteř); ochrana krční páteře;rozpoznání dalších život ohrožujících stavů vyžadujících zásah záchranné zdravotnické služby (bolestna hrudi, porucha dýchání, křečové stavy, poruchy vědomí, neurologické příhody, krvácení, úrazhlavy, alergie, popálení); zdůraznění klíčových bodů tématModul 4 (9 hodin)Anotace: modul č. 4 je věnován lektorským dovednostem (prolínají se teoretické bloky, workshopy apraktická cvičení)Rozpis probíraných témat: prezentace lektora; řeč těla a první dojem; struktura sdělení; úskalíprezentačních forem; tvorba osnovy a práce se shrnutímModul 5 (5 hodin)Anotace: cílem modulu č. 5 je práce se zpracováním rizika zážitku a psychickými riziky vyplývajícímis prací se zážitkem a výukou první pomoci


Rozpis probíraných témat: spektrum zážitkových technik z hlediska psychického rizika; hraničnítémata a události ve vztahu k výuce první pomoci; sdílení emocí – sharing; vedení review; práce seskupinouModul 6 (10 hodin)Anotace: modul č. 6 je zaměřen na praktickou tvorbu vlastních modelových situací na kurzuRozpis probíraných témat: příprava vlastních bloků; zpětná vazba k práci; přednášeníModul 7 (6 hodin)Anotace: cílem tohoto modulu je provést přezkoušení účastníkůRozpis probíraných témat: samostatné vedení modelové situace včetně rozboru; lektorskévystoupení na dané téma; zodpovídání dotazů; shrnutíPovinná literaturaSkripta první pomoci ZDrSEM, Brno: Computer Press, 2006.Doporučená literaturaHasík J. Nebojte se první pomoci. Brno: MAAGS, 2003.Franěk O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže zázraky: minipříručka prvnípomoci, 2009.Ilcor Guidelines 2010. [online]. [cit. 2012-04-10] Dostupné zhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Doporu%C4%8Den%C3%AD_pro_resuscitaci_2010#Guidelines_2010Příručka první pomoci. Perfekt, 2007.Smith T. Lidské tělo, Praha: Fortuna Libri, 2007.Ertlová F., Mucha J., Přednemocniční neodkladná péče. Brno: Národní centrum ošetřovatelství anelékařských zdravotnických oborů, 2003.Šebek M. Nejčastěji se vyskytující akutní stavy (el.), 2008.Plintovič M. První pomoc a úvod do cestovní a horské medicíny, Olomouc: UJEP, 2007.Mareček V. První pomoc a kniha úrazů. Praha: Verlag Dashöfer, 2009.Kubíková Z. A kol. První pomoc a jak ji učit. Brno: Masarykova univerzita, 2009.Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci. Praha: ČRR, 2006.Beránková M. a kol. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium 2002.Bydžovský J. První pomoc, Praha: Grada Publishing, 2004.Herbs D. První pomoc – stručný průvodce pro každého. Brno: Cerm, 2000.Keggenhoff F. První pomoc – jak poskytnout rychlou a správnou první pomoc. Praha: Ikar, 2006.Kelnerová J. První pomoc pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2007.Madian A. První pomoc na cestách. Praha: Grada, 2007.Petržela M. První pomoc pro každého. Praha: Grada Publishing, 2007.Pokorný J. Lékařská první pomoc. Praha: Galén, 2003.Stelzer J. První pomoc pro každého. Praha: Grada Publishing, 2007.Gregora M. První pomoc u dětí. Praha: Mladá fronta, 2004.Pro potřeby budoucích školitelů vznikla stránkahttp://www.zdrsem.cz/kurzy/skolitel---pro-absolventy/metodicke-materialy.aspx ,


kde jsou uvedeny komentované odkazy k resuscitaci, mrtvici, tonutí a další metodické manuály.Na stránce budou další metodické materiály postupně přibývat.H. Časový harmonogramPřibližně týden před realizací prezenční částí probíhá první schůzka týmu, kde šéflektor přednesepřipravený scénář jednotlivých prezenčních setkání a rozdělí jednotlivá témata a moduly mezilektory.Prezenční část je realizována ve třech třídenních setkáních během tří měsíců. Mezi jednotlivýmiprezenčními částmi se věnují účastníci samostudiu, které je nepovinné a nad rámec časové dotace.I. Personální zajištěníLektor 1 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, vhodný je obor anesteziologie aresuscitace, další specializaci např. ARO, minimálně 10 let praxe v záchranné zdravotnické službě,minimálně 5 let pedagogická praxe, psychoterapeutický výcvikLektor 2 by měl mít minimální vzdělání VOŠ, např. „diplomovaný zdravotnický záchranář“, min. 5 letčlen skupiny dobrovolných záchranářů, měl by mít minimálně 1 rok stáž na Záchranné zdravotnickéslužběLektor 3 a 4 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, vhodný je obor anesteziologie aresuscitace, praxi v záchranné zdravotnické službě, být lektorem - zdravotnickým instruktoremČeského červeného křížeDalší možní lektoři:Studenti lékařských ročníků (6. ročník), s praxí např. záchranář kynologie, záchranář Horské služby,lektor Českého červeného kříže, absolvent psychoterapeutického výcvikuJ. Materiální a technické zabezpečeníK realizaci vzdělávacího programu je třeba mít k dispozici adekvátní školící středisko s odpovídajícímprostředí venku i uvnitř a definovanými materiálními pomůckami.Přednášecí místnost je vybavena kobercem, aby bylo možné provádět nácvik na zemi. Jako zázemíslouží další dvě místnosti nebo prostory, které je možno použít při dělené výuce a nácvicích.Objekt má zázemí pro účastníky (kuchyňka, WC, případně sklad).Pro praktický nácvik v těsné blízkosti střediska (do max. 1 minuty od budovy) je vhodná travnatá abezpečná plocha. Pro simulované akce je třeba vybrat vhodné okolí v členitém, bezpečném terénu(do max. 5 minut od střediska).K. VyhodnoceníAbsolvent je schopen vést kurz první pomoci zážitkovou metodou v rozsahu 1 dne. Má potřebnéznalosti pro přípravu delšího kurzu, pokud bude dále pracovat na svých odborných znalostech.Absolvent je po ukončení programu schopen zvládat níže uvedené dovednosti, zná níže uvedenéznalosti.Lektorské dovednosti a znalosti


Absolventumí připravit a vytvořit program pro krátký kurz první pomociumí pracovat zážitkovou formou výukyzná rizika zážitkové pedagogiky a umí s nimi pracovatovládá základní lektorské a prezentační dovednostiumí shrnout odborná témata a vybrat z nich klíčové informacedokáže vytvořit a aplikovat metody ve výchově a vzdělávání v oblasti vzdělávání dětí amládežepoužívá různé metody a techniky neformálního vzdělávání v závislosti na cílech a potřebáchprogramu a skupiny v souladu s časovými a prostorovými podmínkamivyužívá různé zdroje k získávání pestrých a současně účinných metod a aktivitje schopen stanovit si kritéria výběru metod pro specifickou aktivitudokáže rozlišit formální a neformální vzdělávání a informativní učení a umí využítinformativního učení pro podporu vzdělávacího procesu.pracuje s hodnotovým zázemím organizacezvládá diagnostikovat studijní předpoklady účastníkůje schopen zjistit výchozí zkušenosti a znalosti účastníkůje schopen stanovit základní požadavky pro konkrétní aktivitu tak, aby byla aktivitas účastníky realizovaná a naplnila vytčené cíle.dokáže kombinovat aktivity, metody a techniky tak, aby naplňovaly potřeby odlišných stylůučení (podle Kolbova cyklu)umí vytvořit koncept vzdělávací aktivity.na základě analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny umí kombinovat aktivity, metody atechnikyumí vytvořit scénář vzdělávací akceumí propojit cíle aktivity s kontextemovládá základní lektorské dovednostidokáže připravit a realizovat naplánovanou vzdělávací akci a reagovat na změny ve skupině,které v průběhu vzdělávání nastanou.používá různé metody a styly při vedení reflexe účastníků k probíraným tématům.používá různé lektorské přístupy při vyhodnocení přínosu vzdělávací aktivity pro účastníkyzvládá konfliktní situacezajišťuje organizačně akcivyužívá principy uvádění her a aktivit a připravuje k nim legendu.dokáže zadat pravidla hry tak, aby byla pro všechny účastníky srozumitelnáumí do zadané aktivity zasáhnout a případně upravit podle potřeb skupinyreaguje na skupinovou dynamiku dle potřeb jednotlivců a skupiny (utlumí/podpoří, kladedůraz na jednotlivce nebo na skupinu).do programu umí zapojit aktivity podporující vývoj skupiny a interakcí v ní.dokáže udržet v procesu vzdělávání rovnováhu mezi jednotlivci a skupinou podle potřeby acílů vzdělávacího procesu.je si vědom rizik spojených se skupinovou dynamikou a bere je v potaz při výběru specifickýchmetod a technikvyužívá různých způsobů hodnocení a reflexe vzdělávání tak, aby byl schopen vyhodnotitnaplnění didaktických cílů.umí rozlišit, co je důležité hodnotit kterými aktéry ve vzdělávánídokáže posoudit bezpečnostní rizikarespektuje pravidla bezpečnosti dané organizaceprovádí hodnocení rizik během přípravy i v průběhu akce


eaguje na zjištěná rizika adekvátním opatřením a snaží se možná rizika snižovatsestavuje krizový plán pro náročné aktivityprokáže absolvování společného základu prevence a první pomocije schopen aplikovat zásady platné právní úpravy bezprostředně související s činnostíorganizace a svěřených osob (nezletilých, mladistvých, odpovědnost za průběh aktivit)Rozšířené dovednosti a znalosti nad rozsah průřezové kompetence první pomoc a prevenceAbsolvent:zná zásady poskytování první pomoci, ošetřování poranění, závažná a běžná onemocnění,prevence onemocnění a úrazůpozná poruchu vědomídokáže určit charakter poruchy a její hloubkupozná poruchu dýcháníodliší normální dýchání od lapavých (agonálních) dechůodliší neúplný a úplný uzávěr dýchacích cestpozná obnovení normálního dýchání během resuscitacepozná zástavu krevního oběhu a nutnost zahájení resuscitacedodržuje postup při volání tísňové linkydokáže určit mechanismus úrazu vedoucí k možnému poraněnípozná poranění páteře a míchypozná vnitřní krvácení ohrožujícímu životpozná poranění mozkurozezná příznaky poranění páteře a míchyrozezná příznaky poranění mozkurozpozná vdechnutí cizího tělesadokáže určit priority v poskytování první pomoci – postup jako celek s důrazem nadostupnost první pomoci a rozhodnutí o volání další pomocizhodnotí situaci s důrazem na bezpečnostpozná příznaky život ohrožující alergické reakcepozná příznaky srdečních příčin bolestí na hrudidokáže určit život ohrožující poruchy dýchánídokáže určit život ohrožující bolestí břichapozná cévní mozkovou příhodu (mrtvice)pozná dehydratacirozezná možné příčiny křečí, mdloby, poruch vědomí, změny chovánídokáže určit příčiny nutnosti manipulace s pacientem s podezřením na poranění páteřezná základní onemocnění a nezávažné úrazové stavyzná činnosti zdravotníka na táboře pro děti a mládežzná základní charakteristiku náhlých stavů u dětí a mládežeVyhodnocení úspěšnosti účastníka probíhá na dvou rovinách:1. Hodnocení aktivity účastníka na simulacích: osobní hodnocení lektorem2. Zkoušení praktických dovedností: absolvent ovládá přednášení zadaného tématu a shrnováníklíčových bodů z tématu, absolvent má znalosti kompetence první pomoc a prevence, absolvent umípřipravit krátký kurz, absolvent úspěšně vyplní test (příklady otázek: Jaké jsou příznaky nastupujícího


šoku? Jak odlišíte šok od akutní stresové reakce? Jaké jsou počáteční příznaky zvýšení nitrolebečníhotlaku? Jste v táboře mimo dosah GSM signálu a záchranná služba přijede do 2 hodin, jak budete řešitonemocnění pacienta s bolestmi při dýchání, kašlem spojeným s vykašláváním hustšího žlutého hlenua zvýšenou teplotou? U jakého člověka budete předpokládat možnost srdečního onemocnění?)Ověření přínosu probíhá formou evaluačního dotazníku, který vyplní účastníci po skončenívzdělávacího programu, evaluační dotazník se zaměřuje zejména na optimální míru a naučenílékařských postupů a metodiky. Další hodnocení probíhá ústní formou pomocí zpětné vazby, kde sehodnotí přínosnost vzdělávacího programu jako celku.K evaluaci rozvoje kompetencí účastníků i samotné realizace programu byl pilotně využitsebehodnotící nástroj vyvíjený v projektu Klíče pro život v rámci Vzdělávacího modulu(http://vm.nidm.cz/). Princip nástroje je založen na porovnání vstupního a výstupního dotazníkuúčastníka vzdělávání, ve kterém sám hodnotí stupeň dosažených znalostí a dovedností, případněprochází toto hodnocení následnou korekturou lektora.

More magazines by this user
Similar magazines